فهرست مطالب

طب جنوب - سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1390)
 • سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/09/26
 • تعداد عناوین: 9
|
 • هدایت الله شیرزاد، سیده لیلا دهقانیان، مریم یوسفی، مرتضی نیکوکار، محمود رفیعیان صفحه 214
  زمینه
  به دنبال مصرف مورفین سیستم ایمنی تضعیف می شود که در شرایطی مثل وجود درد، استرس و یا عفونت می-تواند بر روند بیماری اثر منفی داشته باشد، لذا در تحقیق حاضر تاثیر ترامادول بر فعالیت سلول های دفاعی مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  تعداد 70 سر موش بالغ Balb/c انتخاب و در دو گروه مساوی شاهد و درمان تقسیم شدند. به موش-های گروه درمان از روز اول تا پنجم در دو نوبت به ترتیب 20، 40، 60، 80 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم و از روز ششم تا سی ام در یک نوبت 100 میلی‎گرم بر کیلوگرم ترامادول و به طور همزمان در گروه شاهد نرمال سالین تزریق شد. در روزهای 3، 5، 10، 20 و 30 از هر گروه 6 موش را کشته و از ناحیه صفاقی نمونه برداری شد. با استفاده از روش محاسبه میزان فاگوسیتوز گلبول های قرمز گوسفندی شدت و میزان فاگوسیتوز بیگانه‎خوارهای موجود در نمونه های حاصل محاسبه شد.
  یافته ها
  در میزان و شدت فاگوسیتوز تا روز پنجم مطالعه تغییری مشاهده نشد، ولی تا روز دهم در هر دو گروه به-صورت موازی افزایش یافت. از روز دهم فقط در گروه درمان این افزایش مشاهده شد. میزان فاگوسیتوز در نمونه گیری اول، دوم و سوم به ترتیب در گروه درمان 4±20، 8±23، 7±49 و در گروه شاهد 9±18، 11±19 و 1±32 بود که در نمونه گیری سوم این مقادیر از نظر آماری تفاوت معنی‎داری داشتند. شدت فاگوسیتوز در گروه درمان نمونه گیری سوم بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان داد که داروی ترامادول اثر تقویت کننده سیستم ایمنی دارد و استفاده از داروی ترامادول در مواردی که احتمال تضعیف سیستم ایمنی می رود می تواند به عنوان داروی ضد درد ارجح باشد.
  کلیدواژگان: بیگانه خواری، ترامادول، سلول بیگانه خوار، سیستم ایمنی بدن
 • جواد صفاری چالشتری، محمدتقی مرادی، عفت فرخی، محمدامین طباطبایی فر، مریم طاهرزاده، فاطمه آزادگان، غلامرضا مبینی، مهدی بنی طالبی، قربان علی رحیمیان و مرتضی هاشم زاده صفحه 220
  زمینه
  سرطان معده از جمله مهم ترین بیماری ها است و بعد از سرطان ریه دومین عامل مرگ و میر در میان سرطان ها در جهان است. فاکتورهای ژنتیکی شامل انکوژن ها و ژن های سرکوب گر تومور مهم ترین عوامل بروز این بیماری هستند. ژن P53 یکی از مهم ترین ژن‎های سرکوب گر تومور است و نقش کلیدی در محافظت از ژنوم و تعمیر DNA دارد. هدف اصلی این مطالعه تشخیص جهش های ژن P53 در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان چهارمحال و بختیاری است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی جهش های پروموتر و اگزون های 4-2 و 11-9 ژن P53 در نمونه های پارافینه بیوپسی معده در 38 بیمار مبتلا به سرطان معده در استان چهارمحال و بختیاری را مورد بررسی قرار داده است. استخراج DNA به روش استاندارد فنل کلروفرم و آزمایشات مولکولی بر روی توالی های مذکور به روش PCR-SSCP انجام شد.
  یافته ها
  در نتایج حاصل از این بررسی، در نمونه های سرطان معده مورد مطالعه هیچ نشانه ای مبنی بر وقوع جهش در پروموتر و اگزون‎های 4-2 و 11-9 ژن P53 مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با وجود اینکه جهش های ژن P53 به عنوان فراوان ترین تغییرات ژنی در بروز سرطان ها شناخته شده است و حدود 50 درصد از بدخیمی ها ناشی از جهش در این ژن است، اما در مطالعه ما هیچ جهشی مشاهده نشد که این می-تواند به دلیل تعداد کم نمونه‎ها باشد و یا اینکه لازم است مطالعات بیشتری بر روی ژن های دیگر انجام داد و حتی مطالعات در سطح تغییرات اپی ژنتیکی را گسترش داد.
  کلیدواژگان: سرطان معده، جهش، ژن P53، پروموتر، PCR، SSCP
 • علی میرزائی، نوشین میرزائی، مهسا میرزائی و حمدالله دلاویز صفحه 230
  زمینه روغن هسته انگور به دلیل داشتن ترکیبات فلاونوئیدی، به خصوص آنتوسیانیدین که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد، مورد توجه متخصصین قرار گرفته است. به علاوه اینکه امروزه علاقه به درمان بیماری ها با استفاده از داروهای طبیعی، منجر به افزایش استفاده از گیاهان دارویی شده است. در این تحقیق اثر حفاظتی مخلوط مساوی عصاره هسته انگور و جفت بر روی سمیت ناشی از تتراکلریدکربن در کبد موش های صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از28 سر موش های صحرایی نر، نژاد ویستار استفاده شد. در گروه (1) و (2): روزانه یک بار، به مدت 7 روز مقدار نیم میلی لیتر آب مقطر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش گاواژ و از روز سوم، روزانه به مدت 5 روز به ترتیب میزان نیم میلی لیتر بر کیلوگرم روغن زیتون و یک میلی لیتر بر کیلوگرم محلول تتراکلریدکربن با حلال روغن زیتون (به نسبت مساوی) به‎صورت داخل صفاقی تزریق شد.گروه (3) و (4) روزانه یک بار به مدت 7 روز به میزان 200 میلی گرم مخلوط مساوی عصاره هیدروالکلی هسته انگور با جفت به ازای هر کیلوگرم وزن بدن گاواژ شد و به طور همزمان از روز سوم، به مدت 5 روز به ترتیب میزان نیم میلی لیتر در کیلوگرم روغن زیتون و یک میلی لیتر بر کیلوگرم (محلول تتراکلرید کربن با حلال روغن زیتون به نسبت مساوی) به صورت داخل صفاقی تزریق شد.
  یافته ها
  در گروه دریافت کننده تتراکلریدکربن افزایش معنی داری در فعالیت آنزیم های الکالین فسفاتاز، اسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و بیلی روبین نسبت به گروه کنترل دیده شد. مصرف مخلوط مساوی عصاره هسته انگور و جفت (گروه تیمار) قادر به کاهش فعالیت ترانس آمینازهای کبدی، الکالین فسفاتاز و بیلی روبین به طور معنی داری شد. میانگین سطح سرمی اسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز، الکالین فسفاتاز و بیلی روبین در گروه دریافت-کننده مخلوط عصاره ها، نسبت به گروه کنترل (روغن زیتون) تغییرات معنی‎داری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه مصرف مساوی عصاره های هسته انگور و جفت در گروه (تیمار) منجر به کاهش معنی داری در فعالیت اسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، الکالین فسفاتاز و بیلی روبین نسبت به گروه (سم) شد، لذا میتوان گفت که مخلوط عصاره ها دارای اثرات حفاظت کبدی می باشند.
  کلیدواژگان: عصاره هسته انگور، الکالین فسفاتاز، آسپارتات ترانس آمیناز، آلانین ترانس آمیناز، میوه بلوط
 • پرستو رستمی، گیسو حاتمی و افشین شیرکانی صفحه 240
  زمینه
  اختلالات سیستم غدد داخلی در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور ناشی از افزایش بارآهن به دنبال تزریق مکرر خون بوده و یکی از مهم ترین علل ناتوانی و مرگ و میر در این دسته از بیماران به شمار می آیند. هدف این مطالعه بررسی شیوع اختلالات غددی در بیماران بتا تالاسمی ماژور است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 60 بیمار مبتلا به بتا تالاسمی ماژور از نظر وجود اختلال در سیستم غدد داخلی به-روش معاینات بالینی و انجام آزمایشات لازم مورد بررسی قرار گرفت و سپس اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم-افزار SPSS و آزمون های آماری کای دو، ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  از بین 60 بیمار مورد مطالعه مبتلا به بتا تالاسمی ماژور، 16 بیمار (8/26 درصد) هیچ گونه عارضه غددی نداشتند، اما در 14 بیمار (5/23 درصد) یک اختلال و در 30 بیمار (7/48 درصد) بیش از یک اختلال غددی دیده شد. اختلالات غددی به ترتیب شیوع شامل: هیپوگنادیسم (7/66 درصد)، کوتاهی قد (45 درصد)، هیپوپاراتیروئیدیسم (7/21 درصد)، دیابت (3/18 درصد)، عدم تحمل گلوکز (Impaired Glucose Tolerance) 4 نفر (7/6 درصد)، هیپوتیروئیدیسم آشکار (65/1 درصد) و هیپوتیروئیدیسم تحت بالینی (65/1 درصد).
  نتیجه گیری
  فراوانی نسبتا بالای عوارض غددی در بیماران تحت مطالعه ما اهمیت بررسی های منظم و دوره ای بیماران تالاسمیک به‎خصوص در سن بالای 10 سال، جهت تشخیص و درمان به موقع این اختلالات را تاکید می کند.
  کلیدواژگان: بتا تالاسمی ماژور، عوارض غددی، کوتاهی قد، هیپوگنادیسم، هیپوتیروئیدیسم، هیپوپاراتیروئیدیسم
 • محمد کارگر، اکرم نجفی، کیوان زندی صفحه 246
  زمینه
  روتاویروس های انسانی، از مهم ترین عوامل ایجادکننده گاستروانتریت حاد ویروسی در نوزادان و کودکان کم سن و سال جهان محسوب می شوند. با تایید واکسن های جدید روتاویروسی، اطلاعات مربوط به شیوع بیماری و تنوع ژنوتایپ های روتاویروس در حال گردش می تواند در راهبردهای ایمن سازی مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مطالعه، شناسایی ژنوتایپ های پروتئین VP7 روتاویروس در کودکان بستری شده در شهر برازجان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش 375 نمونه مدفوعی از کودکان زیر 7 سال مبتلا به اسهال شدید بستری شده در بیمارستان 17 شهریور برازجان در طول سال های 1388-1387 جمع آوری شد. برای شناسایی آنتی ژن گروه A روتاویروس از روش الایزا استفاده گردید. سپس ژنوتایپ نمونه های مثبت با روش Nested RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع نمونه های جمع آوری شده، عفونت روتاویروسی در 27/24 درصد موارد شناسایی گردید. بالاترین میزان عفونت در کودکان 12 تا 17 ماه (93/6 درصد) مشاهده شد (056/0=P). همچنین بیشترین شیوع عفونت مربوط به فصل پاییز با فراوانی 94/54 درصد و کمترین شیوع مربوط به فصل تابستان با فراوانی20/2 درصد بود (001/0P=). فراوانی ژنوتایپ های G1، G4، G9 و غیرقابل تایپ به ترتیب 65/51 درصد، 20/2 درصد، 40/4 درصد و 76/41 درصد بودند. اما ژنوتایپ های G2، G3، G8، G10 و G12 در هیچ‎یک از نمونه های مورد بررسی شناسایی نشد.
  نتیجه گیری
  فراوانی قابل توجه ژنوتایپ های غیرقابل تایپ، ضرورت استفاده از سایر پرایمرها و نیز تعیین ژنوتایپ های غیرمعمول به کمک سایر پرایمرهای اختصاصی را نشان می دهد. همچنین به دلیل شیوع بالای عفونت روتاویروسی ضرورت پایش مداوم بیمارستانی و ایمن سازی گسترده به ویژه در کودکان زیر 2 سال وجود دارد.
  کلیدواژگان: روتاویروس، Nested RT، PCR، VP7، گاستروانتریت حاد
 • فریبرز باقری، فاطمه اکبری زاده، حمیدرضا حاتمی صفحه 256
  زمینه
  هوش معنوی به عنوان ظرفیت انسان برای پرسیدن سئوالات نهایی درباره معنای زندگی و تجربیات هم زمان و ارتباط یکپارچه بین ما و دنیایی که در آن زندگی می کنیم، تعریف شده است و ممکن است بکارگیری آن در زندگی افراد به شادکامی و بهزیستی بینجامد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی در پرستاران بیمارستان فاطمه الزهرا و بنت الهدی شهرستان بوشهر می باشد.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی بود که به طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، تعداد 125 عدد پرسشنامه در بین پرستارانی که با بیماران ارتباط داشتند توزیع و اطلاعات به روش خودسنجی جمع آوری گردید. پرسشنامه های مورد استفاده شامل؛ 1) پرسشنامه هوش معنوی ناصری، شادکامی اکسفورد و مشخصات دموگرافیک بودند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان دادند که بین سه متغیر هوش معنوی و شادکامی یعنی خودآگاهی متعالی (001/0P<) و تجربیات معنوی (000/0P<) و شکیبایی (002/0P<) و همچنین با نمره کل هوش معنوی و شادکامی پرستاران (000/0P<) رابطه معنی دار خطی وجود داشت. از بین مشخصات دموگرافیک مثل سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سال های خدمت در شغل پرستاری، نوع مدرک تحصیلی تنها بخش محل کار با مولفه سوم هوش معنوی (003/0P<) و شادکامی (008/0P<) رابطه اش معنی داری بود.
  نتیجه گیری
  ارتقاء هوش معنوی پرستاران به آنها کمک می کند به شادکامی پایدارتری دست پیدا کرده و با داشتن یک روحیه شاد، در امر تامین سلامتی خود و بیماران شان کمک ببشتری نمایند.
  کلیدواژگان: معنویت، هوش معنوی، پرستاران، شادکامی
 • مهدی مرجانی، هومن فقیهی صفحه 264
  زمینه
  با توجه به تحقیقات انجام شده روی جانوران و فرآورده های دریایی مخصوصا مرجان در دهه اخیر از نظر مزایای آن تصمیم گرفته شد تا از مرجان بومی خلیج فارس به عنوان پودر خوراکی به هدف التیام عارضه استخوان تیبیا در خرگوش استفاده شود.
  مواد و روش ها
  از تعداد 18 سرخرگوش سفید نیوزلندی با وزن تقریبی 3-5/2 کیلوگرم استفاده شد و خرگوش ها به-طور تصادفی به 3 گروه 6 تایی شامل کنترل، با مصرف کلسیم خوراکی و گروه با مصرف پودر مرجان تقسیم شدند. به-منظور ایجاد نقیصه بخش یک سوم ابتدایی استخوان درشت نی شکاف داده شده، عضلات به طریق کندکاری کنار زده شد و موضع عمل نمایان گردید. توسط مته اورتوپدی در بخش مربوط سوراخی به عمق تقریبی 8/0-6/0 میلی متر و قطر 4 میلی متر ایجاد و بعد از تخلیه و شستشوی آن موضع عمل بخیه شد. این عمل در هر 3 گروه به طور یکسان انجام گردید. خرگوش های گروه کلسیم با دریافت روزانه 1150 میلی گرم پودر کلسیم و خرگوش‎های گروه مرجان با دریافت 1220 میلی‎گرم پودر مرجان و خرگوش های گروه کنترل در شرایط استاندارد قفس نگهداری شدند. در مدت دو ماه دوره درمان نمونه ها طی روزهای صفر، 10، 20، 30، 40، 50، 63 مورد بررسی رادیوگرافی در حالت گماری های جانبی و قدامی- خلفی قرار گرفتند. در بررسی های رادیولوژیک صورت گرفته پارامترهایی مثل پرشدن نقیصه، دانسیته نقیصه، حضور کالوس خارجی و کالوس اینترکورتیکال ارزیابی شد.
  یافته ها
  در بررسی پارامترهای رادیولوژیک مثل پرشدن نقیصه، دانسیته نقیصه، وجود کالوس خارجی و کالوس اینترکورتیکال روند جذب بهتر مرجان خلیج فارس در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت طبق بررسی رادیوگرافی انجام شده مصرف پودر خوراکی مرجان خلیج فارس سبب افزایش تشکیل بافت استخوانی در ناحیه می شود. با توجه به بررسی انجام شده مصرف این پودر در انسان نیاز به تحقیقات بالینی بیشتر دارد.
  کلیدواژگان: مرجان خلیج فارس، ترمیم استخوان، کالوس اینترکورتیکال، رادیوگرافی
 • مهسان اسدی، رضا نعمتی و ایرج نبی پور صفحه 274
  زمینه
  بیماری آلزایمر شایع ترین علت دمانس و یکی از علت های مهم بیماری زایی و مرگ ومیر در جهان است. با وجود درمان های گوناگون برای این بیماری، نتایج حاصل از درمان آلزایمر همچنان امیدوارکننده نیست. اسیدهای چرب امگا 3 موجود در فرآورده های غذایی دریایی می توانند با مکانیسم های گوناگونی در محافظت سیستم اعصاب مرکزی و در بهبود سیستم شناختی و حافظه نقش داشته باشند که در این مطالعه مروری اثر فرآورده های دریایی در اختلالات شناختی و آلزایمر بررسی خواهد شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری کارآزمایی های بالینی شاهدی - موردی و همچنین مطالعات باز که دارای اعتبار کافی بودند بررسی شدند از کلید واژه های آلزایمر، اختلال شناختی، دریا و فرآورده های دریایی در سایت های معتبر Pubmed، Embase، ISI وGoogle Scholar جهت جستجو استفاده شد.
  یافته ها
  بسیاری از مطالعات نشان دادند که اسیدهای چرب امگا 3 موجود در فرآورده های غذایی دریایی می توانند با مکانیسم های گوناگون شامل کاهش سطح التهاب و استرس اکسیداتیو، افزایش نوروپلاستیستی غشاء عصب برای شرکت در ساخت سیناپس و انتقال سیناپسی در محافظت سیستم اعصاب مرکزی و در بهبود سیستم شناختی و حافظه نقش داشته باشند. همچنین، اسیدهای چرب امگا 3 ماهی و میگو می توانند در کاهش خطر بیماری آلزایمر و دیگر اختلالات شناختی موثر باشند.
  نتیجه گیری
  هر چند مطالعات گسترده ای در زمینه نقش این فرآورده های غذایی دریایی در بیماری آلزایمر و اثر مثبت آنها بر اختلالات شناختی انجام گردیده است، اما ارائه ی نظر قطعی در این مورد، به انجام کارآزمایی های بالینی گسترده-ای نیاز دارد.
  کلیدواژگان: آلزایمر، اختلالات شناختی، دریا، فرآورده های غذایی دریایی
 • ایرج نبی پور، مجید اسدی صفحه 288
|
 • Hedayatollah Shirzad, Seyedeh Leila Dehghanian, Maryam Yousefi, Morteza Nikookar, Mahmoud Rafieian Page 214
  Background
  Morphine would impair the immune system which particularly in patients with pain or stress might deteriorate the disease process. The aim of this study was to evaluate the effect of tramadol on phagocytic activity of mouse peritoneal phagocytes.
  Methods
  Seventy Balb/c mice were selected and divided into two equal control and treatment groups. The mice in treatment group were received 20, 40, 60, 80 and 100 mg/kg tramadol twice daily from day 1 to 5 respectively and 100 mg/kg from day 6 to 30 once daily. The mice in control group received normal saline. Six mice were euthanized at days 3, 5, 10, 20 and 30 from each group and the samples were obtained from peritoneal cavity. The rate and intensity of phagocytosis were measured by evaluation of sheep red blood cells phagocytosis by phagocytes in peritoneal samples.
  Results
  There was not any significant difference between the two groups in the rate and intensity of phagocytosis during the first five days of the study, although they increased in both groups up to day 10. Thereafter, they increased only in treatment group. The rate of phagocytosis in the first to third samples were 20  4, 23 8, 498 in treatment group and 189, 1911, 321 in control group, respectively. This activity was significantly different in the third sample. Evaluation of sheep red blood cells phagocytosis by phagocytes in peritoneal samples. Phagocytosis intensity in treatment group was higher than control group throughout the study.
  Conclusion
  The results indicate that tramadol can enhance the activity of immune system and in cases that suppose to have immune deficiency, tramadol can be the preferred analgesic.
 • Javad Saffari Chaleshtary, Mohammad Taghi Moradi, Effat Farrokhi, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Maryam Taherzadeh, Fatemeh Azadegan, Gholamreza Mobini, Mehdi Banitalebi, Ghorban Ali Rahimian, Morteza Hashemzadeh Chaleshtary Page 220
  Background
  Gastric cancer is one of the most important diseases and after lung cancer, is the second cause of cancer death worldwide. Genetic factors including oncogenes and tumor suppressor genes are always contributed in progression of this cancer. The P53 tumor suppressor gene has a broad role in genomic stability and DNA repair. The aim of this study was to determine the P53 gene mutations in gastric cancer specimens in Chaharmahal Va Bakhtiari Province.
  Methods
  In this descriptive-lab based study, we investigated the promoter, exons 2-4 and 9-11 of P53 gene mutations in 38 paraffin embedded gastric cancer specimens. DNA was extracted following the standard phenol chloroform protocol. The P53 gene mutations were determined using PCR-SSCP procedure.
  Results
  Our study revealed no P53 gene mutation in promoter and exons 2-4 and 9-11 in the gastric cancer subjects studied.
  Conclusion
  While P53 gene mutations have been reported as the most frequent genetic alterations and are found in about 50% of the human malignancies, no mutation was detected in this study. The reason may be due to small sample size or mutations on other genes or epigenetic factors.
 • Ali Mirzaei, Noushin Mirzaei, Mahsa Mirzaei, Hamdollah Delaviz Page 230
  Background
  Specialists are more interest to grape seed oil for antioxidant activity. Flavonoid compounds, particularly proanthocyanidin are mainly responsible for antioxidant potential in grape seed oil. In addition, recently the interest in using natural remedies to treat diseases increases the use of herbal drugs.The protective effect of grape seed and Jaft extract (a part of oak fruit) was studied on liver toxicity which induced by carbon tetra chloride (CCl4) in rats.
  Methods
  This study carried out on 28 male wistar rats. Mixture of hydroalchoholic grape seed and Jaft extracts was gavaged (200mg/kg) in two groups of extract control and experiment groups, daily for 7 days. At the same time, in two groups of CCl4(toxic) and treatment, CCl4 in olive oil solution was injected (1ml/kg i.p) since third day, daily, for 5 days. In control groups, olive oil injected (0.5ml/kg i.p) daily, for 5 days.
  Results
  There was significant (P≤0.05) increase in the hepatic enzyme levels such as Aspartate Transaaminase (AST), Alanine Transaminase (ALT), Alkaline Phosphates (ALP) and Bilirubin in toxic group compare to control group. Treat with extract can reduce elevation of liver enzymes AST, ALT, ALP and bilirubin, that caused by CCl4 toxin. The administered of extract only, did not meaningfully alter the enzyme levels when compared to the control groups.
  Conclusion
  According to damage induced by CCl4 and protective potential of extract, we can recommend that mixture of grape seed and Jaft extract has hepatoprotective effect due to antioxidant components.
 • Parastoo Rostami, Gisoo Hatami, Afshin Shirkani Page 240
  Background
  Endocrine complications in patients with major β –thalassemia related to iron overload that the most important cause of mortality and morbidity in this patients.This study evaluate prevalence of endocrine complications in major β -thalassemia.
  Methods
  Sixty patients with major β- thalassemia enrolled in this study.
  Results
  We assessed 60 patients, including 27 men and 33 female disorders with major β- thalassemia by age range (10-44 years-old). 26.8% of patients didn’t have any endocrine disorders, 23.5% of patients one disorder and 48.7% have more than two. The most common complications of endocrinewere: hypogonadism (66.7%), short stature (45%), hypoparathyroidism (21.7%), diabet mellitus (18.3%), impaired glucose tolerance (6.7%), overt hypothyroidism (1.65%), subclinical hypothyroidism (1.65%).
  Conclusion
  High prevalence of endocrine complications found in this study may emphasize regular endocrine assessment. In thalassemic patients especially in patients over the age of 10 years old.
 • Mohammad Kargar, Akram Najafi, Keyvan Zandi Page 246
  Background
  Human rotaviruses are the major etiological agents of acute viral gastroenteritis in infants and young children worldwide. With the licensure of new rotavirus vaccines, data on the burden of disease and the diversity of rotavirus genotypes circulating are important regarding immunization strategies. The purpose of the present study was to determine the genotypes of VP7 protein rotavirus in hospitalized children in Borazjan.
  Methods
  In this study,375 stool samples from children less than 7 year old with severe diarrhaea hospitalized at 17 Shahrivar hospital in Borazjan, were collected during 2008 to 2009. Group A rotavirus antigen was detected in stool specimens using Enzyme Immunoassay (EIA). Then G-typing of the positive specimens was evaluated by Nested RT-PCR method.
  Results
  Among the collected samples, 24.27% were positive for rotavirus infection. The highest incidence was observed in children aged 12-17 months (6.93%) (p=0.056). The most common prevalence of positive rotavirus was observed in autumn with 54.94% compared to the least prevalence in summer with 2.20% (p=0).The frequency of G1, G4, G9, non-typeable genotypes were 51.65%, 2.20 %, 4.40%, 41.76%, respectively. But, G2, G3, G8, G10 and G12 genotypes weren’t detected.
  Conclusion
  The noticeable frequency of non-typeable genotypes indicates that must be using from another primers for characterization of unusual genotypes. Also because of the high frequency of rotavirus infection, surveillance and expanded program of immunization especially for children less than 2 years is necessary.
 • Fariborz Bagheri, Fatemeh Akbarizadeh, Hamidreza Hatami Page 256
  Background
  Spiritual intelligence defined as the capacity of human understanding for asking ultimate, questions about the meaning of life and relation between us and world we are living in it. It seems employing spiritual intelligence in the life will guide us to achieve happiness and wellbeing in the life. The goal of this survey is to investigate relation between of spiritual intelligence and happiness among nurses of two main hospitals, namely Fatemeh Zahra and Bentolhosa in Bousher.
  Methods
  This is a cross-sectional descriptive and inferential designed study. A total of 125 hospital nurses, who were working in Boushehr, were recruited by convenience sampling. The questionnaires were completed by respondents themselves (self reporting). The questionnaires were combined from three parts. I) Spiritual intelligence questionnaire Naseris four-point Linker-type inventory that made in Allameh of university in Iran. II) Oxford happiness questionnaire. III) Demographic characteristics.
  Results
  The findings showed there were significant relationship between spiritual intelligence variables, self-conscious transcendence (p< 0.001, r=0.288), spiritual experiences (p<0.000, r=0.347), patience (p<0.002, r=0.274), and happiness of nurses. But neither happiness nor spiritual intelligence shows any correlation with demographic characteristic such as age, sex, marital status, education, degree, years of nursing experience, but only the ward were the nurses performing their duties with spiritual intelligence and happiness has significant relationship.
  Conclusion
  Promoting spiritual intelligence of the nurses can help them have more stable happiness.
 • Mehdi Marjani, Hooman Faghihi Page 264
  Background
  ‍Considering the fact that research on the marine products and creatures, in particular coral, has started just in the past decade and more attentions are focused on the benefits of this material, it has been decided to utilize the coral native to Persian Gulf as oral powder to heal tibia bone defect in rabbit.
  Methods
  In this experimental study 18 New Zealander rabbits weighing 2.5-3 kg were categorized randomly in 3 groups (control, oral calcium powder and oral coral powder group) of 6 rabbits. For inducing the defect, the first 3rd part of tibial bone was blunt dissected. A whole with the depth of 0.6-0.8 mm and diameter of 4 mm was produced in all 3 groups in the same style. The Calcium group was treated daily with 1150 mg calcium powder, coral group received 1220 mg of coral powder and control group were kept under standard condition. Course of treatment was 2 months and on days 0,10,20,30,40,50,63 the animals were evaluated for healing criteria such as filling the defects, density, external callus formation and intercortical callus.
  Results
  Radiologic parameters indicates that filling defect, density, external and inter cortical callus and absorption for animals receiving coral is better than that of control and calcium group (P<0/05).
  Conclusion
  In conclusion, by oral administration of Persian Gulf coral powder results increasing the rate of bone formation. Finally for human use, these results must be evaluated more in clinical studies.
 • Mahsan Assadi, Reza Nemati, Iraj Nabipour Page 274
  Background
  Alzheimer's disese is the most frequent cause of dementia and is one of important cause of mortality and morbidity in the world. Although, there are different therapeutic options for its treatment, the results of these therapies are disappointing. Omega-3 fatty acids in marine- derived food products, affect on different mechanisms, improve cognitive function, memory.in this study, effect Omega-3 fatty acids in marine- derived food products of cognitive disorders and Alzheimer's are reviewed.
  Methods
  The method employed in this research was a systematic bibiliographic review,in which only the double-blind placebo-controlled studies or the clinically detailed enough open-labeled studies using validated scales were retained.
  Results
  Many studies have shown that Omega-3 fatty acids in marine- derived food products, affect by different mechanisms include decrease inflammation and oxidative stress, synaptogenesis, synaptic plasticity, and neurogenesis promotion in neuroprotection and improvement cognitive function and memory, also omega3 fatty acid could lead to a decrease in risk of Alzheimer's diseas and the other cognitive impairements.
  Conclusion
  However, more and large clinical trials are needed to confirm the beneficial effects of omega 3 fatty acid supplementation on the management of Alzheimer's disease and cognitive decline.