فهرست مطالب

تولید گیاهان زراعی - سال چهارم شماره 2 (تابستان 1390)
 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1390)
 • 256 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/09/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نفیسه سادات روضاتی، احمد غلامی، حمیدرضا اصغری صفحه 1
  در این تحقیق، تاثیر تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم ذرت دانه ای مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از آزمایش کرت های یک بارخرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار استفاده شد. کرت های اصلی شامل سه رقم ذرت (دبل کراس 370، سینگل کراس 447 و سینگل کراس 499) و کرت های فرعی شامل شش سطح تقسیط کود اوره در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در میان ارقام از نظر صفات ارتفاع بوته، عملکرد دانه در هکتار، شاخص برداشت و تعداد دانه در بلال تفاوت معنی داری مشاهده شد و در صفات وزن صد دانه و قطر ساقه از نظر ارقام تفاوت معنی داری مشاهده نشد. از نظر صفات مورد مطالعه رقم سینگل کراس 499 نسبت به دو رقم دیگر از خود برتری نشان داد. همچنین تیمارهای تقسیط کود در صفات ارتفاع بوته، قطر ساقه، عملکرد دانه در هکتار، شاخص برداشت، وزن صد دانه و تعداد دانه در بلال از خود تفاوت معنی داری نشان دادند. در همه صفات مورد مطالعه به غیر از وزن صد دانه تیمار کودی چهارم (:N498 کیلوگرم اوره در هکتار در زمان کاشت، 147 کیلوگرم سه هفته قبل از گل دهی و 147 کیلوگرم سه هفته بعد از گل دهی) به عنوان بهترین سطح کودی شناخته شد. اثر متقابل رقم و تیمار کودی نیز تنها بر صفات عملکرد دانه در هکتار، شاخص برداشت، و تعداد دانه در بلال تاثیر معنی داری داشتند. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، در میان ارقام، رقم سینگل کراس 499 دارای بیشترین میزان عملکرد در واحد سطح بود. همچنین در میان تیمارهای تقسیط استفاده از تقسیط نوع چهارم توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ارقام ذرت، تقسیط کود نیتروژن، عملکرد، اجزای عملکرد
 • فرشاد ابراهیم پور، عبدالنور چعب، سیدهاشم موسوی، سیدنادر موسویان صفحه 17
  به منظور بررسی کارآیی علف کش دومنظوره توتال و اختلاط علف کش های گرانستار و آکسیال، و همچنین عکس العمل گندم در مراحل مختلف رشد و نمو به علف کش های مذکور آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان) به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار های آزمایشی شامل کاربرد علف کش توتال و اختلاط علف کش های گرانستار و آکسیال در مراحل رشدی مختلف گندم (سه برگی، اواسط پنجه زنی، اواسط ساقه رفتن، سه برگی + اواسط ساقه رفتن و ظهور سنبله) بودند. علاوه بر این، دو تیمار بدون کاربرد علف کش به عنوان شاهد وجین و عدم وجین علف های هرز در طول فصل رشد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که میان تیمارهای مختلف برای صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد پنجه در مترمربع، تعداد سنبلچه در سنبله، طول سنبله، ارتفاع بوته و وزن خشک علف های هرز در مترمربع اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1/0 درصد بود. در صورتی که برای صفات تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در سنبلچه و وزن هزاردانه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. بطورکلی بیشترین عملکرد دانه پس از تیمار شاهد وجین علف های هرز در طول فصل رشد، در سمپاشی توتال به ترتیب از مراحل سه برگی+ اواسط ساقه رفتن، سه برگی و اواسط پنجه زنی، و از سمپاشی اختلاطی بترتیب در مرحله سه برگی، سه برگی+ اواسط ساقه رفتن و اواسط پنجه زنی بدست آمد.
  کلیدواژگان: علف کش، گندم، وجین و عدم وجین علف هرز
 • زهرا خدارحم پور، رجب چوگان، بتول حسین پور صفحه 31
  به منظور تعیین بهترین شاخص ارزیابی ژنوتیپ های ذرت، 15 لاین طی آزمایشی در دو تاریخ کاشت 15 تیرماه (انطباق زمان گل دهی و پرشدن دانه با تنش گرما) و 5 مردادماه (بدون تنش) در سال 1386 در شهرستان شوشتر(منطقه گرمسیری واقع در استان خوزستان) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رگرسیون گام به گام در شرایط تنش گرما نشان داد که، صفت تعداد دانه در بلال تنها صفتی بود که وارد مدل شد. اما در شرایط بدون تنش صفات تعداد دانه در بلال، وزن هکتولیتر و وزن هزار دانه به ترتیب وارد مدل شدند. در تجزیه به عامل ها، 4 عامل مستقل در شرایط تنش گرما و بدون تنش به ترتیب 92/81 و 90/82 درصد از تغییرات کل داده ها را تبیین کردند. در شرایط تنش گرما و بدون تنش عامل اول، عملکرد، عامل دوم مورفولوژی بلال و عامل سوم مشخصات دانه نامیده شدند. اما عامل چهارم در شرایط تنش بنام وزن هکتولیتر و درصد رطوبت دانه و در شرایط بدون تنش درصد رطوبت بذر، وزن هکتولیتر و عرض دانه نام گذاری گردید. با توجه به نتایج بدست آمده در شرایط تنش گرما، صفت تعداد دانه در بلال و در شرایط بدون تنش صفات تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه بهترین صفات ارزیابی کننده ژنوتیپ های ذرت بودند.
  کلیدواژگان: تجزیه به عامل ها، تنش گرما، ذرت، اینبردلاین
 • علی آذری نصرآباد، سیدحمیدرضا رمضانی صفحه 51
  به منظور بررسی تنوع و روابط موجود بین صفات مورفولوژیکی با عملکرد و اجزاء آن در سه رقم سورگوم دانهای کیمیا، سپیده و پیام و نه لاین (Mgs1-Mgs9)، پژوهشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در دو سال انجام شد. صفات مورفولوژیکی و زراعی شامل ارتفاع گیاه، ضخامت ساقه، مساحت برگ پرچم، طول خوشه، تعداد پنجه، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه اندازه گیری شد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه مرکب، لاینها و ارقام مورد مطالعه از نظر اکثر صفات فوق تفاوت آماری معنی داری در سطح 1% نشان دادند که حاکی از وجود تنوع بین لاین ها و ارقام مورد مطالعه است. براساس تجزیه علیت، وزن خشک خوشه بیشترین تاثیر مستقیم را بر عملکرد دانه داشت. در حالی که تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه و طول خوشه از طریق وزن خشک خوشه تاثیر غیرمستقیم بر عملکرد داشتند. بنابراین بایستی این صفات در برنامه های اصلاح عملکرد سورگوم با هم مدنظر قرار گیرند. همچنین صفت تعداد پنجه بیشترین تاثیر غیرمستقیم و منفی را بر عملکرد دانه داشت. بنابراین بهتر است در برنامه های اصلاحی برای دست یابی به لاینهای با عملکرد مطلوب لاینهایی با تعداد پنجه کمتر انتخاب شوند.
  کلیدواژگان: سورگوم دانه ای، عملکرد دانه، همبستگی، تجزیه مسیر
 • علی دستمالچی، افشین سلطانی، ناصر لطیفی، ابراهیم زینلی صفحه 63
  از مدل های شبیه سازی گیاهان زراعی به طور گسترده در کشاورزی استفاده می شود. این مدل ها باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شوند. هدف این مطالعه ارزیابی مدل شبیه سازی CropSyst-Wheat برای پیش بینی نمو، رشد و عملکرد گندم بود. برای این منظور از داده های آزمایش های مزرعه ای مختلف برای چهار رقم گندم کوهدشت، شیرودی، تجن و زاگرس که از ارقام مورد استفاده در استان گلستان هستند، استفاده گردید. توانایی مدل در شبیه سازی مراحل فنولوژیک روز تا گرده افشانی، روز تا رسیدگی، تولید ماده خشک در گرده افشانی و رسیدگی، شاخص سطح برگ در گرده افشانی، تجمع نیتروژن در گرده افشانی و رسیدگی و عملکرد دانه مورد ارزیابی قرار گرفت. جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) برای روز تا گرده افشانی و روز تا رسیدگی 2/5 و 5/9 روز بود که به ترتیب 6/4 و 4/6 درصد میانگین می باشد. مقدار RMSE برای شاخص سطح برگ در گرده-افشانی 2/1 مترمربع بر مترمربع بدست آمد که 9/20 درصد میانگین است. برای عملکرد دانه RMSE برابر 556 کیلوگرم در هکتار بود که 3/13 درصد میانگین عملکرد است. برای سایر ویژگی های نمو و رشد نیز پیش بینی های مدل مناسب بودند. بنابراین، می توان از این مدل برای شبیه سازی این ارقام استفاده نمود.
  کلیدواژگان: گندم، مدل CropSyst، رشد و نمو، ارزیابی
 • خسرو محمدی*، بابک پارسای، اسعد رخزادی، امیر قلاوند، مجید آقاعلیخانی، مختار اسکندری صفحه 81

  به منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود دامی، کمپوست و بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا رقم طلایه، یک آزمایش مزرعه ای طی سال زراعی 88-1387 در منطقه کردستان انجام گردید. آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. دو مکان با بافت خاک متفاوت شامل ایستگاه تحقیقات کشاورزی گریزه (S1) و مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (S2) به عنوان عامل اصلی، پنج راهبرد تامین کود پایه شامل کود دامی (N1)، کمپوست (N2)، کود شیمیایی (N3)، کمپوست+ کود دامی (N4) و کمپوست+ کود دامی+ کود شیمیایی (N5) به عنوان عامل فرعی تعیین شدند و چهار ترکیب کود های زیستی شامل: باکتری باسیلوس و سودوموناس (B1)، قارچ تریکودرما (B2)، باکتری باسیلوس و سودوموناس+ قارچ تریکودرما (B3) و تیمار شاهد (B4) به عنوان سطوح عامل فرعی فرعی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که مکان و منابع مختلف کودی و اثرات متقابل آن ها تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه دارد. افزودن هم زمان کود دامی، کمپوست و کود های زیستی به بافت خاک لوم رسی در ایستگاه گریزه باعث تولید بیشترین عملکرد دانه (4660 کیلوگرم در هکتار) گردید. کاربرد همزمان کود دامی و کمپوست بیشترین درصد اسید های چرب اسیدلینولئیک (9/22 درصد) و اسیداولئیک (5/61 درصد) را تولید نمود. در نهایت تیمار L1N5B3 که در آن کمپوست، کود دامی، شیمیایی و کود های زیستی به طور هم زمان در ایستگاه گریزه با بافت خاک لوم رسی مورد استفاده قرار گرفته بود در مقایسه با سایر تیمار ها، تیمار برتر شناخته شد.

  کلیدواژگان: بافت خاک، کود آلی، کود شیمیایی، روغن، کلزا
 • سیدمصطفی صادقی، حبیب الله سمیع زاده صفحه 103
  به منظور تعیین پایداری عملکرد و سازگاری هیبریدهای توتون ویرجینیا و تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ× محیط، 15 هیبرید توتون، شامل 10 هیبرید داخلی و 5 هیبرید ارسالی از مراکز بین المللی در دو ایستگاه تحقیقات توتون تیرتاش و رشت و در هر ایستگاه در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی (چهار محیط) به مدت دو سال (1386-1385) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. محاسبه های آماری شامل تجزیه واریانس مرکب و برآورد 14 آماره پایداری و تجزیه الگو بود. نتایج حاصل از تجزیه پایداری به روش واریانس محیطی و ضریب تغییرات محیطی نشان داد که هیبریدهای Coker254 VE1، K394 VE1 و NC8 VE1 به ترتیب دارای کمترین واریانس محیطی و ضریب تغییرات محیطی و در نتیجه بیشترین پایداری می باشند. هیبرید PVH03، براساس معیارهای آماره شوکلا، اکووالانس ریک، انحراف از خط رگرسیون و همچنین مقدار اولین مولفه اصلی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط حاصل از تجزیه AMMI، پایدارترین ژنوتیپ شناخته شد. جهت شناسایی ژنوتیپ های سازگار با محیط های خاص روش بای پلات استفاده گردید و نتایج نشان داد که هیبریدهای PVH03، K394 NC89 و Coker254 NC89 با داشتن کمترین اثر متقابل، پایدارترین و هیبریدهای ULT109، NC291، Coker254 Coker347 وVE1 Coker347 ناپایدارترین هیبریدها بودند. هیبریدهای Coker254 K394، NC291و CC27 برای ایستگاه تیرتاش و ژنوتیپ های NC89 Coker347، K394 Coker347،Coker254 VE1 و ULT109 برای ایستگاه رشت، در شرایط بدون تنش خشکی سازگار و مناسب تشخیص داده شدند.
  کلیدواژگان: بای پلات، تنش خشکی، اثر متقابل ژنوتیپ، محیط، سازگاری
 • محبوبه اسماعیل زاده مریدانی، مرتضی اشرافی نژاد، سرالله گالشی، مجید عاشوری صفحه 121
  به منظور ارزیابی کاربرد کود نیتروژن به صورت تقسیط بر صفات کمی و کیفیت دانه برنج، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان لنگرود در سال زراعی 1385 انجام شد. عامل اصلی، رقم شامل هاشمی و بهار 1 و عامل فرعی، پنج نوع تقسیط کود نیتروژن شامل تقسیط مقدار 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در مراحل انتقال نشا، ساقه دهی، ظهور پانیکول و گلدهی کامل بودند. در این آزمایش صفات کمی شامل عملکرد و اجزای عملکرد، عملکرد کاه و کلش، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، طول خوشه اصلی و فرعی و سه شاخص کیفیت پخت شامل محتوای آمیلوز دانه، قوام ژل و درجه حرارت ژلاتینه شدن به عنوان صفات کیفی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اثر تقسیط بر عملکرد دانه، عملکرد کاه و کلش، وزن هزاردانه و ارتفاع بوته معنی دار بود. تقسیط n1 (50 درصد زمان انتقال نشاء، 50 درصد زمان ساقه دهی) با میانگین عملکرد دانه 6619 کیلوگرم در هکتار بهترین تقسیط بود. این تقسیط در رقم هاشمی بیش ترین شاخص برداشت (75/45 درصد) و بیش ترین میزان آمیلوز (21/22 درصد) را داشت. رقم بهار 1 با میانگین عملکرد دانه (6977 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (87/49 درصد) بیش تر نسبت به رقم هاشمی (به ترتیب 3933 کیلوگرم در هکتار و 35/40 درصد)، اختلاف معنی دار داشت. همچنین این رقم با میانگین 08/192 دانه در خوشه اصلی و میانگین 83/124 دانه در خوشه فرعی نسبت به رقم هاشمی برتری داشت. رقم هاشمی با میانگین آمیلوز (45/21 درصد) در گروه متوسط آمیلوز و رقم بهار 1 با میانگین (21/19 درصد) در گروه کم آمیلوز قرار گرفت. اثر متقابل تقسیط و رقم بر عملکرد کاه و کلش، شاخص برداشت، وزن هزاردانه، درصد پوکی دانه و ارتفاع بوته معنی دار بود.
  کلیدواژگان: تقسیط کود نیتروژن، عملکرد، کیفیت، برنج
 • محمدحسین قربانی، هریک هارتونیان صفحه 139
 • مصطفی صالحی فر، جعفر اصغری، سید حسین پیمان، حبیب الله سمیع زاده، حمید درستی صفحه 155
  این تحقیق به منظور بدست آوردن بهترین فاصله کشت و بهترین میزان کود نیتروژن و فسفر مورد نیاز برای برنج هیبرید (بهار 1) اجرا گردید. فواصل کشت مورد استفاده شامل سه سطح 15×30، 20×30 و 25×30 سانتی متر به عنوان عامل اصلی بوده است و همچنین کود نیتروژن نیز در چهار سطح 65، 95، 125 و 155 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و کود فسفر نیز در دو سطح 50 و 100 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار به عنوان دو عامل در کرت خرد شده به صورت فاکتوریل در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل با پایه بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. این آزمایش در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در فصل زراعی 1386 انجام شد. نتایج نشان داد که فاصله کشت بر میزان عملکرد، تعداد دانه در متر مربع، پنجه در بوته و تعداد پنجه بارور در گیاه دارای اثر معنی دار بود. همچنین کود نیتروژن نیز بر تعداد پنجه در بوته، تعداد دانه در متر مربع، درصد دانه های پر، وزن هزار دانه و تعداد پنجه های بارور دارای اثر معنی دار داشت. بیشترین میزان عملکرد از فاصله کشت 15×30 سانتی متر به میزان 23/8 تن در هکتار بدست آمد. بیشترین تعداد دانه در متر مربع نیز در فاصله کشت 25×30 سانتی متر حاصل گردید. بطورکلی فاصله کشت 15×30 سانتی متر و بکار بردن 155 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و 100 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار می تواند بهترین شرایط رشد را برای حصول عملکرد بالا در برنج بهار 1 ایجاد کند.
  کلیدواژگان: فاصله کشت، کود نیتروژن، کود فسفر، بهار 1 و عملکرد
 • مرتضی اشراقی نژاد، بهنام کامکار، افشین سلطانی صفحه 169
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام ارزن و تاثیرپذیری آن از طول دوره های فنولوژیک و سرعت نمو، آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در قالب تجزیه مرکب در چهار تکرار با هشت تاریخ کاشت (10 اردیبهشت، 11 خرداد، 13 تیر، 14 مرداد، 10 شهریور، 10 مهر، 12 آبان و 10 آذر) و سه رقم شامل معمولی Pannisetum galucum، دم روباهی Setaria italica و مرواریدی Panicum miliaceum در مزرعه تحقیقاتی- آموزشی دانشکده های علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. نتایج نشان داد که تاریخ های کاشت و ارقام مختلف از نظر میانگین سطح برگ و عملکرد اختلاف معنی داری داشتند. تاریخ کاشت اول در هر سه رقم دارای سطح برگ بیشتری بود، ولی از نظر عملکرد با تاریخ کاشت دوم اختلاف نداشت. افزایش طول دوره رشد رویشی در تاریخ های کاشت ابتدایی نسبت به تاریخ های کاشت دیگر سبب شد تا در این تاریخ های کاشت در زمان وقوع حداکثر تابش منطقه، گیاهان فرصت کافی برای تولید سطح برگ داشته باشند و در نهایت سطح برگ مطلوبی تولید نمایند و با شرایط مناسب دما و طول روز تقارن یابند. در بین ارقام، ارزن معمولی دارای بیشترین سطح برگ بود، ولی ارزن دم روباهی به دلیل طول دوره رشد طولانی تر، عملکرد بالاتری داشت. ضرایب همبستگی سرعت سبز شدن با دما نشان داد که سرعت سبز شدن در تمامی ارقام همبستگی بالایی با دما (97/0> r) داشت و سرعت ساقه روی تحت تاثیر دما و طول روز قرار گرفت. کم ترین تعداد روز از کاشت تا سبز شدن در بین ارقام مربوط به 14 مرداد و 10 شهریور و از پنجه زنی تا ساقه روی متعلق به 10 شهریور بود.
  کلیدواژگان: ارزن، تاریخ کاشت، نمو فنولوژیک، عملکرد
 • زهرا رشیدی، محمد جواد زارع، فرهاد رجالی، علی اشرف مهرابی صفحه 189
  هدف این آزمایش بررسی پاسخ خاک سطحی و خاک تحتانی به خاک ورزی-های متداول و کاهش یافته و کود زیستی (باکتری حل کننده فسفر) (Bacillus coagolance، B)، کود شیمایی فسفر (P) و تلفیق کود زیستی و کود شیمیایی فسفر (PB) در کشت دیم گندم بود. بدین منظور آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید که در آن سیستم های خاک ورزی در کرت های اصلی و تلفیق کود شیمیایی و باکتری حل کننده فسفر در سه سطح در کرت های فرعی اعمال گردید. سه سیستم خاک ورزی شامل (1) خاک ورزی متداول با استفاده از گاوآهن برگردان دار (CT)، (2) گاو آهن پنجه غازی (RTC) و (3) گاو آهن برگردان دار با جدا نمودن صفحه برگردان (RT) بودند. نتایج تحقیق نشان داد اعمال سیستم های مختلف خاک ورزی اثر معنی داری بر عملکرد کمی و خصوصیات کیفی گندم نداشته است. کاربرد توامان کود شیمیایی فسفر و باکتری حل کننده فسفر (PB) به دلیل افزایش جذب فسفر و نیتروژن به گیاه موجب افزایش میزان عملکرد، محتوای پروتیئن و فسفر دانه گردید. درصد کلونیزاسیون میکوریز، آنزیم دهیدروژناز و فسفاتاز خاک در عمق 5 تا 25 سانتی متری خاک متاثر از کاربرد خاک ورزی کاهش یافته (RT) و تیمار کود زیستی افزایش یافت. نتایج آزمایش نشان داد هر چند تغییرات عملکرد گندم تحت تاثیر نوع خاک ورزی قرار نگرفت ولی اعمال خاک ورزی کاهش یافته موجب تغییرات زیستی در عمق مشخصی از خاک گردید.
  کلیدواژگان: گندم، دیم کاری، خاک ورزی کاهش یافته، فعالیت زیستی خاک
 • محمدحسن فلاح هکی، علیرضا یدوی، محسن موحدی دهنوی، حمیدرضا بلوچی صفحه 207
  تعیین واکنش ارقام مختلف گیاهان زراعی به متغیرهای محیطی از کاشت تا برداشت یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی کشاورزی به منظور دستیابی به حداکثر عملکرد و کیفیت مطلوب است. تغییر تاریخ کاشت از طریق تاثیر بر طول دوره رشد رویشی و زایشی و توازن بین آن ها، بر عملکرد و کیفیت محصول تاثیر گذار خواهد بود. به منظور بررسی واکنش 4 رقم کلزای پاییزه به تاریخ کاشت های مختلف، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در سال 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بویراحمد به اجرا در آمد. عامل اول شامل تاریخ کاشت در چهار سطح به فاصله 10 روز از 21 شهریور ماه و عامل دوم شامل چهار رقم کلزای پاییزه (زرفام، اکاپی، الایت و SLM-046) بود. نتایج نشان داد که واکنش ارقام به تاریخ-های مختلف کاشت در صفات تعداد خورجین در بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و عملکرد روغن معنی دار بود. بیشترین تعداد خورجین در بوته (91)، عملکرد دانه (5231 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن (2227 کیلوگرم در هکتار) به رقم الایت در کاشت زودتر (21 شهریور) و کمترین آنها به رقم SLM-046 با 40 روز تاخیر در کاشت (20 مهر) تعلق داشت. با تاخیر در کاشت درصد روغن کاهش و درصد پروتئین دانه افزایش یافت. در بین ارقام، تاخیر در کاشت کمترین کاهش عملکرد دانه و روغن را در رقم زرفام ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: ارقام کلزا، تاریخ کاشت، عملکرد، محتوای روغن، محتوای پروتئین
 • لاله چالیش، سعدالله هوشمند صفحه 223
  به منظور ارزیابی برخی صفات، برآورد وراثت پذیری و ارتباط بین آن ها در گندم دوروم، یک جامعه شامل صد و چهار لاین خالص نوترکیب، در دو آزمایش گلدانی و شرایط مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت. در شرایط گلدانی لاین های نوترکیب، والدین و ارقام شاهد در یک طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و در شرایط مزرعه در قالب طرح آگمنت مورد ارزیابی قرار گرفتند. در هر دو آزمایش نتایج نشان داد که ژنوتیپ های مورد مطالعه از لحاظ کلیه صفات مورد بررسی تفاوت معنی دار داشتند. تفکیک متجاوز معنی دار در اجزاء عملکرد همچون تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه در بوته مشاهده گردید. ضرایب تنوع فنوتیپی و ژنتیکی نشان داد که لاین های مورد مطالعه از نظر عملکرد دانه، تعداد دانه در بوته، شاخص برداشت و تعداد پنجه دارای تنوع ژنتیکی بیشتری بودند. قابلیت توارث پذیری، برای صفات وزن صد دانه، تعداد پنجه و تعداد پنجه بارور، نسبتا پائین و برای صفات ارتفاع، عملکرد دانه، طول سنبله، شاخص برداشت، روز تا گلدهی و تعداد دانه در بوته متوسط به بالا بود. شاخص برداشت و تعداد دانه در بوته بالاترین همبستگی را با عملکرد دانه نشان دادند. بر مبنای نتایج تجزیه علیت اثر واقعی تعداد دانه در بوته بر عملکرد از نوع مستقیم بود اما شاخص برداشت بیشترین اثر را به صورت غیر مستقیم و از طریق تعداد دانه در بوته بر عملکرد داشته است؛ لذا تعداد دانه در بوته، اصلی ترین عامل کنترل کننده عملکرد دانه در جامعه گندم دوروم مورد بررسی می باشد.
  کلیدواژگان: گندم دوروم، وراثت پذیری، عملکرد دانه، رگرسیون مرحله ای تجزیه علیت
 • مقاله کوتاه علمی
|
 • N.S. Rozati, A. Gholami, H.R. Asghari Page 1
  In this research, the effects of split application of nitrogen fertilizer on yield and yield component of three varieties of corn have been investigated. For this purpose, a split plot experiment on the base of randomized complete blocks in four replications was used. The main plots were three varieties of corn (370, 447 and 499), and sub plots were six split application of urea fertilizer treatments. In each treatment 180 Kg/ha pure nitrogen (392 Kg/ha urea) was used. The results show that there is significant difference in bush height, grain yield, harvest index and number of kernel in ear between varieties and there is no significant difference in weight of 100 grains and bush diameter. Variety of 499 was the best one view point of mentioned characteristics. Also fertilizer treatments show significant difference. In all characteristics, except of weight of 100, the forth treatment (N4: 98Kg urea/ha in planting time, 147Kg urea/ha three weeks before flowering, 147Kg urea/ha three weeks later flowering) was identified as a best treatment. Interaction of variety-fertilizer treatment only has significant effect on grain yield, harvest index and number of kernel in ear. According to obtained results of this research, variety of 499 is preferred for planting because in this variety the highest yield has been achieved. Also, the forth fertilizer treatment is suggested among the all treatments.
 • F. Ebrahimpour, A. Chaab, H. Musavi, N. Musaviyan Page 17
  In order to study of efficiency Total dual purpose herbicide and mixed Granestar and Acsiyal herbicides, and response of wheat at growth various stages to the aforementioned herbicides, an experiment with randomized complete block design with three replications were conducted during 2008-2009 in a field experiment at Ramin Agricultural and Natural Resources University, Khouzestan. Treatments included using dual purpose herbicide Total and mixed herbicides Granestar and Acsiyal in growth difference stages (three-leaf, tillering, stem elongation, three-leaf plus stem elongation and heading). Meanwhile, two additional treatments no application herbicide was arranged as weeding and no cultivate control of weeds in full season. The results indicated that was significant effect (P<0.001) between different treatments for grain yield, biological yield, harvest index, tiller number m-2, spikelet per spike, spike length, plant height and dry weight of weeds m-2. Although for traits grain per spike, grain per spikelet and 1000-grains weight was not differed significantly. Throughout taken most, grain yield in Total herbicide of stages three-leaf plus stem, three-leaf and tillering, and of mixed herbicides in three-leaf stages, three-leaf plus stem, and tillering, respectively.
 • Z. Khodarahmpour, R. Choukan, B. Hosseinpour Page 31
  In order to determine the best index for evaluating maize genotypes, 15 maize inbred lines were evaluated in two planting dates, 6 July to coincide heat stress with pollination time and 27 July as normal planting to avoid high temperature during pollination and grain filling period, using a randomized complete block design with three replications, in Shushtar city, in 2007. Result showed that in stepwise regression analysis for heat stress condition, grain number per ear was the single trait that entered in model but, for normal condition, grain number per ear, hektolitr weight and 1000 grain weight were entered in model, respectively. Factor analysis, for heat stress and normal conditions indentified four independent factors which explained 81.92 and 82.90 percent of all variations, respectively. Under both, heat stress and normal conditions, first factor yield, second factor ear morphology and third factor grain characteristic named. But fourth factor in stress condition hektolitr weight and grain moisture percent and in normal condition grain moisture percent, hektolitr weight and grain width named. Based on the results, grain number per ear under heat stress and grain number per ear and 1000 grain weight, revealed as suitable traits which can discriminate maize genotypes.
 • A. Azari-Nasrabad, S.H.R. Ramazani Page 51
  In order to study of variation and relationships between morphological traits with yield and its components in three grain sorghum cultivars (Kimia, Sepideh and Payam) and nine promising lines (Mgs1-Mgs9) received from Seed and Plant Improvement Institute, an experiment was conducted as randomized complete block design with four replications in Birjand agricultural research station, in two growing season. Morphological traits including plant height stem diameter, flag leaf area, panicle length, tiller number, number of seeds per panicle, 1000-kernel weight, harvest index and grain yield were measured. According to results of Combined Analysis, investigated cultivars and lines were significantly different at 1% probability level about majority of traits that indicate there is high variation between studied lines and cultivars. According to path analysis, dry weight of panicle had the highest direct effect on grain yield. while number of seeds per panicle, 1000-kernel weight and panicle length had indirect effect on grain yield via dry weight of panicle. Thus, such traits should be considered in yield breeding program together. Also tiller number had the highest negative indirect effect on grain yield, so in order to acces to lines with high yield, lines with lower tiller number should be selected.
 • A. Dastmalchi, A. Soltani, N. Latifi, E. Zeinali Page 63
  Crop simulation models are increasingly used in agriculture. These models help in saving time and expenses. The objective of this study was to evaluate CropSyst model in predicting development, growth and yield of wheat cultivars from Golestan province. To do this, experimental data from different experiments were gathered for Kohdasht, Shiroodi, Tajan and Zagros. Model performance in simulating days to anthesis and maturity, biomass accumulation at anthesis and maturity and leaf area index at anthesis, nitrogen accumulation at anthesis and maturity and grain yield were evaluated. Root mean square error (RMSE) were 5.2 and 9.5 days for anthesis and maturity that were 4.6% and 6.4% of the means, respectively. RMSE of LAI at anthesis was 1.2 m2.m-2 that was 20.9% of the mean. For grain yield, RMSE was 556 kg.ha-1, 13.3% of mean. For other development and growth characteristics, model performance was acceptable. Therefore, this model can be used in simulation of these cultivars.
 • Kh. Mohammadi, B. Pasari, A. Rokhzadi, A. Ghalavand, M. Aghaalikhani, M. Eskandari Page 81

  In order to study the effect of different resources of farmyard manure, compost and biofertilizers on grain yield and quality of canola (Talaieh cultivar), an experiment was conducted at Kurdistan region in 2008 and 2009 growing season. Experimental units were arranged in split-split plots design based on randomized complete blocks with three replications. Main plots consisted of two locations with difference in soil texture (L1): Agricultural Research Center of Sanandaj and (L2): Islamic Azad University of Sanandaj, as location levels. Also, five strategies for obtaining the base fertilizer requirement including (N1): farmyard manure; (N2): compost; (N3): chemical fertilizers; (N4): farm yard manure + compost and (N5): farm yard manure + compost + chemical fertilizers were considered in split plots. Four levels of biofertilizers were (B1): Bacillus lentus and Pseudomonas putida; (B2): Trichoderma harzianum; (B3): Bacillus lentus and Pseudomonas putida & Trichoderma harzianum; and (B4): control. Results showed that location, different resources of fertilizer and interactions of them have a significant effect on grain yield. The highest grain yield (4660 kg/ha) was obtained from treatment, that farmyard manure, compost and biofertilizers were co application in clay loam soil (Gerizeh station). Location, basal fertilizers and biofertilizers have a significant effect on N, S and N/S of canola seed. Co application of compost and farmyard manure produced highest percent of olieic acid (61.5 %) and linoleic acid (22.9%). Co application of compost and farmyard manure has a significant increase in oleic acid and linoleic acid. Finally, L1N5B3 treatment, that compost, farmyard manure and biofertilizers were co application in Gerizeh station in compare to other treatments, selected as a best treatment of experiment.

 • S.M. Sadeghi, H. Samizadeh Page 103
  To determine the yield stability, adaptability and analysis of the genotype× environment interaction of Virginia tobacco, 15 hybrids of tobacco including 10 Iranian and 5 international hybrids were evaluated in two different experiments (water stress and normal irrigation) using a Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications at two locations including Rasht and Tirtash Tobacco Research Centers (four environments) for two years (2006 to 2007). Statistical methods including combined analysis of variance, estimating 14 stability parameters and pattern analysis were applied. Result of environmental variation and coefficient of variance showed that hybrids Coker254 VE1, K394 VE1 and NC89 VE1 had low value for environmental variance and coefficient of variation was the most stable genotypes, respectively. The hybrid PVH03 based on Shukla's stability variance, Wricke's equivalence, variance of deviation from liner regression and also interaction principal component analysis axis 1(IPCA1) of AMMI model was known as the most stable hybrids. The biplot technique was used to identify appropriate genotypes to special locations. Results showed that hybrids PVH03, K394 NC89 and Coker254 NC89 with the lowest interaction, and hybrids ULT109, NC291, Coker254 Coker347 and VE1 Coker347 with the highest interaction were the most stable and unstable hybrids, respectively. Furthermore, hybrids Coker254 K394, NC291 and CC27 for Tirtash and hybrids NC89 Coker347, K394 Coker347, Coker254 VE1 and ULT109 for Rasht were more suitable in non drought stress condition.
 • M. Esmaeilzadeh Moridani, M. Eshraghi-Nejad, S. Galeshi, M. Ashouri Page 121
  In order to investigation of nitrogen fertilizer split application effect on quantity yield and grain quality of rice varieties, an experiment was carried out based on RCBD design as split plot experiment in three replications in Langroud in 2006. Main and sub factor were variety (Hashemi and Bahar 1) and five nitrogen fertilizer split application (split of 150 kg.ha-1 N at transplanting, stemming, heading and flowering stages). Quantity traits (yield and its components, straw yield, harvest index, plant height, main and sub panicle length) and three cooking quality index include: grain amylose content, gel consistence and gel temperature were measured. Results showed that the effect of split application was significant on grain yield, stuble yield, 1000 grains weight and plant height. N1 split (50% in transplanting and 50% in stemming) was the best treatment with 6619 Kg.h-1 mean yield. This split in Hashemi has more harvest index and amylose content (45.75% and 22.21%, respectively). Bahar 1 with more mean grain yield (6977 Kg.h-1) and harvest index (49.87%) than Hashemi (3933 Kg.h-1 and 40.35%) have significant difference. Also Bahar 1 has significant difference with Hashemi in mean of the number of grain in main and sub panicul (192.08 and 124.83, repectively). Hashemi and Bahar 1 were set in moderate and low amylose content groups, with 21.45% and 19.21%, respectively. The interaction effect between split and variety was significant on straw yield, harvest index, 1000 grains yield, percent of unfilled grain and plant height.
 • M.H. Ghorbani, H. Harutyunyan Page 139
  In order to evaluation of plant densities and row spacing effects on growth and yield of wheat, an experiment was conducted by using four plant densities (125, 250, 375 and 500 plants per m2), two row spacing (12.5 and 25 cm), in a randomized complete block design with three replicates in Anbare-Ololum reign in rainfed and saline conditions during 2008-2009. Results showed that leaf area index (LAI) corresponded to stem elongation stage was higher in row spacing of 12.5 (in comparison with row space of 25 cm), but in spite of stem elongation stage, this was inverse in booting stage. Increasing of row space decreased stem number, but increased plant height, while did not affect fertile stems number. Morover, dry matter and yield corresponded to row space of 25 cm was higher than 12.5 cm (about 11%). In addition, grain yield of 250 and 375 plants per square meter treatments increased 30&48% in comparison with 125 plants per square meter, respectively. But increasing of plant density upper than 375 to 500 plants per square meter did not affect grain yield significantly. Interaction of plant density and row spacing treatments revealed that dry matter, 1000-grain weight and harvest index with using row space of 25 cm was more than row space of 12.5 cm in all plant densities, Overall, it seems that row space of 25 cm decreases stem number per unit area without reducing fertile stems number, while it increases dry matter, plant height, grain yield and harvest index.
 • M. Salehi Far, J. Asghari, S.H. Payman, H. Samizadeh, H. Dorosti Page 155
  This research was conducted on determination of better planting distance and better amount of nitrogen and phosphorus for hybrid rice (Bahar 1). Planting distance were used in this experiment, include 30×15, 30×20 and 30×25 cm as main factor. And also nitrogen fertilizer was used, include four levels, 65, 95, 125 and 155 k/ha and phosphorus fertilizer used include tow levels, 50 and 100 k/ha as two factors in split plot as split plot factorial design with three replications. This experiment was performance in experimental field of Guilan University in growing season 2008. Result indicate that, planting distance was affected significantly on yield, seed number in square meter, tiller in shrub and fertile tiller in plant. And also, nitrogen fertilizer was affected significantly on number of tiller in shrub, seed number in square meter, fill seed percentage, 1000-seed weight and fertile tiller number. The highest rate of yield, amount of 8.23 ton/ha was obtained from planting distance 30×15cm. The highest number of seed in square meter was obtained from planting distance 30×25cm. Generally, planting distance 30×15 plus application of 155 kg nitrogen per hectare plus application of 100 kg phosphorus is the best conditions for obtaining of high yield in Bahar 1.
 • M. Eshraghi-Nejad, B. Kamkar, A. Soltani Page 169
  In order to investigation of sowing date effect on yield of millet species and its impressible from duration of phonological periods and development rate, an experiment was conducted based on complete randomized block design as combine analysis in four replications at eight sowing dates (30 April, 1 Jun, 31 May, 4 July, 5 August, 1 September, 2 October and 3 November) and three millet species (panicum miliaceum, pennisetum galucum and setaria italica) in research field of Gorgan university of Agricultural Sciences and Natural Resources. The results of this study showed that the sowing dates and species have significant differences in mean of leaf area index (LAI) and yield. First sowing date has the most LAI at three species, but it has not significant different by second sowing date in yield. Increase in growth duration at early sowing dates lead to increase of LAI simultaneous proper temperature and day length conditions. Common millet has the most LAI, but foxtail millet has the most yield for longer growth period. The results of correlation coefficients of emergence rate with temperature showed that emergence rate has high correlation (r>97%) at all varieties and stemming rate influenced by temperature and day length. the least days to emergence were in (5 August and 1 September) and the least days from tillering to stemming were in (1 September).
 • Z. Rashidi, M.J. Zare, F. Rejali, A. Ashraf Mehrabi Page 189
  The objective of this study was to determine the quicker response of subsoil or surface soil to minimum tillage (MT) and conventional tillage (CT) and biofertilizers (Bacillus coagulans, B), Phosphorus fertilization (P) and integrated P and B (PB) under the wheat (Triticum aestivum L vr. Sardari) growing season. The experimental design was split plot laid out in randomized complete block design with three replications that tillage practice systems were in the main plots. The field trial is located in the dryland semiarid. Three tillage practices were: (i) conventional tillage (CT), with moldboard ploughing; (ii) reduced tillage (RTC), with ducksfoot cultivator with a springtine harrow, and (iii) with moldboard ploughing with the moldboard detached (RT). Result showed that there was no significantly differ in yield and yield component in wheat under MT or CT. Integrated P and B (PB) significantly (P<0.05) increased nutrient accumulation through increasing in N and P uptake of wheat plants. At 5–20 cm, miycorrhizal colonization value, alkaline phosphatase (ALP) enzymes and dehydrogenase activity (DHA) was greater than at 0–5 cm when wheat was under RTC or RT. At 5–20 cm B inoculant and PB increased ALP and DHA. Result indicated that transition to conservation tillage is the delay in soil response but subsurface soil can respond quickly to a cessation in tillage under the semiarid area condition.
 • M.H. Fallah Heki, A.R. Yadavi, M. Movahhedi Dehnavi, H.R. Balouchi Page 207
  Determination of the response of different crop varieties to environmental variables from planting to harvest is one of the fundamental pillars of agriculture planning to achieve maximum yield and desirable quality. Changing planting date by effect on vegetative and reproductive growth period and balance between them, will affect yield and product quality. In order to study the responses of four winter canola cultivars to different planting dates a factorial experiment was carried out in Randomized Complete Block Design with four replications in 2008-2009 at the research field of Agricultural Research Station of Yasouj. Planting date in four levels with ten days intervals from September 12 as a first factor and four winter canola cultivars (Zarfam, Okapi, Elite and SLM-046) as second factors were used. Results showed that cultivars responses to different planting date in traits of number of pods per plant, biological yield, grain yield and oil yield were significant. The highest number of pods per plant (91), grain yield (5231 kg/ha) and oil yield (2227kg/ha) were belonged to Elite cultivar in earlier panting date (September 12) and the lowest of these traits were belonged to SLM-46 cultivar with forty days delay in planting (October 12). Delayed planting decreased seed oil percent and increased seed protein percent. Delayed planting decreased the grain and oil yield of Zarfam cultivar lower than other cultivars.
 • L. Chalish, S. Houshmand Page 223
  The aim of this study was evaluation of some of characters, estimation of their heritability and their relationship in 104 recombinant inbred lines population of durum wheat under pot and field conditions. The inbred lines, their parents and control genotypes were evaluated in completely randomized design in 3 replications at pot study and in augment design at field condition. Analysis of variance indicated that genotypes were significantly different for all of the traits in both conditions. Transgressive segregation was significant for the traits especially for yield grain and related traits. Coefficients of genotypic and phenotypic variability revealed recombinant inbred lines had more genetic variation for grain yield, number of seed per plant, harvest index and number of tiller. Heritability was relatively low for number of tiller, number of fertile tiller and 100 seed weight and was medium and high for height, grain yield, head length, harvest index, days to flowering, and number of seed per plant. Harvest index and number of seed per plant had highest correlation with grain yield. Path analysis t showed that number of seed per plant had direct effect on grain yield while harvest index contributed indirectly to grain yield via seed number per plant. Hence it seems that number of seed per plant is main character to explain the variation of grain yield in the studied durum wheat population.