فهرست مطالب

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی - سال بیست و هفتم شماره 3 (پیاپی 44، پاییز 1390)

فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
سال بیست و هفتم شماره 3 (پیاپی 44، پاییز 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/08/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • غلامرضا حسین یار، حسین رحیم پور بناب صفحه 1
  سازندکنگان (تریاس پیشین) به همراه سازند دالان بالایی مهمترین سنگ مخزن گای ایران را تشکیل میدهند. بررسی رخساره های موجود در سازند کنگان نشان می دهد که بطور کلی دو نوع رخساره ی اوئیدی-گرینستونی و مادستونی-دولومادستونی بیش از 75 درصد از رخساره های این سازند را تشکیل می دهند. بنابراین شناسایی فرایندهای کنترل کننده کیفیت مخزنی در این رخساره ها می تواند کمک زیادی در پیش بینی توزیع خصوصیات مخزنی سازند داشته باشد. در این مطالعه، ابتدا رخساره های میکروسکوپی و محیط رسوبی این دو گروه رخساره ای شناسایی شده و سپس تاثیر فرایندهای مختلف رسوبی و دیاژنزی کیفیت مخزنی رخساره ها با رسم نمودارهای تخلخل-تراوایی توضیح داده شده است.نتایج حاصله نشان می دهد که بهترین زون های مخزنی از رخساره های دانه غالب تشکیل شده اند و انحلال آلوکم ها در این رخساره ها و نیز دولومیتی شدن باعث افزایش خصوصیات مخزنی سازند کنگان شده است. در حالی که سیمانی شدن کلسیتی، انیدریتی شدن و تراکم سبب کاهش کیفیت مخزنی شده اند.
  کلیدواژگان: محیط های رسوبی، دیاژنز، کیفیت مخزنی، کنگان، پارس جنوبی
 • داود دهنوی، رضا موسوی حرمی*، محمدحسین محمودی قرایی، فرزین قائمی، فرخ قائمی صفحه 17

  در این مطالعه آنالیز رخساره های سنگی به منظور تفسیر محیط رسوبی و موقعیت تکتونیکی منشا نهشته های سیلیسی-آواری الیگوسن زون بینالود در برش باغشن گچ واقع در شمال نیشابور انجام گرفته است. مطالعات انجام شده منجر به شناسایی 14 رخساره سنگی و 4 عنصر ساختاری در ضخامتی حدود 160 متر شده اند. رخساره های سنگی در 3 گروه دانه درشت (Gmg،Gcm، Gmm، Gh،Gp،Gt)، دانه متوسط (Sh،Sp،ST،S r، Sm، Sl) و دانه ریز (Fl،Fm) دسته بندی شده اند. عناصر ساختاری شناسایی شده شام ل SB، LV و CH می باشند. برمبنای شواهد موجود، محیط تشکیل این نهشته ها محیط رودخانه بریده بریده می باشد. آنالیز پتروفاسیس های ماسه سنگی نشان می دهد که این رسوبات از منشایی با موقعیت تکتونیکی کمان ماگمایی در آب و هوای گرم و خشک سرچشمه گرفته اند. آنالیز جهت جریان قدیمه نشان دهنده جهت جریان شمال شرقی به جنوب غربی برای این نهشته ها می باشد.

  کلیدواژگان: رخساره های سنگی، عناصر ساختاری، بینالود، کمان ماگمایی
 • فرنازالسادات شوشتریان، محمدحسین آدابی، عباس صادقی، محبوبه حسینی برزی، مسعود لطف پور صفحه 39

  سازند ایلام (سانتونین-کامپانین) که یکی از سنگ مخزن های نفتی در حوضه زاگرس است، از رخساره های کربناته تشکیل شده است. در این مطالعه در دو برش سطح الارضی (در تاقدیس کبیرکوه و تاقدیس پیون) و یک برش تحت الارضی (چاه دانان- a) مجموعا 6 میکروفاسیس تشخیص داده شده است. این میکروفاسیس ها در محیط لاگون تا دریای عمیق ته نشین شده اند. تعداد 446 مقطع نازک از این سازند مورد مطالعه پتروگرافی و تعداد 93 نمونه مورد آنالیز ژئوشیمیایی قرار گرفته است. بر اساس مقدار عناصر اصلی و فرعی و ایزوتوپ های اکسیژن و کربن در نمونه های سازند ایلام و مقایسه آنها با نتایجی که توسط محققین مختلف برای ترکیب کانی‎شناسی آراگونیتی و کلسیتی ارائه شده است، کانی شناسی اولیه مخلوط آراگونیت و کلسیت در مقاطع مورد مطالعه در سازند ایلام تعیین شده است. ایزوتوپ های اکسیژن و کربن همچنین نشان می دهند که این کربنات ها عمدتا تحت تاثیر فرایندهای دیاژنز متائوریکی قرار داشته اند. دمای قدیمه آب دریا در زمان ته نشست کربنات های سازند ایلام با استفاده از سنگین ترین نمونه ایزوتوپ اکسیژن (PDB ‰ 60/3-)، در حدود 28 درجه سانتیگراد محاسبه شده است. مقادیر عناصر اصلی، فرعی و ایزوتوپی در کربنات ها به مینرالوژی آن ها وابسته بوده و مینرالوژی نیز به نوبه خود تحت تاثیر فرایندهای دیاژنزی تغییر می یابد. با مطالعات پتروگرافی به تنهایی نمی توان به مینرالوژی اولیه کربنات ها و نوع فرایندهای دیاژنزی حاکم بر آن ها پی برد، در نتیجه باید از مطالعات عنصری و ایزوتوپی به عنوان مکمل مطالعات پتروگرافی یاری جست. کانی های مختلف کربناته در شرایط دما، شوری و نسبت های مختلف Ca/Mg تشکیل می شوند. همچنین علاوه بر تغییرات عناصر ا صلی (Ca، Mg)، عناصرفرعی (Mn، Fe، Na، Sr) و ایزوتوپ های اکسیژن و کربن نیز در آن ها تغییر می یابد.

 • محمد قویدل سیوکی، عباس صادقی رقیه روزگار صفحه 69
  سازندهای پادها و بهرام در ناحیه شاهزاده محمد به ضخامت 597 متر حاوی پالینومرفهای فراوان از قبیل آکریتارک ها، اسپورها، کیتینو زوآ و اسکلوکودونت می باشند. در این تحقیق تنها گونه های مربوط به آکریتارک و پرا سینوفیتای این دو سازند مورد مطالعه قرار گرفته است. که مهمترین گونه های آن عبارتند از:Chomotriletes vedugensis، Gorgonisphaeridium abstrosum، Gorgonisphaeridium condensum Gorgonisphaeridium sp.، Lophosphaeridium deminutum، Maranhites perplexus، Papulogobata annulata، Naivifusa exilis، Stellinium micropolygonale، Stellium comptum، Dictyotidium prolatum، Helosphaeridium microclavatum، Deltotosoma intonsum، Somphophragma miscellum، Tornacia sarjeantii، Veryhachum downiei،...
  آکریتارک های مذکور قابل مقایسه با نمونه های رسوبات دونین بالایی (فراسنین- فامنین) سایر نقاط ایران از جمله البرز، زاگرس، ایران مرکزی و کشورهای عربستان سعودی، جنوب اروپا، استرالیا، کانادا و شمال آفریقا می باشند. از سوئی دیگر، بر مبنای خصوصیات آکریتارک های موجود، محیط دریایی کم عمق برای تشکیل رسوبات دونین بالایی در ناحیه شاهزاده محمد کرمان پیشنهاد می گردد.
 • فرزانه تیموری، حمیدرضا پاکزاد، هاشم باقری صفحه 83
  سنگ های دربرگیرنده کانسار سرب و روی معدن ایرانکوه عمدتا سنگ های کربناتی کرتاسه و شیل ژوراسیک است. نهشته های ژوراسیک در منطقه، شامل شیل های خاکستری تیره، شیل زیتونی و ماسه سنگ می باشند که سنگ های کربناتی کرتاسه با دگرشیبی زاویه دار بر روی آن ها قرار می گیرند. کانه زایی عمدتا در نهشته های کربناته صورت پذیرفته ولی به دلیل تمرکز قابل توجه فلزات سنگین در شیل ها، در این تحقیق به بررسی نقش آن ها به عنوان منشاء فلزات کانسار پرداخته ایم. در راستای این هدف مطالعه صحرایی، ژئوشیمیایی و بررسی کانی شناسی شیل ها انجام شد. از آنجاییکه سیالات درگیر از شواهد کلیدی برای تعیین منشاء کانسار می باشد، با انتخاب و تهیه تعدادی نمونه از کانسار به این موضوع نیز پرداخته شد. نتایج حاصل از تجزیه ژئوشیمیایی جذب اتمی عناصر سرب، روی، نقره و نیکل تغییرات بارزی را در غلظت این فلزات در نقاط گسل خورده، نمونه هایی که کمتر تحت تاثیر محلول های آبگین قرار گرفته اند و یا نواحی دارای کانه زایی نشان می دهد. بر اساس مطالعات میکروترمومتری و رسم نمودار شوری- دمای همگن شدن سیالات درگیر، نمونه های مربوط به این کانسار دمای همگن شدگی بین C 160- 100 و شوری 22- 17 درصد وزنی معادل نمک طعام دارد و در محدوده ذخایر سرب و روی تیپ دره می سی سی پی قرار می گیرد. بر اساس این مطالعات سیالات مسبب کانه زایی شباهت زیادی با شورابه های حوضه ای دارند و به نظر می رسد که محتوی فلزات این سیالات با شستشوی شیل های ژوراسیک بالا رفته و در امتداد گسل ها و شکستگی ها صعود کرده و در نهایت این سیالات در اثر مخلوط شدن با آب های جوی بار خود را در آهک کرتاسه به جا گذاشته است.
 • فرشته سجادی، مریم مشیدی صفحه 103
  به منظور پالینواستراتیگرافی سازند چمن بید، از قسمتهای مختلف این سازند در برش الگو نمونه برداری صورت گرفت اما تنها نمونه های قسمت فوقانی دارای پالینومورفهای متنوع و با حفظ شدگی خوب بود. علاوه بر میکروفلورا (اسپور های ترایلت و منولت دار و پولن ها)، پالینومورفهای دیگر شامل داینوفلاژله، اسکلوکودونت، اسپور قارچ، اسپور آلگ و پوسته داخلی فرامینیفرا نیز وجود دارند. در پالینوفلورای مورد مطالعه Corollina، Klukisporites و Cicatricosisporites فراوانی بیشتری نسبت به سایر پالینوفلوراها دارند. بر اساس گسترش چینه شناسی پالینوفلوراهای موجود سه بایوزون بصورت محلی در برش مورد مطالعه شناسایی شد که از پایین به بالا عبارتند از: Assemblage zone A با ظهور Ruffordiaspora australiensis از ابتدای رسوبات مورد مطالعه آغاز می شود، Assemblage zone B با ظهور همزمان Laevigatosporites ovatus و Trilobosporites trioreticulatus مشخص می شود و Assemblage zone C با ظهور Plicatella sp. آغاز می شود. بر اساس حضور Ruffordiaspora australiensis (با بازه زمانی (Tithonian-Campanian و Ruffordiaspora ludbrookiae (با بازه زمانی (Tithonian-Albian سن برش مورد مطالعه تیتونین پیشنهاد می گردد که با سن ارائه شده بر اساس آمونیتها (تیتونین پیشین برای بخش بالایی سازند چمن بید در برش الگو) مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: پالینواستراتیگرافی، میکروفلورا، سازند چمن بید، تیتونین
 • رضوان زارع زاده، پیمان رضایی صفحه 121
  جزیره قشم، بزرگترین جزیره خلیج فارس در منتهی الیه خاوری رشته کوه زاگرس، به موازات ساحل قرار داشته و جزئی از زاگرس چین خورده و زیر پهنه بندرعباس است. واحد های چینه نگاری موجود در این جزیره شامل سری هرمز، سازند میشان، سازند آغاجاری و نهشته های کواترنری است. پادگانه های آهکی دریایی بخش مهمی از مجموعه رسوبات منتسب به کواترنری بوده که معرف تغییرات نسبی سطح آب دریای خلیج فارس در پلیستوسن و هلوسن هستند. با برداشت 40 نمونه از این نهشته ها و مطالعه سنگ نگاری، 10 ریز رخساره کربناته، مادستون، وکستون حاوی فرامینیفرهای بنتیک، پکستون حاوی اویست ر، مادستون بیوکلاستی، وکستون بیوکلاستی، پکستون بیوکلاستی، پکستون تا گرین استون بیوکلاستی، پکستون اوولیتی، پکستون اینتراکلاستی و پکستون بیوکلاست ماسه ای متعلق به 5 زیر محیط رسوبی پهنه فراکشندی، بین کشندی، لاگون، سد و کانال های جزرومدی شناسایی شده است. براساس تجزیه و تحلیل ریز رخساره ها شرایط محیطی رمپ داخلی با فراوانی کانال های جزرومدی برای این پادگانه ها معرفی گردید. کانی های متشکله این پادگانه ها شامل کلسیت، کوارتز، پلاژیوکلاز، هالیت و کانی های رسی (ایلیت و کلریت) است. مجموعه کانی های فوق نشان دهنده ورود رسوبات از خشکی توسط جریان های رودخانه ای و توزیع توسط جریان های دریایی هستند. مطالعات ژئوشیمی پادگانه های آهکی دریایی جزیره قشم بیانگر میزان شوری پایین، شرایط نیمه احیایی تا احیایی در هنگام رشد گونه های زیستی (مرجان ها، دوکفه ای ها، بریوزوا) تشکیل دهنده این پادگانه ها و ترکیب اولیه کلسیت زیستی پر منیزیم این نهشته ها بوده است.
  کلیدواژگان: جزیره قشم، پادگانه های آهکی دریایی، سنگ نگاری، کانی شناسی، ژئوشیمی
 • مهناز پروانه نژاد شیرازی، حسن امیری بختیار، پوراندخت عبدالهی صفحه 139
  با توجه به اهمیت استراکدها در تشخیص محیط دیرینه و سن رسوبات، در این تحقیق استراکدهای موجود در مارن های واحدهای 1 و 3 سازند تاربور در کوه چهل چشمه خرامه مورد بررسی قرار گرفته است. سازند تاربور در این منطقه 712 متر ضخامت دارد و به شش واحد سنگی تفکیک شده است. در این مطالعه تعداد 60 نمونه از مارن های واحدهای 1 و 3 برداشت شده که پس از شستشو و مطالعه نمونه ها تعداد 21 گونه از استراکدها شناسایی شدند که با توجه به مجموعه آنها سن ماستریشتین و محیط رسوبی گرم، پراکسیژن و کم عمق برای این واحدها در نظر گرفته می شود.
  کلیدواژگان: سازند تاربور، کوه چهل چشمه خرامه، استراکد، ماستریشتین
|
 • Gh.R., Hosseinyarh., Rahimpour-Bonab Page 1
  The Kangan (Early Triasic) and Upper Dalan (Late Permian) formations form the important gas reservoirs in Iran. The ooidal grainstone and mudstone facies form more than of 75 percent of Kangan Formation. Therefore, recognition of controlling processes of reservoir properties on these facies lead to understand the reservoir quality on whole formation. In this study, based on recognition of microfacies and depositional environments, petrophysical properties of Kangan Formation are investigated. Results show that the grain-dominated facies have better reservoir quality, and dissolution of allochems on these facies (grain dominated), dolomitization and fracturing caused to increasing reservoir properties. However, calcite cementation, anhydritization and compaction decreased the reservoir quality.
 • D. Dehnavi, R. Moussavi Harami, M.H., Mahmudy Gharaief., Ghaemif., Ghaemi Page 17

  Lithofacies analysis and interpretation of architectural elements of Oligocene silisiclastic deposits in Binaload Zone were investigated in Baghshan-Gach area, north of Neyshabour. This study led to identification of 14 lithofacies and 4 architectural elements in the sequence of 150 meter thick. Lithofacies are classified into three categories including coarse grain (Gmg, Gcm, Gmm, Gh, Gp and Gt), medium grain (Sh,Sp,St,Sr,Sm and Sl), and fine grain (Fl,Fm). The architectural elements are CH, SB, LV and SG. It is interpreted that Oligocene silisiclasic sediments have been deposited in braided river system, based on lithofacies analysis and architectural elements. Petrofacies analysis indicates that these rocks had oroigin from the magmatic arc and deposited under arid climatic condition. paleocurrent analysis represents that the river was flowing from NE to SW direction.

 • F., Shushtarian, M. H., Adabia., Sadeghim., Hosseini Barzim., Lotfpour Page 39

  The Ilam Formation (Santonian to Campanian), as an oil reservoir rock in a Zagros field, composed of carbonate facies. In this study, two surface sections (Payun and Kabir Kuh anticline) and one subsurface section (DA#a), 6 microfacies have been recognized. These facies deposited in lagoon to deep marine environment. In this formation, 446 thin sections were studied petrographically and 93 powered samples geochemically analysed.Based on major and minor elements and oxygen and carbon isotope values in the Ilam Formation samples and their comparison with the results obtained from mixed aragonite and calcite fields published by different researchers, original carbonate mineralogy of the Ilam Formation was mixed aragonite and calcite. Oxygen and carbone isotopes indicate that these carbonates are mainly influenced by meteoric diagenesis. Paleotemperature calculation based on heaviest oxygen isotope value) -3.60 ‰ PDB), indicate that ambient water temperature during precipitations of the Ilam carbonates was 28°C. Major, minor and isotopic data in carbonates are depend on their mineralogy and mineralogy itself changes during diagenetic processes. By petrographic studies alone, cannot understand the original mineralogy and kind of diagenetic processes on carbonates, therefore must be use elemental and isotopic data as complementary studies. Different carbonate minerals are formed in different temperature, salinity and Ca/Mg ratio. In addition, major elements (Ca, Mg), minor elements (Sr, Na, Fe, Mn) and oxygen and carbon isotopes are also change.

 • M., Ghavidelsyookia., Sadeghir., Rouzegar Page 69
  Padeha and Bahram formations of Shahzadeh Mohammad area are 597m in thickness that contain well – preserved and abundant palynomorphs consisting of acritarchs, miospores, chitinozoans and scolecodonts. In this paper, acritarchs taxa are presented only. These include: Chomotriletes vedugensis, Gorgonisphaeridium abstrusum, Gorgonisphaeridium comdensum Gorgonisphaeridium sp., Lophosphaeridium deminutum, Maranhites perplexus, Papulogobata annulata, Naivifusa exilis, Stellinium micropolygonale, Stellium comptum, Deltotosoma intonsum, Dictyotidium prolatum, Helosphaeridium microclavatum, Somphophragma miscellum, Tornacia sarjeantii and Veryhachum downiei,. These marine palynomorph taxa suggest a Late Devonian for these two rock units in the Kerman province. These acritarch taxa are comparable to those have reported from the Late Devonian (Frasnian - Famenian) of other parts of Iran (Alborz, Zagros and Central Iranian basins) and elsewhere (Saudi Arabia, southern Europe, Australia and North Africa). On the other hand, based on parasinophyte taxa a shallow marine environment is suggested for depositional environment of the Upper Devonian strata in the Shahzadeh Mohammad area, northern Kerman province.
 • F., Timori, H.R., Pakzadh., Bagheri Page 83
  The Cretaceous limestone and Jurassic shale are the main country rocks of Zn-Pb Irankuh mine. Jurassic units in this region are composed of dark and olive shale and sandstone that are unconformably covered by Cretaceous carbonate rocks. Mineralization has mainly occurred in carbonate rocks, but because of the high concentration of heavy metals in shales, they are selected for the investigation of their role as a probable source of metals in mineralization. For this purpose, field, geochemical and mineralogical studies were carried on the samples selected from shale unit. Also, due to the importance of the fluid inclusions in study of the origin of deposits, some samples were selected and prepared for this purpose.Atomic absorption geochemical analysis results for Zn, Pb, Ag, Ni elements has revealed a wide range of changes in their concentration in faulted rocks, unaffected rocks from the ore bearing fluids and mineralized regions. Microthermometric studies of the samples show a homogenization temperature range of 100-160C and a salinity range of 17-22 eq. wt% NaCl which is well confined to that range of Mississippi valley-type Pb-Zn ore deposits. Based on the results of this research, it seems that ore bearing fluids in this area have many similarities with the basinal brines and it seems that ore elements were leached from the shale units and upwelled along the fault and fractures which has at last mixed with ground waters and mineralization has occurred in the carbonate rocks.
 • F., Sajjadim., Moshayyedi Page 103
  The Chamanbid Formation at the type section has been measured for palynostratigraphical studies, however, the upper part of section (with a thickness of 240 m) was palynologically productive. Diverse and well- preserved palynofloras occur in the upper part of the type section. Microflora (trilete and monolete spores and pollen) together with dinoflagellate cyst, scolecodont, foraminiferal test linings, fungal and algal spores are present. Thirty nine species of spores (28 genera) and 13 species of pollen (11 genera) are identified. Representatives of Corollina, Klukisporites and Cicatricosisporites are particularly abundant.Based on stratigraphic distribution of miospores, three distinctive stratigraphically successive palynofloras informally termed in ascending order Assemblages zone A, B and C are identified within the upper part of Chamanbid Formation. The oldest of the three assemblages, Assemblage zone A is characterized by the appearance of miospore species Ruffordiaspora australiensis. The Assemblage zone B is defined by the co-occurrence of the Laevigatosporites ovatus and Trilobosporites trioreticulatus. The Assemblage zone C is marked by the appearance of Plicatella sp. Based on the co-occurrence of certain miospore species, Ruffordiaspora australiensis (Tithonian-Campanian) and Ruffordiaspora ludbrookiae (Tithonian-Albian) the upper part of Chamanbid palynofloras are collectively dated as Upper Jurassic (Tithonian), thus corroborating the ammonoid evidence.
 • R., Zarezadep., Rezaie Page 121
  Qeshm is the largest island in the Persian Gulf. It is expanded along the coast and located at the furthest southeast of Zagros sedimentary-structural unit under the Bandar Abbas flat and it is a part of it. The stratigraphic units in this island are Hormoz Series, Mishan Formation, Aghajari Formation and Quaternary deposits. The calcareous marine terraces of this island are the important part of deposits assign to the Quaternary period. These deposits indicate the relative variance of sea level in Pleistocene and Holocene. Petrogarphical studies on the 40 samples collected from the terraces led to identification of 10 microfacies including mudstone, benthic foraminifera wackestone, oyster packstone, bioclastic mudstone, bioclastic wackestone, bioclastic packstone, bioclastic packstone- grainstone, oolitic packstone, intraclastic packstone and sandy bioclastic packstone. The facies show characteristics of 5 various depositional conditions including: supratidal, intertidal, lagoon, barriers and abundant tidal channel. Based on sediment analysis the environmental condition of inner ramp is indicated by the quantity of tidal channels of these sediments. Sediments are consist of these minerals: carbonates, quartz, clay, plagioclase, halite and clay minerals (chlorite and illite). These minerals show the entrance of the deposits from land by fluvial flows and distribution by marine flows. Geochemical studies of calcareous marine terraces indicate low salinity levels, the semi- reducing to reducing conditions the growth of the forming the terrace and primary composition of the deposits of bio calcite of magnesium.
 • M., Parvaneh Nejad Shirazih., Amiri Bakhtiarp., Abdollahi Page 139
  As ostracods are excellent index in determining the paleoenvironment, age and paleoecology of sediments, the ostracods in marls units 1 and 3 of Tarbur Formation have been studied. Tarbur Formation with 712 m thickness is divided into 6 units. In this study, 60 samples of marls units 1 and 3 have been washed, and studied and totally 21 species identified. The ostracods indicate a Maestrichtian age and warm, oxygen-rich and shallow depositional environment for the studied units.