فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (پاییز 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • داود افیونی، علی رضا مرجوی صفحه 1
  به منظور تعیین تحمل به افزایش شوری آب آبیاری شش رقم گندم نان (Triticum aestivum L.)، اثر سه سطح شوری آب آبیاری (چهار، هشت و 12 دسی زیمنس بر متر) بر ارقام پیشتاز، شیراز، مهدوی، مرودشت، کویر و روشن در ایستگاه رودشت اصفهان، در دو سال زراعی 79-1378 و 81-1380 طی آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. کرت های اصلی به سه سطح شوری آب آبیاری (شامل چهار، هشت و 12 دسی زیمنس بر متر) و کرت های فرعی به شش رقم گندم (پیشتاز، شیراز، مهدوی، مرودشت، کویر و روشن) اختصاص یافت. افزایش شوری باعث کاهش عملکرد دانه، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته و طول دوره پر شدن دانه گردید. کاهش عملکرد دانه دو رقم روشن و شیراز در تیمار 12 دسی زیمنس بر متر به ترتیب کمترین مقدار و میزان عملکرد دانه آنها به ترتیب با 3987 و 3607 کیلوگرم در هکتار، بیشترین مقدار بود. در این آزمایش، رقم روشن با داشتن بیشترین میانگین حسابی، میانگین هندسی بهره وری و شاخص تحمل به تنش (به ترتیب 4257، 4248 و 20/1) و کمترین مقادیر شاخص تحمل و شاخص حساسیت به تنش (به ترتیب 539 و 66/0)، متحمل ترین رقم نسبت به تنش تعیین شد. براساس این شاخص ها، مرودشت حساس ترین رقم به افزایش شوری آب آبیاری تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: شاخص های تحمل، عملکرد دانه، گندم نان، تنش شوری
 • حمید ایران نژاد، محبوبه پشتکوهی، زینب جوانمردی، رضا امیری صفحه 11
  عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در پاکدشت، منطقه شمال ورامین، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران در سال 1385 بررسی شد. صفات مورد بررسی شامل مقدار پروتئین، روغن و اسیدهای چرب (اسید پالمیتیک، اسید استئاریک، اسید اولئیک، اسید لینولئیک و اسید لینولنیک) و عملکرد دانه بود. نتایج نشان داد که تفاوت بین ارقام از لحاظ کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه (3000 کیلوگرم در هکتار) و مقدار اسید چرب لینولنیک (1/45 درصد) مربوط به رقم LEGINA بود. همچنین مقدار اسید پالمیتیک رقم RH 14/05، درصد روغن و اسید استئاریک رقم GOLDA، مقدار پروتئین و عملکرد رقم بومی اردبیل بیشتر از سایر ارقام بود (05/0 >P). رقم RH 14/05 را می توان به دلیل داشتن اسید لینولنیک کم و اسید اولئیک زیاد در تولید لاین های اصلاحی برای تهیه روغن های خوراکی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: عملکرد کتان روغنی، اسید لینولئیک، پروتئین، روغن، اسید اولئیک
 • محمد علی باغستانی، دلاور بهروزی، حمید رحیمیان مشهدی، حسن محمد علیزاده صفحه 19
  بیولوژی و فنولوژی گل جالیز روی بادام رقم مامایی در باغ های امامیه شهرکرد در سال 1383 مطالعه شد. تعداد 20 درخت از باغ های دارای سابقه آلودگی زیاد به انگل انتخاب و مطالعات مختلف بیولوژیکی و فنولوژیکی روی آنها انجام گرفت. نتایج نشان داد که بادام رقم مامایی برای تکمیل مراحل مختلف فنولوژی خود (از شروع گل دهی تا رسیدگی میوه) نیاز به 5/2120 درجه - روز رشد دارد. براساس دمای پایه 5/9 درجه سانتی گراد، گل جالیز برای تکمیل دوره های جوانه زنی بذر، سبز شدن ساقه، گل دهی و بذردهی به ترتیب به 209، 5/1125، 5/1414 و 961 درجه - روز رشد نیاز دارد. حداکثر عمق جوانه زنی بذر گل جالیز روی ریشه های بادام در عمق 18 سانتی متری بود و بیشترین آلودگی مربوط به ریشه هایی بود که در عمق نه تا 12 سانتی متری خاک قرار داشتند. بیشترین آلودگی روی ریشه های دارای قطر معادل نه تا 9/11 میلی متر مشاهده شد.
  کلیدواژگان: بذر، ریشه، بادام، جوانه زنی، درجه، روز رشد، گل جالیز
 • زینت حاجی هاشمی، غلام عباس اکبری، امیر حسین شیرانی راد، رضا امیری، شهریار دشتی صفحه 29
  به منظور بررسی اثر تنش آبیاری در مرحله گل دهی بر شاخص های زراعی کلزا و نیز شناسایی ارقام مقاوم و حساس به خشکی، در سال 1385 یک آزمایش مزرعه ای در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح آبیاری معمولی یا شاهد (براساس 80 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A) و تنش کم آبیاری (قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد) و 12 رقم کلزا، به عنوان عامل فرعی درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین میانگین های شاخص برداشت (9/29 درصد) و عملکرد (3228 کیلوگرم در هکتار) مربوط به رقم RG 4403 بود. در شرایط تنش، وزن هزار دانه و درصد روغن رقم 19-H بیشترین بود. همچنین با مقایسه شاخص های مقاومت به خشکی، رقم RG 4403 مقاوم ترین رقم بود. در شرایط تنش، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم Sarigol وHyola 330 کمترین مقدار و ORS 3150-3006 حساس ترین رقم به تنش خشکی بود.
  کلیدواژگان: عملکرد و اجزای عملکرد، تنش کم آبی، کلزای بهاره، مقاومت به خشکی، درصد روغن
 • آرزو دادرس نیا، اکبر فرقانی، بیژن مرادی، رضا فیفایی صفحه 41
  محلول پاشی ازت از مهمترین برنامه های کودی مرکبات در ایران به شمار می رود و نتیجه آن کاهش شستشوی نیترات می باشد. هدف از این تحقیق، تعیین بهترین غلظت محلول پاشی کود اوره روی درختان پرتقال تامسون ناول جهت رسیدن به حداکثر محصول در واحد سطح می باشد. محلول پاشی در سه غلظت? /?،? /? و? /?درصد در طی دو مرحله با توجه به مقدار نیتروژن در کود اوره انجام شد. مرحله اول در فروردین ماه (??/?،?/?و? ?/?درصد) و مرحله دوم در اواخر تیرماه (??/?،? ?/? و? ?/?درصد) انجام شد. تیمار اوره با غلظت? /? درصد تاثیر معنی داری را در افزایش میانگین وزن میوه داشت. میانگین قطر میوه و نسبت درصد مواد جامد محلول در آب به اسیدیته به طور معنی داری تحت تاثیر تیمار اوره? /? درصد قرار گرفت. تیمار اوره در غلظت? /? درصد تاثیر معنی داری بر میزان ویتامین ث و نسبت طول به قطر نداشت. در مجموع تیمار کودی اوره با غلظت? /? درصد با بهترین پاسخ در اکثر موارد اندازه گیری شده، به عنوان بهترین غلظت محلول پاشی معرفی گردید.
  کلیدواژگان: نیتروژن، پرتقال، صفات کمی، صفات کیفی، مرکبات، محلول پاشی
 • اصغر رحیمی، محمدرضا جهانسوز، حمید رحیمیان مشهدی، مجید پوریوسف، شهاب مداح حسینی صفحه 49
  اثر تنش خشکی تدریجی به صورت قطع آبیاری به مدت چند روز متوالی و بهبود تدریجی آن بر فتوسنتز، هدایت روزنه ای و پتانسیل آب برگ دو گونه دارویی بارهنگ تخم مرغی و بارهنگ کتانی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه ملبورن استرالیا در سال 2006 بررسی شد. تیمارها شامل دو گونه بارهنگ و پنج دوره تنش خشکی (دوره آبیاری دو، چهار، شش، هشت و 10 روز) بودند. نتایج نشان داد که سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه ای با اعمال تنش، به سرعت کاهش یافتند. بعد از آبیاری مجدد، سرعت بهبود فتوسنتز و هدایت روزنه ای در سطوح مختلف تنش خشکی به طور نسبتا مشابهی تحت تاثیر قرار گرفتند، هرچند نتایج نشان دهنده توان بهبود بالاتر سرعت فتوسنتز درمقایسه با سرعت بهبود هدایت روزنه ای بود. گونه بارهنگ کتانی دارای هدایت مزوفیلی و سرعت بهبود هدایت روزنه ای بالاتری نسبت به گونه بارهنگ تخم مرغی بود، با این حال در گونه بارهنگ تخم مرغی دارای سرعت بهبود فتوسنتز بالاتری از گونه بارهنگ کتانی بود. نتایج به دست آمده از این تحقیق بیان گر همبستگی مثبت بین پتانسیل آب برگ و میزان بهبود سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه ای بود و همبستگی سرعت فتوسنتز با پتانسیل آب برگ، هدایت روزنه ای و محتوای آب نسبی بالا بود.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، بارهنگ کتانی، بارهنگ تخم مرغی، هدایت روزنه ای، فتوسنتز
 • حمید معین راد صفحه 65
  این پژوهش روی درختان بادام شش ساله رقم شاهرود شماره 18 در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی طی سال های 83-1381 انجام شد. در سال 1381 اتفن با غلظت های صفر تا 600 میلی گرم در لیتر و در سال 1382 با غلظت های صفر تا 900 میلی گرم در لیتر به ترتیب 15 و 20 روز قبل از زمان برداشت، در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار روی درختان انتخابی محلول پاشی شد. علاوه بر آن در طی هر یک از سال های 1382 و 1383 تیمار پاییزه اتفن 900 میلی گرم در لیتر به منظور تاخیر در گلدهی رقم شاهرود شماره 18 و همچنین رقم بومی شماره 1 مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط این تحقیق در هر سال، با غلظت های بالاتر اتفن درصد میوه های رسیده (با پوسته سبز شکاف خورده) افزایش و نیروی لازم برای جدا نمودن میوه به طور معنی داری در رقم شاهرود شماره 18 کاهش یافت. براساس نتایج تحقیق، غلظت اتفن باید حداقل 600-500میلی گرم در لیتر باشد تا رسیدن میوه های بادام تسریع گردد. در هر سال تیمار پاییزه اتفن 900 میلی گرم در لیتر به طور معنی داری گل دهی هر دو رقم را بدون ایجاد گموز (بافت پارگی در پوست شاخه ها و تنه) و خزان زودهنگام به تاخیر انداخت. با تیمارهای تابستانه اتفن به ویژه در غلظت های بالاتر، درختان دچار آسیب دیدگی (عمدتا گموز) شدند.
  کلیدواژگان: اتفن، تاخیر گل دهی، بادام، برداشت، رسیدن میوه
 • سید محمدرضا هاشمی، جعفر اصغری، مسعود اصفهانی، محمد ربیعی صفحه 75
  به منظور بررسی تاثیر زمان برداشت بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزا، یک آزمایش در سال زراعی 84-1383 به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا شد. بذرهای رقم های کلزا در سه زمان مختلف براساس میزان رطوبت دانه خورجین های یک سوم پایین ساقه اصلی (بیش از 40، 40-30 و 30-20 درصد رطوبت) برداشت شدند. آزمایش استاندارد جوانه زنی نیز براساس همان طرح قبلی در سه تکرار برای هر تیمار اجرا شد. بذرهای جوانه زده در یک ساعت معین به مدت هفت روز شمارش شدند. در روز هفتم، شاخص های جوانه زنی اندازه گیری و محاسبه شدند. تفاوت صفات درصد جوانه زنی، شاخص قدرت بذر، شاخص جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، انرژی جوانه زنی و میانگین مدت جوانه زنی بذرها، در زمان های مختلف برداشت معنی دار بود. شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه در برداشت سوم برتر از سایر زمان های برداشت بود و شاخص های جوانه زنی رقم هایولا 401 نسبت به سایر ارقام کلزا بهتر بود.
  کلیدواژگان: زمان برداشت، شاخص های جوانه زنی، کلزا، رشد گیاهچه
 • محمد یزدانی، همت الله پیردشتی، محمد علی اسماعیلی، محمد علی بهمنیار صفحه 83
  برای بررسی اثر بقایای گیاه توتون بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا، این آزمایش در آزمایشگاه و گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1386 به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عصاره بقایای ریشه و ساقه دو رقم توتون ویرجینیا و باسما با غلظت های صفر، 40 و 80 درصد به کار برده شدند. اثر عصاره توتون بر سرعت و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه کلزا در آزمایشگاه و طول ریشه و ساقه، نسبت ریشه به ساقه، وزن خشک گیاه، سطح برگ، درصد ظهور اولیه، شاخص بنیه گیاهچه و محتوی کلروفیل کلزا در شرایط گلخانه معنی دار شدند. در بررسی آزمایشگاهی مشخص شد که، عصاره ریشه ویرجینیا به دلیل دارا بودن میزان بالاتری از آلکالوئیدها بیشترین و ساقه باسما کمترین تاثیر را در درصد جوانه زنی و طول ریشه چه در بذور کلزا داشتند. در بررسی گلخانه ای میزان کاهش وزن خشک و محتوی کلروفیل گیاهچه کلزا نیز در حضور عصاره های? ? درصد ریشه توتون ویرجینیا بیش از سایر عصاره ها بود. غلظت 80 درصد عصاره ریشه باسما و عصاره ریشه و ساقه ویرجینیا به طور معنی داری طول ریشه چه را کاهش داد. طول ساقه چه کلزا نیز در حضور غلظت 80 درصد عصاره ریشه باسما و غلظت های 40 و 80 درصد ساقه ویرجینیا به طور معنی داری کاهش یافت. بنابراین، این بررسی حاکی از اثرات بازدارنده عصاره آبی ارقام توتون مخصوصا تیپ غربی بر رشد گیاهچه کلزا بوده و این موضوع توجه به اصول صحیح مدیریت آنها در تناوب را روشن می سازد.
  کلیدواژگان: توتون، آللوپاتیک، کلزا، جوانه زنی، عصاره آبی
|
 • Davoud Afiuni, Ali Reza Marjovvi Page 1
  In order to evaluate salinity tolerance of six bread wheat varieties, an experiment was conducted during 2000-02 crop seasons in Roudasht Salinity Research Station, Esfahan. Effects of three levels of irrigation water salinities (four, eight and 12 dS m-1) were studied on six bread wheat cultivars including Pishtaz, Shiraz, Mahdavi, Marvdasht, Kavir and Roshan. Increase in salinity level of irrigation water caused significant decrease in grain yield, number of spikes per m2, days to physiological maturity, plant height and grain filling period. Among the varieties, Roshan and Shiraz had the minimum reduction percentage in grain yield in 12 dS m-1 compared to 4 dS m-1. In 12 dS m-1, Roshan and Shiraz produced 3987 and 3607 kg ha-1 grain yield, respectively and had the highest grain yield values among the varieties. Roshan also had the highest amounts of MP, GMP and STI (4257, 4248 and 1.20, respectively) and the lowest amounts of Tol and SSI (539 and 0.66, respectively), thus was the most tolerant cultivar to salinity among the studied cultivars. Based on the tolerance and susceptibility indices, Marvdasht was the most susceptible cultivar to salinity.
 • Hamid Iran Nejad, Mahboobeh Poshtkoohi, Zeinab Javanmardi, Reza Amiri Page 11
  The performance of nine different linseed cultivars studied in a randomized complete block design (RCB) with four replications in Varamin region (Iran) in 2006. The traits were seed yield, fatty acids, protein and oil content of linseed. The difference between cultivars was significant for all traits (P< 0.01). The Legina cultivar had the highest seed yield (3000 kg/ha) and linolenic acid content (45.16 percent). The palmitic acid content of RH 14/05 cultivar, oil percent and stearic acid of GOLDA cultivar, and protein content and yield of native cultivar were higher than other cultivars (p< 0.05). The RH 14/05 cultivar which was low in linolenic acid and high in oleic acid can be used as a breeding line to produce oil.
 • Mohammad Ali Baghestani, Delavar Baghestani, Hamid Rahimian Mashhadi, Hassan Mohammad Alizadeh Page 19
  The biology and phenology of broomrape (Orobanche nana) on Almond (Prunus dulcis cv. Mamaei) was studied during the growth season in Shahrekord city of Iran in 2004. Twenty trees which were infested by broomrape, were selected. Results indicated that almonds need 2120.5 growth degree days (GDD) to complete phenological stages from flowering to fruit ripening. Based on the cardinal temperature of broomrape (9.5°C), the parasite weed needs 209, 1125.5, 1414.5 and 961 GDD for completion of seed germination, stem emergence, flowering and seeding stages, respectively. Maximum seed germination occurred at the depth of 18 cm. Maximum root infection was observed at the depth of 9 to 12 cm. The highest infection to this parasite plant was recorded on roots with 9 to 11.9 mm diameter.
 • Zinat Hajihashemi, Gholam Abbas Akbari, Amir Hossein Shirani Rad, Reza Amiri, Shahryar Dashti Page 29
  In order to study the effect of drought stress in terminal growth period on agronomical and physiological characteristics of canola (Brassica napus L.) cultivars, a field experiment was conducted using split-plot layout based on randomized complete blocks design with four replications at experimental field of Seed and Plant Improvement Institute, Karaj in 2006. There were two factors, including irrigation at two levels (irrigation after 80 mm evaporation from class “A” pan as control and drought stress from flowering stage until physiological maturity) as main plots. In addition, twelve spring cultivars: (RGS003, Sarigol, Hyola401, Hyola 60, Hyola 330, Kimberly, 19-H, PR-401/16, PP-308/8, ORS 3150-3006, RG 4403, and RGAS 0324) were applied in sub plots. Results showed that RG 4403 had maximum grain yield (3228 Kg/ha) and harvest index (29.9%). In drought stress conditions, best cultivar in grain yield, 1000-seeds weight and oil yield was 19-H and with comparison of stress tolerance indices had better compatibility to water stress. Sarigol and Hyola330 had the lowest yield and yield components and ORS3150-3006 was the most sensitive to water stress.
 • Arezoo Dadrasnia, Akbar Forghani, Bijan Moradi, Reza Fifaei Page 41
  Nitrogen foliar spray is one of the most important components in fertilizing programs for citrus in Iran, as it can reduce nitrate leaching. The goal of this research was to determine the most effective concentration of foliar urea application on “Thamson Navel’’ orange trees, for achieving the highest yield. Foliar sprays were carried out, in two stages with total concentrations of 0.4, 0.8 and 1.2%. The first stage applied in April with concentrations of (0.25, 0.5 and 0.75%) and second stage in the end of July with concentrations of (0.15, 0.35 and 0.45%). Results of statistical analysis showed that urea treatment at concentration of 1.2% had significant effect on increasing the mean fruit weight. Also significant increase in mean fruit diameter and total soluble solids to acidity ratio in urea treatment at 0.4% concentration were observed. The results indicated that, there is no significant effect on vitamin C and ratio of fruit length to fruit diameter in urea treatment at concentration of 1.2%. All spray treatments increased fruit set. Finally, urea treatment at concentration of 1.2% had the best effects on more of studied traits.
 • Asghar Rahimi, Mohammadreza Jahansooz, Hamid Rahimiam Mashhadi, Majid Pouryosouf, Shahab Maddah Hosseini Page 49
  Photosynthesis, stomatal conductance and leaf water potential characteristics were examined in two plantago species (Plantago ovata Forssk and P. psyllium L.), with gradually improving water stress for several days and permitting to recover by re-watering (withholding for 2, 4, 6, 8 and 10 days) in Melbourne University in 2006. Factorial experiments based on completely randomized design with four replications were used. The photosynthetic rate and stomatal conductance decreased rapidly by withholding water. After re-watering the recovery rate of photosynthesis and stomatal conductance decreased gradually, as the days became longer. The different rates of recovery of photosynthesis and stomatal conductance followed by drought stress. However, the potentional of photosynthesis recovery was more than stomatal conductance. It is also concluded that French psyllium had higher mesophyl and stomatal conductance recovery when compared to Isabgul, although recovery of photosynthesis in Isabgul was higher than French psyllium. The results showed a clear and close correlation between leaf water potential and recovery level of photosynthesis rate and stomatal conductance. A close correlation was also observed between photosynthesis and leaf water potential, stomatal conductance and relative water content.
 • Hamid Moeinrad Page 65
  A study was conducted on six years old trees of almond, Shahroud cv. (No. 18), in a three-year trial (2002-04) at Mashhad Agricultural Research Station. The experiment was done on the basis of completely randomized desigh with four replications. In the first and second years of the experiment, ethephon was sprayed in 15 and 20 days before the common time of harvesting, respectively. The concentrations of ethephon in 2002 were variable between zero to 600 mg/l; whereas in 2003, they were 0 upto 900 mg/l. Through 2003 and 2004, ethephon spraying (900 mg/l) was carried out in mid fall every year, too. A Khorasanina cultivar (named as No. 1) was also considered for fall treatment. In each year, the percentage of fruits with dehiscent hull increased by higher concentrations of ethephon, significantly. The force (gravitometer figures) over which fruits have been detached from branches decreased significantly by higher concentrations of ethephon. We concluded that, the concentration of ethephon should at least be 500-600 mg/l so that the required results in ripening of almond fruits can be obtained. In order to delay the flowering time, ethephan spraying (900 mg/l) was the most effective treatment, in mid fall, considerably. In the case of summer treatments trees showed gummosis, mostley.
 • Seyyad Mohammad Reza Hashemi, Jafar Asghari, Masoud Esfehani, Mohammad Rabiei Page 75
  The effect of harvesting time on seed germination and seedling growth of six rapeseed (Brassica napus L.) cultivars were evaluated in field and laboratory in 2004-05. The experiment was conducted in a complete randomized block design based on split plot layout with four replications. The seeds of rapeseed cultivars were harvested based on grain moisture content of the siliques of one third of the bottom main stem; 1) 40% and higher, 2) 30- 40% and 3) 20-30%. Standard germination test was conducted in a complete randomized block design based on split plot layout with three replications. Germinated seeds were counted daily for 7 days and germination indices were measured. Total germination, vigor index, germination index, germination rate, energy of germination and mean germination time were significantly different in harvesting times. All seed germination and seedling growth indices were higher in the third harvest and Hyola401 performed better germination indices.
 • Mohammad Yazdani, Hemmatollah Pirdashti, Mohammad Ali Esmaeli, Mohammad Ali Bahmanyar Page 83
  In order to investigate the residual effect of different tobacco cultivars on germination and seedling growth of rapeseed, an experiment was conducted at laboratory and glasshouse during 2007 as factorial based on completely randomized design with four replications. Extracts of root and shoot from two different types of tobacco (Virginia and Basma) and different concentrations of extracts (0, 40 and 80%) were the treatments. Results showed that germination percentage and rate, shoot and root length in rapeseed (Hayola 401) in laboratory experiment and root and shoot length and ratio, shoot to root dry weight ratio, leaf area, seedling emergence and vigor and chlorophyll contents were significantly affected by different tobacco root and shoot extracts. According to results root extract of Virginia and shoot extract of Basma had the highest and the lowest effect in terms of mentioned traits, respectively. Among studied characters, germination rate had highly correlation with germination percentage and seedling vigor.