فهرست مطالب

 • Volume:21 Issue:72, 2011
 • تاریخ انتشار: 1390/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • سینا ولیئی، گلرخ مریدی، محمد فتحی، دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی، مصطفی رضائی فریمانی صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  احساس سلامتی ذهنی و منحصر به فرد است و معیارهای سلامتی در بین گروه های سنی، فرهنگی و طبقات اجتماعی متفاوت می باشد. یکی از مهمترین شرایط، ابتلا به بیماری است که ادراک از سلامتی را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف تبیین مفهوم سلامت دیدگاه از بیماران مبتلا به دیابت انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کیفی بود که پس از نمونه گیری مبتنی بر هدف، اطلاعات با انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار با 20 بیمار دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان توحید شهر سنندج جمع آوری گردید. مصاحبه ها با روش آنالیز محتوی قراردادی (Conventional) رویکردی که در آن نتایج مستقیما از بیانات شرکت کنندگان در پژوهش بدست می آید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و درنهایت درونمایه های اولیه و نهایی حاصل گردید.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها در این پژوهش پنج درونمایه نهایی پیرامون مفهوم سلامت بیماران مبتلا به دیابت شامل: تن سالم و دل خوش، زندگی بدون محدودیت، آرامش خاطر، معنویت و عدم وجود عوارض بیماری به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در هر اجتماع و گروهی سلامتی بر اساس شرایط خاص آن گروه تعریف می شود. لذا با توجه به درونمایه های حاصل شده، ارائه دهندگان مراقبت های سلامتی باید با در نظرگرفتن این ابعاد در جستجوی راه های دستیابی به سلامت در بیماران مبتلا به دیابت باشند و این ابعاد را در برنامه مراقبتی استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: سلامت، دیابت، مطالعه کیفی، آنالیز محتوی، پرستاری
 • ویدا صادق زاده، زهرا مشتاق عشق صفحه 8
  زمینه و هدف
  بیماری های حاد قلبی موجب محدودیت درفعالیت های فیزیکی و اختلال در کیفیت زندگی فرد می گردد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر تاثیر بازتوانی قلبی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی در زنجان انجام شد.
  مواد وروش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی دو گروهی با اندازه گیری قبل وبعد است. تعداد60 بیمار انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی و نیمرخ سلامت ناتینگهام Nottingham Health Profile (NHP) برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. اعتبار ابزار از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آزمون مجدد (82/0=r•) سنجیده شد. مداخله شامل آموزش فردی، مشاوره تغذیه، مشاوره روانی و ورزش بود. از هر دوگروه تجربی و کنترل پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 16 انجام و از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های مقایسه ای میانگین ها) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین بدست آمده از تفاضل نمرات گروه کنترل (001/0=P، 55/1=Mean، 41/0=(S.E. و تجربی (000/0=P، 71/2=Mean، 59/0=(S.E. تفاوت معنی داری وجود دارد. پس برنامه بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی مبتلایان به سکته قلبی در گروه تجربی موثراست. بر اساس نتایج پژوهش، میانگین بدست آمده از نمرات هفته هشتم در هر دو گروه تجربی (000/0=P، 64/0=Mean، 42/1=(S.D و کنترل (001/0=P، 27/2=Mean، 20/2=(S.D به مراتب بهتر از میانگین نمرات هفته سوم (تجربی: 000/0=P، 35/3=Mean، 73/2= S.D کنترل: 001/0=P، 82/3=Mean، 13/2=(S.D است، بویژه برای گروه تجربی این تفاوت ها مشهودتر است. بعلاوه، یافته ها تفاوت معنی داری بین کیفیت زندگی مردان و زنان نشان نداد.
  نتیجه گیری
  برنامه بازتوانی قلبی می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی باشد. ایجاد مراکز توانبخشی،شرایطی را برای بیمار فراهم می کند تا از این بنامه ها استفاده کنندو فرصت استقلال را در زندگی برای آن ها فراهم می کند.
  کلیدواژگان: بازتوانی قلبی، سکته قلبی، کیفیت زندگی، ورزش
 • صدیقه امیر علی اکبری، فاطمه ترابی، دکتر فرین سلیمانی، دکتر حمید علوی مجد صفحه 14
  زمینه و هدف
  پیشرفت در علم پزشکی و موفقیت در افزایش میزان بقای شیرخواران آسیب پذیر مسئله تکامل آتی این کودکان را مطرح کرده است. بعد از عفونت ها و تروما، مشکلات تکاملی و رفتاری شایعترین مشکل در طب کودکان می باشند. هدف این مطالعه، تعیین همبستگی شاخص های تن سنجی بدو تولد با تاخیر تکاملی کودکان 60-4 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان بود.
  مواد وروش ها
  در این پژوهش توصیفی-همبستگی، 401 کودک 60-4 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در سال 1388 به روش چند مرحله ای شرکت کردند. شاخص های تن سنجی بدو تولد کودکان از پرونده بهداشتی و وضعیت تکامل کودکان توسط آزمون تکاملی «پرسشنامه سنین و مراحل» ASQ)) سنجیده شد. اعتبار84/0 و پایایی94/0 برای این پرسشنامه از مطالعه قبل بدست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس 18 انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین سنی کودکان در گروه تکامل طبیعی 18/13±33/17 و در گروه دارای تاخیر تکاملی19/19±92/29 ماه می باشد. جنسیت اکثریت کودکان در گروه تکامل طبیعی دختر (2/55 درصد) و درگروه تاخیر تکاملی پسر (56 درصد) می باشد. تاخیر تکاملی درکودکان پسر بیشتر از دختران بود و در مدل لجستیک، جنسیت پسر همبستگی معناداری با تاخیر تکاملی کودکان نشان داد. قد و دورسر بدو تولد با تاخیر تکاملی کودکان همبستگی معناداری نشان نداد. در صورتیکه وزن بدو تولد همبستگی معناداری با تاخیر تکاملی کودکان داشت. با وارد کردن شاخص های تن سنجی بدو تولد در مدل لجستیک نتایج نشان داد که کودکان دارای تاخیر تکاملی در مقایسه با کودکان با تکامل طبیعی، در بدو تولد 4 برابر بیشتر کم وزن بوده اند (4=، OR004/0=P).
  نتیجه گیری
  عواملی که موجب کاهش رشد داخل رحمی یک جنین می گردند در دوران نوزادی نیز او را با مشکلات متعددی رو به رو می کند. از طرفی بستری این نوزادان در بخش مراقبت های ویژه بیشتر است که این مشکلات منجر به ایجاد اختلال در سیر تکامل کودک می شود.
  کلیدواژگان: شاخص های تن سنجی، تاخیر تکاملی، کودک
 • دکتر طاهره اشک تراب*، سید احمد بطحائی، سیما زهری انبوهی، دکتر حمید علوی مجد، ژاله عزتی صفحه 19
  زمینه و هدف
  حدود 5 میلیون نفر در ایالات متحده مبتلا به نارسائی احتقانی قلب می باشند و هر ساله بیش از 5/1 میلیون مورد جدید تشخیص داده می شود. بستری مجدد در بیماران مبتلا به این بیماری حدود50-10 درصد طی 6-3 ماه بعد از ترخیص است. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب (کلاس 2و3) در بخش داخلی قلب بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1387 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی-همبستگی، نمونه ها 110 نفر از زنان و مردان مبتلا به نارسائی احتقانی قلبی کلاس 2 و3 براساس طبقه بانجمن قلب نیویورک بودند. نمونه ها به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند و بر اساس سابقه بستری طی 6 ماه گذشته در دو گروه قرار گرفتند. اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه از خود بیمار و رجوع به پرونده جمع آوری شد. جهت تعیین اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات از روش اعتبار محتوی و نظر خواهی از 10 متخصص پرستاری، 5نفر از افراد جامعه و دو نفر متخصص داخلی قلب و استفاده شد.جهت تعیین پایایی ابزار از روش آزمون مجدد (Test retest) استفاده شد و پایایی ابزار با ضریب همبستگی بالاتر از 86/0 مورد تائید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری اس پس اس اس 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 8/61 درصد نمونه های پژوهش طی 6 ماه گذشته بستری مجدد داشتند. بعلاوه، دو عامل فردی (سن و سطح تحصیلات) و دو عامل بیماری (کلاس بیماری و داشتن بیماری های همراه) بر میزان بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب تاثیر گذار بود. بنابراین، سن، کلاس بیماری بالاتر و داشتن بیماری های همراه رابطه مستقیم و سطح تحصیلات رابطه غیر مستقیم با میزان بستری مجدد این بیماران داشت.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، میزان با لای بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلبی بدست آمد. بنابراین، توجه به عوامل مرتبط ضروری است.
  کلیدواژگان: نارسائی احتقانی قلب، بستری مجدد، عوامل
 • فاطمه براتی، اکرم دبیریان، مهریار یلداشخان، دکتر فرید زائری، دکتر مریم رسولی صفحه 25
  زمینه و هدف
  اکثر کودکان درد متوسط تا شدیدی را بعد از عمل جراحی تجربه می کنند. جهت اطمینان از تسکین موثر درد در بیماران خردسال، استفاده از روش های غیر داروئی همراه با درمان های داروئی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر بازی درمانی بر درد بعد از عمل جراحی در کودکان سن مدرسه بستری در بخش جراحی بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 89-1388 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی تصادفی، 40 کودک 8 تا 12 سال بستری در بخش جراحی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله که در یک جلسه30 تا 45 دقیقه ای بازی مگ مغناطیسی شرکت کردند و گروه شاهد که مراقبت های معمول بخش را دریافت نمودند، تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناسی و «مقیاس عینی درد» و «مقیاس عددی درد» بود. شدت درد قبل (مرحله اول)، بلافاصله (مرحله دوم) و 15 دقیقه بعد (مرحله سوم) از مداخله یا مراقبت معمول مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین اعتبار «مقیاس عینی درد» و «مقیاس عددی درد»، از روش اعتبار ملاکی (89/0) وبین «مقیاس عینی درد» و «مقیاس چهره ای درد»، 90/0 استفاده شد. جهت تعیین پایایی«مقیاس عینی درد» از روش پایایی بین مشاهده گران استفاده شده است (95/0). داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس 16 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کودکان در گروه مداخله به طور معنی داری (001/0P<) درد کمتری را نسب به گروه شاهد بر اساس مقایسه نمرات درد در مرحله اول، دوم و سوم گزارش نمودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش تاثیر مثبت بازی درمانی را به عنوان یک مداخله پرستاری در کاهش شدت درد بعد از عمل جراحی در کودکان سن مدرسه نشان داد.
  کلیدواژگان: بازی درمانی، درد بعد از عمل جراحی، کودک سن مدرسه
 • دکتر فرحناز محمدی، دکتر مسعود فلاحی خشکناب، دکتر حمیدرضا خانکه صفحه 29
  زمینه و هدف
  با افزایش جمعیت سالمندان، ارایه مراقبت خانوادگی به سالمندان مبتلا به آلزایمر به صورت یک چالش بسیار مهم درحوزه سلامت و رفاه آنان در آمده است. هدف این مطالعه، کشف نیاز های مراقبت دهندگان به سالمندان مبتلا به آلزایمر با تحلیل تجربه مراقبین خانوادگی می باشد
  مواد و روش ها
  این مطالعه کیفی، روش تحلیل محتوایی درونی- معمول انجام شد. بر اساس نمونه گیری هدفمند 35 نفر که در مراقبت از سالمند مبتلا به آلزایمر حداقل یک سال تجربه داشتند برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. داده های مطالعه، ثبت خاطرات مربوط به روزهای سخت مراقبت توسط مراقب بود. محتوای تحت تحلیل، بارها خوانده شده و واحد های معنایی مشخص، مقایسه و تحت تفسیر قرار گرفته و کد گذاری شدند و بر اساس استمرار استقراء و تفسیر محتوا، طبقات و زیر طبقات و رابطه آنها استخراج گردید.
  یافته ها
  80 درصد مراقبین را زنان با میانگین سنی2/56 سال و باسواد در سطح تحصیلی زیر دیپلم به خود اختصاص می داد. در این مطالعه 794 کد اولیه استخراج شد که در 7 طبقه اصلی، نیاز به اطلاعات، جلب همکاری سایر اعضاء خانواده در مراقبت، مناسب سازی محیط خانه، مدیریت سلامت خود، نیاز به دیده شدن، نیاز به نظام های بهداشتی جایگزین و امکانات مراقبتی تنظیم گردید.
  نتیجه گیری
  با گسترش جهانی بیماری آلزایمر در سالمندان، توجه به موضوع مراقبت خانوادگی از آنان ضروری ست. بنابراین، باید به تامین موثر نیاز های مراقبین از طریق اطلاع رسانی مناسب، ارایه آموزش پیرامون بیماری، مدیریت بیمارو مدیریت سلامت مراقب، حمایت روانی و اجتماعی مراقب و ایجاد نظام های مراقبتی جایگزین توجه شود. این راهبردها سبب تسهیل مراقبت خانوادگی و حمایت مراقبین در مسیر شان خواهد شد.
  کلیدواژگان: سالمند، آلزایمر، نیاز، مراقب خانوادگی
 • علی رضا قهری سرابی، محمد ترابی، دکتر ژیلا عابد سعیدی، دکتر علی رضا اکبرزاده باغبان صفحه 37
  زمینه و هدف
  همودیالیز یکی از درمان های رایج قبل میزان از پیوند کلیه است که علی رغم پیشرفت های تکنولوژی دیالیز، هنوز هم عوارض حین آن اتفاق می افتد. این مطالعه با هدف تعیین عوارض حین همودیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های منتخب استان همدان در سال 1387 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-همبستگی،192 بیمار واجد شرایط پس از اخذ رضایت با استفاده از روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه شامل 3 قسمت (اطلاعات جمعیت شناسی، عوامل مربوط به بیماری و عوامل مربوط به درمان)، یک چک لیست مشاهده، معاینات بالینی(فشار خون و کنترل وزن) بود. اعتبار پرسشنامه از طریق اندازه گیری اعتبار محتوا و با نظر خواهی از 10 نفر متخصص پرستاری، 5 نفر از کارکنان بخش همودیالیز و 2 نفر متخصص نفرولوژی انجام شد. سنجش پایایی از روش مشاهده همزمان چک لیست مربوط به علائم حیاتی استفاده شد(89/0r=). داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس 15 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند..
  یافته ها
  نتایج نشان داد که شایعترین عوارض حین دیالیز به ترتیب کاهش فشار خون (1/15درصد)، گرفتگی عضلانی عضلانی (5/11درصد)، تهوع (4/9درصد)، سردرد (8/7درصد) بودند. مدل آماری رگرسیون لجستیک همبستگی معنی داری بین سن با گرفتگی عضلانی (عوامل مربوط به بیمار) و بین کاهش فشار خون، گرفتگی عضلانی با استفراغ و سردرد نشان داد. بعلاوه، یافته ها همبستگی معنی داری بین تهوع با خوردن مواد غذایی حین دیالیز (عوامل مربوط به بیمار) و بین کاهش فشار خون با محلول دیالیز (عوامل مربوط به درمان) نشان داد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که بیشتر عوارض حین دیالیز قابل پیشگیری است. بکارگیری نتایج این مطالعه سبب بهبود روند همودیالیز می شود.
  کلیدواژگان: همودیالیز، عوارض حین همو دیالیز
 • دکتر ژیلا عابد سعیدی، مصیب مظفری، دکترمهرنوش پازارگادی، دکترحمید علوی مجد صفحه 45
  زمینه و هدف
  استقرار موفق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان مستلزم رهبری متعهدانه، مشتری گرایی، مشارکت کارکنان، مدیریت فرآیندی، ارتباطات سازمانی موثر، مدیریت دانش و فرهنگ ارتقاء مستمر است. هدف این پژوهش، بررسی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بر اساس الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، کلیه پایگاه ها و واحدهای ستادی مراکز ایلام، بوشهر، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی و یزد و واحدهای ستادی و نیمی از پایگاه های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان و کلیه کارکنان و مدیران آنها به صورت سرشماری و 3246 خدمت گیرندگان 6 ماه گذشته، به صورت تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از مقیاس رتبه ای189 گویه ای و 4 پرسشنامه سبک رهبری، رضایت شغلی، رضایت بیمار و جو توانمندسازی سازمان، از نظر 5 معیار توانمند سازی الگوی فوق بررسی گردید. اعتبار ابزارها با اندازه گیری اعتبار محتوا و پایایی آنها از طریق همبستگی درونی وآزمون مجدد تایید شد.
  یافته ها
  مراکز منتخب، 7/33درصد از 500 امتیاز معیارهای توانمندساز را تامین و در گروه سازمان های باری به هر جهت، قرار گرفتند. در مقایسه مراکز تهران، خراسان رضوی و اصفهان با امتیاز بالاتر در گروه سازمان های بهبود یافته قرار گرفتند. درمجموع، معیار رهبری، کمترین (6/26درصد) و معیار کارکنان بیشترین درصد امتیاز (39درصد) را کسب کردند.
  نتیجه گیری
  بعلاوه، افزایش آگاهی و نگرش مدیران و کارکنان راجع به اصول ارتقاء کیفیت، نسبت به استقرار مدیریت فرآیند، ایجاد رویکرد مشتری مداری، ایجاد فرهنگ بهبود مستمر، توانمندسازی کارکنان و تشکیل گروه های کیفیت اقدامات ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی، نظام مدیریت، معیار توانمندساز
|
 • Sina Valiee, Golrokh Moridi, Mohammad Fathi, Alireza Nikbakht Nasrabadi, Mostafa Rezaei Farimani Pages 1-7
  Background and aimFeeling of health is subjective and unique and health criterion varies in different age, cultural and socioeconomic groups. Illness can have a great effect on individual’s feeling and definition of health and well being. The aim of this study was to explore the meaning of health concept in the view of diabetic patients.Materials and methodsThis study was qualitative, semi structured interviews were conducted with 20 diabetic patients who attended to the diabetes clinic of Sanandaj Tohid Hospital. Interviews were transcribed and analyzed using conventional content analysis, and codes and themes were derived from participant’s responses Findings Based on the findings of study five major themes about health emerged: intact body and happiness, life without any limits, peace of mind, spirituality and absence of complications. ConclusionHealth definition based on specific conditions of any culture and group that affect health behavioral. Based on emerged themes, health care providers must consider these themes and seek ways to achieve health in diabetic patients and use them in care plans.
 • Vida Sadeghzadeh, Zahra Moshtagh Eshgh Page 8
  Background and aimAcute heart diseases cause limitation in physical activity and problems in quality of life. The aim of this study was to determine the effect of cardiac rehabilitation on quality of life in myocardial infarction patients in Zanjan.Materials and methodsThe current study is a two group and a pre & post test experimental study. 60 patients were selected and randomly assigned in two groups, control group and experimental group. For data collection, demographic questionnaire and Nottingham Health Profile (NHP) were used. Content validity of questionnaire was measured by content validity and reliability by Test-re-Test (r=0.82). Intervention program included, individual training, nutrition and mental counseling and exercise program. From each of the two groups control and experimental pre-test and post-test examinations were taken. Data were analyzed by SPSS v16 and descriptive and analytical statistics (T test, repeated measurement ANOVA) were used. Findings The results show a significant difference in the quality of life scores of the control and experimental groups (P=0.001 Mean=1.55 S.E=0.41, P=0.000 Mean=2/71 S.E=0.59, respectively). Thus, cardiac rehabilitation program is effective on quality of life of MI patients in the experimental group. According to results, the average score of the eight week (experimental: P=0.000 Mean=0/64 S.D=1.42 control: P=0.001 Mean=2.27 S.D=2.20) was better than that of the third week (experimental: P=0.000 Mean=3.35 S.D=2.73 control: P=0.001 Mean= 3.82 S.D=2.13) for both groups. This is more drastic in the experimental group. Furthermore, results showed no significant difference between the quality of life scores of men and women. ConclusionThe cardiac rehabilitation program can affect and improve the quality of life. Providing rehabilitation centers, gives the patients the chance to use these programs and gives them a better chance of independence life.
 • Sedigheh Amir Aliakbari, Fatemeh Torabi, Farin Soleimani, Hamid Alavi Majd Page 14
  Background and aimAdvancements in medical knowledge and treatment modalities have resulted in increasing the survival rate of high risk infants. This increased number of survivors call attention to future development of these children. After infection and trauma, developmental and behavioral problems are the most common children medical problems. The aim of this study was to determine correlation between anthropometric indices at birth and developmental delay in children 4-60 months that were visited in health services centers affiliated to University of Medical Sciences in 2010.Materials and methodsIn this descriptive-corrolational study, 401 children 60-4 months that were visited in health services centers affiliated to University of Medical Sciences in 2010 were selected by multistage method. Anthropometric indices of children at birth were collected from their health care records and development status of children was measured by "Ages and Stages Questionnaire". Validity of 0/84 and reliability 0/94 were obtained from pervious study. Data were analyzed by SPPS v 18.Findings The results showed that the average age of children in normal group was 17/33±13/18 month and in developmental delay group was 29/92±19/19 month. Most gender in normal group was female (%56) developmental delay group was male (%55/2). In addition, there were no correlation between height and head circumference at birth and developmental delay. However, birth weight of children with developmental delay were four times lower than birth weight of normal developmental children (p = 0.004, OR = 4). ConclusionFactors that lead to intrauterine growth reduction will create many problems in the neonatal period. On the other hand, staying these infants in NICU is longer and lead to presenting disorders in child developmental process.
 • Tahereh Ashktorab*, Sayed Ahmad Bathaei, Sima Zohari Anbuhi, Hamid Alavi Majd, Jhaleh Ezati Page 19
  Background and aimThe prevalence of congestive heart failure (CHF) continues to rise and nearly 5 million people in the United States have CHF, with more than one-half million new cases diagnosed each year. The readmission rate within 3-6 months after discharge in these patients is 10-50 percent. The aim of this study was to determine factors contributing to readmission of patients with congestive heart failure (class 2 and 3) who were admitted in internal ward of Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran 2009.Materials and methodsIn this correlation -descriptive study, 110 patients with congestive heart failure based on 2 and 3 New York Heart Association Classification (NYHA) were included. Subjects were selected by quota purposive sampling and were divided into two groups (readmission and no readmission). Data were collected by a questionnaire. Content validity of the questionnaire was assessed by 10 nursing experts, 5 persons with congestive heart failure and 2 cardiologists. Reliability was measured by ted-retest (0/86). Data were analyzed by SPSS 15.Findings Results showed that, % 61.8 of samples was readmitted to the hospital during the previous 6 months period. In addition, two individual factors (age and literacy level) and two disease related factors (NYHA class and having other disease) contributed to readmissions. Therefore, age and higher NYHA class and having co morbidities had direct and also literacy level indirect relationship with readmissions.ConclusionThe readmission rate of patients with congestive heart failure in this study was high. Therefore, attention to contributing factors is needed.
 • Fatemeh Baratee, Akram Dabirian, Mehryar Yoldashkhan, Farid Zaree, Maryam Rasouli Page 25
  Background and aimA majority of children experience moderate to severe postoperative pain. To ensure adequate pain relief in pediatric patients, non pharmacological techniques are needed for use in conjunction with pain medication. The aim of this study was to determine the effect of therapeutic play on postoperative pain of hospitalized school age children in surgical ward of Sheikh’s Pediatric Hospital affiliated to Mashhad Medical University in 2009-2010.Materials and methodsIn this randomized clinical trial, 40 hospitalized children in surgical ward between the age of 8 and 12 years old were selected and randomly assigned to the experimental group who participated in a session of therapeutic play that lasted between 30 and 45 minutes whereas those in the control group received routine care. Data collection tools included demographic questionnaire and Objective Numeric Pain Scales. The intensity of pain was assessed before (Phase1), immediately after (Phase2), and 15 minutes after (Phase3) intervention or routine care. The validity of ’Objective Pain Scales’ and ‘Numeric Pain Scales’ were determined by concurrent validity (0/89) and between ‘Objective Pain Scales’ and ‘Face pain Scale’ (0/95). Reliability of ‘Objective Pain Scales’ was measured by inter -rater reliability (0/95). Data were analyzed by SPSS v16.Findings The results showed that children in the experimental group reported having significantly less pain.
 • Farahnaz Mohammadi, Masoud Fallahi Khoshknab, Hamid Reza Khanke Page 29
  Background and aimWith the increasing elder population, providing effective family care is turning to be the most important challenge in health and welfare of elder people. The aim of this study was to explore needs of family caregivers of the patients with Alzheimer disease by analyzing of family caregivers experiencesMaterials and methodsThis qualitative study was conducted by latent conventional content analysis. 35 family caregivers of elder patients with Alzheimer disease participated in the study. Participants were selected based on purposive sampling. Sources of information included documents of participant's diaries, about their problematic and complicated days of caring. Data were analyzed through reading and rereading documents, determining meaning units, extracting of codes and categorizing of them.Findings Most of participants (80%) were female, with mean age of 56/2 and literate (under diploma level). The findings generated 794 initial codes, which were grouped in 7 categories of: need to knowledge, receiving help from other family members in caring, modification of the home environment, self caring of caregivers, need "to be visible", compatible and complimentary health care system and caring equipments.ConclusionRegarding to Global expansion of Alzheimer disease, considering the family care giving issue of elders with Alzheimer disease is essential. Therefore, providing suitable information, establishing education for caregivers related to disease and patient care management, management of caregivers’ health, psych–social support and establishing of appropriate complimentary health care system for elderly patients should be considered. These strategies would facilitate the family care giving and support the caregivers on their journey.
 • Alireza Ghahri Sarabi, Mohammad Torabi, Zhila Abed Saeedi, Alireza Akbarzadeh Baghban Page 37
  Background and aimHemodialysis is one the most common renal replacement therapies in end stage renal disease. Despite progress in dialysis technology, intradialytic complications occur frequently. The aim of this study was to determine the rate of intradialytic complications and their risk factors in patients undergoing hemodialysis in hospitals affiliated to Medical University of Hamedan Iran in 2009.Materials and methods192 patients undergoing hemodialysis participated in this descriptive correlational study. These patients were included in the study using census method. Data were collected by1- a questionnaire which consisted of 3 sections (demographic information, person – related factors and therapy- related factors),2-a check list and clinical examination (blood pressure and weight measurement). Content validity of the questionnaire was assessed by 10 nursing experts, 5 staff of hemodialysis wards and 2 nephrologists. Reliability of check list was measured using inter-rater reliability (r=0.98). Data were collected by the second author. Data were analyzed by SPSS 15.Findings Findings showed that the most frequent complications include: hypotension (%15.1), muscle cramp(%11.5), nausea(%9.4), headache(%7.8), angina(%2.6), vomiting (%2.1) and itching(%1.6) respectively. Logistic regression analysis, showed a significant correlation between age and cramp (person – related causes) and a significant correlation between hypotension, cramp with vomiting and headache. Moreover, findings showed a significant correlation between nausea with eating during dialysis (patient- related causes); and between hypotension with dialysis solution (therapy- related causes).ConclusionBased on the results of this study, most of intradialytic complications can be prevented. Use of these findings can improve the process of dialysis.
 • Zhila Abedsaeedi, Mosaieb Mozafari, Mehrnoosh Pazargadi, Hamid Alavi Majd Page 45
  Background and aimSuccessful implementation of TQM requires a committed leadership, customer – based approaches, process management, efficient communication, knowledge management, empowerment and involvement of staff and an organizational culture for continuous quality improvement. The aim of this study was to assess basic requirements for implementation TQM in Centers of Emergency Medical Services in Iran according EFQM model.Materials and methodsIn this descriptive study, all of operational and official stations of Medical Emergency services in Ilam, Bushehr, Mazandaran, Ardebil, West Azerbaijan and Yazd province, one half of operational stations in city of Tehran, Sistan–Baluchestan, Khorasan-razavi and Isfahan, were included. All senior managers and personnel of these centers and a random sample of 3246 customers who have received care during the last 6 months were selected. By using a 189 –item’s rating scale and 4 questionnaires; leadership style, job and patients satisfaction and state of organizational empowering, according to 5 enabler criteria, from EFQM model was assessed. Validity of instruments by measuring content validity and reliability by internal consistency and test-retest confirmed. Descriptive and inferential statistics used for analyzing data.Findings The overall mean score was 168.4±34.6 out of 500; therefore, the selected divisions were labeled as drifters organizations which were in early stage of quality improvement road. In comparison, the Tehran, Isfahan and Khorasan-razavi centers with more score labeled as improver’s organizations. At the entire, leadership criterion obtained minimum (26.6%) and people criterion obtained maximum (39%) mean scores.ConclusionResults showed that enabler criteria of the EMS centers in Iran need to reinforcement. It is essential enhancing the knowledge and attitude of managers and personnel about quality improvement principles. Additionally, establishing the management by process, creating customer focused approach and culture of continuous improvement, empowering employees and constituting quality circles are appropriate interventions that should be considered.