فهرست مطالب

جستارهای زبانی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1390)

مجله جستار های زبانی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/05/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، سپیده عبدالکریمی، فردوس آقاگلزاده، ارسلان گلفام صفحه 1
  این پژوهش کوششی است برای بررسی انواع روش های مجهولسازی فعلهای مرکب زبان فارسی و معرفی نظریه معنایی جکندوف، یعنی آنچه «نظریه معنیشناسی مفهومی» نامیده میشود. معرفی این نظریه معنیشناختی، به این دلیل است که مبانی آن به محک داده های زبان فارسی سپرده شود تا معلوم شود آیا این نظریه، چنانکه پیشنهاددهنده آن ادعا میکند، جهانی است و از عهده تبیین داده های زبان فارسی برمیآید یا خیر. به این منظور، رفتار معنایی22 فعل مرکب زبان فارسی که از راه همراهشدن سازه غیرفعلی با فعل سبک «انداختن» ساخته میشوند، به هنگام مجهولکردن این افعال بررسی میشود. چنانکه ملاحظه خواهیم کرد، برای مجهولسازی گروهی از فعلهای مرکب، میتوان از دو روش نحوی و معنایی بهره برد. همچنین، خواهیم دید که نظریه معنایی جکندوف به دلیل توجه به مولفه های معنایی و در نظر گرفتن آنها به منزله واحد تحلیل معنایی، از عهده تبیین پذیرفتنینبودن جمله هایی که دستوریاند، ناتوان میماند و بنابراین، استدلال خواهیم کرد که چنانچه واحد تحلیل معنی جمله در نظر گرفته نشود، تحلیلهای معنایی نتایج درستی را بر پی نخواهند داشت.
  کلیدواژگان: فعل مرکب، فعل سبک، مجهول سازی، نظریه معنی شناسی مفهومی، واحد تحلیل معنایی
 • ابوالفضل حری صفحه 19
  در این مقاله، عدم تجانس به منزله یکی از سازکار های زبانی شوخ طبعی بررسی می شود. پرسش اصلی این است که عوامل سرگرم کنندگی و خنده در شوخ طبعی کدامند؟ به نظر می آید عوامل بسیاری، مانند رویکردهای روانی، ادبی و زبانی در ایجاد خنده موثرند. در این مقاله، عدم تجانس در سطوح ساختاری و کارکردی از جمله عوامل سرگرم کنندگی معرفی می شود. پس از اشاره به پیشینه مرتبط با بحث و واژگان مرتبط با شوخ طبعی، نظریه عدم تجانس زبانی در دو سطح ساختاری و کارکردی را با نگاهی به برخی از لطایف رساله دلگشای عبید زاکانی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم. در سطح ساختاری به جناس و بازی های کلامی از جمله همنامی، هم آوایی، همجنسی و همشکلی و نیز انواع تجنیس در زبان فارسی اشاره می شود. در سطح کارکردی به ابهام/ ای هام و کارکرد آن در سطح معنایی اشاره می شود. نتایج بررسی نشان می دهند که عدم تجانس زبانی از رهگذر برخی مولفه های سطوح ساختاری مانند تجنیس و سطوح کارکردی مانند ابهام/ ای هام، از جمله علل اصلی سرگرم کنندگی متون مطایبه آمیز به شمار می آیند. البته این مقاله زمینه را برای پرداختن به سایر نظریه های شوخ طبعی نیز هموار می کند.
  کلیدواژگان: شوخ طبعی، عدم تجانس، تجنیس، ابهام، ایهام، رساله دلگشا
 • کبری روشنفکر، مرتضی زارع برمی، حسینعلی قبادی صفحه 41
  اشغال فلسطین و حمله عراق به ایران، به عنوان دو رخداد بزرگ قرن بیستم، زندگی مردم دو سرزمین را تحت الشعاع خود قرار دادند. در این میان ادبیات – به ویژه شعر - به عنوان یکی از حوزه های اندیشه فلسطینی و ایرانی، شاهد تحولی بنیادین بود. شاعران دو سرزمین به موازات حمله دشمن، همدوش رزمندگان در برابر تهاجم به پا خاستند. از جمله این شاعران، سمیح القاسم و حسن حسینی بودند که با آفرینش اشعاری گونه گون میراثی ارزشمند در عرصه شعر پایداری به جای گذاشتند. یکی از شاخص های این نوع ادبی استفاده چشمگیر شاعر از مضامین نمادین و اسطوره ای است.
  این پژوهش بر آن است تا میزان به کارگیری مفاهیم نمادین و اسطوره ای را در شعر پایداری سمیح القاسم و حسن حسینی بررسی کند و همسانی ها، تفاوت ها، تحولات و دگرگونی های معنایی این مضامین را در قالب نمودارها و جدول ها به صورت مستند ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سمیح القاسم و حسینی از نمادها و اسطوره های طبیعی، انسانی، حیوانی و مکانی استفاده کرده اند، اما مضامین نمادین و اسطوره ای اشعار سمیح در مقایسه با اشعار حسینی ابتکار، تنوع و گسترش بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: شعر پایداری، نماد و اسطوره، سمیح القاسم، حسن حسینی
 • غلامحسین کریمی دوستان، زانیار نقشبندی صفحه 73
  مقاله حاضر به بررسی ساختهای کنایی در گویش هورامی میپردازد. گویش هورامی در ساختهای گذشته ساده از الگوی حالت کنایی گسسته بهره میگیرد. این گویش علاوه بر استفاده از سازکار مضاعفسازی واژهبست، برای نشان دادن الگوی حالت کنایی از سازکار دیگری نیز بهره میگیرد که منحصر به این گویش است و در سایر گویشهای کردی دیده نمیشود. در ساختهای برآمده از سازکار دوم بیان الگوی کنایی، سازه های فاعل و مفعول مستقیم به ترتیب دستخوش فرایندهای تاکید و مبتداسازی می شوند؛ بدین ترتیب این ساختها نسبت به ساخت هایی که از سازکار مضاعفسازی واژه بست بهره می گیرند، خوانش معنایی نشاندارتری دارند. ترتیب سازه های به کار رفته در ساخت های کنایی نشاندار همواره ثابت است؛ سازه مفعول مستقیم در موضع آغازین این ساختها ظاهر میشود، در جایگاه بعدی سازه فاعل که همواره میزبان تکواژ حالت نمای غیرفاعلی است قرار می گیرد و در پایان جایگاه پایانی جمله را فعل گذشته ساده از آن خود می کند. پژوهش حاضر دو هدف عمده را در دستور کار خود دارد: نخست بررسی و توصیف ساختهای کنایی بینشان و نشان دار در گویش هورامی و بیان ویژگی های بنیادین هریک از آنها و دوم تلاش برای ارائه تبیین نحوی از مراحل فرایند اشتقاق نحوی ساختهای کنایی نشاندار بر پایه مفاهیم نظری برنامه کمینهگرا. تبیین نحوی ارائه شده در این مقاله از مفاهیم جدید مطرح شده در چارچوب برنامه کمینهگرا بهره می گیرند؛ نظیر فرضیه گروه متممساز گسسته و فرافکن های بیشینه تاکید و مبتدا.
  کلیدواژگان: گویش هورامی، ساخت های کنایی، مطلق، مضاعف سازی واژه بست، برنامه کمینه گرا، گروه کانون، گروه مبتدا
 • حسن سرباز، داوود گرگیج زرین پور صفحه 101
  موسیقی یکی از عوامل موثر در شعر و ادبیات جهانی است؛ به ویژه اگر اثر شاعر از روی صدق باطن و انسان دوستی سروده شده باشد و دور از تکلف و تصنع و در عین حال سرشار از انواع مختلف افزاینده های موسیقایی باشد. سعدی شیرازی و شمس الدین کوفی با برگزیدن دو بحر طویل و کامل که بهترین قالب ها برای بیان احساسات قلبی انسان هستند و با به کار بردن انواع مختلف صنایع بدیعی از قبیل جناس، مراعات النظیر، تضاد و... و همچنین الفاظ و هجاهای آهنگین و متناسب با معنا و فضای موسیقایی قصیده، به آهنگین تر شدن قصاید خود بیش از پیش کمک کرده اند. فضای موسیقایی این دو قصیده بیانگر خفقان روز افزون و فضای سنگین دوران حمله مغول است. در این دو قصیده فضایی سراسر اضطراب، اندوه، سوز درونی، شدت و خشونت، موج می زند و این نکات را می توان در آهنگ تک تک حروف قصاید او دید. در کنار این محاسن، عرب نبودن شیخ شیراز و انحطاط حاکم بر جامعه عربی پس از حمله مغول، باعث بروز اشکالاتی مانند عیب اجازه و اصراف در موسیقی قصاید این دو شاعر گرانسنگ شده است.
  در این پژوهش تلاش شده است که با روش کتابخانه ای و استفاده از شیوه تحلیل ساختار، فضای موسیقایی در دو قصیده سعدی شیرازی و شمس الدین کوفی مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: موسیقی، مرثیه، بغداد، سعدی، شمس الدین کوفی
 • فرامرز میرزایی، مهدی شریفیان، علی پروانه صفحه 127
  زبان صوفیانه یکی از مهم ترین ابزارهای پرداختن به معانی سیر و سلوک و مدارج عرفانی به شمار می رود؛ زبانی که شاعران معاصر عرب از آن به خوبی بهره برده اند. عبدالصبور از جمله شاعرانی است که با میراث عظیم تصوف ایرانی آشنا بوده و به گفته خودش، آثار عطار و مولانا جزئی از شعرش به شمار می روند. وی در قصیده «یاداشت های بشرحافی صوفی (مذکرات الصوفی بشر الحافی)» که در آن از قناع (صورتک) استفاده می کند، تحت تاثیر منطق الطیر عطار قرار گرفته است که داستانی تمثیلی و نمادین از حرکت نفس به سوی کمال می باشد؛ به طوری که قصیده در یک فضای اگزیستانسیالیستی به سوی «وحدت وجود» و «انسان کامل» در حرکت است و در نهایت بی آنکه به پایان برسد، به شکل مفتوح همچنان می ماند. در این پژوهش که به روش ادبیات تطبیقی انجام می گیرد با بررسی مشابهات دو اثر یاد شده، تاثیرپذیری قصیده «یادداشت های صوفی بشرحافی» از درونمایه سفر کشف حقیقت داستان مرغان منطق الطیر نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: عبدالصبور، عطار، منطق الطیر، انسان کامل
 • آبتین گلکار، محمدرضا محمدی، روح الله جعفرزاده صفحه 149
  در زبان روسی برای بیان نهی، تحذیر، منع و... ساختارهای مختلفی به کار می رود که هریک ویژگی های معنایی ظریف و متفاوت دارند. کاربرد نمود فعل (مطلق و استمراری) نیز در هریک از این ساختار ها تابع قواعد دستوری خاصی است که عدم رعایت آن ها به اشتباهات دستوری یا معنایی خواهد انجامید. از آنجا که مقوله نمود فعل، به آن شکل که در زبان روسی وجود دارد، در زبان فارسی دیده نمی شود، کاربرد آن همواره برای زبان آموزان ایرانی با دشواری همراه است. هدف از نگارش مقاله حاضر است که با طبقه بندی ساختارهای بیان نهی و تحذیر و بررسی نمود فعل در هریک از آن ها تفاوت های معنایی این ساختار ها روشن شود و بر این اساس بهترین روش برای معادل یابی نحوی و ترجمه هر ساختار ارائه شود، به ویژه آنکه در هر دو زبان روسی و فارسی، برخی از این ساختار ها از لحاظ فرم و ظاهر، نهی به شمار نمی آیند و معنای نهی و تحذیر را از طریق دیگر ساختارهای نحوی به شنونده منتقل می کنند.
  کلیدواژگان: نمود فعل، نهی، تحذیر، نفی، وجه امری
 • رویا لطافتی، فاطمه حسن زاده، شیما معلمی صفحه 165
  در این پژوهش سعی شده است با نگاهی نوین به جایگاه مترجم به عنوان واسطه بینافرهنگی و با تکیه بر نظریه انسانشناسانی مانند ساپر و ورف، به دریافت درستی از رابطه برهم برکنشی میان زبان و فرهنگ دست یابیم، تا درک ما را از مفهوم واقعیت تحتتاثیر قرار دهد. بنابراین میتوان برای مترجمان در مقام واسطه فرهنگی، الگویی برای درک بهتر واقعیت، ترسیم کرد تا به کمک آن بتوانند واقعیت فرهنگی متن را به بهترین شکل در زبان مبدا درک کنند و با تولید مفهومی نزدیک به همان زبان، در زبانی دیگر (زبان مقصد) بیافرینند.
  ترجمه، فرایندی است که نیاز به چندین مهارت دارد تا بتوان با آن به حاصلی نزدیک به متن مبدا دست پیدا کرد. وجود تنها یک مهارت نزد مترجمان، آنها را از در نظر آوردن وجوه فرهنگی پنهان در متن دور کرده و رسیدن به ترجمهای خوب را ناممکن میکند. مهارتهای موردنیاز یک مترجم مجموعه عواملی هستند که موجب در نظر آوردن واقعیتهای فرهنگی متن، در فرایند ترجمه میشوند.
  این مقاله به تبیین نقش واسطهگر فرهنگی مترجم اشاره دارد و از دیدگاه نظریهپردازان حوزه ترجمه، روند رسیدن به این مقام را مورد تحقیق قرار میدهد.
  کلیدواژگان: فرهنگ زبان، واسطه فرهنگی، ترجمه، مترجم، بینافرهنگی، فرایند ترجمه
 • غلامرضا کیانی، حسین نویدی نیا، محمد مومنیان صفحه 185
  این مقاله با توجه کردن به نقاط قوت برنامه درسی ملی، در صدد نقد و ارزیابی رویکرد این سند نسبت به آموزش زبان های خارجی از سه منظر می باشد؛ 1. بررسی بخش زبان های خارجی از دیدگاه مبانی نظری و روش شناختی و هماهنگی و شفافیت محتوای درونی؛ 2. نقد و بررسی محتوایی بر اساس مبانی بنیادین سیاستگذاری موجود در ادبیات مربوطه و 3. نقد بخش مربوطه بر اساس اسناد کلان کشور. بدین منظور ابتدا بخش های مرتبط برنامه درسی ملی را تحلیل محتوایی کردیم. نتایج نشان می دهد که برنامه موجود علاوه بر اینکه دارای نقاط قوتی از جمله حرکت به سمت تمرکز زدایی و افزایش ساعات تدریس آموزش زبان انگلیسی است، دارای نقاط ضعفی همچون عدم هماهنگی و ارتباط اهداف و ابهام و عدم شفافیت بعضی مطالب مطرح شده نیز می باشد. سپس برای نقد سند از دیدگاه دوم، برنامه درسی ملی بر اساس شش اصل مستخرج از ادبیات مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده هماهنگی و گاه نا هماهنگی محتوای سند با این اصول است. در ادامه محتوای بخش زبان های خارجی برنامه درسی ملی به عنوان یک حوزه یادگیری از نقطه نظر همخوانی با اهداف و جهت گیری های مطرح شده در اسناد کلان کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که بخش زبان های خارجی برنامه درسی ملی (نگاشت سوم) نمی تواند زمینه را برای رسیدن به اهداف مطرح شده در اسناد بالا دستی فراهم کند. در پایان مقاله حاضر، راهکارهایی برای تدوین راهنمای برنامه درسی زبان انگلیسی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: سیاست ها و اهداف آموزش زبان های خارجی، اسناد کلان کشور، برنامه درسی ملی، راهنمای برنامه درسی زبان انگلیسی
|
 • Page 1
  The present paper is an attempt to investigate the methods of passivisation of Persian compound verbs on the one hand and, to introduce Jackendoff’s semantic theory; which is called Theory of Conceptual Semantics on the other. The purpose of introducing this theory is to check Persian data within the framework of this theory to see if the its foundations, as its founder claims, are universal and can justify Persian data or not. To do this, the semantic behaviors of 22 Persian compound verbs were examined when making them passive. There are two methods for the passivization of Persian compound verbs, namely syntactic and semantic. Since the Jackendoff’s semantic theory is unable to explain the unacceptability of grammatical sentences, because the approach it takes for semantic analysis is making semantic components salient, thus we will reason that if sentence is not considered as the unit of semantic analysis, the outputs of such analysis will not be correct.
 • Abolfazl Horri Page 19
  This paper examines incongruity as one of the linguistic mechanisms of texts bearing humor. The main question is that what works these texts seems humorous. Humor has been studied from three different, but related, approaches: psychological, literarily and linguistic. The paper takes as two main factors generating humor. First, the problem, the question and the literature review are mentioned. Then it refers to inconguity from structural and functional levels with regard to some humorous texts in Zakani's Resale-e- Delgosha. On the structural level, it refers to words play (homonymy, homophony, homography, paronymy) and the kind of punning andits in Persian rhetoric. On the functional level, it refers to ambiguity/amphilboly and their functions. The results showed that incongruity in the form punning as well as ambiguity/amphilboly paves the way to make texts seem humorous.
 • Page 41
  Occupation of Palestine and Iraq’s invasion to Iran, as two enormous events of the twentieth century, overshadowed the lives of two lands. Meanwhile, literature- especially poetry-as one of the thinking areas of the Palestinians and Iranians, had witnessed a fundamental transformation. The poets of the two lands parallel to the enemy’s attack, showed resistance together with the combatants against the invasion of the enemy. “Smyh Alqasm” and “Hassan Hussein were two poems who left various worthwhile resistance poems. One indicator of this type of literature is the use of dramatic, symbolic and lyric contents. The present paper intends to investigate the reflection of changes caused by the onslaught of foreign enemies on the deployment of concepts and symbolic myths as well as the homology, differences, semantic developments and concept changes of these themes in the lyrics of Samyh Alqasem and Hassan Hosseini. The results indicated that both Samyh Alqasem and Hassan Hosseini have used symbolic and natural, human being, animal and place lyrics but symbolic and lyric meanings in the poets of Samyh enjoy more initiative, variety and extension.
 • Page 73
  This paper is an attempt to analyze the ergative constructions in Hawrami. Like other Kurdish dialects, Hawrami utilizes split ergativity only in the aorist constructions. Along with the process of Clitic Doubling, this dialect uses another mechanism for manifesting the ergative pattern. This rare mechanism is only found in Hawrami and not elsewhere in Kurdish. In the constructions, which are derived according to the second mechanism, the direct object and the subject undergo the processes of toplicalization and focusing, respectively. Hence, comparing to the other ergative constructions, which are derived on the basis of Clitic Doubling; these specific constructions bear a more marked semantic interpretation. The constituents of these marked ergative constructions follow a rigid order: the direct object appears at the beginning, the subject, which is always accompanied by Oblique case marker, gets the second position, and the final position is occupied by the past transitive verb. Making any slight change in this order would result in the ungrammaticality of the construction. The present paper, on the one hand, tries to describe the main characteristics of both marked and unmarked ergative constructions in Hawrami, and seeks to provide a theoretical account for the derivation of marked ergative constructions and their characteristics on the other. The proposed account is mainly based on the theoretical apparatus of Minimalist Program; especially the recently introduced notions of Split CP Hypothesis, Focus Phrase, and Topic Phrase.
 • Page 101
  Music is one of the effective factors in the global poem and literature. Particularly, if the poet’s work is composed based on the conscience truth and humanitarianism, and is far from any artificiality and artifice as well as is replete with various types of musical additives. Sadi Shirazi and Shamsuddin Kufi have made their odes more musical through selecting the two Tavil and Kamel meters (as the best models of expressing the man’s heartfelt feelings) and applying such various kinds of imagery as pun, symmetry, antithesis as well as appropriate words and the musical satire, in a accordance with the meaning and musical atmosphere of ode. The musical atmosphere of these two odes represents the increasing strangulation and the heavy atmosphere of Mugul attacks. In these two odes, the atmosphere is filled with anxiety, grief, internal blast, severity and violence, and one can observe these points in each rhythm of their ode letters. In addition to these advantages, Sheikh Shirazi’s being a non-Arab and the downfall governing the then Arab society following Mugul attack, have triggered some problems as the prosodic error of Esraf and Ejazeh in the music of these two worthwhile poets’ odes. An attempt has been made in this work to investigate the musical atmosphere of Sadi Shirazi and Shamsuddin Kufi’s odes through library research and by using structure analysis method.
 • Page 127
  Mystically language is one of the most important tools for expressing the mystical meanings. The language which the contemporary arab poets have well benefited from it. Abdol- Suboor is one of those poets who has met with the great heritage of Iranian Sufism. According to the poet, Attar’s and Rumi's works constitute part of his poetry. His ode “Remembrance of suffi bishr al hafi”, has been affected by the (Manteq at-tayr) of Attār, which is the story of allegorical and symbolic move toward self-perfection. He uses the mask method in this ode, so that, the ode is in motion, in an existential space towards the “pantheism” and “perfect man” and, finally, the form remains open without being finished. This research has used the method of comparative literature. By reviewing the similarities of the two works, it indicates that the ode “Remembrance of suffi Bishr al Hafi” has used the story theme of travel truth in the Attār's (Manteq at-tayr)
 • Abtin Golkar Page 149
  There are different ways in Russian language to express prohibition and caution. Choosing the suitable aspect of the verb (perfective or imperfective) in each of these structures shall be based on specific lexical and grammatical considerations that may change the semantics of sentences. Since the category of verbal aspect does not exist in Persian language (as in Russian), the Iranian students often find it hard to choose the right aspect of Russian verbs. This article attempts to provide a classification of different prohibitive and cautioning structures in Russian language and examine the role of verbal aspect in each of them in order to find the most appropriate lexical and grammatical structures that can express these semantics in Persian. The subject seems further promising due to this fact that some of these structures in both Russian and Persian languages do not use a negative imperative verb, rather they express the desired semantics through other syntactic methods.
 • Roya Letafati, Fateme Hassanzadeh, Shima Moallemi Page 165
  This research has tried to define a new approach to translator’s role as intercultural mediator supported by the theories of Sapir and Whorf in anthropologies to find a right perception of interactional relation between language and cultural, which affects translator’s understanding of the reality. To achieve this, a Meta model was proposed that could help the mediator/translator to realize consciously the cultural reality hidden in the text in order to create a meaningful text, which is closer to the main concept of the source text.
 • Hossein Navidinia Page 185
  Acknowledging the strengths of the national curriculum, the present study aimed at evaluating its approach towards foreign language education from three perspectives: (1) analyzing the foreign language section of the national curriculum based on the methodological and theoretical underpinnings, and its internal consistency; (2) examining its content based on the basic assumptions mentioned in the literature for setting foreign language policies and (3) evaluating its content based on the macro-documents of the country. In so doing, first, the relevant sections of the national curriculum were analyzed. The results indicated that, although the foreign language section of the national curriculum has some strengths such as a move toward decentralization and increase in hours of instruction, it suffers from some weaknesses such as vagueness of the content and lack of consistency and connection among the aims of the instruction. In order to examine the document from the second perspective, 6 criteria that foreign language education policies should follow were extracted from the relevant literature, and the document was evaluated based on these criteria. The results indicated both consistencies and inconsistencies between the content of the document with these principles. The national curriculum, then, was evaluated to find its matches and mismatches with the policies and orientations of macro-documents. The results indicated that the foreign language section of the national curriculum cannot set the ground for achieving the goals proposed in the macro-documents of the country. Finally, the paper offers some guidelines for developing national English language curriculum.