فهرست مطالب

پژوهش های ایران شناختی - سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1388)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1388)
 • 164 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/08/05
 • تعداد عناوین: 4
|
 • وجوه تشیع امامیه و تاثیرات آن در تاریخ ایران
  توماس اوگر صفحه 5
 • قدمت و نوآوری در نظام فعلی زبان بلوچی
  اگنس کورن صفحه 103
 • داده های کتاب شناختی و اندیشه های شمس الدین محمد خفری، فیلسوف و ستاره شناس قرن دهم هجری / شانزدهم میلادی مکتب شیراز
  فیروزه ساعتچیان صفحه 113
|
 • Aspekte des imamitischen Schiismus und seiner Auswirkungen in Geschichte und Gegenwart Irans
  Thomas Ogger Page 5
 • Archaismus und Innovation im Verbalsystem des Baloci
  Agnes Korn Page 103
 • Bio-bibliographische Daten und Gedankengut des Sams-al-Din Muhammad al-Hafris, Philosoph und Astronom der schirasischen Schule des 10./16. Jahrhunderts
  Firouzeh Saatchian Page 113
 • Zusammenfassungen
  Page 161