فهرست مطالب

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - پیاپی 44 (تابستان 1390)

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
پیاپی 44 (تابستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/09/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمد یارمحمدیان، نازنین بنکدار هاشمی، کریم عسگری صفحه 3
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش هوش هیجانی و مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی زوج های جوان اجرا شد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی سه گروهی (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) با پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری شامل زوج های شرکت کننده در کارگاه های آموزشی یک فرهنگسرا بود. تعداد 60 نفر (20 نفر گروه آموزش هوش هیجانی، 20 نفر گروه آموزش مهارت های زندگی و20 نفر گروه گواه) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و از طریق گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه قرار گرفتند. ابزارهای سنجش، شامل آزمون سازگاری زناشویی (اسپانیر، 1976) و پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته بود. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های زندگی و هوش هیجانی تاثیر معناداری بر سازگاری زناشویی و مولفه های آن (رضایت دوتایی، توافق دوتایی، همبستگی دوتایی و بیان محبت آمیز) در زوج های جوان دارد (01/0P<). همچنین در سازگاری زناشویی کلی، توافق دو نفری و ابراز محبت دو گروه آموزش مهارت های زندگی و آموزش هوش هیجانی با یکدیگر تفاوت معنادار نداشتند (05/0P>)، ولی در رضایت زناشویی و همبستگی دو نفری بین دو گروه آموزش مهارت های زندگی و آموزش هوش هیجانی تفاوت معناداری به دست آمد (01/0P<).
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، هوش هیجانی، سازگاری زناشویی، زوج های جوان
 • نعیمه امین نیا، اصغر آقایی، حسین مولوی، محمدرضا نجفی صفحه 13
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر درمان شناختی گروهی بر نشانه های بیخوابی مزمن در زنان مبتلا به بیخوابی مزمن اجرا شد. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (اندازه گیری تکرار شده) و جامعه آماری آن زنان مراجعه کننده به مطب های متخصصان مغز و اعصاب بودند که از بین آنها، 18 نفر، به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (درمان شناختی گروهی) و گواه (درمان دارویی) قرار گرفتند. همه شرکت کنندگان داروی خواب آور (بنزودیازپین ها) مصرف می کردند. ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته نشانه های بیخوابی مزمن بود. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها نشان داد درمان شناختی گروهی بر کاهش نشانه های بیخوابی مزمن به طور معناداری موثر است (01/0 P<).
  کلیدواژگان: درمان شناختی، درمان گروهی، بیخوابی مزمن
 • جواد خلعتبری، فرشته عزیززاده حقیقی صفحه 20
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش حل مساله با تاکید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب بر الگوهای ارتباطی زوج ها اجرا شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری شامل کلیه زوج های شهر کرج بودند که از میان آنها 12 زوج (6 زوج در گروه آزمایش و 6 زوج در گروه گواه) به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه الگوهای ارتباطی (کریستنسن و سالاوی، 1984) بود و داده ها از طریق تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه در الگوهای ارتباطی سازنده متقابل، اجتناب متقابل، توقع / کناره گیری کلی، توقع مرد/ کناره گیر زن و توقع زن / کناره گیر مرد وجود دارد (05/0P<).
  کلیدواژگان: حل مساله، نیازهای بنیادین، الگوهای ارتباطی، زوج ها
 • حسین کشاورز افشار، مسعود اسدی، زهرا جهان بخشی، مهدی خاص محمدی صفحه 29
  این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر برنامه آموزش مهارت های زندگی و راهبردهای مقابله با فشار روانی بر سلامت روان دانشجویان دختر اجرا شد. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون سه گروهی و جامعه آماری، دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر معین رشت بودند، که از بین آنها 300 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و پس از اجرای اولیه پرسشنامه سلامت عمومی بر روی آنها، 45 نفر که دارای بالاترین امتیازات بودند، انتخاب و در سه گروه 15 نفری (دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه) به صورت تصادفی قرار گرفتند. ابزار سنجش پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلیر، 1979) بود و داده ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکووا) تحلیل شد. یافته ها نشان داد، آموزش مهارت های زندگی (01/0P<) و راهبردهای مقابله با فشار روانی (05/0P<) به طور معناداری موجب افزایش سلامت روان در دانشجویان می گردد. همچنین در مقایسه تاثیر آموزش راهبردهای مقابله با فشار روانی با آموزش مهارت های زندگی مشخص گردید که آموزش راهبردهای مقابله با فشار روانی تاثیر بیشتری نسبت به آموزش مهارت های زندگی بر افسردگی دانشجویان دختر دارد.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، راهبردهای مقابله با استرس، سلامت عمومی، دانشجویان دختر
 • حسین سماواتیان، فاطمه خانی، ابوالقاسم نوری، محمدرضا صمصام شریعت صفحه 38
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت مدیران و سرپرستان با رفتارهای مدنی سازمانی (OCB) کارکنان آنها اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری، مدیران، سرپرستان و کارکنان دو مجموعه صنعتی بودند، که از طریق نمونه گیری تصادفی 73 مدیر و سرپرست و 204 نفر از کارکنان انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (کاستا و مک کری،1990) و پرسشنامه رفتارهای مدنی سازمانی (لی وآلن، 2002) بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (شیوه همزمان) تحلیل شد. یافته ها نشان داد، بین تجربه پذیری، توافق پذیری و وظیفه شناسی مدیران و سرپرستان با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به افراد و سازمان در کارکنان رابطه معناداری وجود دارد (05/0P<). تحلیل رگرسیون (شیوه همزمان) نیز نشان داد که فقط تجربه پذیری و توافق پذیری مدیران و سرپرستان پیش بینی کننده معنادار رفتار مدنی سازمانی معطوف به افراد و سازمان در کارکنان است.
  کلیدواژگان: پنج عامل بزرگ شخصیت، مدیران و سرپرستان، رفتارهای مدنی سازمانی کارکنان
 • محمد نریمانی، سوران رجبی، بتول احدی، سید سامان حسینی صفحه 47
  این پژوهش با هدف مقایسه زمان واکنش، حواس پرتی و عامل خستگی در رانندگان دارای تجربه تصادف با رانندگان عادی اجرا شد. روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری شامل رانندگان دارای تجربه تصادف که به مراکز ترافیک ارجاع شده بودند و گروهی از رانندگان بدون تجربه تصادف بودند، که از میان آنها، دو گروه 30 نفری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل زمان سنج واکنش (داندرس، 1968)، آزمون حواس پرتی تولوز پیرون (پیرون، 1986) و آزمون خستگی (کروپ و همکاران، 1989) بود. داده ها از طریق تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) تحلیل شد. یافته ها نشان داد، زمان واکنش دست و پا در رانندگان درگیر در تصادفات رانندگی به صورت معناداری (01/0> P) بالاتر از گروهی است که چنین تجربه ای نداشته اند. همچنین حواس پرتی و خستگی در افراد تصادف کرده به صورت معناداری (01/0> P) بالاتر از گروهی بود که تجربه تصادف در رانندگی نداشتند.
  کلیدواژگان: زمان واکنش، حواس پرتی، خستگی، تصادفات رانندگی
 • مائده یوسف نژاد شیروانی، مهرانگیز پیوسته گر صفحه 55
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه رضایت از زندگی با طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های شهر بابل بودند که از بین آنها 300 نفر از رشته های مختلف (150 دختر و 150 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه (YSQ-SF) (یانگ، 2005) و پرسشنامه رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه (شیوه گام به گام) و آزمون t گروه های مستقل تحلیل شد. یافته ها نشان داد بین محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی، نقص / شرم، شکست، وابستگی/ بی کفایتی، آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری، اطاعت، از خودگذشتگی، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه / عیب جویی افراطی، خویشتن داری و خودانضباط ناکافی با رضایت از زندگی رابطه منفی معنادار وجود دارد (05/0 P<و 01/0P<). تحلیل رگرسیون نشان داد محرومیت هیجانی، نقص/ شرم و وابستگی/ بی کفایتی با رضایت از زندگی دارای رابطه چندگانه معنادار هستند (01/0P<). آزمون t گروه های مستقل نشان داد بین دانشجویان دختر و پسر در خرده مقیاس های بی اعتمادی/ بدرفتاری، شکست، آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری و معیارهای سرسختانه / عیب جویی افراطی تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، رضایت از زندگی، دانشجویان
 • امیر حسین سمسار، محسن گل پرور، سید حمید آتش پور صفحه 66
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه عدالت تعاملی همکارمحور و عدالت رویه ای با رفتارهای مدنی سازمانی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری، کارکنان چند مجموعه صنعتی در شهر اصفهان بودند، که از بین آنها، 306 نفر به روش نمونه گیری سهل الوصول انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده و پرسشنامه رفتارهای مدنی سازمانی (هالند، 2002) بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (شیوه همزمان) تحلیل شد. یافته ها نشان داد عدالت رویه ای و عدالت تعاملی همکارمحور با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به سازمان و معطوف به همکاران دارای همبستگی مثبت و معنادار هستند (01/0P<). تحلیل رگرسیون همزمان نیز نشان داد که عدالت رویه ای و عدالت تعاملی همکارمحور با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به سازمان و فقط عدالت تعاملی همکارمحور با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به همکاران دارای همبستگی چندگانه معنادار هستند (01/0P<).
  کلیدواژگان: عدالت رویه ای، عدالت تعاملی همکارمحور، رفتارهای مدنی، سازمانی
|
 • Page 3
  The purpose of this study was to determine the effect of emotional intelligence and life skills training on marital adjustment among young couples. The research method was quasi-experiment with three groups pretest-posttest design (two experimental groups and one control group), and statistical population were the young couples participated in training workshop in a cultural center. The sample was consisted of 60 persons (20 persons in emotional intelligence training group, 20 persons in life skills training group and 20 persons in control group), who were selected using simple random sampling and then randomly assigned into two experimental groups and a control group. Assessment instruments consisted of Marital Adjustment Questionnaire (Spinner, 1976) and a researcher made Demographic Questionnaire. Data were analysis using analysis of covariance. The results revealed that life skills training and emotional intelligence training have significant effects on marital adjustment and their components (reciprocal satisfaction, reciprocal agreement, reciprocal correlation and affective expression) in young couples (P<0.01). Also there was no significant difference between emotional intelligence and life skills training in total marital adjustment, reciprocal agreement and affective expression (P>0.05), but there was significant difference between emotional intelligence and life skills training in reciprocal satisfaction and reciprocal correlation (P<0.01).
 • Page 13
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of group cognitive therapy on symptoms of insomnia in women with chronic insomnia. The study had a quasi-experimental (Repeated measurement) design and the statistical population were the women who came to the neurologist, among whom 18 persons were selected as the accessible sample and then they were randomly assigned into two groups: experimental (cognitive therapy group) and control (drug treatment). All subjects received hypnotic drugs (Benzodiazepines). The instrument was a researcher- made Chronic Insomnia Symptoms Questionnaire. The results of analysis of covariance showed that group cognitive therapy is significantly effective in reducing chronic insomnia symptoms (P<0/01).
 • Page 20
  The purpose of the present research was to investigate the effect of problem solving training with emphasis on basic needs of choice theory on couple’s communication patterns. The research method was two groups quasi- experiment with pretest- posttest, and the statistical population was the couple’s residence in Karaj city, among them 12 couples (6 couples in control group and 6 couples in experimental group) were selected via voluntarily sampling method, and were randomly assigned into experimental and control groups. The assessment tool was Communication Patterns Questionnaire (Christensen & Sullaway, 1984) and data were analyzed using analysis of covariance. The results showed that there was significant difference between experimental and control group in communication patterns such as constructive, mutual avoidance, total of withdrawal /demand, demand male/withdrawal female and demand female/withdrawal male (P<0/05).
 • Page 29
  The goal of this study was to compare the effect of life skills and coping strategies training on mental health of girl students. Method of research was experimental with three group pretest-posttest design, and statistical population was the girl students of Doctor Moeen professional technical school in Rasht.300 girl students were selected with the use of randam sampling, and then after first administration of General Health Questionnaire, 45 persons with highest scores were selected and randomly assigned in three groups of fifteen (two exprimental groups and one control group). Assessment tool was General Health Questionnaire (Goldberg & Hillier, 1979). Data were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Findings indicated that lifeskills training (P<0.01) and coping strategies training (P<0.05) could significantly improve mental health of students. Also in compairing the effect of coping strategies and lifeskills training,it has been recognized that coping strategies had more effect than lifeskills training on depression of girl students.
 • Page 38
  The aim of the current research was the study of the relationship between the big five personality factors of managers and supervisors with the organizational citizenship behaviors (OCB) of their personnel.Method of research was correlation and the statistical society included the personnel, managers and supervisores of the two factories, in which 73 managers and supervisors and 204 subordinates were selected using random sampling. Assessment tools consisted of, Big Five Personality Questionnaire (Costa & McCrae, 1990), and Organizational Citizenship Behavior Questinnaire (Lee & Allen, 2002). The data were analyzed using Pearson`s correlation coefficient and multiple regression analysis (enter method). The results showed that there was significant relationships between the conscientiousness, openness to experience and agreeableness of managers and supervisors and the OCB of their subordinates. Also analysis of regression (enter) revealed that only openness to experieance and agreeableness of managers and supervisors could predict the organizational citizenship behaviors toward individuals and organization of their subordinates.
 • Page 47
  The aim of this research was to compare the reaction time, distraction and fatigue factor between two groups of drivers with accidental experience and no accident experience. Method of research was ex-post facto and statistical population were all drivers with accidental experience who referred to traffic centers and drivers with no accident experience, among them two groups of thirty were selected with the use of simple random sampling. Assessment tools consisted of Reaction Chronoscope (Dunders, 1968), Toulous-Pieron’s Distraction Test (Pieron, 1986), and Fatigue Test (Krupp et al, 1989). Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). Results showed that average of feet and hand reaction time is significantly higher in the accident-experienced drivers than no accident experience drivers (P<0.01). Also distraction and fatigue was higher in the accident-experienced drivers than drivers with no accident experience (P<0.01).
 • Page 55
  The main purpose of the present study was to investigate the relationship between life satisfaction and early maladaptive schemas among students. Method of research was correlation, and the research population consisted of Babol university students, among them 300 persons from different majors) 150 female students and 150 male students (were selected by cluster random sampling method. Assessment tools consisted of short form of Early Maladaptive Schema (YSQ - SF) (Young, 2005) and Life Satisfaction Questionnaire (Diener et al,1985). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient, stepwise regression analysis and independent sample t-test. Results showed that there were negative significant relationships between emotional deprivation, social isolation, defectiveness / shame, failure, dependence / incompetence, vulnerability to harm or illness, subjugation, self - sacrifice, emotional inhibition, unrelenting standards / hyper criticalness and insufficient self - control/ self - discipline with life satisfaction (P<0/05, P<0/01). Stepwise regression analysis showed that there were significant multiple correlation between life satisfaction and emotional deprivation, defectiveness/ shame, and dependence / incompetence) P< 0/0 1). Independent sample t-test showed that there was a significant difference between two groups of male and female students in subscales such as, mistrust/abuse, failure, vulnerability to harm or illness, unrelenting standards / hyper criticalness.
 • Page 66
  The present study was carried out to investigate the relationship between coworker based interactional justice and procedural justice with organizational citizenship behaviors. Research method was correlation and statistical population was the employees of some industrial complexes in Esfahan city, among them 306 employees were selected via convenience sampling. Research instruments consisted of Organizational Justice Inventory and Organizational Citizenship Behaviors Questionnaire (Haaland, 2002). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and regression analysis (enter method). Findings showed that there was a positive significant correlation between procedural justice and coworker based interactional justice with organizational citizenship behaviors toward organization, and coworkers (P < 0/01). The result of enter regression analysis also revealed that there was a significant multiple correlation between procedural justice and coworker based interactional justice with organizational citizenship behaviors toward organization and between coworker based interactional justice with organizational citizenship behaviors toward coworkers (P < 0/01).