فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 11 (پاییز 1390)
 • پیاپی 11 (پاییز 1390)
 • 154 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/10/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • دکتر سیدحسین علوی طبری، اعظم ولیزاده لاریجانی، حمیده اثنی عشری صفحه 4
  هدف این تحقیق بررسی رابطه طول دوره همکاری حسابرس با صاحبکار وکیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. در این راستا از متغیر تعداد گردش حسابرس به منظور سنجش طول دوره همکاری حسابرس و از متغیر محافظه کاری به منظور سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری استفاده گردید. محافظه کاری نتیجه رسیدگی حسابرسان و نشان دهنده استقلال واقعی آنها می باشد. یکی دیگر از ابعاد استقلال حسابرسان، استقلال ظاهری است که ناشی از اعتماد سرمایه گذاران فعال در بازار نسبت به آن ها می باشد. در این تحقیق، به منظور سنجش استقلال ظاهری حسابرسان، از متغیر محتوای اطلاعاتی سود خالص استفاده شد.
  سه مدل باسو 1997، بال و شیواکومار 2005 و بال و کوتاری و رابین 2001، جهت تعیین سطح محافظه کاری به کارگرفته شده در شرکت ها مورد استفاده قرارگرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، 131 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1388-1380 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون مدل بال، کوتاری و رابین حکایت از آن داشت که افزایش طول دوره همکاری حسابرس با صاحبکار منجر به افزایش محافظه کاری در صورت های مالی می گردد. آزمون مدل استون و هریس نیز نشان دهنده بیشتر بودن محتوای اطلاعاتی سود خالص در شرکت های با گردش حسابرس بالا بود.
  کلیدواژگان: تعداد گردش حسابرس، استقلال واقعی حسابرس، استقلال ظاهری حسابرس، محافظه کاری، کیفیت اطلاعات حسابداری
 • دکتر عبدالمهدی انصاری، عبدالحسین طالبی نجف آبادی، نرجس کمالی کرمانی صفحه 20
  امروزه افراد زیادی از اطلاعات صورت های مالی جهت تصمیم گیری های خود استفاده می نمایند و برای این منظور باید از قابلیت اتکای این اطلاعات اطمینان حاصل کنند. نظر حسابرس برای گواهی و اعتبار بخشی به صورت های مالی و پشتیبانی از استفاده کنندگان اطلاعات ارائه می گردد.
  اگر حسابرس از صاحبکار مستقل نباشد، نظرش چیزی به اعتبار صورت های مالی نمی افزاید. در واقع، بدون استقلال، حسابرسی کاری بی معنا است. استقلال اساس خدمات اطمینان بخشی و شهادت دهی است؛ از طرفی یکسری شرایط و عوامل وجود دارند که مکن است استقلال حسابرس را به خطر اندازند که باید مورد توجه قرار گیرند، لذا در این تحقیق این موضوع بررسی شده است که آیا اندازه موسسه حسابرسی و اندازه شرکت صاحبکاردر شرایط ارائه همزمان خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی می تواند بر استقلال حسابرس تاثیر داشته باشد و همچنین رابطه بین میزان حق الزحمه غیر حسابرسی و استقلال و اثر رعایت فاصله زمانی مناسب بین خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی بر استقلال از دیدگاه دانشگاهیان (اساتید، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته حسابداری) و تحلیلگران بورس اوراق بهادار بررسی شده است. جهت بدست آوردن حجم نمونه از روش حداکثر خطا استفاده گردیده که حجم نمونه مطلوب 130 محاسبه شد. پس از توزیع پرسش نامه برای گرد آوری اطلاعات لازم، در نهایت 126 پرسش نامه مورد پذیرش قرار گرفت. جهت آزمون فرضیات، آزمون نسبت به کار برده شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق، حاکی از این است که وجود فاصله زمانی مناسب بین خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی باعث حفظ استقلال می گردد، میزان حق الزحمه غیر حسابرسی با وجود افشا در گزارش های صاحبکار بر استقلال حسابرس تاثیر دارد و اینکه موسسه حسابرسی و شرکت صاحبکار چه بزرگ باشند، چه کوچک، به هر حال ارائه خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی به طور همزمان بر استقلال حسابرس تاثیر گذار است.
  کلیدواژگان: خدمات حسابرسی، استقلال حسابرس، خدمات غیر حسابرسی، اندازه شرکت صاحبکار، اندازه موسسه حسابرسی
 • دکتر محمدحسین ستایش، لیلا کریمی، زهره کریمی صفحه 36
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل: حجم نقدینگی، واردات، صادرات و تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش اطلاعات مربوط به دوره زمانی 1386-1380 برای 119 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار داده است. به این منظور از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین صادرات با ساختار سرمایه و وجود رابطه معنادار بین حجم نقدینگی، واردات و تولید ناخالص داخلی با ساختار سرمایه، در بازار سرمایه ایران می باشد. علاوه بر آن، نتایج حاکی از آن است که بین تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت معنادار وجود دارد، در حالیکه بین حجم نقدینگی و واردات با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: حجم نقدینگی، واردات، صادرات، تولید ناخالص داخلی، ساختار سرمایه
 • دکتر غلامحسین تقی نتاج، علی اصغر بهرامیان صفحه 50
  تحقیق حاضر به بررسی اعمال آزمون در مورد میزان اثر بخشی کنترل های داخلی در محور های پنجگانه (محیط کنترلی، فعالیتهای کنترلی، ارزیابی ریسک، اطلاعات و ارتباطات، پایش) در شرکت سرمایه گذاری موضوع پژوهش به منظور ارزیابی میزان استفاده بهینه از منابع اقتصادی؛ انسانی و اجتماعی تهیه گردیده است.
  روش پژوهش به لحاظ جمع آوری اطلاعات پیمایشی و به لحاظ تجزیه و تحلیل اطلاعات؛ توصیفی است که به صورت تکنیک پرسشنامه مصاحبه گونه و استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی اطلاعات مالی و حسابداری شرکت انجام شده است. با توجه به اینکه تحقیق توصیفی است،اساسا«از آماره های مد، میانه، میانگین و واریانس برای توصیف داده ها استفاده شده است.
  نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که ارزیابی اثر بخشی کنترل های داخلی که از طریق اجرای مدلی عملی و با استفاده از طرح کوزو بدست آمده مورد اطمینان میباشد.
  کلیدواژگان: کوزو، ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی، اشتباهات، تقلب، اعمال غیر قانونی
 • دکتر محمدجواد شیخ، نجمه روزبخش صفحه 64
  پیش بینی بخش مهمی از فرایند تصمیم گیری است، چون تصمیم گیری، آنچه را که در آینده رخ خواهد داد منعکس می سازد. در تصمیم گیری اقتصادی نیز پیش بینی مالی یک فعالیت معمول است. هر تصمیم اقتصادی، مستلزم انتخاب یکی ازگزینه های مختلف برای رسیدن به هدفی معین، که شامل انتخاب گزینه ای با انتظار برای دریافت منافع بیشتر در آینده می باشد. در تحقیقات گوناگون از ابزارهای متفاوتی برای پیش بینی جریان های نقدی استفاده شده است. در تحقیق پیش رو با رویکردی جدید، محتوای اطلاعاتی اقلام صورتهای مالی اساسی شامل اقلام تعهدی، سود عملیاتی و جریان های نقدی به تفکیک و ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته تا ارزش محتوای افزاینده اطلاعاتی این صورتهای مالی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی تعیین شود.
  بر اساس یافته های تحقیق که از بررسی داده های 80 شرکت به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش همبستگی مقطعی بدست آمده است، مدل ترکیبی اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی دارای بیشترین محتوای اطلاعاتی جهت پیش بینی می باشد و بعد ازآن مدل ترکیبی سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی ومدل ترکیبی اقلام تعهدی و سود عملیاتی قرار می گیرند. در ضمن بررسی نتایج مدل های رگرسیون ساده نشان می دهد که اقلام تعهدی برای یش بینی جریان های نقدی فاقد بار اطلاعاتی هستند و سود عملیاتی نیز از بیشترین محتوای اطلاعاتی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: اقلام تعهدی سود، سود عملیاتی، جریان های نقدی عملیاتی، محتوای افزاینده اطلاعات
 • دکتر سیدعلی حسینی، دکتر غلامرضا کرمی، محمد عبدزاده کنفی صفحه 80
  تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی، سلامت مالی و وزنی را که بازار در زمان ارزشگذاری سهام به سودخالص و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می دهد صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین نشان داده اند، وزنی را که بازار در زمان ارزشگذاری سهام به سودخالص و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می دهد تابعی از سلامت مالی شرکت می باشد بدین صورت که اگر شرکتی دارای سلامت مالی بالایی بوده و در سال جاری سود گزارش نماید، بازار با درنظر گرفتن سلامت مالی و پیش بینی این موضوع که به احتمال زیاد این سود در آینده نیز تداوم خواهد داشت، در هنگام ارزشگذاری سهام به سودخالص نسبت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام وزن بیشتری خواهد داد. از طرف دیگر اگر شرکتی دارای سلامت مالی بالایی باشد ولی در دوره جاری زیان گزارش نماید، بازار با در نظر گرفتن سلامت مالی بالا و تصور اینکه شرکت این وضعیت را در سالهای بعد معکوس نموده و سود گزارش خواهد کرد، در هنگام ارزشگذاری سهام وزن بیشتری را برای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در نظر می گیرد. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و سلامت مالی شرکت بوده و نتایج تحقیقات قبلی که بطور خلاصه در بالا ذکر شده را تائید می نمایند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاران نهادی، سلامت مالی، ارزش گذاری سهام
 • دکتر اسفندیار ملکیان، دکتر احمد احمدپور، منصور محمدی صفحه 96
  در این پژوهش رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1383-1387 انتخاب گردیده است. برای برآورد مدل آماری تحقیق روش رگرسیون با استفاده از داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه منفی بین اندازه شرکت، داراییهای ثابت مشهود و اهرم با وجه نقد نگهداری شده می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که جریان های نقدی، سودآوری و فرصت های رشد رابطه مثبتی با وجه نقد نگهداری شده دارند. نتایج این پژوهش می توانند به واسطه انگیزه هزینه های معاملات و انگیزه احتیاطی در خصوص نگهداری وجه نقد توضیح داده شوند.
  کلیدواژگان: نگهداری وجه نقد، انگیزه هزینه های معاملات، انگیزه احتیاطی، تئوری های مبادله ای و سلسله مراتبی
 • دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی، اعظم پوریوسف صفحه 110
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سبک شناختی ارزیابان سهام بر ارزیابی و برآورد قیمت سهام می باشد. فرضیه های تحقیق بر مبنای تقسیم بندی هرمان ویتکین از سبک شناخت می باشد. تحقیقات نشان داده است که مقدار مستقل از زمینه و وابسته به زمینه، قویترین شواهد مربوط به سبک های شناختی در روان شناسی شخصیت است. افراد وابسته به زمینه، توانایی کمتری برای رسیدن به ادارک و مشاهدات صحیح از طریق نادیده گرفتن زمینه یا بافت دارند، بنابراین ممکن است تحت تاثیر شلوغی، نامربوطی یا اطلاعات مبهم وگیچ کننده قرار گیرد، که هیچ ارتباطی به موضوع تصمیم ندارد.
  تصمیم گیرندگان مورد آزمون که کارشناسان و کارگزاران شرکتهای سرمایه گذاری بودند، تحت دو آزمون شامل «آزمون سبک شناخت» و «آزمون برآورد قیمت سهام» قرار گرفتند. آزمون سبک شناخت با استفاده از آزمون اشکال نهفته ویتکین انجام گرفت و بر مبنای آن آزمون شوندگان به دو گروه «مستقل از زمینه» و «وابسته به زمینه» تقسیم شدند. آزمون برآورد قیمت سهام نیز بر اساس پرسشنامه ای خود ساخته مشتمل بر ترازنامه، صورت سود وزیان و خلاصه گزارش حسابرسی شش شرکت واقعی انجام گرفت و از آزمون شوندگان خواسته شد، قیمت سهام شرکتهای مربوطه را برآورد کنند. داده های بدست آمده از طریق آزمون کای دو پیرسن، درست نمایی ماکزیمم، تحلیل واریانس سه طرفه و آزمون فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که سبک شناختی ارزیابان سهام بر فرایندهای ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری آنها نسبت به قیمت سهام تا حدی موثر است.
  کلیدواژگان: سبک شناختی مستقل از زمینه، سبک شناختی وابسته به زمینه، ارزیابان سهام، برآورد قیمت سهام
 • دکتر حسین جباری، ابوالفضل کوشافر صفحه 130
  روندتحول وتوسعه نظام مالیات ستانی درکشورمان به قانون مالیات برارزش افزوده منجرشده که دراین راستاشناخت وتوجه به حسابرسی آن،موجبات انجام رسیدگی دقیقتروصحیح ترتوسط ماموران مالیاتی که منجربه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت وکاهش سوءاستفاده های احتمالی مودیان مالیاتی،رادرپی خواهدداشت.هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثردرحسابرسی مالیات برارزش افزوده می باشدکه متغیرهایی ازقبیل رعایت کامل استانداردهای حسابداری ایران،کنترل اعتبارفاکتورهاومحاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته واحدموردرسیدگی توسط کارشناس مستقل، براساس گردآوری اطلاعات ازجامعه آماری شامل کارکنان اجرایی مالیات برارزش افزوده شهرتهران ومدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وتجزیه وتحلیل این اطلاعات ازطریق آزمونهای توزیع دوجمله ای،tیک نمونه ای وکلموگروف– اسمیرنف یک نمونه ای موردبررسی قرارگرفت.یافته های پژوهش نشان می دهدرعایت کامل استانداردهای حسابداری ایران درتنظیم صورتهای مالی،کنترل اعتبارفاکتورهای ارائه شده درحسابرسی مالیات برارزش افزوده موثربوده است.لیکن محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته واحد موردرسیدگی، توسط کارشناس مستقل درحسابرسی مالیات برارزش افزوده موثرنبوده است.دراین راستایکسان سازی فرم هاواظهارنامه های مالیاتی باصورتهای مالی،کاهش مواردافتراق استانداردهای حسابداری وقوانین مالیاتی،تشکیل کمیته های حسابرسی درادارات مالیاتی، الزام شرکتها به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده ورسیدگی نمونه ای درجهت اثبات اصالت فاکتورهای ارائه شده توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: مالیات بر ارزش افزوده، رعایت استانداردهای حسابداری ایران، کنترل اعتبار فاکتورهای ارائه شده، محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته توسط کارشناس مستقل
|
 • Seyed Hosein Alavi Tabari, Azam Valizade Larijani, Hamideh Esna Ashari Page 4
  The objective of this study is to examine the association between the length of client-auditor relationship and accounting information quality. Auditor tenure and conservatism were used to measure the length of client-auditor relationship and accounting information quality, respectively. The other aspect of auditors independence is their apparent independence that is the result of market active investor's belief in them.Basu (1997), Ball and shivakumar (2005) and Ball, Kothari & Robin,s (2000) models were used to measure conservatism. The statistical sample incuded 131 listed companies on Tehran Stock Exchange (TSE), from fiscial year 2001 to 2010. The findings show that based on Ball, Kothari & Robin,s model, the longer length of client-auditor relationship is associated with the higher conservatism. On the other hand, based on Easton and Harris model, the information content of higher auditor tenure is more than lower auditor tenure.
  Keywords: Auditor tenure, auditor real independence, auditor apparent independence, conservatism, accounting information quality
 • Abdolmahdi Ansari, Abdolhossein Talebi Najaf Abadi, Narjes Kamali Kermani Page 20
  Today's a lot of people use financial statement information for their decision making and for this purpose people could trust on this information.Auditor idea is given for attesting and giving credit to financial statements and information users supervision.If auditor is not independent from employer, his/her idea wont add anything to financial statement. In fact auditing without independency is a worthless work. Independency in the base for giving confidence services a attesting, on the other side, there are some conditions and factors, that may put auditor independency at risk, should be considered, therefore, in this paper has investigated that when auditing and non-auditing services presented simultaneously if auditing institute size and employer company size could affect auditor independency and also relationship between non-auditing commission and independency and effect of appropriate time interval between auditing and non-auditing services on independency from academic people (professors, masker and PhD accounting students) and stock exchange analyzers.Maximum error used for obtaining sample volume and desired sample volume of 130 obtained. After questionnaire distribution for gathering required data, at last 126 questionnaires were accepted. Proportion test used for testing hypotheses.Acquired results from this study show that appropriate time interval between auditing and non-auditing services preserves independency, commission measurement, reveals in employer reports, affect auditor independency and either auditing institute or employer company be large or small, auditing and non-auditing services simultaneous presentation affect auditor independency.
  Keywords: auditing services, auditor independency, non, auditing services, employer company size, auditing institute size
 • Mohammad Hossein Setayesh, Leila Karimi, Zohreh Karimi Page 36
  The present study aims at reviewing how economic variables including liquidity, imports, exports and gross domestic product affect the capital structure of the companies accepted in Tehran stock exchange cooperation.In this study, the information related to the period 2001 – 2007 for 119 companies from among the ones which are accepted in the stock exchange, has been the main concern.The results of testing the hypotheses show the lack of any meaningful correlation between exports with the capital structure and the existence of a meaningful correlation between liquidity and imports with GDP and capital structure in Iran’s investment market.Furthermore, the results indicate that there is a positive and meaningful correlation between GDP and the capital structure of the companies accepted in Tehran stock exchange cooperation, as opposed to the negative meaningful correlation between the liquidity and imports with the capital structure of the companies accepted in Tehran stock exchange cooperation.
  Keywords: liquidity, imports, exports, GDP, capital structure
 • Gholam Hossein Taghi Nataj, Ali Asghar Bahramian Page 50
  The main goal of the research:Testing the effect of five domestic controls in investing companies on efficient use of economical, social and human resources:-Control environment-Control activities-Risk assessment-Information and Communication-MonitoringStatistical research community:Statistical research community includes independentl auditors and the CEO in investing company.-The methods for data analysis and test questions:all gathered the data and informations were categorized and put in computer via excel program and data analysis were concluded by the SPSS (version 15) software.Since the research is descriptive, basically, the statistics mode, median, mean and variance of the data is used to describe.-Overall result-Control environment: in company, there are no regulations and ethical behavior and official or unofficial job description.-Control activities: Control activities on the environment, are measured with no reasonable policies and procedures with regard to the needs of individual economic activities.-Risk assessment: Management describes general goals and strategies of key economic unit.-Information and Communication: Mechanisms for gathering information outside the organization, which is based on market conditions and competitors map have been established.-Monitoring: Information received from persons outside the organization confirms the information provided in the organization.
 • Mohammad Javad Sheikh, Najmeh Roozbakhsh Page 64
  Forecasting is a significant part of decision making process, since decision making reflex something that will happen in the future. Also forecasting is an integral part of economic decision making. every economic decision require choosing one alternative to reach a special goal that involve choosing one option among others that lead to more future benefits. Cash flow forecasting could have significant effect on allocating optimum economic resources and consequently increase efficiency and economic compatibility.In various researches a diverse array of means used for forecasting cash flows. This research with the new perspective determines incremental value of informational content of financial statement elements content accruals accounts operation income and cash flow of operation separately as well as compound of elements.According to research's findings which obtain from a statistics sample of 80 companies by using partial correlation, Compound Model of Accrual Accounts and Operation Cash Flow entails the most information content to predict future cash flows. The Compound Models of Operation Income and Operation Cash Flow, and Operation Income and Accrual Accounts achieve the second and third place respectively. Worthy to mention that the result of simple correlation shows that operation income carry the most whereas accrual account carry the least informational content in term of separate elements Models.
  Keywords: accruals accounts, Operation Income, Operation Cash Flow
 • Seyyed Ali Hosseini, Gholamreza Karami, Mohammad Abdzadeh Kanafi Page 80
  The major aim of this paper is to investigate the relation between institutional Investors, financial health, and the market valuation weights on earnings and book value of equity. Our inquiry is motivated by two lines of research in the literature. The first line of research suggests that institutional investors play a positive role in corporate governance and that they prefer to invest in financially healthy firms. The second line of research suggests that the market valuation weights on earnings and book value of equity are a function of firm's financial health.Since institutional investors prefer to invest in financially healthy firms and their presence likely dynamically improves firm's financial health through their positive influence on corporate governance, we predict that the market valuation weights on earnings and book value of equity are related to the level of institutional ownership.Our study sample included 1052 firm- years listed companies in the Tehran security exchange (TSE) during 2002 to 2010. The results of the study reveal that the valuation weight on earnings (book value) increases (decreases) with the level of institutional ownership for profit firms, while that on book value increases with the level of institutional ownership for loss firms.
  Keywords: Institutional Investors, Financial Health, Equity Valuation
 • Esfandiar Malekian, Ahmad Ahmadpour, Mansour Mohamadi Page 96
  The amount of cash holdings need by corporate has always been attended to by financial study. The aim of this paper investigates the determinants of cash holdings for a sample of 131 Tehran’s Stock Exchange (TSE) non-financial firms between 2004 and 2008 (655 firm-year observations). Our results indicate that asset tangibility, firm size and leverage are negatively related to corporate cash holdings. Growth opportunities, operating cash flows and profitablity are positively related to cash reserves. Result of these paper, can be explained by the transaction costs motive and/or the precautionary motive.
  Keywords: Cash holdings, Transaction costs motive, Precautionary motive, Trade off theory, Pecking order theory
 • Abolghasem Masihabadi, Azam Pouryousef Page 110
  This research is a study of effect of analyzer's cognitive style on share price estimation. Hypotheses draw upon Wit kin's theory of cognitive style. The field independent/ dependent cognitive style has a log and rich history as a psychological variable. Field dependent person have less ability for information selection with ignore emotion Information that has not any relationship in decision subject.Management of investing Organizations was used as subject, and two exposes test: "test of Cognitive style "and" test of share price estimation"."Test of Cognitive Style " accomplished by Wit kin's Inventory, and subjects placed in two main groups " field independent " and "field dependent"." Test of share price estimation" also, accomplished by inventors with financial statements and audit report of actual six firms.Pearson Chi-Square, Fisher's Exact Test and Likelihood Ratio used to data analysis. Finding suggests that analyzer's cognitive style has affected on their valuation, judgment and decision about share price.
 • Hossein Jabbari, Aboulfazl Kooshafar Page 130
  The gradually developing trend of tax system to value-added tax law has resulted in increased concern and attention to the audits involved. So, the tax officials in charge will try their best to do the audits to increase the state’s tax-based income and decrease the possible abuses of tax dealers. The current research is aimed at studying the factors affecting the audit of value-added tax. Besides, variables such as the real compliance of Iran accounting standards, the control of factors’ credits, the computation of the price of all goods sold were thoroughly considered by an independent expert based on the information gathered from the research participants including the executive officials of Tehran value-added tax office and the financial managers of all accepted companies in Tehran negotiable instruments exchange.That is to mention, the information involved were then analyzed through two-sentenced distribution tests and single sample Kolmogrooh-Esmirenph test. The results achieved best show the complete obedience of accounting standards has some effects on setting the financial lists and controlling the credit of factors delivered in the audit of value-added tax. That is to mention, the computation of the cost of all goods sold by the independent expert had no effects on the audit of value-added tax.So, it is hereby recommended to organize the tax-based forms and announcement letters with financial bills, reduce the violations of accounting standards and tax laws, establish accounting committees in financial offices, oblige the companies to deliver the audited financial bills and approve the originality and validity of the factors offered.
  Keywords: value, added tax, the compliance of Iran accounting standards, the validity, based control of factors delivered, the computation of the cost of all goods sold by an independent expert