فهرست مطالب

یافته - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 49، پاییز 1390)
 • سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 49، پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هدایت نظری، ماندانا ساکی*، معصومه زارعی دهنو، مهدی بیرجندی صفحه 5
  مقدمه

  سوءمصرف مواد و اعتیاد امروزه یک معضل اجتماعی و درمانی است که تبعات آن در جامعه بسیار سنگین است. برنامه های مختلفی جهت درمان و بازتوانی بیماران وابسته به مواد افیونی وجود دارد. تحقیقات انجام شده نشان داده اند که روش اجتماع درمان مدار شیوه مناسبی برای بازگرداندن افراد معتاد به جامعه می باشد. در مطالعه حاضر بر آن شدیم تا تاثیر برنامه های درمانی اجتماع درمان مدار (TC) را در ویژگی های شخصیتی افراد وابسته به مواد مورد ارزیابی قرار دهیم.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه مداخله ای است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معتادان مرد است که دوره سم زدائی در آنها به پایان رسیده است. نمونه ها به روش تصادفی ساده ازبین افراد مراجعه کننده به مرکز TC انتخاب و در مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدای ورود به مطالعه پرسشنامه SCL 90 توسط روانشناس حهت کلیه واحدهای مورد پژوهش تکمیل گردید. نمونه ها بر اساس فرمول حجم نمونه به تعداد 60 انتخاب شدند. بیماران به مدت سه ماه، هر روز به غیر از روزهای جمعه دردو شیفت صبح و عصر تحت برنامه های آموزشی TC قرار گرفتند. در پایان دوره سه ماهه مجددا آزمون SCL 90 جهت کلیه نمونه ها اجرا و اطلاعات پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  همچنان که در یافته های تحقیق ذکر شد انجام مداخلات TC بطور معنی داری در نمرات اختلالات شخصیت موثر بود. پیشنهاد می گردد متولیان، دست اندرکاران و سیاست گزاران مبارزه با اعتیاد کشور با تقویت مراکز اجتماع درمان مدار در دست یافتن به زندگی بدون مواد و درمان اختلالات شخصیت در معتادان اهتمام ورزند.

  یافته ها

  نتایج بررسی بیماران قبل از ورود به مطالعه نشان داد 7/16 % سالم، 40 % اختلال شخصیت در حد مرزی، 30 % بیمار و 4/13 % به شدت بیمار و بعد از انجام مداخلات TC 25 % سالم، 7/66 % اختلال شخصیت در حد مرزی و 3/8 % بیمار بودند. هیچ یک از بیماران بعد از انجام برنامه های TC به شدت بیمار نبودند. میانگین نمرات اختلال شخصیت قبل از مداخلات TC 92/0 ± 40/2 و بعد از انجام مداخلات TC 56/0 ± 83/1 بود. آزمون رتبه ای ویلکاکسون تفاوت معنی داری بین شدت اختلالات شخصیتی قبل و بعد از انجام مداخلات TC نشان داد(001/0 >p).

  کلیدواژگان: اجتماع درمان مدار، ویژگیهای شخصیتی، سوء مصرف مواد
 • مهین بهزادی فرد، یوسف مرتضوی، صادق رضاپور، علی اکبر پورفتح الله، سعید کاویانی، منصوره حقیقی، سمانه بهزادی فرد صفحه 13
  مقدمه
  لوسمی حاد شایعترین بدخیمی کودکان است. یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده لوسمی لنفوبلاستیک حاد(Acute Lymphoblastic Leukemia) جهش های مربوط به پروتوانکوژنها و تبدیل آنها به انکوژن ها می باشد. از جمله این پروتوانکوژنها، پروتوانکوژن N-RASاست. از آنجایی که آماری از فراوانی جهش این ژن در کودکان ALL ایرانی وجود نداشت بر آن شدیم میزان فراوانی این جهش را در تعدادی از این بیماران بررسی و ارتباط این جهش ها را با سن، جنس و نوع ALL بررسی نماییم.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده در این تحقیق از نظر فراوانی جهش با آمار ارائه شده توسط سایر محققان تفاوت چندانی نداشت.
  یافته ها
  جهش های N-RAS در 7/11% (60/7) بیماران شناسایی شد، بیشتر آنها مذکر و کمتر از5 سال بودند. فراوانی کلی جهش ها در کدونهای 12، 13 و 61 به ترتیب 3/8%، 3/3% و7/1% به دست آمد و بیشتر بیماران دارای جهش (4/71%) c-ALL بودند
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی 60 نفر کودک بیمار با تشخیص ALL) 32نفر common-ALL، 20نفر preBALL، 6 نفر T-ALL و2 نفر BALL (با طیف سنی 11 ماهه تا 14 سال،شامل 40 نفر مذکر 20 نفر مونث از نظر جهش های ژن N-RAS در کدون های 12، 13 و 61 با روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: لوسمی لنفوبلاستیک، ژن N، RAS، PCR، RFLP، پروتوانکوژن
 • ابراهیم فلاحی، ناهید قاضی صفحه 21
  مقدمه
  محصولات گوشتی حرارت دیده از جمله سوسیس یکی از پر طرفدارترین محصولات گوشتی در ایران می باشد. این امر اهمیت کنترل و شناسایی تقلبات را در آنها به منظور تامین امنیت غذایی مشخص می کند.هدف از این مطالعه تعیین میزان هیدروکسی پرولین در سوسیس تولیدی کارخانجات شهر خرم آباد در تابستان سال 1388 بود.
  بحث و نتیجه گیری
  بعنوان نتیجه گیری کلی می توان گفت مقدار هیدروکسی پرولین، کلاژن و ازت کلاژنی سوسیس تولید شده در کارخانه گلبهار خرم آباد در تابستان 1388 کمتر از میزان استاندار است. بنابراین احتمال تقلب در آن کم به نظر می رسد.
  یافته ها
  میانگین هیدروکسی پرولین در100 گرم نمونه 017/0 و انحراف معیار آنها 009/0 بود. این مقدار بسیار کمتر از میزان استاندارد است. مقدار کلاژن و ازت کلاژنی به ترتیب 07/0±13/0 و 01/0± 02/0 گرم در 100 گرم نمونه بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی تعداد 30 نمونه سوسیس تولید شده در کارخانه گلبهار شهرستان خرم آبادانجام شد. نمونه ها از یک خط تولید و بر اساس اصول نمونه گیری انتخاب و در شرایط مناسب به آزمایشگاه منتقل شد.سپس بر اساس SOP روش آزمون که در آزمایشگاه موجود بود و با روش اسپکتروفتومتری آزمایش تعیین میزان هیدروکسی پرولین انجام شد. مقدار کلاژن و ازت کلاژنی نیز از طریق فرمول محاسبه شد.روش گرد آوری اطلاعات مشاهده ای بود. داده ها در نرم افزار SPSS وارد و با استفاده از آمار توصیفی و همچنین آزمون t یکطرفه (مقایسه نتایج با عدد استاندارد) تجزیه و تحلیل شد.
  کلیدواژگان: هیدروکسی پرولین، سوسیس، تقلب غذایی، کلاژن، خرم آباد
 • مژگان جاریانی، ماندانا ساکی، ناهید مومنی، فرزاد ابراهیم زاده، علی سیدیان صفحه 27
  مقدمه
  بیماری های قلب وعروق از شایع ترین بیماری های موجود در جوامع بشری محسوب می شوند.با توجه به وجود استرس های فراوانی که پس از سکته قلبی به وجود می آید و نیز تاثیری که اضطراب می تواند بر پیامدهای درمانی بیماران مبتلا به سکته قلبی داشته باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر به کارگیری روش آرام سازی پیشرونده عضلانی بر اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی انجام شد.
  بحث و نتیجه گیری
  آرام سازی پیشرونده عضلانی می تواند باعث کاهش میزان اضطراب، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در بیماران مبتلا به سکته قلبی بستری در CCU گردد. لذا این روش می تواند به عنوان یک درمان غیر دارویی مکمل، ساده و کم هزینه در درمان این بیماران نقش موثری ایفاء نماید.
  یافته ها
  در گروه مداخله میزان اضطراب، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری داشت (001/0P<).
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی بر روی 60 بیمار صورت گرفت که طی دو هفته پیش از شروع پژوهش مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد شده بودند. پس از انتخاب نمونه های واجد شرایط، بیماران به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند که از نظر سن، جنسیت و میزان اضطراب همسان سازی شده بودند. در هر گروه ابتدا در روز اول پرسشنامه اضطراب کتل توسط بیماران تکمیل و علائم حیاتی ثبت گردید. سپس در گروه مداخله، طی سه روز متوالی و مجموعا در6 جلسه، تکنیک آرام سازی عضلانی پیشرونده انجام شد و مجددا پس از سه روز متغیرها در هر دو گروه سنجیده شد. اطلاعات بدست آمده پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های tمستقل و t زوجی استفاده شد.
  کلیدواژگان: اضطراب، سکته قلبی، آرام سازی پیشرونده عضلانی
 • محبوبه سترکی، صدیقه عسگری، منیره دودی صفحه 37
  مقدمه
  امروزه نقش آنتی اکسیدانها در جلوگیری و بهبود بیماری آترواسکلروز به اثبات رسیده است. در این مطالعه اثرات مصرف آبغوره بر عوامل خطر پروفایل لیپید و پیشرفت آترواسکلروز در خرگوشهای ها یپرکلسترولمیک بررسی شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه پیشنهاد کننده تاثیر حمایتی مصرف آبغوره (بعنوان یک آنتی اکسیدان) بر روی برخی از عوامل خطر آترواسکلروز می باشد.
  یافته ها
  مصرف روزانه ml 5 و 10 آبغوره (یک بار) افزایش معنی داری را در سطح ظرفیت آنتی اکسیدانی و HDL-C نسبت به گروه رژیم پرکلسترول نشان داد. هر دو دوز آبغوره موجب کاهش معنی دار در میزان ترانس آمینازهای کبدی ((SGPT،SGOT، گلوکز و ApoB شد. مصرف ml 10 آبغوره موجب کاهش معنی دار در سطح TG نسبت به رژیم پرکلسترول شد. هیچ اختلاف معنی داری در سطح کلسترول تام و ApoA بین گروه های آبغوره و گروه رژیم پرکلسترول دیده نشد. نتایج بافت شناسی نشان داد که مصرف آبغوره به میزان زیادی موجب کاهش شدت ضایعه در دیواره آئورت نسبت به گروه پرکلسترول شد.
  مواد و روش ها
  32 خرگوش نر نیوزیلندی بطور تصادفی به 4 گروه دریافت کننده تقسیم شدند؛ 1- معمولی 2- پرکلسترول (1% کلسترول) 3- پرکلسترول (1% کلسترول) و ml 5 آبغوره 4- پرکلسترول (1% کلسترول) و ml 10 آبغوره.فاکتورهای گلوکز، کلسترول تام (TC)، تری گلیسرید (TG)، آپو لیپو پروتئین های A، B (ApoA، ApoB)، ترانس آمینازهای کبدی (SGPT، SGOT)، لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL-C) و ظرفیت آنتی اکسیدانی قبل از آزمایش و دو ماه پس از تیمار اندازه گیری شد. در انتهای مطالعه، تشکیل رگه چربی در آئورت در همه گروه ها تعیین و بررسی شد.
  کلیدواژگان: هیپرلیپیدمی، کلسترول، تری گلیسرید، آنتی اکسیدان
 • شکوفه احمدی پور، میترا همتی، هما بابایی، کیقباد قدیری صفحه 47
  مقدمه

  روی یک ریز مغذی است که نقش بسزایی در رشد کودکان دارد و عمده آن در سه ماهه سوم حاملگی وارد بدن نوزاد می شود لذا نوزادان پره ترم به میزان کافی آن را دریافت نکرده و ذخایر کمتری برای روی دارند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیرسولفات روی خوراکی بر رشد شیرخواران نارس بود.

  بحث و نتیجه گیری

  تجویز سولفات روی به شیر خواران پره ترم به میزان 3 میلی گرم روزانه تا پایان 6 ماهگی اثرات چشمگیری در افزایش وزن، قد و دور سر دارد و می توان برای جبران کمبودهای رشدی در شیرخواران نارس از روی استفاده نمود.

  یافته ها

  میانگین سن موقع تولد در گروه اول(2/2 ±9/32)هفته و در گروه دوم (1/2±7/32) هفته بود. میانگین وزن در گروه دریافت کننده روی در پایان 6 ماهگی(3/810±3/6861)گرم و در گروه کنترل(7/534±9/5118)گرم بود (001/0 >p). از نظرافزایش میزان قد و دور سر تا پایان 2 ماهگی بین دو گروه تفاوت قابل توجهی وجود نداشت، ولی از ماه سوم گروهی که روی دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل تفاوت چشمگیری داشتند. میانگین قد در پایان 6 ماهگی درگروه اول(8/3±8/59 (سانتیمتر و در گروه دوم(5/3±0/57 (سانتیمتر، میانگین دور سر نیز در گروه اول(0/2±4/41)سانتیمترو گروه دوم (5/2±5/39) سانتیمتر بود (001/0 >p). هیچگونه عارضه جدی در طول تجویزمشاهده نشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بر روی 106 نوزاد پره ترم با سن حاملگی 36 -28هفته و وزن 2500-1000 گرم که در بیمارستانهای امام رضا (ع) و معتضدی کرمانشاه متولد شده بودند انجام شد.نوزادان به صورت کاملا تصادفی به دو گروه 53 نفره تقسیم شدند.به گروه اول روزانه 3 میلی گرم شربت سولفات روی به مدت 6 ماه داده شد ولی گروه دوم روی دریافت نکردند. هر دو گروه تا پایان 6 ماهگی به صورت ماهیانه مورد معاینه و سنجش وزن، قد و دور سر قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: شیرخوار، پره ترم، سولفات روی، رشد
 • محمد صادق احمدی، عباس شیخ طاهری، خلیل کیمیافر، مجتبی اسماعیلی، مهناز موسوی صفحه 53
  مقدمه
  آگاهی فراهم کنندگان مراقبت بهداشتی از قوانین حاکم در بهداشت و درمان در ارتباط با پرونده های پزشکی و اطلاعات بهداشتی بیماران، شرایط تامین حقوق بیمار را فراهم می کند؛ از این رو این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی ارائه دهندگان مراقبت از جنبه های قانونی مدارک پزشکی در بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد در سال 1389 صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به روش توصیفی – مقطعی روی 210 نفر از فراهم کنندگان مراقبت بهداشتی (پزشکان، پرستاران و پرسنل بخش مدارک پزشکی) که بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. داده ها با پرسشنامه ای که بر اساس موارد قانونی مرتبط با اطلاعات بهداشتی طبق کتب مرجع و نظر کارشناسان مربوطه تهیه شده بود گردآوری و با استفاده از نرم افزارSPSS و با شاخص های درصد فراوانی و میانگین و انحراف معیار امتیازات تحلیل شد.
  بحث و نتیجه گیری
  میزان آگاهی از جنبه های قانونی مدارک پزشکی در حد متوسط است که این امر لزوم آموزش جنبه های قانونی مدارک پزشکی به خصوص صدورگواهی پزشکی را در رده های شغلی مختلف به خصوص پرستاری می رساند.
  یافته ها
  میزان آگاهی فراهم کنندگان مراقبت از جنبه های قانونی مربوط به محرمانگی با امتیاز 13/1 ± 79/3 از 9؛ جنبه های قانونی اخذ رضایت نامه با امتیاز 62 /1 ± 47/4 از 10 و جنبه های قانونی مربوط به صدور گواهی با امتیاز 52/1± 40/3 از 11 در گروه آگاهی متوسط بود. و به طورکلی میزان آگاهی فراهم کنندگان مراقبت با امتیاز 53/4 ± 72/11 از 30 در سطح متوسط بود. پزشکان بیشترین آگاهی و پرستاران کمترین آگاهی را دارا بودند.
  کلیدواژگان: آگاهی، جنبه های قانونی، محرمانگی، رضایت نامه، گواهی پزشکی
 • مسعود کیمیاگر، گلبن سهراب، مهوش همت، بنفشه گلستان صفحه 63
  مقدمه

  بیماری های قلبی و عروقی از مهمترین عوامل مرگ و میر و از عمده ترین مشکلات بهداشتی در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت از جمله کشور ما ایران می باشند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین چاقی و سطح چربی های سرم در مردان بالغ 34-18 ساله منطقه 6 تهران و مقایسه شاخص های تعیین کننده چاقی در جمعیت مورد مطالعه انجام شد.

  بحث و نتیجه گیری

  BMI احتمالا می تواند به عنوان یک عامل پیش بینی کننده بیماری های قلبی و عروقی در جامعه ایرانی به کار رود. برای رسیدن به نتیجه قطعی تر در مورد WC و WHR باید مطاله ای با حجم نمونه بالاتر انجام گیرد.

  یافته ها

  در جامعه مورد بررسی 8/24% افراد مبتلا به هیپرکلسترومی، 8/29% مبتلا به هیپرتری گلیسریدمی، 8/63 % دارای LDL بالاتر از mg/dL 130و 7/78% دارای HDL کمتر از mg/dL0 4 بودند. BMI افراد مورد بررسی با مقادیر کلسترول تام، تری گلیسرید و LDL سرم همبستگی مثبت و معنی داری داشت.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر بر روی 141 مرد 34-18 ساله، با استفاده از لیست مدارس منطقه 6 تهران به عنوان سرخوشه و انتخاب نمونه ها از ساکنین اطراف این مدارس انجام گردید. سپس با مراجعه به منزل آنها ارزیابی های لازم (پرسشنامه ای، تن سنجی) انجام و تاریخ جمع آوری نمونه های خون تعیین گردید. نمونه های خون بین ساعت 8 تا 30/8 صبح با گرفتن 5 سی سی خون (پس از 12 ساعت ناشتا بودن) انجام گرفت. پردازش آماری داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون مجذورکای و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.

  کلیدواژگان: چربیهای خون، اضافه وزن، چاقی، توزیع چربی
 • پوران طولابی، مجید طوافی، سهیلا ابراهیمی، سیما نصری، حسن احمدوند صفحه 71
  مقدمه
  نفروتوکسیستی حاصل از جنتامایسین مصرف این دارو را با محدودیت روبروکرده است. مطالعات متعددی نشان داده اند که رادیکال های آزاد در نفروتوکسیسیتی ناشی از جنتامایسین دخالت دارند. در برگ درخت زیتون بیو فنل هایی مانند اولئروپین با خواص آنتی اکسیدانی وجود دارد. برای اولین بار در تحقیق حاضر اثر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون برنفروتوکسیسیتی ناشی از مصرف جنتامایسین بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  35 موش صحرایی نر ن‍ژاد اسپراگ داولی بطور تصادفی به 5 گروه مساوی تقسیم شدند. به اولین گروه(گروه کنترل) تنها نرمال سالین تزریق شد. در چهارگروه نفروتوکسیسیتی با تزریق جنتامایسین(mg/kg 100) به مدت 12 روز ایجاد شد. سه گروه از موش ها همزمان با جنتامایسین تحت درمان با عصاره هیدروالکلی برگ درخت زیتون(دوزهای mg/kg 100 و50، 25) قرار گرفتند. در پایان روز دوازدهم رت ها کشته شده، غلظت سرمی مالون دی آلدئید(MDA)،اوره و کراتی نین اندازه گیری و از کلیه ها برای مطالعات هیستوپاتولوژیکی مقاطع بافتی تهیه و به روش پاس رنگ آمیزی گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی برگ درخت زیتون قادر به حفاظت در برابر نفروتوکسیسیتی ناشی از مصرف جنتامایسین است. احتمالا این اثر حفاظتی به خواص آنتی اکسیدانی این عصاره وابسته است.
  یافته ها
  عصاره هیدروالکلی برگ زیتون در هر سه دوز مصرفی به طور معنی داری افزایش نکروز توبولی و کاهش دانسیته حجمی لوله های خمیده نزدیک ناشی از مصرف جنتامایسین را مهار کرد (05/0 >P). تنها دوزهای50 و100 عصاره ارتشاح لنفوسیتی را نسبت به گروه جنتامایسین کاهش داد(05/0 >P). مصرف جنتامایسین سبب افزایش مقدار MDA سرم در مقایسه با گروه کنترل شد(05/0 >P). تنها دوز 100 عصاره توانست در مقایسه با سایر گروه های درمانی مقدار MDA سرمی را کاهش دهد(05/0 >P).مصرف هرسه دوز عصاره افزایش کراتی نین سرم ناشی از جنتامایسین را کاملا مهار نمود(001/0>P). تنها دوز50عصاره توانست افزایش اوره سرمی ناشی از مصرف جنتامایسین را کاهش دهد(05/0 >P).
  کلیدواژگان: برگ زیتون، جنتامایسین، نفروتوکسیسیتی، آنتی اکسیدان
 • بهمن حسنوند، کبری کرمی*، عبدالله خدادای، مهدی ولی پور صفحه 81
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرینات استقامتی و قدرتی بر میزان هموگلوبین گلکوزیله و قند خون ناشتای بیماران دیابتی نوع دوم در سال 88 در شهر خرم آباد انجام شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  این مطالعه نشان می دهد تمرین استقامتی باعث کاهش سطح هموگلوبین گلیکوزیله شده، درصورتیکه تمرینات قدرتی میزان آن را به طور معنی داری کاهش نداد و به نظر می رسد این تمرینات بیشتر باعث تغییر معنادار این فاکتور شده است.

  یافته ها

  29 نفر از آزمودنی ها در سه گروه تمرینات را تا پایان انجام دادند. میانگین سن، وزن، شاخص توده بدنی و میزان مصرف دارو در سه گروه تفاوت معنی دار آماری نشان نداد (76/0p=).کاهش هموگلوبین گلیکوزیله در گروه استقامتی قبل و پس از آزمون، تفاوت معنی داری نشان داد (02/0p=). اما در گروه کنترل و تمرینات قدرتی، تغییرات تفاوت معنی دار نشان نداد. قند خون ناشتا پس آزمون در گروه استقامتی و قدرتی کاهش یافت و این تفاوت معنی دار بود، اما در گروه کنترل تفاوت معنی داری نشان نداد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر مطالعه ای نیمه تجربی است که در بین 30 نفر از مردان مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به آزمایشگاه های شهر خرم آباد، پس از غربالگری و مصاحبه حضوری با روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است.آزمودنی ها پس از تکمیل پرسشنامه سوابق پزشکی و رضایتنامه به طور تصادفی به سه گروه تمرین استقامتی، قدرتی و گروه کنترل تقسیم شدند.شرایط شرکت در پژوهش سن بالای 30 سال قند خون 150-250، فقدان هرگونه بیماری مزمن دیگر و سابقه ورزشی طی 3 ماه گذشته، سکته قلبی، پرفشاری خون شدید و عوارض دیابت و...بودند. قبل از تمرینات از آزمودنی ها که به مدت 8-12 ساعت ناشتا بودند نمونه گیری خون انجام شد. تمرینات قدرتی و استقامتی به مدت 8 هفته و زیر نظر مربی مربوطه اجرا شدند.تمرینات قدرتی شامل 10 حرکت برای عضلات و برای هر حرکت سه تا چهار دور و هر دور، 10 تا 12تکرار در نظر گرفته شد و اصل اضافه بار در طول 8 هفته رعایت گردید. تمرینات استقامتی شامل دویدن بر روی دستگاه تردمیل با 60 % حداکثر ضربان قلب بود. 10نفردر گروه کنترل قرار داشتند که تا پایان تحقیق به توصیه ها عمل نمودند. پس از اتمام دوره هشت هفته ای تمرینات، پس آزمون (آزمایش خون) انجام شد. ارزیابی اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS انجام پذیرفت. جهت مقایسه میانگین ها (پیش آزمون، پس آزمون) از تی جفت شده استفاده گردید.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، تمرین قدرتی، هموگلوبین گلیکوزیله، قند خون ناشتا، دیابت نوع 2
 • فرهاد شاهسوار، طاهره موسوی، کبری انتظامی، علیرضا آذرگون صفحه 89
  پذیرنده های شبه ایمونوگلبولینی سلول کشنده (KIR) یک خانواده تازه کشف شده از پذیرنده های فعال کنندگی و مهاری است که عملکرد سلول کشنده طبیعی (NK) را کنترل می کند. KIR به عنوان یک خانواده متنوع از پذیرنده هایی است که به سرعت به وسیله دوپلیکاسیون ژنی و وقایع نوترکیبی تکامل یافته است. در ابتدا این یافته ها برای یک خانواده ژنی درگیر در پاسخ ایمنی ذاتی غیر منتظره بود. مولکول های آنتی ژن لکوسیت انسان (HLA) کلاس I به عنوان لیگاندهایی برای KIR عمل می کنند. برخی مطالعات ارتباط با بیماری نقش برهمکنش های این لوکوس ها را در بیماری های عفونی، اختلالات خودایمنی/التهابی، سرطان و تولیدمثل نشان داده است. نتایج عملکردی حاصله از مکانیسمی بر اساس یک طیف از مهار تا فعالیت از طریق ژنوتیپ های مختلف ترکیب KIR-HLA در بیماری ها حمایت می کند. این مقاله مروری خصوصیات اصلی این ژن ها را خلاصه کرده و بحث می کند که چگونه ممکن است آنها هم در پاتوژنز بیماری و هم در بهبود آن درگیر باشند.
  کلیدواژگان: ایمنی ذاتی، سلول های NK، KIR، HLA، بیماری
 • محمد حیدری، عبدالرضا خیرالهی، سید سعید شاهرخی، منوچهر شمس خرم آبادی صفحه 105
  مهاجرت نابجای IUD به داخل مثانه وپیشابراه وتشکیل سنگ بر روی آن ازعوارض نادرIUD می باشد. در بررسی سیستوسکوپی و گرافی اولیه بر روی دو خانم 38 و45 ساله با سنگ راجعه مثانه به علت IUD که حدود 6-5 سال قبل گذاشته شده وبا علائم تحریکی ادراری مراجعه کرده بودند، اثری از IUD ونفوذ آن به داخل سنگ مشاهده نشد. سنگ ها بوسیله الکترو هیدرولیک شکسته شد. در مراجعات بعدی ودقت بیشتر مشخص شد که شاخ IUD حدود 5/0 سانتی متر به داخل مثانه نفوذ و موجب ایجاد سنگ شده بود،چون با سیستوسکوپ IUD قابل خارج شدن نبود جهت پیشگیری از عود بعدی وفیستول مثانه به واژن با سیستوستومی IUD سنگ ها بیرون آورده شد که درپیگیری2ساله هیچ عارضه ای مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: آیو دی، سنگ، مثانه
|
 • Hedayat Nazari, Mandana Saki, Masoume Zareai Dehno, Mehdi Birjandi Page 5
  Background

  Drug abuse and addiction is a social and medical burden which has drastic consequences in the community. There has been various rehabilitative and healing programs for the addicts.The conducted studies have shown that therapeutic community treatment model is an appropriate method for restoring the addicts to society. The present study tries to evaluate the impact of TC treatment programs on the addicts’ personality characteristics.

  Materials And Methods

  This interventional study includes all the male addicts for whom the detoxification period has been finished. The subjects were selected using easy random sampling method form clients referred to TC center. At the beginning of the study, SCL90 questionnaire was filled out by psychologist for each sample, then 60 cases were selected based on the sample size formula. The subjects participated in a training TC program for three months daily except weekends. At the end of a three-month program, SCL 90 was given to the subjects to be completed and the data were gathered and analyzed.

  Results

  The results showed that the subjects before entering the study were: 16.7% normal, 40% border personality disorder, 30% sick and 13.4% very sick. After intervention of TC, 25% normal, 66.7% with suspicious,8.3% sick. None of the cases were highly sick after the TC intervention.The mean of the marks for personality disorders before the TC intervention was 2.4± 0.92,after the intervention it was 1.83 ± 0.56.The Willcoxson rating test showed a significant difference between the severity of personality disorders before and after the TC intervention(p<0.001).

  Conclusion

  As it was mentioned in the findings, the implementation of TC intervention had a significant effect on the scores obtained for personality disorder. So administrators and policy makers who are responsible for addiction control are recommended to develop and support the centers for Therapeutic Community and endeavour to provide a life without narcotic substances.

 • Mahin Behzadifard, Yosof Mortazavi, Sadegh Rezapour, Ali Akbar Pourfatholah, Saeed Kavyani, Mansoure Haghighi, Samane Behzadifard Page 13
  Background
  Acute leukemia is the prevalent malignancy in pediatrics. One of the most important causing factors of acute lymphoblastic leukemia is mutations of proto oncogenes and their chang in to oncogenes. Activation of N-RAS proto-oncogene due to point mutations plays a major role in ALL malignancy. Since there was no report on the frequency of N-RAS gene mutation in Iranian pediatric ALL patients, therefore we decided to determine its frequency and compare the results with age, sex and type of ALL.
  Materials And Methods
  In this study, 60 pediatric ALL patients from Tehran Mahak hospital were screened for the mutations of N-RAS gene at codons 12, 13 1nd 61.DNA was extracted from peripheral blood samples before the start of chemotherapy. The above mentioned codons were amplified by PCR and analyzed by restriction endonuclease enzymes.
  Results
  We could detect mutations in 7 cases of 60(11.7%) patients. Most of the mutations were detected in males with an age less than 5 years old. The frequency of mutations for codons 12, 13 and 61 were 8.3%,3.3% and 1.7% respectively. Most of the mutations (71.4%) were found in c-ALL subtype.
  Conclusion
  We detected mutations in 11.7% of our ALL patients. In general, frequency of the mutations that we found was in agreement with the results of other studies. However, to do study with more patients and wider range of age using a combination of PCR-RFLP and direct gene sequencing is highly recommended.
 • Ebrahim Falahi, Nahid Ghazi Page 21
  Background
  Heated meat products such as sausage are one of the most adherents in Iran. So it needs to be controlled and detected its fault for food security. The aim of the study was to determine the amount of Hydroxyproline in sausages produced by manufactures located in khorramabad.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was carried out on 30 samples of sausages produced by Golbahar manufacture in Khorramabad city, 2009 summer. Samples were collected from one production line based on sampling principals, and were transferred to laboratory on proper condition. Amount of Hydroxyproline was measured by spectrophotometery method. Collagen and collagen nitrogen were calculated by formula. Data were entered to SPSS software and were analyzed by one way t test.
  Results
  Mean and standard deviation of Hydroxyproline was 0.017 and 0.009 g/ 100, respectively. This amount was less than standard amount in Iran. Collagen and collagen nitrogen were 0.13±0.07 and 0.02±0.01 g/100, respectively.
  Conclusion
  In conclusion, the amount of Hydroxyproline, collagen and collagen nitrogen of sausages produced by Golbahar manufacture were less than Iranian standard amounts. So fault probability in this product may be low.
 • Mozhgan Jariani, Mandana Saki, Nahid Momeni, Farzad Ebrahimzade, Ali Seydian Page 27
  Background
  Coronary and artery diseases are amongst the most common existed diseases in human societies. Thus considering too much stress that is created after myocardial infarction and the effect which anxiety can have on the treatment process of myocardial infraction patients, This research was carried out to study the effect of applying progressive muscle relaxation of these patients.
  Materials And Methods
  This clinical trail study was done on sixteen patients with myocardial infarction afflicted to the disease two weeks before the beginning of the research.After selecting qualified samples, the patients were divided into two groups of intervention and control. Both groups were matched from view points of age, sex, and the amount of anxiety. In the first day, for each group the cattle anxiety questionnaire was completed and their vital signs were recorded, and then for the intervention group the progressive muscle relaxation technique was done during 3 sequential days and on the whole in 6 sessions. And again after 3days variables were measured. The gathered data were analyzed by SPSS software.
  Results
  In the intervention group anxiety, systolic and diastolic blood pressure had a significant decrease comparing to the control group (P<0.001),while decrease was not significant in the control group.
  Conclusion
  progressive muscle relaxation can reduce the amount of anxiety, and systolic and diastolic blood pressure of the patients with myocardial infarction hospitalized in CCU ward, therefore it can play an effective role as a supplement non-medicinal, simple and cheap treatment for these patients.
 • Mahbobe Setorki, Sedighe Asgary, Monire Dodi Page 37
  Background
  Nowadays, the role of anitioxidants in improvement and development of atherosclerosis has been demonstrated. In this study, we have investigated the effects of verjuice intake on risk factors of profile lipid and development of atherosclerosis in hypercholesterolemic rabbits.
  Materials And Methods
  Thirty two male New Zealand rabbits were randomly divided into four groups: normal diet group, a diet containing 1 % cholesterol, a diet containing 1 % cholesterol with 5ml verjuice, and a diet containing 1 % cholesterol with 10ml verjuice. The glucose, total cholesterol (TC), triglyceride (TG), apolipoprotein A(ApoA),apolipoprotein B(ApoB), serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT), serum glutamic oxaloacetate transaminase (SGOT), HDL-cholesterol (HDL-C and antioxidative capacity were measured before the experiment and by the end period(2months). At the end of the study, fatty streak formation in aorta artery was determined in all groups.
  Results
  Using verjuice daily (5 and 10 ml) caused significant increase in antioxidative capacity and HDL-C in comparison with hypercholesterolemic diet. Both doses of verjuice significantly decrease in hepatic of transaminase (SGPT, SGOT), glucose and ApoB. Using 10 ml verjuice caused significant reduce TG in comparison with hypercholesterolemic diet.No significant difference was found between verjuice taking groups and hypercholesterolemic diet group in TC and ApoA. Histological results showed that administration of verjuice significantly lowered atherosclerotic lesion in aorta artery in comparison with hypercholesterolemic diet.
  Conclusion
  The results of this study suggest that there might be a protective effect of verjuice consumption on some of the risk factors of atherosclerosis particularly as an antioxidant.
 • Shokofe Ahmadipour, Mitra Hemmati, Homa Babaei, Key Ghobad Ghadiri Page 47
  Background

  Zinc is a micro element which plays an important role in the growth of children. Neonates receive the major part of zinc during the third trimester of pregnancy, so preterm infants don’t have enough zinc storage.The aim of this study was to determine the effect of oral zinc sulfate on growth of preterm infants.

  Materials And Methods

  This study was carried out on 106 preterm neonates in the 28-36 weeks of gestational age bracket and between 1000-2500 gr in weight born in Imam Reza and Motazedi hospitals in Kermanshah city. They were randomly divided into two groups. Group 1 received 3 mg/day zinc sulfate for 6 months, but the second group did not received zinc. Both groups were visited monthly and measured for weight, length and head circumference.

  Results

  The mean age of group 1 and control group was (32.9±2.2 week) and (32.7±2.1 week) and at the end of month 6, mean weight in them was (6861.3± 810.3 gr) and (5118.9±534.7 gr) (P< 0.001) respectively. Significant difference in length and head circumference was not found until end of the second month but from third month, they were significant. The mean of length in zinc group was (59.8±3.8 cm) and in control group was (57.0±3.5cm) (P< 0.001) and the mean of head circumference was (41.4±2.0cm) and (39.5±2.5cm) (P< 0.001).

  Conclusion

  Zinc supplementation 3mg daily, for preterm infants for 6 months have significant effect on growth of neonates, weight, length and head circumference.

 • Mohammad Sadegh Ahmadi, Abbas Sheikhtaheri, Khalil Kimiafar, Mojtaba Esmaeili, Mahnaz Mosavi Page 53
  Background
  Knowledge of healthcare providers, about ethical and legal aspects of healthcare, prepares providing conditions of patients, right. The aim ofthisstudy is to determine the knowledge of healthcare providers about legal aspects of medical records in teaching hospitals affiliated to Lorestan university of medical sciences in 2010.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 210 healthcare providers, selected randomly, including physicians, nurses and medical record personnel were surveyed and data gathered by a valid questionnaire designed based on regulations related to health information, related experts and reference texts. Data were analyzed through the mean score(± SD)of correct responses and SPSS software.
  Results
  The knowledge level of healthcare providers was moderate about legal aspect of confidentiality (3.79 ± 1.13 from 9 points), informed consent (4.47 ± 1.62 from 10 points) and issuing certificates (3.40 ± 1.52 from 11 points). Totally, the knowledge level was moderate (11.72± 4.53 from 30 points). Physicians had more knowledge and nurses less.
  Conclusion
  Educating legal aspects related to medical records including confidentiality, informed consent, and especially issuing certificates for all of healthcare providers specially nurses seems necessary.
 • Masoud Kimiagar, Golbon Sohrab, Mahvash Hemat, Banafshe Golestan Page 63
  Background

  Cardiovascular diseases are among the most important causes of mortality and major health problems in developed as well as developing countries including Iran. This study aimed to develop percentile reference data for serum lipids including total cholesterol, low density lipoprotein cholesterol, high density lipoprotein cholesterol and triglyceride and to determine the prevalence of overweight and fat distribution in male adults living in Tehran.

  Materials And Methods

  The study population consisted of 141 men aged 18-34 years living in district 6 of Tehran.According to list of primary schools located in district 6 of Tehran, subjects were chosen from residents around these schools. Sociodemographic and anthropometric questionnaires were filled in at the subject's home. They were asked to attend the study center the next day at 8:00-8:30 am and 5 ml of fasting blood (at least 12 hours) was collected from each subject. Data statistical analysis was performed using SPSS software Ver 11.5. Chi square test was used for qualitative variables and Pearson correlation was calculated for quantitative variables.

  Results

  Data showed 24.8% hypercholesterolemia, 29.8% hypertriglyceridemia, 21.3% LDL>130mg/dl and 36.2% HDL<40mg/dl in the subjects. BMI was positively and significantly correlated with total cholesterol, triglyceride and low density lipoprotein cholesterol but no significant correlation was observed for waist circumference and waist to hip ratio with blood indices.

  Conclusion

  The study shows that BMI can be a predictive factor for cardiovascular disease in Iranian population. In order to clarify waist circumference and waist to hip ratio correlations with and blood lipids and also to develop percentile reference data for blood lipids, more studies with larger study population is recommended.

 • Poran Toolabi, Majid Tavafi, Soheila Ebrahimi, Sima Nasri, Hasan Ahmadvand Page 71
  Background
  Administration of Gentamicin is restricted due to its nephrotoxicity. Many studies have demonstrated that free radicals induced Gentamicin- nephrotoxicity. Olive leaf contains some antioxidant biophenols such as Oleuropin. In this study for the first time the effect of hydroalcohlic olive leaf extract on Gentamicin-induced nephrotoxicity was investigated.
  Materials And Methods
  35 male Sprague-Dowley rates were randomly divided into five groups. The first group served as a control and injected with the normal saline. Nephrotoxicity induced by Gentamicin (100 mg/kg) in experimental groups for 12 days. Three groups were treated with hydroalcohlic olive leaf extract (25, 50 and 100 mg/kg respectively). The rats were killed on the twelfth day.Plasma Malondialdehyde (MDA) and creatinine concentrations were measured. Kidney sections were prepared and stained with PAS method for histopathological studies.
  Results
  hydroalcohlic olive leaf extract at 25, 50 and 100 mg/kg/d significantly reduced gentamicin-induced tubular necrosis (p<0.05) and inhibited decreases of proximal tubule volume density (p<0.05). hydroalcohlic olive leaf extract at 50 and 100 mg/kg/d significantly reduced lymphocyte infiltration in comparison with Gentamicin administrated rats (p<0.05). Gentamicin increased level of MDA. Treatment with extract (100 mg/kg/d), significantly reduced level of MDA compared with other groups (p<0.05).Use of extract at 25, 50 and 100 mg/kg/d significantly inhibited increase of serum creatinine (p<0.001). Treatment with extract (50 mg/kg/d), significantly inhibited increase of serum urea (p<0.05).
  Conclusion
  Hydroaleohlic olive leaf extract can reduce Gentamicin-induced nephrotoxicity and this effect is probably depends on antioxidant properties of this extract.
 • Farhad Shahsavar, Tahereh Mousavi, Kobra Entezami, Ali Reza Azargoon Page 89
  The killer cell immunoglobulin-like receptors (KIR) are a recently discovered family of activating and inhibitory receptors which control natural killer (NK) cell function. KIR exist as a diverse family of receptors that have evolved rapidly by both gene duplication and recombination events. These findings were unexpected for a family of genes involved primarily in the innate immune response. Human leukocyte antigen (HLA) class I molecules serve as ligands for the KIR. Several disease association studies indicate a role for interactions between these loci in infectious diseases, autoimmune/inflammatory disorders, cancer and reproduction. Emerging functional data supports a mechanism based on a continuum of inhibition to activation through various compound KIR-HLA genotypes in diseases. This review summarizes the major features of these genes and discusses how they may be involved in both disease pathogenesis and its amelioration.
 • Mohammad Haidari, Abdolreza Kheirollahi, Seyed Saeed Shahrokhi, Manochehr Shams Khoramabadi Page 105
  Background
  Ectopic migration of IUD into bladder and urethra with subsequent formation of ston on it is among the rare complications of IUD. Two women, 38 and 45years old with recurrent bladder stone due to their IUDs inserted 5-6 years before were admitted with urinary irritation symptoms. In primary cystoscopy, no trace was found of either IUDs or their penetration into the stones. The stones were broken by electrohydraulic, however with further observation in the subsequent admissions and a thorough investigation, it was realized that the IUD prong had penetrated about 0.5 cm into bladder and formed stones. Since the IUDs could not be removed by cystoscope, in order to prevent the next recurrence and formation of cystovaginal fistula, the IUDs and stones were removed by cystostomy. In a two- year follow –up no complications were reported.