فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - پیاپی 1 (بهار 1390)
 • پیاپی 1 (بهار 1390)
 • 58 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهردخت مزده صفحه 1
  زمینه
  هنوز مدت زیادی از رواج قرص های ضد بارداری خوراکی (OCP) نگذشته بود که گزارش های موردی (Case Reports) حاکی از رخداد آمبولی ریوی و سکته مغزی در زنان استفاده کننده از این قرص ها ارائه شد. مطالعه حاضر با هدف تعیین توزیع فراوانی مصرف قرص های ضد بارداری در زنان مبتلا به حوادث عروقی مغزی بستری در بیمارستان فرشچیان همدان طی سال های 1376 تا 1386، انجام شده است.
  مواد و روش ها
  هر خانم مبتلا به حادثه عروقی مغزی که در طی سال های 1376 تا 1386 در بیمارستان فرشچیان همدان بستری شده و پرونده وی در بخش بایگانی بیمارستان موجود بود، در صورت نداشتن معیارهای خروج وارد مطالعه شد. برای هر بیمار مشخصات مربوط به نوع حادثه عروقی مغزی، سن، نوع قرص مصرفی و مدت زمان مصرف قرص، از اطلاعات موجود در پرونده بیمار استخراج و در چک لیست مربوطه ثبت گردید.
  نتایج
  از 1587 پرونده واجد شرایط، 1/24% سابقه مصرف قرص های ضد بارداری و 9/76% فاقد سابقه مصرف بودند. میانگین سنی بیماران در هر دو گروه 45 سال بود. میانگین مدت زمان مصرف قرص 33 ماه بود. 1/73% از گروه مصرف کنندگان قرص های ضد بارداری و 4/66% در گروه فاقد سابقه مصرف دچار استروک ایسکمیک بودند که تفاوت موجود معنی دار بود. 6/24% از گروه مصرف کنندگان قرص های ضد بارداری و 1/29% در گروه فاقد سابقه مصرف دچار استروک هموراژیک شدند که این تفاوت معنی دار نبود. 3/2% از گروه مصرف کنندگان قرص های ضد بارداری و 5/4% از افراد فاقد سابقه مصرف دچار ترومبوز سینوس ساژیتال شدند که این تفاوت معنی دار نبود. 85% بیماران قرص OCP نوع LD و 15% قرص OCP نوع HD مصرف کرده بودند.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که وقوع استروک ایسکمیک در بیماران با سابقه مصرف قرص های ضد بارداری به طور معنی داری بیشتر از بیماران فاقد مصرف قرص های ضد بارداری می باشد.
  کلیدواژگان: استروک ایسکمیک، استروک هموراژیک، حادثه عروقی مغزی، قرص های ضد بارداری خوراکی
 • شمسی نورپیشه، علی فرهناک صفحه 9
  زمینه
  استان خوزستان با وسعت زیاد، در پذیرش حلزون های حساس به ویژه لیمنه، با توجه به شرایط آب و هوای گرمسیری زیستگاه مناسبی به شمار می رود. لیمنه ژیدروزیانا نیز یکی از این حلزون هاست که میزبان واسط بسیاری از ترماتودهاست.
  مواد وروش ها
  این تحقیق جهت شناسایی مناطق مختلف استان از نظر آلودگی به این حلزون و تعیین خصوصیات بیولوژیکی و طول عمر آن روی 6213 عدد حلزون لیمنه ژیدروزیانا انجام گرفت. 770 عدد حلزون در حوضچه هایی مشابه شرایط طبیعی زیستی نگهداری شده و از نظر طول عمر مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از دو روش لوله گذاری و له کردن حلزون (crush) حلزون های آلوده شناسایی شدند.
  نتایج
  از 6213 عدد حلزون مورد بررسی 107 عدد (5%) آلوده به لاروهای ترماتودا بودند. حداکثر و حداقل میزان آلودگی در نواحی (مراونه 4، اهواز، 44 %) و (انجیرک و سید نور، دزفول، 7/1%، 1%) مشاهده شد. علاوه بر آن حداکثر و حداقل طول عمر لیمنه ژیدروزیانا به ترتیب در فصل بهار و پاییز مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  از آن جایی که اولین قدم در راه کنترل حلزون ها تعیین دانسیته حلزون ها و شناسایی مناطق آلوده آن ها می باشد، از نتایج این تحقیق جهت برنامه ریزی برای کنترل و مبارزه با حلزون های واسط بیماری و اقدامات مهندسی، به منظور بهسازی محیط می توان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: لیمنه، ژیدروزیانا، ترماتود
 • غلامحسن حدادی صفحه 13
  زمینه
  استنشاق گاز رادن و ذرات حاصل از استحاله آن یکی از عوامل سرطان دستگاه تنفسی می باشد، وجود رادیوم رادیواکتیو در مصالح ساختمانی بکار رفته در ساختمان و استحاله آن به گاز رادن باعث افزایش غلظت این گاز در خا نه های مسکونی می شود. با توجه به این موضوع اندازه گیری غلظت این گاز در هوای محیط های بسته از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، غلظت گاز رادن در خانه های مسکونی تبریز اندازه گیری شده است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تعداد 196 دستگاه دزیمتر گاز رادن به مدت 6 ماه در طبقات مختلف منازل مسکونی قرار داده شد و پس از آن با روش خورش الکتروشیمیایی میانگین تعداد ردپاها در پلیمرها محاسبه و از طریق آن غلظت گاز رادن در هوای این منازل تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید.
  نتایج
  بر اساس یافته های این مطالعه میانگین گاز رادن به ترتیب در ساختمان های بتونی 16 ±25، آجری 16±29 و در ساختمان های با مصالح خشت و گل 40 ±70 بکرل بر متر مکعب بوده است. میانگین غلظت این گاز در منازل مسکونی تبریز 25 ±39 بکرل در هر متر مکعب هوا محاسبه گردید، که دز موثر آن برای ریه ها 97/0 میلی سیورت می باشد.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه و مقایسه آن ها با مقادیر اندازه گیری شده در سایر مناطق نشان می دهد که شهرستان تبریز جزء مناطق با پرتوزایی طبیعی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: گاز رادن، سرطان، دستگاه تنفسی، دزیمتری
 • محمد پارسا محجوب، سید محمد احسان فرح آبادی، مهسا دلیر صفحه 20
  زمینه
  مستندسازی مدارک پزشکی اغلب جهت حفظ حقوق قانونی بیماران، تهیه اطلاعات جهت تحقیقات پزشکی، آموزش کادر مراقبت بهداشتی، مطالعات عمومی و بررسی کیفی بکار می رود. ضرورت کنترل میزان داده های وارد شده در پرونده بیماران با توجه به این نکته که تکمیل اوراق پزشکی پس از ارائه خدمت به بیماران صورت می پذیرد امری اجتناب ناپذیر می باشد. لذا این مطالعه به بررسی درصد فراوانی تکمیل فرم های شرح حال، گزارش عمل جراحی و دستورات پزشک در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم پرداخته است
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی، کاربردی به صورت گذشته نگر انجام شد. جمعیت مورد مطالعه پرونده های 400 نفر از بیمارانی بوده است که از دو بیمارستان آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جهرم به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها چک لیستی بود که براساس مندرجات اوراق شرح حال، گزارش عمل جراحی و دستورات پزشک تهیه شد.
  نتایج
  میانگین درصد فراوانی ثبت داده های هویتی برگ شرح حال، دستورات پزشک و گزارش عمل جراحی توسط منشیان بخش بیمارستان های مورد مطالعه به ترتیب 9/32، 8/35 و 2/40 درصد بود. میانگین درصد فراوانی ثبت داده های بالینی برگ شرح حال توسط پزشکان معادل 0/38 درصد، میانگین درصد فراوانی ثبت داده های مربوط به عمل جراحی توسط جراحان در برگ گزارش عمل جراحی 8/94 درصد و میانگین درصد فراوانی ثبت داده ها توسط پرستار اتاق عمل در برگ گزارش عمل جراحی 8/36 درصد بود همچنین میانگین درصد فراوانی ثبت داده های مربوط به دستورات، توسط پزشک در برگ دستورات پزشک 3/99 درصد بدست آمد.
  نتیجه گیری
  مطابق با یافته های پژوهش، میزان تکمیل اوراق مورد بررسی توسط مستند سازان در بیمارستان های مورد بررسی در حد مطلوب نبود و در برخی موارد بسیار ضعیف و ناقص نیز می باشد که این نواقص بنا به دلایل مختلفی از قبیل بی توجهی و کم اهمیت تلقی کردن تکمیل مدارک پزشکی توسط مستند سازان، عدم آموزش مناسب در زمینه تکمیل اوراق پزشکی، زیاد بودن حجم کار مستند سازان و به تبع آن عدم وجود فرصت کافی برای مستند سازی روی می دهد.
  کلیدواژگان: پرونده پزشکی، مستندسازی اوراق، بیمارستان آموزشی
 • شهناز خالدی، گلرخ مریدی، فردین غریبی صفحه 29
  زمینه
  دیابت یک بیماری مزمن بوده و یکی از موارد بسیار مهم در امر مراقبت از بیماران مزمن بررسی کیفیت زندگی بیماران است که می تواند به برنامه ریزی در جهت اتخاذ تدابیر پرستاری به منظور ارتقاء سطح کیفیت زندگی آنان کمک نماید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی-توصیفی بود که در سال 1388 در مرکز دیابت بیمارستان توحید شهر سنندج بر روی 198 بیمار دیابتی نوع دوم انجام شد. این بیماران به صورت تصادفی در دسترس انتخاب، سپس با مصاحبه حضوری در مورد هر بیمار پرسشنامه SF-36 تکمیل گردید. در نهایت اطلاعات به دست آمده به کمک برنامه آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  در حیطه های هشت گانه نتایج حاصله نشان داد که کیفیت زندگی در بعد جسمی در اکثریت موارد (6/55 درصد) درحد مطلوب، در بعد ایفاء نقش جسمی (7/67 درصد) درحد نامطلوب، در بعد دردهای بدنی (3/45 درصد) نامطلوب در بعد سلامت عمومی (6/45 درصد) نسبتا مطلوب، در بعد انرژی و نشاط (4/35 درصد) نامطلوب، در بعد عملکرد اجتماعی (5/38 درصد) نسبتا مطلوب، در بعد ایفای نقش عاطفی (8/75 درصد) نامطلوب و نهایتا بعد سلامت روحی و روانی (5/49 درصد) در حد نسبتا مطلوب بود. برای ارزیابی کیفیت زندگی بر حسب برخی مشخصات دموگرافیک، «آزمون آماری ANOVA» انجام گردید که نشان دهنده ارتباط معنی دار آماری سن با عملکرد جسمی (04/0>p) و درد بدنی (03/0>p)، وضعیت تحصیلات با دو حیطه ایفای نقش جسمی (0009/0> p) و ایفای نقش عاطفی (001/0>p) و شغل با ایفای نقش جسمی (02/0>p)، نوع بیمه با ایفای نقش جسمی (001/0>p) و سلامت روحی و روانی (03/0>p) و در نهایت نمایه توده بدنی (BMI) با ایفای نقش عاطفی (03/0>p) و سلامت روحی – روانی بود (01/0>p)، هم چنین آزمون آماری (t test) نشان دهنده ارتباط معنی دار بین جنس و عملکرد جسمی (001/0>p) و ایفای نقش عاطفی بود (03/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که کیفیت زندگی اکثر واحدهای مورد مطالعه در سطح متوسط می باشد. در راستای بهبود کیفیت زندگی بیماران مذکور پیشنهاد می گردد برنامه ریزان و مدیران به امر حمایت جسمی، روانی و اجتماعی آنان توجه کافی مبذول دارند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، دیابت نوع دو، نوروپاتی دیابتی، رتینوپاتی دیابتی، پای دیابتی، کتواسیدوز دیابتی، دیابت غیر وابسته به انسولین
 • عباس عبداللهی، سهراب نجفی پور، سیدامین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، مجید نقدی صفحه 38
  زمینه
  بیش از 2400 سروتایپ سالمونلا شناسایی شده است که مهم ترین سروتایپ های انسانی درگروه سالمونلا انتریکا قرار می گیرند. درمان دارویی سالمونلوزیس محدود به بیماری حاد و تب تیفوئید است. پس از شناسایی اولین سویه مقاوم سالمونلا، امروزه، گزارش های مبنی بر وجود انواع مقاومت های دارویی و به خصوص بتالاکتامازهای وسیع الطیف از سراسر دنیا ارایه می شود. منظور از این مطالعه سروتایپینگ، بررسی الگوی مقاومت دارویی و ارزیابی بتالاکتامازهای وسیع الطیف سالمونلا انتریکا جداشده از نمونه های بالینی بوده است.
  مواد و روش ها
  در یک دوره زمانی 18ماهه، اقدام به جمع آوری نمونه های مدفوع و کشت برروی محیط های افتراقی و اختصاصی نمودیم. ایزوله ها توسط کیت سروتایپینگ، ارزیابی شدند. پس از انجام آنتی بیوگرام، توسط نوارهای E-test، MIC موارد مقاوم تعیین گردید. با استفاده از دیسک های ESBL و سینرژیDouble- Disk، وجود فنوتایپ بتالاکتاماز وسیع الطیف بررسی شد.
  نتایج
  تعداد 96 سویه بالینی سالمونلا انتریکا شامل 35سویه Typhimurium، 22سویه Enteritidis، 11سویه Typhi، 8سویه Paratyphi B، 4سویه Newport، 3سویه Derby، 1سویه Virchow، 1سویه Infantis و 11مورد Untypable شناسایی گردید. در60 مورد مقاومت به حداقل یک آنتی بیوتیک وجود داشت؛ از این میان، 45 سویه واجد مقاومت چندگانه دارویی بودند. بیشترین مقاومت نسبت به آمپی سیلین دیده شد، این در حالی بود که هیچ مقاومتی نسبت به ایمی پنم و سیپروفلوکساسین وجود نداشت. نتایج بررسی ESBLها حاکی ازوجود 5 مورد مقاومت به سفوتاکسیم و 4 مورد مقاومت نسبت به سفتازیدیم بود.
  بحث: با انجام مطالعات اپیدمیولوژیک برروی سروتایپینگ سالمونلا و بررسی الگوی مقاومت دارویی، می توان شیوع و گسترش مقاومت های دارویی (بالاخص در مورد سویه های مشترک بین انسان و دام) را با ارایه رژیم دارویی مناسب، کنترل نمود.
  کلیدواژگان: سالمونلا، سروتایپینگ، مقاومت دارویی
 • شهپر مهرپرور، معصومه ورزنده صفحه 45
  زمینه
  تغذیه با شیر مادر یک اصل مهم در تامین سلامت کودکان می باشد و در6 ماه اول زندگی سبب کاهش مرگ و میر کودکان شده و آن ها را در مقابل بیماری ها محافظت می نماید. ضروری است علل کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر مورد بررسی قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی، راجع به 320 نفر از مادران دارای کودک زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره شیردهی شهر کرمان بود. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای انجام گردید که در آن اطلاعات دموگرافیک مادر و کودک، زمان شروع تغذیه با شیر مادر، سن شروع و نوع تغذیه تکمیلی و علل مصرف آن قبل از 6 ماهگی مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که تنها 6/1% کودکان تا پایان 6 ماهگی تغذیه انحصاری با شیر مادر داشتند و اکثریت مادران 3/60% در سن زیر یک ماهگی تغذیه تکمیلی را شروع کرده اند. میانگین سن شروع 5/1 ±98/1 بود. همچنین رایج ترین نوع 7/99% شیر مصنوعی و مهم ترین علت برای شروع تغذیه تکمیلی، ناکافی بودن شیر مادر بود (7/92%)، که 1/72% آن به توصیه پزشک بوده است و 5/68% مادران علت گریه کودک را ناکافی بودن شیر مادر دانسته اند. بین نوع زایمان و سن شروع تغذیه تکمیلی ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (016/0= p).
  نتیجه گیری
  مهم ترین عامل در قطع زودرس تغذیه انحصاری با شیر مادر باور غلط مادران از نشانه های کفایت شیر مادر و توصیه پزشکان بوده است لذا لزوم آموزش مادران در دوران بارداری و شیردهی و آموزش مداوم پزشکان احساس می شود.
  کلیدواژگان: تغذیه انحصاری با شیر مادر، ناکافی بودن شیر مادر، تغذیه تکمیلی
 • مرجان مردانی حموله، مهین روزی طلب، احترام ابراهیمی صفحه 53
  زمینه
  سرطان یکی از بیماری های تهدیدکننده حیات است که تغییرات زیادی در روند زندگی، ارتباطات و فعالیت های اجتماعی ایجاد می کند. بیماران سرطانی درجاتی از استرس و افسردگی دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی روان شناختی بر میزان استرس و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، یک تحقیق نیمه تجربی است. جامعه پژوهش، کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت سیدالشهدا(ع) اصفهان در سال 1388 و نمونه آن 52 نفر از این بیماران هستند که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده و به روش تخصیص تصادفی به دو گروه آزمایش (28 نفر) و کنترل (24 نفر) تقسیم شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه های استرس کوپر و افسردگی بک بوده است. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون بوده است. بعد از انتخاب تصادفی گروه های آزمایش و کنترل، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون انجام گرفت و سپس مداخله روان شناختی برای گروه آزمایش اجرا شد و یک ماه بعد از اتمام مداخله روان شناختی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت بررسی آماری از آمار توصیفی (فراوانی مطلق و نسبی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمونهای تی مستقل و آنالیز کوواریانس) بهره گرفته شد.
  نتایج
  نتایج مطالعه نشان داد که مداخلات روان شناختی موجب کاهش میزان استرس و افسردگی بیماران در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید، به طوری که میانگین نمره استرس در گروه آزمایش از 4/8 ±66/71 به 06/38 ± 03/7 و نمره افسردگی از 04/ 8 ±47/28 به 46/4 ± 27/18 رسیده است.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، مداخلات روان شناختی بر کاهش میزان استرس و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان تاثیر مثبتی داشته است. بنابراین پیشنهاد می گردد جهت ارتقای سطح سلامت روانی بیماران مبتلا به سرطان، از مداخلات روان شناختی مبتنی بر کاهش استرس و افسردگی به عنوان یک رویکرد موفق استفاده گردد.
  کلیدواژگان: مداخله روانشناختی، استرس، افسردگی، سرطان
|
 • Mehrdokht Mazdeh Page 1
  Background and Objectives
  Although there is no prolonged time elapsed from propagation of oral contraceptive pills (OCP), case reports demonstrated occurrence of pulmonary embolism and cerebral infarction in women using these pills. Present study was done to specify distributive frequency of oral contraceptive pills consumption in women with cerebrovascular events admitted in Farshchian hospital of Hamadan between 1997 to 2007.
  Materials and Methods
  Every woman with cerebrovascular events during years 1997-2007 who was admitted in Farshchian hospital of Hamadan and her dossier was present in archive of hospital, were carefully checked and those who hadn’t exclusion criteria, were include in this study, a total of 1587 of them with respect to their Characteristics such as type of cerebrovascular event, age, type of oral contraceptive pill and duration of pill use were extracted from patient dossier and registered in respective checklist.
  Results
  24.1% of patient used oral contraceptive pill and 76.9% of patients were non users. Mean age of OCP users and non users were 45 years. Mean duration of pill use among these patients was 33 months. In assessing type of vascular events, in the group OCP users 73.1% and non users 66.4% had ischemic stroke.Which was statistically significant. In the group OCP users 24.6% and non users 29.1% were hemorrhagic stroke.. Also in the group OCP users 2.3% and non users 4.5% were affected sagital sinuses thrombosis that showed no significant difference. Among OCP users 85% of the patients used OCP, LD and 15% of the patients OCP, HD.
  Conclusion
  The present study showed, the ischemic stroke rate of the patients with OCP consumption were significantly more than those of non users.
  Keywords: Cerebrovascular Accident, Oral Contraceptive Pills, Ischemic Stroke, Hemorrhagic Stroke
 • Shamsi Noorpisheh, Ali Farahnak Page 9
  Background and Objective
  The province of Khuzestan with its wide geographical area and its tropical climate is susceptible for the maintenance of snails. One of the prevalent intermediate hosts for trematode in this area is the gasteropode snail, Lymnaea gedrosina. This study is the first research, undertaken to determine the infection rate, biological characteristics and Longevity Lymnaea gedrosina.
  Materials and Methods
  A total of 6213 snails (Lymnaea gedrosina) were examined, 770 snails were kept in identical natural condition in a set of several water bodies. Using two methods of cercarial shedding by light and crushing of snails were identified.
  Results
  Overall, 107 snails (5%) were infected with trematodes larval. The maximum and minimum infection rate Maravaneh 4, (44% - Ahvaz), Dezfull including Anjirak and Sidnoor (1.7% and 1% respectively). In addition, the maximum and minimum longevity time per Lymnaea gedrosina were respectively found to be in the spring and autumn.
  Conclusion
  The results of this study could be utilized to plan control intermediate disease snails for the purpose of sanitation in the Khuzestan Province.
  Keywords: Khuzestan, gasteropode snails, Lymnaea gedrosina
 • Gholamhassan Haddadi Page 13
  Background and Objective
  Indoor radon gas (222Rn) has been recognized as one of the causes of lung cancer. The presence of radioactive radium in the construction & materials in the buildings its changes in contact with radon gas may lead to increase level of radon gas in the residential houses. In this regards, indoor radon measurement is important. This study was conducted to determine radon concentration in Tabriz houses.
  Materials and Methods
  In this study, 196 radon diffusion dosimeters were left in different floors of houses constructed with different materials such as cement (betony), heated brick & clay with raw brick at every floor for 6 months. The “electrochemical etching” method was applied to detect “alpha tracks” on the polymers of dosimeters and based on number of these tracks, radon concentration was determined.
  Results
  This study showed that average radon concentration were 39Bqm-3 in the houses. At different floors & different construction material the average effective dose equivalent of lung tissue was 0.97msvy-1.
  Conclusion
  Based on these results, it can be concluded that, the indoor radon levels in the Tabriz houses are within acceptable range.
  Keywords: Radon, 222, Lung cancer, Dosimetery
 • Mohammad Parsa Mahjob, Seyyed Mohammad Ehsan Farahabadi, Mahsa Dalir Page 20
  Background And Objective
  Medical record documentation, often use to protect the patients legal rights, also providing information for medical researchers, general studies, education of health care staff and qualitative surveys is used. There is a need to control the amount of data entered in the medical record sheets of patients, considering the completion of these sheets is often carried out after completion of service delivery to the patients. Therefore, in this study the prevalence of completeness of medical history, operation reports, and physician order sheets by different documentaries in Jahrom teaching hospitals during year 2009 was analyzed. Methods and Materials: In this descriptive / retrospective study, the 400 medical record sheets of the patients from two teaching hospitals affiliated to Jahrom medical university was randomly selected. The tool of data collection was a checklist based on the content of medical history sheet, operation report and physician order sheets. The data were analyzed by SPSS (Version10) software and Microsoft Office Excel 2003.
  Results
  Average of personal (Demography) data entered in medical history, physician order and operation report sheets which is done by department's secretaries were 32.9, 35.8 and 40.18 percent. Average of clinical data entered by physician in medical history sheet is 38 percent. Surgical data entered by the surgeon in operation report sheet was 94.77 percent. Average of data entered by operation room's nurse in operation report sheet was 36.78 percent; Average of physician order data in physician order sheet entered by physician was 99.3 percent.
  Conclusion
  According to this study, the rate of completed record papers reviewed by documentary in Jahrom teaching hospitals were not desirable and in some cases were very weak and incomplete. This deficiency was due to different reason such as medical record documentaries negligence, lack of adequate education for documentaries, High work load and shortage of time for completing data by documentaries.
  Keywords: Medical records, documentation of sheets, teaching hospital
 • Shahnaz Khaledi, Golrokh Moridi, Fardin Gharibi Page 29
  Background and Objective
  Diabetes is a chronic disease; the patients suffer from diabetes needs a special care. One of the programs to help these kinds of patients is to analyze their quality of life, which was carried out through a nursing disciplinary program by a cross sectional study during 2009.
  Materials and Methods
  198 type II diabetic patients who were referred to diabetic center of an educational hospital, affiliated to Sanandaj medical university were selected randomly, they were interviewed and obtained a written permission to join this study, then asked to fill up SF-36 questionnaires, and finally, the data from the questionnaires were analyzed by the SPSS software program.
  Results
  The results showed the quality of life of diabetes patients (55.6%) with respect to their physical fitness were acceptable. Whereas, in case of play in the physical role 67.7% were not acceptable but in case of the physical pain 45.3% had physical pain and effects on public health 45.6% were moderately effected, in case of energy and vitality 35.4% were not acceptable, in case of social functioning 38.5% were favorable, in case of emotional role 75.8% were undesirable and finally considering psycho mental health 49.5% were in the desirable limit. Statistical analysis for evaluation of relationship between quality of life and demographic data, were carried out by using "ANOVA” test.
  Conclusion
  This study showed that the quality of life in all the group of study were at moderate level. In order to improve the quality of life in diabetes patients it is suggested that planners and managers should pay enough attention to support the physical, mental and social well being of the diabetes patients.
  Keywords: quality of life, diabetes mellitus type 2, foot diabetic, insulin independent diabetes, ketoacidosis
 • Abbas Abdollahi, Sohrab Najafipour, Seyyed Amin Kouhpayeh, Mohammad Hassan Meshkibaf, Majid Naghdi Other Author Page 38
  Background and Objective
  Genus Salmonella has more than 2400 serotypes. The two major groups are S.enterica and S.bongori. Important serotypes are situated in S.enterica group. Antibiotic therapy in salmonellosis is restricted to typhoid fever and acute infections. After the first reporting of resistance in S.Typhimurium DT 104, nowadays, developing of resistance in Salmonella, specially, ESBL producing species is an important issue in salmonellosis. We evaluated serotyping, drug resistance and extended spectrum beta lactamase (ESBL) in Salmonella enterica, collected from patients.
  Materials and Methods
  We collected fecal samples in an 18 months period of time. Samples were cultured on selective, differential Medias. Serotyping was done with Biomérieux serotyping kit. After antibiogram, MIC was evaluated with E-test strips. By using ESBL disks in Double- Disk synergy method, ESBL phenotypes were distinguished.
  Results
  We isolated 96 S.enterica serotypes, including: 35Typhimurium, 22Enteritidis, 11Typhi, 8Paratyphi B, 4Newport, 3Derby, 1Virchow, 1Infantis and 11untypable serotypes. 36isolates were sensitive to all of antibiotics, but, in 60 isolates, there were at least one resistance. In 45 isolates there were Multi Drug Resistance (MDR) phenotypes. Resistance to ampicilin was the highest percent, whereas, there was not any resistance to imipenem and ciprofloxacin. ESBL evaluation shown producing cefotaxime ESBL in 5 isolates and ceftazidim ESBL in 4 isolates.
  Conclusion
  With furthermore epidemiologic studies on Salmonella serotyping and antibiotic resistance, using suitable drugs in treatment, we can restrict the spreading of resistant Salmonella (specially, species with animal source).
  Keywords: Salmonella, Serotyping, Drug Resistance
 • Shahpar Mehrparvar, Masoumeh Varzandeh Page 45
  Background and Objective
  Breastfeeding is an important principle in pediatric¬ health. It decreases their mortality and protect them from diseases in the first sixth months of life. It`s necessary to investigate the decreasing causes of exclusive Breastfeeding. Methods & Materials: This cross-sectional survey was about 320 mothers who had babies within one year old. They`ve gone to consulting centers for lactation in Kerman city. Information gathered by a questionnaire. It consisted of demographic information of mother and child, start time of Breastfeeding, age of starting, type of
  Results
  The findings showed that just 1.6% of babies have had exclusive Breastfeeding until end of the first 6 months.60.3% of mothers have started complementary feeding for their babies under one month old. Average of Starting age was p=1.98±1.5. The most common type was Formula (99.7 %). The most important reason for complementary feeding was inadequate milk of mothers (92.7%), 72.1% was due to doctor`s recommendations. 68.5% of mothers believed that child crying was due to their milk insufficiency. There was a statistically significant relation between type of labor and starting age of complementary feeding (P = 0.016).
  Conclusion
  The most important factor in early interruption of exclusive Breastfeeding was wrong belief of mothers. They didn`t know mother`s milk adequacy symptoms and the other reason was doctor`s suggestions.
  Keywords: Exclusive breast feeding, inadequate breast milk, complementary feeding
 • Marjan Mardani Hamoleh, Ebrahimi Ehteram, Mahin Roozitallab Page 53
  Background and Objective
  Cancer is one of the life-threatening diseases that cause the numerous changes in the life style, public interaction and social activities of the patients. Usually cancer patients have some degrees of stress and depression. This study aimed to determine the effects of educational program on stress and depression among cancer patients.
  Materials and Methods
  This study is a semi experimental research. 52 cancer patients referred to Seyedoshohada hospital of Isfahan were selected through purposeful method and then divided into 2 groups randomly, the Cooper stress and Beck depression questionnaires were used in this study. The two groups of patients (control 24 and experimental 28) both appear for the pre test. Then after one month of applying psychological intervention only on experimental group, both the groups appeared for the post test. The data were collected and analyzed with analysis of covariance. P< 0.05 was considered as statistically significant.
  Results
  The results of covariance showed significant differences between the 2 groups in the Cooper stress inventory (F=10.8, P<0.003) and Beck depression inventory (F=12.87, P< 0.001) and the hypothesis of study was confirmed.
  Conclusion
  Globally, the findings proved that psychological intervention based on stress and depression reduction would be a successful approach in promoting mental health on cancer patients.
  Keywords: Psychological intervention, Stress, Depression, Cancer