فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 27، تابستان 1390)
 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 27، تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/09/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا اسدالهی، محمود صفارزاده، امیررضا ممدوحی صفحه 101
  امروزه استفاده از دوچرخه سواری به عنوان یک وسیله حمل و نقل عمومی، موضوعی است که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است. نبود زیرساخت های مناسب و مطمئن در کشور، عاملی است که موجب شده تا استقبال چندانی از این شیوه حمل و نقل صورت نگیرد. ارایه یک مدل که بتواند شبکه مناسب حمل و نقل دوچرخه سواری را در شهرها تعیین کند و قابلیت اجرایی داشته باشد، کمک شایانی در جهت بهبود برنامه ریزی دوچرخه سواری خواهد کرد. در این مقاله مدلی ارایه می شود که براساس شاخص های امکان سنجی دوچرخه سواری شامل شاخص های دیویس، شاخص سازگاری دوچرخه و سطح سرویس دوچرخه، قادر به طراحی و تعیین مسیرهای شبکه دوچرخه سواری است. الگوی ارایه شده را می-توان در مقیاس هر شهر با ابعاد واقعی پس از گردآوری اطلاعات مورد نیاز، اجرا و شبکه پیشنهادی را ارزیابی کرد. تابع هدف مدل، شامل کاهش هزینه های اجرایی، کاهش زمان سفر، افزایش میزان تناسب مسیر و کاهش تعداد تقاطعات واقع در مسیر دوچرخه است. مدل ارایه شده در قالب یک نمونه واقعی برای شهر قم پیاده سازی و شبکه دوچرخه سواری برای این شهر، طراحی و ارزیابی می شود. از خصوصیات مدل پیشنهادی این است که مسیرهای انتخابی به پارامترهای هندسی و مشخصات ترافیکی معابر وابسته است و مسیرهایی را انتخاب می کند که از لحاظ ایمنی، هندسی و امکان پذیری، مناسب دوچرخه سواری باشد و این مسیرها لزوما بر مسیرهای کوتاه مبدا- مقصد منطبق نیست.
  کلیدواژگان: الگوی تعیین مسیر، شبکه حمل و نقل، مسیر دوچرخه سواری
 • پریسا بازدار اردبیلی صفحه 115
  بخش حمل و نقل به عنوان پیش نیاز و زیربنای توسعه، دارای نقش اساسی و کارآمد در باروری امکانات و استعدادهای بالقوه جوامع می باشد. شناسایی عوامل موثر بر رشد این بخش، زمینه استفاده بهینه از ظرفیت های بخش حمل و نقل و تعیین سیاست هایی در جهت افزایش کارآیی را در پی خواهد داشت. هدف از این مقاله، تحلیل نقش تحقیق و توسعه در رشد بخش حمل و نقل است که با تکیه بر ادبیات رشد برونزا و درونزا و مطالعات تجربی انجام گرفته، متغیرهای مورد نیاز شناسایی می شوند و مدل اقتصادی نقش مخارج تحقیق و توسعه بر رشد بخش حمل و نقل کشور، با استفاده از الگوهای رشد درونزا و برونزا، ارایه و در نهایت مدل های نام برده با استفاده از تکنیک های مناسب اقتصادسنجی برآورد شده است. بر اساس هر دو مدل نیروی کار، نرخ سرمایه گذاری و نسبت سرمایه گذاری به موجودی سرمایه، تاثیر مثبت و معناداری روی رشد بخش حمل و نقل دارند. متغیرهای نسبت اعتبارات پژوهشی به ارزش افزوده بخش حمل و نقل، شاخص درجه بازبودن اقتصاد، تغییرات شاخص بهای کالا و خدمت بخش و اندازه دخالت دولت نیز نقش مثبت و معناداری روی رشد این بخش دارند. متغیرهای مجازی برای دوره جنگ و زمان انقلاب نیز اثر منفی دارد. با توجه به یافته های تحقیق اگر یک درصد به شاغلین مشاغل علمی، فنی و تخصصی (بخش تحقیق و توسعه) افزوده شود، دانش با نرخ 0276/0 درصد رشد خواهد کرد که در نهایت منجر به افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش حمل و نقل به میزان 031/0 درصد خواهد شد و در مدل دیگر، افزایش یک درصد در نرخ سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، منجر به افزایش نرخ رشد حمل و نقل به میزان 029/0 درصد خواهد شد. در ادامه تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می-دهد متغیر نیروی کار شاغل در مشاغل علمی، فنی و تخصصی نقش اندکی در توضیح تغییرات متغیر ارزش افزوده بخش حمل و نقل دارد.
  کلیدواژگان: تحقیق و توسعه، حمل و نقل، الگوهای رشد درونزا و برونزا
 • علیرضا باقری، حامد زنگانه، محمد جواد صانعی صفحه 133
  تحقیق حاضر با هدف بررسی امکان ارتقای خواص بتن های حاوی پوزولان طبیعی پومیس از طریق کاربرد توام آن با دوده سیلیسی (مخلوط سه جزیی) و توسعه بتن توانمند جهت رویارویی با شرایط محیطی مهاجم خلیج فارس انجام پذیرفته است. مخلوط های سه جزیی مورد مطالعه حاوی 15 و 30 درصد پومیس به همراه 5/2، 5 و 5/7 درصد دوده سیلیسی بوده اند. علاوه بر خواص مقاومتی، خواص دوام مخلوط ها از طریق آزمایش های تعیین مقاومت الکتریکی و جذب آب و آزمایش های تسریع شده تعیین مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلر شامل روش های RCPT و RCMT بررسی شده است. نتایج نشانگر این است که استفاده توام از پومیس و دوده سیلیسی در بهبود روند کسب مقاومت مخلوط های دوجزیی حاوی پومیس موثر می باشد. همچنین استفاده از مخلوط های سه جزیی باعث ارتقای قابل توجه دوام در مقایسه با مخلوط کنترل و مخلوط های دوجزیی حاوی پومیس در تمام سنین می گردد. با استفاده از ترکیب مناسب پومیس و دوده سیلیسی دست یابی به خواص مناسب مقاومت و دوام در سن 28 روز و ارتقای بسیار قابل توجه دوام دراز مدت، امکان پذیر می باشد.
  کلیدواژگان: بتن سه جزیی، پومیس، دوده سیلیسی، دوام، RCPT، RCMT
 • مجید شهروی، سیدهادی یوسفی، حسن کشاورزیان صفحه 145
  درز ریل به عنوان یکی از نقاط بسیار حساس ریل ها، نقش بسیار تعیین کننده ای در خطوط راه آهن ایفا می کند. بنابراین تجزیه و تحلیل تنش ضربه ای که در هنگام عبور چرخ قطار از درز ریل به وجود می آید، یکی از ملزومات بسیار اساسی است. از این رو در این مقاله به بررسی تنش و جابه جایی دو سر ریل در محل درز ریل و پارامترهای تاثیرگذار بر آن پرداخته شده است. به لحاظ وجود پیچیدگی های حل در تحلیل دینامیکی مسئله عبور چرخ از روی ریل و اتصالات آن، در این تحقیق از نرم افزار LS DYNA استفاده شده است که قابلیت حل صریح1را داراست. در این مقاله اثرات بار محوری و سرعت به عنوان دو پارامتر بسیار مهم در حمل و نقل ریلی مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس نسبت نیروی تماسی در محل تماس به بار محوری در حالت دینامیکی محاسبه شده است. همچنین اثر فاصله درز ریل نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. این بررسی ها برای پرو فیل ریل مورد استفاده در صنعت ریلی ایران (UIC60) انجام پذیرفته است. نتایج، حاکی از آن است که با افزایش بار محوری، تنش وارد شده به سر ریل در محل درز ریل افزایش می یابد، درحالی که با افزایش سرعت، تغییر محسوسی در تنش ایجاد شده احساس نمی شود. در راستای همین تحلیل، ضریبی تحت عنوان ضریب ضربه تنش، تعریف شده است که مقدار متوسط آن برابر 47/1 است و نشان دهنده نسبت تنش ضربه ای در محل درز ریل به تنش تماسی است. از طرف دیگر، اندازه نیروی تماسی بین چرخ و ریل حدود سه برابر بار محوری محاسبه شده است. بررسی فاصله درز ریل نیز نشان می دهد که با افزایش فاصله درز ریل، به مقدار تنش ضربه ای افزوده می شود، اما نرخ آن با افزایش بار کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: درز ریل، تنش ضربه ای، تنش تماسی، بار محوری، درز بند
 • احمد فهیمی فر، امیررضا امین جواهری صفحه 157
  امروزه با گسترش صنعت حمل و نقل، نیاز به احداث تونل، امری اجتناب ناپذیر است و به تبع آن بررسی پایداری آن درکنار عوامل ساختاری مانند ناپیوستگی ها، در طراحی بسیار حائز اهمیت می باشد. آزمایش برش مستقیم یکی از پرکاربرد ترین آزمایش های ژئوتکنیکی در مطالعه رفتار عارضه های زمین مانند درزها می باشد. به وسیله این آزمایش می توان رفتار برشی و اتساع دو سطح لغزنده بر یکدیگر را بررسی کرد. در این مقاله، یک المان درز کرنش ثابت ارایه شده که در آن با ترکیبی از لغزنده و فنر، برخلاف مدل های پیشین رفتار برشی درز در قسمت پلاستیک هم، مدل شده است، در نهایت، یک آزمایش برش مستقیم با سختی برشی و عمودی ثابت بر اساس روش المان های محدود، برنامه-نویسی شده و رفتار درز تحت تنش های عمودی فزاینده با سختی های برشی و زبری های مختلف، بررسی شده است. نتایج این تحلیل نشان می دهد که با افزایش سختی برشی درز، تغییر مکان های برشی، کاهش می یابد و به تبع آن اتساع کم می-شود و با افزایش سطح تنش عمودی، با وجود اینکه درز، اتساع بیشتری را تجربه می کند، اما نرخ افزایش اتساع کاهش می-یابد. همچنین، با افزایش زبری، تنش برشی نهایی افزایش می یابد ولی تاثیر تنش عمودی در افزایش مقاومت برشی بیشتر از زبری می باشد و به علاوه افزایش زبری اثر مستقیم در افزایش اتساع دارد.
  کلیدواژگان: آزمایش برش مستقیم، المان درز، اتساع، المان محدود
 • سید محمدعلی کفایی، سمانه کبیری راد صفحه 169
  گسترش حمل و نقل به عنوان یک بخش زیربنایی، با فراهم آوردن دسترسی بیشتر یا آسان تر به نهاده ها، منابع مالی و دیگر امکانات موجود در سایر مناطق، موجب توسعه اقتصادی شده و خود نیز از بهبود فن آوری و توسعه، متاثر می گردد. در راستای شناسایی عوامل موثر بر میزان تقاضای سفرهای هوایی (به عنوان یکی از زیربخش های مهم حمل و نقل مسافر)، یک الگوی جاذبه حمل و نقل با استفاده از روش داده های تابلویی 21 زوج استان یکسر تهران بین سال های 85-79 برآورد می شود. پس از بررسی، عواملی چون نرخ واقعی بلیت هواپیما، نرخ واقعی بلیت اتوبوس، درآمد سرانه واقعی، جمعیت و مسافت در الگو لحاظ و همه عوامل به جز نرخ بلیت اتوبوس در سطح 95 درصد، معنی دار شدند. یافته ها نشان می دهند که سفر هوایی، کالایی نرمال، تقاضا نسبت به قیمت و مسافت، بی کشش و نسبت به جمعیت، باکشش است.
  کلیدواژگان: تقاضای حمل و نقل هوایی، مسافر، مدل جاذبه، کشش، داده های تابلویی
 • مجید یوسفی خوشبخت، فرهاد رحمتی صفحه 183
  مسئله مسیریابی وسیله نقلیه1 (VRP) یکی از مهم ترین مسایل بهینه سازی ترکیباتی است که بسیار مورد توجه دانشمندان و محققان قرار گرفته است. این مسئله شامل مسیریابی برای یک ناوگان وسیله نقلیه است که در آن هر کدام از وسایل، مجموعه ای از مشتری ها را مورد ملاقات قرار می دهند، به شرط آن که هر مشتری فقط و تنها فقط به وسیله یک وسیله نقلیه ملاقات شود. هدف در این مسئله کمینه سازی فاصله های پیموده شده توسط همه وسایل نقلیه است. مسئله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با دریافت و تحویل همزمان کالا2 (VRP_SPD) یک گسترش از مسئله VRP که در آن وسایل نقلیه نه تنها کالاهایی را به مشتریان تحویل می دهند، بلکه همزمان کالاهایی را نیز از مشتریان تحویل می گیرند. روش بهینه سازی مورچگان3 (ACO) یک تکنیک احتمالی است که رفتار غذایابی مورچگان را شبیه سازی کرده و آن را برای حل مسایلی که تاکنون الگوریتم کارایی برای آن وجود ندارد، مورد استفاده قرار می دهد. الگوریتم جمعیت مورچگان4 (ACS) یکی از مشهورترین روش های فراابتکاری است که در قانون انتقال و بروزرسانی فرمون با سایر نسخه های ACO تفاوت دارد. این مقاله یک روش بهبود یافته روش ACS ترکیب شده با الگوریتم جستجوی محلی سه گانه را برای حل مسئله VRP_SPD ارایه می کند که در اطلاعات ابتکاری و ضریب تبخیر فرمون الگوریتم ACS با روش معمولی تفاوت دارد. این عمل سبب جلوگیری از همگرایی زودرس، فرار از نقاط بهینه محلی و یافتن جواب های بهتر برای الگوریتم می شود. الگوریتم پیشنهادی روی 34 مثال استاندارد از ادبیات موضوع اجرا شده است. نتایج محاسباتی نشان می دهد که الگوریتم توانسته است که بهترین جوابی که تاکنون به دست آمده را در چهار مثال ارتقا دهد و رقابت نزدیکی را با دیگر الگوریتم های فراابتکاری برای حل مسئله VRP_SPD داشته باشد.
  کلیدواژگان: الگوریتم جمعیت مورچگان، دریافت و تحویل همزمان کالا، اطلاعات ابتکاری، مسئله مسیریابی وسیله نقلیه
 • کامران رحیم اف، محسن صادقی کلینی صفحه 199
  با وجود پیشرفت های مهم در زمینه افزایش ایمنی در آزادراه ها، توجه به اهمیت تصادفات در آزادراه ها و هزینه های انسانی و اقتصادی ناشی از آنها، لزوم مطالعه و مدل سازی در زمینه تصادفات آزادراهی را برای شناخت عوامل موثر در شدت تصادفات اجتناب ناپذیر می نماید. در این تحقیق آزادراه تهران-کرج به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است و اطلاعات مورد نیاز در خصوص تصادفات این آزادراه مربوط به سا ل های 1384 تا 1387 از سازمان ها و نهادهای ذیربط مختلف گردآوری شده است. با توجه به ماهیت رخداد حوادث رانندگی، پارامترهای متعددی در بروز این گونه حوادث و شدت آنها نقش دارند. در این تحقیق روش رگرسیون ترتیبی مورد استفاده قرار گرفته و نحوه تاثیر عوامل مختلف در شدت تصادفات با استفاده از معیارهای آماری توضیح داده شده است. برای انجام مدل سازی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. براساس نتایج بررسی اثر متغیرهای مختلف بر شدت تصادف و نتایج حاصل از مدل های ارایه شده در این مطالعه، عواملی نظیر هوای صاف، حجم ترافیک کمتر از 4000 وسیله نقلیه در ساعت، رانندگان دارای کمتر از 35 سال و عدم رعایت فاصله طولی از جمله عواملی هستند که نقش عمده ای در افزایش شدت تصادفات داشته اند.
  کلیدواژگان: آزادراه، شدت تصادفات، عوامل انسانی، مدل سازی، رگرسیون ترتیبی
|
 • R. Asadollahi, M. Saffarzadeh, A. R.Mamdoohi Page 101
  Bicycles, as a non-motorised transportation mode, have been widely used in developed countries. Riding a bicycle not only yields benefits to the rider, but also to society as a whole due to reduced fossil fuel consumption and pollution levels. Several factors have hindered the wide-spread use of bicycles as a mode of transport in developing countries, the most important one being the lack of infrastructure. In this research, a model is proposed to assign bicycle routes based on feasibility criteria, including BCI, BLOS, RSI, and IEI. The proposed model is implemented to assign the bicycle routes in a city that has the information required by the model. The objective function of the model is defined as the minimization of the total cost of implementation, including capital costs, costs from travel time, safety considerations and environmental costs. The model is evaluated based on the actual data collected from the city of Qom, and the results show that the proposed model is sensitive to the geometry and traffic specification of roads.
 • P. Bazdar Ardebili Page 115
  The transport sector as a prerequisite and foundation for development plays an important role in creating facilities and potential opportunities. Identification of the factors affecting the development of this sector can assist in the optimal use of the transportation sector’s capacity, as well as determination of policies aimed towards increasing the sector’s efficiency. The objective of this paper is to perform an analysis of the role of research and development in the growth of the transport sector. This analysis is based on exogenous and endogenous growth patterns and empirical studies, which are used to identify the required variables and role of the economic model for R&D expenditure on growth within the transport sector in Iran. Finally, these models are estimated using appropriate econometric techniques. According to both of these models, the labour force, rate of investment and the ratio of investment to capital stock have a positive and significant effect on the growth of the transport sector.The variables of ratio of the research credit to value-added of transport sector, index of degree of openness of the economy, changes in the price index of goods and service sector as well as the degree of government intervention also have a positive and significant role on the studied field. Dummy variables for the periods of war and revolution have a negative effect. According to the research findings, if a person is employed as an expert or specialist in the research and development sector, the knowledge rate will grow by 0.0382%, which will ultimately lead to an increase in the value added variable of growth rates for the transportation sector to 0.0494%. In another model, increasing rates of investment in R&D will result in an increased growth rate of transport to 0.042. Finally, variance decomposition of forecasting errors shows that variation in the labour force employed in occupations that are scientific, technical, and specialized have a slight role in variation of the value added variable for the transportation sector.
 • A. R. Bagheri, H. Zanganeh, M. J. Saneei Page 133
  In this study the possibility of improving the properties of binary concrete containing pumice is investigated, by combined use with silica fumes and development of high performance mixes suitable for the harsh environment of the Persian Gulf. Ternary mixes based on the combined use of 15% and 30% pumice and 2.5%, 5% and 7.5% silica were considered. Concrete mixes were evaluated using compressive strength tests, electrical resistance tests, the rapid chloride permeability test (RCPT) and the rapid chloride migration test (RCMT) at various ages up to 180 days.The results show that simultaneous use of silica fumes and pumice overcomes the deficiency of the slow rate of strength gain that binary mixes containing pumice usually exhibit. In addition, the use of ternary mixes results in considerable improvement in durability at all ages when compared with the control and binary mixes. By using appropriate combinations of pumice and silica fumes it is possible to achieve good strength and durability characteristics at 28 days, along with excellent long term durability.
 • M. Shahravi, S. H. Yousefi, H. Keshavarziyan Page 145
  Rail joints are one of the most sensitive and vital areas of a rail, and they playa determinant role in railway tracks. Therefore, impact stress analysis that simulates when a train’s wheels pass over the tracks is one of the most basic requirements in this field. In this study, stress and displacement over the two ends of rails in a rail joint have been investigated, along with their effective parameters. Because of the complexity of this in terms of solving the dynamic analysis problem when the wheel passes over the rails and their connections, in this study an LS-DYNA solver has been implemented that allows explicit solving. In this research, the effect of axial load and speed as two important parameters has been examined, and the ratio of contact force to axial load has been computed. In addition, the effect of distance of the rail gap on the impact stress has been studied. These studies have been conducted for rail profiles that are used in Iran’s domestic rail industry (UIC60). Results show that by increasing the axial load there is an increasing the imported stress to the head rails, while by increasing the speed there is no remarkable change in stress on the head rails. To carry out this investigation, a factor has been introduced that is termed ‘impact stress factor’. This is equal to 1.435 and shows the ratio of impact stress in the rail joint to the contact stress. The results also show that the contact force in the contact area is about 3 times that of the axial load. Investigation of the rail gap distance shows that by increasing the gap distance, the impact stress is increased, but the rate decreases.
 • A. Fahimifar, A. R. Aminjavaheri Page 157
  In modern times, the necessity of tunnel construction is inevitable with regards, to the development of the transportation industry, and as a result it is very important to analyse its stability while it is adjacent to some geologic features, such as discontinuities. The direct shear test is one of the most applicable geotechnical tests to investigate geological features such as joints and discontinuities. The dilation and shear behaviour of two sliding surface can be analysed with this test, and in this paper, a constant strain joint element has been presented and a combination of a slider and a shear spring have been applied to this joint element to model the plastic shear behaviour of the joint in contrast to previous joint models. Then, the direct shear test has been programmed based on the finite element method in MATLAB. Subsequently, the joint behaviour has been analysed with an increasing normal stress with various shear stiff¬ness values and JRC (Joint Roughness Coefficient). The results of this numerical study demonstrate that the shear displacements reduce with an increase in shear stiffness, and consequently the dilation decreases as well. Meanwhile, by increasing the normal stress, the joint experiences more dilation in spite of a reduction in the rate of increasing the dilation. Moreover, the peak shear stress and shear strength of the joint have been increased as the JRC increases, but the effect of the normal stress on the shear strength increases with greater significance than with the JRC. Also, the increase in JRC has a direct relationship with dilation increase in the joint.
 • M. A. Kafaie, S. Kabiri Rad Page 169
  Expansion of transportation as an infrastructural sector is influenced by the improvement of technology, growth and development. This expansion leads to further economic development by providing improved, increased and easier access to the inputs and financial resources of other zones. For identification of factors affecting the quantity of demand for air travel, which is one of the most important subsectors of passenger transportation, a gravity type model is created using panel data, consisting of 21 of Tehran’s one-head province-pairs during 1379-85.Real air fares, real bus fares, real per capita income, population and distance are considered as the effective factors in the model. The findings indicate that all of these are significant at the 95% confidence level, except real bus fares. Air travel is classed as normal goods, and demand is inelastic with respect to real air fares and distance, and elastic with respect to population.
 • M. Yousefi Khoshbakht, F. Rahmati Page 183
  The classical vehicle routing problem (VRP) is one of the most important combinatorial optimisation problems, and has received much attention from researchers and scientists. This problem involves routing a fleet of vehicles, each visiting a set of customers such that every customer is visited exactly once and by exactly one vehicle, with the objective of minimizing the total distance travelled by all the vehicles. The vehicle routing problem with simultaneous pickups and deliveries (VRP_SPD) is an extension to the VRP, where the vehicles are not only required to deliver goods to customers, but also to collect some goods from the customer locations.Ant Colony Optimisation (ACO) is a probabilistic technique that simulates the ants’ food-hunting behaviour, which is used for solving problems that do not have a known efficient algorithm. The Ant Colony System (ACS) is one of the most famous metaheuristic algorithms, which differs from the other ACO methods due to its transition rule and updating pheromone. This paper proposes an improved ACS, mixed with a 3-opt local search for solving the VRP_SPD. The proposed method is different to the common ACS with regards to the coefficient pheromone and heuristic information for the ant visibility measure. This process will avoid the premature convergence and generate better solutions. The proposed algorithm is tested on 34 standard instances available in the literature. The computational result shows that the proposed algorithm improves the four best-known solutions of the benchmark problem, and it is competitive with other metaheuristic algorithms for solving the VRP_SPD.
 • K. Rahimof, M. Sadeghi Koleini Page 199
  Although there have been considerable progressions in increasing the safety of the freeway, the importance of freeway accidents and their human and economic costs have made study and modeling of freeway accidents imperative for recognition of the effective factors on their severity. The severity modeling of freeway accidents enables researchers to survey and analyze the effective factors with regards to their severity.In this research, the Tehran – Karaj freeway is used as a case study, and incident information from 1384 to 1387 has been collected from associated organizations. With attention to the nature of driving accidents, many different parameters are effective in causing these accidents and their severity. In this research, ordinal profit regression modeling is employed for analysis to understand the influence of the variables associated with an accident. This study also uses SPSS software to develop the prediction model.The results indicate that the severity of accidents is related to the driver’s age, meaning that drivers under 35 years old are factors that increase the severity of crashes. Accident severity is also influenced by traffic volume, where a traffic volume less than 4000 VPH has an impact on increasing severity of accidents. Another conclusion is also presented, where it is shown that nonconformity to following distances has a significant impact on the severity of accidents on the freeway.