فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بهزاد آزادگان، رضا امیری صفحه 1
  در این پژوهش اثر مدیریت کودها بر افزایش عملکرد گندم، جو، یونجه و ذرت علوفه ای، از طریق مقایسه مقادیر سه تیمار کودی (توزیع شده، مصرف شده و توصیه شده) در چهار تکرار، بررسی شد. ازت، فسفر و پتاسیم خاک 20 مزرعه تعیین شد و سایر اطلاعات از طریق پرسش نامه جمع آوری گردید. داده ها با طرح بلوک های کامل تصادفی تجزیه واریانس شدند. مقایسه میانگین ها نشان داد که بین تیمارهای کودهای توزیع شده، مصرف شده و توصیه شده، اختلاف معنی دار وجود داشت. (05/0 P? ). متوسط مقدار کودهای اضافی استفاده شده و اضافی توزیع شده به ترتیب 9/382 و 6/150 کیلوگرم در هکتار، بیشتر از مقدار کودهای توصیه شده بود که در افزایش عملکرد تاثیر معنی دار نداشته است. همچنین 12 و 28 درصد کشاورزان به ترتیب کودها را براساس مقدار توصیه شده و توزیع شده و 60 درصد آنها بیش از مقادیر توصیه شده، استفاده کرده بودند. مصرف اضافی کودها در اثر مدیریت نامطلوب، باعث کاهش کیفیت خاک و آب می گردد.
  کلیدواژگان: عملکرد، خاک، کودهای شیمیایی، مدیریت کود، توصیه کودی
 • عادل امیری، عنایت الله توحیدی، محمدعلی جواهری، قاسم محمدی نژاد صفحه 11
  برای بررسی تاثیر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم، یک آزمایش در سال 1385 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بردسیر اجرا شد. تاریخ کاشت (15 مهر، 5 آبان و 25 آبان) به عنوان فاکتور اصلی و ازتوباکتر به همراه سه رقم گندم 2- 80C، 4- 80C و الوند (شاهد) به صورت اسپلیت فاکتوریل به عنوان فاکتورهای فردی درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بررسی شد. در زمان برداشت میانگین تعداد سنبلچه در سنبله، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد پنجه، وزن کاه، وزن هزار دانه، پروتئین دانه و عملکرد دانه اندازه گیری شد. تفاوت عملکرد در تاریخ های مختلف کاشت معنی دار بود. اثر متقابل ازتوباکتر و رقم بر عملکرد معنی دار بود. به طوری که بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب مربوط به بذر الوند تلقیح شده با ازتوباکتر و رقم 2- 80C بود. رقم 2- 80C در تاریخ پنج آبان بیشترین و در کشت 25 آبان کمترین عملکرد را داشت. به طورکلی رقم الوند در تاریخ کاشت پنج آبان بیشترین و رقم 4- 80C در کشت 25 آبان و عدم تلقیح کمترین میزان عملکرد را داشتند. براساس نتایج حاصل، کود بیولوژیک ازتوباکتر به دلیل سهولت استفاده و همچنین صرفه اقتصادی، و رقم الوند و تاریخ کاشت پنج آبان به دلیل مصون ماندن گیاه از تنش های حرارتی به کشاورزان منطقه توصیه می شوند.
  کلیدواژگان: عملکرد گندم، رقم، ازتوباکتر، تاریخ کاشت
 • احمد جعفری، مهرداد محلوجی صفحه 21
  به منظور انتخاب ارقام پرمحصول جو برای کشت در مناطق سردسیر استان اصفهان، عملکرد و اجزاء عملکرد نه ژنوتیپ جو در دو سال زراعی 84-1383 و 85-1384 در مزارع کشاورزان شهرستان فریدن درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مقایسه شدند. اثر سال، ژنوتیپ و اثرات متقابل آن ها بر عملکرد دانه و تعدادی از اجزای عملکرد معنی دار بود. همبستگی عملکرد دانه با تعداد سنبله در واحد سطح مثبت و معنی دار بود. مهمترین عامل تغییرات عملکرد دانه تراکم سنبله در واحد سطح بود. لذا افزایش تراکم بذر می تواند بر افزایش عملکرد دانه موثر باشد. همبستگی وزن هزار دانه با عملکرد دانه منفی و معنی دار بود. عملکرد دانه ژنوتیپ های دارای دانه ریزتر، بیشتر بود. ژنوتیپ های 2-74–CB (از ژنوتیپ های مناطق سرد)، 12-IFN و 13-IFN (انتخابی از توده های محلی اصفهان) از نظر عملکرد دانه و پاکوتاهی (و غیره) برتر از شاهد بودند.
  کلیدواژگان: جو، مقاوم به سرما، سردسیر، اصفهان، عملکرد دانه
 • وحیدرضا جلالی، مهدی همایی صفحه 29
  پاسخ گیاه کلزا به تنش شوری محیط رشد ریشه، به طور قابل توجهی به مرحله رشد گیاه وابسته است. این مطلب در اکثر پژوهش های مربوط به شوری مورد غفلت واقع گردیده و آزمایشات مربوط به شوری براساس فرض یکسان بودن آستانه تحمل گیاه طی کل دوره رشد، طراحی شده و تنها یک آستانه کاهش برای هر گیاه ارائه شده است. بررسی کمی پاسخ گیاه کلزا (رقم Option500) به تنش شوری طی دو آزمایش کاملا متفاوت انجام گرفت. در آزمایش نخست، گیاه از ابتدا تحت تنش شوری بود. حال آنکه در آزمایش دوم، گیاه تنها در مرحله آخر رشد خود تحت تنش قرار گرفت. بدین ترتیب آزمایش ها با یک تیمار غیرشور و هشت تیمار با شوری های سه، پنج، هفت، نه، 11، 13، 15 و 17 دسی زیمنس بر متر که از منبع آب شور طبیعی دریاچه حوض سلطان قم تامین شده بود، در یک خاک شن لومی انجام گرفت. به منظور کمی کردن اثر شوری در هر یک از دو آزمایش، مقادیر عملکرد نسبی دانه در شوری های مختلف، با استفاده از مدل های ماس و هافمن، ونگنوختن و هافمن، دیرکسن و همکاران و همایی و همکاران برآورد و پارامترهای مورد نظر به دست آمد، سپس مقایسه مدل ها با استفاده از پنج آماره کمی انجام شد. برازش مدل های مختلف بر مقادیر اندازه گیری شده، طی دو آزمایش نشان داد که مدل همایی و همکاران از دقت بیشتری نسبت به سایر مدل ها برخوردار است.
  کلیدواژگان: کلزا، شوری آستانه، مدل سازی، مراحل رشد، عملکرد نسبی
 • سعید دوازده امامی، محمدرضا جهانسوز، فاطمه سفیدکن، داریوش مظاهری صفحه 41
  برای مقایسه اثر فصل کشت بر عملکردهای بیولوژیکی، بذر و اسانس بذر و اندام رویشی شوید، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1386-1385 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد و طی آن سه تیمار کشت پاییزه، بهاره و تابستانه مقایسه شدند. در این آزمایش از توده شوید اصفهان استفاده شد و کشت پاییزه این گیاه موفق نبود. تفاوت وزن تر، وزن خشک، عملکرد اسانس اندام رویشی و ارتفاع گیاه در دو فصل دیگر کشت معنی دار بود (در سطح احتمال یک درصد). میزان ماده تر در کشت تابستانه و بهاره به ترتیب 4/5 و 7/3 و میزان ماده خشک 1/1 و 8/0 کیلوگرم در مترمربع و عملکرد اسانس اندام رویشی 2/10 و 3/5 میلی لیتر در مترمربع بود. در کشت بهاره و تابستانه، ماده Carvon به ترتیب با مقادیر 5/58 و 2/52 بالاترین درصدهای ترکیب اسانس را داشت.
  کلیدواژگان: عملکرد، اسانس شوید، کشت بهاره، کشت تابستانه، کشت پاییزه، Carvon
 • محمدرضا لبافی، فریبا میقانی، حمیده خلج، محمدعلی باغستانی، ایرج الله دادی، علی مهرآفرین صفحه 49
  روش هم ارز کده - آگار برای بررسی برهم کنش دگرآسیبی گندم رقم نیک نژاد و برخی گونه های مشکل ساز علف هرز مزارع گندم مورد استفاده قرارگرفت. آزمایش سال 1384 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور انجام شد. در این آزمایش، تیمارها شامل رقم نیک نژاد در چهار تراکم صفر، هشت، 16 و 24 گیاهچه در بشر شیشه ای 800 میلی لیتری و علف های هرز رایج مزارع گندم (چاودار، یولاف، پیچک صحرایی و ماشک گل خوشه ای) بودند که از نظر رشد اولیه علف های هرز و گندم مورد بررسی قرار گرفتند. باتوجه به نتایج به دست آمده، طول علف های هرز بیش از وزن خشک آنها و ریشه چه بیش از ساقه چه تحت تاثیر تراوشات گندم قرار گرفت. درمجموع، رشد گونه های تک لپه بیشتر تحت تاثیر پتانسیل دگرآسیبی گندم، کاهش نشان داد، اما واکنش گونه های دولپه به صفت مورد بررسی بستگی داشت. به استثنای طول و وزن خشک ساقه چه، افزایش تراکم گندم با افزایش مواد آللوشیمیایی بازدارنده رشد علف های هرز همراه بود. گونه های علف هرز تنها بر طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه گندم اثر معنی داری داشتند. در این میان یولاف وحشی بیشترین بازدارندگی را نشان داد. به جز طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه، تراکم 16 گیاهچه گندم موجب افزایش رشد و وزن خشک گندم شد.
  کلیدواژگان: ماشک گل خوشه ای، چاودار، یولاف، دگرآسیبی گندم، پیچک صحرایی، تراکم کندم
 • حسین قربانی مندولکانی، منوچهر خدارحمی، فرخ درویش، محمد تائب صفحه 59
  به منظور تعیین روابط میان عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان و تعیین سهم آن دسته از صفات که بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه دارند و همچنین بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم بین عملکرد دانه با اجزای آن، آزمایشی با 335 لاین اینبرد نوترکیب گندم نان در قالب طرح آلفالاتیس در دو تکرار در مزرعه آزمایشی بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، در سال 1386 اجرا گردید. عملکرد دانه با تمامی اجزای عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری داشت و ضریب همبستگی بین عملکرد دانه با تعداد روز تا سنبله دهی، تعداد روز تا گرده افشانی، تعداد روز تا رسیدگی کامل، طول بیرون آمدگی پدانکل و طول میان گره دوم منفی و معنی دار بود. در رگرسیون گام به گام، سرعت تولید دانه اولین متغیری بود که وارد مدل گردید و درصد بیشتری از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمود. تجزیه علیت عملکرد دانه و اجزای آن نشان داد که بیشترین اثرات مستقیم را به ترتیب سرعت تولید دانه و عملکرد بیولوژیک (534/0 و 532/0) بر عملکرد دانه داشتند. نتایج این بررسی حاکی از آن است که خصوصیاتی مانند تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در مترمربع، وزن دانه در سنبله، سرعت تولید عملکرد بیولوژیک، سرعت تولید دانه و عملکرد بیولوژیک را می توان به عنوان معیارهایی برای انتخاب در جهت بهبود عملکرد دانه در گندم معرفی نمود.
  کلیدواژگان: رگرسیون گام به گام، تجزیه علیت، لاین های اینبرد نوترکیب، گندم نان، همبستگی صفات
 • معصومه عباسی، مختار حیدری صفحه 69
  آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر زمان برداشت میوه (بذر) بر جوانه زنی بذر و رشد دانهال گیاه انبه1 به صورت طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار (پنج مرحله برداشت میوه به ترتیب 85، 95، 105، 115 و 125 روز پس از گل دهی کامل) و چهار تکرار در منطقه میناب (استان هرمزگان) در سال 1386 انجام گردید. نتایج نشان دادند که بیشترین درصد جوانه زنی بذر (67/70 درصد) در تیمار مرحله پنج (125 روز پس از گل دهی کامل) وجود داشت، ولی ارتفاع شاخساره، قطر ساقه، تعداد و سطح برگ در دانهال های شش و 12 ماهه در تیمارهای مرحله اول (85 روز پس از گل دهی کامل) بیشتر بود. همچنین وزن خشک شاخساره و شاخص وزن ریشه (وزن خشک ریشه/ طول ریشه) در دانهال های 12 ماهه نیز از بذور برداشت شده مرحله اول بیشتر بود. بنابراین پیشنهاد می گردد برای دستیابی به رشد و قدرت بهتر دانهال ها، از بذرهای انبه در مراحل اولیه رسیدگی میوه (در زمانی که میوه بالغ نشده است) استفاده شود.
  کلیدواژگان: جوانه زنی بذر، دانهال، انبه، رشد، بلوغ میوه
 • رضا رضائی، کورش وحدتی صفحه 81
  با هدف بررسی تاثیر قدرت رشد پایه مادری و هورمون ریشه زایی بر کالوس دهی و تولید ریشه قلمه ها و افکنه های گردو، آزمایشاتی طی سال های زراعی 86-1385 صورت گرفت. در آزمایش های قلمه زنی، از سه گروه پایه مادری با قدرت رشد متفاوت (ضعیف، متوسط و پررشد)، قلمه های نیمه خشبی یا خشبی تهیه گردید. قلمه ها پس از تیمار با یا بدون هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA) در شرایط مه پاش و پادمای خودکار و یا به صورت سیلوی وارونه کشت شدند. نتایج نشان داد که اثر پایه مادری و هورمون فقط روی درصد قلمه های کالوس دار شده معنی دار بود. تیمار مجدد اکسین رقیق نیز بر تمایز کالوس به ریشه موثر واقع نشد. در آزمایش خوابانیدن کپه ای، با مصرف لانولین دارای سه نوع اکسین (IAA،IBA و NAA)، تفاوت سه گروه پایه مادری از نظر کالوس دهی و تولید ریشه معنی دار بود. پایه های ضعیف با بیشترین میانگین تعداد ریشه تشکیل شده در هر شاخه (8/7 عدد)، کیفیت تولید ریشه (2/4 از پنج) و نیز تولید ریشه با منشاء داخلی، قابلیت تولید ریشه بهتری داشتند. قابلیت تولید ریشه بسیار خوب پایه های ضعیف در مقایسه با پایه های پررشد در شرایط خوابانیدن کپه ای، دلیلی بر متفاوت بودن ساختار آناتومیکی و فیزیولوژیکی آن ها می باشد. بنابراین در گردو امکان انتخاب کلون های پاکوتاه و سهل ریشه زا وجود دارد.
  کلیدواژگان: خوابانیدن، سخت ریشه زا، تکثیر رویشی، قلمه زنی، افکنه، گردوی ایرانی
|
 • Behzad Azadegan, Reza Amiri Page 1
  The objective of this research was to study the effect of fertilizer management on the yield increase of crop plants. The extra amounts of applied fertilizers were studied by comparison between allocated, applied and recommended fertilizers’ amounts for: wheat, barley, corn and alfalfa with four replicates and the other data was gathered via questionnaires. Soil analysis of phosphorus, potassium and nitrogen amounts was performed in 20 fields and analysis of data was conducted base on complete randomized block design. Comparison of the averages was showed that there were significant differences between the amounts of allocated, applied and recommended fertilizers (P? 0.05). The average amounts of extra applied and extra distributed fertilizers were 382.9 and 150.6 Kg.ha-1 more than the recommended amounts, respectively. However, there was no significance increase in yield. 12 and 28% of farmers used the fertilizers in the basis of recommended and allocated, respectively and 60% of them used more than recommended amounts. Excess fertilizer application due to improper management causes reduction of soil and water quality.
 • Adel Amiri, Enayatollah Tohidi, Mohammad Ali Javaheri, Ghasem Mohammadi Nejad Page 11
  In order to evaluate the effects of planting date, genotype and Azetobacter on wheat, the experiment was conducted in Bardsir Agricultural Research station in 1358. Planting date was mentioned as main factor in three levels (15th of Mehr, 5th of Aban and 25th of Aban), Azetobacter in three levels and three different genotype of wheat including, C80-2, C80-4 and Alvand (control) were treated as Split factoriel in RCBD with three replication. The measured traits at harvesting time was, mean on spikelet per spike, plant height, Spike length, Number of tiller, straw weight, 1000 grain weight, grain protein, and grain yield. There is significant difference among different planting dates, also the interaction of Genotype× azetobactor was significant for yield, the highest yield was belonged to Alvand with inoculation with Azetobacter white C80-4 had showed the lowest yield without inculation. The interaetion of planting date × Genotype C80-2 was the best the in the 5th Aban white this line had the lowest yield on 25th Aban. At the whole experiment Alvand showed the highest yield with inoculation, at 5th Aban as planting date, while C80-4 had the lowest in 25 of Abab and without inoculation. According to the result of this research, Azetobacter as an useful biological fertilizer would be advisable, due to facilating the Application and Economic benefit, For the farmers. Also it is advised to the farmers for planting Alvand as a good variety, and also planting in 5th of Aban because of escape of temperature stress.
 • Ahmad Jafari, Mehrdad Mahlooji Page 21
  In order to selection of superior cold tolerant barley genotypes for cold regions of Esfahan province, this study was conducted with nine barley varieties/lines in Fereidan area, and in two successive years (2002-2004). The research was carried out in on-farm pattern experiment and in a CRB design. Results showed that grain yield and some of yield components affected by year, variety and their interactions, significantly. Positive and significant correlation observed between grain yields and numbers of spikes per square meter. Changes of numbers of spikes per square meter were main cause of grain yield variations. Grain yields correlated with thousand kernel weight, negatively and significantly. The grain yield of CB-74-2 barley line was the highest in all years, significantly. Also, the grain yield of IFN-12 and IFN-13 barley lines, selected from Esfahan province’s local varieties, were significantly higher than check variety (Makooii).
 • Vahid Reza Jalali, Mehdi Homaee Page 29
  Canola response to root media salinity highly depends on its phenological stage. In most investigations, this fact is neglected. Therefore in most studies a single threshold value for each plant is introduced. The objective of this study was to investigate the quantitative response of canola to salinity. The study was done in two different experiments. In the first experiment, canola was exposed to salinity from the first growth stage. In second experiment, plants were irrigated with saline water only at final growth stage. Both experiments were conducted on a natural saline loamy sand soil, using salinity treatments including a non-saline water (tap water) and eight saline waters of levels (3, 5, 7, 11, 13, 15 and 17 dS.m-1). The Maas and Hoffman, van Genuchten and Hoffman, Dirksen et al., and Homaei et al., models were used to predict relative yield as a function of soil salinity. The obtained results based on the calculated maximum error (ME), root mean square error (RMSE), coefficient of determination (CD), modeling efficiency (EF) and coefficient of residual mass (CRM) statistics indicated the Homaee et al., model provides better prediction for both experiments.
 • Saeed Davazdah Emami, Mohammad Reza Jahansooz, Fatemeh Sefidkon, Dariush Mazaheri Page 41
  In order to compare planting season effect on agronomic of characters and yield of dill (Anethum graveolens L.) an experiment based on completely randomized design with three replications was conducted in 2006-07 in Esfahan province and three planting seasons (spring, summer and autumn) were evaluated. Essential oil compositions were obtained by Clevenger and recognized by GC-Mass and GC. According to results, the majority of seedlings were injured in autumn planting date (November) and effect of planting seasons on fresh and dry biological yields and essential oil of foliage were significant. In spring (March) and summer (June), fresh and dry biological yields were 5.4, 1.1 kg/m2 and 3.7, 0.8 kg/m2, respectively. Essential oil quantity was also 10.2 and 5.3 cc/m2, respectively. The most important components in essence were carvon with 58.5 and 52.2% in spring and summer seasons, respectively. Thus, cultivation of dill in spring and summer seasons in order to produce seed, foliage and essential oil was successful.
 • Mohammad Reza Labbafi, Fariba Mighani, Hamideh Khalaj, Mohammad Ali Baghestani, Iraj Allahdadi, Ali Mehrafarin Page 49
  Equal-compartment-agar method was used for studying the effect of allelopathic interaction of wheat and some problematic weeds in wheat. This experiment was accomplished as factorial in complete randomized design with 3 replications in weed research department of Crop Protection Research Institute, Tehran, Iran during 2006. The treatments were Niknejad cultivar in 4 densities 0, 8, 16 and 24 seedlings in glass tube and wheat weed spices: rye, oat, field bindweed and hairy vetch. The results indicated that the length of weeds was affected by wheat exudates more than their dry weight and similarly, rootlet was affected more than hypocotyl. In general growth of monocot species was decreased by wheat more than that of dicot species. Except hypocotyl length and dry weight, the increase in wheat density added the inhibition on weeds. Weed species had significant effect only on wheat hypocoty length and dry weight. mean while, oat was shown to be the most inhibitor. Except seedling hypocotyl length and dry weight, treatment of 16 wheat seedling density, caused the increase in wheat growth and dry weight.
 • Hossein Ghorbani Mandolakani, Manouchehr Khodarahmi, Farrokh Darvish, Mohammad Taeb Page 59
  In order to determine the relationship between yield and some morphological and physiological traits, as well as important traits that affect grain yield in bread wheat, a field experiment was conducted at Cereal Research Farm, Seed and Plant Improvement Institue, KaraJ in 2007. Three hundred and thirty five bread wheat recombinant inbred lines were evaluated in an Alpha Lattice design with two replications. Grain yield was positively correlated with all of the yield components, but was negatively correlated with days to heading, days to anthesis, days to ripening, extrusion peduncle length and second internode length. In stepwise regression, grain production rate was the first variable entered in the model and explained a higher percentage variation in grain yield. Path analysis showed that grain production rate and biological yield (0.534 & 0.532) exerted the most direct effects on grain yield. On the basis of these result, it is suggested that criteria such as number of spike per m2, number of grain per m2, seed weight per spike, biological yield production rate, grain production rate and biological yield could be considered as effective criteria for selecting towards grain yield improvement in bread wheat.
 • Masoumeh Abbasi, Mokhtar Heidari Page 69
  This experiment was conducted to evaluate the effect of fruit (seed) maturity on seed germination and seedling growth in mango (Mangifera indica L.) in Minab (Hormozgan province) in 2007. A completely randomized design with 5 treatments consisted of five stage of fruit harvest (85, 95, 105, 115 and 125 days after anthesis, respectively) and 4 replications was used. The results revealed that the maximum seed germination (70.67%) was found in treatment T5 (125 days after anthesis) at a time when the fruit was matured. But, the shoot length, stem diameter, leaf number and leaf area of 6 or 12 months old seedlings were also found better in treatment T1 and T2 (85 and 95 days after anthesis, respectively). Also, shoot dry weight and root index (root dry weight/ root length) of 12 months old seedlings were also found better in treatment T1 (85 days after anthesis). Therefore, the seeds of mango should be collected before fruit ripening, at a time when the fruit is immature for better seedling growth and vigor index.
 • Reza Rezaie, Kourosh Vahdati Page 81
  To determine the effect of mother stock vigor and auxin on callusing and rooting ability of walnut four trials were carried out in Kahriz Agricultural Research Station during 2006-2007. In cutting trials, the semi-hardwood or hardwood cuttings from each of three clusters of seedling vigor were collected in late September in 2006 and after treating with IBA were planted under mist and bottom heat condition or reversed silo. The mother stock vigor and hormone was only affected callus formation with no effect on rooting. Treating the base of callused cuttings with reduced concentration of IBA was not effective in stimulating of rooting on callus surface. In response to the modified stool layering with application of lanoline paste containing three auxins (IAA, IBA and NAA), average number of roots per layer and rooting score in low-vigor mother stocks were 7.8 and 4.2 (from 5), respectively and significantly improved compared to high-vigor ones. Improved rooting of low-vigor stocks imply on a substantial structural/and or hormonal differences among mother stocks with different vigor and provides the possibility of selection of easy to root clones in walnut.