فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1390/09/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • منا امیدبخش، غلامرضا جمسی، فرحان کچیلی صفحه 1
  Bemisia tabaci Gennadius بیش از 100 سال پیش معرفی شده و به محصولات زراعی و غیر زراعی مناطق گرمسیر جهان خسارت وارد می کند. عوامل زیستی مختلف مانند دامنه وسیع میزبانی، چند نسلی بودن، نرخ بالای تولید مثل، توانایی انتقال ویروس های گیاهی و گسترش مقاومت به حشره کش ها باعث مشکلاتی در مدیریت این سفیدبالک شده است. در این تحقیق تاثیر 5 نوع حشره-کش شامل پیری پروکسی فن، ایمیداکلوپراید، پی متروزین، فن پروپاترین و بوپروفزین بر B. tabaci جهت تعیین بهترین حشره کش مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نمونه برداری برگی، 3 برگ از قسمت های بالایی، میانی، پایینی 3 بوته و مجموعا 9 برگ از هر پلات را به طور تصادفی انتخاب و حشرات کامل آفت روی سطح زیرین آن مورد شمارش قرار گرفت. جهت شمارش پوره و پوپاریوم آفت، برگ ها را از ساقه گیاهان جدا نموده و در زیر بینوکولر شمارش ها صورت گرفت. سپس داده های بدست آمده مورد تجزیه آماری قرار گرفت و با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح یک و 5 درصد مورد مقایسه آماری قرار گرفته و گروه بندی انجام شد. نتایج نشان داد هیچ کدام از 10 تیمار حشره کش تاثیر قابل قبولی بر جمعیت پوره و پوپاریوم ندارند و در مورد حشرات کامل آفت، تیمارهای پیری-پروکسی فن (%10EC) به میزان 750 سی سی در هکتار، ایمیداکلوپراید (%35SC) به میزان 750 سی-سی در هکتار، پی متروزین (%25WG) به میزان 1 کیلوگرم در هکتار و پی متروزین (%25WG) به میزان 25/1 کیلوگرم در هکتار برتری بیشتری نسبت به شاهد داشتند.
 • محمدرضا حسنی، قدیر نوری قنبلانی، حمزه ایزدی، مهدی بصیرت صفحه 13
  پسیل پسته (Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer) یکی از مهم ترین آفات درختان پسته ایران است. امروزه از مدل های روز- درجه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در مدیریت آفات در پیش بینی وضعیت آفات استفاده می شود. مجموع گرمای موثر بالاتر از آستانه پایین رشد (oC96/9) و آستانه بالای رشد (oC5/32) برای درصدهای مختلف پورگی پسیل پسته طی سال های 1386 و 1387 محاسبه شد. مجموع گرمای موثر از اول بهمن سال های 1385 و 1386 به عنوان نقطه بیولوژیک ثابت تا 75 درصد پورگی نسل اول، 510 روز- درجه محاسبه شد. برای سایر نسل ها 75 درصد پورگی نسل قبل به عنوان نقطه بیولوژیک ثابت انتخاب و مجموع گرمای موثر برای درصدهای مختلف پورگی نسل های بعد محاسبه شد. مجموع گرمای موثر لازم برای 75 درصد پورگی نسل دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم از 75 درصد پورگی نسل قبل به ترتیب 339، 333، 313، 389 و 337 روز- درجه محاسبه شد. متوسط مجموع گرمای موثر از زمان 75 درصد پورگی هر نسل تا 75 درصد پورگی نسل بعدی 13/28±342 روز- درجه محاسبه شد. با استفاده از مجموع گرمای موثر به دست آمده می توان زمان مناسب مبارزه با هریک از نسل های پسیل پسته را تعیین نمود.
 • عبدالامیر محیسنی، مهرداد رهنماییان، مهناز قائدرحمتی صفحه 25
  :شته ریشه چغندر قند Pemphigus fuscicornis (Koch) یک آفت مهم چغندر قند در مناطق مختلف دنیا است. این آفت در چند سال اخیر مزارع چغندر قند را در شهرستان بروجرد واقع در شمال استان لرستان مورد حمله قرار داده است. در این تحقیق مقاومت نه ژنوتیپ چغندرقند نسبت به این آفت در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی و در قالب طرح کاملا تصادفی طی سال های 81-1380 مورد بررسی قرار گرفت. بذور چغندرقند نخست در یک قطعه مزرعه کشت و پس از 50 روز گیاهان به مخلوط پیت و ورمیکولیت در داخل گلدان منتقل شدند. قبل از انتقال به گلدان ها، روی توده های هر ریشه تعداد پنج عدد شته ماده بالغ بی بال قرار گرفت. گلدان ها به داخل انکوباتور (دمای 2±20 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 75 درصد و 16 ساعت دوره نوری و 8 ساعت تاریکی) منتقل شدند. پس از 40 روز دمای انکوباتور یکباره به 5 درجه سلسیوس کاهش یافت و جمعیت شته روی هر ژنوتیپ شمارش شد. نتایج نشان داد که رقم سیمین1 در گروه خیلی حساس، ژنوتیپ BR1 کرج در گروه حساس و دو رقم دز الیت و پلی راو در گروه ژنوتیپ های نیمه مقاوم به شته ریشه چغندرقند قرار گرفتند.
 • محمدرضا نعمت اللهی صفحه 35
  گل محمدی (Rosa damascena Mill.) گیاهی است کم توقع که در منطقه کم آب کاشان به خوبی رشد می کند و از بازده اقتصادی مطلوبی برخوردار است. یکی از آفات گل محمدی شب پره Epiblema aquana (Hubner) [=Notocelia roborana Den. & Schiff.]است. طی سال های 1380-1381 برخی جنبه های ریخت شناسی و زیست شناسی آفت در گلستان های منطقه کاشان بررسی گردید. ضمن بازدید از گلستان های مناطق مختلف در استان اصفهان، گیاهان مختلف درون و حاشیه گلستان ها از نظر احتمال میزبانی آفت بررسی شدند و مناطق آلوده به آفت ثبت گردید. بررسی های انجام شده نشان داد که لاروهای این آفت فعالیت خود را از دهه دوم اردیبهشت شروع و پس از تشکیل غنچه ها، بین غنچه و نزدیکترین برگ یک لانه تغذیه ساخته و درون آن به تغذیه از غنچه می پردازند. این تغذیه باعث نابودی کامل غنچه های کوچک و ناقص شدن غنچه های بزرگتر می شود. حشرات کامل به تدریج از اواخر خرداد تا اواسط مرداد ظاهر می شوند و حشرات ماده تخم های خود را به صورت دسته ای پشت برگ ها می گذارند. بررسی دامنه میزبانی نشان داد که این آفت علاوه بر گل محمدی روی انواع رز و همچنین درختان میوه حاشیه گلستان ها فعالیت می نماید. آفت در گلستان های مختلف شهرستان کاشان و شهر قمصر دیده شد، در حالی که بیشترین تراکم آن مربوط به دهستان برزک بود که بیشترین سطح کشت گل محمدی استان را به خود اختصاص داده است.
 • غلامرضا بیضاوی، هادی استوان، مصطفی حقانی، ادوارد. آ. اوکرمن صفحه 47
  طی بررسی هایی که بین سالهای 1389-1388 برای جمع آوری و شناسایی کنه های زیرراسته Prostigmata در بخش کامفیروز جنوبی استان فارس صورت گرفت، گونه جدیدی از کنه های جنس Adamystis Cunliffe، 1957 متعلق به خانواده Adamystidae جمع آوری و شناسایی شد. این اولین گزارش از کنه های این خانواده و جنس در ایران است.
 • مهرانگیز پاکدلان، هادی استوان، سید ابراهیم حسینی صفحه 53
  :طی سال های 1388 و 1389 در تحقیقاتی که به منظور شناسایی کنه های خاکزی خانواده Bdellidae در مرکز علوم و تحقیقات فارس صورت گرفت، کنه Hexabdella sp. near maraugia Schyff، Theron & Ueckermann برای اولین بار از ایران جمع آوری و شناسایی شد، جنس این گونه نیز برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
 • محبوبه سلیمانی، هادی استوان، امید جوهرچی صفحه 59
  در بررسی هایی که طی سالهای 1389-1388 برای جمع آوری و شناسایی کنه های خانواده Macrochelidae در منطقه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس صورت گرفت، تعداد شش گونه از این خانواده جمع آوری و شناسایی شد که در میان آنها گونه Holostaspella ornate (Berles) برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
 • کورش کشت مند، هادی استوان، راحیل اسدی صفحه 65
  در بررسی انجام شده روی فون کنه های مرتبط با قارچ خوراکی دکمه ای در شهریور ماه 1388 در منطقه سیدان استان فارس نمونه ای از کنه های خانواده Lardoglyphidae جمع آوری و با نام علمی Lardoglyphus konoi Sasa & Asanuma شناسایی گردید. این کنه برای اولین بار برای فون کنه های ایران، از کود مرغی پوشال دار روی بستر زیستی قارچ خوراکی دکمه ای گزارش می شود
|
 • Mona Omidbakhsh, Gholam Reza Jemsi, Farhan Kocheili Page 1
  Bemisia tabaci Gennadius was introduced over one hundred years ago and has seriously damaged the farming and non-farming products in the tropical regions. Many biological factors including host widespread range, being multi-generations, high productive rate, ability to transmission of the plant viruses and developing resistant to insecticides have been created many problems for managing this whitefly. In this research the effect of five insecticides. i.e. Pyriproxyfen, Imidaclopride, Pymetrozine, Fenpropathrin and Buprofezin on B.tabaci have been studied in order to determine the least most effective insecticide. By using leaf sampling, three leaves were chosen from upper, middle and lower parts of three shrubs. Totally nine leaves were selected from each plot randomly and the mature insects of pest lodging under leaves were counted. In order to count nymphs and puparium, the leaf pests were separated from stems and counted under a Binocolar. Subsequently, the obtained data were statistically analyzed and grouped at levels of %1 and %5. The results showed that none of the 10 treatments has an acceptable impact on nymph and puparium population. However, in adult pest insects the treatments Pyriproxyfen (Ec 10%) 750 cc/ha, Imidaclopride (SC35%) 750 cc/ha, Pymetrozine (WG25%) 1 kg/ha, Pymetrozine (WG25%) 1.25 kg/ha have had far superior results compared to the control group.
 • Mohammad Reza Hassani, Gadir Nouri-Ganbalani, Mehdi Basirat Page 13
  The pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer, is a major pest of pistachio trees throughout pistachio producing regions in Iran. Nowadays, degree-day models are considered as one of the most important tools in integrated pest management and forecasting of pest status. The cumulative effective temperatures were calculated for different percentages of nymph based on the lower development threshold of 9.96oC and upper development threshold of 32.5oC and different biofix during years 2007 and 2008 under field conditions. The cumulative effective temperatures form 21 January to 75 percentage of nymphs for first generation was calculated 510 DD. To calculate the cumulative effective temperatures for generations 2 to 6, 75% of nymph of last generation was selected as biofix. The cumulative effective temperature for generations 2 to 6 based on 75 percentage of last generation was calculated 339, 333, 313, 389 and 337 DD respectively. The mean cumulative effective temperature from 75 percentages of nymphs of each generation to next generation was calculated 342±28.13 degree-day. By using degree-day model, we can determine the suitable control time of pistachio psylla.
 • Abdolamir Mohiseni, Mehrdad Rahnamaeian, Mahnaz Ghaedrahmati Page 25
  Sugar beet Root aphid Pemphigus fuscicornis (Koch) (Hem.: Aphididae), is an important sugar beet pest (Beta vulgaris L.) in many countries. Recently, this pest has attacked sugar beet fields in Borujerd, north of Lorestan province, Iran. In this research, resistance to sugar beet root aphid was evaluated in nine sugar beet genotypes, under laboratory conditions in a randomized complete design during 2001-2002. At first, sugar beet seeds were planted in a small plot, and were grown for about 50 days, and then plants were transplanted into a peat-vermiculite mix in pots. Five reproductive aphids were placed on the root mass before being transferred into the pot. The pots were transferred to an incubator (set at 20±2ºC and 16h artificial light and 8h dark). Forty days after infestation, the incubator temperature was suddenly decreased to 5ºC and then the aphids were counted. Results showed that, variety of Simin1 was highly susceptible, BR1 Karaj was moderately susceptible and two varieties of Polyrave and Dez Elit were moderately resistant.
 • Mohammad Reza Nematollahi Page 35
  Damask rose (Rosa damascena Mill.), a plant growing in low water area of Kashan (Iran), has economic importance. One of the pests of the plant is Epiblema aquana (Hubner) [=Notocelia raborana Den. & Sciff.] from Lepidoptera order and Tortricidae family. During 2000-2001 some aspects of pest morphology and biology were studied in rose gardens of Kashan region. By inspecting rose gardens in different regions of Isfahan province (Iran), host range of the pest was studied by inspecting different plants inside and margins of the rose gardens and infected regions were recorded. Results showed that the larvae start their feeding from early May. After formation of flower buds, they make a feeding nest, through spinning threads between buds and the nearest leaves. Larval feeding leads to destruction of small buds and damage to larger buds. Adults appeared from late June to early August and females laid the eggs in clusters, under leaves. In addition to damask rose, the pest could feed on other roses and also on fruit trees in the margins of rose gardens. The pest was distributed in different rose gardens of Kashan and Ghamsar regions. The highest density, however, belongs to Barzok region, which has the highest cultivation area of damask rose in the province.
 • Gholamreza Beyzavi, Hadi Ostovan, Mostafa Haghani, Edward A. Ueckermann Page 47
  During 2009-2010, A study was carried out to collect and identify the mites of the suborder Prostigmata in south of Kamfiruz region (Fars province). A new species of Adamystis Cunliffe, 1957, in the family Adamystidae was collected and identified. Record of this family and genus is new to the mite's fauna of Iran.
 • Mehrangiz Pakdelan, Hadi Ostovan, Seyed Ebrahim Hoseini Page 53
  During 2009-2010, a faunistic study was carried out on the edaphic mites of the family Bdellidae in Fars Science and Research Center region and the mite Hexabdella sp. near maraugia Schyff, Theron & Ueckermann was identified. This is the first report of genus Hexabdella from Iran. Mites of the family Bdellidae are predators of insects and mites.
 • Mahboubeh Soleimani, Hadi Ostovan, Omid Joharchi Page 59
  During 2008-2009 a faunistic survey was carried out to collect and identify mites of family Macrochelidae in Islamic Azad University Fars Science and Research Branch. A total of 6 species were collected and identificated of these Holostaspella ornata (Berles) is new record for fauna of Iran.
 • Kourosh Keshtmand, Hadi Ostovan, Rahil Asadi Page 65
  Department of Plant Protection, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, IranAbstract During 2009, in the course of the faunistic survey of mites related to mushroomin Seidan region, Fars province, one species from the Lardoglyphidae was collected and identified as Lardoglyphus konoi Sasa & Asanuma. This species is newly recorded from Iran in mushroom growing compost.
 • Masomeh Hajihassani, Abolfazl Hajihassani Page 69
  The cereal cyst nematode,Heterodera filipjevi,is recognised as one of the most important soil-borne pathogens limiting yield in many rain-fed wheat growing areas throughout the world. It also occurs in many cereal growing regions of Iran. Two pot experiments were conducted under field conditions to evaluate the response and tolerance limit of winter wheat cv. Sardari to infestation with different population densities of H. filipjevi. Pots were artificially infested with initial population densities (Pi) of 0,2.5,5,10 and 20 eggs and second-stage juveniles (J2s)/g soil. Each treatment was replicated seven times during two successive growing seasons. Tolerance limits (T) of 0.8 and 0.6 eggs and J2/g soil for the grain yield were estimated in the first and second years respectively,with an average of 0.7 egg and J2/g soil for both years. Minimum relative yields were 0.4 at the Pi of 40 in the first year and 0.45 at the Pi of 64 in the second year for the grain yield. The final population of H. filipjevi increased with increasing the Pi levels. The maximum reproduction rates of the nematode were 4.6 and 3.9 at the lowest Pi of 2.5 eggs and J2s/g soil in the first and second years respectively.