فهرست مطالب

اندیشه های نوین تربیتی - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 19، بهار 1390)

نشریه اندیشه های نوین تربیتی
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 19، بهار 1390)

 • 164 صفحه، بهای روی جلد: 11,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/04/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علیرضا بخشایش، الهام انتظاری صفحه 9
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کمال گرایی و باورهای غیرمنطقی در زنان شاغل و خانه دار شهرستان یزد بود. بدین منظور از جامعه مورد نظر، 100 زن (50 زن شاغل، 50 زن خانه دار) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها با مقیاس های کمال گرایی اهواز (APS) و باورهای غیرمنطقی جونز (IBT) ارزیابی شدند. روش پژوهش علی- مقایسه ای بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی، روش همبستگی پیرسون، آزمون t، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس یکراهه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین باور های غیرمنطقی و کمال گرایی رابطه معنی دار وجود دارد. میان زنان شاغل و خانه دار از نظر میزان کمال گرایی تفاوتی وجود نداشت؛ خرده مقیاس های باورهای غیرمنطقی مانند واکنش به ناکامی، ضرورت تایید و حمایت دیگران و اجتناب از مسائل، کمال گرایی را پیش بینی کردند، اما سایر خرده مقیاس ها توان پیش بینی نداشتند. و همچنین مشخص شد که میزان تحصیلات، باورهای غیرمنطقی را به صورت معکوس پیش بینی می کند و افراد با ترتیب تولد متفاوت از نظر کمال گرایی، تفاوتی معنادار نشان دادند. در نهایت، تفاوت کمال گرایی در افراد با ترتیب تولد متفاوت به وسیله آزمون پی گیری شفه تحلیل شد و نشان داد که فرزندان چهارم از فرزندان اول کمال گراتر هستند.
  کلیدواژگان: کمال گرایی، باورهای غیرمنطقی، زنان، ترتیب تولد، سطح تحصیلات
 • سیروس قنبری، یحیی معروفی، یاور فاتحی صفحه 29
  پژوهش حاضر، به منظور مقایسه نظام ارزش های دبیران با دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی انجام شد. نمونه پژوهش 80 دبیر و260 دانش آموز دوره پیش دانشگاهی شهرستان کامیاران بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد و پرسشنامه45 ماده ای ارزش های آلپورت، ورنون و لیندزی پس از برآورد اعتبار، برای دو گروه دبیران و دانش آموزان اجرا شد. داده ها با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد و از روش آماری آزمون تحلیل واریانس دو متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که سلسله مراتب نظام ارزشی دبیران به ترتیب ارزش های نظری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هنری و مذهبی است. این سلسله مراتب برای دانش آموزان ارزش های نظری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی و هنری است. بین میانگین ارزش های نظری، اقتصادی، سیاسی واجتماعی دبیران مرد و زن تفاوت وجود دارد و در تمامی این ارزش ها، میانگین دبیران مرد بیش از دبیران زن است. بین میانگین ارزش های نظری، سیاسی، مذهبی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد و در تمامی این ارزش ها به استثنای ارزش های اجتماعی، میانگین دانش آموزان پسر بیش از دانش آموزان دختر است. بین میانگین ارزش های دبیران با دانش آموزان در ارزش های شش گانه مورد بررسی، به استثنای ارزش های هنری، تفاوتی معنی دار وجود ندارد.
  کلیدواژگان: نظام ارزشی، سلسله مراتب ارزش ها، دبیران، دانش آموزان، دوره پیش دانشگاهی
 • مهناز بابایی، سیده منور یزدی، سیمین حسینیان صفحه 49
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلالات سلوکی دانش آموزان دبستانی بود. روش پژوهش تجربی و به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. برای بررسی فرضیه های پژوهش از پرسشنامه های رفتاری راتر و اختلال سلوک استفاده شد. از میان دانش آموزان پایه 4و5 مناطق چهارگانه جغرافیایی شهرستان ساری، 160 دانش آموز (11-10 ساله)با معرفی مدرسه در این پژوهش شرکت کردند. ازمیان دانش آموزان واجد شرایط (دارای اختلال سلوک) که روانپزشک نیز آنها را تایید کرده بود 24 دانش آموز به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت یک ماه و نیم، هفته ای دوبار در جلسات 60 دقیقه ای در برنامه بازی درمانی گروهی با رهنمود شرکت کردند. فرضیه پژوهش مبنی بر اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود در کاهش اختلال سلوکی دانش آموزان دبستانی با استفاده از آزمون t تایید شد. همچنین داده های کیفی حاصل از مشاهدات بالینی درمانگر، گزارش های جداگانه والدین، معلمان، دو نفر دستیار درمانگر و تشخیص روانپزشک حاکی از کاهش رفتار اختلال سلوکی در گروه آزمایشی بود. بنابراین، بازی درمانی گروهی با رهنمود در کاهش اختلال سلوکی دانش آموزان دبستانی می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: بازی درمانی گروهی با رهنمود، اختلال سلوکی، دانش آموزان دبستانی
 • منصور بیرامی، تورج هاشمی نصرت آباد، وحیده عبدالهی عدلی انصار، پروانه علایی صفحه 65
  این پژوهش به منظور بررسی ارتباط اهداف پیشرفت با راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سال دوم مقطع دبیرستان انجام شد. 323 دانش آموز (178دختر و 145 پسر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایبه عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه: 1) جهت گیری انگیزشی، 2) خرده مقیاس های درگیری شناختی پرسشنامه راهبردهای یادگیری و انگیزشی (MSLQ)، 3) مقیاس خودکارآمدی عمومی (GS) و هم چنین معدل ترم قبل دانش آموزان استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که: بین هدف تکلیف درگیری و راهبردهای یادگیری سطحی و عمیق و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، بین هدف خوددرگیری و راهبردهای یادگیری سطحی و عمیق و خودکارآمدی رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد؛ بین هدف اجتناب از کار و خودکارآمدی رابطه منفی وجود دارد. آزمون t مستقل نشان داد که میان دانش آموزان دختر و پسر در اهداف خود درگیر و اجتناب از کار تفاوتی معنادار وجود ندارد، ولی به لحاظ تکلیف درگیری میان دانش آموزان دختر و پسر تفاوتی معنا دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی
 • فروزان ضرابیان، محمدرضا سرمدی، مهران فرج الهی صفحه 87
  این پژوهش با هدف طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی مقطع دبستان واعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان انجام شد. برای طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء، الگوی راهنمای برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی طراحی و ویژگی های عناصر آن بررسی شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد: در طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء، بایدآزمون هایی برای سنجش مهارت های شنیداری، دیداری وحرکتی دانش آموزان به عنوان مهارت پیش نیاز با تاکید بر املاء مقطع دوم دبستان در نظر گرفته شود. از آن جا که یکی از معایب سیستم آموزشی از راه دور ریزش یادگیرندگان است، استفاده ازعناصر موجود در طبیعت و حیوانات، رنگ های شاد و روشن، به کار گیری انیمیشن های بزرگ، سخنگو، شخصیت های کارتونی مورد علاقه کودکان و استفاده از فونت های کودک و کتاب، از راهکار های جلب انگیزه کودکان دبستانی است. بر اساس یافته ها، طراحی اهداف و نحوه تعیین محتوا باید در راستای برنامه درسی ملی در قالب کلمه و جمله محور با استفاده از نظرات تهیه محتوای چندرسانه ای مایروتلفیق متن و تصویر شونتز و بنرت انجام شود. تعیین روش های یاددهی- یادگیری با استفاده از انواع بازی ها و تمرین های آموزشی از جمله املاء تصویری، گروهی، غلط گیری وتستی مناسب است. مناسب ترین راهبردهای ارزشیابی آزمون های چند گزینه ای، صحیح و غلط، جورکردنی، کشیدن و انداختن، ارزشیابی توسط هم کلاسی ها است. یافته های حاصل از اعتبارسنجی نشان داد که طراحی برنامه از نظر 100% متخصصان مطلوب (در حد زیاد) است.
  کلیدواژگان: طراحی، اعتبارسنجی، برنامه یادگیری الکترونیکی، املا فارسی، مقطع دبستان
 • محمد نریمانی، جاوید ارجمند صفحه 111
  هدف اصلی مطالعه حاضر، دستیابی بر ارتباط بین جو سازمانی و روحیه دبیران بود. ضمن آن که مقایسه روحیه معلمان و جو سازمانی حاکم بر مدارس دولتی و غیردولتی و ارتباط متغیرهایی چون جنس، سن، سابقه سنوات خدمت، مدرک تحصیلی با روحیه دبیران از دیگر اهداف مطالعه بود. برای دستیابی به اهداف مذکور، 202 نفر از معلمان مدارس دولتی و 100 نفر از معلمان مدارس غیردولتی با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. این آزمودنی ها به پرسش نامه محقق ساخته جو سازمانی هوی و سیبو و پرسش نامه مخصوص سنجش روحیه دبیران پاسخ دادند. روش پژوهش از نوع همبستگی و عل‍ی مقایسه ای بود و اطلاعات به صورت انفرادی و در محل مدرسه جمع آوری شد. یافته ها نشان داد که روحیه دبیران مدارس غیردولتی بالاتر از روحیه دبیران مدارس دولتی است. همچنین، روحیه دبیران در مدارس با جو سازمانی باز از مدارس با جو غیرمتعهد بالاتر است. بین روحیه دبیران با رفتار حمایتی مدیر و رفتار هشیارانه و معتمدانه معلمان، همبستگی مستقیم وجود دارد، اما روحیه دبیران با رفتار دستوری و محدود کننده مدیر و رفتار غیر معتمدانه معلمان، همبستگی منفی دارد. ضمن آن که روحیه دبیران با مدرک تحصیلی آنها نیز مرتبط است. همچنین جو سازمانی در مدارس غیردولتی با مدارس دولتی متفاوت است.
  کلیدواژگان: روحیه دبیران، جو سازمانی، مدارس دولتی و غیردولتی
 • محبوبه عارفی، خلیل زندی، مریم شهودی صفحه 125
  امروزه مفهوم کیفیت دغدغه اصلی بسیاری از سازمان های تولیدی و خدماتی محسوب می شود. در واقع در دنیای رقابتی کنونی سازمان ها ناچار هستند برای بقا و نیز ارتقای جایگاه خود شرایطی را فراهم آورند که کسب حداکثر رضایت مشتریان خود را به همراه داشته باشند. در این راستا، مسئولیت دانشگاه ها به دلیل نقش حساس آن ها در روند تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بیش از گذشته است. در این خصوص، در پژوهش حاضر تلاش شد تا از طریق شناسایی ابعاد کیفیت فعالیت های آموزشی در رشته علوم تربیتی دانشگاه کردستان و به کارگیری مدل های (QFD) و کانو، راهکارهایی برای ارتقاء آن ارائه شود. در مرحله اول از این پژوهش، انتظارات و ادراکات دانشجویان از کیفیت رشته علوم تربیتی بر اساس چهار بعد محتوای دوره، ساختار دوره، ویژگی های استادان و امکانات دوره، از طریق آزمون ویلکاکسون بررسی و مقایسه شد. نتایج این بخش از پژوهش نشان داد که بین انتظارات و ادراکات دانشجویان از کیفیت رشته علوم تربیتی دانشگاه کردستان در همه ابعاد شکاف منفی و معنا دار وجود دارد. در ادامه، شاخص های دارای شکاف منفی و معنی دار وارد مدل کانو شدند و از طریق آن ده نیاز الزامی، شش نیاز جذاب و شش نیاز تک بعدی شناسایی شدند. در نهایت، ده نیاز الزامی مشخص شده در مدل کانو به عنوان ندای مشتری، وارد مدل (QFD) شدند و از این طریق پانزده ویژگی حرفه ای برای برآورده کردن این خواسته ها شناسایی شد.
  کلیدواژگان: کیفیت، گسترش عملکرد کیفیت (QFD)، خانه کیفیت (HoQ)، مدل کانو (Kano)، رشته علوم تربیتی
|
 • Page 9
  To determine the relationship between perfectionism and irrational beliefs, and any differences in these areas among Yazdi housewives and working women, relevant measures were administered to two such groups. The data analysis showed a significant relationship between the two constructs and no difference between the two groups. There was, however a difference in irrational beliefs between women of different levels of education as there was in perfectionism between those of different birth order. It can be concluded that the more irrational one is in beliefs, the more perfectionist he/she would be, and no matter how educated one is a measure of irrationality can be expected.
  Keywords: perfectionism, irrational beliefs, women, birth order, level of education
 • Page 29
  To compare the value systems of prep schools teachers and students, a sample of 80 teachers and another one of 260 students was randomly selected and their values were assessed using Alport, Vernon, and Lindsey's Values Questionnaire. Data analyses showed that the hierarchies of the two group's value systems are different: Teacher's include theoretical, social, economic, political, artistic, and religious values, while in student's the last two are switched. Gender differences were observed in all values exceptin artistic and religious ones among teachers, and in all except economic and artistic values among students, with males in both groups having the upper hand except in social values among students where the females scored higher. There was no difference between the two groups except in artistic values.
  Keywords: value systems, value hierarchies, teachers, students, prep school
 • Page 49
  To evaluate the impact of directed social play therapy on elementary school student's behavioral disorders, a group of 160 fourth and fifth graders, selected by the school districts in the city of Saaree, were given the CSI-4 questionnaire and then from among those with behavioral disorder, 24 were randomly selected and placed into two groups, one of which participated in a 12 sixty minute sessions of directed social play therapy over a six week period. Pre- and post-test scores indicated a significant reduction in student's behavioral disorders. The therapist's and her assistant's observations, parental and teacher reports, and the psychologist's diagnosis supported the findings. Thus it is concluded that this type of therapy is effective.
  Keywords: directed social play therapy, behavioral disorder, elementary school children
 • Page 65
  To explore the relationship between the selected constructs, a sample of 323 high school sophomores (178 females and 145 males) were randomly selected to complete three questionnaires on goal orientation, cognitive engagement, and self-efficacy. The respondent's GPA was also extracted from their records as the index of their academic achievement. The data analyses indicate positive and significant relationships between goal orientation, learning strategies, and achievement; goal orientation, learning strategies, and self-efficacy; and between gender and cognitive engagement
  Keywords: goal orientation, learning strategies, self, efficacy, academic achievement
 • Page 87
  To design a computer program to help elementary school children learn to spell, initially a number of tests for measuring their auditory, visual, and kinesthetic skills were constructed. Then in order to help with the prevention of user drop out a natural and colorful approach was taken while utilizing animation techniques as well as cartoon characters known to the students so as to help them being further motivated. The goals and content of the program were designed in accordance with the national curriculum emphasizing sentence structure. As for the learning method, different games and exercises including pictorial and multiple choice items were included. The evaluation method was also inclusive of multiple choice tests as well as peer evaluation. An opinion survey of a number of experts indicates that the program is rather well designed.
  Keywords: design, validation, learning program, Farsi spelling, elementary school
 • Page 111
  To measure the two constructs of organizational climate and teacher's spirit, a sample of 202 public school teachers and another one of 100 private school teachers were randomly and proportionally selected and then two questionnaires given to each individual at the school site. Analysis of the data revealed that private school teachers enjoy a better spirit than the other group, as was the case with those schools having a committed organizational climate compared to the ones with non-committed organizational climate. Wherever the principals were more supportive and teachers were more trustworthy, the spirit was also higher, as was the case with those teachers with higher educational degrees. There was no difference between the two types of schools in terms of organizational climate.
  Keywords: organizational climate, teacher's spirit, public schools, private schools
 • Page 125
  Nowadays, quality is the main concern of many organizations, as they are forced to compete for survival and elevation of their status. Universities are no exception as they play a vital role in socio-cultural and economic development. The field of education is among the key players in these developments and the quality of the education that the universities provide in this field is of utmost importance. To sample this quality and ways of improving it, the expectations and perceptions of students at the University of Kordestaan regarding the quality of the content, structure, teachers, and facilities in the field of education were assessed. Data analysis shows a significant gap between the respondent's expectations and perceptions in all four areas of concern. Based on these findings, ten basic needs and fifteen ways of meeting them were identified.
  Keywords: quality, field of education, Kano model, QFD