فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 4 (پاییز 1390)
 • پیاپی 4 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/09/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا یاری صفحه 7
  Senescence فرآیند بدتر شدن همراه با پیری است. پیری در سطوح مختلف بافت و اندام، سلول و مولکول بروز می کند. عوامل متعددی در بروز پیری نقش دارند که شامل زمینه ژنتیکی، میزان تولید رادیکال های آزاد، میزان فعالیت آنزیم تلومراز، محدودیت غذایی، تولید محصولات زائد، متیلاسیون DNA، گلیکاسیون، استرس، جهش های میتوکندریایی، تخریب و ترمیم DNA، میان کنش DNA-پروتئین و غیره است که در علمی به نام Gerantology جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرند. استراتژی عمده ایجاد پیری در مخمر و جانوران پیام رسانی انسولین، جریان متابولیسمی، پایداری ژنومی، فعالیت تلومراز، تخریب و ترمیم DNA، هیستون استیلازها، هیستون داستیلازها و رادیکال های آزاد است، اما در گیاهان فیتوهورمون ها، ماشین فتوسنتزی و تخریب پروتئین در ایجاد پیری نقش اصلی دارند. بیماری های مرتبط با سن مانند آرتریت روماتوئید، سرطان ها، ناهنجاری های عصبی و افتادگی پوست، هزینه ای است که ما برای زندگی طولانی مدت باید بپردازیم. امروزه بیوتکنولوژی در ارتباط با پیری سلولی و مبارزه با بیماری های ناشی از سن در 2 زمینه به انسان کمک می کند: 1) شناسایی کاهش روند پیری و افزایش طول عمر سالم. اهداف دارویی شامل پروتئین های تحریک کننده و مهارکننده آپوپتوزیس، واکسن های ضد عوامل عفونی و سرطان ها، پروتئین های نوترکیب و هورمون درمانی، مهار کننده های آنزیم های موثر در التهاب، تولید سلول، بافت و حتی اندام، پروتئین های اسکلت سلولی، فعالیت ژن های موثر در افزایش و کاهش طول عمر و غیره است. 2) ایجاد روند پیری و مرگ در سلول های بدخیم، سرطانی و عفونی و ردیابی درمان. اهداف دارویی شامل پتانسیل غشاء و پروتئین های میتوکندری، فعالیت آنزیم تلومراز، پروتئین های مهار کننده و تحریک کننده آپوپتوزیس و غیره است. برای انجام موارد فوق بیوتکنولوژی خود به روش ها و تکنیک هایی نظیر RNAi، Drug Delivery techniques، Nano materials، DNA vaccines، Recombinant antibody Hormone therapy، Cell therapy، Gene therapy و Tissue engineering وابسته است
 • لیلا خجاره، مجید صادقی زاده، گلناز بهرامعلی، سامان حسینخانی، مهرداد بهمنش صفحه 27
  سابقه و هدف
  هپاتیت B، بیماری بسیار خطرناکی است که به صورت اندمیک در بسیاری از مناطق جهان مشاهده می شود.ویروس هپاتیت (HBV) نسبت به یک سری داروهای ضد ویروسی از جمله لامیوودین حساس بوده (%98)، بطوری که به نواحی خاصی از آنزیم DNA پلی مراز ویروس متصل می گردد و مانع عمل ترانس کریپتاز معکوس و همانند سازی DNA ویروسی می شود. در اثر مصرف طولانی مدت دارو، جهشی در موتیف YMDD در دومین C ژن پلیمراز ویروس ایجاد می شود که سبب مقاومت ویروس نسبت به این دارو می گردد. در این مطالعه به منظور شناسایی سریع تر و دقیق تر موتاسیون YMDD و بنابر اهمیت شیوع موتاسیون فوق، جهت مقاومت ویروس نسبت به دارو، از طرفی ارتباط بین این تغییر ژنومی با پیشرفت بیماری های کبدی و اثر آن بر روی سیر بیماری زایی و پاسخ به درمان، روش LCR مورد استفاده قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 62 نمونه حاصل از Nested PCR ژن پلی مراز ویروس HBV از طریق تکنیک LCR مورد بررسی قرار گرفت. سه جفت الیگونوکلئوتید bp 26-21 برای ناحیه YMDD هم برای نمونه نرمال و هم برای نمونه موتان طراحی گردیدکه سبب تکثیر ناحیه bp 47 شد.
  یافته ها
  از 62 نمونه مورد بررسی، 51 نفر (25/82%)، بدون موتاسیون در ناحیه YMDD و 11 بیمار (74/17%) دارای موتاسیون در ناحیه فوق بودند.
  نتیجه گیری
  بررسی نتایج حاصل از LCR نشان دادکه در بیماران هم نوع وحشی و هم نوع موتان HBV وجود دارد در نتیجه برای بررسی وجود یا عدم وجود موتاسیون از الیگونوکلئوتیدهای موتان استفاده شد. نتایج حاصل از روش LCR مطابقت کامل با نتایج حاصل از تعیین توالی نشان داد.
  کلیدواژگان: هپاتیت B، ژن پلی مراز ویروس هپاتیت B، موتاسیون YMDD، روش LCR
 • مهشید فخرایی لاهیجی، اردشیر رحیمی میدانی، فرنگیس قنواتی صفحه 37
  سابقه و هدف
  گونه های گلایول در معرض خطر فرسایش ژنتیکی و حتی انهدام هستند و از طرفی این گونه ها بطور بالقوه می توانند برای اصلاح و کشاورزی مفید باشند، به علاوه تنوع موجود در کشور در ژرم پلاسم یا وجود ندارد و یا کافی نیست. بنابراین جمع آوری، حفظ و مطالعه تنوع ژنتیکی گو نه های گلایل امری مهم و ضروری است.
  مواد و روش ها
  بر اساس منابع موجود از م فلور ایران به مناطق مختلف مراجعه و سه جمعیت گلایول ایرانی از محلات، الموت و مشهد جمع آوری و ویژگی های کاریوتیپی آن ها بررسی گردید. از هر جمعیت، سه گیاه برای اندازه گیری های مختلف به طور تصادفی انتخاب شد. مریستم انتهای ریشه به مدت 5/3 ساعت در محلول پیش تیمار 8- هیدروکسی کینولین و سپس در محلول فیکساتور فارمر (محلول 1:3 اتانول و اسید اسیتیک) به مدت 24 ساعت تثبیت شدند. رنگ آمیزی نمونه ها توسط هماتوکسیلین انجام شد. برای هر نمونه حداقل 10 پهنه متافازی بررسی شد.
  یافته ها
  مطالعات کاریوتیپ در سه گونه از جمعیت گلایول ایران انجام شد. گو نه های گلایول در ایران دارای تعداد متنوعی کروموزوم 2n=2x=30، 60 که در جزئیات کروموزومی و نوع کروموزوم متفاوت می باشند.
  نتیجه گیری
  تقارن کاریوتیپ و تعداد کروموزوم SAT و طول کروماتین ها و همچنین بر اساس آنالیز کاریوتیپ، طول بازوهای کروموزوم نسبت به بازوی کروموزوم، کوتاه و به طور قابل توجه متفاوت بود. بنابراین کروموزوم های متوسط نشانه های از ژنوتیپ های دیپلوئید می باشند.
  کلیدواژگان: کاریوتیپ، گلایول، سیتوژنتیک، سطح پلوئیدی
 • محمد علی ابراهیمی، رامین فلاح زاده، پیمان نوروزی، اباذر رجبی صفحه 49
  سابقه و هدف
  یکی از مهم ترین بیماری های چغندرقند، بیماری ریزومانیا بوده که حتی قادر به خسارت کلی به محصول این گیاه می باشد. تنها راه حفاظت محصول این گیاه مهم زراعی در مزرعه آلوده به ریزومانیا، کشت ارقام مقاوم است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از یک نشانگر مولکولی ناجفت (RAPD)، موسوم به PN3، پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا برای شناسائی تک بوته های هموزیگوت غالب مقاوم در 28 ژنوتیپ چغندرقند شامل پنج توده S1، 16 لاین اوتایپ، دو لاین گرده افشان و پنج هیبرید، مجموعا مشتمل بر 1551 تک بوته کشت شده در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند کرج در سال زراعی 90-89 استفاده شد. پس از نمونه برداری برگ از گیاهان مزرعه ای، اقدام به استخراج DNA ژنومی گردید. آزمون RAPD-PCR بر روی نمونه های گیاهی با آغازگرهای مربوطه انجام گرفت و سپس بر اساس نشانگر، درصد بوته های هموزیگوت غالب در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل مورد تجزیه واریانس قرار گرفت.
  یافته ها
  بین کلیه ژنوتیپ ها اختلاف معنی داری از نظر صفت درصد بوته های هموزیگوت غالب وجود دارد. مقایسه میانگین داده ها، نشان داد که ژنوتیپ های اوتایپ 5، 11 و 12 بیشترین درصد بوته های هموزیگوت غالب را دارند. تجزیه خوشه ایژنوتیپ ها بر مبنای درصد حضور بوته های هموزیگوت غالب انجام و ژنوتیپ ها در چهار گروه مجزا تفکیک شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق حاکی از امکان بهره برداری کارآمد از نشانگر مولکولی PN3 در مراحل انتخاب، جهت ارزیابی سریع ژرم پلاسم های چغندرقند گیاهان مقاوم در طی فرایند تهیه رقم می باشد.
  کلیدواژگان: چغندرقند، نشانگر PN3، ریزومانیا، نشانگر RAPD
 • خدیجه عنصری، ساناز رعناپور صفحه 59
  سابقه و هدف
  ژن های زیادی به همراه عوامل محیطی متفاوتی در ایجاد سرطان سینه دخالت دارند که هر یک نقش مهمی در افزایش خطر ابتلا به این نوع بیماری در زنان ایفا می کنند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر فاکتورهای محیطی متفاوت مانند نقش استروژن، سن، وزن، عادات غذائی، میزان مصرف ویتامین ها و همچنین سابقه خانوادگی در ایجاد سرطان سینه در بیمارانی است که در بیمارستان امام خمینی تهران پذیرش شده بودند.
  مواد و روش ها
  برای این منظور پرسشنامه ای شامل سئوالاتی در مورد عوامل فوق، در دسترس بیماران قرار گرفت. سپس، نتایج مطالعات انجام شده توسط نرم افزار (SPSS version 11) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. این جامعه آماری شامل 100 بیمار مبتلا به سرطان سینه و 100 شخص سالم جهت کنترل بود.
  یافته ها
  بررسی های انجام شده نشان می دهد که بارداری در سنین بالا، بارداری بیش از دو مرتبه و سقط جنین خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهد. استفاده از قرص های ضد بارداری نیز یکی دیگر از فاکتورهای مهم محسوب می گردد، چنان که درصد بالائی از بیماران مورد مطالعه از این قرص ها استفاده نموده اند. داشتن اضافه وزن نیز یکی از مهم ترین عواملی است که در ایجاد این نوع سرطان دخیل است. افرادی که در رژیم غذائی شان از انواع ویتامین ها استفاده می کردند، تعداد کمی از مبتلایان را تشکیل می دادند. رابطه مستقیمی بین نوع گوشت مصرفی و تعداد دفعات مصرف آن در طول هفته و خطر ابتلا به سرطان سینه وجود دارد. همچنین مصرف بالای چای و استفاده از غذای آماده در رژیم غذائی نقش مهمی در ایجاد این بیماری بازی می کند. بین سن و خطر ابتلا به این بیماری رابطه معناداری گزارش نشده است. همچنین عدم معاینه فیزیکی توسط پزشک باعث افزایش خطر ابتلا شده است.
  نتیجه گیری
  فاکتورهای محیطی نقش بسزائی در ابتلا زنان به سرطان سینه دارند.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، فاکتورهای محیطی
 • فرنگیس قنواتی صفحه 71
  سابقه و هدف
  ذغال اخته (. Cornus mas L) متعلق به خانواده (Cornaceae)، درختچه بلند یا درخت کوچک برگ ریز به ارتفاع 5 تا 8 متر است و در منطقه ی وسیعی از اروپا، آسیا به خصوص ایران، ارمنستان و قفقاز می روید. زغال اخته به دلیل داشتن گل های زیبا به عنوان گیاه زینتی کشت می شود. میوه زغال اخته نه تنها به صورت تازه خوری بلکه در تهیه مربا، ژله، مارمالاد، شربت و انواع نوشیدنی ها بکار می رود. همچنین به دلیل خواص ساقه، میوه و هسته، به عنوان دارو استفاده می شود. با وجود کاربرد وسیع، تاکنون مطالعه جامعی بر روی این گیاه در ایران صورت نگرفته است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق 6 جمعیت از گونه Cornus mas جمع آوری شده از 3 نقطه ایران با استفاده از مریستم انتهایی ریشه مورد مطالعه قرار گرفتند و تعداد و ابعاد کروموزوم ها در تقسیم میتوز اندازه گیری و فرمول کاریوتیپی هر جمعیت تعیین شد.
  یافته ها
  تعداد کروموزوم پایه در جمعیت ها، 9 و نوع کروموزوم ها از نوع متاسانتریک، ساب متاسانتریک و ساب تلو سانتریک بود. بیشترین میانگین طول کروموزوم متعلق به جمعیت C2 (47/7 میکرون) و کمترین آن متعلق به جمعیت C3 (50/3 میکرون) بود. جمعیت های مورد مطالعه با استفاده از روش استبینز از نظر کاریوتیپی نیز مورد مقایسه قرار گرفتند. جمعیت های C2 و C3 در کلاس A1 و سایر جمعیت ها در کلاس A2 قرار داشتند، بنابر این جمعیت های C2 و C3 نسبت به سایر جمعیت های مورد بررسی متقارن تر و در نتیجه ابتدایی تر می باشند. فرمول کاریوتیپی جمعیت های C1، C2، C4 و C5 براساس روش لوان و همکاران، 10m+ 8sm و جمعیت های C3 و C6، 6m+12sm تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  بررسی سیتولوژیکی این نمونه ها بیانگر تفاوت هایی جزئی در این نمونه نسبت به سایر نمونه ها بود، بطور مثال در نمونه C5، جفت کروموزوم شماره 4 دارای ستلایت می باشد.
  کلیدواژگان: کروموزوم، سیتوژنتیک، ذغال اخته، ایران
 • غلامرضا بخشی خانیکی، مینا قاسمی، ابراهیم بیرامی زاده صفحه 79
  سابقه و هدف
  آنتوریوم یک گیاه علفی چند ساله و مهم ترین جنس اقتصادی خانواده آراسه است. کشت بافت آنتوریوم به عنوان روش نهایی برای تکثیر سریع در کوتاه مدت پیشنهاد می شود.
  مواد و روش ها
  رقم مورد استفاده در این پژوهش، رقم صورتی بود. در آزمایش کالوس زایی ریز نمونه استفاده شده، قطعات برگ می باشد که پس از تقسیم به قطعات 1×1 سانتی متری در پتری دیش کشت شد. جهت ضد عفونی از هیپوکلریت سدیم 1 درصد به مدت 20 دقیقه استفاده شد. برای کالوس زایی محیط کشت پایه MS همراه با هورمون های IAA در 3 سطح (1/0 تا 4/0 میلی گرم بر لیتر) و هورمون BA در4 سطح (25/0 تا 5/1 میلی گرم بر لیتر) همراه با 8 گرم در لیتر آگار و 30 گرم در لیتر ساکارز در شرایط تاریکی استفاده گردید. طرح آزمایشی مورد استفاده در این آزمایش، فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 8 تکرار می باشد. برای باززایی شاخساره از کالوس های بدست آمده، محیط کشت پایه MS و MS 2/1 بدون هورمون مورد استفاده قرار گرفت. شاخساره ها در محیط ریشه زایی کشت شدند.
  یافته ها
  نتایج آزمایش نشان داد که تیمار هورمونی 2/0 میلی گرم در لیتر IAA همراه با 1 میلی گرم در لیتر BA بهترین جواب دهی را داشتند و وجود یا عدم وجود رگبرگ در ریز نمونه بر درصد کالوس زایی در این رقم بی تاثیر است. در مرحله باززایی شاخساره محیط کشت پایه 1/2MS بهترین گیاهچه ها را از لحاظ تعداد، طول و قوی بودن گیاهچه دارا می باشد. محیط پایه MS 2/1 بدون تنظیم کننده رشد همراه با زغال فعال بهترین محیط ریشه زایی معرفی می گردد.
  نتیجه گیری
  همه شاخساره ها بعد از 30 روز ریشه دار شدند و گیاهچه ها پس از کشت در بستر پرلایت پس از مراحل سازگاری به گلخانه تحقیقاتی منتقل شدند.
  کلیدواژگان: آنتوریوم، تنظیم کننده رشد، کالوس زایی، باززایی، ریشه زایی
 • مریم پیوندی، هانیه پرنده، مهدی میرزا صفحه 89
  سابقه و هدف
  ریحان با نام علمی Ocimum Basilicum گیاهی متعلق به راسته ی نعناع یان و تیره نعناع است،که به عنوان یک گیاه دارویی در طب سنتی ایران مورد استفاده قرارگرفته است. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه دو کود کلات آهن و نانو کود کلات آهن در غلظت های مختلف بر چند پاسخ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان است. در این تحقیق اثر نانو کود کلاته آهن و کود کلاته آهن بر پارامتر های رشد، مقدار رنگیزه های فتوسنتزی برگ، مقدار پروتئین و همچنین تغییرات فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در برگ بررسی شد.
  مواد و روش ها
  آزمایش درشرایط کشت مزرعه ای، به صورت بلوک های کاملا تصادفی با 4 تکرار طراحی شد. گیاهان در معرض غلظت های مختلفی از کود کلات آهن (1- kg.ha 5/7، 5/4، 5/1) و نانو کود کلات آهن (1- kg.ha 5، 3،1) قرار گرفتند.
  یافته ها
  بررسی ها نشان داد که پارامترهای رشد در گیاهانی که در معرض تیمار کود آهن با غلظت 1- kg.ha 5/7 و نانو کود آهن با غلظت 1- kg.ha 1 بودند، نسبت به شاهد افزایش یافته است. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی درحضور کود آهن در هر سه غلظت بیشتر از تیمارهای نانو کود آهن بود. همچنین نانو کود آهن سبب کاهش محتوای پروتئین در مقایسه با کود آهن گردید. افزایش در محتوای رنگیزه های فتوسنتزی در تیمار هایی که تحت نانو کود کلات آهن با غلظت 1- kg.ha 5 بودند، دیده شده است.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد که جایگزینی کود آهن تهیه شده با فناوری نانو در مقایسه با کود های آهن رایج در غلظت مناسب یا کمتر نسبت به کود آهن می تواند سبب افزایش رشد کمی و کیفی گیاه ریحان شود
  کلیدواژگان: Ocimum Basilicum، نانو کود کلات آهن، کود کلات آهن، پارامتر های رشد، رنگیزه های فتوسنتزی، آنزیم های آنتی اکسیدانی
|
 • Dr Reza Yari Page 7
  Aim and background. The ageing or senescence is a complex process involving biological changes in tissue, organ, cell and molecule levels, the eventual decline of which ultimately leads to death of organism. The mechanisms by which a cell ultimately defines the end of its life span and ceases to involve factors including genetic context, free radicals, telomerase activity, caloric restriction, waste productions, DNA methylation, glycation, stress, mtDNA mutations, damage and DNA repair, DNA-protein interactions, etc which are regarded as a new science namely Gerantology. The most important cell ageing strategies in yeast and animals are insulin signaling, metabolic flow, genome stability,telomerase activity, damage and DNA repair, histone acetylases, histone deacetylases and free radicals, but in plants phytohormones, photosynthetic machine and protein damage affect cell ageing. Age-related diseases such as rheumatoid arthritis, cancers, neural disorders, skin lose, etc are the cost of longevity. Nowadays, biotechnology in two aspects would help us namely for the conflicting with age-related diseases and cell ageing:1) Detection, decrease of ageing process and increase of health longevity. 2) Creation of ageing process and death in malignant, cancerous, infectious cells and assessment of treatments.In order for Biotechnology to accomplish the above cases successfully needs RNAi, Drug delivery techniques, nano materials, DNA vaccines, Recombinant antibodies, hormone, cell and gene therapy, tissue engineering and other procedures and techniques.
 • Leyla Khojareh, Mgid Sadeghizadeh, Golnaz Bahramali, Saman Hosseinkhani, Mehrdad Behmanesh Page 27
  Aim and background. Hepatitis B and its incidence are considered as an endemic disease worldwide. In addition to creation of critical and chronic hepatitis B disease, in patients who suffer from chronic kind of this infection there are hepatocelullar carcinoma or hepatic cirrhosis presumptions or other kinds of defections. HBV (hepatitis B virus) is also up to 98 percent sensitive to some medicines like lamivudine. Lamivudine blocks viral DNA polymerase enzyme reverse transcriptase action through binding to its specific regions. But problem may be formed in patients whom are exposed to lamivudine for long time; a new mutation occurs in C domain of YMDD motif and of viral DNA polymerase gene that leads to lamivudine resistance. Molecular diagnosis of this mutation is essential with regard to considerable relationship between mutation occurrence rate and infection incidence range due to host immune system. We chose LCR method due to its ease achievability compared with others to detect the mutation. Materials and methods. 62 Nested PCR viral polymerase gene samples of HBV using LCR were surveyed. Five pairs of 21_26bps oligonucleotides were designed for both wild type and mutant YMDD region which amplify a 47bps region.Results. 51 of 62 patients have been non mutant in YMDD motif (82.25%) while 11 patients have been mutant in YMDD motif (17.74%). LCR. Conclusion. Investigation of LCR conclusions has shown that there is both wild and mutant type of HBV in patients. For this reason, we utilized mutant oligonucleotides and its bonds on gel were seen. Results are completely in conformation to sequencing conclusions.
 • Mahshid Fakhraei Lahiji, Ardeshir Rahimi Midani, Farangis Ghanavati Page 37
  Aim and Background. Gladiolus italicus species are exposed to genetic erosion and even destruction. On the other hand, these species can be potentially useful for breeding and agriculture. Moreover, the diversity of germplasm is not sufficient. Therefore, the collection, preservation and study of genetic diversity on Gladiolus species are important and essential.Materials and Methods. According to Flora of Iran books, different regions of the country were visited. Three populations of Gladiolus species from different area namely Alamout, Mahalat and Mashhad were collected and their karyotype characteristics were recorded. Three plants of each population was randomly selected for further studying. The root tips pretreated with 8-hydroxyquinolin for 3/5 hours, then fixed in Former solution 1:3 ethanol and acetic acid for 24 hours, followed by being stained with hematoxylin. Images of ten appropriate metaphase plates with clearly chromosomes morphology were then captured.Results. The species populations possessed 2n=2x=30, 60 chromosome number, but varied in details of karyotype including type of chromosomesConclusion. Karyotype symmetry, number of SAT and chromosomes differed significantly. chromomatin length as well as length of chromosome arms were also differed. Therefore, medium-chromosome was designated as diploid.
 • Mohammad Ali Ebrahimi, Ramin Falahzadeh, Peyman Norouzi, Abazar Rajabi Page 49
  Aim and background. In order to identify the dominant homozygous plants resistant to rhizomania within 28 sugar beet genotypes including 5 S1 populations, 16 O-type lines, two pollinators, and 5 hybrids amounting to 1551 field-grown single plants, and a repulsion-phase RAPD marker, (named PN3) were linked to rhizomania resistance. Materials and methods. DNA was extracted from the leaves of single plants. RAPD-PCR test was carried out on the samples using the primers. According to the data, analysis of variance for the percentage dominant homozygous plants was conducted using unbalanced completely randomized design. Results. The Results indicated that the genotypes were significantly different in percentage for the dominant homozygous plants. Means comparison by Duncan’s multiple range test showed that the genotypes OT5, OT11 and OT12 had the highest percentage of marker presence. Also, by applying cluster analysis the studied genotypes were classified into four clusters with the cluster B having the genotypes of the highest dominant homozygous plants.Conclusion. It can be concluded that the PN3 marker could be used for rapid screening of sugar beet germplasm at the stages of resistant plants selection in a resistant cultivar development program.
 • Khadigeh Onsory, Sanaz Ranapoor Page 59
  Aim and Background. There are many genes as well as environmental factors involved in the risk of breast cancer. This study aimed to determine the effect of different environmental factors in the incidence of breast cancer in patients admitted in Imam Khomeini Hospital, Tehran. Estrogen hormone, age, weight, Dietary habits, vitamins, cigarette smoking and family history were concerned as risk factors.Materials and Methods. The data were analyzed using the computer software SPSS for windows (version 11). The case-control study was conducted in 100 breast cancer patients and 100 healthy people as control.Results. An increased association was found with patients becoming pregnant in high age, being pregnant for more twice in life period and who have had abortion. Using anti Pregnancy pills also is an important factor in the risk of breast cancer as a huge number of patients were using these kinds of tablets. Being over-weight also is a risk factor for breast cancer. Very few patients were using vitamins as it is an agent to reduce the risk of cancer. Positive association was also found among people using red meat and the number of using in the weak. No association was observed with age and risk of breast cancer. Factors like tea consumption and using fast food also resulted in positive association with breast cancer. We found no statistically significant association between positive family history and breast cancer risk.Conclusion. This study shows that some of the environmental factors are important in increasing the risk of breast cancer.
 • Dr Farangis Ghanavati Page 71
  Aim and background. Cornelian cherry (Cornus mas L.) belongs to the family Cornaceae. It is a tall deciduous shrub or small tree of 5 to 8 m high. This plant is popular in Southern Europe and Asia. Fruits of these species are not only consumed fresh but also used to produce jam, jelly, stewed fruit, marmalade, syrup and several types of soft drinks. It is also used for medicinal purposes due to properties of stalk and fruits. The leaves and seed of this species is used in pharmaceuticals. The tree is also valuable for ornamentation as an evergreen broadleaf plant. Despite the widespread use of cornelian cherry, a few studies on this plant have been conducted in Iran. Materials and Methods. In this research 6 populations of Cornus mas belongs to Cornus genus that collected from 3 locations of Iran, studied using root apex meristem, number and dimensions of chromosomes in the mitosis division measured, and determined karyotypic formula for any population. Results.The number of genome was 9 and kind of chromosome was metacentric, sub-metacentric and sub-telocentric. The most and lowest mean of chromosome length belongs to C2 population (47.7 micron) and C3 population (3.50 micron) respectively. The populations were compared using stebbins method based on karyotype. C2 and C3 lied in 1A class and other populations in 2A class, so C2 and C3 populations were symmetrical than others. Karyotypic formula of C1, C2, C4, C5 and C3 and C6 was determined as 10m+8sm and 6m+12m respectively. Conclusion. Cytological samples showed minor differences in this sample compared to other samples, for example, a satellite is in samples C5 pairs of chromosome No. 4.
 • Gholamreza Bakhshi Khaniki, Mina Ghasemi, Ebrahim Bairamizadeh Page 79
  Aim and Background. Ant hurium andreanum is a perennial herbaceous plant, and an economically important genus of Araceae. Tissue culture of Anthurium andreanum offers an alternative tool for rapid multiplication in a short period. Materials and Methods. Leaf plate explants of pink cultivar were used. The leaves were cut into 1×1 cm sections. Segments of leaf were sterilized with 1% NaClO for 20 minutes. Explants were cultured on MS medium fortified with IAA (0.1- 0.4 mg/l) and BA (0.25 -1.5 mg/l), 30 g/l sucrose and 8 g/l Agar for callus induction in dark conditions. The experiment was conducted as a completely randomized design (CRD) with factorial arrangement and 8 replications. Callus was cultured on MS and ½ MS without hormones base media for shoot induction in light condition. The shoots transferred to rooting media after regeneration.Results. Best result for callus induction was obtained from MS medium containing supplement of 0.2 mg/l IAA and 1 mg/l BA. Also the ½ MS media showed the best result for a number of shoots. The Best result for rooting in vitro was in ½ MS medium with 1g/l activated charcoal without hormones.Conclusion. All shoots formed roots after 30 days and Plantlets were transferred into pot with perlite bed and grown in the greenhouse.
 • Maryam Peyvandi, Haniyeh Parande, Mahdi Mirza Page 89
  Aim and Background. Sweet basil (Ocimum basilicum) belongs to the Lamiaceae family. In this study the effect of nano iron chelated fertilizer and iron chelated fertilizer on growth parameters, leaves photosynthetic pigments, protein, and the activity of of some antioxidant enzymes in leaf were investigated.Materials and Methods. The experiment was conducted in farm condition in the form of randomized design based on four replications. Plants were treated by different concentrations of iron chelated fertilizer (1.5, 4.5, 7.5 kgha-1) and nano Fe chelated fertilizer (1, 3, 5 kgha-1).Results. Results indicated that growth parameters increased in plants treated with Fe fertilizer (7.5 kgha-1) and nano Fe fertilizer with less than 5kgha-1. The antioxidant enzymes activity in the Fe treatments was more than nano Fe treatments. Moreover, nano iron fertilizer resulted in the reduction of protein amounts in comparison with iron fertilizer treatments.Conclusion.The results showed that Fe fertilizer could be replaced by nano Fe fertilizer.