فهرست مطالب

مدت - پیاپی 82 (مرداد و شهریور 1390)
 • پیاپی 82 (مرداد و شهریور 1390)
 • 58 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/09/01
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • یاد ایام
  صفحه 3
 • گزارش ویزه خبری
 • آغاز نخستین دوره کارگاه های دانش افزایی استادان دانشگاه تهران
  صفحه 4
 • گزارش خبری
 • معاون پژوهشی، رئیس پردیس علوم و رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران معرفی شدند
  صفحه 5
 • اخبار علمی
  صفحه 8
 • مصاحبه
 • گفت و گو با دکتر محمد حسین امید به بهانه 111 سالگی پردیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
  صفحه 12
 • اخبار اداری
  صفحه 18
 • سازمان بسیج اساتید دانشگاه و مراکز آموزش عالی در گفتگو با دکتر سیف
  صفحه 22
 • اخبار فرهنگی
  صفحه 26
 • ارتباط با مدت
 • خانواده سالم: نخستین آموزشگاه مدیریت زمان
  صفحه 28
 • گزارش سخنرانی
 • بررسی نقش دین در حال منازعات بین المللی در دانشکده مطالعات جهان
  صفحه 32
 • اخبار ورزشی
  صفحه 36
 • صفحه فرهنگی
  صفحه 37
 • تازه های انتشار
  صفحه 38
 • دانشگاه در آینه مطبوعات
  صفحه 40
 • جداول
  صفحه 44
 • یاد و یادداشت
  صفحه 53
 • حسن ختام
  صفحه 54
 • اخبار انگلیسی
  صفحه 55