فهرست مطالب

انوار معرفت - پیاپی 1 (پاییز 1390)
 • پیاپی 1 (پاییز 1390)
 • 178 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/10/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سیدیدالله یزدان پناه صفحه 5
 • علی امینی نژاد* صفحه 9
  حقیقت سلوک یا عرفان عملی، نوعی حرکت باطنی و گذر از مقاطع نسبی و در نهایت وصول، اتصال و فنای در حق تعالی با معنای درست آن است. از جمله پرسش هایی که ذهن را به خود مشغول می دارد، این است که آیا چنین معنایی را می توان از آموزه های دینی و تعلیمات پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) استفاده کرد. این معنا از سویی، سطح عمیق تری از برداشت دینی را آشکار می سازد و از سوی دیگر، می تواند آغاز بر مطالعات گسترده تر و فنی در این زمینه باشد. بی تردید پی گیری این مسیر، افزون بر آنکه تقارب فضای حاکم بر عرفان عملی اسلامی با آموزه های دینی و مکتب اهل بیت(ع) را اثبات می کند، می تواند منجر به پدید آمدن آثار ارزشمندی در علم سلوک و عرفان عملی باشد.
  کلیدواژگان: عرفان عملی، دین، لقا الله ، فنا، منازل، مقالات، طریقت
 • محمدحسین وکیلی صفحه 25
  با رواج جریان های عرفانی کاذب و نحله های تصوف باطل، شناخت دقیق عرفان اصیل شیعی ضرورتی دوچندان یافته است. مکتب عرفانی نجف اشرف، جامع ترین مکتب عرفانی شیعی است که با شناخت آن می توان سایر مکاتب عرفانی را محک زد. مقاله حاضر با بررسی چهار محور هدف، شاهراه، راهکارها و آثار و لوازم این مکتب به تبیین شاخصه های آن پرداخته و اموری از قبیل فناء ذاتی، معرفت نفس، لزوم ولایت، تعبد به شریعت، عشق، ضرورت استاد، علم و فقاهت، حضور در عرصه اجتماع و نداشتن آداب خاص را از شاخصه های آن برمی شمارد.
  کلیدواژگان: مکتب عرفانی نجف، فنا ذاتی، معرفت نفس، عشق، ذکر، فکر، مراقبه
 • علیرضا کرمانی صفحه 43
  محور مباحث عرفان ابن عربی و محققان عرفان نظری در مکتب ابن عربی، توحید عرفانی و وحدت وجود است که بر اساس آن، تمام کثرات، تجلیات و ظهورات حق واحدند. با توجه به آموزه وحدت وجود و به عنوان یکی از لوازم آن در عرفان نظری، بحث از تبیین کثرات و چگونگی چینش نظام تجلیات مطرح است، این موضوع بحث عمده ای در آثار عرفان محقق پدید آورده است. ابن عربی نیز درباره ترتیب این تجلیات بیانی دارد که در این مقاله بررسی شده است. وی پس از صقع ربوبی و عالم اله از ارواح مهیمه، عقل اول، نفس کلی، عالم طبیعت، هباء، افلاک ثوابت و زمین و آسمان ها نام می برد.
  کلیدواژگان: عقل اول، نفس کلی، عالم ارواح، عالم افلاک، ابن عربی
 • محمد میری صفحه 69
  آیا همه مسائلی که ابن عربی پیرامون انسان کامل طرح کرده است، اختصاص به انسان کامل دارد و شامل سایر انسان ها نمی شود؟ این اساسی ترین سوالی است که این مقاله به دنبال پاسخ آن است.
  بین انسان کامل و انسان الحیوان، دست کم دو وجه اشتراک وجود دارد که همه افراد انسانی، در احکام مربوط به این دو جهت با هم مشترک هستند.
  1. همه انسان ها در غالب احکام مربوط به قوس نزول، مشترکند.
  2. احکامی که در انسان کامل، به صورت بالفعل مطرح است، در انسان الحیوان نیز به صورت بالقوه قابل اثبات است.
  بنابراین، احکام مربوط به انسان کامل از یکی از دو جهت فوق، در علم النفس عرفانی در مکتب ابن عربی، قابل سرایت به همه افراد نوع انسانی خواهد بود. می توان از آنها در بررسی دیدگاه ابن عربی در باب مسائل مختلف علم النفس بهره برد. در مقابل، احکامی که ابن عربی از جهت کمالی انسان کامل، برای انسان اثبات می کند، مختص وی بوده و تنها به صورت بالقوه شامل سایر انسان ها خواهد شد.
  کلیدواژگان: انسان کامل، انسان الحیوان، علم النفس، ابن عربی
 • حسین مظفری صفحه 87
  در این مقاله، میزان اطلاع و تاثیرپذیری شیخ اشراق از عرفان و عارفان دوره نخستین، یعنی از آغاز شکل گیری عرفان در قرن دوم هجری تا زمان ابن عربی، همچنین میزان تحلیل مطالب عرفانی آن دوره در آثار سهروردی مورد بحث قرار گرفته است. ابتدا، اصطلاحات عرفان دوره نخستین در آثار سهروردی بیان و سپس، ضمن اشاره به شخصیت عارفان از نگاه سهروردی،به بررسی میزان تاثیرپذیری شیخ اشراق از عارفان آن دوره در زمینه های سیره علمی، سیره عملی، آثار حکمی و آثار عرفانی پرداخته شده است. در پایان اجمالا تحلیل مطالب عرفانی، اعم از عرفان نظری و عملی، در آثار سهروردی مورد توجه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: شیخ اشراق، سهروردی، عرفان، دوره نخستین
 • مسعود اسماعیلی صفحه 115
  این مقاله، به بررسی مواردی که در مظان خلط با مسئله بیان ناپذیری عرفان است، می پردازد؛ مواردی چون ناتوانی بلاغی، توصیه به سکوت و تقیه و رازداری، عدم بیان بواطن امور شهودی برای عوام، بیان ناپذیری به هدف ابراز تفاوت حقیقت غایی با محسوسات، بی معنایی و بیان ناپذیری هرمنوتیکی نیست. از این بحث به دست می آید که، تنها تعریف معقول و صحیح از بیان در مسئله «بیان ناپذیری عرفان»، در قالب لفظ درآمدن است. در این صورت، بیان ناپذیری بدین معنی است که شهودات عرفانی در قالب لفظ در نمی آیند. در پایان، به برخی نمونه های خلط مفهومی این مسئله با مباحث دیگر پرداخته است. توجه به تعریف صحیح این مسئله و تمایز آن با مباحث و مطالب دیگر، تنها راه ورود به حل و فصل صحیح این موضوع می باشد.
  کلیدواژگان: تجربه عرفانی، بیان، بیان ناپذیری
 • حامد حسینیان، احمدحسین شریفی صفحه 133
  امروزه آثار پائولو کوئلیو در رده عرفان های نوظهور جای گرفته است. آثار وی بیشتر در قالب رمان است. یافتن مبانی اندیشه ای او چندان ساده نیست. در حالی که، برای خوانندگان پرشمار آثار او، درک اصول اندیشه های وی بسیار مهم است. آگاهی از این اصول، خود بهترین نقد برای این گونه عرفات های کاذب و وارداتی است. در این مقاله، اصول خداشناسی و انسان شناسی آثار وی بررسی و نقد شده است. در بحث خداشناسی، به نظرات او در شناخت خدا، صفات و پرستش او پرداخته شده است. در باب انسان شناسی نیز به جایگاه انسان در آفرینش، وظیفه او در دنیا و شناخت ذات او از منظر پائولو کوئلیو پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: پائولو کوئلیو، نقد عرفان های کاذب، خداشناسی، انسان شناسی
 • صفحه 165
|
 • Ali Amini Nezhad* Page 9
  The spiritual wayfaring or practical mysticism is, in fact, a kind of inner movement, passing relative junctures and finally reaching, union with and annihilation in the Most High God in the exact sense of the word One of the questions that arises is whether or not this meaning can be extracted from religious doctrines and the teachings of Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) and his Household (peace be upon them). On the one hand, this meaning displays a deeper level of religious conception, and on the other hand, it can be a beginning of a more extensive and technical studies in this field. No doubt, following this path not only confirms the nearness of the atmosphere dominating practical Islamic mysticism to the religious doctrines of the Household of the Prophet but also leads to the displaying of valuable works in mystical knowledge and practical mysticism.
  Keywords: practical mysticism, religion, meeting God, annihilation, degrees of mystical perfection, spiritual stations, spiritual Path
 • Mohammad Hussein Wakili Page 25
  The necessity of close acquaintance with genuine Shiah mysticism has increased due to the spread of false mystical trends and orders. Najaf's mystical school is the most comprehensive Shia mystical school and having a clear idea of it helps us to assess other mystical schools. Investigating the four pivots of this school, i.e. the aim, strategies, consequences; the present paper expounds its characteristics and introduces such matters as self-annihilation, selfknowledge, necessity of guardianship, devotion to Islamic law, love, the necessity of having a master, knowledge and sagacity, participation in social activities, and not having special customs as the characteristics of this school.
  Keywords: Najaf's mystical school, self, annihilation, selfknowledge, love, remembrance, meditation, self, vigilance
 • Ali Reza Kermani Page 43
  Mystical monotheism and unity of existence, according to which all multiplicities are manifestations of one Truth, are the central points in the discussions of Ibn 'Arabi's mysticism and those of the researchers of theoretical mysticism in Ibn 'Arabi's school. Given the doctrine of unity of existence as one of its prerequisites in theoretical mysticism, the idea of expounding multiplicities and way of organizing the system of manifestations is discussed and has led to developing an important discussion in the mystical works of the researcher. The present paper investigates Ibn 'Arabi's view about the order of these manifestations. He places Divine a real region and divine world first, then he mentions the Mohayymah (spirits ecstatic with the love of God), first intellect, Universal Soul, the world of nature, Habä' (dust cloud), spheres of the fixed, stars and the earth and heavens.
  Keywords: first intellect, Universal Soul, the world of spirits, the world of spheres, Ibn Arabi
 • Mohammad Miri Page 69
  Are all the questions on perfect man discussed by Ibn 'Arabi related only to perfect man and has nothing to do other type of men? This is the fundamental question with which the present paper is concerned. There are at least two common features between the perfect man and imperfect man (Insän al-Haywän), and all human beings share the judgments related to these two features. 1. All human beings share most judgments related to the arc of descent. 2. The judgments are considered to be actual in the case of perfect man and they can be proved to be potential in the case of imperfect man. Therefore, in Ibn Arabi's mystical psychology, the judgments related to perfect man can apply to all people according to one these features, and they can be used to investigate his viewpoint on different psychological questions. On the contrary, the judgments that Ibn 'Arabi proves for the attainment of perfection by man are exclusive to him and can only potentially apply to other people.
  Keywords: perfect man, imperfect man (Insä, n Al haywä, n), the knowledge of soul, Ibn Arabi
 • Hussein Mozaffari Page 87
  The present paper studies the extent to which Suhrawardi (Shaykh alishraq) was aware of and influenced by early mysticism and mystics (from the formation of mysticism in second century ['AH'] to Ibn 'Arabi's time), and the extent to which mystical issues of that period included in Sohrewardi's works have come under careful scrutiny. First, it refers to some technical terms of early mysticism in Suhrawardi's works. Then, expounding mystic's personality from Suhrawardi's viewpoint, it seeks to see how much Suhrawardi (the Master of Illumination) was influenced by the mystics of that time in terms of scientific and practical Sira (conducts and states), and mystical and theosophical works. Finally, it touches on the extent to which mystical issues in Suhrawardi's works have been analyzed including theoretical and practical mysticism.
  Keywords: Master of Illumination, Suhrawardi, mysticism, early period
 • Masood Esmaeili Page 115
  The present paper investigates those issues which are suspect to be confused with non-expressiveness of mysticism. Such issues as rhetorical inability, recommending the silence, precautionary concealment, and confidentiality, not explaining the inward aspects of intuitive affairs to the common people, non-expressiveness with the aim of expressing the difference between the final end with sensible are not hermeneutic meaninglessness and non-expressiveness. Therefore, it follows that the only rational and correct definition of expression in relation to the "non-expressiveness of mysticism" is to put it into words. If so, non-expressiveness means that mystical intuitions cannot be put into words. Finally, this paper mentions and analyzes some cases in which "non-expressiveness of mysticism" is conceptually confused with other issues. Paying attention to the correct definition of "non-expressiveness of mysticism" and its difference with other issues and subjects is the only way to settle and solve the problem.
  Keywords: mystical experience, expression, non, expressiveness
 • Hamed Husseiniyan, Ahmad Hossein Sharifi Page 133
  Nowadays, Paulo Coelho's works have been classified as the new and emergent mysticisms. His works are mostly in the form of novel. Although it is very important for the readers of his works to understand the principles of his thought, it is difficult to find itsfoundations. Knowing these principles is the best criticism for these false and imported mysticisms. The present paper criticizes and analyzes the principles of theology and anthropology in his works. In the discussion of theology, his views on God, His attributes and worship have been studied. In the discussion of anthropology, his views on the man's status in the creation, his duties in the world and knowing his essence have been studied.
  Keywords: Paulo Coelhos, the criticism of false mysticisms, theology, anthropology