فهرست مطالب

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 46، بهار 1390)
 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 46، بهار 1390)
 • معرفت
 • 176 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/04/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 2
 • عیسی متقی زاده، یونس اشرفی امین صفحه 4
  هدف
  مهجوریت قرآن به معنای متروک ماندن آموزه ها و اعراض از مفاهیم آن از سوی مخاطبان است. مصلحان دینی به ویژه امام خمینی (ره)، با اعتقاد به جامعیت همه جانبه قرآن، بر آن هستند که ابعاد سیاسی و اجتماعی آن، عملا در سطح وسیعی از جوامع مسلمان مهجور مانده است. مقاله حاضر با هدف تبیین دیدگاه های امام خمینی (ره) و برخی از مصلحان دینی درباره پیامدهای این مهجوریت نگاشته شده است.
  روش
  روش مقاله، تحلیلی - توصیفی است.
  یافته ها
  از یافته های آن می توان به مهم ترین پیامدهای مهجوریت آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن اشاره کرد که عبارتند از: شکایت پیامبر (ص) و قرآن از مهجور کنندگان، رواج اندیشه های باطل، گسترش فساد سیاسی و اجتماعی در جامعه، پدید آمدن اختلاف و تفرقه میان مسلمانان، تهاجم فرهنگی بیگانگان علیه جهان اسلام و تسلط مستکبران بر مسلمانان.
  نتیجه گیری
  تبیین آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن از سوی عالمان و دانشمندان، احیای اصل امر به معروف و نهی از منکر، تقویت وحدت مسلمانان، استفاده از رسانه ها در آموزه های اجتماعی و سیاسی قرآن، توجه به اصول سیاسی قرآن در زمینه های حکومت داری و مسائل اقتصادی، استقلال فرهنگی و عدم وابستگی به بیگانه.
  کلیدواژگان: مهجوریت قرآن، آموزه های سیاسی قرآن، آموزه های اجتماعی قرآن، پیامدهای مهجوریت، امام خمینی (ره)، مصلحان دینی
 • داریوش دموری، سیدمحمود زنجیرچی، عبدالنبی خطیبی عقدا صفحه 25
  هدف
  در این تحقیق به بررسی رابطه بین اعتقادات مذهبی و ابعاد مختلف احساس غربت در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه یزد پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش را 100 نفر از دانشجویان پسر و 150 نفر از دانشجویان دختر تشکیل می دهند.
  روش
  روش تحقیق زمینه یابی (survey) است. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه سنجش احساس غربت و اعتقادات مذهبی استفاده شده است. داده های به دست آمده از پرسشنامه به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق حاکی از آن است که بین اعتقادات مذهبی و احساس غربت دانشجویان، رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین بین اعتقادات مذهبی و ابعاد مختلف احساس غربت شامل دلتنگی برای خانواده، میل برگشت به موطن، سازگاری و دلتنگی برای افراد و محیط آشنا، ارتباط معنی داری وجود دارد. اما بین احساس تنهایی با اعتقادات مذهبی، رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که متغیرهای نوع جنسیت، وضعیت تاهل و میزان تحصیل، رابطه بین اعتقادات مذهبی و احساس غربت را تعدیل می کنند.
  نتیجه گیری
  با توجه به رابطه بین اعتقادات مذهبی و ابعاد مختلف احساس غربت، برای پیشگیری و درمان احساس غربت در بین دانشجویان، دو گام اساسی برداشته می شود: 1. فرهنگ سازی: با استفاده از کارکردهای موثر دین؛ با برگزاری جلسات، همایش ها، گردهمایی ها، پخش کتاب و بروشورهای مذهبی در سطح دانشگاه ها؛ 2. فراهم کردن شرایط و جو مناسب؛ از طریق برگزاری منظم نماز جماعت، جلسات قرآن و دعا و برگزاری اردوهای مذهبی.
  کلیدواژگان: احساس غربت، اعتقادات مذهبی، احساس تنهایی، دلتنگی برای خانواده، میل برگشت به موطن، سازگاری، دلتنگی برای افراد و محیط آشنا
 • سیده زهرا علی بخشی، مریم ممقانیه، احمد علی پور صفحه 47
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه توکل به خدا و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور است.
  روش
  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. بدین منظور، 177 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور (98 دختر و 79 پسر) به طور تصادفی به پرسشنامه های راهیابی در حوادث و رخدادهای زندگی (توکل به خدا) و سلامت عمومی (GHQ) پاسخ دادند.
  یافته ها
  داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، Z فیشر و تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد بین خرده مقیاس توکل پرسشنامه راهیابی در حوادث با خرده مقیاس های اضطراب، علائم جسمانی و افسردگی سلامت روان، همبستگی منفی معنی دار وجود دارد؛ ولی همبستگی سایر ابعاد پرسشنامه راهیابی در حوادث با سلامت روان، معنی دار نشده است. بین دختران و پسران در تمام زیرمقیاس های سلامت عمومی تفاوت معنی دار وجود دارد؛ در حالی که بین این دوگروه در ابعاد پرسشنامه راهیابی در حوادث، تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد توکل به خدا می تواند به عنوان یک راهبرد مقابله ای، نقش موثری در افزایش سلامت روان داشته باشد.
  کلیدواژگان: توکل به خدا، سلامت روان، دین
 • حسین زارع، ابراهیم نیک صفت صفحه 66
  هدف
  این تحقیق به منظور تبیین اهداف خلقت انسان و تبیین تکالیف مهم ارسال پیامبران، به توضیح و ارتباط این دو بعد و مفاهیم مرتبط با آن از منظر آیات قرآن و روایات معصومین(ع) در راستای نگرش علم روان شناسی پرداخته است.
  روش
  تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، پژوهش در حیطه تحقیقات توصیفی و از گونه تحلیل اسنادی به روش کتابخانه ای است که اطلاعات جمع آوری شده به واسطه تحلیل محتوا، به بررسی تحلیلی متون انتخابی از کتاب و سنت و پژوهش های روان شناختی پرداخته است.
  یافته ها
  عقل مرکز ساختاری شناخت و قوای ادراکی است که توانایی ادراک و تشخیص نیکی ها و حقایق، تدبیر امور مربوط به مسائل دنیوی، اخروی و... را دارد. علم، به عنوان مجموعه ای از معلومات و دانش هایی که به صورت اکتسابی یا به صورت حضوری وارد ذهن و عقل انسان شده و به عنوان محتوای آن سازمان در فرایند تعلیم، استعدادهای ساختاری و قوای شناختی عقل را از قوه به فعل تبدیل می کند. قلب نیز به عنوان یک جزء ساختاری از خلقت فطری و معنوی انسان، قوای عاطفی و تمایلات را به صورت محتوایی در فرایند تزکیه و تهذیب شکوفا می کند. تزکیه، به فرایند شکوفایی و تکاملی نگرشها و کشش های مثبت قلب با محتواهای عاطفی، همچون: رحمت، رافت، انس، الفت، ذکر، انابه و... اشاره دارد که انسان را به کمال و تعالی سوق می دهد. تهذیب، به پاک کردن و زدودن دل از تمایلات شهوانی و خواهش های نفسانی، با محتواهای منفی همچون: حرص، حسد، بخل، غیض، قساوت و... اشاره دارد که انسان را از حضیض ذلت و سقوط به سوی اسفل سافلین باز می دارد.
  نتیجه گیری
  تزکیه و تهذیب، در دو بعد نیاز قلب و نفس، به پاک کردن قلب از تمایلات شهوانی و زدودن نفس از گناهان و دل نبستن به مظاهر دنیوی و از بین بردن صفاتی همچون: کبر، غلظت، قساوت، ترس، اضطراب، حسرت و... از یک طرف و شکوفا و بارور کردن استعدادهای مثبت، آرزوها و امیدها در مسیر تقرب و کمال و دستیابی به خصوصیات مثبت و رشد دادن فضایل و کرامات اخلاقی در قلب، مانند صمیمیت، انس، الفت، انابه، آرامش، خشوع و... می پردازد.
  کلیدواژگان: عقل، قلب، علم(شناخت)، عشق(عاطفه)، تعلیم و تزکیه
 • مریم زارعیان، خدیجه سفیری صفحه 83
  هدف
  در این مقاله بر آنیم که با استفاده از منطق فازی نشان دهیم که می توان علوم انسانی را در طیفی دسته بندی کرد که یک سر آن، علم بومی و در سر دیگر آن، علم جهانی قرار دارد. رهیافتی که مطالعه بر مبنای آن انجام گرفته است، رهیافت فازی است.
  روش
  روش مورد استفاده در این تحقیق، مبتنی بر استدلال نظری است.
  یافته
  نتیجه بررسی نشان می دهد که می توان در دستگاه فازی به علوم انسانی از حیث معرفت شناسی، هستی شناسی و روش شناسی علم بومی یا علم جهانی، نمراتی از صفر تا ده داد.
  نتیجه گیری
  تقلیل علوم انسانی به یکی از دو علم بومی یا غربی، جز نگاه مبهم چیزی برای ما به ارمغان نمی آورد. لذا شایسته است که به جای تقلیل علوم انسانی به یکی از این دو گزینه، برای هر نوع از دانش، درجه تعلق به مجموعه علم بومی را در نظر بگیریم. منطق فازی قابلیت این را دارد که درجه تعلق به این مجموعه را مشخص کند و خط کشی برای ما در راستای تولید علم بومی باشد.
  کلیدواژگان: علم بومی، منطق فازی، علم جهانی
 • حسین خنیفر، زینب سادات موسوی صفحه 95
  هدف
  با توجه به اینکه در عصر جدید، کارکرد دانشگاه تنها در آموزش، پژوهش، کارآفرینی و... خلاصه نمی شود، بلکه در نقش یک پایگاه معرفتی به فرهنگ سازی و تمدن سازی نوین می پردازد؛ در این مقاله سعی بر آن است تا با تبیین و تعریف لوازم و شاخص های لازم برای این مهم، نظریه پردازی و الگوسازی لازم صورت پذیرد.
  روش
  روش این تحقیق، تحلیل محتوا و استفاده از اسناد و مدارک علمی بوده است.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه عمیق و اسنادی نشانگر آن است که برای رقم زدن دانشگاه فرهنگ ساز بایسته هایی از قبیل زیرساخت های محتوایی، غنی سازی مبانی فکری، فوق برنامه ها، طرح های ابتکاری (مانند طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان) و استفاده از روش ها و الگوهای جدید لازم است.
  نتیجه گیری
  کارکردهای جدید دانشگاه نشان می دهد که این پدیده در عین حالی که خود محصول تمدن است، می تواند بر پدیدآورندگان خود فرهنگ و تمدن تاثیرگذار باشد و حتی گونه های جدیدی از آنها را به وجود آورد. وظایف و کارویژه های دانشگاه را می توان تحت شش عنوان کلی طبقه بندی کرد: تولید اندیشه، شکستن مرزهای دانش و تولید دانش جدید، آموزش افراد و تربیت نیروی متخصص، جامعه پذیر کردن افراد از طریق نهادینه کردن امور فرهنگی، کاربردی کردن علوم و تولید فناوری، تدوین ایده های نوین توسعه و کنترل شاخص های مهم اجتماعی. دستاورد فعالیت دانشگاه در دو بخش اول می تواند موجب تولید یا تغییر عناصر فرهنگی جدید شود و نتیجه فعالیت در سایر بخش ها می تواند تغییر یا تولید مظاهر جدیدی از تمدن را به دنبال داشته باشد. دانشگاه می تواند همزمان در هر دو حوزه فعالیت کرده، معمار تمدن و مولد فرهنگ باشد.
  کلیدواژگان: دانشگاه، آموزش عالی، تمدن سازی، تمدن اسلامی، فرهنگ و دانش
 • سیف الله فضل الهی، سید رضا زمانی ده یعقوبی صفحه 119
  هدف
  هدف تحقیق حاضر، شناسایی و طبقه بندی راهکارهای اسلامی شدن دانشگاه ها بر اساس دیدگاه استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم بوده است.
  روش
  روش تحقیق علاوه برتحلیل اسنادی منابع، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کل استادان شاغل به تدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88 است که از بین آنان نمونه ای به حجم 80 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای حاوی تعداد 15 راهکار به همراه یک سوال بازپاسخ بودکه ازآزمودنی ها می خواست پس ازمطالعه هر راهکار، به تناسب اهمیت، از 1 تا 5 نمره گذاری کنند. اعتبار صوری پرسشنامه با نظرات مشورتی متخصصان موضوع انجام شده است.
  یافته ها
  نشان داد از اولویت دارترین راهکارها به ترتیب می توان به: 1. به کارگیری مدیران متعهد، متدین و حساس به مبانی و ارزش های اسلامی برای اداره دانشگاه ها؛ 2. بازسازی نظام فرهنگی دانشگاه ها متناسب با ارزش های اسلامی، به همراه احیای سنت بحث آزاد و ایجاد فضای سالم و امن برای طرح مباحث فرهنگی – اجتماعی و سیاسی؛ 3. توسعه استقلال فکری وخودباوری علمی اندیشمندان و دانشگاهیان؛ 4. تجدید نظر در معیارهای جذب و گزینش دقیق و سازمان یافته استادان و ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی اعضای هیئت علمی؛ 5. تبین و ایجاد اجماع بر روی شاخص های دانشگاه اسلامی بین اندیشمندان و بازسازی بنیادین نظام آموزشی و پژوهشی متناسب با ارز ش های مذهبی جامعه اشاره کرد. همچنین بین رتبه بندی استادان دروس معارف اسلامی، استادان سایر دروس دانشگاهی، علوم انسانی و علوم پایه، همبستگی معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد (01/0= α) ملاحظه نشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد اجماع کامل بین اندیشمندان حوزه های مختلف علمی، به خصوص استادان دروس حوزوی، استادان علوم انسانی، مدرسان علوم پایه و... اتفاق نظر در خصوص چگونگی فرایندعملیاتی شدن مسئله وجود ندارد و بسیاری از استادان هنوز به حل مسئله اعتقاد راسخ ندارند. بنابر این، مسئله «اسلامی شدن» باید به یک فرهنگ عمومی و تلقی «اسلامی شدن دانشگاه ها» به عنوان وظیفه انحصاری سازمان یا نهاد خاصی به یک ارزش اجتماعی مبدل شود.
  کلیدواژگان: اسلامی شدن دانشگاه ها، راهکارها، استادان دانشگاه آزاداسلامی
 • عزیز نجف پور، فاطمه گیتی پسند، عبدالحسین خسروپناه صفحه 143
  هدف
  این مقاله اهداف سه گانه ذیل را پیگیری کرده است: نخست، شناسایی حوزه های علمی معاصر نهضت ترجمه (از اواخر قرن اول تا اواخر قرن سوم)؛ دوم، بررسی فرایند ترجمه و نقل علوم از حوزه های علمی وقت دنیا؛ سوم، بررسی عوامل و زمینه های راه اندازی و تقویت نهضت ترجمه.
  روش
  برای تحقق این سه هدف با روش مطالعه کتابخانه ای، نخست گزارشی اجمالی از وضعیت فرهنگی و علمی اعراب جاهلی ارائه و به دنبال آن، مراکز علمی معاصر صدر اسلام (حوزه علمی اسکندریه، حوزه علمی سریانی و بلاد شرق ادنی، حوزه علمی ایرانی، حوزه علمی هندی) شناسایی و به صورت اجمالی وضعیت تاریخی- علمی آنها بررسی و گزارشی از نحوه و موارد ترجمه شده و دانشمندان مترجم هر حوزه، ارائه شده است.
  یافته
  عوامل و زمینه های شکل گیری ترجمه علوم حوزه های علمی مذکور و همچنین موارد تاثیرگذار در گسترش فرایند نهضت ترجمه، شناسایی و معرفی شده است.
  نتیجه گیری
  دین اسلام به دلیل جهان بینی و مبانی معرفتی و ارزشی خود، با علومی که مبتنی بر منابع معرفت عقلی، تجربی و شهودی حاصل شده اند، برخورد مثبت دارد؛ حتی اگر این علوم در فرهنگ ها و تمدن های غیر دینی متولد شده باشند. حوزه های علمی ایرانی، هندی، سریانی و بلاد شرق ادنی و اسکندریه، مهم ترین مراکزی بودند که علومی از قبیل فلسفه، منطق، پزشکی، نجوم، ریاضیات، موسیقی و گاه ادبیات، از آنها به زبان عربی ترجمه شد و مورد استفاده مسلمین قرار گرفت.
  کلیدواژگان: نهضت ترجمه، روش شناسی و منابع معرفتی اسلامی، علوم یونانی، علوم ایرانی، علوم هندی، نقش عباسیان در نهضت ترجمه
|
 • Isa Mottaqi Zadeh, Younes Ashrafy Amin Page 4
  Aim
  Neglecting the teachings and thoughts of Koran means not giving enough attention to the lessons and teachings of the holy book. Religious reformers particularly great Imam Khomeini believing the universality of holly Koran، express that muslims have neglected different political and social aspects of Islam. The present paper aims at defining Imam Khomeini and other religious reformers viewpoint on the consequences of neglecting the political and social thoughts of Koran.
  Method
  The method of the study is analytical- describing method.
  Results
  The outcomes of the research are the most important consequences of neglecting the political and social teachings of Koran، which are included: holly prophet and Koran accuse those neglecting holly Koran-rogation of invalid thoughts- political and social corruption outspread in community –separation among Muslims-cultural attack of strangers against islamic community، failure of muslims confronting tyrants.
  Conclusion
  Defining the political and social thoughts of Koran by theologies and scholars، implementation of bidding to honor and probiding to devil، promoting the unity of Muslims، developing the political and social thoughts of Koran by mass media، considering political principles of Islam in governmental and economical affairs، cultural independence.
 • Daryoush Damoori, Mahmood Zanjirchi, Abdol Nabi Khatibi Page 25
  Aim
  The present study analyses the relationship between religious beliefs and different aspects of spiritual nostalgia among Yazd university students (living in dormitory). The statistical community of this study included 100 mail students and 150 females.
  Method
  Data were analyzed by using questionnaire and results were analyzed by using spss software.
  Results
  These finding proved a meaningful and negative relationship between religious beliefs and spiritual nostalgia. In addition there is a meaningful relationship between religious beliefs and different aspects of spiritual nostalgia، which are included: homesickness for family – desire to return hometown –acclimatization-languishment-to feel homesick for relatives and habited environment. The article also proves no meaningful relationship between loneliness and religious beliefs. The results of the study also prove that some factors such as gender، marriage and education will have an adapter role in relation between religious beliefs and spiritual nostalgia.
  Conclusion
  We have to mention two major steps to prevent and heal the spiritual nostalgia among university students: 1- Cultural measures such as religious conferences and meetings، distributing useful books and catalogues in universities. 2- Preparing a suitable environment by performing regular mass prayers، holly Koran and prayers gatherings and trips among university students.
 • Zahra Ali Bakhshi, Maryam Mamaghanieh, Ahmad Alipoor Page 47
  Aim
  This study aims to investigate the relationship between reliance on God and mental health among Payame-Noor university students.
  Method
  This research method is a kind of correlation. In order to research، 177 students (98 girls and 79 boys) were chosen randomly، and took identical tests (reliance on God in critical life events scale and GHQ).
  Results
  Data was analyzed through Pierson corelational coefficient، Z scale and MANOVA. Research findings indicate that there is a significant negative correlation between reliance on God in critical life events scale and anxiety، somatic symptoms and depression، but correlation of other dimensions of life events scale and mental health is not significant. Difference between girl and boy students in all subscales mental health is significant whereas in subscales life events scale is not significant.
  Conclusion
  Results indicate that reliance on God as a religious coping strategy has an effective and important role in increasing mental health.
 • Hossien Zare, Ebrahim Niksefat Page 66
  Aim
  The author of the article with the aim of elucidating the goals of human being creation and illustrating the prophetic missions has developed the two mentioned aspects (cognition and affection) and related Koran verses and islamic traditions. In connection with the survey، the article discusses six key concepts in two important aspect and three topics: structure، content and process. Intellect and heart as two psychological structures are elucidated. Education and purification as two developmental processes in actualizing potentialities are discussed from viewpoint of holly Koran and islamic traditions.
  Method
  Document and archival and descriptive research and a selected texts of holly Koran and traditions and psychological studies are analyzed.
  Results
  Intellect is considered as the axis of cognition and conception. Science as a collection of knowledge and accomplishments in mind actualizes cognitive and structural talents and potentialities. On the other hand، heart as a structural part of human spiritual and innate creation has a main role in catharsis and edification. Catharsis refers to positive views and affections of heart such as mercifulness، sympathy، attachment، familiarity، invocation، Penitence. Edification refers to purification of heart and avoiding carnal and sensual desires like: covetousness، envy، niggardliness، rage، callousness…and avoiding abasement and falling into lowest depth of degradation.
  Conclusion
  Catharsis and edification are effective in purification of heart and avoiding sins، carnal and sensual desires like: haughtiness، wrath، callousness، fear، agitation، regret…On the other hand، they flourish positive aspects، wishes and commendable moral qualities like: intimacy، sympathy، attachment، familiarity، invocation، tranquility، humility، penitence.
 • Maryam Zareian, Khadijeh Safiri Page 83
  Aim
  The article objects to getting benefit of Fuzzy logic، categorize human sciences in a way that but native and universal sciences be considered. This short piece of writing intends to discuss native and universal human sciences feathers and the relation between them. The article also elucidate that science and knowledge are bases of permanent development. Social science is not an abstract science but is aimed to analyze phenomena''s.
  Method
  The method used in present research is based on theoretical reasoning.
  Results
  The results of the survey shows that human science in Fuzzy logic is graded from zero to ten in epistemology، ontology and methodology of native or universal science.
  Conclusion
  We had better not to limit human sciences just in two native or western divisions. Instead، we had better to clarify the rate of similarities between world science and completely native science by using Fuzzy logic.
 • Hossien Khanifar, Zeynabosadat Moosavi Page 95
  Aim
  University is considered as one of the most important institutes، which is effective in formation، and development of civilizations. The author of the article refers to universities as the fundamental and basic roots of civilizations. University functions as a link between anthropocentric culture and technological. Technological culture is related to western academy and anthropocentric culture is related to eastern universities. University has the potentiality to fulfill the need of anthropocentric culture in universities (Based on man as vicegerent of Allah). On the whole education، research and entrepreneurship… are not the whole function of universities in modern time، Universities also function as modern civilization and culture developers. The present study aims to develop theories، measures، definitions and necessities of the mentioned topic.
  Method
  The method used in present research is content analysis and using scientific documents.
  Results
  The results of the research show that، to maintain the goals of the project we have to develop fundamental measures such as innovative activities and complete modern methods and patterns.
  Conclusion
  The new function of the universities shows that although universities are productions of civilizations themselves but they are able to impact on their creators (culture and civilizations) and even reproduce new versions of them. The duties and particular function of universities are categorized in six levels: thought production-ignoring science borders and producing modern science-training human recourses-socialization through cultural measures-functionalism of science and technology production-development of modern ideas and controlling main important social parameters. The output of the first two levels of functions lead to production or cultural alterations and other functions lead to new productions and alterations.
 • Seyfollah Fazlollahi, Reza Zamani Deh Yaghoobi Page 119
  Aim
  The present study aims to focus on the methods of islamicization of universities based on professor''s point of view (Ghom Azad University).
  Method
  The method used in the present research in documentary analysis of resources and survey and corelational method. The compilations of statistics are university professor of Ghom division of Azad University who are teaching in second semester of 88-89 educational year and about80 persons are randomly selected among them. To collect the data questionnaires are distributed and they were asked to rank 15 mentioned strategies.
  Results
  The results of the study shows the following priorities in mentioned strategies: 1- Employing religious and pious professors in universities. 2- Reforming the cultural structure of universities and focus on islamic values and developing open discussion frameworks to revive political، social and cultural discussions. 3- Developing university professors and scholar''s self-recognition and autonomy. 4- Revising the employment criteria and promoting the social-political knowledge of members of scientific board. 5- Clarifying the criteria of islamic university among scientists and basic reconstruction in research and educational system according to religious values of community. On the other hand the present paper shows no meaning full correlation in 99% certain level (a=1%) ranking professors in theology and other university courses both in human and basic sciences.
  Conclusion
  The present paper concludes that there in not a consensus opinion among intelligentsias particularly professors in human sciences and islamicization of universities should be considered as a cultural subject in universities.
 • Aziz Najafpoor, Fatemeh Gitipasand, Abdol Hossien Khosropanah Page 143
  Aim
  The present study aims to focus on three aspects: first- diagnosing the contemporary scientific translation movement (first century to third). Second- study and analyses of translation process from word scientific texts. Third- studying the factors of developing and promoting translation movement.
  Method
  The method sued in present research in library study method. The paper has a glance at cultural and scientific situation of Arabian age of ignorance and scientific centers of early Islam are studied. The article discusses about some of the translators and some translated texts and the way and method of their translation.
  Results
  At the end of the paper، the author of the article introduces and discusses the basis and backgrounds of scientific translation formation and effective factors in developing translation movement.
  Conclusion
  Islam has a positive approach toward sciences based on intuitive، experimental and visionary knowledge even if they were a production of non-religious civilizations and cultures، due to islamic knowledge bases and islamic word view. Sciences such as philosophy، logic، medicine، astronomy، mathematician، music and literature from scientific fields like iranian، indian، syria c، near east and Alexandria were translated into arabic.