فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (بهار 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/08/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیما راستی، منصوره مومن هروی، سحر سلاجقه صفحه 7
  اهداف
  این مطالعه جهت ارزیابی پاسخ به درمان انگل های روده ای در سالمندان و معلولان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی بر 133 نفر از سالمندان و معلولان مرکز گلاب چی کاشان که مبتلا به انگل روده ای تشخیص داده شده بودند (1386) انجام شد. درمان افراد آلوده براساس نتیجه آزمایش مدفوع و چسب اسکاچ صورت گرفت. 2 هفته پس ازاتمام درمان مجددا این آزمایشات انجام و نتیجه پاسخ به درمان مشخص شد. پرسش نامه ای حاوی مشخصات دموگرافیک و علائم بیماری و عوارض دارویی تنظیم و از طریق مصاحبه با بیماران تکمیل شد. ملاک تعیین آلودگی، مشاهده حداقل یک انگل (تخم کرم یا کیست تروفوزوئیت تک یاخته در یک نمونه مدفوع) بود. نهایتا نتایج تحلیل و به صورت آمار توصیفی ارائه شد.
  یافته ها
  64/7درصد از شرکت کنندگان مرد و 35/3درصد زن بودند. 124 نفر (93/2درصد) از مبتلایان به انگل های روده ای به درمان پاسخ داده وتنها 9 نفر (6/8درصد) به درمان پاسخ نداده بودند. اکثر افراد درگروه پاسخ به درمان زیر 30 سال (79/5درصد) و در گروه عدم پاسخ بالای 70 سال (26/7درصد) داشتند. میزان پاسخ به درمان در افراد آلوده به اکسیور 93/6درصد، انتامبا هیستولیتیکا / انتاموبا دیسپار 89/2درصد، ژیاردیا 90درصد، و دی انتاموبا فراژیلیس 100درصد بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای پاسخ به درمان، احتمال وجود مقاومت دارویی نسبت به داروهای ر ایج کم است و موارد عدم پاسخ به درمان می تواند در نتیجه مصرف ناصحیح دارو و یا شدت بالاتر آلودگی باشد.
  کلیدواژگان: عفونت انگلی روده ای، سالمندان، معلولان ذهنی، درمان
 • افضل شمسی صفحه 13
  اهداف
  این مطالعه با هدف بررسی عوامل خطر بیماری های عروق کرونر در سالمندان مقیم و غیرمقیم در خانه سالمندان انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی - تحلیلی حاضر بر نمونه ای متشکل از 382 سالمند مرد و زن بالای 65 سال (191 نفر غیرمقیم و 191 نفر مقیم خانه سالمندان) شهر تهران (1388) انجام شد. نمو نه گیری با روش تصادفی - خوشه ای انجام شد. از بین خانه های سالمندان در مناطق مختلف استان تهران سالمندان مقیم خانه سالمندان انتخاب شدند و با مراجعه منزل به منزل در مناطق همسان سالمندان غیرمقیم انتخاب شدند. از پرسش نامه پژوهشگرساخته با مصاحبه حضوری و همچنین اندازه گیری قد و وزن (شاخص توده بدن)، فشارخون، قند خون ناشتا و چربی های خون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون کای دو و فیشر و از طریق نرم افزار 17 spss در سطح معناداری (0/05P<) انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد شیوع عوامل خطرزا در گروه سالمندان غیرمقیم و مقیم خانه سالمندان به ترتیب شامل فشار خون سیستولیک (36/6درصد و 26/2درصد) و دیاستولیک (31/9درصد و 24/1درصد)، کلسترول بالا (36/1درصد و 28/3درصد)،تری گلیسرید بالا (42/9درصد و 31/4درصد)،چاقی (22درصد و 12/6درصد)،دیابت (17/3درصد و 12درصد)، عدم تحرک (7/4درصد و 18/8درصد) و نداشتن فعالیت های ورزشی (16/2درصد و 56/6درصد)،رویارویی با بیش از 7 عامل استرس زا (2/1درصد و 22/5درصد) بود.
  نتیجه گیری
  عوامل خطرزای بیماری های عروق کرونر در سالمندان شیوع بالایی دارد. همچنین شیوع تمام این عوامل به جز تحرک، فعالیت های ورزشی و رویارویی با استرس در سالمندان غیرمقیم نسبت به سالمندان مقیم خانه سالمندان بیشتر بود. لذا با آموزش سالمندان در رابطه با شیوه های صحیح سبک زندگی می توان از عوامل خطرزای بیماری عروق کرونر و درنتیجه عوارض ناشی از آن پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: عوامل خطرزا، بیماری عروق کرونر، سالمند مقیم و سالمند غیرمقیم
 • اصغر محمد زاده، بهروز دولتشاهی، پروانه محمدخانی صفحه 23
  اهداف
  هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی درمان خاطره پردازی انسجامی بر کاهش نشانه های افسردگی سالمندان مقیم مرکز بود.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری همه سالمندان مقیم مراکز سالمندان شهر اصفهان بودند. انتخاب نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی ساده بود. ابتدا پرسش نامه افسردگی سالمندان و آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی اجرا شد. سپس افرادی که در آزمون افسردگی نمره بالای ده (مبتلا به افسردگی متوسط و شدید) و در آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی نمره بالای بیست و یک (از لحاظ شناختی سالم) کسب کردند، مشخص شده و 36 نفر از آن ها به طور تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه 18 نفری آزمایش و کنترل اختصاص یافتند. مداخله به صورت هفتگی در شش جلسه یک ساعت و نیم با موضوعات خاص هر جلسه برگزار شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون های آماری تی برای نمونه های مستقل و آزمون خی دو انجام شد.
  یافته ها
  میانگین تفاضل پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش (2/5385M= و 0/87706SD=) و در گروه کنترل (1M= و 0/93541SD=) به دست آمد. آزمون t نشان داد که تفاوت دو گروه معنادار بوده و درمان خاطره پردازی انسجامی به طور معناد اری منجر به کاهش نشانه های افسردگی سالمندان شد (0/005P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد مداخله های خاص خاطره پردازی می تواند موثر باشد، و بر اساس نتایج به دست آمده، این مداخله را می توان در مراکز سالمندان به عنوان درمان کمکی در کنار دارو درمانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سالمند، افسردگی، درمان خاطره پردازی انسجامی
 • فرحناز محمدی، مهرزاد بابایی صفحه 29
  اهداف
  نظر به اهمیت توانمندسازی و حمایت مراقبان خانوادگی، این مطالعه به بررسی تاثیر مشارکت فعال مراقبان در گروه های حمایتگر بر فشار مراقبتی و بهزیستی معنوی آنان پرداخت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی تک گروهه با اندزه گیری مکرر، 32 مراقب خانوادگی عضو انجمن آلزایمر ایران، که حداقل یک سال تجربه مراقبت داشتند در مطالعه وارد شدند و طی 4 ماه در 32 جلسه منظم گروهی، درخصوص بیماری آلزایمر، اصول مدیریت مراقبت از سالمند و خود، حمایت معنوی و روانی از یکدیگر و رویایی و حل مشکلات مراقبت مطرح شد و به تدریج رهبری گروه به اعضای داوطلب سپرده شد. جلسات در سطح جامعه و با مدیریت و برنامه ریزی اعضای گروه ها در دو فرهنگسرا و یک مرکز مراقبت روزانه سالمندان بر گزار شد. داده ها از طریق پرسش نامه های سنجش فشار مراقبت و بهزیستی معنوی جمع آوری و با آزمون تحلیل واریانس با داده های تکراری در سطح معنی داری 0/05 تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین بهزیستی معنوی طی سه بار اندازه گیری به ترتیب 26/029 و 34/029 و 34/471 و برای فشار مراقبتی به ترتیب 40/118، 32/706، 31/265 بود. تحلیل واریانس تفاوت معنی داری را در سه بار اندازه گیری برای بهزیستی معنوی (0/005P=) و فشار مراقبتی (0/001P≤) نشان داد.
  نتیجه گیری
  مشارکت فعال در گروه های حمایتگر برای مراقبان، مصداق توانمندسازی آنان برای رویارویی با مشکلات مراقبت از سالمندان مبتلا به آلزایمر است. برنامه هایی از این دست، با کاهش فشار مراقبتی و ارتقای سلامت معنوی، منجر به رویایی موثرتر مراقب با عوارض منفی مراقبت می شوند. حفظ و ارتقای سلامت مراقبان به استمرار برنامه های آموزشی و حمایتی از آنان نیازمند است و این مهم نیز ضرورت تدوین سیاست های بهداشتی و حمایتی موثر را می طلبد.
  کلیدواژگان: گروه حمایتگر، مراقبان خانوادگی، سالمند، آلزایمر
 • مصطفی رحیمی، محمدرضا کردی، نورالدین کریمی، عباسعلی گائینی، علی صمدی، نسیم علیمرادی صفحه 38
  اهداف
  هدف از انجام پژوهش تعیین تاثیر تمرین ویبریشن بر عملکرد (WBVT) و مکمل تغذیه ای کراتین (Cr) بر عملکرد پایین تنه و تعادل مردان سالمند بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش از نوع کاربردی و نیمه تجربی است. جامعه آماری پژوهش مردان سالمند بالای 60 سال، عضو در مرکز روزانه سرای سالمندان بودند، که بدین منظور 22 سالمند مرد واجد شرایط (سن 6/84±70/36، وزن 13/63±69/67 کیلوگرم، قد 6/98±166 سانتی متر و شاخص توده بدن (BMI) (3/54±24/95) انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تمرین ویبریشن و مکمل کراتین (WBVT+Cr) 7 نفر، تمرین ویبریشن و دارونما (WBVT+P) 7 نفر و کنترل (C) 8 نفر تقسیم شدند. گروه WBVT+Cr تمرینات را به مدت 10 روز و بر اساس اصل اضافه بار با فرکانس 35-30 هرتز و دامنه 5 میلی متر انجام دادند و 20 گرم کراتین در روز در 5 روز اول و در ادامه 5 گرم کراتین به صورت روزانه مصرف کردند. گروه WBVT+P علاوه بر تمرین ویبریشن به جای کراتین از دکستوز استفاده کردند. تعادل ایستا و پویا با آزمون های استورک و بلندشدن و راه رفتن و عملکرد حرکتی پایین تنه با آزمون های زمان راه رفتن 30 متر، بلندشدن و نشستن و راه رفتن 6 متر (تاندم گیت) ارزیابی شدند. برای بررسی تفاوت بین گروه ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و برای بررسی تفاوت پیش آزمون و پس آزمون از آزمون t وابسته استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون t وابسته نشان داد که تعادل پویا، 30 متر راه رفتن و تاندم گیت در دو گروه تجربی بهبود یافته است. اما نتایج بین گروهی نشان داد که در رابطه با تعادل ایستا (0/514P=)، تعادل پویا (0/153P=) و عملکرد پایین تنه که با آزمون های 30 متر راه رفتن (0/339P=)، نشستن و برخاستن (0/578P=) و تاندم گیت (0/151P=) اندازه گیری شده بود، تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش، به نظر می رسد که یک دوره 10 روزه تمرینات ویبریشن با مکمل تغذیه ای کراتین می تواند باعث بهبود برخی از عوامل آمادگی حرکتی در مردان سالمند شود.
  کلیدواژگان: تمرینات ویبریشن کل بدن، مکمل تغذیه ای کراتین، عملکرد پایین تنه، تعادل، مردان سالمند
 • سمیرا برزو، علی اصغر ارسطو، رویا قاسم زاده، شهلا زاهدنژاد، عبدالحمید حبیبی، سیدمحمود لطیفی صفحه 47
  اهداف
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر کیفیت زندگی سالمندان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی که در مراکز سالمندان شهرستان اهواز در سال 1389 انجام شد، 50 سالمند (زن ومرد)، دارای توانایی انجام فعالیت ورزشی، انجام فعالیت های معمول و روزانه بدون وابستگی به دیگران، فاقد بیماری های سیستمیک و محدودکننده، به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. در گروه آزمون، برنامه ورزشی به مدت 8 هفته (هفته ای 3 بار) اجرا شد. سطح کیفیت زندگی هر دو گروه، قبل از مداخله به وسیله پرسش نامه 36-SF ارزیابی شد. از آزمون T- زوجی و T- مستقل، من ویتنی و کای دو جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.
  یافته ها
  با به کارگیری برنامه ورزشی منظم و مدون، سطح کیفیت زندگی سالمندان به طور معنی داری نسبت به قبل از اجرای برنامه ورزشی افزایش یافت (0.05p<). در حالی که در همان مدت زمان، گروهی که برنامه ورزشی را تمرین نمی کردند تغییر معنی داری در ابعاد کیفیت زندگی ایجاد نشده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش می توان نتیجه گرفت با به کارگیری برنامه ورزشی منظم، مداوم و دارای پذیرش خوب از سوی این گروه سنی، می توان سطح کیفیت زندگی را در ابعاد مختلف افزایش داد و راه را برای سالم پیر شدن و برخورداری از سلامتی بیشتر در این دوره از زندگی هموار نمود.
  کلیدواژگان: سالمندی، برنامه ورزشی، کیفیت زندگی
 • معصومه رامبد، فروغ رفیعی، محمد خباز شیرازی، فریبا قدس بین، سیدتقی حیدری صفحه 52
  اهداف
  مطالعه حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه با بیماران جوان و میانسال انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 202 بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در سه گروه جوان (40≥)، میانسال (41 تا 59) و سالمند (60≤) قرار گرفتند. اطلاعات به روش سرشماری و با استفاده از پرسش نامه کیفیت زندگی فرنس و پوورس نسخه دیالیز جمع آوری شد. داده ها با به کارگیری نرم افزار spss و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس و شفه تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  43/6درصد از شرکت کنندگان را سالمندان، 40/1درصد را افراد میانسال و 16/3درصد را جوانان تشکیل دادند. کیفیت زندگی کلی بیماران در سه گروه (سالمند، میانسال و جوان) تفاوت معنی دار آماری نداشت (0/05P> و 1/51F=). این در حالی است که بعد اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی کیفیت زندگی در سه گروه با یکدیگر تفاوت معنی دار آماری داشت (0/05P<). اما بعد روانی معنوی و سلامتی و عملکرد در بین سه گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت (0/05P>).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاکی از پایین بودن بعد اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی کیفیت زندگی جوانان نسبت به افراد سالمند و میانسال بود. بنابراین ارائه بیمه تکمیلی و ارجاع بیماران جوان به انجمن حمایت از بیماران پیوند و کلیه به منظور بهبود کیفیت زندگی این بیماران به خصوص در بعد اقتصادی و اجتماعی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سالمندی، احساس خوب بودن، نارسایی مزمن کلیه
 • فرزانه محمدی، پروانه محمدخانی، بهروز دولتشاهی، محمدعلی اصغری مقدم صفحه 59
  اهداف
  تعیین اثربخشی درمان شناختی حضورذهن کنترل درد، بر شدت درد ادراک شده و محدودیت عملکرد بیماران مبتلا به درد مزمن در کنار شناسایی رابطه این دو متغیر با سن، هدف پژوهش حاضر بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش نیمه تجربی، 30 بیمار زن داوطلب از بیماران 18 تا 65 ساله مبتلا به درد مزمن مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان اخوان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند (15 نفر در هر گروه). برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اعضای هر دو گروه با فاصله زمانی 2 ماه به پرسشنامه های طبقه بندی مدرج درد (GPQ) و ناتوانی ناشی از درد پاسخ دادند. برنامه 8 جلسه ای «درمان شناختی حضورذهن» در مورد گروه مداخله انجام شد و گروه کنترل هیچ مداخله روانشناختی دریافت نکرد. داده ها پس از جمع آ وری با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در درجه اول سن با شدت درد ادراک شده و محدودیت عملکرد در بیماران مبتلا به درد مزمن رابطه دارد. همینطور نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که شدت درد ادراک شده (P=0/001) و محدودیت ناشی از درد (F=0/04) به طور معنی داری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  شدت درد ادراک شده و محدودیت عملکرد با روند افزایش سن رابطه دارد. درمان شناختی حضورذهن ممکن است با کاهش فاجعه آمیزکردن درد و در نتیجه کاهش اضطراب و ترس مرتبط با درد در کاهش شدت درد ادراک شده و محدودیت عملکرد بیماران مبتلا به درد مزمن موثر باشد و می تواند یک راهبرد پیشگیرانه مفیدی تلقی شود.
  کلیدواژگان: حضورذهن مبتنی بر درمان شناختی، درد مزمن، فاجعه آمیزی، ترس اجتناب
|
 • Sima Rasti, Mansoreh Momen Heravi, Sahar Salageghe Page 7
  Objective
  The rate of person to person transmission of intestinal parasites is high in elderly and mentally retarded patients and lack of treatment may cause disease spread.This sudy was conducted to evaluate the efficacy of treatment of intestinal parasitic infections in elderly and mentallyretardedpatients of Golabchi center of Kashan.
  Materials And Methods
  This descriptive study was carried out on 133 elderly and mentallyretardedpatients of Golabchi center of Kashan in 2007.Infected participants were treated according to the stool examination and scotch tape results. These tests were performedagain after one month and response to treatment wasdetermined.A questionnaire was completed during interview with patients to obtain the data of sex and age,clinical symptoms and side effects of drugs. Descriptive data analysis was performed to evaluate the results.
  Results
  In general, 64.7% of patients were male and the rate of response to treatment was 93.2%. The response rate was highest (79.5%) and lowest (26.7%) in patients with <30 and >70 years of age respectively. Besides, theresponse rate was 93.6%,89.2%, 90% and 100% in oxyur, entamoeba histolytica, giardia lamblia anddientamoeba fragilis respectively.
  Conclusion
  With regardsto the high rate of response to treatment,resistance to routin anti parasitic drugs seems unlikely.The lack of response to tratment can be either dut to high severity of the infection or due to incorrect using of drugs.
 • Afzal Shamsi Page 13
  Objective
  Cardiovascular disease is the leading cause of death in United States and many parts of the world. This study aimed to evaluate the risk factors of coronary artery disease in residents and non-residents of elderly care homes in Tehran.
  Material and Methods
  In this descriptive study, about 382 elderly with above 65 years of age participated, from whom 191 were non-resident and 191 were resident of elderly care homes in Tehran in 1388. Random-cluster sampling method was used to choose samples from elderly care homes of different regions of Tehran and also the same was performed for non-resident elderly in houses of Tehran. Required data was gathered by interview using a questionnaire. Measurement of height and weight (body-mass index or BMI), blood pressure, fasting blood glucose and blood lipid profile was performed as well. All statistics were computed using SPSS17 software using parametric and nonparametric statistical tests, 2 and Fisher’s Exact test. P<0.05 denoted a statistical significance.
  Results
  Prevalence of risk factors in resident and non-resident elderly of elderly care homes was as follows: high systolic(26.2% and 36.6%) and diastolic(24.1% and 31.9%) blood pressure, high cholesterol(28.3% and 36.1%), high triglyceride (31.4% and 42.9%), obesity(12.6% and 22%), diabetes(12% and 17.3%), physical inactivity(18.8% and 7.4%) and lack of exercise(56.6% and 16.2%), stress(22.5% and 2.1%)(P<0/05).
  Conclusion
  The results of the present study showed that prevalence of cardiovascular disease risk factors in elderly is high. Prevalence of all risk factors was higher in non-resident elderly than residents of elderly care homes except physical activity, exercise and stress. Therefore, training elderly the correct lifestyle could decrease the risk of coronary artery disease and its complications.
 • Asghar Mohammadzadeh, Behrooz Dolatshahy, Parvaneh Mohammadkhani Page 23
  Objectives
  The Main aim of this study was to determine the effects of integrative reminiscence therapy on signs and symptoms of depression in the institutionalized elderly.
  Materials And Method
  This study was an experimental study with pre-test and post-test along with control group. The statistical society in this study consisted of all elderly adults residing in centers of Isfahan. Sample selection style was simple random sampling. The Geriatric Depression Scale (GDS) and Mini Mental Status Examination (MMSE) were primarily administered and the scores of higher than ten in GDS (severe and moderate depression) and higher than twenty one in MMSE were identified and a number of 36 subjects were randomly selected and were randomly divided into two groups, 18 participants to experiment group and 18 participants to the control group.
  Results
  The analysis of the results was performed using independent t-test and chisquare. Mean of the difference of pretest and posttest results was acquired in experimental group (M=2/5385,SD=0/87706)and control group(M=1,SD=0/93541).
  Conclusion
  The results of this study suggest that integrative reminiscence therapy can significantly result in reducing depression signs and symptoms in older adults. This intervention can serve as a supplementary treatment along with pharmaceutical treatment.
 • Farahnaz Mohammadi, Mehrzad Babaee Page 29
  Objective
  Since support for family caregivers is crucial in providing care for elderly, this study was conducted to examine the effects of participation in support groups on Alzheimer’s family caregivers’ strain and spiritual wellbeing.
  Materials And Methods
  In this semi-experimental study, 32 accessible family caregivers of elderly patients with Alzheimer who had at least one year of experience participated. The intervention consisted of a 4-month active participation in educational and emotional supportive sessions related to patient and caregivers care management. At the end of the intervention, the leadership of the groups was transferred to members of the groups. These sessions were conducted in 3 public centers in the community. Caregivers were assessed by caregiving strain and spiritual wellbeing questionnaires at the beginning, at the end of the intervention and 2 months later. Data was analyzed by ANOVA with repeated measurement. P<0.05 was considered statistically significant.
  Results
  In general, 32 accessible family caregivers of elderly Alzheimer patients with at least one year of experience participated in this study. The mean of spiritual wellbeing through three mentioned measurements showed an improvement (26/029, 34/029, 34/471), whereas the care giving strain showed a decreasing trend (40/118, 32/706,31/265).Findings based on ANOVA-repeated measurement revealed a significantly decrease in care giving strain (p=0/001) and an improvement in spiritual wellbeing (p=0/005).
  Conclusion
  Participation in the support groups as a manifest of empowering helps family caregivers to deal effectively with care giving difficulties. Psychoeducational programs lead to a decreased care giving strain and improve the spiritual wellbeing of the caregivers. Hence, supportive interventions should be considered by policy makers and professional health care providers for elderly people.
 • Mostafa Rahimi, Mohammadreza Kordi, Noraldin Karimi, Abbasali Gaeini, Ali Samadi, Nasim Ali Moradi Page 38
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the effects of whole body vibration training (WBVT) and creatine (Cr) supplementation on lower extremity performance and balance in elderly males.
  Materials And Methods
  In this semi-experimental study, twenty two eligible males from the members of an elderly daycare center with more than 60 years of age were enrolled and were divided into three groups randomly, WBVT+Cr(n=7), WBVT+Pgroup (n=7), and control group (n=8). In WBVT+Cr and WBVT+P groups exercises were performed on the whole body vibration device for 10 days with 30-35 Hz intensity and 5 mm amplitude. The WBVT+Cr group consumed 20g/day Crsupplement for the first 5 days followed by 5g/days for the next 5 days of protocol. The WBVT+P group consumed dexterous. The control group neither did any exercise nor consumed any supplement during the protocol. Static balance by standing time on one leg, dynamic balance by TUG test and lower extremity performance by 30-meter walking test, sit and stand test and tandem gait test weremeasured. Paired sample t-test and one way ANOVAwere used for data analysis (α=0.05).
  Results
  Our results showed that dynamic balance, lower body performance in 30- meter walking and tandem gait improved in experimental groups. However, ANOVA did not show any significant increase in static balance (p=0.514), dynamic balance (p=0.153), lower body performance in 30-meter walking test (p=0.339), sit and stand test (p=0.578) and tandem gait (p=0.151).
  Conclusion
  In conclusion, it seems that WBVT plus Cr supplementation improves some of the motor fitness factors in elderly males during a short time.
 • Samira Borzoo *, Aliasghar Arastoo, Roya Ghasemzade, Shahla Zahednezhad, Abdolhamid Habibi, Seyed Mahmood Latifi Page 47
  Objective
  Some studies show that quality of life in elderly can change due to aging process and its natural limitations. There are many methods to improve quality of life in old age, and doing simple physical exercises are among the easiest and the most cost effective methods that can improve quality of life in old persons. This study investigates the effect of aerobic exercise on quality of life in 60-75 years old residents of geriatric homes, Ahvaz, Iran 1389.
  Materials And Methods
  In this study SF36 questionnaire was administrated to a randomly selected sample of 50 residents of geriatric homes in Ahvaz, Iran, 1389. These sample were randomly allocated to two groups: the experimental group (n=25) and control group (n=25). The members of experimental group received exercise for 8 weeks (three sessions per week). Quality of life measured in both groups before and after intervention. Data was analyzed by use of independent sample t- test and paired t-test.
  Results
  Results did not show a significant difference between two groups in mean of the quality of life levels before intervention (p>0/05), however, this difference changed significantly inconsequent to intervention (p<0/05).
  Conclusion
  According to the result of the study, exercise program was effective to promote elderly quality of life levels, therefore it can be used as simple and complementary method for improving elderly quality of life.
 • Masomeh Rambod, Foroogh Rafii, Mohammad Khabaz Shirazi, Fariba Ghodsbin, Seyed Taghi Heydari Page 52
  Objective
  The aim of this study was to compare the quality of life in elderly with the young and middle age chronic renal failure Patients.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study of 202 chronic renal failure patients included young (age ≤ 40 years,), middle age (41-59 years), and elderly (age≥ 60 years) patients. The subjects were selected by census method. The data were collected using the "Ferrans and Powers quality of life index- dialysis version" and were analyzed using SPSS-14 with one-way ANOVA and Scheffe’s test.
  Results
  In general, 43.6%,40.1% and 16.3% of the participants were elderly, middle age and young patients respectively. There were no significant differences in overall quality of life between the three groups (F=1.51, P>0.05). Socioeconomic familial subscale of quality of life was not statistically different in the groups (p<0.05). However, psychological/spiritual and health and functioning subscale of quality of life were not different between the groups (p>0.05).
  Conclusion
  This study indicated that socioeconomic familial subscale of quality of life in young patients was lower than elderly and middle age. Therefore, comprehensive insurance and referring to renal and transplant support society for young patients are suggested in order to improve the patients’ quality of life, especially in the socioeconomic domain.
 • Farzaneh Mohammadi, Parvaneh Mohammadkhani, Behrooz Dolatshahi, Mohammad Ali Asghari Page 59
  Objectives
  This study aimed at investigating the effectiveness of Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) in management of pain and functional limits of chronic pain patients.
  Materials and Methods
  In this semi-experimental study, 30 volunteer female patients suffering from chronic pain attending a clinical assessment for treatment of chronic pain were recruited using the convenience sampling. Then, they were randomized to intervention or control group. Both groups completed the graded classification of chronic pain and pain disability questionnaires. The intervention lasted approximately 8 weeks. Data was analyzed by descriptive and covariance analysis.
  Results
  Our results indicated that the severity of perceived pain (p=0/001) and disability caused by pain (p=0/04) in intervention group decreased significantly in comparison with the control group.
  Conclusion
  The results suggest that themindfulness intervention can decrease the severity of perceived pain and disability in chronic pain patients.