فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - پیاپی 2 (تابستان 1390)
 • پیاپی 2 (تابستان 1390)
 • 50 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/10/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امید تیمورنژاد، اشرف محبتی مبارز، رضا حسینی دوست صفحه 1
  زمینه
  جداسازی انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین از نمونه های بالینی بسیار با اهمیت است. ما در این مطالعه به بررسی اپیدمیولوژی این مقاومت در سطح فنوتیپی و ژنوتیپی پرداخته ایم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 411 ا نتروکوک جمع آوری شده از مهر ماه 1383 لغایت مهرماه 1387 از شش بیمارستان منتخب تهران انجام گرفته است. پس از جدا سازی و انجام تست های تاییدی، انتروکوک ها از نظر مقاومت به ونکومایسین با روش انتشار دیسک و رقت سازی در آگار مورد بررسی قرار گرفتند و سویه های مقاوم پس از استخراج DNA با انجام PCR از نظر حضور ژن های vanA،B،C،D and E بررسی شدند.
  نتایج
  185(45%) و 23(6/5%) انتروکوک با روش انتشار دیسک و رقت سازی در آگار به ونکومایسین مقاوم بودند و هر 23 انتروکوک با مقاومت سطح بالا، انتروکوک فاسیوم بودند. 12(2/52%) و 7 (4/30%) انتروکوک به ترتیب دارای ژن van A و van B و 3 (13%) انتروکوک نیز دارای هر دو ژن بودند.
  نتیجه گیری
  مهم ترین مکانیسم مقاومت سطح بالا نسبت به ونکومایسین در انتروکوک ها حضور ژن van می باشد که توانایی انتقال این ژن را در بین خود دارند و فنوتیپ مقاومت سطح بالا ارتباط نزدیکی با حضور ژن مذکور دارد و به دلیل این ارتباط بررسی در سطح مولکولی نیز برای مطالعه این مقاومت نیاز است.
  کلیدواژگان: انتروکوک، نمونه های بالینی، VRE، PCR، vanA، B، C، D and E
 • مهردخت مزده، سعادت ترابیان صفحه 7
  زمینه
  تجهیزات بیهوشی می توانند یکی از عوامل انتقال عفونت در یک عمل جراحی باشند. با ارایه روش های کارآمد ضدعفونی وسایل بیهوشی، می توان تا میزان زیادی از انتقال عفونت ها جلوگیری به عمل آورد. در این تحقیق، هدف بررسی میزان آلودگی باکتریال در وسایل بیهوشی اتاق های عمل بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان فسا – فارس و ارزیابی کارایی روش های ضد عفونی بکارگرفته شده، است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی- تحلیلی، نمونه گیری از وسایل بیهوشی توسط سواب استریل و کشت بر روی محیط های مغذی، به صورت نامنظم و تصادفی، قبل و بعد از استفاده و شستشوی وسایل انجام گرفت. وسایل بیهوشی مورد استفاده در این اتاق های عمل، با بتادین 5/7%، توسط کارشناسان و تکنسین های بخش بیهوشی شسته و برای عمل بعدی آماده می شدند.
  نتایج
  درصد کلی آلودگی در تعداد 210 نمونه اخذ شده 3/2 % بود؛ 5 مورد کشت، حاکی از وجود آلودگی باکتریال بود، از این میان 2 مورد آلودگی در قطعه nasal airway (non pathogen Neisseria و coagulase negative Staphylococcus)، 2 مورد آلودگی در قطعه red rubber endotracheal tube (nonpathogen Neisseria and Klebsiella pneumoniae) و 1 مورد آلودگی در قطعه Oxygen mask (Escherichia coli) مشاهده گردید. بحث: میزان بسیار پایین آلودگی در مطالعه ما نسبت به سایر مطالعات (85-20% آلودگی در وسایل بیهوشی)، احتمالا به دلیل استفاده از یک روش مناسب ضدعفونی توسط پرسنل تحصیل کرده در اتاق عمل است؛ که این مطلب، می تواند نقش چشمگیری در کاهش میزان عفونت از یک سو و کاهش هزینه و زمان از سوی دیگر، داشته باشد.
  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، وسایل بیهوشی، ضد عفونی، آلودگی باکتریال
 • عباس عبداللهی، سعید خادمی صفحه 14
  زمینه
  تجهیزات بیهوشی می توانند یکی از عوامل انتقال عفونت در یک عمل جراحی باشند. با ارایه روش های کارآمد ضدعفونی وسایل بیهوشی، می توان تا میزان زیادی از انتقال عفونت ها جلوگیری به عمل آورد. در این تحقیق، هدف بررسی میزان آلودگی باکتریال در وسایل بیهوشی اتاق های عمل بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان فسا – فارس و ارزیابی کارایی روش های ضد عفونی بکارگرفته شده، است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی- تحلیلی، نمونه گیری از وسایل بیهوشی توسط سواب استریل و کشت بر روی محیط های مغذی، به صورت نامنظم و تصادفی، قبل و بعد از استفاده و شستشوی وسایل انجام گرفت. وسایل بیهوشی مورد استفاده در این اتاق های عمل، با بتادین 5/7%، توسط کارشناسان و تکنسین های بخش بیهوشی شسته و برای عمل بعدی آماده می شدند.
  نتایج
  درصد کلی آلودگی در تعداد 210 نمونه اخذ شده 3/2 % بود؛ 5 مورد کشت، حاکی از وجود آلودگی باکتریال بود، از این میان 2 مورد آلودگی در قطعه nasal airway (non pathogen Neisseria و coagulase negative Staphylococcus)، 2 مورد آلودگی در قطعه red rubber endotracheal tube (nonpathogen Neisseria and Klebsiella pneumoniae) و 1 مورد آلودگی در قطعه Oxygen mask (Escherichia coli) مشاهده گردید. بحث: میزان بسیار پایین آلودگی در مطالعه ما نسبت به سایر مطالعات (85-20% آلودگی در وسایل بیهوشی)، احتمالا به دلیل استفاده از یک روش مناسب ضدعفونی توسط پرسنل تحصیل کرده در اتاق عمل است؛ که این مطلب، می تواند نقش چشمگیری در کاهش میزان عفونت از یک سو و کاهش هزینه و زمان از سوی دیگر، داشته باشد.
  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، وسایل بیهوشی، ضد عفونی، آلودگی باکتریال
 • نازنین بهشتی، بهمن تبرایی، بهمن تبرایی، نیما خرم آبادی، هانیه آقا بابا، امیر بختیاری، اشرف محبتی مبارز صفحه 19
  زمینه
  بروسلوز یکی از مهم ترین بیماری های زئونوز بوده که منجر به ضررهای اقتصادی فراوانی می شود. گونه بروسلا، باکتری های کوکوباسیل گرم منفی داخل سلولی هستند که قادر به تکثیر در فاگوزوم های ماکروفاژها می باشند و در بسیاری از گونه های حیوانی و انسان ها بیماری ایجاد می کنند. پیشگیری و تشخیص، هر دو لازمه ریشه کنی این بیماری می باشند. شناسایی و ارزیابی آنتی ژن های متفاوت سلول بروسلا در پیشبرد برنامه های پیشگیری و تشخیص نقش کلیدی دارند. در این تحقیق تولید و تخلیص پروتئین غشای خارجی 36 کیلو دالتونی نوترکیب (Omp2b) بروسلا آبورتوس به انجام رسید.
  مواد و روش ها
  ژن پروتئین غشای خارجی 36 کیلو دالتونی بروسلا آبورتوس توسط آنزیم PrimeSTAR® HS DNA polymerase تقویت و در pJET1.2 کلون و ژن هدف در (+)pET28a ساب کلون شد. pET28a نوترکیب در E.coli BL21 (DE3) ترانسفورم شد. بیان پروتئین نوترکیب با استفاده از 1 میلی مولار IPTG القا و پروتئین های حاصله توسط وسترن بلات بررسی شدند و Omp2b نوترکیب توسط آنتی سرم خرگوشی بروسلا ردیابی شدند.
  نتایج
  ظهور باند قهوه ای-طلایی در جایگاه واکنش در وسترن بلات تاییدی بر کلون و بیان موفقیت آمیز بود. ما با استفاده از کروماتوگرافی تمایلی، Omp2b نوترکیب را تخلیص کردیم که این روش پروتئین های ریفولد شده را بر روی ستون فراهم کرد.
  نتیجه گیری
  Omp2b با موفقیت کلون، بیان و تخلیص شد. پروتئین های نوترکیب توسط آنتی سرم پلی کلونال شناسایی شدند که این امر صحت پروسه را تایید می کند.
  کلیدواژگان: بروسلا آبورتوس، کلون، بیان، Omp2b
 • عباس اسماعیلی ساری، اسماعیل عبدالله زاده، شریف جورابیان شوشتری، سیدمحمود قاسمپوری صفحه 24
  زمینه و هدف
  متیل جیوه اثرات زیان باری بر روی سیستم تولیدمثل، تنفس و عصبی انسان دارد. یکی از راه های عمده در معرض قرارگیری انسان در برابر متیل جیوه، مصرف ماهی و غذاهای دریایی است. این مقاله سعی دارد مطالعاتی را که در طی 6 سال اخیر بر روی سطح جیوه در 21 گونه از ماهیان خلیج فارس، دریای خزر و تالاب انزلی صورت پذیرفته، پوشش دهد و ضمن بیان سطح جیوه، پیشنهاداتی را در مورد تعداد وعده های مجاز مصرف ماهی در هر ماه به تفکیک گونه ارائه نماید.
  مواد و روش ها
  نمونه های ماهی به آزمایشگاه منتقل شده و تا فرا رسیدن زمان کالبد شکافی در فریزر oC 20- نگهداری شدند. سپس بافت عضله آن ها جدا و خشک گردید. نمونه های خشک شده به شکل پودر همگن در آمده و میزان غلظت جیوه توسط دستگاه پیشرفته آنالیز جیوه مدل 254 تعیین شد.
  نتایج
  به طور کلی آلودگی جیوه در ماهیان تالاب انزلی بیشتر از ماهیان صید شده از دریای خزر بود. همچنین در بین تمامی ماهیان مورد مطالعه کفشک ماهی صید شده از خلیج فارس با 61/5 میلی گرم بر کیلوگرم بیشترین میزان جیوه را به خود اختصاص می داد که محدودیت شدید مصرف برای خانم های باردار و گروه های حساس ایجاد می کرد. بحث: با توجه به محاسبات صورت گرفته حدود 50% ماهیان که اکثرا از ماهیان با زنجیره غذایی کوتاه هستند را به راحتی می توان در طول سال مصرف نمود. اما در مورد کفشک ماهی (Euryglossa orientalis) و کوسه ماهی (Carcharhinus dussumieri) صید شده از خلیج فارس بایستی ملاحظات ویژه ای در مصرف لحاظ گردد. از سوی دیگر در مورد میزان مصرف زیاد ماهی در جامعه صیادی بایستی برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: متیل جیوه، حد مجاز مصرف ماهی، دریای خزر، خلیج فارس
 • فریده شیشه بر، مجید کاراندیش، سیدمحمود لطیفی، زهرا شامخی صفحه 32
  زمینه
  مطالعات محدودی در خصوص ارتباط نمایه گلیسمی و بار گلیسمی رژیم غذایی و فاکتورهای متابولیکی از جمله لیپیدهای خون در کشورهای آسیایی از جمله ایران وجود دارد. همچنین با توجه به نقش نمایه گلیسمی و بار گلیسمی رژیم غذایی در سلامتی، در این مطالعه ارتباط نمایه گلیسمی و بار گلیسمی رژیم غذایی ایرانی با لیپیدهای خون مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  افراد مورد مطالعه 95 زن شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اهواز در محدوده سنی 55-20 سال بودند. نمایه گلیسمی و بار گلیسمی رژیم غذایی به وسیله پرسشنامه های یادآمد 24 ساعته غذایی (6-4 یادآمد) مورد ارزیابی قرار گرفت، جهت محاسبه GI و GL از جداول GI غذاهای ایرانی و همچنین جدول بین المللی GI و GL استفاده شد. سطوح لیپید های خون شامل کلسترول HDL، کلسترول توتال و تری گلیسرید خون اندازه گیری شدن دو سطح کلسترول LDL با استفاده از فرمول فرید والد محاسبه گردید. اندازه گیری های تن سنجی نیز با روش های استاندارد انجام شد.
  نتایج
  میانگین سنی افراد در این مطالعه 7/7 ± 36 سال بود. میانگین GI،1/72 و میانگین GL،2/153 بود. در این مطالعه ارتباط معنی داری بین کلسترول HDL، کلسترول LDL، کلسترول توتال و TG خون با GI و GL رژیم غذایی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بر خلاف نتایج مطالعاتی که در کشورهای غربی و برخی کشورهای آسیایی بدست آمده بین GI و GL رژیم غذایی با سطوح لیپید های خون در زنان سالم ایرانی ارتباطی مشاهده نشد، شاید کم گزارش دهی نمونه در این نتیجه تاثیر گذار بوده باشد.
  کلیدواژگان: نمایه گلایسمی، بار گلایسمی، لیپید های خون
 • مجید تبیانیان، حیدر علی معینی، نوشین سهرابی صفحه 37
  زمینه
  عفونت ملتحمه چشم (کراتوکونژنکتیویت) به عنوان یکی از شایع ترین بیماری های چشمی می باشد که توسط میکروارگانیسم های متعددی ایجاد می شود. با توجه به این که شناسایی عوامل ایجاد کننده این عفونت در یک منطقه جغرافیایی خاص می تواند در تعیین استراتژی درمانی این بیماران بسیار مهم می باشد، لذا این مطالعه به منظور جداسازی و ارزیابی علل میکروبی این عفونت در افراد مراجعه کننده به بخش چشم پزشکی مرکز پزشکی فیض اصفهان انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه طی یک دوره 18 ماهه بر روی 196 بیماری که با علائم کراتوکونژنکتیویت به بخش چشم پزشکی بیمارستان فیض مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه های برداشت شده از ساک ملتحمه بیماران در درون محیط های کشت مخصوص باکتری منتقل و کشت داده شد. آنتی بیوگرام سوش های جداشده طبق روش دیسک دیفیوژن انجام گردید. یکی از نمونه های مربوط به بیماران نیز در محیط انتقالی ویروس منتقل شد و برای انجام آزمون ایمونوفلورسانس مستقیم مورد استفاده قرار گرفت. عیار احتمالی آنتی بادی IgM ضد ادنوویروس نیز به روش الایزا و بر روی نمونه های سرمی بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  از مجموع 196 نمونه ارزیابی شده در این مطالعه 75 مورد با عوامل باکتریایی، 37 مورد با ادنوویروس و 58 مورد با مخلوطی از عوامل باکتریایی و ادنوویروس آلوده بودند. عوامل باکتریایی جداشده به ترتیب شیوع شامل استافیلوکوک اورئوس (28٫1%)، استافیلوکوک کوآگولاز منفی (8/16%)، باسیلوس (6/6%)، پسودومونا آئروژینوزا (1/5%)، انتروباکتر (2/4%)، کلبسیلا (6/3%) و استرپتوکوک گروه D (6/3%) بودند. در بین داروهای آنتی بیوتیکی نیز بیشترین میزان حساسیت برای استافیلوکوک اورئوس و پسودومونا، به ترتیب نسبت به سیپروفلوکساسین و توبرامایسین مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در این مطالعه را می توان برای تعیین راهکارهای درمانی در بیماران مبتلا به عفونت ملتحمه چشمی در شهرستان اصفهان مورد نظر قرار داد.
  کلیدواژگان: عفونت ملتحمه، کراتوکونژنکتیویت، عوامل باکتریال، ادنوویروس، آنتی بیوتیک
 • ابراهیم حیدری کوچی، اسماعیل حیدری کوچی صفحه 43
  زمینه و هدف
  نیترات جزء آلاینده های منابع آب های زیر زمینی می باشد که در دهه های اخیر به دلیل فعالیت های انسانی مانند کشاورزی، برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی، دفع غیر اصولی فاضلاب های خانگی و صنعتی و... روند رو به رشدی داشته است. افزایش میزان نیترات به بالاتر از حد مجاز باعث مشکلات بهداشتی متعدد مانند مت هموگلوبینمی، تشکیل ترکیبات نیتروزآمین و خطرات بالقوه در زنان باردار و... می گردد. در حال حاضر از 400 حلقه چاه آب شرب تهران حدود 2 درصد یعنی 8 حلقه دارای نیترات بالاتر از حد مجاز (mg/lit50) می باشد. هدف از این تحقیق اندازه گیری میزان نیترات آب آشامیدنی روستاهای شهرستان فسا طی سال های 87 -1386 و یافتن ارتباط آن با میزان بارندگی می باشد. در شهرستان فسا با توجه به نبود آب های سطحی تقریبا تمامی آب مورد نیاز مردم از چاه های زیر زمینی تامین می گردد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق طی سال های 1386 و 1387 به انجام رسیده است که در این مدت تعداد 288 نمونه از 38 حلقه چاه (24 حلقه چاه عمیق، 14 حلقه چاه دستی) برداشت شده و میزان نیترات توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شده است.
  نتایج
  نتایج به دست آمده نشان می دهد در سال های 1386 و 1387 بیشترین میزان بارندگی در فصل زمستان به ترتیب با 3/94 و 6/36 میلی متر و کم ترین میزان مربوط به فصل تابستان به ترتیب با 2/1 و 1/0 میلی متر بوده و از طرفی بیشترین میزان نیترات طی سال های 86 و 87 در فصل تابستان به ترتیب با 13/27 و 88/27 میلی گرم بر لیتر و کم ترین میزان نیترات نیز در فصل زمستان و به ترتیب 89/22 و 35/25 میلی گرم بر لیتر می باشد. همچنین میزان بارندگی در سال 1386، 164 میلی متر بوده که در سال 87 به 7/57 میلی متر کاهش یافته است و طی همین مدت میانگین میزان نیترات از 39/25 به 64/26 افزایش یافته که این افزایش در مورد چاه های دستی مشهودتر بوده به طوری که از 7/37 در سال 86 به 40/40 میلی گرم بر لیتر در سال 87 رسیده است.
  بحث و نتیجه گیری
  هدف از انجام این مطالعه تعیین وجود یا عدم وجود ارتباط بین میزان بارندگی و سطح نیترات در آب های زیر زمینی می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه با کاهش بارندگی میزان نیترات موجود در آب های زیر زمینی افزایش می یابد. با توجه به خشکسالی های اخیر و کاهش نزولات جوی کنترل عواملی مانند کشاورزی، فاضلاب های خانگی و صنعتی در حریم چاه ها و برداشت های بی رویه از سفره های آب زیر زمینی و... بیش از پیش می بایست مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نیترات، بارندگی، آب آشامیدنی، روستاهای شهرستان فسا
|
 • Teymournejad Omid, Mohabati Mobarez Ashraf, Hosseini Doust Reza Page 1
  /.(Abstract
  Background and Objectives
  Isolation of vancomycin resistant Enterococcus from clinical samples is very important. The aim of this study was evaluation of phenotype and genotype of van genes in vancomycine resistant Enterococcus.
  Materials And Methods
  411 Enterococcus isolates were collected from selected Tehran’s hospitals between March 2004 and December 2007. The enterococcal isolates were identified by biochemical confirmation tests. Resistance of each isolate to vancomycin determined by disk diffusion and agar dilution test. The presence of the vanA, B, C, D, E resistance gene was assessed by PCR.
  Results
  185(45%) and 23(5.6%) with disc-diffusion method and agar-dilution method were resistant to vancomucin (VRE) and all of VREs were Enterococcus faecium. 12 (52.2%), 7(30.4%) of the VRE isolates had vanA, vanB and 3(13%) had both of vanA and vanB gene.
  Conclusion
  Most important mechanism for high level resistance to vancomycin is presence of van genes and these genes can transfer between Enterococci. Significance of investigation in molecular level of resistance to vancomycin was due to relation between phenotypic resistant and presence of van genes.
 • Mazdeh Mehrdokht, Torabian Saadat Page 7
  Background and Objectives
  CVA (cerebrovascular accident) is the most common debilitating disease. Studies show that magnesium and potassium have significant neuroprotective effects. The aim of this study is evaluation of serum levels of potassium and magnesium in stroke patients.
  Materials and Methods
  In this case study, 70 stroke patients were entered in following manner. For a patient, a questionnaire include: age, sex, and kind of stroke was provided and then, in which the serum levels of magnesium and potassium were entered. These levels were compared with those of control group (70 people) whose individuals were sexual and age wise identical and results from these were analyzed with statisticaltest, t-test.
  Results
  From 70 patients who were entered in this study, 39 (55.7%) individuals were male and 31 (44.3%) female. The mean age of case group was 72.1110.76. The mean serum level of magnesium and potassium in case group was 1.89) 0.25meq/L and 3.810.26 meq/L respectively and in control group was 1.95) 0.46 meq/L and 3.90.41 meq/L that showed the mean serum level of magnesium and potassium in CVA patients was lower than control group, and only about serum level K is significant (Pv=0.004)
  Conclusion
  The serum level of magnesium and potassium in stroke patients is lower than control group.
 • Abdollahi Abbas, Khademi Saeid Page 14
  Anesthetic equipments could be one of the factors transmitting infection in a surgical operation. We could be prevent infection transmission to a great extend, by providing efficient meth-ods of disinfection of anesthetic equipments. The purpose of the present research is to analyze the bacterial contamination in anesthetic equipment in operation rooms of Vali-e-Asr hospital in Fasa city, Fars province, and evaluate the efficiency of the applied disinfection methods.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional & analytical study, sampling from anesthetic equipment was done by sterile swap and culture on nutrient media, irregularly and randomly, before and after using and wash-ing tools. Used anesthetic equipment in such operation rooms have been washed with Betadine 7.5% by experts and technicians of anesthetic section and were prepared for the next operation.
  Results
  Total contamination was 2.3% in 210 samples taken. 5 culture items indicated the existence of bacte-rial contamination, among which 2 contamination cases were observed in nasal airway (coagulase negative Staphylococcus, non pathogen Neisseria), 2 contamination cases in red rubber endotracheal tube (nonpathogen Neisseria and Klebsiella pneumonia) and 1 contamination case in oxygen mask (Escherichia coli).
  Conclusion
  The very low level of contamination (20-85% contamination in anesthetic equipments) in our research is probably due to application of a appropriate disinfection method used by educated personnel in operation rooms. This could have a significant role in decreasing the infection rate in one hand and decreasing expenses and time on the other hand.
 • Beheshti Nazanin, Mohabati Mobarez Ashraf, Tabaraie Bahman, Harzandi Naser, Horamabadi Nima, Aghababa Haniyea, Bakhtyiari Amir Page 19
  Background and Objective
  Brucellosis is an important zoonotic disease of economic significance. Brucella species are gram-negative, facultative intracellular bacteria, and are capable of replicating in the phagosomes of macrophages. They cause infection in several animal species and humans. Prevention of new diseases and diagnosis of cases infected with the organism are both essential for eradication of the disease. Characterization and evaluation of different antigens of Brucella cells has a key role in progression of prevention and diagnosis programs. Here, we report the production and purification of recombinant 3 kDa outer membrane protein Brucella abortus (Omp2b).
  Materials and Methods
  Brucella abortus 36kDa outer membrane protein gene was amplified with PrimeSTAR® HS DNA polymerase, cloned in pJET1.2. The target gene was subcloned in pET28a (+). Recombinant pET28a vectors were transformed into E coli BL21 (DE3). Expression of recombinant protein was induced with 1mM IPTG. Proteins were absorbed to Ni-NTA agarose resins and Recombinant proteins were eluted with 250mM imidazol. Imidazol removed by dialysis. Proteins were assayed by Western-blotting and rOmp2b was probed by Brucella rabbit anti serum.
  Result
  Appearance of a golden brown band at the site of reaction, in Western blotting confirmed successfully clone and expression. We purified Omp2b by affinity chromatography and this method prepared refolds proteins on the column.
  Conclusion
  Omp2b were successfully cloned, expressed and purified. The recombinant proteins were recognized by polyclonal antiserum which suggests the accuracy of procedure.
 • Shishebor Farideh, Shamekhi Zahra, Karandish Majid, Latifi Seyed Mahamood Page 32
  Background and Objectives
  There are limited number of studies conducted on the correlation between Glycemic index and Glycemic load of a food program and metabolic factors such as blood lipids in Asian countries including Iran. Therefore, this study aimed at analyzing the correlation between Glycemic index and Glycemic load of Iranian food program and blood lipids.
  Materials and Methods
  The subjects were 95 women working in Ahvaz University of Medical Sciences in the range of 20 to 55 years old. Glycemic index and Glycemic load of the food program was analyzed with 24-hour food recall questionnaires (4-6 recall). For calculating GI and GL, Iranian food GI tables, and also, international GI and GL table were used. The levels of blood lipids including HDL cholesterol, total choles-terol, and triglycerides of the blood were measured and the level of LDL Cholesterol was calculated using Friedewald formula. Also, Anthropometric measurements were done using standard methods.
  Results
  The mean age of subjects in this study was 36±7.7 years. GI mean was 72.1 and GL mean was 153.2. In this study, there was no significant relation between HDL cholesterol, LDL cholesterol, total choles-terol and Blood TG with Glycemic index and Glycemic load of food program.
  Conclusion
  Unlike findings of west and Asian countries, both dietary GI and GL were not correlated with metabolic factors including blood lipid levels in this study, underreporting of individuals may influence the results of the study.
 • Sohrabi Nooshin, Tebianian Majid, Moeini Heidarali Page 37
  Background and Objectives
  Keratoconjunctivitis is considered as the most prevalent ocular disease which is caused by multiple microorganisms. Considering the fact that identifying etiologic agents of Keratoconjuncti-vitis in a specific geographical area, and determining their antibiotic resistance pattern could be very impor-tant in specifying treatment strategy of such patients, the present research has been conducted to discriminate and evaluate etiologic microbial agents of this disease in patients referred to ophthalmology ward of Feiz health center in Isfahan.
  Materials and Methods
  This descriptive study has been conducted in an 18-month period on 196 patients, referred to ophthalmology ward of Feiz hospital with positive symptoms of Keratoconjunctivitis. Ocular secretions were sampled with sterile swap and from conjuctival sac. Then the related samples were transferred and cultured in the medium for bacteria. Antibiogram of isolated strains was performed by method of disc diffusion. One of the samples related to patients was transferred to virus transport media and was used for direct immunofluorescence test. The possible content of IgM anti-adenovirus was investigated by ELISA method and on serum samples of patients.
  Results
  From among the total 196 evaluated samples, 75 cases were infected with bacterial agents, 37 cases with adenovirus, and 58 cases with both bacterial and adenovirus agents. The isolated bacterial agents were as follows with respect to their prevalence, Staphylococcus aureus (28.1%), Coagulase negative Staphylo-cocci (16.8%), Bacillus spp (6.6%), Pseudomonas aeruginosa (5.1 %), Enterobacter (4.2%), Klebsiella (3.6%) and Streptococcus group D (3.6%). From among antibiotic drugs, the highest rate of sensitivity for S. aureus and P. aeruginosa was observed in Ciprofloxacin and Tobramycin respectively.
  Conclusion
  The results of the study could be applied in specifying treatment strategies for patients suffering from Keratoconjunctivitis in Isfahan city.