فهرست مطالب

فصلنامه بیهوشی و درد
سال یکم شماره 4 (تابستان 1390)

 • 106 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/06/21
 • تعداد عناوین: 11
|
 • زهرا تقی پور انوری، نادر افشار فریدونیان، فرناد ایمانی، مژگان سخایی، بابک علیجانی، مسعود محسنی صفحه 1
  زمینه
  خونریزی حین عمل هرچند از جمله مسائل مهم در اعمال جراحی ستون فقرات است،ولی درمورد روش های کاهش وعوامل موثربر آن بر خلاف اعمال جراحی آرتروپلاستی هیپ وزانو؛در جراحی ستون فقرات مطالعات بسیار کمی انجام گرفته است.دراین مطالعه ما تاثیرکلونیدین را بصورت پیش داروی خوراکی بر خونریزی حین عمل در اعمال جراحی فیوژن خلفی مهره های کمری تحت بیهوشی با پروپوفول و رمی فنتانیل مورد بررسی قرار دادیم.
  مواد و روش ها
  دراین کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور، 30 بیمارکاندیدای فیوژن خلفی مهره های کمری بطور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. بیماران گروه مطالعه (گروه کلونیدین) 90-60 دقیقه قبل از بیهوشی قرص کلونیدین 200 میکروگرمی و بیماران گروه کنترل درهمان زمان پلاسبو دریافت کردند. روش القاء و نگهداری بیهوشی و فشارمتوسط شریانی هدف برای هیپوتانسیون کنترله با رمی فنتانیل در دو گروه یکسان بود. دو گروه از جهات میزان خونریزی،دوز رمی فنتانیل تجویز شده درساعت،تعداد بیمارانی که برای رسیدن به فشارمتوسط شریانی هدف به نیتروگلیسرین نیاز بود (وقتی رمی فنتانیل کافی نبود)،مدت عمل و رضایت جراح از یک فیلد عاری از خون با هم مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  بین دو گروه از نظر خصوصیات دموگرافیک مانند سن (p = 115/0)،جنس(p = 349/0)، وضعیت فیزیکی ASA (p = 39/0)،وزن(p= 2/0) و مدت عمل(p = 899/0) تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. میزانخونریزی حین عمل ومیزان رمی فنتانیل تجویز شده در ساعت در گروه کلونیدین بطور معنی داری (به ترتیب pکمتر از 002/0 و 001/0) کمتر از گروه کنترل بود. رضایت جراح بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (p = 169/0).
  نتیجه گیری
  کلونیدین به صورت پیش داروی خوراکی می تواند موجب کاهش میزان خونریزی در اعمال جراحی فیوژن خلفی مهره های کمری، در سطح یکسان فشار متوسط شریانی با گروه کنترل شود. می توان استفاده از آن را به این منظور در اعمال جراحی پیچیده تر ستون فقرات نظیر جراحی برای دفورمیتی ستون فقرات که با خونریزی بیشتری همراه است مورد بررسی قرار داد.
  کلیدواژگان: پیش داوری کلونیدین، جراحی ستون فقرات، هیپوتانسیون کنترله، خونریزی حین عمل
 • بیژن یزدی، محمد خلیلی، هوشنگ طالبی، علیرضا فتوت، آرزو نیک آئین صفحه 10
  زمینه و هدف
  به دلیل ا همیت ثبات همودینامیک در بیهوشی، بکارگیری تکنیکها و داروهایی با حداقل این تغییرات، از اهداف بوده است. کاربرد وسیع پروپوفول در ایجاد آرام بخشی در جراحی آب مروارید موجب شد تا تاثیر استفاده همزمان از کتامین، که اثر تحریکی سمپاتیک دارد، را با آن بررسی نماییم.
  مواد و
  روش
  در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور روی 110 بیمار کاندید جراحی آب مروارید که بطور تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شده بودند، پس از چکاندن قطره بی حسی موضعی و بعد از تزریق فنتانیل 1 میلی گرم بر کیلوگرم، در یک گروه کتامین 25/0 میلی گرم بر کیلوگرم و در گروه دیگر نرمال سالین در حجم 2 میلی لیتر تزریق و انفوزیون پروپوفول تا رسیدن به شماره 3 معیارآرام بخشی رامسیبرقرار شد. فشار خون، ضربان قلب و اشباع اکسیژن شریانی قبل از تزریق دارو یا دارونما و بعد از تزریق آن و سپس هر 2 دقیقه تا 10 دقیقه و سپس هر 5 دقیقه تا اتمام عمل و انتقال به بخش ثبت شد. و نیز زمان ریکاوری و مقدار تجویزی پروپوفول اندازه گیری گردید. نتایج توسط نرم افزار اس پی اس اس آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در دقایق 2 و6 و فشار سیستولیک دقیقه 4 و نیز فشار دیاستولیک بعد از تزریق در گروه کتامین بیشتر بود. میانگین ضربان قلب بعد از تزریق و 2 دقیقه بعد در گروه کتامین بیشتر بود. مقدار پروپوفول در گروه کتامین کمتر ولی زمان ریکاوری در آن بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  استفاده توام کتامین پروپوفول گرچه موجب بیشتر شدن زمان ریکاوری می شود ولی ضمن کاهش مقدار پروپوفول، موجب ثبات بهتر همودینامیک در بیماران نیز می گردد.
  کلیدواژگان: همودینامیک، بیهوشی، پروپوفول، کتامین، آب مروارید
 • مهدی احمدی نژاد، مجید وطن خواه، مصطفی شکوهی، مینو قهرمان، امید مرای مقدم صفحه 24
  زمینه و هدف
  علل متعددی باعث ایجاد درد در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه می شوند که خود باعث بروز عوارض متعددی در بیمار خواهد شد. به این دلیل تاکنون روش های گوناگونی برای کاهش درد ابداع گردیده اند که هر یک مزایا و مشکلاتی را داشته اند. هدف از این پژوهش مقایسه اثر روش اپیدورال نسبت به روش تزریق وریدی فنتانیل برای ایجاد بی دردی و تاثیر هر یک از این دو روش بر سطح هوشیاری بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی یک سوکور شاهد دار تصادفی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید باهنر کرمان انجام گرفت که به دلیل تروما به قفسه سینه و شکم تحت تهویه مکانیکی بودند. در این مطالعه 60 بیمار در 2 گروه 30 تایی مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه Aابتدا 24 ساعت فنتانیل داخل وریدی و سپس 24 ساعت با جای گذاری کاتتر اپی دورال در سطح یازده توراسیک تا اولین لومبار فنتانیل اپی دورال دریافت کردند. در گروه Bدر 24 ساعت اول فنتانیل اپی دورال و سپس در 24 ساعت دوم فنتانیل وریدی تزریق شد. میزان فنتانیل داخل وریدی 5/1 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و فنتانیل اپی دورال تجویز شده 8 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بود که توسط پمپ انفوزیون تنظیم گردید. نمره درد با استفاده از مقیاس مشابه بینایی دردVASو سطح هوشیاری با مقیاس گلاسکو GCSدر ساعات صفر، 2، 6، 24، 50، 54 و 72 بررسی شدند.
  یافته ها
  در هر دو گروه در ساعت دوم، نمره درد در روش تزریق وریدی فنتانیل به طور معنی داری کمتر از روش اپی دورال بود (Pکمتر از 05/0) ولی بعد از ساعت ششم، روش اپی دورال باعث کاهش بیشتر شدت درد نسبت به روش وریدی شده بود (Pکمتر از 05/0). هم چنین، در تمام زمان های بررسی شده روش تزریق وریدی فنتانیل باعث کاهش معنی دار سطح هوشیاری بیماران نسبت به روش اپیدورال شده بود (Pکمتر از 05/0). بعلاوه، مشخص شد که بین هیچ یک از دو روش فوق در میزان کاهش شدت درد و سطح هوشیاری بیماران با سن، جنس و نوع تروما (شکم، قفسه سینه یا هر دو) ارتباط معنی داری وجود ندارد (Pبالاتر از 05/0).
  نتیجه گیری
  بهترین راه کنترل درد در بیماران با آسیبهای شکم و قفسه سینه تحت تهویه مکانیکی در دو ساعت اول روش تزریق وریدی فنتانیل و در ساعات بعدی روش تزریق فنتانیل به داخل کاتتر اپیدورال می باشد. در ضمن روش تزریق وریدی فنتانیل همیشه کاهش سطح هشیاری بیشتری را نسبت به روش اپیدورال در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: اپیدورال، فنتانیل، درد، بخش مراقبت ویژه
 • کامران متقی، فرهاد صفری، لیلا خدابنده لو، علیرضا سلیمی صفحه 34
  زمینه و هدف
  سردرد پس از پاره شدن دورا، یک مشکل شایع در زنان جوان کاندید سزارین می باشد، اگر چه استفاده از سوزن هایی با قطر کمتر، شیوع آن را کاهش داده است. بروز سردرد از چند ساعت تا 7 روز پس از پاره شدن می تواند رخ دهد و می تواند عاملی برای تاخیر در ترخیص از بیمارستان باشد. معمولا برای جلوگیری و درمان این عارضه، روش های گوناگونی مانند توصیه به استراحت و استفاده از مسکن های غیراپیوییدی، کافئین و کدئین پیشنهاد می شود، ولی هیچ یک تاکنون کاملا موثر نبوده اند. در صورت ادامه سردرد، تزریق خون بداخل فضای اپیدورال انجام می گیرد. مواد و
  روش
  شصت بیمار در محدوده سنی 45-18 سال ASA class I،IIکاندیدای سزارین الکتیو بدون سابقه سردرد و مصرف مسکن و اعتیاد به مواد مخدر، به صورت تصادفی در دو گروه دگزامتازون و نرمال سالین به عنوان دارونما تقسیم شدند. پس از انجام اسپاینال آنستزی به روش یکسان، در گروه اول 8 میلی گرم دگزامتازون به صورت تزریق آهسته وریدی (انفوزیون) و در گروه شاهد 2 میلی لیتر نرمال سالین تجویز شد. سپس در ساعات 1و6و18و24 و روزهای 2 الی 7 پس از عمل در مورد وجود یا عدم وجود سردرد از بیماران پرسیده شد.
  یافته ها
  یافته های دموگرافیک در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت. شیوع سردرد در دو گروه در هیچیک از ساعات در روزهای در پی، از نظر آماری، اختلاف معنی داری نداشتند.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که دگزامتازون، دوز8 میلی گرم، پس از اسپاینال در خانم های باردار کاندیدای سزارین الکتیو بر میزان شیوع سردرد پس از اسپاینال تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: خانم های باردار، اسپاینال آنستزی، سردرد پس از پاره شدن دورا، ذکزامتازون وریدی
 • فرناد ایمانی، محمد رادمهر، علی محمدیان اردی، مه زاد علیمیان صفحه 41
  زمینه و هدف
  درد یکی از عوامل مهم در پذیرش انجام جراحی در بیماران بوده و شاید مهمترین عامل ترس از جراحی باشد. استاندارد طلایی در کنترل درد بعد از عمل، استفاده از داروهای مخدر می باشد، ولی استفاده از آن بعلت عوارض جانبی محدود می گردد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر افزودن استامینوفن وریدی به فنتانیل در پمپ وریدی کنترل درد (PCIA) بر میزان درد بیماران تحت جراحی ارتوپدی اندام تحتانی طراحی وانجام شده است.
  روش مطالعه
  در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور 120 بیمار کاندید جراحی ارتوپدی اندام تحتانی (ASA I-II) در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) طی مدت 12 ماه بررسی شدند. جهت کنترل درد بعد از عمل پمپ وریدی کنترل درد برای تمام بیماران گذاشته شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه فنتانیل (60 نفر) و ترکیب فنتانیل و استامینوفن وریدی (60 نفر) تقسیم شدند. تنظیم پمپ کنترل درد بصورت انفوزیون مداوم 5 میلی لیتر در ساعت، مقدار بولوس 2 میلی لیتر و زمان قفل شدن 30 دقیقه گذاشته شد. هر میلی لیتر از محلول پمپ در گروه فنتانیل حاوی 10 میکروگرم فنتانیل و در گروه ترکیب فنتانیل و استامینوفن حاوی 5 میکروگرم فنتانیل و 20 میلی گرم استامینوفن بود. نمره درد، نمره آرام بخشی، رضایتمندی، تهوع و استفراغ تا 48 ساعت بعد از عمل توسط فرد دیگری بررسی شد.
  یافته ها
  مشخصات دموگرافیک در دو گروه تفاوت معنی داری با هم نداشت. نمره درد قبل از شروع مطالعه در دو گروه فنتانیل و ترکیب فنتانیل و استامینوفن به ترتیب 6/1±8/6 و 4/1±5/6 بود. پس از 24 و 48 ساعت نمره درد به ترتیب در گروه فنتانیل (8/0±4/2، 7/0±7/1) و در گروه ترکیب فنتانیل و استامینوفن (6/0±9/1، 5/0±2/1) کاهش یافت (Pکمتر از 001/0). تغییرات نمره درد در هر دو گروه مشابه یکدیگر بود. میزان آرام بخشی، تهوع و استفراغ در گروه فنتانیل و رضایتمندی در گروه استامینوفن بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهد که افزودن استامینوفن وریدی به فنتانیل در پمپ وریدی درد در کنترل درد بیماران جراحی ارتوپدی اندام تحتانی موثر می باشد. هم چنین، استامینوفن دارای عوارض کمتری مانند تهوع، استفراغ و آرام بخشی و نیز رضایتمندی بیشتری نسبت به فنتانیل می باشد.
  کلیدواژگان: فنتانیل، استامینوفن، پمپ کنترل درد وریدی، جراحی ارتوپدی اندام تحتانی
 • اکبر علی عسگرزاده، داود آقامحمدی، رضا موثقی، پروانه شهسواری صفحه 48
  زمینه و هدف
  پلی نوروپاتی قرینه دیستال شایع ترین نوع نوروپاتی دیابتی است که موجب ناتوانی قابل توجهی می شوند. درد شدید، و افزایش خطر ایجاد زخم پا و آمپوتاسیون از عوارض نوروپاتی دیابتی است. روش های درمانی متعدد تاکنون رضایتمندی کامل بیماران را فراهم نکرده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر لیزر کم توان روی درد نوروپاتیک اندام تحتانی در بیماران مبتلا به دیابت است.
  مواد و روش ها
  در یک کارآزمایی بالینی کنترل شده با دارونما 30 بیمار مبتلا به نوروپاتی دیابتی بر اساس نتایج حاصل از آزمون های الکترومیوگرافی بطور تصادفی در دو گروه مطالعه و شاهد قرار گرفتند. درگروه مطالعه (15) نفر با لیزر مادون قرمز 980 نانومتر، توان 200 میلی وات مسیر اعصاب کمری خاجی تا قوزک داخلی در 8 نقطه با 10 ژول بازای هر نقطه در طول 12 جلسه تحت تابش قرار گرفتند. گروه شاهد (15) نفر تحت همان لیزر با همان مشخصات وشرایط ولی با توان صفر تحت تابش قرار گرفته و در پایان هر هفته شدت درد براساس نمره بندی آنالوگ درد اندازه گیری وثبت گردید.
  نتایج
  9 نفر از بیماران مرد و 21 نفر از بیماران زن بودند. میانگین نمره درد پایه در بیماران گروه لیزر کم توان واقعی 63/0 ±53/9 و در غیر واقعی 63/0 ±53/9 بود (1=P). در پایان هفته اول در گروه مطالعه 70/0 ±26/9 و در گروه شاهد 70/0 ±26/9 (1=P). در پایان هفته دوم در گروه مطالعه 11/1 ±33/8 و در گروه شاهد 03/1 ±26/8 (866/0=P). در پایان هفته اول در گروه مطالعه 59/1 ±86/7 و در گروه شاهد 12/1 ±40/8 (299/0=P). در هفته دوم در گروه مطالعه 42/1 ±80/5 و در گروه شاهد 74/0 ±47/8 بود. در پایان هفته سوم در گروه مطالعه 56/1 ±80/3 و در گروه شاهد 59/0 ±06/8 بود. در پایان هفته چهارم در گروه مطالعه 40/2 ±26/3 و در گروه شاهد 51/0 ±46/8 بود(Pکمتر از 001/0).
  نتیجه گیری
  میانگین نمره درد در پایان هفته دوم، سوم و چهارم در بین بیماران گروه لیزر کم توان بصورت معنی داری کمتر از میانگین نمره درد در گروه لیزر کم توان غیر واقعی است.
  کلیدواژگان: لیزر کم توان، نوروپاتی دیابتی، درد
 • علیرضا پورنجفیان، ملیحه صحت، محمدرضا قدرتی، فرانک رختابناک، علیرضا خلدبرین صفحه 61
  زمینه و هدف
  تجویز داروی سلکوکسیب خوراکی قبل از عمل جراحی به منظور پیشگیری از درد پس از آن در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است. مطالعات مختلفی نیز در مورد دوز کافی و موثر جهت کنترل درد پس از عمل به انجام رسیده ولی در مورد تجویز تک دوز آن یا تجویز در دوزهای منقسم با مقدار کمتر هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. در این مطالعه سعی شده است که اثربخشی زمان های مختلف تجویز سلکوسیب به صورت پیش دارو در بیماران تحت عمل جراحی شکستگی ساق پا مورد بررسی قرار بگیرد.
  مواد و
  روش
  مطالعه حاضر به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی60 بیمار با شکستگی ساق که کاندیدای عمل جراحی با بی حسی نخاعی بودند انجام شد.پس از اخذ رضایت، بیماران به صورت تصادفیدر سه گروه تقسیم شدند. گروه اول سلکوکسیب خوراکی با دوز 400 میلی گرمی شب قبل از عمل جراحی، گروه دوم سلکوکسیب در دو دوز 200 میلی گرمی شب قبل و صبح روز عمل جراحی و گروه سوم (کنترل) هیچ داروئی دریافت نکردند. شدت درد پس از عمل جراحی بر حسب اسکور مشاهده ای درد (VAS)، زمان درخواست مسکن بعد از عمل جراحی و میزان مصرف اپیوییدها ظرف 24 ساعت پس از عمل در سه گروه ثبت و مقایسه شدند. برای مقایسه داده های کیفی و کمی بین سه گروه از آزمون های کای دو و آنووای یکطرفه استفاده شد.
  یافته ها
  سه گروه از نظر توزیع سنی، جنسی، طول مدت عمل جراحی اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. شدت درد پس از عمل طی 6 ساعت پیگیری در سه گروه مشابه بوده و به لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشت. متوسط زمان درخواست مسکن از پایان بی حسی نخاعی در گروه سلکوکسیب با دوز 400 میلی گرم 121±5/196 دقیقه بود که به طور معنی داری بیشتر از گروه سلکوکسیب با دو دوز 200 میلی گرم 68±5/127 دقیقه و درگروه کنترل 44±7/122 دقیقه بود (01/0=p). هر چند میزان دریافت مسکن ظرف 24 ساعت پس از عمل در گروهی که تک دوز 400 میلی گرم سلکوکسیب دریافت کرده بوده کمتر از دو گروه دیگر بود ولی به لحاظ آماری این اختلاف معنی دار نبود (662/0=p)
  نتیجه گیری
  دوز منفرد 400 میلی گرمی سلکوکسیب به طور معنی داری زمان درخواست مسکن پس از جراحی شکستگی ساق تحت بی حسی نخاعی را به تعویق می اندازد هر چند در مقایسه با دو دوز 200 میلی گرمی تاثیری بر روی شدت درد پس از عمل جراحی ندارد. هم چنین دوز 400 میلی گرمی تا حدی از میزان مصرف اپیویید در مقایسه با دوز 200 میلی گرمی تکرار شده و گروه کنترل می کاهد.
  کلیدواژگان: درد پس از عمل جراحی، سلکوکسیب، شکستگی ساق پا، بی حسی نخاعی
 • فرناد ایمانی، قدرت اخوان اکبری، علی محمدیان اردی، پوپک رحیم زاده صفحه 72
  زمینه
  پره گابالین درکنترل دردهای مزمن نورپاتیک موثر می باشد، ولی مطالعات اندکی در موردتاثیر آن در کنترل درد حاد بعد از عمل وجود دارد.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مقدار خوراکی این دارو درکنترل درد و میزان مصرف مخدر بعداز اعمال جراحی ارتوپدی می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه برای کنترل درد بعد از عمل جراحی ارتوپدی، پمپ کنترلوریدی درد PCAبرای تمام بیماران گذاشته شد. بیماران به دو گروه تقسیم شدند. در گروه اول (30 نفر)پمپ کنترلوریدی درد حاوی مرفین20میلی گرم در روز،و گروه دوم (30 نفر) حاوی مرفین 10میلی گرم در روز همراه با300 میلی گرم پره گابالین خوراکیروزانهدر48 ساعت اول پس از جراحی دریافت نمودند.نمره درد بیماران با روش نمره بندی آنالوگ و مقدارمصرف مخدر تا 48 ساعت بعد از عمل ثبت گردید.
  یافته ها
  مشخصات دموگرافیک در دو گروه تفاوت معنی داری با هم نداشت. نمره درد و مصرف مخدر در 48 ساعت پس از عمل درگروه دوم (پره گابالین) بطور معنی داری کمتر از گروه مرفین بود. عوارض در هر دو گروه مشابه هم بود.
  نتیجه گیری
  مصرفخوراکی300 میلی گرم پره گابالین در روزپس ازعمل ارتوپدی می تواند نمره درد ومصرف مخدر را در 48 ساعت بعد از عمل کاهش دهد.
  کلیدواژگان: پره گابالین، مرفین، جراحی ارتوپدی، نمره درد
 • مهدی فتحی، فرناد ایمانی، مرجان جودی، وحید گودرزی، غلامرضا شاه حسینی صفحه 79
  زمینه هدف
  اختلال عملکرد کلیوی در بیماران جراحی معمولا مولتی فاکتوریال است. شایعترین علت آن نکروز حاد توبولی ATNو آسیب نفرون ها در اثر هیپوکسی می باشد. بدون شک وقایع اتفاق افتاده در طول عمل نظیر هیپوکسی و هیپوتانسیون نقش عمده ای در این زمینه دارند. بعلاوه در میان عوامل خطر قبل از عمل برای نکروز حاد توبولی می توانیم موارد ذیل را نام ببریم: سابقه بیماری های ایسکمیک قلبی و هیپرتانسیون، سن بیشتر از 65 سال، دیابت ملیتوس، درمان با داروهای مهار کننده آنزیم کانورتاز، بیماری های همزمان کشنده، الیگوری، سپسیس، تهویه مکانیکی، و نارسایی چند ارگانی.
  معرفی بیمار: بیمار یک خانم 89 ساله که به علت زمین خوردگی دچار شکستگی اینترتروکانتریک فمور شده و تحت بی حسی نخاعیجهت عمل جراحی قرار گرفته بود. با توجه به عوامل خطر متعددی که قبل از عمل جراحی برای نکروز حاد توبولی داشت روز سوم پس از عمل در بخش مراقبت های ویژه دچار ایست قلبی شد و نهایتا فوت شد.
  نتیجه گیری
  این مقاله به معرفی بیماری می پردازد که خانمی 89 ساله با سابقه هیپرتانسیون، بیماری ایسکمیک قلبی، دیابت و سابقه قدیمی انفارکتوس میوکارد و نارسایی قلبی با کسر جهشی 30% و هیپرتانسیون ریوی شدید بود. هم چنین اختلال ریتم فیبریلاسیون دهلیزی AFداشته که به انواع درمان ها مقاوم بود. با توجه به اینکه او قرار بود تحت عمل جراحی شکستگی اینترتروکانتریک فمور به علت زمین خوردگی قرار بگیرد، بی حسی نخاعی به عنوان روش بیهوشی وی انتخاب شد. با این وجود بیمار به علت نکروز حاد توبولی بعد از عمل جراحی در بخش مراقبت های ویژه، فوت شد.
  کلیدواژگان: نکروز حاد توبولی، مهار کننده آنزیم کانورتاز، بیماری ایسکمیک قلبی، دیابت قندی، شکستگی اینترتروکانتریک فمور
 • مهران رضوانی صفحه 85
 • خبرنامه
  صفحه 97
|
 • Zahrataghipour Anvari, Nader Afshar, Fereydouniyan, Farnad Imani, Mojgan Sakhaei, Babak Alijani Page 1
  Background
  Blood loss in spine surgery is an important issue, even though it has been understudied compared to hip and knee arthroplasty surgery. In this study we have evaluated the effect of oral clonidine as premedication on blood loss in lumbar spine fusion surgery under propofol and remifentanil anesthesia.
  Materials And Methods
  In this prospective double-blinded randomized clinical trial, 30 patients undergoing lumbar spine posterior fusion surgery were randomly allocated into 2 groups. The study group (Clonidine group) received 200micg oral clonidine tablet 60-90 minutes before anesthesia and the control group received placebo at the same time. Induction and maintenance of anesthesia and the target mean arterial pressure for controlled hypotension with remifentanil were the same in the 2 groups. We compared the amount of blood loss, dose of remifentanil /hour administered, need for nitroglycerine to reach the target mean arterial pressure when remifentanil was not enough, duration of operation and surgeon's satisfaction of a bloodless field between the 2 groups.
  Results
  There was no statistically significant difference between the study groups in demographic characteristics (age (p=0.115), sex (p=0.439), weight (p=0.899)); operation time (p=0.2) and American Society of Anesthesiologists physical status score of the patients (p=0.390).Intra-operative blood loss and remifentanil dosage administered per hour in the clonidine group were significantly less than the control group (p=0.002 and p=0.001 respectively). But there was no significant difference in surgeon's satisfaction between the two groups (p=0.169).
  Conclusion
  Clonidine as an oral premedication can reduce surgical blood loss in lumbar spine posterior fusion surgery, even at the same levels of mean arterial pressure with the control group. Its use can be studied in more complicated spine surgeries such as scoliosis and spinal deformity surgeries.
  Keywords: Clonidine Premedication, Spine Surgery, Controlled Hypotension, Surgical blood Loss
 • Bijan Yazdi, Mohammad Khalili, Houshang Talebi, Ali, Reza Fotovat, Arezou Nikaeen Page 10
  Introduction
  According to the importance of hemodynamic stability during anesthesia, usage of drugs and technics which change the hemodynamic in a minimum rate has become one of the most important purposes.Widely spread usage of propofol for sedation in cataract surgery made us to evaluate the effect of ketamine,which in itself has sympathetic effects, in usage accompaning with propofol.
  Materials And Methods
  In a double blinded clinical trial 110 patients whom were candidate for cataract surgery were divided in two groups accidentally. After dripping topical analgesic drop and intravenous fentanyl injection 1mcg/kg: In one of the groups 0.25 mg/kg ketamine and in the other one 2cc normal saline were injected. Propofol infusion was started up to reaching to Ramsy score 3. Blood pressure, pulse rate and arterial O2 saturation were measured before and after injection of drug or placebo and also every 2 minutes for 10 minutes and the every 5 minutes up to end of surgery and transportation to recovery. Recovery time and propofol prescribed dosage were also measured. The results were analyzed with SPSS software.
  Results
  The average of systolic blood pressure and diastolic blood pressure was higher in 2 and 6 minutes and diastolic blood pressure was higher in minute 4 in ketamine group after injection. After injection and 2 minute later the average of pulse rate was higher in ketamine group. Also the usage of propofol in ketamine group was less and the recovery time was longer.
  Conclusion
  Although the recovery time in ketamine - propofol usage is longer but it provides a better stability in patients hemodynamic and also reduces the propofol dosage.
  Keywords: Hemodynamic, Anesthesia, Propofol, Ketamine, Cataract
 • Mehdi Ahmadinezhad, Majid Vatankhah, Mostafa Shokohi, Minoo Ghahreman, Omid Moradi Moghadddam Page 24
  Background and Aim
  Several reasons cause to pain in ICU patients. The pain brings some side effects in the patients so that different methods have been introduced for pain reduction. The aim of this study was comparison the effect of epidural fentanyl injection with intravenous fentanyl injection for analgesia and the effect of these two methods on ICU patient's continuousness level.
  Material And Methods
  This investigation was a single-blind clinical trial in ICU patients of Shahid Bahonar Hospital in Kerman. These patients suffered from abdominal and chest trauma that were mechanically ventilated. Sixty patients were assessed in two groups. Patients in Group A received intravenous fentanyl for first 24 hrs, and then get epidural fentanyl from epidural catheter. Patients in B group were injected by epidural fentanyl in first 24 hrs, and then by intravenous fentanyl in second 24 hrs. Levels of fentanyl were 1.5 mcg.kg-1 intravenous injection and 8 mcg.kg-1 for epidural injection that were regulated with injection pump. Glascow Coma Scale and Visual Analogue Pain Score were assessed in 0, 2, 6, 24, 50, 54 and 72 hours.
  Results
  In both groups, pain score in 2 hours was significantly lower in intravenous injection than epidural way but after 6 hours, epidural way cause to relieve pain than intravenous way (P<0.05). In all items, fentanyl intravenous injection cause to decrease patients GCS than epidural way (P<0.05). There were no significant differences between patient's pain score and GCS with their age, sex, and trauma (abdomen, chest or both of them) (P>0.05).
  Conclusion
  The best way of pain control in mechanically ventilated patients with abdominal and chest trauma is intravenous injection of fentanyl in the first 2 hours and epidural injection of it in other hours. In addition, intravenous injection of fentanyl always decreases consciousness level more than epidural way.
  Keywords: Epidural, fentanyl, pain, ICU
 • Kamran Motaghi, Farhad Safari, Leili Khodabendelou, Alirezasalimi Page 34
  Introduction
  Although its prevalence has reduced since introduction of small size spinal needles, post dural puncture headache is a still a common problem in young women. Headache could appear several hours to seven days after dural puncture, and could be a cause for delayed hospital discharge. (There are several methods for prevention and treatment of this side effect such as complete bed rest, hydration, non-opioid analgesics, caffeine, codeine, which none of them proved to be totally effective. The last option would be epidural blood patch).Methods and Materials: Sixty parturients aged 18-45 years old in American Society of Anesthesiologist (ASA) class of I or II, who had no past history of headache, analgesic consumption, substance abuse and drug addiction, candidate for elective cesarean section, were randomly assigned into two groups of case (Dexamethasone) and control (Norman saline). The anesthesia method for both groups was precisely the same. After spinal anesthesia 8 mg of intravenous Dexamethasone and 2 ml of intravenous normal saline were infused for case and control groups respectively, then at 1st, 6th,18th and 24th hours and 2nd, 3rd, 4th, 5th,6th and 7th days post operative, patients were asked about headache.
  Results
  There were no demographic differences between two groups. The differences of headache prevalence in all times post operative, were sot statistically meaningful between two groupsConclssion: This study showed that 8mg of intravenous Dexamethasone does not have any significant effect on headache prevalence in parturients after spinal anesthesia for elective cesarean section.
  Keywords: parturients, spinal anesthesia, post dural puncture headache, intravenous dexamethasone
 • Farnad Imani, Mohammad Radmehr, Ali Mohammadian, Erdi, Mahzad Alimian Page 41
  Background And Aims
  Postoperative analgesia is one of the most concerns of anesthesiologist and patients. Systemic opioids administration is the gold standard in reducing the severe pain after surgery but some side effects prevent the use of adequate doses of opioids. The aim of this study was evaluation of adding acetaminophen on fentanyl in patient-controlled iv analgesia (PCIA).
  Materials And Methods
  In this randomized clinical trial, 120 patients candidate for lower limb orthopedic surgery (ASA I-II) were recruited in Rasoul-Akram Medical Center in a 12- month period. They randomly allocated in two groups for postoperative pain, group F (Fentanyl) ((n=60) and group AF (Acetaminophen/ Fentanyl) (n=60) by patient-controledl intravenous analgesia (PCIA) groups. The pump has a continuous infusion of 5 ml per hour, bolus dose 2 ml and the lock out time 30 minutes was left. Each ml of solution in group F containing 10 mcg of fentanyl and in the group AF containing 5 mcg fentanyl and 20 mg acetaminophen. Pain score, sedation score, satisfaction, nausea and vomiting was evaluated for 48 hours after surgery.
  Results
  The demographic characteristics of the two groups did not differ significantly. Pain scores befor pump in F and AF groups were 6.8±1.6 and 6.5±1.4, respectively. After 24 and 48 hours pain scores (2.4± 0.8, 1.7± 0.7) and (1.9± 0.6, 1.2± 0.5) decreased (P<0.001). Changes in pain scores were similar in both groups. Level of sedation, nausea and vomiting in the F group and satisfaction in the AF group was higher.
  Conclusion
  This study showed adding iv acetaminophen to fentanyl through an PCIA is effective in controlling pain in patients undergoing lower limb orthopedic surgery. Moreover, acetaminophen and fentanyl combination and has fewer side effects such as nausea, vomiting and sedation and more satisfaction than fentanyl alone.
  Keywords: Fentanyl, Acetaminophen, PCIA, lower limb orthopedic surgery
 • Akbar Ali, Asgarzadeh, Dawood Agha, Mohammadi, Reza Movasaghi, Parvaneh Shahsavari Page 48
  Introduction
  Distal symmetric polyneuropathy was the most common diabetic neuropathy that caused to significant disability. Sever pain، decrease and absence of sense and increase risk of ulcer and amputation were the complication of diabetes. Several therapeutic modalities used for pain control in these patients but none of them didn''t provide complete consensually of patients. The aim of this study was evaluation of the effect of low-intensity laser on limb neuropathic pain in patients with diabetes mellitus.
  Methods
  In a Randomized Controlled Trial study with placebo، 30 patients with diabetic neuropathy، according to Electromyographic results، were included in two groups. In study group (15patients) irradiated from the Lumbosacral nerves to internal Maleous by infrared laser 980 nanometer، 200miliwaat، in 8 point. Each point applied 10 joule during 12 sessions. In control group (15patients) irradiated the same way with zero power. Effect of low-intensity laser on neuropathic lower limb pain were assessed and recorded by VAS scale at the end of every week.
  Results
  Nine of patients were male and 21 of them were female. Mean base pain score of patient in low-intensity laser group was 9. 53 ± 0. 63 and Mean base pain score of patient in placebo low-intensity laser group w 9. 53 ± 0. 63 (P=1). Mean pain score of patient after one week in low-intensity laser group was 7. 26 ± 1. 59 and Mean pain score of patient after one week in placebo low-intensity laser group was 8. 40 ± 1. 12 (P=0. 299). Mean pain score of patient after two week in low-intensity laser group was 5. 80 ± 1. 42 and Mean pain score of patient after two week in placebo low-intensity laser group was 8. 47 ± 0. 74. Mean pain score of patient after three weeks in low-intensity laser group was 3. 80 ± 1. 56 and Mean pain score of patient after three weeks in placebo low-intensity laser group was 8. 06 ± 0. 59. Mean pain score of patient after fore weeks in low-intensity laser group was 3. 26 ± 2. 40 and Mean pain score of patient after fore weeks in placebo low-intensity laser group was 8. 46 ± 0. 51
  Conclusion
  Mean pain score in end of two، three and four weeks in patients of low-intensity laser group were significantly lower than mean pain score in end of two، three and four weeks in patients of placebo low-intensity laser group (P<0. 001). Significantly decrease was found in pain score in low-intensity laser group patients in weeks after treatment.
  Keywords: Low, intensity laser, diabetic neuropathy, pain
 • Ali, Reza Pournajafian, Malihe Sehat, Mohammad, Reza Ghodrati, Faranak Rokhtabnak, Ali, Reza Kholdbarin Page 61
  Background
  Efficacy of preoperative oral administration of celecoxib to prevent postoperative pain has been proved in several studies. Also some studies were done about efficient and enough dose to control postoperative pain but there is no agreement about administration in one single dose or administration in short divided doses. In this study, we conducted to evaluate the clinical efficacy of two different doses (200 mg and 400 mg) of celecoxib, as selective cyclooxygenase-2 inhibitors, on acute pain severity after orthopedic surgeries.
  Methods
  In this randomized clinical trial, 60 patients candidate leg fracture fixation under spinal anesthesia were enrolled. After taking informed consent, The patients were assigned randomly between three groups (group A: 400 mg at night before surgery, group B: 200 mg night before surgery and 200 mg in the morning and group C: no premedication). The severity of pain was evaluated by VAS(visual analogue scale),the time of anlgesic request by the patient and amounts of opioids administered during 24 hours after surgery was recorded and compared.
  Results
  There was no statistically significant difference between three groups regarding to age, sex, and duration of operation time. The mean pain severity after 6 hours (post-operation) was the same in three groups. The mean of time of analgesic request after operation was 196.5±121 minute in patients receiving 400 mg celecoxib in which it was significantly greater than the others (p=0.01). the mean of opioid consumption in patients receiving 400 mg celecoxib was less than the other groups but it didnt show any significant difference.
  Conclusion
  Our study showed that administration of 400 mg celecoxib single dose was effective to postpone time of opioid request after leg fracture operation under spinal anesthesia, but in comparison with two divided doses of 200 mg celecoxib, it didnt have any significant difference on postoperative severity of pain. Also single dose (400mg) reduced the amounts of opioid consumption compared to two divided 200mg dose.
  Keywords: Celecoxib, Post, operative pain, leg fracture, spinal anesthesia
 • Farnad Imani, Ghodrat Akhavan, Akbari, Ali Mohammadian, Erdi, Puopak Rahimzadeh Page 72
  Background And Aims
  Although pregabalin shows efficacy against neuropathic pain, very limited evidence support postoperative analgesic efficacy. Our study objective to investigate analgesic efficacy of oral pregabalin in orthopedic surgery postoperative pain and opioid consumption.
  Materials And Methods
  A randomized, double-blind, placebo-controlled was performed in. Patients received in first groupand in second group(30 patients) PCA morphine (10 mg/100ml) + oral pregabalin 300 mg daily for 48h after surgery. Pain score (VAS) and opioid consumption assessed in 48 hr after surgery.
  Results
  There was not significant difference between groups for demographic data. Pain score and opioid consumption in pregabaline group was significantly lower than morphine group without any significant complications.
  Conclusions
  preoperative oral dose of 300 mg pregabalindailyfor 48h after surgery reduces post operative acute pain in orthopedic surgery.
  Keywords: pregabalin, morphine, orthopedic surgery, pain score
 • Mehdi Fathi, Farnad Imani, Marjan Joudi, Vahid Goodarzi, Gholam, Reza Shahhosseini Page 79
  Background
  Renal dysfunction in the surgical patient is usually multifactorial: the most common cause is acute tubular necrosis (ATN) as a result of hypoxic damage to renal cells. Intra-operative events such as hypoxia and hypotension undoubtedly play an important role in this regards. Besides, among the peri-operative risk factors for ATN we can mention history of ischemic heart diseases and hypertension, age more than 65 years, diabetes mellitus, ACE inhibitor therapy, other comorbid illnesses, oliguria, sepsis, mechanical ventilation, and multiorgan failure.
  Results
  In this special case, as we will discuss more, you would realize that our patient was an 89 years old woman with hypertension, ischemic heart disease, and diabet, with history of myocardial infarction. She had heart failure with ejection fraction of 30% and severe pulmonary hypertension who had also AF rhythm refractory to every kind of therapy. As she had to be operated due to falling down and her inter-trochanteric fracture, spinal anesthesia was chosen for her. However following the scenario which will be mentioned, she passed away unfortunately because of post -operative ATN in the ICU.
  Keywords: Acute tubular necrosis, ACE inhibitor, diabetes mellitus, ischemic heart disease, inter, trochantric fracture