فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن ثالثی، بهرام جوکار صفحه 7
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ورزش و فعالیت بدنی بر میزان شادی زنان یائسه است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع تجربی است.جامعه آماری تحقیق زنان سالمند شهر شیراز بودند که از طریق فراخوان محلی به شرکت در پژوهش دعوت شده بودند.از بین داوطلبان شرکت در تحقیق 72 نفر با توجه به ملاک های ورود(عدم ابتلا به بیماری، دامنه سنی مناسب، عدم مصرف منظم دارو و علاقمندی و داشتن وقت کافی در زمان های موردنظر شرکت در تحقیق) انتخاب شده وبا انتساب تصادفی در سه گروه تمرینی (پیاده روی، حرکت در آب و تمرین با وزنه) و یک گروه کنترل (هرگروه 18 نفر) قرار گرفتند. سه گروه تمرینی به مدت دو ماه در روزها و ساعت های مشابه تحت نظر مربی با شدت و مدت معین تمرینات خود را انجام دادند. زمان و نوع اجزای عمومی فعالیت (گرم کردن و سرد کردن) برای سه گروه مشابه و یکسان بود. مدت زمان جزء اختصاصی تمرین از نظر زمان برای هر سه گروه یکسان ولی از لحاظ محتوا به اشکال گوناگون (پیاده روی، حرکت در آب و تمرین با وزنه) انجام شد. برنامه تمرینی از نظر زمان و شدت تمرین به صورت فزاینده اجرا گردید، به طوری که در روز اول مدت زمان کل تمرین 50 دقیقه و روز آخر 80 دقیقه به طول انجامید. برای سنجش شادی از پرسشنامه تجدید نظر شده شادی آکسفورد استفاده شد که قبل و بعد از 8 هفته برنامه تمرینی، توسط آزمودنی ها تکمیل گردید. نتایج با آنالیز واریانس یک طرفه و نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد
  یافته ها
  نتایج بیانگر تفاوت معنی دار بین گروه های ورزشی با گروه کنترل بود. یافته های تحقیق نشان دادند که شرکت در فعالیت های ورزشی تاثیر معنی داری بر میزان شادی زنان دارد و گروه تمرین با وزنه، از میان گروه های تمرینی، بیشترین تاثیر رانسبت به گروه کنترل نشان داد.
  نتیجه گیری
  شرکت در برنامه های ورزشی باعث پیشرفت در کلیه ابعاد شادی در گروه های ورزشی تحقیق شد. طرح ریزی برنامه تمرینی منظم می تواند برای زنان مسن مفید باشد و این گروه آسیب پذیر می توانند از برنامه های تمرینی جهت کاهش عوارض دوران یائسگی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: شادی، فعالیت ورزشی، زنان یائسه
 • محسن گل پرور، خاطره بزرگمهری، ملیحه السادات کاظمی صفحه 15
  هدف
  هدف از این مطالعه، بررسی رابطه مولفه های نشانگان بازنشستگی با نشانه های سلامت عمومی در سالمندان بازنشسته شهر اصفهان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی و همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را سالمندان بازنشسته شهر اصفهان تشکیل دادند، که از میان آنها به شیوه ی تصادفی طبقه ای، 461 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب و پرسشنامه های نشانگان بازنشستگی (درماندگی و شکست، پیری و بطالت، تلاش و جهت گیری جدید و سردرگمی و تعارض) و سلامت عمومی (نشانه ها و شکایات جسمانی، اضطراب و بیخوابی، نارسایی عملکرد اجتماعی و افسردگی) در مورد آنها اجرا شد.
  یافته ها
  1) برای پیش بینی نشانه ها و شکایات جسمانی، سه مولفه احساس درماندگی و شکست، احساس پیری و بطالت و احساس تلاش و جهت گیری جدید دارای توان پیش بین معنادار بودند. 2) برای اضطراب و بیخوابی، احساس درماندگی و شکست و احساس تلاش و جهت گیری و احساس پیری و بطالت دارای توان پیش معنادار بودند. 3) برای نارسایی عملکرد اجتماعی، احساس درماندگی و شکست و احساس تلاش و جهت گیری جدید دارای توان پیش معنادار بودند. 4) برای افسردگی نیز احساس درماندگی و شکست و احساس تلاش و جهت گیری جدید دارای توان پیش بینی معنادار بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که احساس درماندگی و شکست و احساس تلاش و جهت گیری جدید، دو مولفه های اصلی هستند که در سالمندانه بازنشسته باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد. بنظر می رسد که در این دو حوزه لازم است مراکز مشاوره وابسته به کانونهای بازنشستگی تاسیس و سالمندانه بازنشسته را یاری کنند.
  کلیدواژگان: نشانگان بازنشستگی، سالمندان بازنشسته، سلامت عمومی
 • فریده صادقیان، مهدی راعی، مرضیه هاشمی، محمد امیری، رضا چمن صفحه 26
  هدف
  سالمندی در تمامی جوامع به عنوان یک مسئله مهم مطرح می باشد. در کشور ما نیز با توجه به روند و هرم جمعیتی برنامه-ریزی جهت هرگونه خدمات، نیازمند شناخت نیازهای واقعی سالمندان است. مطالعه با هدف تعیین فراوانی مشکلات سلامتی سالمندان شهرستان شاهرود در سال 1388 انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که به شیوه مقطعی برروی 1046 نفر از سالمندان69-60 ساله شهری و روستایی شهرستان شاهرود انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 33 سئوالی بوده که از طریق مصاحبه، معاینه و توزین سالمندان تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیلی آماری و به کمک نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  61% سالمندان مورد مطالعه زن بودند. 8/59% در مناطق شهری سکونت داشتند. 60% بیسواد و13% از آنان تنها زندگی می-کردند. 7/44% از سالمندان مشکلات خواب، 23% مشکلات شنوایی، 62 % مشکلات بینایی، 2/45% مشکلات پا، 7/21% یبوست، 3/45% اختلال حافظه، 8/14% مشکلات دستگاه ادراری، 8/90% مشکلات دهان ودندان و43% استرس را گزارش کردند. بین جنس با دردهای مفصلی و اختلالات خواب، محل زندگی با اختلالات بینایی، تحصیلات با اختلالات بینایی و اختلالات خواب و مشکلات دهان و دندان ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد(05/0P<).
  نتیجه گیری
  مشکلات دهان و دندان، بینایی، پا و حافظه از مهمترین مشکلات سالمندان بوده که توسعه مراقبت های نظام یافته و ارایه خدمات مناسب به سالمندان در قالب شبکه های بهداشتی درمانی و مراقبت های بهداشتی اولیه، افزایش آگاهی های بهداشتی سالمندان و آموزش مهارت های زندگی به آنان و خانواده هایشان می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت سالمندان داشته باشد.
  کلیدواژگان: سالمندی، مشکلات سلامتی، شاهرود
 • زهره رزاقی، مسعود کریملو، مهدی رهگذر، ناصر آقامحمدزاده، علیرضا مهدی زاده صفحه 31
  هدف
  کمبود ویتامین D یک مشکل مهم بهداشتی جامعه است که در افراد مسن شایع تر است و ممکن است در افراد مسن ساکن خانه سالمندان نیز بیشتر باشد. تا کنون مطالعات متعددی بر روی کمبود ویتامین D با استفاده از مدل های آماری موجود انجام شده است. در این مطالعه، به منظور یافتن عوامل خطر ساز مرتبط با کمبود ویتامین D در افراد مسن ساکن خانه سالمندان و مقایسه آن با افراد مسن خارج خانه سالمندان از روش رگرسیون بخت های متناسب و رگرسیون استریوتایپ استفاده شد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مورد-شاهدی با 140 نفر سالمند ساکن خانه سالمندان و 140 نفر سالمند خارج از خانه سالمندان وارد مطالعه شدند. در این مطالعه متغیر سطوح سرمی 25(OH)D به عنوان متغیر پاسخ، و متغیرهای سن، جنس، نمایه توده بدن، میزان مواجهه با نور آفتاب به عنوان متغیرهای پیشگو برای کمبود ویتامین D بررسی شدند. تحلیل های مربوط با استفاده از روش های رگرسیون بخت-های متناسب و رگرسیون استریوتایپ و برآورد پارامترهای این دو مدل انجام شد. برای ارزیابی و مقایسه دو مدل مذکور از آماره ی انحراف (AIC) استفاده شد. نرم افزار Stata.9.1 برای انجام تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سطح سرمی 25(OH)D در افراد ساکن خانه سالمندان ng/ml 65/16± 10/ 16 و در افراد خارج از خانه سالمندان ng/ml 78/24 ± 62/39 بود(P=0/001). شیوع کمبود ویتامین D (کمتر ازng/ml 20) در گروه ساکن خانه سالمندان75% و در گروه خارج خانه سالمندان 87/23% افراد را شامل شد. با استفاده از مدل های رگرسیون بخت های متناسب و رگرسیون استریوتایپ، متغیرهای جنس، سن، نمایه توده بدن، میزان مواجهه با نور آفتاب و عضویت خانه سالمندان، برازش داده شد در هر دو مدل مربوطه متغیرهای گروه و میزان مواجهه با نورآفتاب معنادار شدند(p<0/001). مدل رگرسیون استریوتایپ شامل متغیر گروه(نسبت بخت برای رسته کمبود شدید برابر با 85/42 و (67/185-93/9)CI: 95%) و متغیر میزان مواجهه با نور آفتاب نور آفتاب (نسبت بخت برای رسته کمبود شدید برابر با 717/0و (792/0-642/0)CI: 95%) بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه شیوع بالایی از کمبود ویتامین D در افراد سالمند خانه سالمندان نشان داده شد که میزان آن در مقایسه با افراد خارج از خانه سالمند بیشتر بود. به نظر می رسد رگرسیون استریوتایپ به عنوان یک روش جدید، در بین مدل های لوجستیک چندرسته ای، قابلیت خوبی برای غربالگری انواع بیماری از جمله بیماری کمبود ویتامین D دارد.
  کلیدواژگان: رگرسیون استریوتایپ، رگرسیون بخت های متناسب، ویتامین D، سالمند
 • اکرم فرهادی، مهشید فروغان، فرحناز محمدی صفحه 38
  هدف
  امید به زندگی در دنیا افزایش یافته و به طور روز افزونی بر شمار سالمندان افزوده می شود. اکنون تنها زنده بودن هدف نیست بلکه چگونگی زندگی نیز مورد توجه است. سالمندان روستایی نیز از این امر مستثنی نیستند. باید کیفیت زندگی آنها بررسی شده تا تصمیم گیری های مناسب براساس نتایج به دست آمده، اتخاذ گردد. هدف این پژوهش بررسی کیفیت زندگی سالمندان روستایی است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی بوده که کیفیت زندگی سالمندان روستایی شهرستان دشتی استان بوشهر را در بهمن ماه سال 1388 با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 مورد بررسی قرار داده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 69 سالمند روستایی که ملاک های ورود به مطالعه را دارا بودند، به عنوان نمونه پژوهش برگزیده شدند. از نرم افزار آماری SPSS17 جهت تحلیل داده ها استفاده شد. همچنین ازآزمون t مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه جهت بررسی رابطه متغیرهای دموگرافیک با کیفیت زندگی استفاده گردید.
  یافته ها
  در بررسی رابطه کیفیت زندگی با متغیرهای دموگرافیک مشخص گردید که در دو قلمرو سرزندگی و سلامت روان باتوجه به سن و وضعیت تاهل، بین سالمندان تفاوت وجود دارد (05/0p<). تفاوت آماری معناداری در کیفیت زندگی سالمندان مرد و زن مشاهده نشد (05/0p>). میانگین نمرات سالمندان با سواد قرآنی در قلمرونقش فیزیکی، بالاتر از سالمندان بی سواد بود(016/ 0p=). همچنین میانگین نمرات کیفیت زندگی، ابعاد و قلمرو های آن به جزء قلمرو عملکرد اجتماعی، پایین تر از متوسط بود.
  نتیجه گیری
  کیفیت زندگی سالمندان روستایی شهرستان دشتی از متوسط پایین تر است به طوری که احتیاج به رسیدگی فوری داشته و انجام مداخلاتی جهت بهبود کیفیت زندگی آنها ضروری به نظر می رسد.
 • علی عباسی، حسین برنجیان تبریزی، کامبیز باقری، علیرضا قاسمیزاد صفحه 47
  هدف
  هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ویبریشن تمام بدن و دوره بی تمرینی بر عملکرد عصبی-عضلانی مردان سالمند سالم بود.
  روش بررسی
  30 مرد سالمند (6/9 ± 70 سال) در دو گروه 15 نفره تمرینات ویبریشن تمام بدن و گروه کنترل قرار گرفتند. قبل و پس از انجام هشت هفته تمرینات و بعد از چهار، شش و هشت هفته بی تمرینی آزمونهای Time Up & Go و 5-Chair Stand به عمل آمد که آزمونهایی برای ارزیابی عملکرد عصبی-عضلانی در افراد سالمند می باشند.
  یافته ها
  نتایج روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تحلیل واریانس یک راهه نشان دادند که پس از انجام تمرینات، عملکرد عصبی-عضلانی آزمودنی ها در گروه تمرینات ویبریشن تمام بدن بطور معنی داری بهبود یافت (05/0 ≥ P). همچنین در گروه تمرین ویبریشن تمام بدن بین پس آزمون و شش و هشت هفته بی تمرینی اختلاف معنی داری مشاهده شد (05/0 ≥ P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که تمرینات ویبریشن تمام بدن می توانند تاثیر معنی داری بر عملکرد عصبی-عضلانی افراد سالمند داشته باشند و احتمال افتادن و به زمین خوردن سالمندان را کاهش دهند. ضمن اینکه اثرات این تمرینات ماندگار نیستند و پس از شش هفته بی تمرینی به سطح قبل از تمرینات رسیده اند و این احتمال وجود دارد که بتوان تمرینات ویبریشن تمام بدن را به عنوان یک تمرین تعادلی ایمن برای سالمندان توصیه کرد.
  کلیدواژگان: سالمندی، تمرینات ویبریشن تمام بدن، بی تمرینی، عملکرد عصبی، عضلانی
 • محمد صحبتیها، محمدعلی اصلانخانی، علیرضا فارسی صفحه 54
  هدف
  مطالعه حاضر به منظور مقایسه تاثیر تمرین در آب و بیرون آب بر کنترل تعادل مردان سالمند سالم انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه مداخله تمرینی و یک گروه کنترل بود، که در آن 40 مرد سالمند سالم بالای 65 سال به صورت تصادفی به سه گروه تمرین در آب (13 نفر)، تمرین در بیرون آب (12 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. دو گروه تمرین در آب و بیرون آب هر کدام به مدت 6 هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه، در تمرینات مشابه در دو محیط آب و بیرون آب شرکت کردند، به گروه کنترل هیچ گونه تمرین خاصی داده نشد، به آن‎ها توصیه شد فقط فعالیت های معمولی روزانه خود را انجام دهند. تغییرات در تعادل ایستا و پویای آزمودنی ها، قبل و بعد از دوره تمرین، به وسیله آزمون های ستاره و شارپند رومبرگ اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری، با استفاده از آزمون‎های آماری مناسب در سطح معنی داری 05/0< p با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16)انجام شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که اعمال برنامه‎ی تمرین در محیط آب و بیرون آب می‎تواند باعث بهبود تعادل ایستا (005/0=p) و پویا (0=p) در مردان سالمند ‎شود. همچنین نتایج حاکی از تفاوت معنی‎داری بین داده‎های پس‎آزمون، آزمودنی های گروه تمرین در آب و بیرون آب با گروه کنترل در آزمون های تعادل ایستا و پویا بود (05/0P<). اما تفاوت معنی‎داری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل مشاهده نشد (05/0> p). همچنین تفاوت معنی‎داری بین دو گروه تمرین در آب و بیرون آب در آزمون های تعادل ایستا (5/0=p) و پویا (6/0=p) دیده نشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش، به کارگیری تمرینات در آب و بیرون آب ممکن است عاملی تاثیرگذار در بهبود تعادل ایستا و پویای سالمندان باشد و تفاوتی در استفاده از آن ها وجود ندارد. با وجود این، مطالعات بیشتری با حجم نمنه‎ی بالاتر و در گروه‎های مختلف سالمندان جهت تعیین این که ماندگاری تاثیرات کدام تمرینات بیشتر است، پیشنهاد می‎شود.
  کلیدواژگان: تمرین در آب، تمرین در بیرون آب، تعادل، مردان سالمند
 • منصوره مومن هروی، حسن افضلی، زهرا سلیمانی و معین متین صفحه 64
  هدف
  در سالمندان استعداد ابتلا به عفونتها افزایش می یابد با توجه به بالا بودن میزان عفونتها و موربیدیتی ومورتالیتی حاصل از آنها و تابلوی متفاوت عفونتها در سالمندان که می تواند منجر به تاخیر در تشخیص گردد، این مطالعه به منظور بررسی تابلوی بالینی و یافته های آزمایشگاهی بیماریهای عفونی در سالمندان بستری در بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طراحی گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی روی 248 نفر از سالمندان مبتلا به بیماری عفونی بستری شده در بیمارستان بهشتی کاشان درسال 88 انجام گرفت ملاک تشخیص اولیه بیماری عفونی یافتن تب یا کانون مشخصی از عفونت درمعاینه بود از کلیه بیماران شرح حال و معاینه فیزیکی به عمل آمد و بررسی های آزمایشگاهی از جمله کشت خون وادرار وCBCوESR،CRP وتصویر برداری تشخیصی از جمله گرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن وMRI انجام شد. سپس پرسشنامه ای حاوی اطلاعات دموگرافیک، علائم بالینی و یافته های آزمایشگاهی از طریق مصاحبه و مرور پرونده آنان تکمیل و نتایج به صورت آمار توصیفی ارائه گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه 133 نفر(6/53 %) مرد و 115 نفر(4/46 %) زن بودند. میانگین سنی بیماران 3/74 سال بود. بیشترین گروه سنی، افراد 75- 60 ساله بودند(4/48 %). شایعترین شکایات اصلی بیماران تب (4/19 %) و تنگی نفس (9/14 %) و شایعترین بیماری زمینه ای فشار خون بالا بود (37 %). شایعترین بیماری عفونی پنومونی (4/23 %) و سپس سپسیس بود (7/15 %).
  نتیجه گیری
  شایعترین بیماری عفونی منجر به بستری و مرگ پنومونی و سپسیس بود و از آنجا که علائم بالینی عفونتها در سالمندان به وضوح بروز نمی کند و تاخیر در تشخیص منجر به بروز عوارض و مرگ می گردد، در تشخیص افتراقی سالمندانی که با هر ناخوشی یاتغییر در عملکرد مراجعه می کنند باید این عفونتها را مد نظر قرار داد.
  کلیدواژگان: سالمند، عفونت شایع، بستری
|
 • Mohsen Salesi, Bahram Jowkar Page 7
  Objectives
  The aim of this research was to study the effect of exercise on happiness in old women.
  Materials And Methods
  72 sedentary postmenopausal women participated in this study. Participants were randomized into three exercise group (walking, weight training and water exercise) and one control group. The experimental groups contributed in an 8 week training with given intensity and duration. The control group was asked to continues their usual daily routines during the 8 week experimental period. The instrument of study was Revised version of Oxford Happiness Questionnaire (OHQ-R) that was measured before and after the exercise program. Data were analyzed by one way analysis of variance (P <. 05).
  Results
  The findings revealed significantly differences between groups. The results showed the effect of exercise participation on improving happiness and weight training group had most effect in relation with control group.
  Conclusion
  Our study has shown improvements in the parameters of happiness in all exercise groups. Administration of a regular exercise program will be beneficial to sedentary postmenopausal women. It is considered appropriate that old women can benefit from all kind of exercise that introduce in this study for diminish postmenopausal problems.
 • Mohsen Golparvar, Khatereh Bozorgmehri, Malihe Sadat Kazemi Page 15
  Aim
  This research was administered with the aim of studying the relationship between retirement syndrome components with general health symptoms in retired adults in Esfahan city.
  Method
  This research carried out in descriptive and correlational method. Research statistical population was the retired adults in Esfahan city, among them, 461 persons for participating to research were selected using stratified random sampling, and then retirement syndrome questionnaire (helplessness and failure, older and idleness, trying and new direction and conflict and confusion) and general health questionnaire (somatization, anxiety and insomnia, social dysfunction, and depression) administered to them.
  Findings
  1) Three components have predictive power for prediction of somatization, consisted of: helplessness and failure, older and idleness, trying and new directions. 2). for prediction of anxiety and insomnia, helplessness and failure, trying and new direction, older and idleness have significant predictive power. 3) For prediction of social dysfunction, helplessness and failure, and trying and new directions have significant predictive power. 4) For prediction of depression also, helplessness and failure and trying and new directions have significant predictive power.
  Conclusion
  The finding of this research revealed that, helplessness and failure along with trying and new direction are the two components which must be considered in retired adults. Therefore, it is essential for this two dimensions established counseling centers related to retirement centers for helping retired adults.
 • Farideh Sadeghiyan, Mahdi Raei, Marziyeh Hashemi, Mohammad Amiri, Reza Chaman Page 26
  Objective
  The elderly is raised as an important issue of nations. In our country due to pyramid of the population program, planning for any service, needs to understanding the real demands of the elderly the study of health problems of elderly was conducted in2009.
  Methods
  This study was applied the method of cross-sectional study on 1046 people aged 60-69 years rural and urban in Shahroud. Data gathering tool was a questionnaire, 33 questions from the interview, examination and weighing were completed in the elderly. Data analyze using descriptive and analytical tests were performed using the software spss.
  Finding
  61% of elderly were women. 59. 8 % lived in urban areas. 60% were illiterate and 13% of those were alone. Elderly problems were 44.7% sleep, 23% hearing, 62%vision, 45.2% of foot, 21.7% constipation, 45.3% impairment of memory, 14.8% of urinary tract, 90.8% stress and 43% reported dental problems. In this study significant relations were found between Sex with joint pain and sleep disorders, living area with visual impairment, visual impairment with education, sleep disorders and dental problems.
  Conclusion
  findings showed that dental, vision, foot and memory were the main problems in the elderly. Development of care and services for the elderly in health and primary health care networks, Health awareness and life skills training to elderly and their families can have an effective role in improving the status of the elderly.
 • Zohreh Razzaghi, Masod Karimloo, Mahdi Rahgozar, Naser Aghamohammadzadeh, Alireza Mahdizadeh Page 31
  Objective
  Vitamin D deficiency is one of the most important health problems of any society. It is more common in elderly even in those dwelling in rest homes. By now, several studies have been conducted on vitamin D deficiency using current statistical models. In this study, corresponding proportional odds and stereotype regression methods were used to identify threatening factors related to vitamin D deficiency in elderly living in rest homes and comparing them with those who live out of the mentioned places.
  Method
  In this case-control study, there were 140 older persons living in rest homes and 140 ones not dwelling in these centers. In the present study, 25(OH)D serum level variable and age, sex, body mass index, duration of exposure to sunlight variables were regarded as response and predictive variables to vitamin D deficiency, respectively. The analyses were carried out using corresponding proportional odds and stereotype regression methods and estimating parameters of these two models. Deviation statistics (AIC) was used to evaluate and compare the mentioned methods. Stata.9.1 software was elected to conduct the analyses.
  Results
  Average serum level of 25(OH)D was 16.10±16.65 ng/ml and 39.62±24.78 ng/ml in individuals living in rest homes and those not living there, respectively (P=0.001). Prevalence of vitamin D deficiency (less than 20 ng/ml) was observed in 75% of members of the group consisting of those living in rest homes and 23.78% of members of another group. Using corresponding proportional odds and stereotype regression methods, age, sex, body mass index, duration of exposure to sunlight variables and whether they are member of rest home were fitted. In both models, variables of group and duration of exposure to sunlight were regarded as meaningful (P<0.001). Stereotype regression model included group variable (odd ratio for a group suffering from severe vitamin D deficiency was 42.85, 95%CI:9.93-185.67) and duration of exposure to sunlight variable (odd ratio for a group suffering from severe vitamin D deficiency was 0.717, 95%CI: 0.642-0.792).
  Conclusion
  This study demonstrated high prevalence of vitamin D deficiency in older people living in rest homes comparing with those who do not live in such centers. It seems that stereotype regression as a modern method among multicategory logistic models is well capable in sieving kinds of diseases especially vitamin D deficiency.
 • Ali Abbasi, Hoseyn Berenjeian Tabrizi, Kambiz Bagheri, Alireza Ghasemizad Page 47
  Objective
  The aim of this study was to examine the effect of eight weeks whole body vibration training (WBVT) and detraining periods on neuromuscular performance in healthy older men.
  Materials And Methods
  Thirty elderly male subjects (70±9.6 yrs) randomized in to two groups of WBVT and control (n=15 per groups). Timed Up & Go and 5-Chair stand tests, as they are indicator of neuromuscular performance in older subjects, were taken as pretest and posttest and after four, six, and eight weeks of detraining as well.
  Results
  Results of Repeated-measure ANOVA and one-way ANOVA showed that neuromuscular performance improved significantly in WBVT group (P ≤ 0.05). There were also significant differences between posttest and six and eight week of detraining periods in this group (P ≤ 0.05).
  Conclusion
  Due to results, WBVT could affect neuromuscular performance among healthy elderly subjects and reduce the probability of falling among them. Moreover, the effects of this training are not persistent, and the effects of this training received to early levels after six weeks of detraining. Hence, it is possible that WBVT can be recommended as safe balance training for elderly subjects.
 • Mohammad Sohbatiha, Mohammad Ali Aslankhani, Alireza Farsi Page 54
  Purpose
  The purpose this study was to examine the effect of exercise in and out of the water on balance of healthy elderly males.
  Methods
  The subjects were 40 volunteers over 65 years healthy and physically active males, who had not experienced, proposed exercise programs of this study. The subjects were randomly assigned into three different groups [aquatic group (n=13), land group (n=12) and control group (n=15)]. The water and out of water groups participated in a 6 weeks similar exercise program of 3 times per week and 60 minutes per session. Each exercise session consisted of three main phases (warm up, main exercise program and cool down. Both experimental groups were assessed before and after the exercise program. The Sharpened Romberg Test and Star excursion balance test (SEBT) was used to measure changes in balance of subjects before and after exercise. Appropriate statistical tests were used to analysis the collected data (P<0/05).
  Results
  significant improvements observed in static and balance tests in water and land groups(P<0/05), but significant difference were not observed in between the two groups, and no significant differences observed in between pretest and post test scores in the control group (p>0/05).
  Conclusion
  results showed static, dynamic balance among participants of this study is improved as a result of using training programs on the water and land. However, further evaluation needed to be done for long-term effects of using training programs on the water and land.
 • Mansooreh Momen Heravi, Hasan Afzali, Zahra Soleimani, Moin Matin Page 64
  Background
  In aging susceptibility to infectious disease increases. ِDue to high incidence of infections and morbidity and mortality and their different feature in the elderly that can lead to delay in diagnosis. This study was planned for evaluating clinical feature and laboratory findings of infectious disease in hospitalized elderly patients in Beheshti hospital of kashan.
  Methods
  This is a cross sectional study on 248 elderly people admitted to Beheshti hospital of kashan in 2009 with an infectious disease. Detection of fever or local site of infection was the clue for early diagnosis of infectious disease, In all patients history taking and physical examination were performed. Laboratory examination such as blood culture, urine culture, CBC, ESR, CRP and diagnostic imaging such as sonography, CT scan and MRI were performed, the questionnairs including demographic, clinical, laboratory findings information were filled by interview and review of medical records and results presented by descriptive statistics.
  Results
  133 (53. 6%) patients were male and 115 (46. 4%) were female. The mean age of patients was 74. 3 year. The largest age group were individuals with 60-75 year old (78. 4%). The most common major complaint was fever (19. 4%) and then dyspnea (14. 9%). The most common underlying disease was hypertension (37%). The most common infectious disease was pneumonia (23. 4%) and sepsis (15. 7%). 117 (47. 2%) patients had previous history of hospitalization.
  Conclusion
  The most common infectious disease leading to hospitalization and death was pneumonia and sepsis because clinical signs of infections in the elderly dont occur clearly and probability of infections increase with aging and delay in diagnosis leads to complication and death therefore pneumonia and sepsis must be considered as a differential diagnosis of elderly patients with any illness or change in the functional state.