فهرست مطالب

 • Volume:16 Issue: 3, 2011
 • تاریخ انتشار: 1390/09/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سهراب شهزادی، دکترپریسا عظیمی، علیرضا زالی، خسرو پارسا صفحه 105
  سابقه و هدف
  درمان گلیوم خوش خیم یکی از مشکلات جراحی اعصاب است. با توجه به گزارشاتی از موفقیت درمان چشمه های موقت 125I در بیماران low grade glioma (LGG) و عدم گزارش از تجربه آن در کشور، این تحقیق بر روی مراجعین به بیمارستان شهدا تجریش که به علت LGG قبلا تحت درمان جراحی یا رادیو تراپی قرار گرفته بودند و پاسخ به درمانهای قبلی نداشتند انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه به روش case series روی کلیه بیمارانی که طی سالهای 1382 لغایت 1389 به طور مستمر با تشخیص LGG برای جراحی استریوتاکتیک با چشمه پرتوزا 125I مراجعه نمودند، انجام گرفت. بیماران حداقل 6 ماه پیگیری شدند و نتایج درمانی با بقای بیماران و با استفاده از منحنی کاپلان- مایر ارایه گردید.
  یافته ها
  طی مدت مطالعه 8 بیمار واجد شرایط وجود داشتند؛ 7 نفر مرد و یک نفر زن که در سنین 6/10±1/31 سال بودند. یک نفر به علت مشکلات قلبی تنفسی فوت گردید. بقای کلی بیماران 42% بود و 7 بیمار در آخرین پیگیری در قید حیات بودند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد استفاده از چشمه های موقت پرتوزا 125I در درمان تومورهای LGG قابل قبول باشد. پیشنهاد می شود تاثیر این روش به عنوان درمان اولیه در بیماران تازه تشخیص داده شده LGG نسبت به بیمارانی که عدم پاسخ به درمان داشته اند، مقایسه شود.
  کلیدواژگان: براکی تراپی، استریوتاکتیک براکی تراپی، گلیوما، ید ایزوتوپ، بقا
 • جلیل کاوه، محمد فرح بخش، ابوالقاسم حکمت پور، محمد قیاسی صفحه 112
  سابقه و هدف
  امروزه سبک های مختلف رهبری تعیین کننده میزان کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان در بخشها و شرایط مختلف می باشد. این این پژوهش با هدف سنجش رابطه سبک رهبری سرپرستاران با میزان تمایل پرستاران به ادامه فعالیت در بخشهای تخصصی بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1388 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی بود و برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد تمایل به ماندگاری و سبک رهبری مشارکتی- آمرانه استفاده گردید. داده های گردآوری شده بوسیله تکنیک های آماری استنباطی تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش در مورد چهار سبک مورد مطالعه نشان داد که ضریب همبستگی بین سبک های مدیریت و تمایل به ادامه فعالیت پرستاران به ترتیب: سبک آمرانه (12/0)، سبک خیرخواهانه (21/0-)، سبک مشورتی (24/0) و سبک مشارکتی (998/0) بود. همچنین میانگین نمره میل به ادامه فعالیت در مجموع 4/2 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود همبستگی مثبت بین سبک رهبری مشارکتی سرپرستاران و تمایل به ادامه فعالیت پرستاران در مراکز مورد مطالعه، این شیوه می تواند راهکاری مناسب برای اداره هرچه بهتر بخشهای تخصصی پرستاری در بیمارستانهای کشور باشد.
  کلیدواژگان: رهبری، سبک رهبری، ماندگاری، پرستار
 • مرضیه برزگر، سید علیرضا طلایی زواره، سعیده داوری، محمود سلامی صفحه 117
  سابقه و هدف
  با توجه به شیوع و روند رو به افزایش اختلالات رفتاری، به نظر می رسد استرس در دوران بارداری با بروز اختلالات رفتاری در فرزندان مرتبط می باشد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین تاثیر استرس صوتی در دوران بارداری بر میزان اضطراب فرزندان نر موشها می باشد.
  مواد و روش ها
  سه گروه از مادران باردار از روز 15 تا 21 حاملگی، روزانه به مدت 1، 2 و یا 4 ساعت در معرض استرس صوتی قرار گرفته و یک گروه دیگر دوره بارداری طبیعی را گذراندند. میزان اضطراب فرزندان نر 45 روزه آنها (10 سر در هرگروه)، به وسیله ماز صلیبی شکل مرتفع برآورد گردید. درصد تعداد ورود و مدت زمان سپری شده در بازوی ماز محاسبه شد. همچنین، سطح کورتیکوسترون در موشهای باردار و در فرزندان اندازه گیری گردید و مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  اعمال روزانه استرس صوتی به مدت 2 و یا 4 ساعت در هفته آخر بارداری، سبب افزایش میزان اضطراب در فرزندان گردید (05/0 p<). همچنین میزان کورتیکوسترون سرم در آنها نسبت به حیوانات کنترل بالاتر بود. در مواجهه روزانه با استرس صوتی به مدت یک ساعت، میزان اضطراب و سطح کورتیکوسترون فرزندان مشابه با گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  مواجهه با استرس صوتی در موشهای باردار، سبب افزایش بروز اضطراب و سطح کورتیکوسترون در فرزندان می شود، و میزان بروز این تغییرات به مدت زمان مواجهه با استرس صوتی بستگی دارد.
  کلیدواژگان: استرس فیزیولوژیک، مواجهه با صوت، حاملگی، استرس پیش از تولد، اضطراب، ماز صلیبی شکل مرتفع، موش صحرایی
 • محمد نبیونی، جواد رسول، آذر شیخ الاسلامی صفحه 125
  سابقه و هدف
  در هیدروسفالی مادرزادی تجمع بیش از حد مایع مغزی نخاعی در مغز باعث تغییر منفی درهومئوستاز آب می گردد.Aquaporin (AQP) خانواده ای از پروتئین های کانالی آبی عرض غشایی می باشند که نقش مهمی را در تکوین مغز ایفا می کنند و احتمالا در ایجاد هیدروسفالی مادرزادی نیز نقش دارند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه میزان بیان پروتئین AQP-1 در رت نژاد Hydrocephalus Texas (H-Tx) توسط روش های ایمونوهیستوشیمی، وسترن بلات و الایزا بررسی گردید. هیدروسفالی در این حیوانات در نتیجه انسداد قنات مغزی در روز 18 جنینی رخ می دهد که این شرایط در هفته های 5-4 کشنده است. میزان بیان پروتئین AQP-1 در رت های H-Tx غیرمبتلا و مبتلا و رت های کنترل Wistar در روزهای جنینی 17 و 19 و همچنین در سنین بعد از تولد P3 و P10 ارزیابی گردید.
  یافته ها
  سطح بیان AQP-1 در رت های H-Tx مادرزادی و مبتلا در مقایسه با رت های کنترل Wistar کاهش یافت. این کاهش در E17 یعنی یک روز قبل از انسداد Aqueduct در این حیوان مدل رخ داد که در رت های تازه متولد شده این کاهش بیان بیشتر در نمونه های P10 مشاهده گردید. این مطلب پیشنهاد می کند که شکل گیری این بیماری می تواند پدیده ای با اثرطولانی باشد.
  نتیجه گیری
  AQP-1 نقش مهمی را درتولید CSF طی مراحل اولیه دوره حاملگی در هیدروسفالی مادرزادی ایفا می کند. براساس شواهد مولکولی طی مراحل رشد و نمو در این حیوانات مدل، نقص در تنظیم بیان پروتئین AQP-1 می تواند در ایجاد این بیماری نقش داشته باشد. مکانیسم عمل مستقیم پروتئین AQP-1 در مسیر جریان CSF و یا اثر غیر مستقیم آن بر تکوین مغز هنوز شناخته شده نیست و نیازمند مطالعات بیشتر می باشد.
  کلیدواژگان: Aquaporin، 1، هیدروسفالی مادرزادی، رت H، Tx، مایع مغزی نخاعی (CSF)
 • منوچهر بهنیا، محمد اسدپور پیرانفر، محمداسماعیل قیداری، محمدرضا بیرانوند، دکترمرسده کروندی، مصطفی سمیع زاده صفحه 130
  سابقه و هدف
  بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در خطر بالای پیشرفت بیماری عروق کرونر قرار دارند و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلب و عروق در این گروه 15-10 برابر بیشتر از جمعیت عمومی است. نشان داده شده است که پیوند کلیه سبب بهبود کیفیت زندگی و پیش آگهی در گیرندگان پیوند می شود. با توجه به افزایش تعداد بیماران در انتظار پیوند، تلاشهای زیادی جهت غربالگری دقیق بیمارانی که کاندیدای مناسب پیوند باشند انجام می شود که بررسی قلبی بخشی اساسی از این غربالگری می باشد.
  مواد و روش ها
  در مدت یک سال، 75 بیمار دیالیزی مبتلا به نارسایی مزمن کلیه و کاندید پیوند که ریسک عوارض قلبی عروقی آنها (بر اساس سن بالای 50 سال، سابقه دیابت، علائم بالینی و تغییرات نوار قلب) بالا بود وارد مطالعه شدند. پس از انجام آنژیوگرافی عروق کرونر، یافته های بیماری عروق کرونر در این بیماران با استفاده از ضریب همبستگی اسپرمن بررسی گردید.
  یافته ها
  در این پژوهش 75 بیمار با میانگین سنی 52 سال مورد مطالعه قرار گرفتند که 44 نفر آنها (58%) مذکر بودند. از میان بیماران، 50 نفر (6/66%) مبتلا به CAD و 25 نفر (3/33%) دارای عروق کرونر نرمال یا Mild CAD بودند. 33 بیمار مبتلا به دیابت بودند که 29 نفر آنها (5/90%) مبتلا به CAD و 4 نفر (5/9%) دارای عروق کرونر نرمال یاMild CAD بودند. بیماران غیر دیابتی در این مطالعه 42 نفر بودند که 21 نفر (50%) مبتلا به CAD و 21 نفر (50%) نیز دارای عروق کرونر نرمال بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای CAD دربیماران دیابتی کاندید پیوند کلیه، توصیه می شود که این بیماران قبل از پیوند، جهت تعیین ریسک CAD تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گیرند و به نظر می رسد این روش مقرون به صرفه باشد. اما نتیجه گیری در مورد بیماران غیر دیابتی دشوار است و با توجه به محدود بودن نمونه ها در این پژوهش نیاز به بررسی بیشتری در این زمینه می باشد.
  کلیدواژگان: نارسایی مزمن کلیه، بیماری عروق کرونر، دیابت شیرین
 • مهران کوچک، مصطفی علوی مقدم، فرشاد حیدری، مهدی احمدی نژاد، میرمحمد میری صفحه 134
  سابقه و هدف
  ترومبوآمبولی وریدی یکی از شایعترین مشکلاتی است که در بخش مراقبتهای ویژه می تواند وضعیت عمومی بیمار را پیچیده تر نماید. هدف از این مطالعه تعیین میزان بروز این عارضه در بیماران بستری در ICU بیمارستان امام حسین بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به روش مقطعی روی کلیه بیماران بستری در ICU بیمارستان امام حسین در محدوده زمانی 86-1385 انجام گرفت. سن، جنس، بیماری زمینه ای و روش درمانی آنها مشخص و ثبت گردید. تشخیص ترومبوآمبولی با شک بالینی و با تایید سونوگرافی داپلر بود. بیماران پرخطر مطابق معیار WELL''s تعیین شده و داروی پروفیلاکسی دریافت نموده و ارتباط آن با بروز آمبولی تعیین و مورد قضاوت آماری قرار گرفت. میزان بروز آمبولی و مرگ و میر در نمونه ها تعیین و میزان واقعی آن برآورد گردید.
  یافته ها
  از 339 بیمار، 14 نفر (1/4%) ترومبوز وریدی پیدا کردند. 5 نفر (7/35%) از آنها دچار آمبولی ریه شدند که 3 نفرشان (4/21%) فوت کردند (2 نفر از سرویس جراحی عمومی و 1 نفر از سرویس جراحی اعصاب)؛ مرگ و میر ناشی ازآمبولی در کل بیماران 89/0% بود. از بین این 14 نفر فقط 5 نفر (7/35%) داروی پروفیلاکسی دریافت کرده بودند و هیچکدام از 3 بیمار فوت شده پروفیلاکسی دریافت نکرده بودند. بر اساس بیماری زمینه ای، 4 نفر در سرویس جراحی عمومی، 6 نفر در سرویس جراحی اعصاب، 3 نفر در سرویس ارتوپدی، و 1 نفر در سرویس داخلی بستری بودند. روش پروفیلاکسی در تمام موارد هپارین و انوکساپارین بود، یک مورد هم فیلترگذاری در ورید اجوف تحتانی انجام شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد بروز ترومبوآمبولی وریدی و مرگ و میر ناشی از آن در ICU قابل پیش بینی بوده و نیز به نظر می رسد که انجام پروفیلاکسی در بیماران پرخطر احتمالا می تواند از آمبولی ریوی گسترده و مرگ و میر ناشی از آن جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: ترومبوز وریدهای عمقی، آمبولی ریه، بروز، مرگ و میر
 • طبیه جاهد بزرگان، مریم خوشنود شریعتی، آمنه شیرین ظفرقندی، پریسا دارابی، عبدالله کریمی صفحه 139
  سابقه و هدف
  استرپتوکوک گروه B از سال 1970 به عنوان یک عامل پاتوژن شناخته شده است. این میکروب می تواند در طی حاملگی و پس از زایمان عوارض نامطلوبی را در مادر و نوزاد ایجاد کند. شیوع استرپ B در واژن و رکتوم خانمها در جوامع خارجی حدودا 30-20 درصد است. شیوع کلونیزاسیون استرپ B در مراکز مختلف ایران متفاوت است. با توجه به اینکه شناسایی و درمان این عفونت می تواند سبب کاهش عوارض و مرگ و میر مادری و نوزادی شود، این مطالعه با هدف تعیین شیوع کلونیزاسیون استرپ B در خانمهای حامله مراجعه کننده به درمانگاه مهدیه در سال 1387 و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی آن انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی روی 246 خانم حامله 37-35 هفته مراجعه کننده به بیمارستان مهدیه بین شهریور تا آبان 1387 انجام شد. نمونه سواب از واژن و رکتوم تهیه و سپس کشت داده می شد. پس از رنگ آمیزی گرم در صورت مثبت بودن از تست اختصاصی جهت تشخیص استرپتوکوک گروه B استفاده می شد. در ضمن آنتی بیوگرام نیز انجام و حساسیت باکتری به پنی سیلین G، آمپی سیلین، سفازولین، اریترومایسین، کلنیدامایسین و وانکومایسین سنجیده می شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان شیوع استرپتوکوک گروه B در زمان انجام تحقیق 3/5% بود. هیچ ارتباط معنی داری بین سن، ملیت، سطح سواد، تعداد زایمان، وضعیت کیسه آب، و یا وضعیت تب مادر در هنگام بستری با کشت مثبت و منفی پیدا نشد. نهایتا میزان حساسیت به پنی سیلین 5/61 %، آمپی سیلین 6/84% و نسبت به اریترومایسین، سفازولین، کلیندامایسین و ونکومایسین نزدیک به 100% بود.
  نتیجه گیری
  میزان شیوع استرپ B در مطالعه ما نسبت به مطالعات مشابه در کشور کمتر بوده است و میزان حساسیت استرپ B به پنی سیلین در مقایسه با سایر آنتی بیوتیک ها کمتر است.
  کلیدواژگان: استرپتوکوک گروه B، کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B، حاملگی، ایران
 • محمد برزگر، دکترمجید محله ای، محمدباقر حسینی صفحه 144
  نوروپاتی هیپومیلنیزان مادرزادی یک پلی نوروپاتی شدید دوران شیرخواری است که با هیپوتونی، آرفلکسی و ضعف شدید عضلانی تظاهر کرده و معمولا منجر به مرگ زودرس و یا ناتوانی شدید می شود. در این مقاله یک مورد از این بیماری که در بدو تولد با هیپوتونی شدید و تنفسهای ضعیف و وابستگی به ونتیلاتور تظاهر کرده بود، گزارش می شود. برررسی الکترودیاگنوستیک، کاهش شدید هدایت عصبی و بیوپسی عصب سورال باندل های عصبی فاقد میلین را نشان داد. این یافته ها مطابق با بیماری نوروپاتی هیپومیلینیزان مادرزادی می باشد. در تشخیص افتراقی هیپوتونی شدید نوزادی، نوروپاتی هیپومیلینیزان مادرزادی نیز باید مد نظر باشد.
  کلیدواژگان: نوروپاتی مادرزادی، هیپومیلنیزاسیون، هیپوتونی، نوزادان
|
 • Sohrab Shahzadi, Parisa Azimi, Alireza Zali, Khosrow Parsa Page 105
  Background And Aim
  Treatment of low-grade glioma (LLG) is one of the problems of neurosurgeon. According to reports, treatment of LGG tumors has been successful with stereotactic brachytherapy (SBT with temporary 125Iodine seeds). Due to the lack of reported experience in our country in this regard, this study was conducted on patients treated in Shohada-Tajrish Hospital between 2004 and 2011.
  Materials And Methods
  This case series was conducted on consecutive patients with diagnosed LGG tumors treated with SBT (125Iodine seeds). Patients follow-up were at least 6 months. Survival of patients was assessed with the Kaplan-Meier method.
  Results
  During the study period 8 patients (7 male and 1 female) with a mean age of 31.1±10.6 y were treated. One patient died due to respiratory and cardiac problems. The overall survival was 42% and 7 patients were alive by the last follow-up. ‍
  Conclusion
  It seems using SBT (temporary 125Iodine seeds) in the treatment of LGG tumors is acceptable. It is recommended to compare the efficacy of this method in newly diagnosed patients compared with those who did not respond to the previous treatments.
 • Jalil Kaveh, Mohammad Farahbakhsh, Abolghasem Hekmatpour, Mohammad Ghiasy Page 112
  Background And Aim
  Nowadays different leadership styles determine the efficiency and effectiveness of staff in different conditions and sectors. The purpose of this study was to assess the relationship between leadership styles of head nurses with continuing activities of nurses in specialized units in selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2009.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, data was collected through two standard questionnaires of leadership styles and staff tendency to remain. Data was analyzed by statistic descriptive techniques.
  Results
  Findings showed that the scores of authoritative, charitable, participatory and consultative style were 0.12, -0.21, 0.24 and 0.998, respectively. The total score of staff tendency to remain was 2.4. ‍
  Conclusion
  The positive correlation between participative style of head nurses and staff tendency to remain showed that this can be an appropriate way which leads to improvement of management of nursing unites in our country.
 • Marzieh Barzegar, Sayyed Alireza Talaei Zavareh, Saeideh Davari, Mahmoud Salami Page 117
  Background And Aim
  Presence of stressors during the last weeks of gestation has been associated with behavioral disorders in the offspring. The aim of the present study is to determine if prenatal exposure with noise affects anxiety in adult offspring.
  Materials And Methods
  Three groups of pregnant rats were exposed to daily noise stress with durations of 1, 2 and 4 hour(s)/day from day 15 to 21 of gestation. A forth group was left undisturbed during pregnancy. Using elevated plus maze (EPM), their offspring's anxiety behavior were studied when 45 day old (n=10 in each group). Percentage of entries and time spent in open arms over the total exploration in both open and closed arms were calculated. Also, total serum corticosterone of dams and offspring were measured.
  Results
  We found that applying noise stress (2 and/or 4 hours) in late gestation increased anxiety behavior in the offspring (P<0.05); also, their total corticosterone concentration were higher than the control group. The anxiety behavior and corticosterone level of offspring with one hour noise stress was similar to that of controls. ‍
  Conclusion
  Applying noise stress on pregnant rats increased anxiety behavior and total corticosterone level of their offspring, but the incidence of these alterations depended on duration of the sound stress.
 • Mohammad Nabiuni, Javad Rasouli, Azar Sheikholeslami Page 125
  Background And Aim
  In congenital hydrocephalus, there is excessive cerebrospinal fluid (CSF) accumulation in the brain that negatively impacts water homeostasis. Aquaporins are a family of transmembrane water channel proteins. They play a significant role in the developing brain and possibly have a role in congenital hydrocephalus.
  Materials And Methods
  We studied the regulation of aquaporin-1 (AQP-1), in the hydrocephalus-Texas (H-Tx) rat model by Immunohistochemistry, western blot analysis, and ELISA assays. Hydrocephalus develops in these animals due to obstruction of the cerebral aqueduct on embryonic day 18, and the condition is fatal by 4-5 weeks of age. AQP-1 protein expression was evaluated in unaffected H-Tx animals, affected hydrocephalic (HC) animal and Wistar control animals at embryonic ages of E17 and E19, and post natal ages of P3 and P10.
  Results
  Our findings indicate that AQP-1 is down-regulated in the congenital H-Tx and affected (HC) animals compared to Wistar control animals. The decrease occurs at day E17, one day before aqueduct stenosis in this animal model. Postnatally, the decrease in AQP-1 is more evident at age P10, suggesting this might be a longstanding phenomenon. ‍
  Conclusion
  AQP-1 may play an important role in the production or absorption of CSF in the early gestation period of congenital hydrocephalus. The molecular aspects of early development in this rodent model may involve an abnormality of aquaporin regulation. The mechanism of AQP-1’s direct involvement in the CSF pathway or its indirect effect on cortical development remains to be understood.
 • Manouchehr Behnia, Mohammad Assadpour Piranfar, Mohammad Esmail Gheidari, Mohammad Reza Beyranvand, Mersede Karvandi, Mostaft Samizadeh Page 130
  Background And Aim
  Patients with chronic renal disease have an increased risk of developing coronary artery disease (CAD). The cardiovascular mortality of dialysis patients is 10-15 times higher compared with general population. Renal transplantation has been shown to improve the quality of life and survival in recipient. However, with increasing number of people joining the waiting list, there is an increasing effort to carefully screen patients for their suitability to be a potential recipient. Consequently, Cardiac evaluation prior to renal transplantation has been a pillar of this screening process.
  Materials And Methods
  In this study, 75 pretransplant dialysis patients with high risk criteria for cardiovascular events (including history of diabetes mellitus, age>50 y, clinical symptoms and signs of CAD or ST-T change in ECG) were evaluated through coronary angiography with sildenger method.
  Results
  There were 75 patients (44 men and 31 women) with mean age of 52 y. Obstructive CAD was demonstrated by coronary angiography in 50 patients (66.6%) and 25 patients (33.3%) showed normal coronary arteries or Mild CAD. Among 33 diabetic patients, 29 (90.5%) showed obstructive CAD and 4 (9.5%) were normal or showed Mild CAD. From 42 nondiabetic patients, 21 (50%) showed CAD and (50%) were normal or showed Mild CAD. ‍
  Conclusion
  According to this study, for diabetic renal transplant candidate, a baseline coronary angiography for risk stratification of CAD is useful and cost-effective, but nondiabetic patients remain a subject of debate and need more evaluation.
 • Mehran Koucheck, Mostafa Alavi Moghadam, Farshad Heidari, Mehdi Ahmadinejad, Mir Mohammad Miri * Page 134
  Background And Aim
  Venous Thromboembolism is one of the most serious conditions in ICU that might complicate patient’s general condition. This descriptive study was delivered to assess the cumulative incidence of VTE amongst ICU Patients in a general university hospital in Tehran in a one year period.
  Materials And Methods
  We reviewed all the files from patients admitted to ICU for a one year period from May 2005 to May 2006. Patients who had an episode of venous thromboembolism were selected and their age, gender, preliminary disease, prophylaxis regimen for venous thromboembolism, treatment approach, and their outcome were recorded.
  Results
  There were 14 cases of venous thromboembolism among 339 patients admitted. Out of these 14 patients 5 had pulmonary thromboembolism and 3 patients expired (2 general surgery and 1 neurosurgery cases). 5 out of 14 patients had received prophylaxis for venous thromboembolism while none of the 3 expired patients had received it. Based on the underlying disease, there were 4 general surgery patients, 6 neurosurgery, 3 orthopedic surgeries, and 1 internal medicine patient. Treatment approach in all cases was heparin and enoxaparin administration while one case had IVC filter. ‍
  Conclusion
  It can be concluded that the incidence of VTE in ICU patients and the mortality rate is predictable; therefore correct and effective DVT/VTE prophylaxis can prevent massive PE and death amongst high risk patients.
 • Tayebe Jahed, Maryam Khoshnood Shariati, Maryam Khoshnood Shariati, Parisa Darabi, Abdolah Karimi Page 139
  Background And Aim
  Group B Streptococcus (GBS) has been identified as a pathogen since 1970. This organism can cause poor outcome and death in neonatal period and also puerperal infection. In other countries, the prevalence of rectal and vaginal colonization of GBS is about 20-30%. In Iran there are different reports about the prevalence of GBS colonization. Diagnosis and treatment of GBS colonization can prevent mortality in neonatal period and morbidity during post partum period. The aim of this study was to determine the prevalence of GBS colonization and sensitivity to various antibiotics in women who were visited in prenatal clinic of Mahdieh Hospital.
  Materials And Methods
  This descriptive study was carried out on 246 women at 35-37 weeks gestation in Mahdieh hospital in 2008. Vaginal & rectal samples were cultured in special medias. If there was positive gram, CAMP test was done to identify GBS; then their sensitivity to antibiotics were studied. Our findings were analyzed by SPSS software.
  Results
  Prevalence of GBS in our study was 5.3% and there was no correlation with age, education, rupture of membrane, parity and nationality. But there was a poor relation between multiple gestation and positive culture. Antibiotic sensitivity was identified as a sequence of Erythromycin, Cephasoline, Clindamycin, Vancomycin, Ampicillin, and Penicillin. ‍
  Conclusion
  In our study, the prevalence of GBS was lower than other studies from Iran, and sensitivity of GBS to Penicillin was lower than other antibiotics.
 • Mohammad Barzegar, Majid Mahallei, Mohammad Bagher Hosseini Page 144
  Congenital hypomyelinating neuropathy (CHN) is a rare severe polyneuropathy of neonates presenting with hypotonia, areflexia and severe muscular weakness leading to early mortality or profound morbidity. Here, we report a case of this disease presenting at birth with severe hypotonia, weak respiratory effort and ventilator dependency. Electrodiagnostic study showed severe nerve conduction velocity delay; sural nerve biopsy demonstrated nerve bandles without any myelin. These finding are compatible with congenital hypomyelinating neuropathy. Thus, CHN should be considered in differential diagnosis of severe neonatal hypotonia.