فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/03
 • تعداد عناوین: 11
|
 • زهره ماکولاتی، مجید نقدی * صفحه 51

  سلول های زایای بدوی Primordial germ cells (PGCs) جمعیت سلولی بسیار تخصص یافته ای هستند که در شرایط درون بدن (In vivo) از سلول های اپی بلاست ایجاد می شوند. در طی سیکل زندگی این سلول ها سه مرحله اساسی قابل تشخیص است: 1- اختصاصی شدن 2- مهاجرت و تکثیر 3- تکامل وابسته به جنس در زمان قبل و بعد از تولد. فرآیند اختصاصی شدن منطقه ای در اپی بلاست تحت اثرات القای فاکتورهایی است که توسط سلول های خارج رویانی ترشح می شوند. سلول های زایای بدوی مسئول ادامه و تکامل گونه می باشند. از این رو ایجاد راهی جهت تمایز و استخراج سلول های زایا از منابع سلولی مختلف در محیط کشت روشی با ارزش جهت انجام تحقیقات، تشریح ژنتیکی تکامل سلول های زایا، ارزیابی مسائل اپی ژنتیک و درمان ناباروری می باشد. مهم ترین قسمت در تمایز یک سلول خاص شامل ایجاد شرایط کشت مناسب، تشخیص و خالص سازی سلول های تمایز یافته می باشد. تاکنون چندین گزارش مبنی بر تمایز سلول های زایای بدوی در محیط کشت ارائه شده است. به منظور تشخیص این سلول ها در محیط کشت، از شاخص هایی که در PGC ها به طور اختصاصی بیان می گردند استفاده می شود. به علاوه از عملکرد سلول های زایا نظیر تولید یک موجود زنده نیز برای این منظور می توان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سلول زایای بدوی، تمایز، تکثیر
 • مجید براتی، داود دارابی، عباس مقیم بیگی، علی افسر صفحه 60
  زمینه و هدف
  پرفشاری خون مهم ترین عامل غیرقابل درمان بیماری های قلبی و عروقی، سکته ها و بیماری کلیوی می باشد و مدیریت آن از طریق انجام رفتارهای خودتنظیمی فشارخون الزامی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط بر انجام رفتارهای خودتنظیمی فشارخون انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1389 بر روی 328 نفر از بیماران فشار خونی بالای 30 سال روستاهای شهرستان بهار در استان همدان انجام شد. آزمودنی ها در دو مرحله وارد مطالعه شدند، در مرحله اول به روش نمونه گیری خوشه ای33 روستا انتخاب و در مرحله بعد بیماران در داخل روستاها به روش نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. پرسشنامه ای که روایی آن با نظر خبرگان و پایایی آن با ضریب همبستگی درونی (α=0.75) مورد تایید قرار گرفته بود، به روش مصاحبه تکمیل گردید. داده ها با نرم افزار SPSS و با آزمون های تی دانشجویی و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین نمره کسب شده در رفتارهای خود تنظیمی فشار خون 7.26 بود. وضعیت انجام رفتارهای خود تنظیمی تنها در بین 7.9 درصد از بیماران در سطح مطلوب و قابل قبولی ارزیابی گردید. اختلاف معنی داری در میانگین نمره رفتارهای خودتنظیمی در خصوص سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل و میزان فشارخون در آخرین مراقبت بیماران مشاهده شد (0.05 P >.)
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه نشان داد که سیستم های بهداشتی و مسئولین امر علاوه بر انجام مطالعات کیفی جهت واکاوی زوایای پنهان مسئله، برنامه ریزی های دقیق تری را در جهت شناسایی عوامل روان شناختی از جمله عوامل تسهیل کننده و بازدارنده انجام این رفتارها طراحی نمایند.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، بیماری های قلبی عروقی، خودتنظیمی
 • مرضیه میر فردی، حبیب الله جوهری، مختار مختاری، وحید حمایت خواه، هوشنگ جمالی، قادر الله وردی صفحه 67
  زمینه و هدف
  سیکلو فسفامید با نام تجاری اندوکسانا، داروی ضد سرطان است که در شیمی درمانی استفاده می شود، اثرات جانبی این دارو شامل بی اشتهایی، تهوع، کاهش عملکرد غدد جنسی، ایجاد آمنوره، آزواسپرمی و الیگواسپرمی است. سیر دارای ترکیبات زیادی است که عمده این ترکیبات حاوی جزء سولفوری هستند مانند دی آلکیل دی سولفید)آلیسین(، دی آلیل سولفید) DAS (که موجب خواص آنتی اکسیدانی و حفاظتی آن می شود.
  مواد و روش ها
  به 56 موش صحرایی به مدت 28 روز داروی سیکلو فسفامید به همراه عصاره سیر داده شد، پس از 28 روز حیوانات وزن شده و پس از بیهوشی، بیضه ها را بیرون آورده و مقاطع بافتی تهیه گردید. برای آنالیز داده ها از تست آماری T-test استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که سیکلو فسفامید به تنهایی موجب کاهش وزن بدن، کاهش وزن بیض ه ها و کاهش اسپرماتوژنز نسبت به گروه کنترل شده که در 05 / P≥0 معنی دار بودهو در گرو ه هایی که سیکلو فسفامید به همراه عصاره سیر داده شد با افزایش دوز عصاره سیر، وزن بدن، وزن بیضه ها و اسپرماتوژنز نسبت به گروه تجربی افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد ترکیبات موجود در عصاره سیر موجب مهار تولید متابولی تهای فعال حاصل از داروی سیکلو فسفامید و اثرات مخرب این متابولیت ها می شود. احتمالاتجویز عصاره سیر به همراه سیکلو فسفامید به دلیل اثرات آنتی اکسیدانی سیر و همچنین تاثیر آن بر حذف متابولیت های مخرب سیکلو فسفامید در بدن می تواند مفید و موثر باشد.
  کلیدواژگان: سیر، سیکلوفسفامید، اسپرماتوژنز، بیضه
 • غلامحسن حدادی، سیمین مهدی زاده، محمد باقر حدادی، محمدحسن مشکی باف صفحه 75
  زمینه و هدف
  با وجود آنکه تصویر برداری سی تی اسکن فقط 11 درصد تمام تصویربرداری ها را تشکیل می دهد ولی 67 درصد پرتوگیری ناشی از موارد تشخیصی را به خود اختصاص داده است. به هنگام انجام سی تی اسکن از ناحیه سر و گردن ارگان های حیاتی دیگر مثل تیروئید و عدسی چشم ها نیز در میدان تابش اشعه قرار می گیرند. همچنین در حین سی تی اسکن از ناحیه شکم و لگن تخمدان ها نیز در معرض تابش قرار می گیرند. به علت حساسیت زیاد این ارگان ها، احتمال بروز سرطان و سایر ناهنجاری ها در این ارگان ها رو به افزایش می باشد. بنابراین اندازه گیری دز جذبی این ارگان ها اهمیت بسزائی دارد. هدف از این مطالعه، اندازه گیری دز جذبی ارگان های حساس بیمارانی می باشد که از ناحیه سر و گردن و شکم و لگن آنان تصویر برداری سی تی اسکن اسپیرال انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، پرتوگیری اندام های حساس بیماران به پرتو، در ضمن انجام اسکن اسپیرال از ناحیه سر، شکم و لگن در بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا مورد مطالعه و اندازه گیری قرار گرفته است. به منظور دزیمتری اندام های حساس بیماران از یک فانتوم استاندارد «راندو» و دزیمترهای TLD-100 به شکل چیپس استفاده گردید. این فانتوم به صورت لایه هایی به ضخامت 2.5 سانتیمتر که بر روی یکدیگر قرار می گیرند ساخته شده است. هر لایه دارای منافذی می باشد که می توان دزیمترها درون آن ها قرار داد. برای کالیبراسیون دزیمترها، دزیمترهای حرارت داده شده را در برابر تابش اشعه ایکس KV120 قرار داده و منحنی کالیبراسیون رسم گردید. در این مطالعه در هر منفذ دو کریستال (TLD) قرار داده شد. دز جذبی ارگان از محاسبه میانگین قرائت شده از هر دو کریستال بدست آمد. جهت قرائت دزیمترها از دستگاه قرائت گر (Harshaw4500، Ohio، USA) استفاده گردید.
  نتایج
  نتایج این تحقیق نشان داد که در هنگام سی تی اسکن اسپیرال ناحیه سر، بیشترین پرتوگیری را پوست سر در ناحیه استخوان پس سری به میزان 11.45 mGy و کم ترین پرتوگیری را غده تیروئید به میزان mGy 0.5 دریافت کرده است. همچنین در اسکن اسپیرال از ناحیه شکم و لگن حداکثر پرتوگیری در پوست ناحیه شکم mGy 32.23 و کم ترین پرتوگیری در ناحیه چشم به میزان mGy 15.0 محاسبه گردید. نتایج محاسبه شده با مقادیر قرائت شده توسط آشکار ساز دستگاه سی تی اسکن اسپیرال هم خوانی دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اصل ALARA توصیه می شود شرایط تصویربرداری طوری انتخاب شود که بدون لطمه زدن به کیفیت تصویر، دز جذبی اندام های حساس در حد امکان کاهش داده شود.
  کلیدواژگان: دزیمتری، ترمولومینسانس، سی تی اسکن، فانتوم راندو
 • پدیده عبادی، رامین یعقوبی، فتانه افتخار، کامبیز باقری صفحه 80
  زمینه و هدف
  سقط مکرر خود به خودی به علل مختلف می تواند رخ دهد، که از میان عوامل موثر در ایجاد آن، عوامل عفونت زای ویروسی نیز از شانس زیادی برخوردار می باشند. از میان عوامل ویروسی تاثیرگذار در ایجاد و یا تشدید شرایط سقط مکرر می توان بر اهمیت سیتومگالوویروس و ویروس سرخجه تاکید کرد. سیتومگالوویروس از عفونت های ویروسی است که در سقط های مکرر خود به خودی و مرگ جنینی موثر می باشد. همچنین اگر عفونت با ویروس سرخجه در دوران بارداری و به ویژه در سه ماهه ی اول حاملگی ایجاد شود باعث سقط جنین می گردد؛ بنابراین در این مطالعه میزان تاثیر ویروس های فوق در ایجاد و یا تشدید شرایط بروز سقط مکرر خود به خودی از طریق تعیین سابقه ی سرولوژیکی عفونت سیتومگالوویروس و ویروس سرخجه در خانم های دچار سقط مکرر خود به خودی در مقایسه با افراد دارای حاملگی نرمال شهرستان جهرم مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مورد – شاهدی 120 خانم باردار با علت سقط مکرر نامشخص و 120 خانم باردار که زایمان طبیعی داشتند، به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. از تمامی افراد گروه شاهد و بیمار سرم گیری شد و آنتی بادی IgG ضد سیتومگالوویروس و ویروس سرخجه به روش الیزا اندازه گیری گردید.
  نتایج
  در مطالعه حاضر، 94 نفر از 120 نفر گروه بیماران و 75 نفر از 120 نفر گروه شاهد از نظر وجود آنتی بادی IgG برعلیه سیتومگالوویروس مثبت بوده است. شیوع آنتی بادی بر علیه سیتومگالوویروس در گروه بیمار بیشتر از گروه شاهد بود (P=0.007;OR=2.17; 95%CI=1.18-4.00). همچنین 90 نفر از 120 نفر گروه بیماران و 65 نفر از 120 نفر گروه شاهد از نظر وجود آنتی بادی IgG ضد ویروس سرخجه مثبت بودند. شیوع آنتی بادی ضد ویروس سرخجه در گروه بیمار، بیشتر از گروه شاهد بود (P=0.00004;OR=3.00; 95%CI=1.69-5.33).)
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای عفونت سیتومگالوویروس و ویروس سرخجه در جامعه و همچنین خانم های باردار در این تحقیق نیز تفاوت معنی داری بین میزان شیوع آنتی بادی ضد این دو ویروس در خانم های با سقط مکرر و افراد فاقد سابقه سقط مشاهده گردید. این موضوع که آیا آلودگی با سیتومگالوویروس و ویروس سرخجه می تواند باعث سقط مکرر شود، نیاز به انجام مطالعات تکمیلی در جمعیت های گسترده تر دارد.
  کلیدواژگان: سیتومگالوویروس، سرخجه، سقط مکرر خود به خودی
 • محمود کریمی، شم سالدین نیکنامی، علیرضا حیدرنیا، ابراهیم حاجی زاده صفحه 86
  زمینه و هدف
  افرادی که در سن پایین مصرف سیگار را آغاز می کنند احتمال تبدیل شدن آن ها به سیگاری قهار بیشتر است. علاوه بر این شانس کمتری برای ترک دارند چرا که وابستگی آن ها به نیکوتین شدیدتر است. پژوهش حاضر با هدف تعیین باورهای بهداشتی و الگوی مصرف دخانیات در نوجوانان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که در بین 250 دانش آموز پسر 19- 15 ساله در دبیرستان های زرندیه انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه GYTS و 12 سوال برای بررسی باورهای نوجوانان در رابطه با مصرف سیگار بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری کای دو و تی مستقل در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین سنی شرکت کنندگان 16.47 با انحراف معیار 1.13 بود. شیوع تجربه مصرف سیگار 46% و قلیان 65% بود. 30.4% از نوجوانان، در 15-12 سالگی اولین تجربه مصرف سیگار را داشتند. در میان سیگاری ها 81% اعتقاد داشتند که مصرف سیگار برای سلامتی آن ها مضر است و 41% سعی در ترک داشتند. همچنین 93% اعتقاد داشتند که قادر به ترک سیگار می باشند. همچنین تفاوت معنی داری در میانگین نمره باورهای بهداشتی سیگار آزموده ها و غیر سیگاری ها وجود داشت (0.001 >P.)
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که به نظر می رسد شیوع تجربه مصرف دخانیات در نوجوانان نیز مشاهده می شود؛ لذا طراحی و اجرای راهکارهای مناسب برای پیشگیری و کاهش مصرف ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: نوجوانان، آگاهی، نگرش، دخانیات
 • سیدمحسن حسامی، فریبرز غفارپسند، فرهود نیکویی صفحه 93
  زمینه و هدف
  ناهنجاری های دستگاه تناسلی خارجی جزء ناهنجاری های مادرزادی شایع، خصوصا در نوزادان پسر می باشند که در اکثریت موارد علت مشخصی برای آن ها یافت نمی شود. از آنجا که داشتن اطلاعات پایه ما را در برنامه ریزی برای تشخیص و درمان سریع و کاستن از مشکلات روانی – اجتماعی این بیماران و والدین آن ها یاری خواهد کرد، تصمیم گرفتیم که با انجام این مطالعه به بررسی فراوانی ناهنجاری های دستگاه تناسلی خارجی در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان ولی عصر)عج(شهر فسا بپردازیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه که از نوع توصیفی و مقطعی م یباشد، در کلیه نوزادانی انجام گرفت که از مهرماه لغایت اسفند ماه سال 1389 در بیمارستان ولی عصر شهر فسا متولد شدند. این نوزادان در 24 ساعت اول تولد، توسط متخصص کودکان مورد معاینه عمومی و دستگاه تناسلی خارجی قرار گرفتند. نوزادانی که هر گونه اختلالی در دستگاه تناسلی داشتند، مجددا توسط متخصص اورولوژی ارزیابی شدند و در صورت لزوم بررسی های پاراکلین کیی لازم نیز به عمل آمد. لمس نشدن یک یا هر دو بیضه در داخل یکسه بیضه به عنوان عدم نزول بیضه در نظر گرفته شد. وجود هیدروسل و هرنیا توسط معاینه و سونوگرافی مورد تایید قرار گرفت.
  نتایج
  در طی مدت مطالعه تعداد 885 نوزاد پسر تازه متولد شده بررسی شدند. از بین نوزاد بررسی شده 58 نفر) 5/ 6 درصد(دارای ناهنجاری های دستگاه تناسلی خارجی بودند. از نظر فراوانی ناهنجاری ها، هیدروسل شایع ترین ناهنجاری بود که در 25) 8/ 2 درصد(نوزاد یافت شد. پس از آن عدم نزول بیضه شای عترین آنومالی بود که در 19) 2/1 درصد(نوزاد دیده شد. هیپوسپادیاس در 11) 2/ 1 درصد(نوزاد دیده شد و در 3) 4/ 0 درصد(نوزاد نیز فتق مغبنی دیده شد. انواع و فراوانی هر یک از ناهنجاری ها در نمودار 1 آورده شده است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که هیدروسل، عدم نزول بیضه، هیپوسپادیاس و فتق های مغبنی به ترتیب شای عترین ناهنجار ی های دستگاه تناسلی خارجی در نوزادان تازهمتولد شده در شهرستان فسا می باشند.
  کلیدواژگان: ناهنجاری های مادرزادی، نوزاد پسر
 • فرشید کفیل زاده، فاطمه هوشیاری پور، راضیه افروغ، هوشنگ جمالی، قادر الله وردی صفحه 98
  زمینه و هدف
  پیرن یکی از هیدروکربن های سرطان زا موجود در محیط زیست و یکی از 129 آلوده کننده برتر گرد آوری شده به وسیله آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (USEPA) می باشد. امروزه یکی از روش های مقرون به صرفه که مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است، استفاده از میکروارگانیسم ها برای تجزیه این ترکیبات از محیط زیست، می باشد. هدف از این پژوهش، جداسازی و شناسایی باکتری های بومی توانمند در تجزیه هیدروکربن پیرن در خاک های اطراف مراکز دفن زباله در شیراز و بررسی رشد باکتری های جدا شده در حضور غلظت های متفاوت ترکیب آلی مذکور می باشد.
  مواد و روش ها
  نمونه برداری از خاک های اطراف محل های دفن زباله در شیراز انجام و پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه تعداد باکتری ها در محیط کشت حاوی g/l 0.6 پیرن و محیط کشت فاقد پیرن شمارش گردید. باکتری های جداشده توسط محیط های غنی سازی شده با هیدروکربن پیرن جداسازی و با کمک روش های استاندارد (ویژگی کلنی، خواص میکروسکوپی، تخمیر قندها و تست های بیو شیمیایی) شناسایی شدند. سنتیک رشد باکتری های جداسازی شده طی 7 روز متوالی در فواصل 12 ساعته ارزیابی شد.
  نتایج
  تعداد باکتری ها در محیط بدون پیرن بالاتر از محیط حاوی پیرن گزارش شد (cfu/g). باکتری های جدا شده شاملMaycobacterium spp.، Micrococcus spp.، Pseudomonas spp.، Bacillus spp. بودند. هر 4 باکتری جدا شده در حضور g/l 0.6 پیرن و در فواصل روزهای سوم و چهارم بهترین رشد را از خود نشان دادند.
  نتیجه گیری
  جداسازی باکتری های موثر در تجزیه پیرن این امکان را فراهم می سازد که روش های نوین با کارایی بیشتر برای حذف این آلاینده های آلی سرطان زا از محیط زیست پدید آید و همچنین از باکتری های جدا شده در این تحقیق می توان برای بهبود بخشیدن جمعیت میکروبی مناطق آلوده به پیرن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تجزیه زیستی، پیرن، مایکوباکتریوم، باسیلوس، کارسینوژن، محل های دفن زباله
 • علی میرزایی، جمشید محمدی، نوشین میرزایی، مهسا میرزایی صفحه 104
  زمینه و هدف
  رادیکال های آزاد باعث ایجاد بیماری های زیادی در انسان می شوند. آنتی اکسیدان ها با خنثی سازی رادیکال های آزاد از یک طرف باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و سکته می شوند و از طرف دیگر از پیشرفت سرطان ها جلوگیری می کنند.
  مواد و روش ها
  پس از تهیه و جمع آوری گیاهان مورد مطالعه و خشک نمودن آن ها در سایه در مجاورت هوا پودر گردید و عصاره های هیدروالکلی (اتانول 70%) به روش ماسراسییون تهیه و نتایج تمام آزمایش ها بر حسب گرم عصاره گزارش گردید. در این مطالعه برای ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی از پنج آزمون دی فنیل پیکریل هیدرازیل، فعالیت آنتی اکسیدانی معادل ترولکس، فعالیت آنتی اکسیدانی آهن احیا شده، آزمون فسفومولیبدینم و قدرت احیاکنندگی استفاده شد. برای اندازه گیری ترکیبات آنتی اکسیدانی آزمون فنل تام بکار رفت.
  نتایج
  محتوای فنلی برای نمونه ها در محدوده بین 3/154-74 میلی گرم در گرم عصاره بود. بیشترین و کم ترین مقدار فعالیت به دام اندازی رادیکالی آزمون دی فنیل پیکریل هیدرازیل بین 6/19-5/15 میکرو مول ترولکس بود. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی معادل 753 ترولکس و کم ترین 2/124 میکرو مول ترولکس بود. محدوده مقدار فعالیت آنتی اکسیدانی آهن احیا شده از 8/234 تا 1169 میکرو مول آهن فروس در میلی گرم عصاره بود. میزان فنل تام بارهنگ (3/154) و فعالیت ضد رادیکالی دی فنیل پیکریل هیدرازیل (1856) فعالیت ضد رادیکالی معادل ترولکس آن (753) میکرو مول ترولکس بود که دارای بیشترین مقدار بود. میزان فعالیت آنتی اکسیدانی به دو روش فسفومولیبدینم 870-3/513 میکرو مول ترولکس و احیاء آهن در محدوده 26/1-31 بود. بارهنگ در این دو روش دارای ماکزیمم فعالیت بود.
  نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی پنج گیاه نام برده در تمامی مدل های مورد مطالعه سطوح مختلفی از فعالیت آنتی اکسیدانی از خود نشان دادند. بهترین فعالیت آنتی اکسیدانی مربوط به گیاه بارهنگ بود.
  کلیدواژگان: فعالیت آنتی اکسیدانی، گیاهان داروئی، فنل تام، بارهنگ
 • کامبیز باقری، رامین یعقوبی، محمدحسین کریمی، میترا میرزایی، مانی رمزی صفحه 112
  زمینه و هدف
  ویروس HGV عضو خانواده فلاوی ویریده و دارای ژنوم RNA می باشد و از نظر شباهت ترادف های نوکلئوتیدی و اسید آمینه ای به HCV شباهت زیادی دارد. این ویروس به دلیل توانایی درگیری لنفوسیت ها برای طولانی مدت این امکان را داشته تا در ایجاد و یا پیچیده کردن عوارض بالینی مبتلایان به سرطان خون نقش داشته باشند؛ بنابراین در این مطالعه میزان شیوع عفونت ویروس های HBV، HGV و HCV در مبتلایان به سرطان های خون مورد بررسی قرار می گیرد.
  مواد و روش ها
  برای بررسی میزان شیوع عفونت های ویروسی HBV، HGV و HCV در بیماران مبتلا به انواع سرطان های خون و افراد سالم نمونه های خون محیطی به همراه EDAT، از 100 بیمار و 110 فرد سالم که در شهرهای جنوب استان فارس شامل لار، لامرد و گراش ساکن بودند در طی سال های 87-1385 جمع آوری و پلاسمای مورد نظر از آن ها استخراج گردید و سپس توسط آزمایش های سرولوژی (ELISA) و مولکولی (PCR و RT-PCR) در مراکز تحقیقات هماتولوژی و پیوند اعضاء بیمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان نقش فاکتورهای خطرساز در ایجاد عفونت ویروس های فوق مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
  نتایج
  آنتی بادی ضد آنتی ژن E2 ویروس HGV در 5% از مبتلایان به سرطان خون و 1/1% از افراد سالم تشخیص داده شدند. ویرمی ویروس HGV در 2% از بیماران مبتلا به سرطان خون شناسایی شد. همچنین تفاوت معنی دار میان شیوع آنتی بادی ضد ویروس HGV در میان افراد بیمار و سالم مشاهده گردید (037/0P=). سرواپیدمیولوژی آنتی بادی ضد ویروس HCV در 7% از مبتلایان به سرطان خون شناسایی گردید. همچنین شیوع مولکولی ژنوم HCV در 4 بیمار مورد بررسی شناسایی گردید. میان ویرمی HCV در افراد بیمار در مقایسه با افراد سالم تفاوت معنی دار)02/0 (P= مشاهده گردید. از طرف دیگر ویرمی ویروس HBV در 2 بیمار مورد بررسی شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود عفونت های HGV و HCV در بیماران مبتلا به سرطان خون در ناحیه جنوب استان فارس، پیشنهاد می گردد که مطالعات مشابهی در سایر نقاط کشور انجام گردد تا از عواقب گسترش این عفونت ها در سایر افراد جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: سرطان خون، ویروس هپاتیت نوع G، ویروس هپاتیت نوع B و ویروس هپاتیت نوع C
 • صابر ایمانی، زهرا زاغری، سعید رضایی زارچی، علی محمد زند، محمد دورودیان، حسین بری ابرقوی، فاطمه لطفی صفحه 119
  زمینه و هدف
  استفاده از نانوذرات اکسید فلزی جهت مقابله با عفونت های باکتریایی به عنوان روش جایگزین آنتی بیوتیک ها می تواند موثر باشد. در این تحقیق خواص ضد باکتریایی نانومواد CrO و CoFe2O4 علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، به عنوان یکی از باکتری های بیماری زای مهم و شایع، برای رسیدن به ظروف استریل نانویی مورد بررسی قرار می گیرد.
  مواد و روش ها
  در مرحله اول غلظت های 2/0، 4/0، 6/0، 8/0 و 1 درصد از هر کدام از نانوذرات با بررسی OD محیط کشت به طور جداگانه بررسی شد. جهت دست یابی به بهترین ترکیب باکتری کشی درصدهای مختلفی از هر دو نانوذره نیز با هم بررسی شدند. سینتیک کشندگی نانوذرات در دوره های زمانی 2 ساعته محاسبه شده و با قدرت سایر آنتی بیوتیک های رایج مقایسه گردید. نسبت حداقل غلظت مهارکنندگی رشد به حداقل غلظت کشندگی (MIC/MBC) برای نشان دادن قدرت باکتری کشی نانوذرات به روش رقیق سازی میکرویی (Microdilution) محاسبه شد.
  نتایج
  بهترین غلظت از نانوذره که بالاترین خاصیت باکتری کشی را دارد در حضور غلظت 1% از CrO بدست آمد که چگالی نوری محیط کشت استافیلوکوکوس اورئوس را نسبت به گروه کنترل 6/4 برابر کاهش داده بود (001/0< p). نسبت 70% کروم به 30% اکسید آهن بهترین خاصیت باکتری استاتیکی را داشت که کاهش 3/3 در OD در مقایسه با گروه کنترل داشت (05/0< p). بهترین سینتیک کشندگی با نرخ زنده مانی در حضور 1% CrO و CoFe2O4، به ترتیب 24 و 36 ساعت بدست آمد. قدرت باکتری کشی نانوذرات CrO و CoFe2O4 در غلظت بحرانی 1% به ترتیب حدود 67 و 56 درصد بدست آمد. نسبت MIC/MBC برای دو نانوذره CrO و CoFe2O4 به ترتیب حدود 2/0 و 4/0 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که نانوذره CrO در مقایسه با نانوذره CoFe2O4 از قدرت باکتری کشی بالاتری برای مقابله با استافیلوکوکوس اورئوس برخوردار است؛ لذا در صورت تکمیل این آزمایشات از تلفیق نانوذرات اکسید فلزی در محیط هایی حساسی چون ظروف نگهداری مواد خوراکی و... می توان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: نانوذرات فلزی CrO و CoFe2O4، اثر ضد باکتریایی، استافیلوکوکوس اورئوس
|
 • Makoolati Z., Naghdi M Page 51

  Primordial germ cells (PGCs) are highly specialized cell population that arises from the epiblast in vivo. There are three critical steps in the life cycle of these cells: 1-Specification 2-migration and proliferation 3-prenatal and postnatal sex specific development. Specification of germ cells in epiblast occurs due to signals secreted from extraembryonic tissues. Primordial germ cells are required for continuation and development of the species. Thus, differentiation and purification of these cells from different cell sources is valuable for research, genetical analysis of germ cell development, epigenetic eveluation and infertility treatment. The most important part in the germ cell differentiation includes; optimum media selection, distinguishing and purification of differentiated cell. Several studies about in vitro PGC differentiation have been reported. In order to distinguish PGCs in vitro, specific markers which are expressed in these cells are used. Furthermore, functional ability of these cells for production of offspring can be employed for this purpose.

 • Barati M., Darabi D., Moghimbeigi A., Afsar A Page 60
  Background and Objective
  Hypertension is the most important cause of all cardiovascular diseases, stroke, heart attack, renal disease, which is usually incurable. Management of the disease requires a certain degree of self-regulation. The aim of this study was to investigate the self-regulation behaviors of hypertension and related factors among hypertensive patients.
  Materials and Methods
  This Cross sectional study was carried out on 328 hypertensive patients referring to rural health centers of Bahar District in Hamadan Province, who were selected in two stages. First, the rural health centers were selected through cluster sampling in Bahar District and then the patients were selected by simple sampling method in the rural health centers. Data was gathered using a questionnaire whose reliability and validity were approved by the experts; (α=0.83). Data was analyzed by SPSS13 software program using coefficient correlation, T-Test, One-way Anova.
  Results
  The average score of self-regulation scale was 7.26 that indicated 7.9 of hypertensive patients have a good status in self-regulation behaviors. Significant differences in average score of self-regulation behaviors related to, age, gender, education level, marital status, and blood pressure were seen in last follow up (P<0.05).
  Conclusion
  The findings show that, health systems and authorities in addition to qualitative studies should pay more attention to the benefits, barriers and potential threats in the auto regulation of blood pressure behavior. Also more active and powerful health education units, medical refresh courses, and regular targeted training classes should be held for the patients.
 • Mirfard M., Johari H., Mokhtari M., Hematkhah V., Jamali H., Allahverdi Gh Page 67
  Background and Objective
  Cyclophosphamide (with the brand name of Endoxana) is an anti-cancer drug used in chemotherapy. The side effects of this drug include anoretic، nausea، decrease in genital gland function، creating amenorrhea، azoospermia and oligospermia. Garlic has been used throughout history as a medicinal drug and a beneficial spice in cooking. The beneficial effects of garlic which have been studied are its anti-oxidant، antibacterial، anti- atherosclerosis، anti-blood platelet effects as well as its role in reducing blood glucose and fat. Garlic has many compounds mostly contain a sulfuric content such as Di-alkyl Di-sulfide (Alicin)، Di alyl Di sulfide (DAS)، that caused antioxidant and protective properties.
  Materials and Methods
  Cyclophosphamide and garlic extract were given to 56 rats for a period of 28 days. The rats were weighted and after anesthesia، their testis was taken out and tissue dissections were obtained، Student t-test was applied for the statistical analysis.
  Results
  The results show that cyclophosphamide alone leads to a reduction in body and testis weight، and spermatogenesis compared to the control group. In the group that used cyclophosphamide along with garlic extract، as the dose of extract increased، the body and testis weight and spermatogenesis increased in the rats.
  Conclusion
  It seems، the existing compounds in garlic extract can control active metabolites caused by cyclophosphamide and the destructive effect of this drug. Prescribing garlic extract along with cyclophosphamide can possibly be beneficial and effective due to the anti-oxidant characteristics of garlic and also its effect on reducing harmful metabolites.
 • Haddadi Gh, Mehdizadeh S., Haddadi Mb, Meshkibaf Mh Page 75
  Background and Objective
  Computed tomography (CT) represents 11% of all diagnostic radiology procedures but it contributes to almost 67% of the total effective dose to the human population. In head and neck CT which consist of 1/3 of total CT scans, other critical organs such as lenses and thyroid are in the radiation field. Also in the abdomen and pelvis scan, irradiation of ovaries is unavoidable. Because of high sensitivity of these organs, the probability of abnormality and cancer in these organs has increased. Therefore the dose assessment in these organs is very important. The aim of this study is to estimate the absorbed dose in critical organ of patient undergoing common head, neck, abdomen and pelvic spiral CT scan.
  Materials and Methods
  In this study, Lithium fluoride thermo luminescent dosimeters (TLD-100, Harshaw) were used to determine the absorbed dose of critical organ of tissue equivalent rando phantom (Alderson research industries, Inc, Stanford, Conn, U.S.A). The phantom was sectional in design and manufactured with a 2.5 cm slab thickness. Each section contained some holes that allowed accommodation of TLDs. At least two crystals were placed in each hole. The average value of the TLD readings was taken as the organ dose. Readouts were obtained on a Harshaw 4500 reader (Harshaw, Ohio, USA). For calibration, the annealed dosimeters were exposed to an X-ray beam resulting from 120 kVp tube voltage and calibration curve was plotted.
  Results
  Result of this study showed during head CT scan the maximum absorbed dose belongs to occipital bones skin. Which were about 11.45 mGy and the minimum absorbed dose belong to thyroid gland which was 0.5 mGy. During abdomen & pelvic spiral CT, the maximum absorbed dose of abdomen skin was 23.32 mGy and the minimum absorbed dose in the eye region was 0.15 mGy. The readout results are correlated with the results of spiral CT detector with the “ALARA” principle, we recommend suitable techniques should be selected to reduce absorbed dose of critical organ without reducing image quality.
  Conclusion
  More research is required to investigate whether modification of the parameters used during routine spiral CT scan can be limited absorbed dose of critical organ without a significant loss of image quality.
 • Ebadi P., Yaghobi R., Eftekhar F., Bagheri K. Page 80
  Background and Objective
  Recurrent spontaneous abortion occurs by different etiological causes including viral infections. Cytomegalovirus and rubella infections can cause or promote the recurrent fetal loss. Cytomegalovirus is one of the important viral infections which may play a role in recurrent spontaneous abortion. Also, rubella virus infection can induce abortion especially in the first trimester of pregnancy. Thus, in this study the prevalence of anti-cytomegalovirus and rubella IgG antibody are measured in both pregnant women with and without recurrent spontaneous abortion.
  Materials and Methods
  A case-control study was carried out on 120 women who had a history of unexplained recurrent spontaneous abortion and 120 pregnant women with normal delivery as controls. Serum samples from each group were collected and anti-cytomegalovirus and rubella IgG antibody were assayed by ELISA methods.
  Results
  Anti-cytomegalovirus antibody was diagnosed in 94 and 75 of each group of patients or controls respectively. The Significant differences are as follows (P=0.007; OR=2.17; 95%CI=1.18-4.00). Also, Anti rubella antibody was diagnosed in 90 and 65 of 120 patients or controls, respectively. The significant differences are (P=. 00004; OR=3.00; 95% CI=1.69- 5.33) when compared with each other.
  Conclusion
  Based on the high prevalence of cytomegalovirus and rubella infection in our community, especially in pregnant women, also according to this study, the significant differences were found between the prevalence of these viruses in pregnant women with recurrent abortion and pregnant women without the history of abortion. To reach to a concrete conclusion, further studies with larger population should be carried out.
 • Karimy M., Niknami S., Heidarnia A., Hajizadeh I. Page 86
  Background and Objective
  When smoking is initiated at a young age, the risks of heavy smoking and nicotine dependence ncreases, Furthermore, among those with early onset of cigarette smoking, cessation ould be more difficult. The purpose this study was the assessment of health belief and patterns of cigarette smoking mong adolescent students.
  Materials and Methods
  This research is an analytical and descriptive sectional study, carried out on 250 male students (15- 9 years) of Zarandieh city high schools. Data collection was done by GYTS questionnaire hich consist of twelve health elief question about cigarette smoking. Data analysis was performed using t-test and chi-square. P-value less than 0.05 ere considered significant.
  Results
  The mean age of participants was 16.47 ± 1.13 years. The prevalence of cigarette smoking experience was 46% nd water pipe use was 65%. The age of smoking onset was 12-15 years in 30.4% of the smokers. Among the smokers, 81%believed that smoking is harmful to health, 93.0% believed that they were able to quit smoking, 41% had tried to quit smoking. he significant differences between mean score of health beliefs about smoking among the smokers and nonsmokers ere (p < 0.001).
  Conclusion
  The prevalence of smoking experience is high among Zarandieh adolescents. Therefore, it is necessary to evelop more effective strategies for smoking prevention and cessation.
 • Hesami M., Ghafarpasand F., Nikouee F Page 93
  Background and Objective
  Congenital anomalies of external genitalia are one of the most frequently congenital anomalies especially in the boys neonates، that in many cases no definite cause was found، having basic knowledge will help us for early diagnosis planning، early treatment and decreasing psycho-social problems of these patients and their parents. This study was carrying out to survey of congenital anomalies of external genitalia among boy neonates born in Valiasr hospital- Fasa، Iran.
  Materials and Methods
  This study is a descriptive، cross sectional study، that was done with all of neonates who were born from October until March 2011 in valiasr hospital-Fasa. Sample was examined by pediatrician for general and external genitalia assessment. Neonates with reproductive disease reassessed by urologist physician and paraclinical assessment were done if it was necessary. Impalpable one or both testes in scrotum defied as undescended testis. Having hydrocele and hernia was confirmed by physical exam and sonography.
  Results
  During the study 885 recently born boy neonate were assessed. Among participants 58 boys (%6. 5) have congenital anomalies of external genitalia. Hydrocele was the most frequent anomaly that was seen in 25 boy neonates (%2. 8). The second anomaly was undescended testis that was observed in 19 boy neonates. (%2. 1). Then hypospadias in 11 neonates (%1. 2) and inguinal hernia in 3 neonates (%0. 4) were seen.
  Conclusion
  This study showed that hydrocele، undescended testis، hypospadias and inguinal hernia are orderly the most frequent congenital anomalies of external genitalia in recently born neonates in Fasa.
 • Kafilzadeh F., Hoshyari Pour F., Afrough R., Jamali H., Allahverdi Gh Page 98
  Background and Objective
  Pyrene is a kind of carcinogen hydrocarbon in environment and one of the top 129 pollutants as ranked by the U.S.Environmental Pretection Agency (USEPA). Today’s commodious method that is considered by many researchers is the use of microorganisms to degrade these compounds from the environment. The goal of this research is separation and identification of the indigenous bacterias which are effective in decomposition of Pyrene hydrocarbon from soils around Shiraz Landfills. Isolated bacteria growth in the presence of different concentrations of the aforesaid organic pollutant was evaluated.
  Materials and Methods
  Taking samples from Landfills were done after transportation them to the laboratory. The numbers of the bacterias were counted in a medium including Pyrene 0.6 g/l and in another medium without Pyrene. The isolated bacterias were separated by the enriched medium of hydrocarbon Pyrene and were recognized accordance with standards methods (specialty of colony, microscopic properties, fermentation of sugars and biochemical test).The kinetic growth ofthe separated bacterias was evaluated every 12 hours during 7 successive days.
  Results
  It was reported that the numbers of the bacterias in the medium without Pyrene is more than those with Pyrene (cfu/g). The separated bacterias were included Bacillus spp., Pseudomonas spp., Micrococcus spp., Mycobacterium spp. These four isolated bacterias showed the best growth with Pyrene 0.6 g/l during third and fourth days.
  Conclusion
  The separating bacterias, effecting in decomposition of PAH, make this possibility that the modern methods with more efficiency to be created for removing the carcinogen organic polluters from the environment. Moreover, the separated bacterias (relating to this research) can be applied to develop the microbial population in the areas that polluted with Pyrene.
 • Mirzaei A., Mohammadi J., Mirzaei N., Mirzaei M Page 104
  Background and Objective
  Free radicals are highly reactive molecules may cause great damage to cell membranes and DNA and Result in inducing oxidation DNA mutations leading to cancer, degenerative, and other diseases. Plant antioxidant derived may be preventive of free radical damages.
  Materials and Methods
  The Stems and flower sample of plants air-dried, finely ground and were extracted by ethanol: water (70:30) for 48 h. Extracts were filtered and dried under vacuum. The antioxidant activity of five ethanolic extract of medicinal plants (Descurainia Sophia, Plantago major, Trachyspermum copticum L, Coriandrum sativum and Trigonella foenum-graecum) from Iran were analysed by five different methods [1,1- diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical, 2,2,azinobis-3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS) radical cation, Ferric-reducing antioxidant power assay (FRAP), phosphomolybdenum (PMB) and reducing power (RP)]. In addition, for determination of antioxidant components total phenolic content was also analyzed.
  Results
  The total phenolic content of medicinal plant ranges from 74 to 154.3 mg Gallic acid/g extract as measured by the Folin–Ciocalteau method. Values of DPPH varied from 15.5 to 19.6 μmol trolex/g. FRAP ranged from 124.2 to 753 μmol of Fe(II)/g extract. Antioxidant activity of the Plantago major was always higher compared to the other plants extracts values of total phenols content and antioxidant capacity by DPPH, ABTS, FRAP, (154.33 mg GAE/g, 1856 μmol trolox, 750 μmol trolox and 1169 μmol of Fe(II)/g, extract respectively). The range of total antioxidant activity by phosphomolybdenum method was 513.3 to 870 μmol trolox/g. The reducing ability of the tested extracts was between 0.31-1.26. Plantago majorwas also highest activity in both tests.
  Conclusion
  This study clearly demonstrated that Plantago major crude extract exhibit significant antioxidant activity.
 • Bagheri K., Yaghobi R., Karimi Mh, Mirzaei M., Ramzi M Page 112
  Background and Objective
  Hepatitis type G virus (HGV) is a flavivirus with RNA genome which has high nucleotide and amino acid similarity with HCV. HGV can infect blood lymphocytes for long period and may have role in inducing or complicating the clinical outcomes in patients with hematological malignancies. Therefore in this study the prevalence of HGV, HCV, and HBV infections were evaluated in patients with hematological malignancies.
  Materials and Methods
  In this study EDTA treated blood samples were collected from 100 patients with hematological malignancies and 110 healthy controls of southern cities of Fars province (Lar, Lamerd, Grash) Iran. The serologic and molecular markers of HGV, HCV, and HBV were analyzed by ELISA and PCR and RT-PCR methods, respectively in Hematology Research Center and Transplant Research Center, Namazi hospital, Shiraz University of Medical Sciences. Also the role of some risk factors in pathogenesis of these hepatitis viruses was studied statistically.
  Results
  Antibody against E2 antigen of HGV was diagnosed in 5% and 1.1% of patients with hematological malignancies and healthy controls, respectively. Significant difference was found between the prevalence of HGV antibodies in patients with hematological malignancies and healthy controls (P=0.037). The HCV antibody and prevalence of HCV- RNA was detected in 7% and 4% of patients with hematological malignancies respectively. Significant difference was found between the prevalence of HCV-RNA in patients with hematological malignancies and healthy controls (P=0.02). Also HBV viremia was found in 2% of patients.
  Conclusion
  In this study the significant presentation of HGV and HCV were found in patients with hematological malignancies compared with healthy controls. However, the results suggest that similar study should be carryout to evaluate the prevalence of this viral infection in other part of Iran, to control the spreading of these infections to other people.
 • Imani S., Zagari Z., Rezaei-Zarchi S., Zand Am, Dorodiyan M., Bariabarghoyi H., Lotfi F Page 119
  Background and Objective
  The use of metal oxide nanoparticles can be effective to eliminate the bacterial infections, as an alternative to antibiotics. In this study, antibacterial properties of nonmaterials of CrO and CoFe2O4 are investigated against Staphylococcus aureus as a major and prevalent pathogenic bacterium to achieve sterile nano-containers.
  Materials and Methods
  Different concentrations of CrO and CoFe2O4 nanoparticles, (0.2, 0.4, 0.6, 0.8, and 1%) of each, were examined with respect to their optical density (OD) culture separately. Different percentages of each nanoparticles were also examined together for the best antibacterial combination. Kinetics of Bactericidal of nanoparticles were calculated in two-hour periods and were compared with the power of other common antibiotics. Ratios of MIC/MBC were calculated by Micro dilution method, to demonstrate the bactericidal power of nanoparticles.
  Results
  The best concentration of the nanoparticles with the highest effect of bactericidal was obtained in the presence of 1% concentration of CrO that the OD of S. aureus culture medium had reduced 4.6 times than the control group (p<0.001). Ratio of 70% CrO to 30% CoFe2O4 was the best of the bacteriostatic properties that OD was reduced 3.3 times than the control group (p<0.05). Best kinetics of bactericidal with survival rate in the presence of 1% CrO and CoFe2O4 were obtained in 24 and 36 hours respectively. In critical concentration of 1% CrO and CoFe2O4 bactericidal power was about 67 and 56 % respectively. The MIC/MBC rate for CrO and CoFe2O4 was obtained 0.2 and 0.4 respectively.
  Conclusion
  The results showed that CrO nanoparticle compared with CoFe2O4 has a higher bactericidal power for S. aureus infection. Therefore, by completion of these experiments and the use of metal oxide nanoparticles complex in sensitive environments such as food storage containers, etc. are suggested.