فهرست مطالب

فضای جغرافیایی - پیاپی 35 (پاییز 1390)
 • پیاپی 35 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/09/16
 • تعداد عناوین: 11
|
 • یاسمن اسماعیل زاده، سعید جهانبخش صفحه 1
  این پژوهش به منظور تطبیق شرایط آب و هوایی ایستگاه های منتخب جلگه مغان (پارس آباد، مشیران، اصلاندوز، بیله سوار، گرمی) با نیازهای آب و هوایی گیاه زعفران و ارزیابی کمی عناصر آب و هوایی موجود در منطقه، جهت کشت این گیاه صورت گرفته است. عناصر آب و هوایی ایستگاه ها برای دوره آماری 22 سال (1384-1363) مورد مطالعه قرار گرفته اند. از نرم افزار Minitab و از روش نسبت ها و تفاضل ها برای بازسازی و تخمین داده های مفقود استفاده گردیده و برای محاسبه مقادیر تبخیر- تعرق پتانسیل از روش های بلنی- کریدل، پنمن و هارگریوز، استفاده شده است. پس از بررسی داده های آب و هوایی ایستگاه ها و مقایسه آنها با شرایط آب و هوایی گیاه زعفران ایستگاه هایی که امکان کشت این گیاه در آنها فراهم است مشخص گردید. با توجه به نیازهای آب و هوایی گیاه زعفران که به سرمازدگی، مقدار بارندگی در طول دوره رشد و کاهش دما خصوصا به طور ناگهانی حساس است، در ایستگاه مشیران (محدوده جنوب غربی جلگه مغان) عامل محدود کننده کشت زعفران دماهای پایین می باشند. سایر ایستگاه های منطقه دارای شرایط مساعد آب و هوایی برای کشت زعفران بوده و احتمال وقوع خسارت های ناشی از عوامل آب و هوایی بسیار محدود می باشد. بر اساس یافته های این پژوهش و با توجه به نقش ارتفاع محل و تاثیر آن در رشد گیاه زعفران مناسب ترین ایستگاه جهت کشت این محصول در منطقه مورد مطالعه ایستگاه گرمی (محدوده جنوب شرقی جلگه مغان) معرفی شده است.
  کلیدواژگان: اقلیم، جلگه مغان، زعفران، کشاورزی
 • محمدحسین قلی زاده، بختیار محمدی صفحه 19
  این پژوهش با هدف تحلیل شرایط جبهه زایی در زمان رخداد بارش های سنگین استان کردستان با رویکرد محیطی به گردشی انجام شد. ابتدا پایگاه داده ای از بارش روزانه استان کردستان، از روز 11/10/1339 تا 11/10/1388 (17897 روز) تهیه شد. در ادامه 125 روز از فراگیرترین و سنگین ترین بارش های استان جهت تحلیل سینوپتیک انتخاب و بررسی شد. سپس برای دوره مورد مطالعه، به کمک متغیرهای مولفه باد مداری، مولفه باد نصف النهاری و دمای هوا، فراوانی شرایط جبهه زایی و موقعیت آن در محدوده صفر تا 80 درجه طول شرقی و صفر تا 60 درجه عرض شمالی، در سه تراز 1000، 700 و 500 هکتوپاسکال، و در چهار دیده بانی (ساعت 00:00، 06:00، 12:00 و 18:00) محاسبه شد. نتایج نشان داد که در تراز 500 هکتوپاسکال وضعیت جبهه زایی تنها در ساعت 18:00 فراهم است. فراوانی جبهه زایی در تراز 700 هکتوپاسکال پایین بوده، در نتیجه این تراز در ایجاد جبهه و به دنبال آن ناپایداری های حاصل از شرایط جبهه زایی تاثیر چندانی بر استان کردستان ندارد. در نهایت تراز 1000 هکتوپاسکال از لحاظ جبهه زایی بسیار مهم است؛ زیرا در هر چهار زمان دیده بانی، بخش های زیادی از ایران و از جمله استان کردستان بر روی کمربند جبهه زایی قرار داشته ضمن این که بیشینه جبهه زایی منطقه در ساعت 18:00 بر روی غرب ایران و بویژه استان کردستان دیده می شود.
  کلیدواژگان: استان کردستان، بارش سنگین، جبهه زایی، توده هوا
 • ابوالفضل مشکینی، تقی حیدری صفحه 37
  اقتصاد گردشگری در حال حاضر در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری، نقش موثری در توسعه مناطق شهری و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد. از این رو در اینجا سوال این است که پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری شهر کدام است و چه راهبردهایی جهت توسعه گردشگری که منجر به توسعه ملی بشود، وجود دارد؟ به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به شیوه SWOT به ارائه راهبرد در جهت توسعه گردشگری منطقه زنجان رود پرداخته است. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که با توجه به توان ها و استعدادهای بالقوه گردشگری منطقه، آن می تواند به یک عامل توسعه درون زا تبدیل شود که خود نیاز به برنامه-ریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت و مقابله با تهدیدات و ضعف ها را ضرورت می بخشد. لازم به ذکر است راهکارهای این پژوهش در بهینه سازی وضع موجود و ساماندهی صنعت گردشگری در این استان می باشد.
  کلیدواژگان: امکان سنجی، توسعه گردشگری، مدل SWOT، راهبرد
 • رحمت محمدزاده صفحه 65
  فضاهای سبز به عنوان جزئی از نظام کالبدی شهر تا قرن هیجدهم عمدتا در قالب باغ و یا پردیس برای استفاده افراد متشخص اجتماعی تجلی می یافت. این فضاها، در قرن نوزده و بویژه قرن بیستم در اثر افزایش جمعیت، رشد فیزیکی شتابان و بروز انواع فشارهای روحی و روانی ناشی از شهرنشینی به عنوان یک نیاز تنفسی و تفریحی مطرح گردید. شهرسازان نوگرا در ابتدا به دنبال دگرگونی عظیم ناشی از شرایط اجتماعی و اقتصادی بر توسعه فضاهای بهداشتی و عمومی از جمله فضای سبز تاکید داشته و در قرن بیستم با استاندارد نمودن فضای سبز شهری بر وضعیت فیزیکی و غیر فیزیکی اغلب شهرهای جهان از جمله شهرهای ایران تاثیر گذاردند. هم اکنون طرح های شهری کشور در چارچوب رویکرد شهرسازی جدید توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام می گردد. این مقاله به دلیل منحصر به فرد بودن واقعیت شهرها تاکید می کند که توسعه فضای سبز نمی تواند استاندارد واحد اختیار نماید. بنابراین ابعاد فضای سبز مانند هر پدیده فضائی زنده لازم است با در نظر گرفتن واقعیات زیست اکولوژیکی و نیز عوامل اجتماعی و اقتصادی در قالب طرح های های منطقه ای و محلی تعیین و تعریف شود.
  کلیدواژگان: فضای سبز، استاندارد، خاستگاه فضای سبز، شهرهای ایران
 • سعید رفیع پور، مریم رحمانی، هاشم داداش پور، محمدجعفر جمال صفحه 89
  ارزیابی عملکرد، یکی از ابزار اساسی و اصلی مدیریت جهت تحقق اهداف، راهبرد ها و برنامه های سازمان ها می باشد. در سازمان های عمومی نظیر شهرداری ها، طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد، می تواند منجر به هدایت صحیح مدیران در راستای تحقق اهداف، وظایف، راهبردها و برنامه های توسعه گردد. از این رو این مقاله در تلاش است تا با استفاده از دیدگاه شهروندان میزان رضایت آنان از عملکرد شهرداری قاین بین سال های 1388-1384 را در زمینه های مختلف مرتبط با وظایف شهرداری ها بر حسب نظام تقسیمات کالبدی اسناد توسعه ای فرادست، مورد سنجش قرار دهد. روش پژوهش در این مقاله «پیمایشی- اسنادی» و شیوه نمونه گیری به طریق نمونه گیری متناسب با حجم است و جامعه آماری را کلیه ساکنان شهر قاین در پاییز سال 1388 تشکیل می دهند. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین تاثیر علی بر میزان رضایتمندی، رضایتمندی از عملکرد عمرانی با ضریب تاثیر 476/0 است و رضایتمندی از خدمات اداری، انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر، خدمات شهری و نظارت و کنترل، به ترتیب در مراتب دوم تا پنجم قرار دارند. همچنین بررسی میزان رضایتمندی بر اساس نظام تقسیمات کالبدی نشان داد که رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری قاین در سطح نواحی تفاوت معناداری از لحاظ آماری ندارد، این در حالی است که میزان رضایتمندی شهروندان بر اساس نظام محله ای، در سطح اطمینان 95% و با درجه معناداری 000/0 دارای تفاوت معنادار است که نشانگر ضرورت قایل شدن تفاوت در برنامه ریزی ها بر اساس کیفیت و کمیت فضا در سطح محله ای است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، نظارت و کنترل، مدیریت مبتنی بر عملکرد، نظام تقسیمات کالبدی، شهرداری
 • مهدی پورطاهری، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، منصوره نیکبخت صفحه 115
  فرهنگ یا به عبارتی راه و روش زندگی جوامع انسانی در برگیرنده اقتصاد، معیشت، نحوه زیست، طرز مصرف خوراک و پوشاک، مسکن، سیاست، حکومت، نظام های سیاسی، آداب و رسوم، نظام ازدواج و خویشاوندی، تفکرات مذهبی و متافیزیکی و همه امور انسانی و غیر انسانی، همواره به دلایل گوناگون در حال تغییر و تحول است (ازکیا، 1379: 17). بررسی های انسان-شناسی و فرهنگی حاکی از آن است که عوامل مختلف چون اختراع و نوآوری یا اشاعه و اقتباس فرهنگی که در درون یا بیرون یک جامعه تکوین می یابند در تغییرات فرهنگی دخالت دارند به طوری که میزان دگرگونی و تغییر در یک فرهنگ خاص بستگی به شدت و ضعف عوامل فوق خواهد داشت. در واقع هر چه میزان این عوامل کمتر باشد تغییر و دگرگونی فرهنگ مربوطه کندتر خواهد بود (امان اللهی، 1362: 103). این مقاله به بررسی اثرات تغییرات فرهنگی بر الگوی مسکن روستایی پرداخته و سعی نموده است تا تاثیر هر یک از اجزاء فرهنگ را بر تغییرات الگوی مسکن روستایی بررسی نماید. برای شناخت اثرات تغییرات فرهنگی بر مساکن روستایی سعی بر آن است تا سبک معماری در بناهای مسکونی سنتی و جدید مورد واکاوی عمیق قرار گیرد. در این راستا مساکن 10 روستا از روستاهای بخش مرکزی شهرستان قزوین به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده است. نتایج حاصل از مطالعات میدانی مشخص نمود که بین تغییرات فرهنگی و رضایت از مسکن، نقشه معماری، مقاومت مسکن، محل نگهداری دام در خارج از ساختمان، مصالح اصلی به کار رفته در ساخت مسکن، نوع بنای واحد مسکونی، تعداد خانوار، آسایش در منزل، نمای واحد مسکونی، مصالح کاربردی در نمای مسکن، نقشه معماری آشپزخانه، وسایل سرمایش و گرمایش منزل، مساحت کل زمین، مساحت کل زیربنا، عمر ساختمان و تعداد طبقات رابطه مستقیم معنادار وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین تغییرات فرهنگی و تغییر در الگوی مسکن روستایی رابطه خطی معناداری برقرار است.
  کلیدواژگان: تغییرات فرهنگی، الگوی مسکن روستایی، قزوین
 • محمدحسین رضایی مقدم، عبدالله بهبودی صفحه 135
  تحقیقات اخیر نشان می دهد که فرسایش ناشی از ایجاد خندق های موقتی سهم قابل ملاحظه ای از فرسایش جهانی را به خود اختصاص داده و در این شرایط خلا عمده نبود و یا کمبود مدل مناسب برای ارزیابی این نوع فرسایش است، در حال حاضر مدل EGEM تنها مدلی است که می تواند این نوع فرسایش را ارزیابی و برآورد کند. داده های مورد نیاز برای اجرای این مدل از 58 خندق موقتی، اکثرا از زمین های زیر کشت در حوضه آبریز سرندچای جمع آوری شده است. با توجه به تحلیل های کمی صورت گرفته، طول یکی از پارامترهایی است که همبستگی خوبی بین حجم حاصل از اندازه گیری و حجم حاصل از مدل را نشان می دهد. در بین سایر پارامترها میان حجم اندازه گیری شده و حجم تخمینی و همچنین بین سطح مقطع اندازه گیری شده (داده ها) و نتایج حاصل از مدل همبستگی قوی و خوبی وجود دارد. بین پهنای اندازه گیری شده و پهنای حاصل از مدل همبستگی معنی داری وجود دارد، اما چندان قوی نیست. بنابراین می توان این مدل را در حوزه آبریز سرندچای برای تعیین فرسایش خندقی به کار برد.
 • یوسف قویدل رحیمی صفحه 155
  در این تحقیق دماهای فرین فراگیر پایین دوره سرد سال منطقه آذربایجان با استفاده از شاخص «انحراف نرمال شده ی دما» تعیین و بر اساس شاخص مذکور 80 مورد دمای فرین فراگیر برای مطالعه انتخاب شده است. برای شناسایی الگوهای گردشی به وجود آورنده ی دماهای فرین 80 روزه، ماتریسی به ابعاد 80 روز در 943 گره، از داده های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال در مختصات جغرافیایی 0 تا 100 درجه طول شرقی و 15 تا 70 درجه عرض جغرافیایی شمالی تشکیل گردید. تحلیل خوشه ایوارد از ماتریس مذکور منجر به شناسایی 7 الگوی گردشی موثر بر ایجاد دماهای فرین شد که از میان الگوهای یاد شده الگوی گردشی شماره 1 با فراوانی 24 روز از 80 روز انتخابی با 30 درصد سهم، بیشترین سهم و الگوی شماره 6 با فراوانی 3 روز از 80 روز و با سهم 75/3 درصد کم ترین سهم را در ایجاد دماهای فرین منطقه آذربایجان داشته اند.
  بررسی وضعیت ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال در طی 80 روز مورد مطالعه نشان می دهد که دماهای فرین منطقه آذربایجان تحت تاثیر آرایش توپوگرافی تراز 500 هکتوپاسکال قرار می گیرند. مسیر وزش و ریزش هوای سرد به منطقه آذربایجان تحت تاثیر و هدایت توپوگرافی تراز 500 هکتوپاسکال، هوای سرد و سنگین عرض های بالای جغرافیایی را به منطقه آذربایجان انتقال می دهد و موجب ایجاد دماهای فرین می شوند. در 7 الگو از 8 الگوی گردشی شناسایی شده عامل انتقال و ریزش هوای سرد از عرض های بالای جغرافیایی به منطقه آذربایجان، فرودهای بلند و در الگوی گردشی شماره 6 ناوه عمیقی است که مانند یک سردچال جوی باعث استقرار و استمرار هوای سرد بر روی منطقه آذربایجان شده و دماهای فرین تولید می کند.
  با توجه به نقش وزش سرد در کل 80 روز انتخابی برای مطالعه، معلوم گردید که سرماها یا دماهای فرین مذکور همگی از نوع فرارفتی یا انتقالی بوده و حتی یک روز سرمای تشعشی در میان 80 روز مورد مطالعه مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: دماهای فرین پایین، شاخص انحراف نرمال شده ی دما، الگوهای گردشی، فرود، بلوکینگ، آذربایجان
 • علی غریبه صفحه 185
  توسعه صنعت گردشگری در هر کشوری بستگی کامل به تامین زیرساخت های اساسی آن مانند هر صنعت دیگر دارد. یکی از بنیادی ترین اصول آن، شناختن حق گردشگری به انسان از جمله گردشگران خارجی می باشد. امروزه، این حق به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر شناخته شده و برخورداری از این حق در حقوق داخلی و نیز اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.
  به علاوه لازمه اجرای حق گردشگری، شناسایی حقوق مهمه دیگری تحت عنوان حقوق و آزادی های اساسی بشری است زیرا هر گاه انسان از حق گردشگری به عنوان یک حق فطری برخوردار باشد ولی اجازه ورود و اقامت در کشور دیگر نداشته باشد و جان و مال او در کشور محل اقامت در امان نباشد و در صورت تعرض به جان و مال او، اجازه مراجعه به دادگاه های آن کشور و دفاع از حق خود نداشته باشد حق گردشگری بی معنا خواهد بود.
  به این دلایل است که در هر کشوری در جهت شناسایی و تامین این حقوق اساسی مقررات ویژه ای به تصویب می رسد و در کشور ما نیز این حقوق و آزادی ها تا آنجا که لازمه شخصیت یک انسان است برای گردشگران خارجی به رسمیت شناخته شده است.
  کلیدواژگان: گردشگر، حق گردشگری، آزادی های اساسی گردشگران، مبانی حق گردشگری
 • علی محمدخورشیددوست، محمدحسین رضایی مقدم، محمد احمدی، سمیه خالقی صفحه 209
  در اغلب موارد فرایندهای ژئومورفیکی که توسط سیستم های رودخانه ای ایجاد می شوند، باعث بروز مخاطرات محیطی در محیط های انسانی و طبیعی می گردند. در این مقاله شهر سنقر از لحاظ مخاطرات ناشی از فرایندهای ژئومورفیک رودخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه این مخاطرات در دو قسمت مخاطرات ناشی از اعمال فرسایشی رودخانه و آبراهه ها (تخریب، حمل و رسوب گذاری) و مخاطرات ناشی از طغیان آب و سیلاب از یک طرف و تحلیل و بررسی نقش عوامل انسانی تشدید کننده مخاطرات رودخانه ای از طرف دیگر صورت گرفته است. بنابراین چون شهر سنقر در خروجی این دو زیر حوضه قرار گرفته، ابتدا حوضه سنقر چای به دو زیر حوضه شرقی و شمالی تقسیم و سپس دبی حداکثر سیلاب با روش دیکن برای هر دو زیر حوضه محاسبه شد و در مرحله دوم نیمرخ های طولی رودخانه سنقر چای و آبراهه های اصلی استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آنگاه در مرحله سوم بر اساس بازدیدهای میدانی و برداشت نقاط زمینی با استفاده از GPS، تفسیر عکس های هوایی و کاربرد GIS، نقشه ژئومورفولوژی منطقه و نقشه مناطق در معرض خطر در حاشیه رودخانه ترسیم شد و در نهایت مشخص شد که شهر سنقر به دلیل قرارگیری بر روی دشت سیلابی، از طرف آبراهه ها و رودخانه سنقرچای از یک طرف و به جهت قرارگیری قسمت هایی از شهر بر روی مخروط افکنه های شرقی و جنوبی و عواملی چون تعرض به حریم رودخانه و وجود مواد کوهرفتی و سست در حاشیه رودخانه سنقرچای، ابعاد و ارتفاع نامناسب پل سنقرچای از طرف دیگر، در معرض مخاطرات محیطی ناشی از فرایندهای رودخانه ای و عوامل انسان ساخت قرار دارد.
  کلیدواژگان: مخاطرات محیطی، فرایندهای ژئومورفیک رودخانه ای، رودخانه سنقرچای، سیلاب، شهر سنقر
 • مسعود جلالی، حلیمه کارگر، صغری سلطانی صفحه 235
  در این پژوهش تواتر و تداوم روزهای بارانی شهر ارومیه با به کارگیری قوانین احتمالی و با استفاده از تکنیک زنجیره های مارکوف مورد تحلیل قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف از آمار بارش روزانه مربوط به 48 سال (2008-1961) ایستگاه سینوپتیک ارومیه استفاده شده است. آمار مذکور بر اساس ماتریس شمارش تغییر حالت روزهای بارانی و فاقد بارش مرتب شده، در ادامه ماتریس تغییر وضعیت بر اساس روش درستنمایی بیشینه محاسبه گردید. سپس با توان های مکرر این ماتریس، احتمال پایا و دوره بازگشت روزانه هر یک از دو حالات بارش و خشکی برآورد شد. دوره های بازگشت خشکی حدود یک روز و دوره ی بازگشت بارش حدود 5 روز محاسبه گردید. احتمال وقوع بارش در هر روز 2057/0 و احتمال روز خشک 7943/0 به دست آمد. در ادامه دوره بازگشت تداوم روزهای بارانی با تداوم 1 تا 5 روز محاسبه شده است. در بین محاسبات انجام شده معلوم شد که بیشترین احتمال وقوع روزهای بارش در بهار به ویژه (ماه آوریل) که احتمال دوره بازگشت دو و سه روزه باران به ترتیب برابر با 4/4 و 13 روز می باشد.
  کلیدواژگان: روز خشک، روز بارانی، زنجیره مارکوف، احتمال وقوع، درستنمایی بیشینه، ارومیه
|
 • Yasaman Esmaeilzadeh, Saeed Jahanbakhsh Page 1
  In this research climatolological factors of the Mogan plain were studied according to saffron climatic requirements. For this purpose climatic data of five selected stations (Parsabad, Moshiran, Bielesavar and Aslandooz) were collected from 1363 to 1384 and the missing data for some stations were calculated using Minitab software. Amounts of potential evapotranspiration were estimated by 3 methods (Blaney-Criddle, Penman and Hargraves). The obtained results show that cultivation of saffron in 4 areas of the studied plain was possible, but only one of the selected stations, namely Moshiran (south west) has no reliable climatic condition for Saffron cultivation due to low temperatures. Climatic conditions of the Germy station (south west) is highly appropriate for saffron cultivation among the other areas.
 • Mohammad Hossein Gholizadeh, Bakhtiar Mohammadi Page 19
  In this research, daily rainfall database of Kurdestan Province from 1.1.1961 up to 31.12.2009 (17897 days) was supplied. Front genesis conditions related to heavy rainfall have been analyzed using environmental circulation approach. Initially, 125 days of the higher and overall heavy rainfall from Kurdestan Province daily rainfall data base was selected. For this period using U wind, V wind and air temperature parameters, frequency of front genesis conditions and its locations have been calculated from to E and to N at three levels (1000, 700 and 500 hPa level) at 00:00, 06:00, 12:00 and 18:00 UTC. The results of this study showed that front genesis at 500 and 700 hPa levels and its subsequent instability does not affect Iran very much (to exception at 18:00 UTC in 500 hPa level). Generally, frequency of front genesis is highest at 1000 hPa level over Kurdestan Province.
 • Abolfazl Meshkini, Taghi Heydari Page 37
  At present, tourism has attracted much more attention as an economic tool throughout the world. In addition, many policy makers and planners consider tourism industry as a main sustainable development tool which shall be involved in the urban development providing there are calculated and appropriate planning and recognizing opportunities and limitations in this regard. Hence, the question is: What are the potentials and limitations in the city? What are the guidelines conclusive to tourism especially at national level? To this end, the present paper tries to combine strategies as for tourism development in Zanjanroud taking survey and field study using SWOT model. The results show that due to tourism potentials and capabilities in Zanjanroud. It can be an endogenous development tool requiring a comprehensive planning through SWOT spots.
 • Rahmat Mohammadzadeh Page 65
  Green space is a part of the whole city up to the 18th century which was generally developed in the form of garden or paradise for special people. After the industrial revolution, emotional and mental stresses caused by hard and persevering jobs emerged, so these spaces were introduced as a respiratory need in the spread of cities. In search for a great deformation caused by social and economic situation, we have emphasized on the development of health and open space such as green space and in the th20 century by the standardization of green space which affects the physical and nonphysical situation of many cities in the world as well as the cities in our country. This paper emphasizes that green space standards cannot be unique as the reality of towns are unique. Green space dimensions, alike any other changeable facts, must be set by considering climatic, local and timely facts in the framework of physical planning.
 • Saeid Rafiepour, Maryam Rahmani, Hashem Dadashpour, Mohammad Jafar Jamal Page 89
  Performance appraisal is one of the basic and main managing instruments for achieving to the goals, strategies and plans of the different organizations. In public organizations like Ghayen municipality, devising and establishing a performance appraisal system, may lead to a right route for managers, in order to catch the goals, duties, new development plans as well as new guidelines. The present article will examine the ranges of individual’s satisfaction of Ghayen's municipality's activities, in the period of the years 2005/1348 till 1388/2009, with focus on the urban spatial structure. The research method in the mentioned article would be survey and documentary-based. Furthermore, sampling method is Probability Proportionate to Size (PPS) and the statistical society is the whole inhabitants of Ghayen in the year 2009/1388. The study's results show, the most impressive factor on satisfaction, is the volume of physical functions with the impact coefficient percent of 0.476. Moreover, the satisfaction of official services, electing the mayor by the Islamic council of the city, urban services as well as monitoring and controlling, are ranked as the second to fifth grade. In addition, appraisal the satisfaction levels of the citizens according to the urban spatial structure, presents no differentiate in the different zones, while in the neighborhood system level, there is a significant difference of inhabitant's satisfactions with 95% confidence level besides and0 0% significance level, which clarifies the necessity of making differentiate in planning, on the urban space quality and quantity basis.
 • Mehdi Pourtaheri, Rokaddin Eftekhari, Mansoreh Nikbakht Page 115
  Culture, defined also as the method of life includes economy, living method, food and clothes, housing, policy, government, political systems, customs and traditions, ceremonies, marriage and kinship system, religious and metaphysical beliefs, social classes beliefs, military armament, and all other possible human or nonhuman affairs and it faces constant changes. Change is known as the integrated part of the social life. Anthropological and cultural studies revealed that various factors such as innovation and invention, propagation and adoption of culture, originating outside or inside a society influence the cultural changes so that the degree of cultural changes depends on the intensity of the said factors. In fact, the weaker these factors, the slower will be the trend of such cultural changes. This article studies the effects of cultural changes on rural housing patterns and since housing is a cultural phenomenon, the researcher has attempted to clarify the effect of cultural elements and their changes on housing. To identify the effects of cultural changes on rural housing on rural housing, the architectural style and structure of traditional and modern houses are explained in detail and the effects of the changes resulted from modern technology and innovations following to Land Reforms and Islamic Revolution, on rural housing are investigated. Some of these changes include development of communication devices and technological tools, establishment of new schools, road construction, establishment of public offices, and transfer of power to the government. For this study, 10 villages of the central district of Ghazvin were selected as the sample. Results of field studies as well as using statistical analysis found significant correlation between cultural changes and housing satisfaction, architecture plan, housing resistance, the place of animals out of house, the housing main materials, number of rooms, kind of residential units, kitchen architecture plan, home heating and cooling equipment, residential units areas, the number of classes and feeling comfort and peace at home. An also results indicated that is significant linear correlation there between cultural change and rural housing pattern.
 • M. H. Rezaei Moghaddam, Abdollah Behbodi Page 135
  Recent researches have been shown that gully erosion has a considerable role in world erosion. In this condition, the important need is a favorite model for evaluation of erosion types. Presently, EGEM model is the only model that can be used for evaluation and estimating of erosion types. Data for this model were surveyed and extracted from 58 gullies on mostly cultivated fields. With respect to quantitative analysis, length is one of the important parameters, which has significant correlation with measured and calculated volume. In other parameters, there is a powerful relationship between measured volume and estimated volume with measured cross-section resulting from model. There is a meaningful relationship between measured and calculated width of model, but it is not powerful. Therefore, the model can be used for gully erosion estimation in Sarand Chay basin.
 • Yousef Ghavidel Rahimi Page 155
  In this paper we have determined the widespread low extreme temperatures of cold periods in Azerbaijan region using Normalized Temperature Deviation Index (NTDI). With an emphasis on (NTDI) 80 low extreme temperature days were selected for the study. For the recognition of circulation patterns that generate extreme temperatures in these 80 days, we made an 80-day matrix having 943 nodes from the geo-potential height data in 500 hpa and 0-100 degrees longitudes and 15-70 degrees of latitudes.Ward cluster analysis of the matrix led to the recognition of 7 circulation patterns influencing the creation of extreme temperatures. Among these patterns, the No. 1 circulation pattern with the 24-day frequency (out of 80 days) having 30% of contribution i.e., the highest contribution, and pattern No. 6 with a 3 day frequency (out of 80 days), having the 3.75% of contribution showed the lowest contribution in the creation of extreme temperatures in Azerbaijan. The study of geo-potential elevation in 500 hpa contours during 80 days indicate that extreme temperatures of Azerbaijan are affected by topographic patterns of 500 hpa contours. Wind direction and the spell of cold air to the area also in harmony with the same contour patterns leads to the movement of cold heavy air of higher latitudes to the area of study and thereby, the creation of extreme temperatures. Out of 8 known circulation patterns that transfer the cold air from higher latitudes to the Azerbaijan area, in 7 patterns the long plunges are observed and in the circulation pattern No. 6 there exists a deep cyclone that acts like a cold depression and establishes the stability of cold air continuation over the area and therefore, make extreme values in temperature. Paying attention to the role of cold winds in 80 selected days for the study it became clear that coldness or the extreme cold temperatures in this area were resulted from downward movement or the transfer of the cold air while even one radiation coldness was not observed in the whole 80-day study period.
 • Ali Gharibeh Page 185
  The development of tourism industry like any other industry in every country is dependent upon its infrastructures. Recognizing the tourism right is one of the fundamental principles for human beings especially for foreigners. Nowadays, this right is one of the basic human rights known in the world and emphasized in the national rights and international documents.Furthermore, the necessity to perform tourism right is recognizing other rights including rights and basic freedom of human beings. If a person has the tourism right as his/her natural right but has not the right to enter or stay in another country and his/her property (money) or life in the target country be not safe, or in case of any offence against his her life or property (money) has not the right to refer to the court and defend his right. Then the concept of tourism right will be futile and in vain. It is because of this matter that in every country, there are special approved regulations to recognize and provide these basic rights. In our country, Iran, these rights and freedom have been recognized and approved for foreign nationalities and tourists as far as the human beings, personality are concerned.
 • Ali Mohammad Khorshiddoust, M. H. Rezaei Moghaddam, Mohammadahmadi, Somayyeh Khalegh Page 209
  Most of time geomorphic processes that are created by fluvial systems cause environmental hazards in natural and human environment. In this paper, Songhor has been investigated on the basis of fluvial geomorphic processes. Hazards are studied in two parts, one of which is based on function of river and stream erosion (degradation, transportation and aggradation) and the others are hazards instigated from flood and storm-water. Therefore, firstly Songhor Chai basin was divided into two northern and eastern sub-basins. As Songhor city has located in the outlet of these basins, maximum discharge of flood was calculated for sub-basins by Dicken model. At second stage, longitudinal river profiles and the main stream were derived and analyzed. At the third stage, based on field observations and works using GPS, aerial photos, and GIS, geomorphologic map of the study area, the river hazard map and buffer zone of Songhor Chai River were drawn. Finally we found out that Songhor is under environmental and human-derived hazard threats due to factors such as the residential establishment on the flood plain in Songhor Chai river and streams, the construction of some parts of the city over the southern and eastern alluvial fans, and factors such as the encroachment to the river banks, and finally existence of loose colluviums in the banks. The inappropriate dimensions and elevation of Songhor Chai River Bridge can be also regarded as a threat.
 • Masoud Jalali, Halimeh Kargar, Soghra Soltani Page 235
  At present paper the frequency and the spell of rainy days in Urmia have been analyzed by using probability rules and Markov chain technique. The 48-year rain data (1961-2008) for Urmia synoptic station is used. The frequency matrix is formed and the probability matrix of rainy–dry days is created. Accordingly based on maximum likelihood method, recurrence interval is estimated on the basis of succeeding power on probability matrix. Rainy and dry days have 5 and 1 year return period. Rainfall occurrence probability on each day was about 0.2057 and dry occurrence probability was 0.7943. Continuous return period on rainy days with continuity of 1 to 5 day has been calculated. According to the calculations it was clear that maximum occurrence probability on rainy days was for spring especially (in April) whit 2 or 3 rainy day return period probability being was equal to 4.4 and 13 days respectively.