فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مهدی ملکیان، احمد حسن آبادی صفحه 1
  این آزمایش به منظور مطالعه اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه کامل گلرنگ (صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد جیره) در سن 42-21 روزگی در تغذیه جوجه های گوشتی انجام شد. 350 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه تجارتی آربور ایکرز پلاس در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار در جایگاه های بستری (پن) قرار گرفتند. جوجه ها قبل از شروع آزمایش به مدت 3 هفته با جیره غذایی آغازین تغذیه شدند و در پایان هفته سوم پس از توزین به تعداد 14 قطعه در هر پن قرار گرفتند. جیره های غذایی در همه تیمارها انرژی و پروتئین یکسانی داشتند. آب و خوراک در مدت انجام آزمایش به طور آزاد در اختیار جوجه ها قرار گرفت. در این دوره افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی اندازه گیری شد. در پایان آزمایش (42 روزگی) از هر تکرار یک قطعه پرنده با وزنی نزدیک به میانگین وزن تکرار انتخاب و پس از خون گیری، جهت بررسی صفات لاشه کشتار گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از دانه کامل گلرنگ در جیره غذایی جوجه های گوشتی در دوره 42-21 روزگی تاثیر معنی داری بر افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی نداشت. در مورد صفات مربوط به تجزیه لاشه (محصول سینه، ران، کل دستگاه گوارش خالی، کبد، سنگدان و چربی محوطه شکمی) بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. با افزایش سطح دانه گلرنگ، میانگین تری گلیسرید سرم خون نسبت به گروه شاهد کاهش غیرمعنی داری نشان داد. میانگین کلسترول سرم خون در تیمار دارای 20 درصد دانه گلرنگ به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود؛ ولی اختلاف سایر سطوح این دانه با تیمار شاهد معنی دار نبود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تغذیه جوجه های گوشتی از سن 3 هفتگی با سطوح مختلف دانه کامل گلرنگ تاثیر منفی بر عملکرد، شاخص های لاشه و متابولیت های خون نداشت.
 • احمد حسن آبادی، مرتضی صفرخانلو صفحه 9
  این آزمایش به منظور بررسی اثرات زئولیت طبیعی (کلینوپتیلولیت) در تغذیه و تاثیر آن بر عملکرد مرغ های تخمگذار تجارتی انجام شد. در این تحقیق از 288 قطعه مرغ تجارتی سویه های لاین W-36 در سن 50 هفتگی به مدت 70 روز در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و هر تیمار 8 تکرار 6 قطعه ای استفاده شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل شش سطح زئولیت صفر (شاهد)، 1، 2، 3، 4 و 5 درصد خوراک بود. جیره های غذایی از نظر انرژی و پروتئین یکسان بودند. شاخص های مورد مطالعه شامل مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل غذایی، درصد تخمگذاری، وزن تخم مرغ، تعداد تخم مرغ های معیوب، کیفیت سفیده، کیفیت پوسته (ضخامت و درصد پوسته) و تغییرات وزن بدن مرغ های تخمگذار بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزودن زئولیت به جیره غذایی اثر معنی داری بر خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غذایی، درصد تخمگذاری و تخم مرغ های معیوب نداشت. افزودن زئولیت باعث افزایش معنی دار میانگین وزن تخم مرغ، کیفیت پوسته تخم مرغ و وزن بدن مرغ ها شد. زئولیت تاثیر منفی بر کیفیت داخلی تخم مرغ داشت به طوری که واحدها و تخم مرغ با افزایش سطح زئولیت کاهش یافت. به طور کلی با توجه به نتایج این آزمایش می توان گفت که استفاده از زئولیت میانگین وزن تخم مرغ و کیفیت پوسته تخم مرغ را بهبود بخشید، واحد هاو و افزایش وزن بدن مرغ ها را کاهش داد و بر سایر شاخص های اندازه گیری شده تاثیر معنی داری نداشت.
 • مهدی غفوریان راد، حسن نصیری مقدم، حسن کرمانشاهی، محسن دانش مسگران صفحه 15
  این تحقیق شامل سه آزمایش برای بررسی ترکیب شیمایی، کیفیت پروتئین، انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی چهار نمونه پودر خون بدست آمده از یک واحد تولیدی، در مدت 20 روز نمونه گیری است. تمامی آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج آزمایش اول نشان داد که میانگین ترکیب شیمایی پودر خون شامل ماده خشک 43/88، پروتئین خام 03/77، عصاره اتری 12/1، خاکستر 01/5، کلسیم 46/0 و فسفر 37/0 درصد که پروتئین خام و ماده خشک نمونه ها در سطح 5 درصد با داده های (19)، NRC اختلاف معنی داری داشت. میانگین انرژی خام نمونه ها برابر با 4193 کیلوکالری بر کیلوگرم بدست آمد. معیار های کیفیت پروتئین شامل نسبت بازده پروتئین (PER) و نسبت ویژه پروتئین (NPR) در 6 تیمار و 4 تکرار اندازه گیری شد که هر تکرار شامل 7 قطعه جوجه خروس سویه راس بود. نتایج بدست آمده نشان داد (PER) و (NPR) پودر خون به ترتیب بین 38/1 تا 21/1 و41/2 تا18/2 می باشد که با ارقام آن ها در تیمار پودر ماهی به طور معنی داری کمتر بود. در آزمایش دوم که بر روی خروس های بالغ لگهورن در 9 تیمار و 5 تکرارانجام شد انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری پودر خون در سطوح جایگزینی 5 و 10 درصد در جیره پایه ذرت به روش جمع آوری کل فضولات تعیین شد. بطور کلی انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت نمونه های پودر خون از 2504 تا 2573 کیلوکالری در کیلوگرم بدست آمد و بین نمونه های پودر خون در سطوح جایگزینی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در آزمایش سوم انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی به روش تغذیه دقیق سیبالد تعیین شد. این آزمایش نیز بر روی خروس های بالغ لگهورن و در 5 تیمار و 6 تکرار انجام شد. میانگین انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت پودر خون 2895 کیلوکالری در کیلوگرم بدست آمد که بین نمونه های پودر خون تفاوت معنی داری وجود نداشت.
 • غلامرضا اکبری، اکبر محرمی، غلامرضا شاه حسینی صفحه 24
  تحقیق حاضر به منظور تعیین امکان سنجی استفاده از پرتو گاما در جیره غذایی جوجه های گوشتی و بررسی صفات عملکردی ناشی از مصرف خوراک پرتودهی شده انجام شد. در این آزمایش تعداد 256 قطعه جوجه گوشتی (نر و ماده) از سویه آرین مورد استفاده قرار گرفت. طول مدت انجام آزمایش 42 روز بود. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی متعادل که تیمار مورد آزمایش، تاثیر جیره غذایی پرتودهی شده در 4 دوز (شامل صفر، 7/6، 7/7 و 7/8 کیلوگری) و در چهار تکرار اجراء گردید. شاخص های اندازه گیری شده در این آزمایش شامل میزان مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک و درصد ماندگاری بود. نتایج این آزمایش نشان داد که خوراکهای پرتودهی شده در مقایسه با خوراک شاهد، بیشترین تاثیر را بر روی میزان افزایش وزن و میزان مصرف خوراک در کل دوره پرورش داشته اند و کمترین تاثیر خوراکهای پرتودهی شده در مقایسه با خوراک شاهد، مربوط به ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پرورش بود. بهترین دوز پرتودهی بدست آمده در این آزمایش، دوز 7/7 کیلوگری بود. مقایسه آماری تعداد تلفات نشان داد که گروه های تغذیه شده با خوراکهای پرتودهی شده و گروه شاهد در کل دوره پرورش، معنی دار نبود.
 • سید جواد حسینی واشان، ابولقاسم گلیان، نظر افضلی صفحه 31
  آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 144 قطعه مرغ تخم گذار در سن 26 هفته با سه تکرار 12 قطعه ای به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف ضایعات خرما در جیره بر صفات کیفی تخم مرغ، کلسترول زرده و عملکرد آنها انجام شد. مرغان با جیره های حاوی مواد مغذی و انرژی یکسان و مقادیر صفر، 5/1، 3 و 5 درصد ضایعات خرما در سه دوره 28 روزه تغذیه شدند. تخم مرغ ها به صورت روزانه جمع آوری و سه روز در هفته توزین و میانگین وزن هفتگی تعیین شد. به منظور مطالعه پارامترهای خونی در انتهای آزمایش از ورید بال خونگیری بعمل آمد. درصد تولید تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی روزانه، ضریب تبدیل غذایی، مقدار خوراک مصرفی، شاخص تخم مرغ، شاخص ارتفاع زرده، شاخص رنگ زرده، و وزن زرده به عنوان درصدی از وزن تخم مرغ تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند (P>0.05). میانگین وزن تخم مرغ بطور معنی داری در تیمار تغذیه شده با 5 درصد خرما بالاتر بود (P0.05). سطح کلسترول پلاسما در تیمار تغذیه شده با 5 درصد ضایعات خرما بطور معنی داری کاهش یافت.
 • حمید بیکی، عباس پاکدل، محمد مرادی شهر بابک صفحه 38
  .این مطالعه به منظور بررسی تاثیر انتخاب واگرای کوتاه مدت برای صفت وزن بدن در سن 4 هفتگی بر روی شکل منحنی رشد در لاین های مختلف بلدرچین های ژاپنی انجام گردید. لاین های مختلف مورد بررسی در این تحقیق شامل لاین سنگین وزن (HW)، سبک وزن (LW) و شاهد در طی 7 نسل انتخاب بلدرچین های ژاپنی برای صفت وزن 4 هفتگی ایجاد شدند. به منظور بررسی و توصیف الگوی رشد لاین ها از پارامترهای تابع ریچارد استفاده گردید. وزن هچ در بلدرچین های هر سه لاین تقریبا مشابه بود (در لاین های HW، LW و شاهد به ترتیب برابر با 08/8، 55/7 و 76/8 گرم). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که انشعاب لاین های تحت انتخاب (HW و LW) از گروه شاهد بلافاصله پس از هچ آغاز گردیده است. در درون لاین ها و بین دو جنس تفاوتی از نظر متوسط نرخ رشد و سن و وزن بدن در نقطه عطف و وزن بلوغ جسمی ملاحظه نشد. اما در بین لاین ها تفاوت های قابل ملاحظه ای از نظر پارامترهای منحنی رشد وجود داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انتخاب واگرا در کوتاه مدت منجر به تغییر الگوی رشد و اجزای لاشه در بلدرچین ژاپنی خواهد شد. لذا به منظور پیشگیری از اثرات جانبی نامطلوب ناشی از انتخاب در بلدرچین ژاپنی، توصیه می شود تغییرات ایجاد شده در الگوی رشد پرنده ها نیز در برنامه های انتخاب لحاظ گردد.
 • مهدی حسین یزدی، حمید امانلو، احسان محجوبی، نبی الله آقازیارتی صفحه 46
  هدف از این پژوهش، مقایسه اثرات دو سطح پروتئین خام جیره با استفاده از تغذیه پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در اواخر دوره آبستنی5 بر توان تولیدی، متابولیت های خون، شاخص های تولید مثلی و ترکیب آغوز گاوهای هلشتاین بود. لذا 16 راس گاو دو و چند بار زایش کرده که در 6±26 روز پیش از زایش بودند، در این آزمایش استفاده شد. وزن بدن گاوها در شروع آزمایش 117±766 کیلوگرم و نمره وضعیت بدنی در شروع آزمایش 5/0±56/3 بود. دو جیره آزمایشی در این تحقیق با 14 و 16 درصد پروتئین خام استفاده شد. تولید شیر، پروتئین، لاکتوز، چربی و کل مواد جامد بدون چربی تحت تاثیر سطح پروتئین خام جیره قرار نگرفت. تولید آغوز اولین دوشش، ترکیبات آغوز (چربی، پروتئین و کل مواد جامد)، متابولیت های خون (کلسیم، گلوکز، پروتئین تام، نیتروژن اوره ای، آلبومین و گلوبولین)، و برخی از شاخص های تولید مثلی (طول آبستنی، روزهای باز، فاصله نخستین سرویس تا آبستنی، تعداد سرویس به ازای هر آبستنی، نرخ آبستنی با اولین سرویس و نرخ آبستنی در 120 روز اول شیردهی)، و وقوع بیماری های متابولیکی به وسیله سطح پروتئین خام جیره پیش از زایش تحت تاثیر قرار نگرفت. هیچ اختلاف معنی داری در تغیرات وزن بدن و نمره وضعیت بدنی در گاوهای دریافت کننده دو جیره متفاوت، مشاهده نشد. غلظت نیتروژن اوره ای خون طی دوره پیش از زایش در گاوهای تغذیه شده با افزایش درصد پروتئین خام به طور معنی داری افزایش یافت. مقدار کلسترول سرم در طول دوره پیش از زایش و دوره پس از زایش با افزایش پروتئین جیره کاهش معنی داری نشان داد. در کل گرچه چربی آغوز به طور عددی در تیمار دو کاهش یافت و سطح گلوکز پس از زایش با افزایش درصد پروتئین خام افزایش یافت، اما به نظر می رسدکه خورانیدن 16 درصد در مقایسه با 14 درصد پروتئین خام در مرحله پا به زا هیچ مزیت قابل توجهی نداشت. بنابراین خورانیدن سطح 14 درصد پروتئین خام به گاوهای پابه زا توصیه می شود.
 • محسن آبسالان، محمد خوروش، مهدی میرزائی، علی اکبر رئیسی، محمدرضا میرزایی، مرتضی حسینی غفاری صفحه 56
  تعداد 36 راس بره نر عربی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 جیره غذایی حاوی سطوح صفر، 5، 10 و 15 درصد پنبه دانه به مدت 70 روز پروار شدند. افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غذایی، بازده لاشه و شکل شناسی پرزهای روده کوچک آن ها مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفت. جیره ها از نظر انرژی قابل متابولیسم و پروتئین قابل متابولیسم مشابه بودند. ضریب تبدیل خوراک در تغذیه با سطوح 5، 10 و 15 درصد پنبه دانه در مقایسه با گروه شاهد بطور معنی داری کاهش یافت (به ترتیب 06/6، 28/5 و 39/5 در مقابل 39/6). علاوه براین میانگین افزایش وزن روزانه بطور معنی داری با تغذیه پنبه دانه افزایش یافت (05/0p
 • سریرا بهروزی‎نیا، سید ضیاءالدین میرحسینی، فضل‎ الله افراز، علیرضا سهرابی، سید ابوالقاسم محمدی، صالح شهبازی، سید بنیامین دلیرصفت صفحه 63
  در این تحقیق، تنوع ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از پنج نشانگر ریزماهواره برای مقایسه سطوح چند شکلی و درک روابط بین آنها مورد بررسی قرار گرفت. تمام جایگاه ها در دو جمعیت از تعادل هاردی- واینبرگ انحراف معنی داری را نشان دادند. متوسط تعداد آلل در جمعیت ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان به ترتیب 4 و 6/3 آلل بوده و از 3 آلل در جایگاه HMS1 مربوط به جمعیت ترکمن جرگلان تا 6 آلل در جایگاه ASB2 مربوط به جمعیت ترکمن صحرا متغیر بود. جایگاه AHT4 در دو جمعیت فاقد چند شکلی بود. میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب 366/0 و 668/0 در جمعیت ترکمن جرگلان و 316/0 و 685/0 در جمعیت ترکمن صحرا بود. میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده کمتر از هتروزیگوسیتی مورد انتظار در دو جمعیت موید همخونی بالای ناشی از آمیزش های کنترل نشده می باشد. فاصله ژنتیکی Nei بسیار کم (0647/0) برآورد شده بین دو جمعیت‎ می تواند به دلیل بنیان ژنتیکی مشترک و منشاء نژادی یکسان آنها و همچنین جریان ژنی موجود بین دو منطقه راز و ترکمن صحرا باشد.
 • یاسمن شمشیرگران، علی اصغر اسلمی نژاد، همایون فرهنگ فر، مجتبی طهمورث پور صفحه 67
  به منظور مقایسه روش های ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری هلشتاین استان خراسان رضوی برای صفت تولید شیر از مدل های روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی استفاده شد. داده های مورد استفاده 164391 رکورد روز آزمون شیر سه بار دوشش در روز مربوط به 19217 راس گاو هلشتاین شکم اول در 172 گله بود که طی سال های 1370 تا 1387 زایش داشتند. در این مدل ها، گروه های همزمان گله- سال- ماه تولید و متغیرهای کمکی سن هنگام اولین زایش و درصد ژن هلشتاین و همچنین اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی قرار داده شد. در مدل تابعیت تصادفی اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی گاوها برای شکل منحنی تولید شیر در طول دوره شیردهی توسط چند جمله ای متعامد لژاندر با توان چهارم برازش شدند. وراثت پذیری بدست آمده در مدل تابعیت ثابت برابر با 153/0 بود. نتایج به دست آمده از مدل تابعیت تصادفی در این تحقیق نشان داد که ماه های نیمه دوم دوره شیردهی وراثت پذیری بیشتری نسبت به ماه های نیمه اول دوره شیردهی دارند. پایین ترین و بالاترین مقادیر وراثت پذیری به ترتیب مربوط به ماه های اول (102/0) و ششم شیردهی (235/0) بودند. در این پژوهش هم چنین پیش بینی ارزش ارثی حیوانات (پدران، دختران) با استفاده از دو روش ارزیابی ژنتیکی بر مبنای مدل تابعیت ثابت و تصادفی مقایسه گردید. میانگین ارزش اصلاحی پیش بینی شده گاوها برای 305 روز شیردهی در مدل تابعیت تصادفی از لحاظ آماری کمتر از مدل تابعیت ثابت بود. ضریب همبستگی رتبه ای بین مقادیر ارزش اصلاحی پیش بینی شده گاوهای ماده در دو روش فوق برابر97/0 بود.
 • مجتبی طهمورث پور، داوود کریمی صفحه 74
  برای ارزیابی چندشکلی جایگاه های ژنی کالپین3 و گیرنده آندروژنی β3 و بررسی ارتباط آن با ارزش ارثی صفات رشد در گوسفند بلوچی این مطالعه انجام شد. داده های فنوتیپی مربوط به صفات رشد 102 گوسفند بلوچی خالص استفاده گردید. اثرات مربوط به تفاوت های ژنی کالپین3 و گیرنده آندروژنی β3 روی صفات رشد مورد آزمون قرار گرفت. در جمعیت مورد آزمایش با استفاده از روش PCR–SSCP سه الگوی ژنوتیپی مختلف (AA، AB و BB) برای ژن کالپین3 شناسایی گردید، در حالیکه برای جایگاه ژنی گیرنده آندروژنی β3، چندشکلی مشاهده نشد. در تجزیه واریانس ژنوتیپ های کالپین3 و ارزش ارثی برآورد شده به ترتیب به عنوان عوامل مستقل و وابسته در نظر گرفته شد. ژنوتیپ های کالپین3 با ارزش های ارثی برآورد شده افزایشی برای وزن تولد ارتباط معنی داری داشتند (05/0P
 • مسعود علی پناه، حمید تقوی، آدم ترکمن زهی، مصطفی یوسف الهی صفحه 81
  اهمیت پرورش شترمرغ در ایران همچون سایر کشورهای جهان در حال افزایش است. در گونه های بسیاری از پرندگان، از جمله شترمرغ، جنس نر و ماده فاقد هرگونه تمایز مورفولوژیکی می باشند به نحوی که تشخیص پرنده نر و ماده را بویژه در سنین پائین دشوار می سازد. این امر برنامه های پرورشی را دچار مشکل می سازد. خونگیری به طور تصادفی از جوجه شترمرغ های چند روزه انجام شد و سپس، استخراج DNA از خون صورت گرفت. برای تعیین جنسیت واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت تکثیر قطعه 432 جفت بازی به کمک پرایمرOSFES استفاده شد. نتایج تحقیق ما نشان داد که تعیین جنسیت با استفاده از روش PCR در جوحه های چند روزه مفید، آسان و کم هزینه می باشد.
 • سید مجتبی موسوی، علی سوخته زاری صفحه 84
  جهت بررسی استفاده از ملاتونین همراه با پروژستاژنها روی شاخص های بارورری میش در فصل غیرتولیدمثلی، تعداد 60 راس میش نژاد لری در فصل غیر تولیدمثلی به طور کاملا تصادفی در دو گروه 30 راسی قرار گرفتند. در گروه اول، با استفاده از سیدر به مدت 14 روز و تزریق هورمون hCG (600 واحد بین المللی) در زمان برداشت سیدر، میشها همزمان سازی فحلی شدند. در گروه دوم، قبل از اینکه مانند گروه اول همزمان سازی فحلی صورت گیرد، به مدت 35 روز، ملاتونین (18 میلی گرمی) در قاعده گوش آنها به صورت زیر جلدی کاشته شد. میش ها با استفاده از منی تازه تلقیح شدند. در پایان میزان داده های مربوط به بروز فحلی، زایش، باروری، دوقلوزایی و تزاید گله ثبت گردید سپس داده های به دست آمده از طریق آزمونهای مربع کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بعد از همزمان سازی فحلی میش ها در هر دو گروه، میزان بروز فحلی در گروه شاهد و تیمار به ترتیب 95 و 100 درصد بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری در بین گروه ها مشاهده نشد. میزان باروری در گروه شاهد و تیمار به ترتیب 40 و 4/93 درصد، تزاید گله در گروه های فوق نیز به ترتیب 54/0 و6/1 و میزان چند قلوزایی در گروه های ذکر شده به ترتیب 4/1 و 71/1 به دست آمد که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود داشت (p
 • امیر موسائی، رضا ولی زاده، عباسعلی ناصریان، مرتضی بهنام رسولی صفحه 89
  این پژوهش به منظور بررسی اثرات تغذیه پروتئین سویا و متیونین بصورت اسید آمینه مکمل بر تغییرات فراسنجه های سرمی موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستار انجام شد. بدین منظور تعداد 32 سر موش صحرایی نر و ماده (16 نر و 16 ماده) با متوسط وزن اولیه به ترتیب 3/6 ± 3/116 و 8/6± 8/115 گرم در سن دو ماهگی به مدت 8 هفته با جیره های یکنواخت به لحاظ انرژی و پروتئین تغذیه شدند. جیره های آزمایشی شامل پروتئین سویا (28 درصد)، کازئین (20 درصد)، پروتئین سویا با مکمل متیونین (3/0 درصد) و جیره حاوی نسبت یک به یک پروتئین سویا و کازئین بود. تیمارها بطور تصادفی و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در اختیار حیوانات قرار گرفت (4 نر و 4 ماده در هر تیمار). موشهای صحرایی تغذیه شده با جیره سویا-متیونین بیشترین افزایش وزن را نشان دادند. غلظت تری گلیسرید سرم خون در ماده ها در مقایسه با نرها بیشتر بود و حیوانات تغذیه شده با کازئین، کلسترول خون بالاتری نسبت به گروه سویا-متیونین و سویا-کازئین داشتند. جیره های آزمایشی بر LDL کلسترول اثر معنی داری نداشت اما غلظت LDL در ماده ها کمتر از نرها بود (به ترتیب6/45 و 64/51 میلی گرم در دسی لیتر). در مجموع پاسخ های متابولیکی به جیره های آزمایشی نشان داد که تغذیه پروتئین سویا بصورت همراه با کازئین یا متیونین در مقایسه با جیره حاوی کازئین، سبب کاهش کلسترول خون در موشهای صحرایی نر و ماده می شود.
|
 • M. Malekian, A. Hassan Abadi Page 1
  This study was conducted to evaluate the effects of different dietary levels of full fat safflower seed (0, 5, 10, 15 and 20% of diet) on performance, carcass characteristics and selected blood metabolites of broiler chickens from Arbor Acres Plus strain. The experiment was designed with 350 commercial one-day-old male broiler chickens using completely randomized design with 5 dietary treatments and 5 replications. Prior to the study, a commercial starter diet was fed to broiler chickens for 3 weeks. On day 21 of age 14 birds were allocated to each experimental unit (1.5×1.5 m floor pen). Experimental diets for the five treatments were prepared to be iso-caloric and iso-nitrogenous. Broiler chickens were provided with feed and water ad libitum. Data on weight gain, feed consumption and feed efficiency were recorded weekly basis. At the end of the experiment (42 days of age) one bird from each replication was selected randomly, blood sample was collected and the birds were slaughtered to determine carcass parameters. Inclusion of full fat safflower seed in experimental diets, did not significantly affect weight gain, feed consumption and feed efficiency. Breast yield, thighs, empty gastrointestinal tract, liver, gizzard and abdominal fat pad percentages to live weight were not affected by dietary treatments. Serum triglyceride was numerically decreased as the full fat safflower seed was increased in the diets. 20% full fat safflower seed diet significantly decreased total serum cholesterol in compare to control group but other levels had no significant difference with control group. In conclusion, feeding different levels of full fat safflower seed did not show any negative effect on performance, carcass characteristics and blood metabolites of broiler chickens.
 • A. Hassan Abadim, M. Safarkhanloo Page 9
  A 70-days experiment was conducted to investigate the effects of natural zeolite (clinoptelolite) on the performance of commercial laying hens. 288 Hy-Line W36 strain laying hens (50 weeks old) were allotted to 6 dietary treatments including basal diet as control and basal diet supplemented with 1, 2, 3, 4 and 5% zeolite that were fed ad¬-libitum throughout the experiment. Experimental diets for the 6 treatments were prepared to be iso-caloric and iso-nitrogenous. A completely randomized design with six treatments, eight replicates of six birds per replicate was used at this experiment. Daily feed intake (DFI), feed conversion ratio (FCR), egg production, egg weight, egg white quality, eggshell quality (thickness and percentage) and body weight changes were measured during the experiment. Results of this experiment showed that DFI, FCR, egg production and egg abnormality were not significantly (P>0.05) affected by zeolite supplementation. Zeolite supplementation significantly increased egg weight, eggshell thickness and live body weight gain of the hens. Dietary zeolite significantly decreased haugh unit of the eggs. In conclusion, natural zeolite significantly improved egg weight and eggshell quality, decreased haugh unit and live weight gain, and had no significant effects on other parameters.
 • M. Ghafoorian Rad, H. Nassiri Moghadam, H. Kermanshahi, M. Danesh Mesgaran Page 15
  Three experiments were conducted to study metabolizable energy, protein quality and chemical composition of four blood meal (BM) samples from local animal rendering plant during 20 days sampling. All experiments were designed in a completely randomized design. The result of first experiment showed that chemical composition averages of BM samples were: DM, 88.43; CP, 77.03; EE, 1.12; Ash, 5.01; Ca, 0.46; P, 0.37 percent. CP and DM percentage of BM samples were significantly different from NRC, 1994. Mean gross energy of the samples was 4193 Kcal/kg. Protein efficiency ratio (PER) and Net protein ratio (NPR) were assessed using an experiment including 6 treatments, 4 replicates and 7 Ross male broiler chickens in each replicate. PER and NPR varied between 1.21 to 1.38, and 2.18 to 2.41 among BM samples, respectively. PER and NPR values were significantly lower than that of corresponding values in fish meal. In second experiment, the BM samples were substituted at 5 and 10 percent of corn-based diet and nitrogen corrected apparent metabolizable energy (AMEn) was evaluated in adult roosters with total excreta collection assay. AMEn values did not show significant difference among BM samples at tow substitution levels, 5 and 10 % of corn based diet. AMEn values varied from 2504 to 2573 kcal/kg. In third experiment, nitrogen corrected true metabolizable energy (TMEn) was determined by Sibbald’s precision-fed assay. This experiment included 5 treatments and 6 replicates in each replicate. Means of TMEn was 2895 kcal/kg in the BM samples that there was not significant difference among BM samples.
 • Gh Akbari, A. Moharami, Gh Shahhosseini Page 24
  The aim of this study was to determine feasibility of Gamma irradiation in broiler chicks’ diet and scrutiny of productive performance of broiler due to gamma irradiated diets. There were 256 broiler chicks (male and female) from Arian strain. Experiment was statistically analyzed using balanced complete randomized design with four factors (including four irradiation doses: 0, 6.7, 7.7 and 8.7 Kilogray) and four replicates in each treatment. The results showed that there were significant (P≤0.05) difference in body weight gain and feed intake between control and irradiated groups. There was no significant (P>0.05) difference in feed conversion ratio (FCR) between irradiated and control groups. Statistical comparison for mortality rate indicated that there was no significant (P>0.05) difference between irradiated and control groups.
 • S.J. Hosseini Vashan, A. Golian, N. Afzali Page 31
  One hundred forty-four 26-wk-old white Hy-Line layers (W-36) were fed commercial diets containing 0, 1.5, 3 and 5% surplus date for three period of 28 days each to study the effects of dietary surplus date on hen performance (egg production, egg weight, egg mass, feed intake, feed conversion ratio ‘FCR’ and body weight gain) and egg quality parameters (Haugh unit score, yolk colour index, yolk index, egg shape, shell weight, shell thickness and density). The yolk of eggs extracted and cholesterol content were determined on one egg of each replicate hens in each period. Blood samples were collected in non-heparin zed tubes from six hens in each treatment through brachial vein at the end of experiment. Serum was separated after 8-10 hrs and was stored at – 20 oC for subsequent analysis.Hen performance (egg production, egg mass, feed intake, FCR and weight gain) and egg quality parameters (Haugh unit score, yolk colour index, yolk index, egg shape, shell weight, shell thickness and density) were not significantly different among treatments (P>0.05); However in all traits, the control group had numerically lower value, except egg weight that was significantly increased with supplementation of surplus date in diet. The dietary surplus date did not significantly affect egg cholesterol, ND and IBD titre, but the serum cholesterol was significantly reduced in hens fed diets contained 5% surplus date. This study suggested that the surplus date may be used up to 5% in the diet of laying hens to reduce blood cholesterol without any significant adverse effect on performance.
 • H. Beyki, A. Pakdel, M. Moradi Shahr Babak Page 38
  The current study was conducted to investigate the effect of short-term divergent selection on the shape growth curve in different lines of Japanese quail. The Quail lines utilized in this study were two divergently selected for high (HW) and low (LW) 4-wk body weight during 7 generation and also a control line (C). The Richard function parameters were used to describe growth curves of different lines. The weight at hatch was approximately similar among lines (8.08 g, 7.55 g and 8.76 g for HW, LW and C line respectively). The results of current study indicated that the selected lines (HW & LW) were immediately diverged from the C line after hatch. Sexes within each line had no difference in average growth rate, age and body weight at inflection point and adult body weight. However significant differences were found in the growth curve parameters among lines. The results of current study indicated that short term divergent selection for 4-wk BW in Japanese quail can change the growth pattern and the carcass compartments of the selected birds. Therefore to avoid undesirable side effects due to selection in Japanese quails it is recommended to consider the growth pattern changes of the selected birds in the breeding programs.
 • M. Hossein Yazdi, H. Amanlou, E. Mahjoubi, N.A. Aghaziarati Page 46
  The aim of this study was to compare the effects of two levels of crude protein using poultry by-product meals (PBPM) fed during late gestation on the performance, blood metabolites, and colostrum composition of Holstein dairy cows. Sixteen multiparous cows 26±6 d before expected calving were assigned randomly to two treatments containing 1) 14% and 2) 16% crude protein. The cow’s BCS was 3.56 ± 0.5 on average, at the beginning of the trial. Yields of milk, protein, lactose, fat, and SNF were not affected by prepartum dietary CP level. Colostrum composition (fat, CP and Total solids), blood metabolites (Ca, Glucose, Total protein, Albumin, Globulin and Urea N), and metabolic diseases incidence were not influenced by prepartum dietary CP level. There was no significant difference between treatments in body weight and BCS changes. As expected, blood urea N before calving was higher in the cows fed 16% CP diets. Serum cholesterol during prepartum and postpartum periods was significantly decreased as the CP increased in the diet. In general, although postpartum glucose level increased in cows which received 16% CP in the diet, it seems that no other obvious advantages over feeding the 14% CP diet are apparent. So feeding this last diet is recommended to close up cows.
 • M. Absalan, M. Khorvash, M. Mirzaee, A.A. Raesi, M.R. Mirzaye, M. Hoseini Ghafari Page 56
  This study was conducted to determine the effects of feeding different levels of whole cottonseed (0, 5, 10 and 15 % WSC) on dry matter intake (DMI), live weight gain and feed conversion ratio (FCR), carcass Efficiency and small intestinal morphology of Arabi finishing lambs. Thirty-six Arabi male lambs (29.8±1.6 kg) were allocated to 4 groups according to a completely randomized design. The diets were fed ad-libitum in form of total mixed ration (TMR) for 70 days. At days of 70 all lambs were slaughtered. After that carcass data were collected. FCR significantly reduced in 5, 10 and 15 % WSC feeding in comparison to 0 % (6.06, 5.28, 5.39 Vs. 6.39, respectively). Furthermore average daily gain was increased significantly by WSC supplementation (p
 • S. Behroozinia, S. Z. Mirhoseini, F. Afraz, A. Sohrabi, S.A. Mohammadi, S. Shahbazi, S.B. Dalirsefat Page 63
  This study compares diversity patterns of five microsatellite (SSR) markers in two Iranian native horse populations (Turkoman sahra and Turkoman Jergelan) to infer relationships between them and to compare levels of their polymorphism for use in conservation efforts. Two populations across microsatellite loci had significant deviations from Hardy-Weinberg equilibrium. Average number of alleles were 3.6 and 4 in Turkoman Jergelan and Turkoman sahra, respectively, varying from 3 (HMS1) in Turkoman Jergelan to 6 (ASB2) in Turkoman sahra. AHT4 locus was monomorph in two populations. Average observed and expected heterozygosity was 0.366 and 0.668 for Turkoman Jergelan and 0.316 and 0.685 for Turkoman sahra, respectively. The lower observed rather than expected heterozygosity confirms high inbreeding level in two populations. Estimates of Nei’s Genetic distance showed a low distance (0.0647) between two populations which may be caused by their common ancestor, genetic substructures and gene flow occurrence in Raz and Turkeman sahra regions.
 • Y. Shamshirgaran, A.A. Aslaminejad, H. Farhangfar, M. Tahmoorespur Page 67
  The Fixed Regression Test-Day Model (FRM) and Random Regression Test-Day Model (RRM) for genetic evaluation of milk yield trait of dairy cattle in Khorasan Razavi province were studied. Breeding values and genetic parameters of milk yield trait from two models were compared. A total of 164391 monthly test day milk records (three times milking per day) obtained from 19217 Holstein cows distributed in 172 herds and calved from 1991 to 2008, were used to estimate genetic parameters and to predict breeding values. The contemporary group of herd- year- month of production was fitted as fixed effects in the models. Also linear and quadratic forms of age at calving and Holstein gene percentage were fitted as covariate. The random factors of the models were additive genetic and permanent environmental effects. In the random regression model, orthogonal legendre polynomial up to order 4(cubic) was implemented to take account of genetic and environmental aspects of milk production over the course of lactation. Heritability estimates resulted from the FRM was 0.15. The average heritability estimates resulted from the RRM of monthly test day milk production for the second half of the lactation was higher than that of the first half of lactation period. The highest and lowest heritability values were found for the first (0.102) and sixth (0.235) month of lactation. Breeding value of animals predicted from FRM and RRM were also compared. The results showed similar ranking of animals based on their breeding values from both models.
 • M. Tahmoorespur, D. Karimi Page 74
  The current study was designed to estimate the frequency of CAPN3 and ADRB3 genes single nucleotide polymorphisms (SNPs) and investigate if their polymorphisms have association with estimated breeding values (EBVs) of growth traits in Baluchi sheep. Phenotypic information about several sheep growth traits on 102 purebred Baluchi sheep was collected. Association effects of the variants of CAPN3 and ADRB3 genes on the growth traits were examined. Three conformational patterns were identified for CAPN3 but the ADRB3 gene was not polymorphic in our experimental population using PCR–SSCP analysis. Analysis of variance using the CAPN3 SNP as the independent variable and EBVs as dependent variable showed that the CAPN3 genotypes were associated with additive EBVs for weight at birth (P < 0.05) but no association of the CAPN3 genotypes with the other examined traits EBVs were found. Genotype BB had a superior birth weight when compared to those of individuals with other genotypes. Findings of this research suggest that polymorphisms in the CAPN3 gene might be one of the important genetic factors that influence growth traits and maybe explain partial source of genetic variation. The polymorphism may also be useful in marker-assisted selection for BW
 • M. Alipanah, .H. Taghavi, A. Torkamanzehi, M. Yosefelahi Page 81
  The important of ostrich breeding have been increased in the Iran as other country around the world. Lack of sexual dimorphism in many species of birds including Ostrich (Struthio camelus), making it difficult to differentiate between males and females, especially in young birds. This can be problematic for breeding programs. Blood samples from randomly chicks in the first days were collected and then DNA was extracted from blood. For sex typing used PCR by OSFES primer that produced a 423 fragment. Our results shown that sex determination using PCR method for chicks in the first days is useful, easy and inexpensive.
 • S.M. Mousavy, A. Sookhtehzari Page 84
  To evaluate effects of melatonin treatment in combination with progestagen on reproductive performance of ewes during the anestrus period, 60 ewes were used and allocated randomly in two groups during the anoestrous peiod: All ewes synchronize by CIDR and receive PMSG (600 IU) on the day of CIDRs removal. Ewes in group treatment(n=30) resived melatonin implants(18 mg) 35 days before inserting the CIDRs. The other group of ewes(n=30) served as control. Fertile rams were introduced into both groups at CIDRs removal. Induce estrus, Fertility, litter size and fecundity were calculated. data were analyzed in Chi- Square method by SAS soft were. Induce estrous during fierst cycle in group treatment and control were 95, 100 percentage, Fertility were 93.4, 40 percentage and fecundity were 0.54 and 1.6 and litter size were 1.71 and 1.4 respectively. Results shown that melatonin treatment signgficantly improved reproductive performance in the Lori ewes in out of season.
 • A. Mousaie, R. Valizadeh, A.A. Nasserian, M. Behnam Rassouli Page 89
  The purpose of this study was to investigate the effect of feeding dietary soy protein and soy protein supplemented with methionine on lipids and lipoproteins content of blood in wistar rats. Sixteen male and 16 female wistar rats with the initial live weight of 116 ± 6.3 and 115.8 ± 6.8 grams respectively, were fed by the isocaloric and isonitrogenous diets containing casein (20%), soy protein (28%), soy protein (27%) supplemented with methionine (0.3%) and soy protein (14%) plus casein (10%) for 8 weeks. Soy-methionine fed animals performed higher average live weight gain in comparison with the other groups (p