فهرست مطالب

به زراعی کشاورزی - سال دوازدهم شماره 2 (پاییز 1389)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1390/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • کاظم ارزانی، حسن خوش قلب، محمد جعفر ملکوتی، محسن برزگر صفحه 1
  اثر محلول پاشی با عناصر کلسیم، روی و بور (غلظت پنج گرم در لیتر) و مخلوط آن ها و همچنین دو تاریخ برداشت (20 مرداد و پنج شهریور ماه سال 1385) بر بازدارندگی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در زمان برداشت و در طول دوره انبارداری دو رقم گلابی آسیایی به نام های ‘KS9’ و ‘KS13’ در باغ تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد. نتایج نشان داد فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز از زمان برداشت تا سه ماه پس از برداشت افزایش و سپس کاهش یافت. در میوه های تیمار شده با عناصر غذایی، فعالیت پلی فنل اکسیداز هر دو رقم گلابی در زمان برداشت و انبارداری به طور معنی داری کمتر از میوه های شاهد بود (01/0 P<). فعالیت آنزیم در زمان برداشت (20 مرداد ماه) در میوه های ارقام ‘KS9’ و ‘KS13’ به ترتیب 256 (شاهد)، 212 (کلسیم)، 163 (روی)، 171 (بور) و 112 (مخلوط سه عنصر) و همچنین 286 (شاهد)، 240 (کلسیم)، 184 (روی)، 193 (بور) و 136 (مخلوط سه عنصر) واحد آنزیم در دقیقه در 100 گرم وزن تر میوه بود. فعالیت پلی فنل اکسیداز در میوه های زود برداشت شده (در تاریخ 20 مرداد) از زمان برداشت تا پایان دوره انبارداری کمتر از میوه های دیر برداشت شده (در تاریخ پنج شهریور) بود. باتوجه به این نتایج محلول پاشی با مخلوط کلسیم، روی و بور و برداشت زودهنگام میوه بر کاهش عارضه قهوه ای شدن داخلی و افزایش عمر انباری میوه موثر است.
  کلیدواژگان: زمان برداشت، گلابی آسیایی، قهوه ای شدن داخلی، پلی فنل اکسیداز
 • محمدعلی باغستانی، منوچهر جم نژاد، مهدی مین باشی، فریبا میقانی صفحه 11
  به منظور بررسی تاثیر دمای محیط و غلظت GR60 بر جوانه زنی بذر دو گونه گل جالیز و رشد آنها در حضور میزبان های گوجه فرنگی و توتون، دو آزمایش مجزا در شرایط کنترل شده در بخش تحقیقات علف های هرز موسسه گیاهپزشکی کشور در سال 1387 انجام شد. در آزمایش اول سه عاملی غلظت GR60 در چهار سطح صفر، یک، دو و پنج قسمت در میلیون، گونه دو گل جالیز Orobanche aegyptiaca و Orobanche cernua و سه دمای مختلف محیط 10، 20 و 30 درجه سانتی گراد در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار و با ساختار فاکتوریل اجرا شد. در آزمایش دوم تاثیر سه دمای 15، 20 و 30 درجه سانتی گراد بر رشد گوجه فرنگی و توتون تحت آلودگی O. aegyptiaca، O. cernua و شاهد بدون گل جالیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که GR60 قادر به تحریک جوانه زنی بذور هر دو گونه گل جالیز بود و با افزایش دمای محیط تا 20 درجه سانتی گراد جوانه زنی بذر انگل روند رو به افزایشی نشان داد. گونه O. cernua در مقایسه با گونه O. aegyptiacaبرای حداکثر جوانه زنی بذر به غلظت کمتری از GR60 نیاز داشت. با افزایش دمای محیط، وزن خشک ساقه هر دو گونه انگل افزایش و سپس کاهش نشان داد. آلودگی بوته های گوجه فرنگی و توتون به گل جالیز، سبب افزایش ارتفاع و کاهش وزن خشک این دو گیاه شد.
  کلیدواژگان: دوز، پاسخ، استرایگول، جوانه زنی، وزن خشک، گل جالیز
 • محمود شور، یحیی سلاح ورزی، سحر بستانی صفحه 25
  به منظور مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسیدکربن روی سه نوع گیاه زینتی با تیپ های مورفولوژیکی متفاوت از تیره کاسنی شامل جعفری (برگ های مرکب)، ابری (برگ های متقابل) و رعنا زیبا (برگ های روزته)، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد در سال1387 انجام گرفت. در این آزمایش، شش صفت آناتومیکی (تراکم روزنه، تراکم سلول های اپیدرمی، طول روزنه، طول و عرض سلول های محافظ و شاخص روزنه) بر روی گیاهان موردنظر، ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تقریبا تمام صفات مورد مطالعه تحت تاثیر دی اکسیدکربن (350، 700، 1050 و 1400 پی پی ام)، نوع گیاه و اثرات متقابل آنها قرار گرفت. غلظت 700 میکرولیتر بر لیتر دی اکسیدکربن باعث افزایش تراکم روزنه، تراکم سلول های اپیدرمی، طول روزنه و طول سلول های محافظ در گیاهان مورد مطالعه گردید. این نتایج همچنین نشان داد که بیشترین میانگین تراکم روزنه، تراکم سلول های اپیدرمی و شاخص روزنه مربوط به گیاه جعفری با برگ های مرکب بود، اما بیشترین میانگین طول روزنه مربوط به گیاه ابری با برگ های متقابل و بیشترین میانگین طول و عرض سلول های محافظ در گیاه رعنا زیبا با برگ های روزته مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: صفات آناتومیکی، جعفری، ابری، دی اکسیدکربن، رعنا زیبا، تراکم روزنه
 • مهدی ضرابی، ایرج الله دادی، غلام عباس اکبری، حمید ایران نژاد، غلام علی اکبری صفحه 37
  به منظور بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی کودهای فسفاته، باکتری های حل کننده فسفات و قارچ مایکوریزا بر کاهش خسارات ناشی از تنش خشکی در مرحله رشد رویشی ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704 آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی به عنوان فاکتور اصلی (50، 100 و 150 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و ترکیبات مختلف کودهای زیستی و شیمیایی به عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان داد که تاثیر خشکی و همچنین تیمارهای مختلف کود بر صفات تعداد دانه در ردیف بلال، وزن بلال و عملکرد دانه بسیار معنی دار بود. همچنین تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، وزن 1000 دانه و عملکرد دانه در تیمارهای تلقیح با ترکیب کودی باکتری های حل کننده فسفر، قارچ مایکوریزا و 50 درصد سوپرفسفات تریپل تحت شرایط کم آبیاری بالاتر از سایر تیمارها قرار گرفتند. عملکرد دانه ذرت در مورد تیمار کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل تحت شرایط تنش شدید کم آبی (t/ha81/1) به طور معنی داری پایین تر از شرایط بدون تنش (t/ha 38/8) و شرایط تنش آبی خفیف (t/ha 98/4) بود. تیمار بذور با ترکیب کودی باکتری های حل کننده فسفر، قارچ مایکوریزا و 50 درصد سوپرفسفات تریپل توانست با تاثیر مثبت بر عملکرد دانه باعث افزایش شاخص برداشت در گیاه ذرت گردد.
  کلیدواژگان: قارچ مایکوریزا، باکتری حل کننده فسفات، سوپرفسفات تریپل، عملکرد دانه
 • علی رضا عیوضی، رسول تاج الدین کوکیایی صفحه 51
  کشت دیرهنگام و کمبود نزولات آسمانی از مشکلات زراعت گندم در استان آذربایجان غربی به شمار میرود. بدین منظور آزمایشی جهت ارزیابی اثرات پیش تیمار بذر تحت شرایط آزمایشگاهی، گلخانه ای و مزرعه ای طی سال های 6-1385 اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل که در آن ارقام زرین، شهریار، سرداری و آذر به عنوان فاکتور اول و پیش تیمارهای بذور شامل آب مقطر، پلی اتیلن گلیکول 10 درصد، کلرید پتاسیم 5/2 درصد، اوره 10 درصد، ریزمغذی چهار درصد، سایکوسل و اکسین به غلظت های 1000 و 20 قسمت در میلیون و عدم پیش تیمار به عنوان فاکتور دوم تیمارهای آزمایشی را تشکیل دادند. بیشترین مقدار آب جذب شده مربوط به رقم شهریار با پیش تیمار آب مقطر بود. پیش تیمار تنظیم کننده های رشد اکسین و سایکوسل افزایش وزن بذر بیشتری داشتند. تجزیه واریانس صفات نشان داد که طول ساقچه و ریشچه و وزن خشک آنها، محتوی کلروفیل، میزان نیتروژن، عملکرد دانه و اجزای آن، ماده خشک کل و ارتفاع بوته اختلاف آماری معنی داری حداقل در سطح احتمال پنج درصد داشتند. کلیه پیش تیمارها در چهار رقم نسبت به شاهد از میزان جذب نیتروژن، عملکرد دانه و اجزای عملکرد بیشتری برخوردار بودند. پیش تیمار سایکوسل از بالاترین طول و وزن خشک ریشچه و ساقچه، عملکرد دانه و کمترین ارتفاع بوته برخوردار بود. در مقابل، پیش تیمار اوره برای صفات مرتبط با جوانه زنی تاثیر منفی داشت.
  کلیدواژگان: عملکرد و اجزای عملکرد دانه، پیش تیمار، طول ساقچه و ریشه چه، ارقام گندم، محتوی کلروفیل
 • معصومه نعیمی، غلام علی اکبری، امیرحسین شیرانی راد، سید علی مدرس ثانوی، سید احمد سادات نوری صفحه 63
  برای بررسی تاثیر تنش خشکی در مراحل پایانی رشد بر عملکرد ارقام کلزا در سال های زراعی 85-1384، یک آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. اثر آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح آبیاری معمول به عنوان شاهد (براساس? ? میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A) و تنش خشکی (قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد) و? ? رقم کلزا به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. تعداد خورجین در ساقه اصلی و شاخه های فرعی، نسبت باروری خورجین و عملکرد دانه در تیمار تنش خشکی کمتر بودند (05/0 P<). تفاوت ارقام مورد آزمون از نظر صفات مورد بررسی معنی دار بود. عملکرد دانه در تیمار تنش خشکی حدود 30 درصد کمتر بود که بیشتر ناشی از ریزش خورجین ها در شرایط تنش بود. در تیمار آبیاری مطلوب، عملکرد دانه در رقم Orient بیشترین مقدار (2817 کیلوگرم در هکتار) و در تیمار تنش خشکی بالاترین عملکرد دانه مربوط به رقم Opera (2058 کیلوگرم در هکتار) بود. کمترین درصد روغن (8/39) و بیشترین درصد پروتئین (3/23) مربوط به رقم Talaye بود، درحالی که بیشترین درصد روغن (6/42) مربوط به رقم Option500 بود.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، مراحل پایانی رشد، کلزا، عملکرد دانه
 • کورش وحدتی، حسن بهرامی سرمندی، سیامک کلانتری صفحه 73
  رویان های خوب نمو یافته یک لاین رویان زای حاصل از لپه های نابالغ گردو که بر روی محیط کشت بلوغ (دارای 3/0 درصد ژلرایت و دو میلی گرم بر لیتر آبسزیک اسید) رشد کرده بودند، انتخاب شدند. رویان های بدنی در معرض پیش تیمارهای سرما (به مدت یک ماه در تاریکی در دمای? C4-3)، روش های مختلف خشک کردن و ترکیبی از این دو تیمار قرار گرفتند. این آزمایش براساس طرح کاملا تصادفی و در آزمایشگاه کشت بافت گروه باغبانی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران در سال 1386 انجام گرفت. بعد از گذشت سه هفته، رویان های بدنی جوانه زده از پیش تیمار سرما توام با خشک کردن انتخاب و برای رشد و نمو بیشتر، به شش محیط کشت DKW دارای مقادیر مختلف سوکروز، زغال فعال و غلظت های مختلف عناصر ماکرو انتقال داده شدند. میزان رشد گیاهک ها بعد از چهار هفته ارزیابی شد. فقط 26 درصد رویان های بدنی نمو یافته فاقد پیش تیمار دارای ریشه و ساقه بودند، ولی 54 درصد رویان هایی که پیش تیمار سرما دریافت کرده بودند، به گیاهک تبدیل شدند. در تیمار خشک کردن به صورت سریع، آهسته و کامل به ترتیب 27، 37 و 57 درصد رویان های بدنی جوانه زده دارای ریشه و هم ساقه بودند. تیمار نگهداری در سرما در ترکیب با خشک کردن کامل سبب بالا بردن درصد جوانه زنی رویان های بدنی تا 73 درصد شد. افزودن زغال فعال و غلظت سوکروز همچنین کاهش غلظت عناصر پرمصرف و کم مصرف اثر معنی داری روی رشد طولی ساقه نداشتند، ولی اثر چشم گیری روی رشد ریشه داشتند. بالاترین طول ریشه در محیط کشت پایه 1⁄2 DKW با 5/0 درصد سوکروز و یک درصد زغال فعال مشاهده شد.
  کلیدواژگان: جنین زایی، سوماتیکی جوانه زنی، تبدیل به گیاهک، گردو، پیش تیمار
|
 • Kazem Arzani, Hassan Khosh Ghalb, Mohamad Jafar Malakouti, Mohsen Barzegar Page 1
  The effect of Ca, Zn and B foliar application (five g l-1) and their mixed applications as well as two harvest dates (1st and 15st of August) on PPO activity of two commercial Asian pears (‘KS’9 and ‘KS’13) fruits at the time of harvest and during storage were investigated. Results showed that the PPO activity increased from harvest time to three months after storage and then decreased. During storage, PPO showed lower activity in the fruits harvested from foliar sprayed trees compared with nonsprayed trees for both harvest dates and in both cultivars. In the first harvest date (1st of August), PPO activity of foliar sprayed treatments were 256 (control), 212 (Ca), 163 (Zn), 171 (B) and 112 (Ca + Zn + B) for ‘KS’9 and 286 (control), 240 (Ca), 184 (Zn), 193 (B) and 136 unit activity min-1 per 100g-1 FW (Ca + Zn + B) for ‘KS’13. In the early harvested fruits (1st of August), the amount of PPO showed lower activity than the late harvested fruit during five months storage in two studied cultivars. Hence, it is concluded that Ca, Zn and B applications and earlier fruit harvest could affected to decrease in the enzymatic browning disorder and increase the storage longivity of fruits.
 • Mohammad Ali Baghestani, Manouchehr Jam Nejad, Mehdi Minbashi, Fariba Mighani Page 11
  In order to study the effect of environment temperature and GR60 concentration on seed germination and growth of Orobanche aegyptiaca and Orobanche cernua, two experiments were conducted under controlled conditions in Weed Research department of Iranian Research Institute of Plant Protection in 2008. The first experiment was established as a completely randomized design with factorial arrangement of treatments and five replications. The first factor was GR60 concentration (zero, one, two and five ppm), the second factor was broomrape species (O. aegyptiaca and O. cernua), and the third factor was temperature (10, 20 and 30?C). The second experiment was also conducted with the same statistical design and species, temperature at three levels (15, 20 and 30?C) and host plants at two levels (tomato and tobacco). Results indicated that GR60 stimulated seed germination of both broomrape species. Broomrape germination increased up to 20?C. O. cernua needed less GR60 for maximum germination compared to that of O. aegyptiaca. Stem weight of broomrape species increased by moderate increase in temperature.
 • Mahmoud Shour, Yahya Selahvarzi, Sahar Bostani Page 25
  To evaluate the effect of high Co2 concentration on three ornamental plants belong to Asteraceae family, all with different morphological characteristics, namely: Marigold (compound leaves), Floss flower (opposite leaves) and Blanket flower (rosette leaves), an experiment was conducted in 2007 at Ferdosi university - Iran. Four levels of Co2 (350 as control, 700, 1050 and 1400 µl/l), as well as three plant genotypes were used as factorial arrangement based on a complete randomized design with three replications. The results showed that all studied traits were affected by Co2, plant genotypes and their interactions. Increasing Co2 concentration to 700 µl/l led to higher stomata density, epidermal cell density, stomata length, and guard cell length in all three plant genotypes. The results also showed that marigold (compound leaves) had the maximum values for stomata density, epidermal cell density, as well as stomatal index. Maximum stomata length occurred in Floss flower (opposite leaves) and maximum length and width of guard cell were observed in Blanket flower (rosette leaves).
 • Mehdi Zarrabi, Iraj Allahdadi, Gholam Abbas Akbari, Hamid Iran Najad, Gholam Ali Akbari Page 37
  To study the seprate and combined effects of phosphorus fertilizer, Phosphate-solubilizing bacteria and mycorrhizal fungus on reducing drought stress damages of grain corn (SC704) during its vegetative stages under field conditions, an experiment was conducted as split plot based on RCBD with three replications at College of Abouraihan, University of Tehran in 2009. Experimental factors were drought stress as main-plot (irrigation after 50 as control, 100 and 150 mm evaporation from pan class A) and fertilizer plus biofertilizer compounds as sub-plots. Drought stress began after seedling stage. Analysis of variance showed that drought stress significantly affected most of investigated traits such as number of row/ ear, number of kernel/ row, ear weight, 1000kernel weight and grain yield. All the measured traits in compounds phosphate-solubilizing bacteria, mycorrhiza fungies and triple super phosphate treatment were higher than other treatments under water deficit stress conditions. Frthermore, grain yield in triple super phosphate treat under severe water deficit stress conditions (1.81 ton/ha) were significantly less than normal irrigation (8.38 ton/ha) and low stress conditions (4.98 ton/ha). According to this experiment, seed inoculation with phosphate-solubilizing bacteria, mycorrhiza fungies and triple super phosphate compounds affected grain yield and harvest index significantly. This experiment showed that phosphate-solubilizing microorganisms can positively interact in promoting plant growth as well as in P uptake in maize plant, leading to improve plant tolerance under water deficit stress conditions.
 • Ali Reza Eivazi, Rasoul Tajaddin Kokiae Page 51
  Delay in planting and low precipitation in wheat (Triticum aestivum L.) farming is the problem in Western Azerbaijan province - Iran. In order to evaluate the effects of seed priming an experiment was conducted under laboratory, green house and field conditions in 2006-7. The experiment was arranged as a factorial in which first factor included of four cultivars (Zarrin, Shahriar, Sardary and Azar) and second factor was including the distilled water, 10% polyethylene glycol (8000), 2.5% KCl, 10% Urea, 4% Micro nutrient, 1000ppm Cycocel (CCC), 20ppm Auxin (IAA) and non priming treatment as control. The maximum water absorbed was for Shahriar with distilled water. IAA and CCC treatments increased seed weight. Analysis of variance showed that the lengths and dry weights of plumule and radical, chlorophyll content, absorbed nitrogen, grain yield and its components, total dry matter and plant height were significantly different (P? 0.05). All of priming treatments had more absorbed nitrogen, grain yield and its components than control. CCC treatment had the highest value of lengths and dry weights for plumule and radical, grain yield, but the lowest value of plant height. In contrast urea had the negative effects for seedling related traits.
 • Masoumeh Naeimi, Gholam Ali Akbari, Amir Hossein Shirani Rad, Seyyad Ali Modared Sanavi, Seyad Ahmad Sadat Nouri Page 63
  To evaluate the drought stress effect at terminal growth stage on yield of 12 rapeseed cultivars, an experiment was conducted with split-plot arrangement based on randomized complete block design with four replications at experimental field of Seed and Plant Improvement Institute, Karaj-Iran during 2005-06. Irrigation at two levels (irrigation after 80 mm evaporation from class A pan, as control and withholding irrigation from silique formation until crop maturing time, as stress conditins allowcated to main plots and twelve rapeseed cultivars were used in sub plots. The number of silique in main stem, number of silique in lateral branches, silique fertility ratio and grain yield were low in drought stress conditions (p< 0.05). There were significant variations in all studied traits between evaluated cultivars. Grain yield in drought stress treatment was decreased (30%), when silique abortion was occurred due to water stress. In full irrigation treatment (control), the grain yield of Orient cultivar (2817 kg.ha-1) and at drought conditions, the grain yield of Opera cultivar (2058 kg.ha-1) were the highest amounts. The lowest oil percentage (39.8) and the highest protein percentage (23.3) were for Talaye cultivar, while the highest oil percentage (42.6) was for Option500 cultivar.
 • Koroush Vahdati, Hassan Bahrami Sarmandi, Siamak Kalantari Page 73
  Somatic embryos which were derived from immature cotyledons of a Persian walnut genotype had been grown on DKW medium supplemented with gelrite 0.3% and ABA (2 mg l-1). For maturation, somatic embryos were treated with chilling pre-treatment (one month in dark at (3-4C), different desiccation methods (fast, slow and full) and combination of chilling and desiccation treatments. The experiment was conducted as RCD in tissue culture laboratory of College of Abouraihan, University of Tehran, Iran in 2007. After three weeks, plantlets obtained from this treatment were transferred to six plantlets developing media (including full and half strength DKW with different levels of sucrose and activated charcoal). Without any pretreatment, 26% of somatic embryos germinated, while those treated with cold-pretreatment germinated at 54% with both shoots and roots. Somatic embryos treated with fast, slow and full desiccation, germinated at 27, 37 and 57% with both shoots and roots, respectively. Cold storage for two months in combination with full desiccation resulted in higher amounts of somatic embryos germination (73%) which had both shoots and roots. Adding activated charcoal and sucrose, also reducing amounts of macro and micro nutrients did not have significant effect on shoot length. Adding activated charcoal enhanced root development.