فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، پاییز 1390)
 • ویژه نامه طب و دین
 • تاریخ انتشار: 1390/09/06
 • تعداد عناوین: 16
|
 • تهمینه دادخواه تهرانی، سید منصور برقعی، علیرضا کوهپایی*، سید شمس الدین حجازی صفحه 2

  بحث الگوی اسلامی- ایرانی توسعه در حوزه علم و فناوری، ریشه در یک جریان گسترده تاریخی دارد. مسلمانان انقلابی در ایران برای پیشرفت انقلاب، نظریه حکومت اسلامی را بنا نهادند. به دنبال پیروزی انقلاب و موفقیت نظام در جنگ تحمیلی هشت ساله، سوال مطرح شده این بود که اسلام در چه عرصه هایی می تواند در زندگی انسان موثر باشد و گستره تاثیر آن چقدر است. پایداری حکومت اسلامی در بیش از سه دهه، همچنین تاثیرگذاری آن بر برخی معادلات جهانی، مباحث گوناگونی همچون «اقتصاد اسلامی» و «جامعه شناسی اسلامی» را مطرح نموده است که در واقع یکی از بزرگترین چالش های نظری جمهوری اسلامی ایران است. الگوی اسلامی- ایرانی توسعه علم و فناوری هم یکی از همین مباحث است که به صورت کلی در سال 1385 مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب قرار گرفت. در مقاله حاضر سعی گردید تا به چیستی این الگو و ضرورت راهبردهای معطوف به سامان یافتن آن به وی‍ژه در حوزه سلامت پرداخته شود.

  کلیدواژگان: علم و فناوری، الگوی اسلامی، ایرانی، حوزه سلامت، توسعه
 • ایرج اسودی کرمانی، شیما سادات آقا حسینی، آزاد رحمانی، فرحناز عبدالله زاده صفحه 7
  زمینه و هدف
  داشتن سلامت معنوی یکی از عوامل موثر در بهبودی بیماران مبتلا به سرطان است. لذا با توجه به اهمیت سلامت معنوی در پیامدهای بیماران مبتلا به سرطان، این مطالعه با هدف بررسی سلامت معنوی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی از نوع همبستگی بر روی 150 بیمار مبتلا به سرطان با حداقل 18 سال سن که با آگاهی از نوع بیماری خود، به بیمارستان شهید قاضی طباطبایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1388 مراجعه داشتند انجام گردید. نمونه ها با روش در دسترس انتخاب شدند. سلامت معنوی بیماران با استفاده از پرسشنامه Paloutzian & Ellison (سال 1982) و برخی مشخصات دموگرافیک آنها نیز با استفاده از پرسشنامه طراحی شده توسط محقق، بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. جهت بررسی ارتباط متغیر های دموگرافیک و وابسته به بیماری با سلامت معنوی، از آزمون های واریانس یک طرفه، تی مستقل و پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، 100% بیماران دارای سلامت معنوی متوسط بودند. بین سلامت معنوی بیماران با متغیرهای مورد بررسی، ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان از سلامت معنوی متوسطی برخوردارند که این امر با توجه به فرهنگ کشور ایران طبیعی است. هرچند به دلیل کمبود متون پژوهشی، تایید این یافته به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
  کلیدواژگان: سرطان، سلامت معنوی، بیماران
 • فرهاد جعفری، سارا مشهدی فراهانی، علی دواتی صفحه 13
  زمینه و هدف
  طب سنتی از شیوه های درمانی رایج در ایران است که بنا به دلایلی کمتر مورد توجه پزشکان قرار گرفته است. بر همین اساس در این مطالعه سطح آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در خصوص روش های طب سنتی ارزیابی گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی (Cross-Sectional)، بر روی دانشجویان پزشکی شهر تهران در تابستان سال 1388 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه طراحی شده توسط محقق بود که طی یک مطالعه مقدماتی، روایی و پایایی آن تایید گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون های کای دو و همبستگی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، میانگین سن دانشجویان 22/2±71/24 سال بود. 3/38% افراد مذکر و مابقی مونث بودند. 39 نفر (13%) دانشجویان دوره های طب سنتی را گذرانیده بودند. آگاهی و نگرش دانشجویان به ترتیب در 60% و 3/84% موارد در سطح متوسط قرار داشت، و بین سطح نگرش و آگاهی با هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی ارتباط معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با وجود اطلاعات متوسط دانشجویان پزشکی از طب سنتی، تمایل به یادگیری آن قابل توجه است و زمینه مناسبی برای متولیان امر وجود دارد؛ تا با گنجاندن این مباحث در دروس معمول پزشکی، تغییر مناسب در روند درمان بیماران ایجاد گردد.
  کلیدواژگان: طب سنتی، آگاهی، نگرش
 • مریم کشاورز، نرگس اسکندری، فرشته جهدی صفحه 19
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت استفاده از صوت به عنوان یکی از روش های حمایتی در نوزادان نارس و محدودیت بررسی های انجام شده، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر پاسخ فیزیولوژیک نوزادان نارس به آوای قرآن کریم صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی برای 60 نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه، آوای قرآن کریم شامل آیات 23-7 سوره یوسف با صدای استاد شحات محمد انور به مدت 20 دقیقه با بلندی صدای 60-50 دسی بل با استفاده از گوشی پخش گردید، سپس نوزادان از نظر 3 متغیر وابسته (تعداد ضربان قلب، تنفس و درصد اشباع اکسیژن شریانی) بررسی شدند. پاسخ های فیزیولوژیک نوزادان از 10 دقیقه قبل تا 10 دقیقه بعد از اتمام مداخله، به طور مداوم توسط مونیتور کنترل و از مقادیر ثبت شده بلافاصله قبل از مداخله و دقایق 10، 20 و 30 بعد از شروع مداخله، جهت مقایسه استفاده گردید. همچنین سن جنینی نوزاد، وزن نوزاد در بدو تولد و در روز مداخله، نمره آپگار، نوع زایمان، جنسیت نوزاد پس از تولد، به عنوان عوامل زمینه ای موثر بر پاسخ های فیزیولوژیک نوزادان بررسی شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس با تکرار و رگرسیون خطی صورت گرفت.
  یافته ها
  برطبق آزمون آنالیز واریانس با تکرار، در گروه آوای قرآن کریم در طول مداخله و 10 دقیقه بعد از پایان آن، درصد اشباع اکسیژن، روند افزایشی و تعداد ضربان قلب و تنفس روند کاهشی داشت (0001/0>p). هیچ یک از عوامل زمینه ای مورد بررسی، بر اشباع اکسیژن شریانی تاثیر معنی داری نداشت. با افزایش سن جنینی (015/0=p، 31/0-=β) و وزن نوزاد در بدو تولد (025/0=p، 28/0-=β) و حین مداخله (018/0=p، 30/0-=β)، تعداد تنفس نوزادان در دقیقه 30 (10 دقیقه پس از پایان مداخله) کاهش آماری معنی داری یافت. تعداد تنفس و ضربان قلب در پایان مداخله و تعداد تنفس 10 دقیقه پس از اتمام مداخله در نوزادان پسر نسبت به نوزادان دختر کمتر بود (01/0p=، 04/0p=، 01/0p=). عواملی مانند سن نوزاد، نمره آپگار و نوع زایمان بر پاسخ نوزادان به آوای قرآن کریم تاثیری نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل بیانگر تاثیر مداوم و پایدار آوای قرآن کریم بر درصد اشباع اکسیژن، تعداد تنفس و ضربان قلب نوزادان نارس تا 10 دقیقه بعد از اتمام مداخله می باشد که با در نظر گرفتن عواملی از جمله سن جنینی و وزن نوزاد می توان به بیشترین تاثیر حاصل از مداخله با این آوای عرفانی دست یافت.
  کلیدواژگان: آوای قرآن کریم، سازگاری روانی، نوزاد نارس، موسیقی درمانی
 • شعبانعلی خانصنمی، هدی احمری طهران*، زهرا عابدینی، یاسر تبرایی، معصومه رزاقی صفحه 26
  زمینه و هدف

  نماز عملکردی معنوی و بهترین وسیله برای تقرب به سوی خدا است. نماز یک عمل ساده؛ اما بسیار موثر برای برگرداندن ذهن و قلب به سوی مقدسات می باشد. اگر چه در خصوص ارتباط بین نماز و سلامتی در مطالعات مطالب بسیاری بیان شده است، اما هنوز درباره انجام نماز و مشکلاتی که بیماران در اقامه آن در بیمارستان ها با آن مواجه اند، تحقیقات بسیار اندکی وجود دارد. لذا بررسی حاضر با هدف تعیین مشکلات و موانع انجام نماز در بیماران بستری بیمارستان نکویی شهر قم در سال 1388 صورت گرفت.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است که با استفاده از پرسشنامه دو قسمتی (شامل مشخصات دموگرافیک، موانع و مشکلات فردی و ساختاری انجام نماز) به روش نمونه گیری تصادفی بر روی 400 بیمار بستری در بخش های مختلف بیمارستان نکویی شهر قم انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی صورت گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه، اکثریت نمونه های مورد پژوهش در شرایط بیماری از اقامه نماز باز می مانند (2/72%). میزان مشکلات و موانع انجام نماز در بیماران بستری که در شرایط فعلی بیماری خود نماز نمی خواندند به ترتیب اولویت، 2/98% به علت مشکلات فردی و 8/83% به علت مشکلات ساختاری بیمارستان بود. در میان مشکلات فردی به ترتیب اولویت پاسخ دهی عبارات«عدم آگاهی از احکام نمازگزار در شرایط بیماری» (8/36%)، «ترک نماز به دلیل شدت ضعف و بیماری» (5/22%) و در میان مشکلات ساختاری«عدم چیدمان مناسب تخت ها برای انجام نماز (رو به قبله نبودن تخت ها)» (2/32%) و«عدم مراعات پاکی و نجاست در سرویس های بهداشتی بیمارستان» (8/30%) گزارش شد. همچنین اکثر مشکلات و موانع انجام نماز در بیماران بستری که در شرایط فعلی بیماری خود نماز می خواندند، ناشی از مشکلات ساختاری بیمارستان بود (4/96%)، که در میان این مشکلات ساختاری، انجام طهارت و عدم مراعات پاکی و نجاست در سرویس های بهداشتی (9/45%) از اولویت پاسخ های مثبت به شمار می رفت.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد بیماران بستری در بیمارستان برای ادای نماز؛ این نیاز اساسی روحی و معنوی خود، با مشکلاتی مواجه می باشند. لذا پیشنهاد می گردد مسئولین مربوطه با تدبیر یکسری اقدامات جدی در جهت رفع مشکلات و موانع اقامه نماز برنامه ریزی نمایند.

  کلیدواژگان: مذهب، بیماران، بستری
 • مریم مقیمیان، فاطمه سلمانی، مهرداد آذربرزین صفحه 31
  زمینه و هدف
  توجه کردن به جنبه های مثبت زندگی مانند سلامت معنوی، از جمله راه هایی است که از وخیم تر شدن اضطراب امتحان که منجر به کاهش توانایی مقابله با موقعیت های امتحان می شود، جلوگیری می کند. این پژوهش نیز با هدف بررسی ارتباط اضطراب امتحان و سلامت معنوی در دانشجویان پرستاری دختر صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، با استفاده از پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک، سلامت معنویEllison &Paloutzian و اضطراب امتحان ساراسون، 110 دانشجوی دختر ترم چهارم و پنجم پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به روش نمونه گیری آسان بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون های اسپیرمن و من ویتنی صورت گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، بین سلامت معنوی و اضطراب امتحان رابطه معکوس وجود داشت (01/0=p، 360/0(r=-، ولی بین سلامت معنوی و اضطراب امتحان با مشخصات دموگرافیک رابطه معنی داری مشاهده نگردید (05/0p>).
  نتیجه گیری
  از آنجایی که دانشجویان پرستاری امتحانات این رشته را به دلیل زیاد بودن حجم دروس، اضطراب آور مطرح می کنند و تحقیقات نیز نشان داده است که اضطراب می تواند بر یادگیری دانشجو تاثیر منفی داشته باشد، و با توجه به اینکه سلامت معنوی از عوامل موثر در کاهش اضطراب است، لذا به نظر می رسد بایستی به اهمیت برخورداری از سلامت معنوی در تحصیل دانشجویان پرستاری توجه ویژه ای مبذول گردد و در این راستا آموزش های خاصی برای این قشر برنامه ریزی شود.
  کلیدواژگان: معیار اضطراب امتحان، سلامت معنوی، دانشجویان پرستاری
 • محبوبه عمومی رکن آباد، نسرین سرافراز صفحه 37
  زمینه و هدف
  قاعدگی دردناک اولیه (Dysmenorrhea) یکی از شایع ترین شکایات زنان در سنین باروری است که نتیجه آزاد شدن پروستاگلاندین می باشد. سازمان جهانی بهداشت بر استفاده داروهای گیاهی به دلیل عوارض زیاد داروهای شیمیایی، تاکید نموده است. با توجه به شیوع بالای دیسمنوره اولیه و پیامدهای نامطلوب آن بر کیفیت زندگی، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سوپرمینت بر دیسمنوره اولیه در مقایسه با ایبوپروفن صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی، 100 نفر از دختران 22-18 ساله با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. سپس نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در سیکل اول (سیکل کنترل) افراد هیچ روش درمانی استفاده نکردند، ولی در طی 2 سیکل بعدی با شروع درد، گروه سوپرمینت 40 قطره و گروه ایبوپروفن یک قرص mg400 هر 4 ساعت در صورت نیاز مصرف نمودند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه، معیار آندریش- میلسوم جهت سنجش شدت درد و ساعت برای تعیین مدت درد بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تست های کای اسکوئر، من ویتنی، تی مستقل و تی زوج صورت گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، شدت درد دیسمنوره اولیه در هر دو گروه نسبت به قبل از درمان کاهش معنی داری را نشان داد (0001/0p=)، و در مقایسه بین دو دارو در کلیه افراد تحت بررسی، کاهش شدت درد معنی دار نبود. (486/0p=).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد سوپرمینت به دلیل داشتن اثر مهاری در انقباضات عضلات صاف رحم ناشی از اکسی توسین و پروستاگلاندین F2a، قادر به کاهش درد همانند ایبوپروفن می باشد. بنابراین می تواند به عنوان داروی گیاهی موثر بر دیسمنوره اولیه استفاده شود.
  کلیدواژگان: قاعدگی دردناک، نعناع، ایبوپروفن، کارآزمایی بالینی تصادفی
 • سید کمال صولتی، محمد ربیعی، مریم شریعتی صفحه 42
  زمینه و هدف
  نقش مذهب در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده است. برخی پژوهش ها اثرات مثبت و برخی دیگر اثرات منفی باورهای مذهبی را روی سلامت روان گزارش کرده اند. با توجه به نتایج متفاوت تحقیقات در این خصوص، این مطالعه بر آن شد تا رابطه بین جهت گیری مذهبی با سلامت روان گروهی از دانشجویان را مورد بررسی قرار دهد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد تشکیل می دادند. در این بررسی 200 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه پژوهش به شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و ابزارهای پژوهشی روی آنها اجرا گردید. جهت گردآوری داده های پژوهشی از پرسشنامه های سلامت عمومی (GHQ-28) و نگرش سنج مذهب (گلریز و براهنی) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی از طریق آمار توصیفی و همبستگی صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان همبستگی معنی داری وجود دارد. همچنین طبق نتایج، هرچه میزان جهت گیری مذهبی بالاتر می رود، همبستگی آن با سلامت روان در آزمودنی ها بیشتر می شود، اما این همبستگی تا سطح معینی (75/3-51/2) پایدار است و از این سطح به بالا (76/3-) نتیجه معکوس می شود که نشان از عدم همبستگی بین نگرش مذهبی و سلامت روان دارد.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان گفت تنها مذهب با بعد درونی، سلامت روانی را بهبود می بخشد، و افراطی گری بیشتر در افرادی مشاهده می شود که جهت گیری مذهبی آنها بیرونی است و شاید این مسئله بتواند آخرین نتیجه پژوهش حاضر و سایر تحقیقاتی که به نوعی اثرات منفی جهت گیری مذهبی و سلامتی روان را گزارش کرده اند، توجیه نماید.
  کلیدواژگان: مذهب، سلامت روان، مقابله مذهبی، دانشجویان
 • صادقعلی تازیکی، علی پرتوی نژاد، هدی احمری طهران، اکرم حیدری، محمد کیهانی صفحه 49
  زمینه و هدف
  افسردگی یک بیماری خلقی است که با احساس غم، فقدان، ناداری و خشم و احساس ناکامی بروز می کند. از نظر کلینیکی افسردگی یک بیماری پایدار است که بر فعالیت های روزمره تاثیر گذار است. در این مطالعه میزان افسردگی در 2 قشر دانشجو و طلبه علوم دینی بررسی شده است
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی بر روی 300 دانشجوی علوم پزشکی و 300 نفر از طلاب در حال تحصیل حوزه های علمیه قم و با استفاده از آزمون هامیلتون در دسترس انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، کروسکال والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری 05/0>p تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن در گروه دانشجویان رشته پزشکی 156/2±61/22 سال و در گروه طلاب 103/2±72/23 سال بود. فراوانی افسردگی بین دو گروه دانشجویان پزشکی و طلاب اختلاف معنی دار ی نداشت. همچنین افراد نیازمند به مشاوره در مجردین، طیف سنی کمتر از 25 سال و غیربومی، بیشتر مشاهده گردید (05/0>p).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، اگرچه فراوانی افسردگی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و طلاب حوزه علمیه قم اختلاف معنی داری نداشت؛ اما در گروه دانشجویان کمتر از 25 سال، مجرد و غیربومی میزان افسردگی بیشتر بود. لذا این نتیجه می تواند رهنمودی برای برنامه ریزان و مسئولین آموزشی کشور باشد، تا در برنامه ریزی خود جهت این افراد دقت بیشتری را مبذول نمایند.
  کلیدواژگان: افسردگی، دانشجویان پزشکی، اسلام، قم، ایران
 • ندا میرباقر آجر پز، سعیده حیدری*، نرگس رنجبر، محمد افشار صفحه 53
  زمینه و هدف

  رضایت آگاهانه بیمار اساس اخلاق پزشکی است. رعایت فرآیند استاندارد اخذ رضایت آگاهانه از بیمار در فعالیت های درمانی تاثیر مستقیم بر رضایت بیمار در طی فرآیند درمان، کاهش شکایت از کادر درمانی و در نتیجه کاهش مداخلات حقوقی دارد. این پژوهش با هدف بررسی میزان آگاهانه بودن و کیفیت اخذ رضایت نامه در بیماران بستری تحت عمل جراحی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال 1388 صورت گرفت.

  روش بررسی

  این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی در بیمارستان های منتخب اصفهان، سال 1388 انجام شد. در این بررسی، 200 بیمار (رضایت دهنده) بستری در بخش های جراحی با روش نمونه گیری مستمر و آسان انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای که بر اساس کدهای بین المللی اخلاق پزشکی و رضایت آگاهانه و با استفاده از مقالات متعدد داخلی و خارجی طراحی شده بود، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار) صورت گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه، رضایت دهندگان معتقد بودند اطلاعاتی در مورد منافع (45%)، عوارض (5/61%) و سایر درمان ها (66%)، طول دوره بستری (5/65%)، پیگیری بعد از ترخیص (5/75%)، دریافت نکرده اند، و 50% فرم رضایت نامه را قابل درک نمی دانستند. 59% از منافع و 5/59% از مضرات سایر درمان ها آگاه نبودند و امکان انتخاب درمان دیگری را (5/60%) نیز نداشتند. 5/64% بیماران از ارتباط با پزشک راضی بوده و بیان نمودند به سوالات آنها به خوبی پاسخ داده شده است.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان دهنده پایین بودن کیفیت رضایت آگاهانه قبل از عمل جراحی در بیماران می باشد. لذا لازم است منافع و عوارض احتمالی عمل، سایر گزینه های درمانی، منافع و عوارض آنها، طول مدت بستری، پیگیری بعد از ترخیص برای بیماران توضیح داده شود. به علاوه، توضیح در مورد فرم رضایت نامه برای بیمار نیز ضروری است.

  کلیدواژگان: رضایت آگاهانه، کیفیت رضایت آگاهانه، جراحی، بیماران بستری
 • اکرم حیدری، احمد کچویی، اعظم حیدرپور، مرضیه رئیسی، زهرا افراخته، هدی احمری طهران صفحه 61
  زمینه و هدف
  از جمله موارد مهمی که اخلاق پزشکی دنیای امروز با آن روبرو است، مسئله اتاناری یا به مرگی می باشد که این مسئله با نظام ارزشی زندگی انسان ارتباط دارد. هدف این مطالعه تعیین دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به اتاناری بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی تمامی دانشجویان پزشکی کارآموز و کارورز شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم در طی 5 ماه پاییز و زمستان سال 1388 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه خودایفا بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت.تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون های ناپارامتریک کروسکال والیس و من ویتنی در سطح معنی داری 05/0≥p صورت گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، نگرش نسبت به اتانازی در دانشجویان 50% مثبت و 50% منفی بود. بیشترین میزان نگرش مثبت نسبت به انواع اتانازی، اتانازی غیرفعال و غیرداوطلبانه با 6/28% گزارش شد. همچنین میزان نگرش مثبت نسبت به دیگر انواع اتانازی به ترتیب: اتانازی غیر مستقیم؛ 2/26%، اتانازی غیرفعال داوطلبانه؛ 7/25%، اتانازی فعال غیر داوطلبانه؛ 4/21%، اتانازی فعال داوطلبانه؛ 2/17%، اتانازی فعال اجباری؛ 6/8%، اتانازی با همکاری پزشک؛ 6/8% بود. در این میان اکثریت نمونه های مورد پژوهش (5/28%) با حق انتخاب اتانازی توسط خود بیمار کاملا موافق بودند. همچنین میانگین نمره در دانشجویان پسر به طور معنی داری بالاتر از دانشجویان دختر برآورد شد (039/0=p).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه مطالعه حاضر به تبیین دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به اتانازی پرداخته است. می توان ابراز داشت که با دانستن نوع نگرش نسبت به مقوله های مختلف اخلاق پزشکی، بهتر می توان در برخورد با اتانازی یک قانون منسجم اخلاقی تدوین نمود.
  کلیدواژگان: دیدگاه، اتانازی، دانشجویان پزشکی، قم، ایران
 • غلامرضا رفیعی صفحه 66
  هنگامی که بندگان من درباره ی من از تو سوال کردند (بگو) من نزدیکم دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم. پس آنها باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا هدایت یابند. سوره بقره– آیه 186«امروزه محققین و دانشمندان در جستجوی یافتن شیوه تاثیرات درمانی متاثر از مذهب و معنویت، و پیدا کردن راه های علمی و عملی برای استفاده از این روش درمانی هستند. دعا و نیایش از مهم ترین اقدامات مذهبی معنوی است که هرچند تاریخچه هزاران ساله دارد، اما اخیرا تحقیقات کامل علمی در مورد آن آغاز شده است. در این مطالعه مروری سعی گردید تا با جستجو در منابع کتابخانه ای و مراجعه به بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی، ضمن استناد علمی به چگونگی تاثیر فعالیت های مذهبی به خصوص دعا و نیایش در روند سلامت جسمی و روانی، به گوشه ای از پژوهش های انجام شده در مورد تاثیر این فریضه عبادی بر روند بهبودی بیماران با تشخیص های متعدد، اشاره گردد. نتایج اکثریت قریب به اتفاق مطالعات، حاکی از تاثیر مثبت دعا و نیایش در بازگشت سلامت بیماران بوده و پژوهشگران لزوم استفاده از مراسم معنوی را در کنار درمان های طبی، جهت کنترل و درمان بیماری ها پیشنهاد می کنند.
  کلیدواژگان: دعا، سلامتی، سلامت روانی
 • حسن کریمی یزدی، سیده منصوره ذکری، علیرضا کوهپایی * صفحه 74

  روش تفسیر علمی یا علم محوری در تفسیر قرآن یعنی انطباق قرآن با علوم تجربی، جاذبه بیشتری برای فرهیختگان به ویژه نسل جوان دارد؛ زیرا پیشرفت های خیره کننده چند قرن اخیر بشر در دستیابی به افق های تازه دانش و معرفت و کشف ناشناخته ها نه تنها او را بر طبیعت بیش از پیش مسلط ساخته؛ بلکه تاثیری عمیق و شگرف در دید و نگرش یک مسلمان از جهان طبیعت و آفریننده آن بر جای نهاده و موجب شده است تا تفسیر او از معارف دینی و به تبع آن از قرآن تغییر یابد. کیفیت وضو با تحقیقات علمی جدید انطباق دارد؛ زیرا در طراحی وضو تحریک بهینه قشر حسی مغز، همچنین مناطق حرکتی قشر مغز مدنظر بوده است و این خود نشان دهنده یکی از جنبه های اعجاز علمی قرآن کریم است؛ چراکه آیه وضو خود از جانب طراح قشر حسی مغز وحی شده است. وضو اگرچه در قوانین اسلامی نوعی عبادت محسوب می شود، اما همانند بسیاری از دستورات اسلامی دیگر از قبیل روزه، غسل و نماز صبح دارای نکات طبی فراوانی است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره شده است و تاکید می شود که هدف این مطالعه، تنها بررسی وضو از نظر علمی بوده و حکمت های معنوی وضو که مورد توجه فراوان اسلام می باشد، در نظر گرفته نشده است.

  کلیدواژگان: وضو، اسرار علمی، نوروفیزیولوژی، آدمک ها، مدل های آناتومی
 • حسن رفعتی صفحه 81
  در دانش امروزی، علم دانستن مجموعه ای از معادلات و محاسبه آنها تنها از طریق به اثبات رساندن فرضیه یا تئوری مربوطه میسر است. هر تئوری دارای مبانی و اصول موضوعه ای است که در خود آن علم ثابت نمی شود؛ بلکه در علم شاملتر آن به اثبات می رسد. این امر باعث طبقه بندی علوم شده، و در نهایت یک بینش فلسفی خاصی را بر کلیه علوم حاکم می کند که بر این اساس علوم جهت دار خواهند شد و جهت دار بودن علوم انسانی به راحتی قابل تصور است، اما این امر مختص به علوم انسانی نبوده و در مورد سایر علوم هم مصداق دارد. به عنوان نمونه می توان به پزشکی که معمولا بی جهت ترین علم معرفی می شود، اشاره نمود. موضوع کار پزشکی، معالجه و مداوای انسان است، اما در بررسی همین موضوع واحد، چند راه کاملا متفاوت وجود دارد که دلیل آن ارائه تعاریف متفاوت از انسان می باشد. اگر اصول موضوعه پزشکی از فلسفه و نگرش توحیدی اخذ شود و حدود اولیه این علم نیز براساس دستورات دین مبین اسلام مشخص گردد، تحقیقات پزشکی با اعتقادات، ارتباطی متعامل می یابند و منظور از طب اسلامی نیز همین است. برای دستیابی به چنین امری لازم است تلاش ها در سطح کلان و ملی در مرکزی با عنوان مرکز تحقیقات طب اسلامی متمرکز شود.
  کلیدواژگان: مرکز تحقیقات طب اسلامی، علوم پزشکی، اصول موضوعه، طب اسلامی
 • حسن کریمی یزدی، علیرضا کوهپایی، سیده منصوره ذکری صفحه 89
  بیماری های آمیزشی یا مقاربتی امراض بسیار مهمی هستند که به دلیل خطرناک و مسری بودن به عنوان مهم ترین بیماری های پوستی به شمار می روند انحرافات جنسی صرف نظر از ایجاد مشکلات اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و...، تنها در بعد پزشکی و آن هم جدای از نتایجی که در بروز بیماری های جنسی مانند بیماری های آمیزشی برجای می گذارند، به خودی خود از بزرگترین مشکلات پزشکی بشر امروز محسوب می شوند. این در حالی است که در جوامع اسلامی، قرن هاست که نماز به عنوان یک منجی، انسان را از هرگونه فحشا و انحراف جنسی پاک و مصون داشته است. قوانین اسلامی به خصوص نماز به گونه ای خودبه خود و شاید ناخودآگاه انسانهای مومن را از نزدیک شدن به فحشا برحذر می دارد. با مقایسه اجمالی آمار این بیماری ها در غرب با جوامع اسلامی می توان به این نکته مهم دست یافت. توجیه علمی این قضیه نیز با توجه به تغییر و تحولاتی که بر اثر نمازهای پنجگانه در ناقل های عصبی محرک جنسی به وقوع می پیوندد و منجر به مهار شهوت در موارد نامشروع می شود، قابل بررسی است.
  کلیدواژگان: بهداشت جنسی، درمان معنوی، طب پیشگیری، بیماری های آمیزشی
 • غلامحسین نوروزی نژاد، ولی الله اکبری، تهمینه دادخواه تهرانی، عصمت نوروزی نژاد صفحه 92
  زمینه و هدف
  امروزه با پیشرفت درمان های سرطان و افزایش طول عمر بیماران، افسردگی شایع ترین اختلال روانشناختی در بین بیماران مبتلا به سرطان محسوب می شود. با توجه به تاثیر افسردگی بر درمان و روند بیماری های مزمن نظیر سرطان، مطالعه حاضر جهت بررسی ارتباط افسردگی و حمایت های اجتماعی در بیماران سرطانی صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی بر روی 80 بیمار بزرگسال سرطانی مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی و انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز در سال 1384 انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه ای که شامل سه بخش سوالات دموگرافیک، آزمون افسردگی بک و پرسشنامه حمایت های اجتماعی بود، توسط یک پرسشگر از طریق مصاحبه و بررسی پرونده بیمار تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی)مربع کای، من ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن(انجام گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، میانگین و انحراف معیار سن نمونه های مورد پژوهش 58/17±35/43 سال و از نظر جنسیت 5/37% مرد و 5/62% زن بودند، همچنین 5/52% بیماران، مبتلا به افسردگی و 5/57% آنها از هیچ گونه حمایت اجتماعی برخوردار نبودند. بین شدت افسردگی و میزان حمایت های اجتماعی ارتباط معکوس و معنی داری مشاهده شد؛ به طوری که با افزایش میزان حمایت اجتماعی میزان افسردگی کاهش نشان داد (000/0=p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد افسردگی با حمایت های اجتماعی همبستگی معکوس دارد. لذا پیشنهاد می گردد به منظور پیشگیری و کاهش افسردگی در بیماران سرطانی، توسعه شبکه حمایت های اجتماعی در خانواده و جامعه مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حمایت های اجتماعی، افسردگی، انکولوژی
|
 • T. Dadkhahe Tehrani, Sm Borghei, Ar Koohpaie, Sh Hejazi Page 2

  The issue of "Persian-Islamic pattern of development" and "Persian-Islamic science and technology" have arisen from a wide historical process. Revolutionary Muslims in Iran developed the “Islamic republic theory” to develop the revolution. After revolution and being successful in 8 year- imposed war, the proposed question was that in which fields Islam can be efficacious and to what extent it could be effective in human life. The stability of Islamic revolution for more than three decades and also its influence on some international interactions proposed different concepts such as "Islamic economy" and "Islamic sociology" which is really one of the most important theoretical challenges of Islamic republic of Iran. "Persian-Islamic pattern of science and technology development" is also one of these issues which was emphasized by the supreme leader of Islamic republic of Iran in 2006. This paper discusses the definition and necessity of this pattern and its organizing strategies especially in health domain.

 • E. Asvadi Kermani, Ss Aghhoseini, A. Rahmani, F. Abdolahzadeh Page 7
  Background And Objectives
  Having spiritual health is an effective factor in recovery of cancer patients. Therefore, due to the importance of spiritual health in outcome of cancer patients, this study aimed at assessing spiritual health and its related factors in cancer patients.
  Methods
  This descriptive-correlational study was carried out on 150 cancer patients who were at least 18 years old and aware of their diagnosis in Shahid Ghazi Tabatabaei hospital affiliated to Tabriz University of Medical Sciences in 2009. These patients were selected by convenient sampling method. Ellison & Paloutzian questionnaire was used to assess patients’spiritual health and Patients’ demographic characteristics were assessed by a questionnaire constructed by the researcher. Data were then analyzed by descriptive and inferential statistics. To examine the relationship between demographical variablesand the related factors with spiritual health, one-way ANOVA, independent t-test and Pearson-test were used.
  Results
  In this study, 100% of patients had moderate spiritual health. There was no statistical relationship between spiritual health and variables under study.
  Conclusion
  The results of this study showed that many of cancer patients have a moderate spiritual health. This finding is normal taken Iranian culture into account. However, due to the shortage of research in this area, more studies are needed to fully verify the findings of this research.
 • F. Jafari, S. Mashhdi Farahani, A. Davati Page 13
  Background And Objectives
  Traditional medicine is a common therapeutic method in Iran that due to the some reasons the physicians pay less attention to it. Therefore, in this study the knowledge and attitude of medical students about traditional medicine in Tehran Universities were evaluated.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on medical students of Tehran in the summer of 2009. Data were collected by an author-constructed questionnaire with approved validity and reliability indexes during a pilot study. Data were then analyzed using SPSS software and statistical tests such as chi-square and correlation.
  Results
  The mean age of students was found to be 24.71±2.22 years. 38.3% were male and the others were female. 39 participants (13%) had passed the training courses of traditional medicine. Knowledge and attitude of students were 60 and 38.3 percent, respectively at the intermediate level. The knowledge and attitude levels were not related to any variable.
  Conclusion
  Despite moderate knowledge level of medical students about traditional medicine, the desire to learn it is noticeable and a very good reason for incorporation of these lessons in common medical curriculum so that appropriate modifications be done in the treatment of patients.
 • M. Keshavarz, N. Eskandari, F. Jahdi Page 19
  Background And Objectives
  With regard to the importance of complementary therapy in premature infants and also the insufficient studies in this regard, this study was conducted in order to examine the effect of holly Quran recitation and effective factors on physiological responses of premature infants.
  Methods
  This study is a randomized controlled trial with 60 premature infants admitted to the NICU. Holly Quran recitation including 20 minutes recitation of Yusuf Quran chapters, recited by Shahhat Mohammad Anvar which was played via headphone with a volume range of 50-60 db. Three dependent variables including oxygen saturation levels, heart rate and respiratory rate were observed. Data were analyzed by SPSS-PC software and repeated measures, Independent-samples t test and linear regression.
  Results
  Repeated measures showed significant differences in the mean of oxygen saturation, respiratory and heart rate at the 10th, 20th and 30th minutes of study (p<0.0001) in comparison to the basic measurements. The means of respiratory and heart rate significantly decreased and oxygen saturation increased and these changes continued till 10 minutes after the end of intervention. In the linear regression, oxygen saturation was not affected by background factors, but respiratory rate 10 minutes after intervention was significantly affected by gestational age (p=0.015,β=-0.31), birth weight (p=0.025, β=-0.28) and weight at the time of intervention(p=0.018, β=-0.30). The results of t-test showed that in the boys, the mean of respiratory rate and heart rate at the end of intervention, and respiratory rate 10 minute after intervention, were significantly lower than those in the girls (p=0.01, p=0.04, p=0.01). Responses to holly Quran recitation in preterm infants were not affected by factors such chronological age, delivery method and apgar score.
  Conclusion
  Based on the results, Quran recitation has constant effects on preterm infant’s responses including oxygen saturation level, heart rate and respiratory rate, Therefore, bringing about high level of intervention effect is possible with regard to factors such as gestational age and birth weight.
 • Sh Khansanami, H. Ahmari Tehran, Z. Abedini, Y. Tabaraie, M. Razaghi Page 26
  Background And Objectives

  Prayer is one of the most important obligations in Islamic culture and the best means to be proximate to God. Although in the context of effects of prayer on human health, sufficient studies have been performed, there are yet very few studies related to prayer obligation of hospitalized patients. This research was carried out with the aim of determining the problems of prayer obligation among inpatients of Nekooei hospital in Qom.

  Methods

  This was a descriptive cross-sectional study based on a questionnaire consisting of two sections (demographic and core questions about characteristic and structural problems of prayer). The questionnaire was constructed by the researcher. 400 hospitalized patients were selected based on randomized sampling method in various wards of Nekooei hospital in Qom city. Data were analyzed using descriptive statistics.

  Results

  The results revealed that the majority of cases could not perform prayer obligation during hospitalization (72.2%) while these patients doing their religious obligations such as prayer continuously were in normal condition. Among prayer inhibitory parameters in hospitalized patients, personal problems and structural malfunctioning in hospital building were 98.2 and 83.8, respectively. The most important reasons dealt with personal problems were misunderstanding of prayer instructions during illness (36.8%) and inability to perform prayers because of sickness intensity and weakness. (22.5%). Moreover, the majority of prayer inhibitory barriers and problems in hospitalized patients who were saying their prayers in this fashion were due to structural malfunctioning in the hospital (96.4%). Carrying out Cleansing (Teharat) and not taking notice of religious beliefs of “Najes (Filthy) and Pak (Clean)” especially in hospital water closets (45.9%) were among the positive answers regarding these structural malfunctioning.

  Conclusion

  Based on the results of this study, hospitalized patients in Nekooei hospital have several problems to perform prayer obligation. Therefore, it is suggested that hospital chairman and managers give more emphasis to effective provisions and measures for enhancing the quality of prayer performance in hospital wards with specific attention to personal problems and removing structural barriers.

 • M. Moghimyan, F. Salmani, M. Azarbarzin Page 31
  Background And Objectives
  Paying attention to positive dimensions of one’s life, for example spiritual health, is one of the ways which prevents worsening of test anxiety leading to a decrease in one’s power of challenge in test situations. The aim of this research was to investigate the relationship between test anxiety and spiritual health in female nursing students of Islamic Azad University of Najafabad.
  Methods
  In this descriptive- correlational study, 110 female nursing students studying at 4th and 5th semesters in Islamic Azad University of Najafabad branch were selected with simple random sampling. Alison and Palutzian’s spiritual health questionnaire and Sarason’s test anxiety questionnaire were used to collect data. Data were then analyzed using descriptive statistics and Spearman and Mann Whitney tests.
  Results
  The findings of this research showed that there was a reverse between spiritual health and test anxiety (p=0.001, r= 0.360) but there was no statistical relationship between spiritual health, test anxiety and demographical aspects (p>0.05).
  Conclusion
  Since nursing students believe that due to large volume of lessons, nursing exams are very stressful and cause anxiety and as researches have showed that anxiety has negative effects on students’ learning and considering the fact that spiritual health has positive effects on reducing anxiety, therefore, it seems that we have to pay particular attention to spiritual health and organize some special educations for nursing students in this direction.
 • M. Omomi Roknabad, N. Sarafraz Page 37
  Articl
  Background And Objectives
  Dysmenorrheal is one of the prevalent complaints of women which is caused by prostaglandin release and treated with chemical drugs. Today regarding the side effects of these drugs, scientists are increasingly moving towards using herbal drugs. The present study aimed at comparing the effect of supermint and Ibuprofen on primary dysmenorrheal.
  Methods
  This This was a clinical trial study in which100 girl medical students in Ahvaz aging between 18-22 years old who complained of dysmenorrheal and whose pain was moderate or severe participated. A total of 50 cases were excluded from the study. Verbal multi dimensional scoring, questionnaire and check list were used for gathering data. In the first cycle no medication was given (control cycle). Then they were divided into two groups: 1) 50 cases took 400mg Ibuprofen tablets every four hours if needed and 2) 50 cases were treated by supermint orally (40 drops every four hours). They used these treatments for two cycles at the beginning of each cycle. Statistical analysis was performed using the independent sample T-test, paired T-test, Mann- Whitney and Chi- square tests.
  Results
  This study showed that in each group pain severity mean of primary dysmenorrheal prior to treatment was significantly decreased (p=0.0001). But the rate of pain decrease between the two groups showed no significant difference (p=0.486).
  Conclusion
  Regarding the results of this study, it seems that both supermint and Ibuprofen decrease pain at the same level which seems to be due to supermint, santiprostaglandin and antispasmodic effects. Therefore, supermint can be used as a safe and effective herbal drug for primary dysmenorrheal.
 • Sk Solati, M. Rabie, M. Shariati Page 42
  Background And Objectives
  The impact of religion on health and cure has been known for centuries. Some studies report religious beliefs to bear a positive influence on mental health, while others indicate their negative impacts. Considering the controversy among previous studies, we undertook this study to evaluate the relationship between religious orientation and mental health in a group of students.
  Methods
  This is a descriptive correlation study on medical students at Shahr-e-Kord University of Medical Sciences. 200 medical students were selected using randomized convenience sampling. Data were collected using the general health questionnaire (GHQ-28) and Religious Orientation Scale (Golriz and Baraheni). Data were analyzed using descriptive statistics and correlation coefficient along with SPSS-16 software.
  Results
  The findings of our study indicated a significant negative correlation between religious orientation and mental health. Other findings showed that with increase of religious orientation, its correlation with mental health also increased. This correlation, however, was consistent only to a certain level (2.51 to 3.75); beyond this level (3.76 to 5) the result was reversed, indicating a lack of correlation between religious orientation and mental health.
  Conclusion
  In conclusion, it must be stated that, as Allport stated, only intrinsic religion improves mental health. Extremism is mostly observed in people with an extrinsic religious orientation and this may account for the findings of our study and those of other studies which have reported negative impacts of religious orientation on mental health.
 • Sa Taziki, A. Patoynajad, H. Ahmari Tehran, A. Heidari, M. Keihani Page 49
  Background And Objectives
  Depression is a mood disorder characterized by feelings of sadness, loss, anger and frustration. Clinically defined, depression is an ongoing disorder which interferes with daily activities. This study was designed to compare depression between medical university and Islamic school students.
  Methods
  In this descriptive-analytical study, 300 medical students and 300 Islamic schools in Qom city of Iran were assessed by Hamilton inventory questionnaire. The obtained data were analyzed using statistical methods including chi-square, Kruskal-Wallis test and Spearman correlation coefficient (p<0.05).
  Results
  The mean age and standard deviation among medical students were 22.61+ 2.156 and Islamic school they were 23.72+2.103. Results showed no significant difference between two groups.
  Conclusion
  No significant association was found between depression in medical and Islamic seminary students, but it was observed more in single and non-native medical students with the age lower than 25 years old.
 • N. Mirbagher Ajorpaz, S. Heidari, N. Ranjbar, M. Afshar Page 53
  Background And Objectives

  Informed consent of patient is the basis of medical ethics. Complying with standards of informed consent process in curative activities directly influence patient satisfaction during the treatment process, thus reducing complaints from medical staff and consequently a reduction in legal intervention. The aim of this study was to determine the level of being conscious and quality of obtaining informed consent in inpatients undergoing surgery in selected hospitals in Isfahan city in 2009.

  Methods

  This descriptive -analytical study was performed in selected hospitals of Isfahan in 2009. In this survey, 200 inpatients (donor consent) were selected from the surgical section using constant and convenient sampling. Data were collected via a constructed questionnaire based on international codes of medical ethics and informed consent and also using numerous national and international articles in this regard. Data were then analyzed using descriptive statistics (percentage, frequency, mean and standard deviation).

  Results

  In this study donor consents believed that they had not received information about benefits of surgery (45%), risk and consequences (61.5%), other treatments (66%), duration of hospitalization (65.5%), and follow up after discharge (75%). 50% of them said that the consent form wasnt understandable. 59% of patients were not informed of the benefits and 59.5% of risk of other treatment. 60.5% of them did not have any other treatment option. 64.5% of patients were satisfied with communication with physicians who expressed that their questions were well answered.

  Conclusion

  The study showed quality of informed consent before surgery in patients is low. Therefore it is vital to explain benefits and potential risk of surgery, other alternative treatments, benefits and risks of other alternatives, duration of hospitalization, and follow-up after discharge to patients. In addition, the explanation of the consent form seems necessary.

 • A. Heidari, A. Kaclooie, A. Heidarpoor, M. Raiesi, Z. Afrakhteh, H. Ahmari Tehran Page 61
  Background And Objectives
  Among the major issues facing the new world of medical ethics is euthanasia. This is because euthanasia can be related to the value of human life. The purpose of this study of medical students in Qom was to determine medical students’ attitude towards euthanasia in Qom University of medical sciences.
  Methods
  This research was a cross-sectional study carried out on all training medical students and interns working in hospitals affiliated to Qom University of Medical Sciences during a 5-month period in summer and autumn of 2009. Data were obtained by self-administered questionnaires whose validity and reliability indexes had been approved. Data were then analyzed using Man Whitney U and Wilcoxon tests (p<0.05).
  Results
  The results of this study showed that student' attitude towards euthanasia was 50% positive and 50% negative. The highest positive attitude towards all types of euthanasia was that of passive involuntary (28.6%). Moreover, positive attitude towards other forms of euthanasia were as follows: indirect euthanasia 26.2%, passive voluntary euthanasia 25.7%, active involuntary euthanasia 21.4%, active voluntary 17.2%, active compulsory euthanasia 8.6%, and euthanasia with physician collaboration 8.6%. The majority of samples (28.5%) agreed with the choice of euthanasia by the patient. The mean score of male students was significantly higher than that of female students (p=0.039).
  Conclusion
  Since this study tried to clarify the attitude of medical students in Qom University of medical sciences, it can be said that knowing the kind of attitude towards different categories of medical ethics can be of much help in preparing a coherent law on euthanasia.
 • Gh Rafiei Page 66
  Recently, there has been a tremendous surge in scientists and health care providers working in the field of religion and spiritual medicine and their therapeutic effects. Prayer and worship as “the most important” spiritual and religious activities and with a very old history have not yet attracted adequate attention of professional researchers. In this review study, the effects of religious activities on treatment trends of patients with different diagnoses have been investigated utilizing related literature and online resources. Results of this study support the hypothesis that prayer, worship and other religious activities associated with therapeutic interventions have a positive and favorable influence on the clinical course and outcome of many diseases. Based on these findings, many researchers studying in this field suggest that religious and spiritual activities can be effectively used as an adjunct to medical treatment.
 • H. Karimi Yazdi, Sm Zekra, Ar Koohpaie Page 74

  Science-based or scientific interpretation of Koran, that is, the accordance of Koran to empirical sciences is of greater attraction for educated people specially the youth. For the man’s brilliant developments to achieve new horizons in sciences and discover the unknown in the past centuries, not only dominated him on nature more, but also had a deep effect on a Muslim’s viewpoint of the world and his creator and changed his interpretation of religious sciences and then Koran. Rituals of ablution are according to new researches, for when it was planned, the proper incitement of brain sensorial cortex and also motor regions of brain cortex in the mind. And this is one of the scientific miracles of Holy Koran, because Ablution Verse itself has been inspired from the creator of the brain sensorial cortex. Ablution is considered as a kind of worship in Islamic rules, although, it has numerous medical points like the other instructions such as fasting, baptism and prayer in the morning. Some are stated here but the main aim of this paper is only the scientific discussion of ablution. The intellectual features of ablution which are of much prominence in Islam are not considered here.

 • H. Rafati, A. Babamahmodi, Mj Hosseinpour Fard Page 81
  In the modern knowledge appraising or valuing a set of equations is only done by evaluation of its theories or hypothesis. Each theory contains axioms which compound the frame of theorizers. The underlying estates of each science are not approved in the same science it will be proven in a comprehensive science, and it is the reason of science classification. Ultimately individual and particular view of philosophy will dominate all sciences and in this case the sciences accept some principals and these principals in the human sciences can be easily confirmed and ratified. This is not true exclusively for human sciences, for instance, the medical science is usually known as a science without trend. The subject of medical affairs is to treat and relieve human diseases, but in the study of this subject, there are many different methodologies; like various definitions of human beings, health and diseases and it is the main reason that leads to different ways. If the axioms of the medical science rise from the monotheistic view of the Islamic philosophy, then the medical researches will be conducted with the Islamic beliefs, and it is the goal of the Islamic medical science. Then, it is necessary to concentrate the attempts in a national level and establish a center with the title of “Islamic medical research center” and run by the ministry of” Health, Treatment and Medical Education”.
 • H. Karimi Yazdi, Ar Koohpaie, Sm Zekri Page 89
  Venereal diseases are so prominent that they are considered the most important skin diseases for they are dangerous and infectious. Sexual perversions in spite of creating socio-cultural and family problems are considered among people’s greatest medical problems today. But in Islamic societies, the prayer as a life savior has prevented man from sexual perversion for centuries. Islamic rules especially the prayer warn the believers against prostitution automatically and perhaps unconsciously. A brief comparison between the statistics about these diseases in west with those in Muslim world will prove this claim. It can be argued that changes occurring in nervous transmitters of sexual stimulus resulting from five prayers can lead to a control of lust.
 • Ghh Noroozinejad, V. Akbari, T. Dadkhah Tehrani, E. Noroozinejad Page 92
  Background And Objectives
  Nowadays, with advances made in cancer treatment and increasing the lifetime, depression is the most common psychiatric disorder among cancer patients. Considering the importance of depression in recovery process of cancer and the likely influence of social support on depression, this study was designed to assess the relationship between social support and depression in cancer patients.
  Methods
  This study was a descriptive survey on a random sample (80 cases) of adults having referred to radiotherapy and oncology ward of Golestan hospital in Ahvaz in 2005. Data were collected by a three section questionnaire including demographic questions, standard beck depression test and standard social support questionnaire.
  Results
  The findings showed that out of all cases 37.5% were men and 62.5% were women with the mean age of 43.35±17.58 years. 52.5% had depression. 57.5% had not received any social support. Severity of depression and social supports had significant negative relationship. As the more social support resulted in less depression (p=0/000).
  Conclusion
  Based on the findings of this study, depression has reverse relationship with social support. Therefore, it is suggested that in order to prevent and decrease depression in these patients, social support development be considered in these patients.