فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - پیاپی 2 (تابستان و پاییز 1390)
 • پیاپی 2 (تابستان و پاییز 1390)
 • 60 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/08/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقالات پژوهشی
 • عبدالحسین شکورنیا، محمد فکور، مریم طاهرزاده، مهری غفوریان بروجردنیا صفحه 1
  بررسی علل و عوامل بی توجهی اساتید نسبت به نتایج ارزشیابی های دانشجویی می تواند به رفع کاستی های موجود کمک نماید. هدف این مطالعه مقایسه نمرات ارزشیابی اساتید با نگرش مثبت و منفی نسبت به ارزشیابی های دانشجویی می باشد. در این مطالعه توصیفی نظرات 184 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مورد بررسی قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه نظر سنجی اساتید نسبت به ارزشیابی های دانشجویی (به منظور تعیین نظرات اساتید نسبت به ارزشیابی های دانشجویی)، و ارزشیابی استاد توسط دانشجویان (به منظور تعیین نظرات دانشجویان نسبت به تدریس و آموزش اساتید) استفاده شد. داده ها با در قالب آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین نمرات ارزشیابی اساتید موافق نسبت به اهمیت و کاربرد نتایج ارزشیابی های دانشجویی به طور معناداری از میانگین نمرات ارزشیابی اساتید مخالف بالاتر است (19/4 در مقابل 87/3، 001/0=P). بین میانگین نمرات ارزشیابی اساتید و نگرش آنان نسبت به اهمیت و کاربرد نتایج ارزشیابی های دانشجویی، همبستگی معنا داری مشاهده شد (39/0=R). اساتیدی که نتایج ارزشیابی های دانشجویی را قبول دارند و از نقطه نظرات دانشجویان در اصلاح شیوه تدریس و نحوه آموزش خود استفاده می کنند، طبعا رضایت دانشجویان را جلب و نمرات بالاتری دریافت می دارند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی استاد، نظرات اساتید، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • پروانه موسوی، فرخنده حیاتی، شهناز نجار، زیبا اورنگ، پوراندخت افشاری صفحه 9
  ارتقای کیفیت آموزش، مستلزم ارزیابی مستمر فراگیران از اساتید خود می باشد. شناخت نظرات دانشجویان در مورد ارزیابی فعالیت های آموزشی و عملکرد اساتید می تواند آن ها را با نقاط قوت و ضعف خود در امر آموزش، آشنا کند و امکان اصلاح و بهبود کیفیت آن را فراهم نماید. مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد عملکرد آموزشی اساتید طراحی گردید. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد. در این مطالعه، برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته که شامل 22 سوال بود استفاده شده و توسط 50 نفر از دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نیمسال اول تحصیلی 88 – 1387 تکمیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد، با این که اکثر شاخص های عملکرد آموزشی اساتید از دیدگاه دانشجویان در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی شدند، اما ارائه و اجرای طرح درس بالینی توسط اعضای هیات علمی گروه در سطح نامطلوب می باشد. اگرچه اکثر ابعاد مورد بررسی در سطح مطلوب و نسبتا مطلوب گزارش شدند، اما تقویت جنبه های مثبت و اصلاح نقایص می تواند گامی موثر در راستای ارتقای کیفیت آموزشی باشد. همچنین با توجه به این که اکثر دانشجویان معتقدند که وجود طرح درس به یادگیری بهتر آن ها کمک می نماید، لذا باید اعضای هیئت علمی تشویق به نگارش طرح درس گردند.
  کلیدواژگان: دیدگاه دانشجوی مامایی، کیفیت آموزش، عملکرد آموزشی اساتید
 • بابک وزیریان زاده، حمید کثیری، روح الله دهقانی، علی زارعی محمودآبادی صفحه 16
  دانش آموخته گان مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و از جمله جندی شاپور اهواز، بر حسب وظایف مربوطه باید از سازوکار بیماری های انگلی برای درمان مناسب بیماران مطلع باشند. بنابراین میزان دانش پایه حشره شناسی پزشکی این دانش آموخته گان باید بالا باشد. بنابراین لزوم تغییراتی در کمیت و کیفیت درس «حشره شناسی پزشکی» به چشم می خورد. مراجعه به دانشجویان با کمک از پرسشنامه، راه سریع کسب اطلاعات و سپس تجزیه و تحلیل در این زمینه بود. حمایت از شرایط کنونی تدریس و ارائه بهتر واحد عملی، از مهم ترین پیشنهادها در خصوص ارتقای درس می باشد، زیرا دانشجویان شرکت کننده در این تحقیق، وجود این درس را برای رشته تحصیلی خودشان ضروری دانسته اند. همچنین فراهم آوردن شرایط برای پذیرش حشره شناسی پزشکی به عنوان بخشی از انگل شناسی در خصوص علاقه مند ساختن دانشجویان مذکور به این دانش مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی، حشره شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی
 • فریده صفی خانی، علیرضا اولی پور، کریم بیت سیاح، محبوبه ثابت ایمانی صفحه 24
  امروزه هوش هیجانی به عنوان مولفه ای قابل قبول در یادگیری و هوش به شمار می رود و توسعه در رشد هوش هیجانی یک عنصر کلیدی در یادگیری و تدریس محسوب می گردد. هیجانات قوی ترین عامل در تعیین نحوه شکل گیری، اعمال، تصمیم گیری، تنظیم محدوده شخصی و برقراری ارتباط با دیگران هستند. ازآنجاکه هوش هیجانی اکتسابی است، اهمیت آن در برنامه ریزی آموزشی الزامی به نظر می رسد. در راستای نیل به این هدف، پژوهش حاضر به دنبال بررسی دانشجویان رشته مدارک پزشکی است تا میانگین هوش هیجانی جامعه فراگیر اندازه گیری شود و درجهت پیشرفت آن، اقدامات لازم صورت گیرد. مطالعه حاضر تعداد 51 نفر (37 دختر و 14 پسر) دانشجوی رشته مدارک پزشکی را به صورت نمونه گیری طبقه ای خوشه ایانتخاب نمود. نوع مطالعه توصیفی- مقطعی بوده و ابزار سنجش مورد استفاده هوش هیجانی دانیل گلمن می باشد. یافته های مطالعه نشان داده که 1/45% دارای هوش هیجانی مطلوب، 6/21% دارای هوش هیجانی متوسط و 3/33% دارای هوش هیجانی پایین می باشند. این نتایج بیانگر این است که برنامه ریزی اهداف آموزشی در حوزه عاطفی نیاز به دقت بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، آموزش، دانشجویان
 • سید رضاسعیدیان، مهین دیانت، مهدی سیاح برگرد، عبدالحسین شکورنیا صفحه 28
  با بهبود سلامت اجتماعی و کاهش مرگ ومیر به نظر می رسد که نیاز اجتماعی به خدمات طب توانبخشی بیشتر می شود. بنابراین لازم است دانشجویان پزشکی با این زمینه آشنایی داشته باشند، درحالی که در برنامه درسی آنان، دروس مرتبط با این رشته گنجانیده نشده است. این تحقیق با هدف ارزیابی نیاز آموزشی دانشجویان پزشکی به آموزش این رشته در دانشگاه جندی شاپور اهواز صورت پذیرفت. براساس طرح درس مصوب طب توانبخشی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هفده سرفصل آموزشی برای تعدادی از دانشجوی پزشکی سال چهارم که درس مذکور را برگزیده بودند، تدریس شد. دیدگاه آنان توسط پرسشنامه در پایان دوره ارزیابی گردید. روایی سوالات در زمینه محتوای درس در ارزیابی مقدماتی از طریق اعتبار محتوایی و صوری تایید، و پایایی آن ها با محاسبه آلفای کرونباخ(84/0= α) تایید شد. 70 درصد از دانشجویان ابراز می کردند که در دوره تحصیل، آموزش نظری کافی در حیطه طب توانبخشی نداشته اند و 85 درصد معتقد بودند که آموزش در این زمینه برای دانشجویان پزشکی متناسب با نیاز درمانی بیماران می باشد. احساس نیاز آنها به سرفصل های درسی گوناگون، از 28 تا 100 درصد متفاوت بود. با توجه به تاکید صاحب نظران بر بهبود سلامت، کاهش مرگ و میر، افزایش بروز عوارض بیماری ها و تغییر نوع بیماران مراجعه کننده و اعلام نیاز دانشجویان به این درس، آموزش اصول نظری و مهارت های عملی در زمینه طب توانبخشی می تواند موجب تغییر فکر، مهارت فردی، و عادات دانشجویان پزشکی در جهت درمان بیماران باشد.
  کلیدواژگان: طب توانبخشی، طرح درس آموزشی، دانشجویان پزشکی
 • فریده صفی خانی، کریم بیت سیاح، مهنوش حاجت زاده صفحه 33
  یکی از دغدغه های ذهنی جوامع امروزی تامین سلامت و تندرستی افراد است. سلامتی، رفاه و آسایشی است که در اثر تعامل جنبه های روانی، اجتماعی و جسمی فرد حاصل می گردد. بررسی بهداشت روانی شخص و سازگاری مناسب وی در زمینه های شغلی از اهداف کلی پژوهش می باشد و این مطالعه، وضعیت سلامت عمومی دانشجویان کارورزی پرستاری را ارزیابی نموده است. مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که به شیوه نمونه گیری در دسترس،87 دانشجوی کارورزی پرستاری در بیمارستان های علوم پزشکی انتخاب شده و مشخصات فردی و سلامت عمومی 28-GH2 را تکمیل نمودند. در این ابزار سنجش علاوه بر سلامت عمومی فرد، خرده مقیاس های علائم مرضی اضطراب و خواب، مشکلات جسمانی، کارکرد اجتماعی و افسردگی نیز ارزیابی گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دانشجوی پرستاری از نظر سلامت عمومی در خطر است و گروه دارای علائم مرضی اضطراب و بی خوابی (9/60%) و افسردگی (2/52%) نیاز به حمایت جدیتر سیاست گذاران بهداشتی به منظور حفظ و تامین بهداشت روانی افراد تحت پوشش را دارند.
  کلیدواژگان: بهداشت روانی، سلامت عمومی، دانشجویان پرستاری
 • داریوش رخ افروز، ندا صیادی*، اشرف سادات حکیم، طاهره طلایی، علیرضا اولی پور صفحه 38

  یکی از وسایل کمک آموزشی که در آموزش می توان مورد استفاده قرارداد ویدیو است. امروزه استفاده از وسایل آموزشی چندرسانه ای نقش مهمی در یادگیری ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی میزان یادگیری دانشجویان در آشنایی با مهارت های بالینی از طریق تدریس به روش پرسش و پاسخ و توضیحی، و آموزش از طریق فیلم ویدیویی طراحی گردید. در این مطالعه 100 دانشجو در رشته های پرستاری (80 نفر) و فوریت های پزشکی (20 نفر) به مدت یک نیمسال تحصیلی تحت آموزش با روش پرسش و پاسخ و توضیحی به همراه فیلم ویدیویی قرار گرفتند. سپس میزان رضایت دانشجویان با استفاده از پرسش نامه، و میزان یادگیری به کمک ارزشیابی تحصیلی در پایان ترم بررسی شد. داده های جمع آوری شده نشان داد که میزان رضایت از این روش آموزشی در بین دانشجویان 80% و پیشرفت یادگیری40 % بود. همچنین دانشجویان در این روش، مفاهیم درسی را به صورت معنادار آموخته بودند (01/0 = P) و کارایی بهتری در انجام مهارت داشتند. می توان از آموزش چندرسانه ای به همراه دیگر روش های تدریس برای بهبود روند آموزش و افزایش میزان رضایت در بین یادگیرندگان از طریق یادگیری معنی دار بهره جست، و به این شیوه کارآیی دانشجویان را در انجام این مهارت های بالینی مهم افزایش داد.

  کلیدواژگان: نرم افزار، مهارت بالینی، دانشجو، آموزش چندرسانه ای
 • مقالات دیگر
 • احمد فخری، حاتم بوستانی، سعید قشونی زاده، سیروس پاک سرشت، محمدرضا حق دوست صفحه 42
  به دلیل اهمیت گزارش صبحگاهی درآموزش پزشکی، بررسی وضعیت آن لازم و ضروری است. بخصوص ارزیابی سطح آگاهی و نگرش استادان و دانشجویان می تواند درعملکرد بهتر پزشکان درآینده موثر باشد. در این پژوهش برای گزارش صبحگاهی فیلد روانپزشکی، شرح وظایفی برای تمامی گروه های تحت آموزش (اینترن و دستیاران سطوح مختلف تحصیلی) تهیه شده و به مدت 6 ماه درگروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مورد استفاده قرارگرفت. پس از آن نگرش اعضای هیئت علمی و همه فراگیران درخصوص چارت تهیه شده بررسی شد.4/76% اعضای هیئت علمی از این که با توجه به ساختار کنونی در زمان کوتاه تر می توانستند اطلاعات جامعی را از وضعیت موجود در بخش های اورژانس به دست آورند، آن را مفید دانستند. همه فراگیران بر این باور بودند که اطلاعات به دست آمده از گزارش صبحگاهی با توجه به ساختار کنونی و نظر به مدت زمان کوتاه صرف شده برای آن، بسیار مناسب می باشد. 4/81% از اینترن ها نسبت به شرح وظایف خواسته شده از آن ها ابراز رضایت نمودند و آن را مناسب با شرایط آموزشی و توانایی خویش می دانستند. 2/91% دستیاران شرح وظایف مطرح شده را با دیگر آموزش های ارائه شده توسط گروه هم راستا ارزیابی کردند و آن را به عنوان یک منبع آموزشی بسیار مفید دانستند. نظر به دقیق بودن و چارت بندی این شیوه آموزش، به نظر می رسد که به طور اختصاصی در فیلد روانپزشکی دانشگاهی کشور، قابل اجرا می باشد.
  کلیدواژگان: گزارش صبحگاهی، نگرش هیئت علمی، آموزش پزشکی
 • گزارش سفر
  صفحه 45
 • معرفی کتاب
  صفحه 47
|
 • Shakurnia Abdolhossein, Fakoor Mohammad, Taherzadeh Maryam, Ghafourian Mehri Page 1
  Surveys on faculty Causes of neglect toward student ratings can help solve the existing shortcomings. The purpose of this study was to compare the student ratings of faculty with positive attitude and negative attitude towards student ratings in the instructive study 184 faculty members at Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS) was evaluated. Two instruments, the Attitude towards Student Ratings of Instruction Questionnaire and the Student Ratings of Instruction form, were administered. The ASRI was used to measure faculty attitude towards student ratings, The SRI was used measure students’ perceptions of these teachers’ appeal and their teaching effectiveness. Dates were analyzed by SPSS-15.Results indicate that the overall-agreement group was rated statistically higher than was the overall disagreement group on concern and application of student ratings (4.19 vs. 3.87, P=0.001). The correlation between faculty attitude towards overall agreement on student ratings and their ratings scores was statistically significant. The faculties that agree with student ratings and use opinions of students to reform their teaching methods and education naturally attract student satisfaction and higher scores they receive.
  Keywords: Professor evaluation, Professor reviews, Ahwaz University of medical sciences
 • Mousavi Parvaneh, Najar Shahnaz, Ayati Farkhondeh, Orang Ziba, Afshari Porandokht Page 9
  Improving the educational quality requires student's continuous evaluation of their professors. Recognizing student's comments on evaluating educational activities and professors performance can introduce them to their own strengths and weaknesses in education and provide the opportunity to improve its quality. This study aimed to determine the viewpoint of Ahvaz Jundishapur Medical Sciences University, midwifery students on professor's educational performance. This research is a descriptive-sectional study. In this study, data were collected by using researcher-made questionnaire, which contained 22 questions and had been completed by 50 midwifery students of Ahvaz Jundishapur Medical Sciences University in the first academic semester of 2008-09. Research findings indicated that although most indices of professor's educational performance from the point of view of students were considered as relatively optimal, but presentation and performance of clinical lesson plan was undesirable. Although, most aspects were reported as desirable and relatively desirable, but reinforcing the positive aspects and modifying defects can also be an effective step towards improving educational quality. Also considering that most students believe that lesson plan helps them to improve better learning, so board members should be encouraged to write lesson plan.
  Keywords: Midwifery student's viewpoints, Education quality, Educational practice of masters
 • Sciences, Vazirianzadeh Babak, Kasiri Hamid, Dehghani Rohullah, Ali Zareimahmoudabadi Page 16
  Graduated of medicine course must be know ledged of mechanism of parasitic diseases to apply the treatment methods regarding to the patients. Therefore, their knowledge in the term of medical entomology should be at high level. The present study was carried out to find the points that should be changed in the outlines of medical entomology regarding medical parasitology modal from points of medicine students using opened and closed questionnaires. Results of this study revealed that the majority of the students have confirmed the necessity and importance of medical entomology outlines in the lesson of medical parasitology. In addition, the findings of this study revealed that the quality and quantity of some parts of medical entomology outlines should be changed and improved both in the classroom and the lab In addition, it is suggested that the current condition of the teaching of medical entomology should be supported by the authority of Ahwaz Jundishapur University of medical sciences.
  Keywords: Medicine course, Medical Entomology, Medical Parasitology
 • Safi Khani Farideh, Olapur Alireza, Bit Sayyah Karim, Sabet Imani Mahbobeh Page 24
  Today, emotional intelligence is considered as a significant component in learning and intelligence, and development in emotional intelligence growth is a key element in learning and teaching. Emotions are the most powerful factors in determining formation, action, decision, setting personal boundaries, and communicating with others. Since emotional intelligence is acquired, its importance in educational planning seems necessary. In order to achieve this goal, the present study is to evaluate the students of medical record to measure the average emotional intelligence of the comprehensive community and to do necessary actions for its development. In this study, 51 medical record students (37 girls and 14 boys) were selected by stratified cluster sampling. Type of this study is descriptive-sectional and the instrument used for measurement is Daniel Goleman's emotional intelligence. The study findings indicated that 45.1% had optimal emotional intelligence, 21.6% had average emotional intelligence and 33.3% had low emotional intelligence. These results indicate that in planning educational goals, emotional area needs more attention.
  Keywords: emotional intelligence, education, students
 • Saidian Seyed Reza, Ianat Mahin, Sayyah Mehdi, Shakurnia Abdolhossein Page 28
  Improving community health and reduce mortality social needs seem to be more rehabilitation medicine services. Therefore medical students must be familiar with this area. While in their curriculum courses related to these fields have not been incorporated. This study assessed the educational needs of medical students training in this field was to Ahwaz Jundishapur University. Lesson plan based on approved Rehabilitation Medicine Department - Health and Medical Education, the number of educational topics to some seventeen fourth year medical students who had chosen the course, were taught. Their views by the end of the questionnaire were assessed. Validity questions on course content through the preliminary assessment and formal content. 70 percent of students were expressed in sufficient theoretical training course in the field of rehabilitation medicine have not and 85 percent believed that education for medical students in this area needs is treatment. They need to feel different lesson headlines from 28 to 100 percent resolution was different. According to the experts stressed on improving health, reducing mortality, increased complications illnesses and change the type of patients and require students to declare theory lessons and practical skills training in rehabilitation medicine can cause changes of thought, individual skills and habits students Medical treatment is in order.
  Keywords: Medicine, Rehabilitation, Educational lesson plans, Medical students
 • Safi Khani Farideh, Bit Sayyah Karim, Hajatzadeh Mhnush Page 33
  Providing individual's health is one of the mental concerns of modern societies. Health is welfare and comfort, caused from the interaction of individual's psychological, social and physical aspects. Surveying individual's mental health and his proper compatibility in occupational fields is one of the general goals of this study, and this study has evaluated the general health status of nursing interns. This study is a descriptive-sectional study which with available sampling procedures, 87 nursing interns from medical sciences hospitals have been selected and completed individual specifications and CH2-28 general health. In this assessment tool, in addition to individual's general health, morbid symptom subscales of anxiety and sleep, physical problems, social function and depression have also been considered. The results of this study indicated that nursing student's general health is endangered and the group with morbid symptom of anxiety and insomnia (60.9%) and depression (52.2%) need newer health politician's support to provide and maintain the mental health of covered people.
  Keywords: mental health, general health, nursing interns
 • Rokhafroz Daryosh, Sayadi Neda, Hakim Ashraf Sadat, Talaee Tahereh Page 38

  One of the teaching aids in education that can be used is a video. Today using multimedia educational tools plays important role in learning. In this study the aim was designed to evaluating the learning outcomes of students in O Clinical Skills through teaching method, and question and answer explanation and education through the video. In this study, 100 students in the fields of nursing (80) and Emergency Medicine (20) in the one semester were under comparative education question and answer with explanation and video. Then by using student satisfaction questionnaire and the learning was examined by educational assistance at the end of term. After collecting data were analyzed by using descriptive and analytical statistics software SPSS version 15. The results showed that satisfaction of these training methods among students in 80% and learning progress had 40%. As well as the learning of students in this way were meaningful, (P=0.01) and had the skills to do better efficiency. Multimedia teaching with training to improve the process and increasing satisfaction among learners through meaningful learning. And in this way increase student performance do these important clinical skills.

  Keywords: Software, Clinical skills, Students, Multimedia education
 • Fakhri Ahmad, Boostani Hatam, Ghoshoni Saeeid, Pakseresht Sirous, Haghdoost Mohammad Reza Page 42
  Because of importance morning report in Medical education, Reviewing of it is necessary, specially reviewing of awareness & Therapy of professors & student that can be effective in better work of Doctors in Future. In the research, for morning report in psychology Department, There is duties for all education groups(inter & residents) and it was used in of psychology Department in Ahwaz Jundishapur Medical Sciences. Then Academic members& all learned Theory is Reviewed in this prepared chart. Results of assess analyzed with SPSS16* ware.74.4 academic members whom here emphasized on the current structure at shorter time could achier comprehensive information from existence in the wards& emergency get it useful to know. All learners believed that prepared information from morning report with current & spent short time it will be too useful.81.4 of interns had satisfied from their cuties and they knowed it good with their ability and education. 91.2 of residences with their duties & their education hare been evaluated by same group and they were introduced as an useful education and resource. Considering the accuracy and chart of this educational method, it seems to be effective In educational Medical, therefore to current study results are necessary.
  Keywords: Morning report_Medical learning – psychology field (Department)_Professors of Psychiatry Department