فهرست مطالب

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1390)

نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/09/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن طالب زاده نوبریان، عباس علی نوروزی صفحه 1
  دف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن با عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه ی آماری شامل تمامی دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران بود که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 127 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب و به پرسشنامه ی هوش هیجانی شرینگ و پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن مختاری و ریچارد پاسخ دادند. معدل کل دانشجویان نیز به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. یافته ها نشان دادند که بین مولفه های هوش هیجانی (به جز مولفه ی همدلی) و تمام مولفه های آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد. در متغیر هوش هیجانی، مولفه های مهارت های اجتماعی و خود کنترلی و در متغیر آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن، راهبردهای حل مسئله و راهبرهای کلی خواندن به ترتیب بیش ترین سهم را در تبیین عملکرد تحصیلی داشتند. در متغیرهای پژوهش بین دانشجویان به تفکیک جنسیت تفاوتی معنادار وجود نداشت، اما به تفکیک دوره ی تحصیلی در زیر مولفه ی همدلی، نمره ی هوش هیجانی دوره ی تحصیلی کارشناسی بیش-تر از دوره ی ارشد بود. میزان آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن نیز در راهبرد کلی خواندن و راهبرد حمایت خواندن، نزد دانشجویان ارشد بیش تر از دانشجویان کارشناسی بود. در حالی که در مولفه ی راهبرد حل مسئله، از لحاظ آماری تفاوتی معنادار بین دو گروه وجود ندارد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، آگاهی فراشناختی، راهبردهای یادگیری، عملکرد تحصیلی
 • علی خلخالی، جواد خلعتبری، مریم اذعانی صفحه 23
  این پژوهش در پی بررسی رابطه ی فلسفه ی تربیتی مدیران با سبک رهبری آنان است و پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه ی آماری پژوهش 118 نفر از مدیران مدارس راهنمایی غرب استان مازندران بودند که به روش طبقه ای نسبی انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از دو پرسشنامه ی «سنجش فلسفه ی تربیتی» و «سنجش سبک رهبری باولز» استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های گرایش مرکزی، آزمون همبستگی کانونی و پیرسون و ضریب تعیین استفاده شده است. نتایج نشان داده اند که بین انواع فلسفه ی تربیتی و سبک های رهبری همبستگی کانونی معنی دار وجود دارد. هم چنین، ضرایب تعیین برآورد شده نشان می دهند که فلسفه ی «ماهیت گرایی» توان تبیین سبک رهبری «خلاقیت و نوآوری» و فلسفه «پایدارگرایی»توان تبیین سبک رهبری«خود هدایت گری و فلسفه»پیشرفت گرایی«توان تبیین سبک رهبری»بازشناسی و پیشرفت شغلی«و فلسفه»بازسازی گرایی«، توان تبیین سبک رهبری»خلاقیت و نوآوری«و فلسفه»رفتارگرایی«توان تبیین سبک های رهبری»خودبرانگیختگی توام با جدیت«و»همکاری و تعهدآفرینی«و فلسفه»هستی گرایی«توان تبیین سبک رهبری»خود برانگیختگی توام با جدیت«را دارا هستند.
  کلیدواژگان: فلسفه ی تربیتی، سبک رهبری، آزمون همبستگی کانونی
 • احمد سلحشوری صفحه 41
  هدف از این پژوهش بیان حدود و ثغور بین سه مفهوم تربیت اخلاقی، معنوی و دینی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای واکاوی حد و مرز بین این سه مفهوم در ابتدا به بررسی مفاهیم اخلاق، معنویت و دین پرداخته می شود. سپس رابطه ی بین این سه مفهوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در این پژوهش دو پرسش اساسی مطرح است؛ یکی این که حدود و ثغور سه مفهوم تربیت اخلاقی، معنوی و دینی کجاست و آیا تربیت معنوی زیر مجموعه ی تربیت دینی است یا تربیت دینی زیر مجموعه ی تربیت معنوی است، جایگاه تربیت اخلاقی کجاست؟ و پرسش دوم این که اگر تربیت معنوی زیر مجموعه ی تربیت دینی باشد، این چالش ایجاد می شود که چرا برخی افراد غیر دینی کارهایی خارق العاده انجام می دهند که نشان دهنده ی نیروی فرا طبیعی است؟ مهم ترین یافته های این پژوهش حاکی از این است که با این که بین این سه مفهوم رابطه-ای تنگاتنگ وجود دارد، اما می توان گفت که غایت تربیت اخلاقی، تربیت معنوی است و غایت تربیت معنوی، تربیت دینی است. از سوی دیگر، دو نوع معنویت وجود دارد: 1- معنویت غیر دینی که تا حدی می تواند به قدرت های روح از راه کنترل، تهذیب نفس و کم کردن نقش محسوسات که پایین ترین مرحله ی تربیت است (حداکثر به عالم ملکوت)، دسترسی یابد و 2- معنویت دینی و بویژه معنویت در دیدگاه اسلام است که اگر فرد طبق راهکارهای آن عمل کند، می تواند به کمال و فعلیت قدرت های روح و عوالم دیگر مانند عالم جبروت و عالم اسماء الهی برسد.
  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، تربیت معنوی، تربیت دینی، حدود و ثغور
 • ترانه عنایتی، فرشیده ضامنی، فرهاد کاظمی تبار صفحه 57
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی چگونگی استفاده ی دبیران شهرستان نوشهر از شبکه ی جهانی اینترنت بود. پژوهش توصیفی و از نوع زمینه یابی بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل 195 دبیر شاغل در دبیرستان های شهرستان نوشهر در سال تحصیلی 89-1388 بود که از میان آنان 133 نفر به روش تصادفی طبقه ای (بر حسب جنسیت) به عنوان نمونه ی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته ی 24 پرسشی در طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و 92/0 بدست آمد. از آزمون تحلیل عاملی به منظور شناسایی نحوه ی استفاده ی دبیران از اینترنت و از آزمون تی گروه های مستقل، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه به منظور بررسی تفاوت بین گروه ها بر حسب جنسیت و مقدار آشنایی دبیران با اینترنت بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان دادند که استفاده از اینترنت به وسیله ی دبیران در شش عامل اصلی نیازمندی ها، علمی و درسی، سرگرمی، خرید، وقت گذرانی و مالی قرار دارد. هم-چنین، چگونگی استفاده از اینترنت تحت تاثیر مقدار آشنایی دبیران با اینترنت می باشد، ولی از جنسیت تاثیر نمی پذیرد.
  کلیدواژگان: استفاده از اینترنت، دبیران، جنسیت، آشنایی با اینترنت، تحلیل عاملی
 • کورش فتحی واجارگاه، عیسی ابراهیم زاده، مهران فرج اللهی، مهرنوش خشنودی فر صفحه 77
  این مطالعه، با رویکردی توصیفی- پیمایشی، با هدف بررسی روند و ابعاد فرایند بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور، در آموزش عالی ایران، ضمن بررسی دلایل ضرورت این امر، به شناسایی عوامل، شرایط، منابع، امکانات، تنگناها، فرصت ها و راهبردهای مناسب برای آن پرداخته است. در این راستا با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای– طبقه ای و استفاده از فرمول ککران، 543 نفر از اساتید و دانشجویان ایرانی و خارجی در 5 دانشگاه شهر تهران به تکمیل پرسشنامه ای در طیف لیکرت مرکب از 8 پرسش و 96 گویه پرداخته اند. پس از تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری t تک گروهی، رتبه بندی فریدمن و تحلیل واریانس، بر اساس نتایج، برای همگامی با روند جهانی شدن و شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی به جهانیان، بین المللی سازی برنامه های درسی در آموزش عالی امری ضروری است و رویکرد آموزش از دور، به واسطه ی انعطاف پذیری بالا و گذر از مرزهای جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، می تواند راهبردی اثر گذار در این فرایند بشمار رود. از مهم ترین عوامل اثر گذار بر موفقیت فرایند بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش عالی ایران، می توان به گسترش همکاری های بین المللی دانشگاه ها، گسترش استفاده از زبان بین المللی در تدریس، تجدید نظر در قوانین جاری و شفاف سازی آن ها، توسعه ی منابع مالی، انسانی و زیر ساخت های تکنولوژیک لازم، بهره برداری از فرصت تشابهات فرهنگی و تعداد زیاد متقاضیان ادامه تحصیل در سطح منطقه، انتخاب موضوع-های درسی مناسب و لحاظ کردن رویکرد تبدیل شونده در عناصر برنامه درسی یا تغییر در پارادایم های فکری یاددهندگان و یادگیرندگان به واسطه تغییر اساسی در آنچه تدریس می شود و چگونگی تدریس آن اشاره کرد.
  کلیدواژگان: آموزش از دور، بین المللی سازی برنامه ی درسی، آموزش عالی ایران
 • نادر شهامت، مریم روزگار، فاطمه شهامت صفحه 107
  این پژوهش با هدف بررسی وضعیت رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با استفاده از نظریه ی هرزبرگ از دو جنبه ی انگیزشی و بهداشتی در مورد تمامی اعضای هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت به اجرا درآمد. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. نظر به تعداد محدود اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد مطالعه (184 نفر)، همه ی افراد تحت پوشش قرار گرفتند و نمونه گیری صورت نگرفت. از این تعداد 145 نفر به تکمیل پرسشنامه های دریافتی مبادرت کردند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه ی توصیف رضایت شغلی ویسوکی وکروم (JDI) با تاکید بر ابعاد کار، سرپرستان، همکاران، ارتقاء و پرداخت ها استفاده شد. در تامین اعتبار محتوایی این پرسشنامه ضمن انطباق محتوای آن با شاخص های مورد نظر هرزبرگ در مقوله ی رضایت شغلی در ابعاد مورد مطالعه و استفاده از منابع (اعم از کتاب و گزارش های پژوهشی) موجود، از دیدگاه های 9 نفر از اساتید حوزه ی مدیریت آموزشی استفاده شد. پایایی ابزار مورد استفاده با کاربرد ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد کار (90/0)؛ سرپرستان (95/0)؛ همکاران (94/0)؛ ارتقاء (93/0) و پرداخت (89/0) و برای کل پرسشنامه (96/0) برآورد گردید. برای تحلیل داده ها از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی آزمون مربع تی، هات لینگز و آزمون تی برای گروه های مستقل جهت مقایسه های دو گروهی استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر آنند که دو عامل مفید و ارزشمند بودن کار و محترمانه بودن و دو عامل احساس موفقیت و نیازمند به خلاقیت در بعد انگیزش به ترتیب بالاترین و پایین ترین مقدار رضایت اعضای هیئت علمی را به خود اختصاص داده اند. در مقوله عوامل بهداشتی بیش ترین رضایت به خوب بودن و شیفته کار بودن و پایین ترین رضایت به مناسب بودن شرایط و پیچیدگی کار تعلق گرفته است. در مقایسه ی رضایت شغلی دو گروه زن و مرد در پنج عامل کار، مدیریت، همکاران، ارتقاء و پرداخت، مردان از رضایت بیش تری نسبت به زنان برخوردار بوده اند. این نتایج در سطح (P<.05) معنادار بودند.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، عوامل انگیزشی، عوامل بهداشتی، اعضای هیئت علمی
 • آذر قلی زاده، نرگس کشتی آرای، مریم سهرابی صفحه 131
  هدف از این پژوهش، مطالعه ی «نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی (تنوع قومی- نژادی و تنوع دینی- مذهبی) مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت قومی و مذهبی در سال تحصیلی 89-1388» بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و نمونه ی آماری 384 دانش آموز پسر و دختر و 54 مدیر و معاون از دبیرستان های شهر شاهین شهر در سال تحصیلی 89-1388 بود که به روش نمونه گیری طبقه ای و متناسب با حجم از بین 7982 دانش آموز و 110 مدیر و معاون انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته ی مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در دو بخش جمعیت شناختی و متغیرهای مورد آزمون مشتمل بر 72 پرسش بسته پاسخ برای مدیران و پرسشنامه ی محقق ساخته ی مشارکت اجتماعی دانش آموزان، شامل دو بخش جمعیت شناختی و متغیرهای مورد آزمون مشتمل بر 25 پرسش بسته پاسخ طرح ریزی گردید. پایایی پرسشنامه-ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (93/0) برای پرسشنامه ی مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی و (83/0) برای پرسشنامه ی مشارکت اجتماعی بدست آمد. نتایج پژوهش نشان دادند که مقدار مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی کم تر از دانش آموزان فارس و مقدار مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های دینی کم تر از دانش آموزان مسلمان شیعه بود. میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب مقدار بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی و بر حسب مقدار بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی مدیران، متفاوت و معنادار بود.
  کلیدواژگان: مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی، مهارت های مدیریت تنوع قومی، نژادی، مهارت های مدیریت تنوع دینی، مذهبی، تنوع فرهنگی، مشارکت اجتماعی
 • سید محمد زهرایی، سعید رجایی پور صفحه 155
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی بین هوش و سلامت سازمانی در دانشگاه های شهر اصفهان از نظر اعضای هیئت علمی آن ها بود. مولفه های هوش سازمانی از نظر آلبرشت شامل: چشم انداز استراتژیک، میل به تغییر، سرنوشت مشترک، جرات و شهامت، فشار عملکرد، کاربرد دانش و اتحاد و توافق و مولفه های سلامت سازمانی از نظر هوی و میسکل شامل:پشتیبانی منابع، یگانگی نهادی، روحیه، تاکید بر پیشرفت تحصیلی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری و ساخت دهی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه ی آماری شامل تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بود که تعداد آن ها حدود 1793 نفر می باشد و از راه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 211 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه های، هوش سازمانی آلبرشت با 35 گویه و پرسشنامه ی سلامت سازمانی هوی و فیلدمن با 43 گویه می باشد. مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه ی هوش سازمانی 93 /0 و پرسشنامه ی سلامت سازمانی 86/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها، در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، فراوانی تراکمی، میانگین، انحراف معیار و واریانس و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که بین هوش سازمانی و سلامت سازمانی درجه ی متوسطی از رابطه وجود دارد؛ بین فشار عملکرد با یگانگی نهادی در سطح 05/0≥p ارتباط معنی دار و مستقیم است؛ بین مولفه های هوش سازمانی با ملاحظه گری ارتباط معنی دار نمی باشد. بین مولفه های جرات و شهامت، اتحاد و توافق و فشار عملکرد با ساخت دهی در سطح 05/0≥p ارتباط معنی دار و مستقیم است. بین سرنوشت مشترک، میل به تغییر و جرات و شهامت با روحیه نیز در سطح 05/0≥p ارتباط معنی دار و مستقیم مشاهده شد. بین سرنوشت مشترک با تاکید علمی نیز در سطح 05/0≥p ارتباط معنی دار و مستقیم می باشد. بین سرنوشت مشترک و اتحاد و توافق با پشتیبانی منابع در سطح 05/0≥p ارتباط معنی دار و مستقیم می باشد.
  کلیدواژگان: هوش سازمانی، سلامت سازمانی، دانشگاه
|
 • Page 1
  The aim of this research was to study the relationship between emotional intelligence (EQ) and metacognitive awareness of reading strategies (MARS) on the one hand, and academic performance on the other. The research method was correlation. The statistical population included all education students at both B.A and M.A levels who study at ShahidBeheshti University. Using a simple accidental sampling procedure, 127 students were selected and responded to the EQ questionnaire and MARS questionnaires. Students’ GPAswere considered as the measure of their academic performance. Findings showed that there were positive and significant relationships among EQ(except for empathy) and all dimensions of MARS with academic performance. Social skills and self-control subscalesin the EQ; and problem-solving strategies and global reading strategies dimensions in the MARS had the highest share in explaining academic performance. With respect to differences between two genders, such differences were not substantiated. Undergraduates had a better performance than undergraduates in the empathy subscale in the EQ measure. On the other hand, graduates scored better on the two dimensions of global reading strategies and the strategy of supporting reading in the MARS. However, in the dimension of problem solving no significant difference was found between the two groups.
 • Page 23
  The purpose of the present study is to assess the relationship between Educational philosophies and Leadership styles of school principals. The study is descriptive and correlational in nature and aims at answering the following two main questions: 1. Is there a correlation between the type of educational philosophies and leadership styles of school principals? 2. Can the principals’ educational philosophies, predict their leadership styles? The population of the study consists of the school principals in West of Mazandaran of which 118 school principals were selected through a ‘stratified sampling approach. For data collection the following couple of measures were made use of: Assessment of Educational Philosophy" and “Bowles’ Leadership Styles and Preferences Audit Tool”. For data analysis, indices of central tendency, canonical correlation, and Pearson's coefficient of determination were used. The results show that there is a Canonical Correlation between different educational philosophies and leadership styles. Moreover,‘Coefficients Determined Estimates’ show that:‘Essentialism philosophy’ can explain the leadership style of "creativity and innovation"; ‘Perennialism philosophy’ can explain the leadership style of "Self-Direction". ‘Progressivism philosophy’ can explain the leadership style of "Recognition and Career Advancement"; while the ‘Reconstructionism philosophy’ can explain the leadership style of "creativity and innovation". ‘Behaviorism philosophy’ can explain the leadership style of "Drive and Determination" and "Working with Others and Building Commitment". Finally, "Existentialism philosophy" can explain the leadership style of "Drive and Determination".
 • Page 41
  The purpose of this study is to delineate the three seemingly overlapping concepts of moral education, spiritual education, and religious education. Adopting a descriptive-analytical approach, it was attempted, first, to draw some boundaries between the three concepts. The following two pivotal questions are raised in the present study: first, is spiritual education a subset of religious education or vice versa.and what about moral education. In other words, how can the domain of the triple concepts be specified? Secondly if religious education encompasses spiritual education, then how comes that some secular individuals do actions which seem impossible without resorting to some sort of metaphysical power? While acknowledging the close interrelationships of the three concepts, we conclude that the ultimate goal of moral education is spiritual education and the ultimate goal of spiritual education is religious education. Moreover, there are two types of spirituality; non-religious spirituality and religious spirituality. The former empowers the soul within certain limits while there seems no limits to the power of religious spirituality.
 • Page 57
  The objective of the present survey study was to see how Internet is used amongNowshar high school teachers in 2010. The statistical population was all teachers that were working in all Nowshar high schools in 2010. Through a stratified sampling approach, a sample of 132 teachers was chosen. The instrument for the collection of data was a questionnaire constructed by the authors. It consists of 24 Likert-scale items and its reliability index (alpha Cronbach) was. 92. Data were analyzed through factor analysis, independentt- test, analysis of variance, and Schefe test. Results showed thatteachers use of Internet boils down to six factors, namely: daily needs, academic needs, amusement, shopping, time-wasting and financial concerns. In addition, it was found that teachers’ use of Internet was a function of their digital literacy. No differences were detected between male and female teachers regarding Internet using, however.
 • Page 77
  The aim of the current study is to investigate the dimensions of the process of curriculum internalization within a distant learning perspective in Iran’s higher education. In addition to analyzing the reasons for its necessity, it is attempted to assess the causes, conditions, resources, facilities, limitations, opportunities, and its appropriate approaches. Adopting a descriptive-survey design, we sampled, through a clustering approach, 543 Iranian and foreign university students and teachers in five Tehran-based universities. Participants responded to a Likert-scale questionnaire comprising of eight questions and 96 sub-questions. t-test, Friedman ranking, and the analysis of variance were the statistical procedures that were made use of in data analysis. Results reveal that to keep pace with globalization and to make Iranian culture and civilization known to the world, the internationalization of higher education curricula is a must. To this end, utmost efforts should be made to realize the full potential of distant education due to its flexibility and it capability to cross national boundaries.
 • Page 107
  This study aimed to assess the degree of job satisfaction among IAU academic faculty members in Marvdasht Branch. The theoretical framework of the study was that of Herzberg which focuses onmotivational and health aspects, among other dimensions. The study was carried out on all the 184 full-time and part-time faculty members. Considering the limited number of faculty members (184 cases), they were allincluded in the study and no sampling was done. Of all, 145 people completed and returned the questionnaires. It was developed byWysocki and Kromm (JDI) and it describes job satisfaction with an emphasis on work, supervisors, colleagues, promotion and payment. To cater for its content validity, we drew on the relevant literature, matched with Herzberg’s desired parameters in job satisfaction, collected the comments of nine professors in the school of educational management. Its Cronbach alpha reliabilityindices for each of its subscales were as the following: (work (0.90); supervisors (0.95); colleagues (0.94); promotion (0.93) and payment (0.89). The reliability of the whole questionnaire was also (0.96)). Bothe descriptive and inferential statistics were used in data analysis, in particular, T square test, Hot Lyngz and independent T-test. Results show that faculty members’ derive high levels of satisfaction from the two factors of "valuable and useful work", and "being respectful". On the contrary, they expressed the lowest degrees of satisfaction about the "to feel success" and "to need creativity" factors in the motivation aspect. Regarding health aspects, the highest rate of job satisfaction was related to "being good" and "being fascinated by the work" and the lowest to the "suitability of conditions" and "work complexity". Comparing job satisfaction of males and females in five factors (work, management, colleagues, promotion and payment) indicate that men enjoyed higher levels of job satisfaction than women.
 • Page 131
  The purpose of this research was to study the role of principals’ cultural diversity management skills in ShahinShahr high schools in promoting minority student's social participation (2009-2010)”.Participants were 384 female and male high school students out of 7982 students and 54 principals and assistants out of 110 which were selected by using a stratified sampling procedure appropriate to the magnitude of population. Data were collected through two questionnaires, both developed by the authors: themanagers’ cultural diversity management skills questionnaire with 73 Likert-scale items and the students’ social participation questionnaire with 25 items. TheirCronbach Alpha reliability indiceswere.93. 83 respectively. Results showed that, on average, minority students’ social participationwas lower than that of students in Fars province. Moreover, the social participation of religious minority students was lower than that of the majority (Muslim Shiites students). Finally, there was a positive correlation between principals’ cultural diversity management skills and students’ social participation.
 • Page 155
  The goal of this research was to study the relationship between organizational intelligence and organizational health at Isfahan universities from the point of view of faculty members. Alberesht believes that organizational intelligence indexes include strategic vision, change appetite, shared fate, courage, performance pressure, knowledge deployment, and; alignment and congruence, while from the view of Hoy and Fieldman organizational health indexes include resource support, institutional integration, morale, academic emphasis, manager influence, consideration, and initiating structure. The statistical universe included all the 1793 teaching staff of all the universities in Isfahan during the 2009-2010 academic year. A sample of 211 participants were selected through stratified random sampling in proportion to the volume.Alberesht’s questionnaire of Organizational Intelligence (OI) with 35 items and; Hoy and Fieldman’s Organizational Health(OH) questionnaire, with 43 items, were used for the collection of data. The Cronbach alpha coefficients for the OI and OH were 0.93 and 0.86respectively. To analyse the data, in addition to descriptive statistics, Pierson correlation, multiple regression, and multivariate analysis of variance were used. Results showed that there was a moderate correlation between organizational intelligence and organizational health. Additionally, there was a direct meaningful relation between the performance pressure and institutional integration at p≤0.5. However, there was no meaningful relationship between the organizational intelligence and consideration. Moreover, a direct relationship between courage, alignment and congruence; and, performance pressure indexes and the initiating structure, at p≤0.5. Furthermore, the relationship between the shared fate, appetite for change, courage, and morale was direct and meaningful. There was also a positive meaningful relationship between the shared fate and academic emphasis at p≤0.5. Finally, The relationship between the shared fate and; the alignment and congruence; with resource support was also direct and meaningful at p≤0.5.