فهرست مطالب

پژوهش های بالینی دام های بزرگ - پیاپی 14 (بهار 1390)
 • پیاپی 14 (بهار 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/08
 • تعداد عناوین: 11
|
 • عبدالله عراقی سوره، مسعود فیروزی صفحه 1
  آبسه های کبدی بدلیل ضبط کبد های آلوده، کاهش کارآیی حیوان و بازدهی لاشه، ضررهای اقتصادی فراوانی را به صنعت دامپروری وارد می سازد. تحقیق حاضر جهت تعیین میزان وقوع آبسه های کبدی و علل باکتریایی آن در بز های کشتار شده در کشتارگاه ارومیه انجام گرفت. در بازرسی پس از کشتار 1200 لاشه بز (680 راس نر و 520 راس ماده)، در 6 (5/0%) مورد آبسه کبدی مشاهده گردید. تعداد 3 (58/0%) کبد از جنس ماده و 3 (44/0%) کبد از جنس نر واجد آبسه بودند. ارتباط معنی داری بین بروز آبسه و جنس گوسفندان وجود نداشت(05/0P>). اکثریت آبسه ها در لوب های راست (50%) و سطوح دیافراگمی(50%) کبد ها قرار داشتند. اختلاف موجود در تعداد آبسه ها، مابین لوب ها و سطوح مختلف کبد از لحاظ آماری معنی دار نبود(05/0P>). از کشت هوازی و بی هوازی آبسه ها، ارگانیسم های کورینه باکتریوم پزودوتوبرکلوزیس از3 مورد، آرکانوباکتریوم پیوژنز از2مورد، اشریشیا کلی از2مورد، فوزوباکتریوم نکروفوروم، استرپتوکوکوس و پزودوموناس هر کدام از یک مورد جدا گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کورینه باکتریوم پزودوتوبرکلوزیس، عامل بیماری لنفادنیت کازئوز، مهمترین عامل باکتریایی در ایجاد آبسه های کبدی در بز های شهرستان ارومیه می باشند. در این مطالعه باکتری فوزوباکتریوم نکروفوروم برای اولین بار از آبسه های کبدی بز گزارش می شود.
  کلیدواژگان: آبسه کبدی، بز، باکتری شناسی، کشتارگاه، ارومیه
 • امیرپرویز رضایی صابر، آسو محمدپوربانه صفحه 9
  منیزیم به عنوان یکی از مهمترین عناصر متابولیکی، دارای نقشی مهم در پروسه رشد و تکامل جانداران می باشد. منیزیم در ساختمان و عملکرد بسیاری از آنزیم های مهم کارساز در واکنشهای متابولیکی بدن دخالت دارد. کاهش عیار سرمی منیزیم سبب تضعیف قوای دفاعی بدن، افزایش حساسیت در برابر عفونت ها، کاهش رشد، کاهش و اختلال در فعالیت های جنسی و باروری و... می گردد. در این تحقیق، در هر فصل مورد مطالعه از 100 راس گاو دورگ شیری آبستن کشتارگاه تبریز توسط لوله ونوجکت از ورید وداج، خونگیری بعمل آمد. نمونه ها در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شد و توسط دستگاه سانتریفوژ، نمونه سرم از آن ها تهیه گردید. سپس در نمونه های سرمی مقادیر سرمی منیزیم به روش اسپکتروفوتومتری، مورد اندازه گیری قرار گرفت. در این مطالعه مشخص گردید که میانگین سرمی منیزیم در گاوهای شیری تحت مطالعه در فصول مختلف سال متغیر است و در فصل زمستان در پایین ترین سطح خود قرار دارد. براساس آزمون آنالیز واریانس یکطرفه از لحاظ آماری اختلاف معنی دار بین میانگین فصول مشاهده گردید (001/0>P). همچنین در این مطالعه بین سن گاوهای شیری مورد مطالعه و مقادیر سرمی منیزیم همبستگی مستقیم ومعنی داری وجود داشت (001/0 P<) ولی براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سن جنین گاوهای آبستن ومقادیر سرمی منیزیم همبستگی معنی داری وجود نداشت (05/0 P>). دلیل کاهش مقادیر سرمی منیزیم در فصول سرد سال می تواند به دلیل عدم دسترسی حیوان به علوفه های سبز، سردی هوا و استفاده از غذای دستی بویژه در فصل زمستان باشد.
  کلیدواژگان: فصل، سرم، منیزیم، گاو شیری، کشتارگاه، تبریز
 • حسین هاشم زاده فرهنگ، امیر عباسعلیزاده، امیر پرویز رضایی صابر، بهرام عمواوغلی، پریسا شهبازی صفحه 15
  تیلریوز یک بیماری تک یاخته ای مهم در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است. عامل اصلی بیماری تیلریوز گاوی در ایران تیلریا آنولاتا می باشد که این انگل توسط کنه هایی از جنس هیالوما منتقل می شود.آنزیم های آلکالین فسفاتاز وگاماگلوتامیل ترانسفراز در بیماری های همراه با آسیب های کبدی میزان تولید آن ها دچار تغییر می گردد. در این مطالعه جهت بررسی تغییرات آنزیمی آلکالین فسفاتازو گاماگلوتامیل ترانسفراز در گاوهای بیمار از 50 راس گاو مبتلا به بیماری خونگیری بعمل آمد و با استفاده از کیت های تشخیص آزمایشگاهی، آنزیم های آلکالین فسفاتاز و گاماگلوتامیل ترانسفراز اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشانگر افزایش مقادیر دو آنزیم آلکالین فسفاتاز و گاماگلوتامیل ترانسفراز در گاوهای مبتلا به تیلریوز نسبت به مقادیر طبیعی آن ها در گاوهای سالم بود. بر اساس این نتایج میانگین مقدار آنزیم آلکالین فسفاتاز در گاوهای مبتلا به تیلریوز 77/221 واحد در لیتر بود که نسبت به مقدار میانگین آن در گاوهای سالم (200 واحد در لیتر)، افزایش مختصری را نشان می دهد. در مورد مقدارآنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز در گاوهای مبتلا به تیلریوز نیز میانگین 89/40 واحد در لیتر بدست آمد که نسبت به مقدار میانگین آن در گاوهای سالم افزایش معنی داری را نشان می دهد.بر اساس یافته های این بررسی اندازه گیری آنزیم های آلکالین فسفاتاز وگاماگلوتامیل ترانسفراز در تشخیص بیماری تیلریوز میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تیلریوز، گاو، آلکالین فسفاتاز، گاماگلوتامیل ترانسفراز
 • احسان سلیمی ناغانی صفحه 21
  این تحقیق با هدف مطالعه روند تکاملی شبکه عصبی آورباخ (Auerbach''s plexus) در جنین شتر یک کوهانه صورت پذیرفت. از 2 ماهگی حاملگی تا بدو تولد با رعایت فاصله سنی، 66 نمونه جنین از کشتارگاه های شهرهای نیمه کویری کشور جمع آوری شد. بعد از تعیین سن جنین ها بر اساس معیار C-RL (Crown-rump length) نمونه ها در فرمالین 10% به آزمایشگاه بافت شناسی ارسال و بعد از جدا کردن معده جنین ها از حفره بطنی، با استفاده از روش های رایج آزمایشگاهی برش های متوالی از نمونه ها با ضخامت 8-10 میکرون تهیه گردید. مقاطع حاصله به روش رنگ آمیزی اجسام نیسل (Nissl''s staining) رنگ آمیزی و مورد بررسی قرار گرفت. بررسی مقاطع میکروسکوپیک بدست آمده نشان داد که شبکه عصبی آورباخ در حفره سوم معدی از 113 روزگی حاملگی، و در حفره اول و دوم معدی از 137 روزگی حاملگی در بافت همبند مابین عضلات به وجود می آید که با افزایش سن جنین، شبکه عصبی آورباخ نیز گسترده تر می گردد.
  کلیدواژگان: هیستوژنز، شبکه عصبی آورباخ، رنگ آمیزی اجسام نیسل، شتر یک کوهانه
 • محمد مهدی معینی، داوود علی یاری، محمدحسین شهیر صفحه 25
  در این مطالعه تاثیر امتیاز وضعیت بدنی (Body Condition Score) و وزن بدن در زمان جفت گیری بر عملکرد تولید مثلی میش های افشاری مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 162 میش افشاری 3 تا 7 ساله به طور تصادفی از واحد گوسفندداری دانشگاه زنجان انتخاب شدند. میش ها از نظر BCS به 4 گروه 2، 5/2، 3 و 5/3< تقسیم شدند. پارامترهای تولید مثلی نظیر تعداد بره متولد شده به میش های جفت گیری کرده، بره های متولد شده به میش های زایمان کرده، کیلو گرم بره متولد شده به میش های جفت گیری کرده، طول دوره آبستنی، وزن تولد بره ها و برخی از متابولیت های خون مانند گلوکز، پروتئین، آلبومین و گلوبولین تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان داد که BCS اثر معنی داری بر بره های متولد شده به میش های جفتگیری کرده داشت(p<0.05). میش های با امتیاز بدنی 3 عملکرد تولید مثلی بهتر و کیلو گرم بره متولد شده بیشتری را تولید نمودند. در حالی که بره زایی در میش های با امتیاز بدنی 5/3< کاهش یافت. طول دوره فحلی در میش های با امتیاز وضعیت بدنی 3 طبیعی بود در حالی که در طول دوره فحلی در میش های با BCSبرابر 2 و5/2 کوتاهتر بود. وزن تولد بره ها به عامل وزن بدن مادران وابسته وتحت تاثیر قرار گرفت(p<0.05) اما BCS اثر معنی داری بر وزن تولد و شیرگیری بره ها نداشت. امتیاز وضعیت بدنی اثر معنی داری بر غلظت پلاسمایی FSH و متابولیت های سرم خون نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد که BCS اثر معنی داری بر بره های متولد شده به میش های جفتگیری کرده داشت(p<0.05). امتیاز وضعیت بدنی برابر3 در زمان جفت گیری سبب افزایش سوددهی از طریق بهبود عملکرد تولید مثلی گوسفندان افشاری شد.
  کلیدواژگان: میش های افشاری، نمره وضعیت بدن، عملکرد تولید مثل، برخی پارامترهای بیولوژیکی خونی
 • جابر داوودی، سهراب رسولی، رضا اسدی عیسی کان، کمال جعفری صفحه 33
  توکسوپلاسموزیس از شایعترین عفونتهای انگلی انسان و سایر مهره داران خونگرم است که انتشار جهانی وسیعی دارد. هدف این تحقیق تعیین سرواپیدمیولوژی عفونت توکسوپلاسموزیس انسانی در سطح شهرستان میانه در سال 1389 می باشد. در این مطالعه توصیفی- مقطعی سرم 200 نفر از زنان و مردان مراجعه کننده به آزمایشگاه های سطح شهرستان میانه در سال 1389 به طور تصادفی انتخاب و پس از تکمیل پرسشنامه ای، از نظر وجود ایمونوگلوبولین های IgG و IgM علیه توکسوپلاسما گوندی به روش کمی لومینسانس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل با استفاده از آزمون آماری مربع کای مورد واکاوی آماری قرار گرفت. از بین 200 نمونه خون مورد بررسی، 82 نمونه(41%) دارای آنتی بادی IgG و 16 نمونه(8 %) واجد آنتی بادی IgM بودند که 68 نفر عفونت مزمن و 14 نفر عفونت حاد یا تحت حاد توکسوپلاسموز داشتند. نتایج بدست آمده نشان داد بین شیوع توکسوپلاسموز و سطح تحصیلات، سن، تاهل و شغل افراد ارتباط آماری وجود دارد(P<0/05)، اما بین جنسیت افراد، تماس با گربه و خاک، مصرف گوشت نیم پخته، نحوه شستشوی سبزیجات و سابقه بستری رابطه معنی داری وجود نداشت (P>0/05). نتایج نشان دهنده شیوع بالای توکسوپلاسما در میانه است، شیوع IgG تقریبا در محدوده و عیار مثبت IgM تا حدودی بیشتر از میزان گزارش شده در مطالعات مشابه صورت گرفته در منطقه شمال غرب کشور می باشد و این می تواند تا حدودی به علت حساسیت و ویژگی بالای روش کمی لومینسانس نسبت به سایر روش های سرمی در تشخیص توکسوپلاسموز باشد.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسموز، شیوع سرمی، میانه، کمی لومینسانس
 • علی محمد بهرامی، سیامک کاکه خانی، سحر هامون نورد، علی زمان دوستی، سلمان احمدی اسبچین صفحه 43
  سالک بیماری است که ضایعات بصورت پاپول قرمز رنگی شروع می شود و سپس به تدریج بزرگ و در نهایت به شکل پلاک زخمی در می آید. دوره طولانی درمان، مقاوت دارویی، کندی بهبود، عود بیماری و شکست درمان، عوارض روش های درمانی شیمیایی و دردناک بودن آنها هزینه بالای تهیه دارو ازجمله دلایل انجام این تحقیق می باشد. 30 سر موش سوری با لیشمانیا ماژور (MHOM-ER-75-ER) آلوده شده و جهت تایید ابتلا از نمونه زخم ها در محیط های NNN و RPMI-1640 کشت داده شد.20 نمونه تحت درمان با عسل و 10 نمونه بعنوان گروه کنترل مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین 24 نفربیمار، در دو گروه 12 نفری گروه الف- (درمان با عسل) و ب- (درمان با گلوکانتیم) مورد بررسی قرار گرفتند. زخم 20 سر از موشهای تحت درمان با عسل بطور میانگین در 19-18روز بهبود یافت. کاهش روزانه قطر زخم3/0-4/0 میلی متر بود. ازگروه کنترل 3 سر تلف و بقیه طی 70 روز بهبود نسبی نشان دادند. در بیماران تحت درمان با عسل مدت زمان درمان در9 نفر بین 25-23 روز و در3 نفردیگر زخم ها ما بین 38-34 روز بهبود یافت. اما در بیماران تحت درمان با گلوکانتیم زخم های 7 نفر مابین 160 تا 180 روز و 5 نفر دیگر درطی 230-220 و بطور میانگین در 198 روز التیام پیدا نمود. همجنین در افراد تحت درمان با عسل، قطر هاله زخم سریع تر از بیماران تحت درمان شیمیایی از گسترش باز ایستاد. در این بررسی عسل می تواند جایگزین مناسبی در مقایسه با گلوکانتیم در بهبود زخم های پوستی و اسکار ناشی از سالک باشد.
  کلیدواژگان: عسل، لیشمانیوز جلدی، گلوکانتیم، موش سوری
 • جاوید مرتضوی تبریزی، جواد شیعه، شهاب نوتاش، حمید میرزایی، امیر منصور وطن خواه صفحه 49
  آنزیمها کاتالیزورهای آلی هستند که می توانند سبب آغاز و یا تسریع واکنش های شیمیایی شده و یک یا چند نوع ترکیب آلی را به تولیدات آلی تبدیل نمایند. با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف مکمل مولتی آنزیم بر روی میزان تغییرات بیوشیمیایی آنزیم های کبدی و فاکتور های عملکردی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرواری (5± 150 گرم)، چهار جیره غذایی متفاوت از لحاظ سطوح مختلف مکمل مولتی آنزیم برای ماهیان تنظیم و مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری در مورد نرخ بقای ماهی و ضریب تبدیل غذایی به صورت دوره ای انجام شد. در پایان دوره پرورشی از هر گروه 50 قطعه ماهی و در کل 200 قطعه به طور تصادفی انتخاب و برخی از پارامتر های بیوشیمیایی کبد، مورد آزمایش قرار گرفت. در طی این بررسی مقدار ضریب تبدیل غذایی، میزان بقاء، وزن ماهیان (رشد مطلق) و طول کل ماهیان در گروه های تحت مطالعه در هیچکدام از مقاطع زمانی اندازه گیری شده معنی دار نبود. نتایج مقایسه میانگین داده های این آزمایش نشان داد که در گروه 5/1 کیلو گرم در تن میزان AST سرم کاهش معنی داری نسبت به تیمار 5/0 و 1 کیلوگرم در تن داشته است (05/0p<). در تیمار 5/0 کیلو گرم در تن، کاهش معنی داری در میزان ALT سرم در مقایسه با گروه شاهد داشته است (05/0p<). استفاده از مولتی آنزیم کاهش معنی داری از نظر سطوح مختلف LDH سرم در گروه های تیمار نسبت به گروه شاهد ایجاد نمود (05/0p<) و اختلاف معنی داری از نظر سطوح مختلف ALP در بین گروه های مختلف مشاهده نشد (05/0p>). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از مولتی آنزیم، می تواند باعث کاهش مقادیر AST، ALT و LDH ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرواری شود.
  کلیدواژگان: مولتی آنزیم، ALT، AST، LDH، ALP، قزل آلای رنگین کمان
 • محمدحسین صادقی زالی، امین هاشم پور، مرتضی کلب خانی، رضا دلشاد صفحه 57
  خانواده انتروباکتریاسه بزرگترین مجموعه ناهمگون از باسیل های گرم منفی می باشد که تا کنون حدود40 جنس و 150گونه از آنها شناسایی شده اند.از مهمترین جنسهای این خانواده، جنس سالمونلا است که در همه حیوانات از جمله ماکیان، خزندگان، حیوانات اهلی و وحشی، جوندگان، پرندگان و انسان می تواند کلونیزه شود. بیشتر عفونتها از طریق مصرف تولیدات غذایی آلوده و از طریق گسترش مستقیم مدفوعی- دهانی حاصل می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه ای آلودگی به باکتری سالمونلا در اندامهای مختلف (قلب، کبد، تخمدان، مدفوع) به روش کشت باکتریایی در طیور کشتاری کشتارگاه صنعتی ارومیه میباشد. پس از استریل نمودن وسایل در فور و اتوکلاو عمل نمونه برداری طی یک ماه انجام گرفت بدین صورت که در هر مرحله از چهار قسمت (قلب، کبد، تخمدان، مدفوع) طیور کشتاری کشتارگاه صنعتی ارومیه عمل نمونه برداری انجام گرفت و در محیط کشت غنی کننده سلنیت F براث تلقیح شد پس از 24 ساعت انکوباسیون و غنی سازی به محیطهای کشت مکانکی آگار، SS آگار و XLD برده شد. از مجموع 1440 نمونه که از هر قسمت شامل 360 نمونه برداشته شد 300 نمونه سالمونلایی شامل 170 مورد از مدفوع، 30 مورد قلب، 40 مورد کبد و 60 مورد تخمدان جداسازی گردید. به غیر از نمونه های سالمونلایی باکتریهای اشریشیا کلای، پروتئوس، سدوموناس، کلبسیلا اوکسی توکا و سراشیا نیز جداسازی گردید. باتوجه به گستردگی منابع آلودگی با سالمونلا لازم است به منظور کنترل سالمونلا آزمایشهای باکتری شناسی و سرولوژیک از کشتارگاه ها و افراد شاغل در صنعت طیور به عمل آورده شود.
  کلیدواژگان: انتروباکتریاسه، سالمونلا، کشت
 • سعید هاشمی، علی اسلامی، حسین وثوق، سیامک کاکه خانی صفحه 61
  به منظور تعیین میزان شیوع کرم های ریوی در گوسفند و بز یک مطالعه کشتارگاهی در فاصله زمانی فروردین 1387 تا اسفند1387 از کشتارگاه صنعتی بروجرد 175 نمونه ریه گوسفند و 140 نمونه ریه بز جمع آوری گردید.در کالبدگشایی و بررسی سطوح ریه ها، 16درصد از 175 ریه گوسفند و 57/13درصد از 140ریه بز آلوده به کرمهای ریوی بودند که جنسهای پروتوسترونژیلوس روفسانس، دیکتیوکولوس فیلاریا و سیستوکولوس اوکره آتوس جدا شد. در گوسفند و بز درصد حضورهر یک از کرم های ریوی درعفونتهای ترکیبی نشان داده شده بطوری که در گوسفند دیکتیوکولوس فیلاریا 57/78درصد پروتوسترونژیلوس روفسانس 25/64 درصد و سیستوکولوس اوکره آتوس 85/67 درصد ودربز میزان شیوع دیکتیوکولوس فیلاریا در عفونتهای ترکیبی 42/68 درصد، پروتوسترونژیلوس روفسانس 25/63 درصد و سیستوکولوس اوکره آتوس 89/57 درصد را نشان داد وبا آزمون مربع کای و 05 / > p اختلاف معنی داری بین میزان شیوع کرمهای ریوی برحسب گونه دام دیده نشد ولی اختلاف آماری معنی داری بین میزان شیوع کرمهای ریوی برحسب فصل وجود داشت. بطوری که در فصول سرد سال شیوع این کرمها بیشتر بود. در هیچکدام از ریه های گوسفند و بز مولریوس دیده نشد و در ندولهای خاکستری فقط سیستوکولوس اوکره آتوس ودر هر ندول تنها یک کرم وجود داشت
  کلیدواژگان: بز، گوسفند، کرمهای ریوی، کشتارگاه، بروجرد
 • جاوید اقبال، بهزاد سمساری آذر، ملاحت احمدی، کمال جعفری صفحه 67
  اشریشیاکلی یکی از باکتریهای پاتوژنیک مهم در انسان و حیوانات است. یکی از راه های ایجاد مقاومت منشاء پلاسمیدی دارد و از آنجائیکه بعضی از پلاسمیدها به حرارت حساس بوده و در حرارت غیر مطلوب از بین می روند، در این تحقیق سعی شده است که امکان تغییر مقاومت در باکتری E-coli جدا شده از طیور نسبت به آنتی بیوتیک های رایج درمانی با استفاده از حرارت، مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا بمنظورتائید هویت 25 جدایه اشریشیاکلی جدا شده از طیور، آنها را به محیط اختصاصی مکانکی آگار و سپس محیط های افتراقی خانواده آنترو باکتریاسه انتقال داده و از هویت آنها اطمینان حاصل گردید. در مرحله دوم هر یک از جدایه ها به 2 محیط BHI منتقل شده و همزمان در دو دمای 37 و 5/43 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت انکوبه گردیدند. در قدم بعدی حساسیت جدایه های E-coli به آنتی بیوتیکهای مورد نظر به روش دیسک- دیفیوژن (کربی بائر) براساس معیارهای CLSI انجام گرفت و بعد از انکوباسیون در دو دمای مختلف 37 و 5/43 درجه سانتیگراد بررسی شده و برای ثبت و بیان نتایج از سه طبقه بندی حساس، نیمه حساس و مقاوم استفاده گردید. در بررسی حاضر بیشترین میزان حساسیت آنتی بیوتیکی در E-coli در دو دمای 37 و 5/43 درجه به ترتیب مربوط به کلرامفنیکل (52% و 56%) بوده و بالاترین مقاومت نسبت به اریترومایسین (92%) مشاهده شد، و تغییر محسوسی در کاهش مقاومت باکتری علیه آنتی بیوتیک ها در دو دمای مورد آزمایش مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، مقاومت آنتی بیوتیکی، حرارت
|
 • Araghi–Sooreha., Firuzi, M Page 1
  Hepatic abscesses have a major economic impact on the stock-breeding industrybecause of liver condemnation and reduced animal performance and carcass yield. Thisresearch was aimed to determine occurrence and bacterial causes of hepatic abscesses ofgoats slaughtered at Urmia abattoir. Post-mortem examination of 1200 goats (680male,520 female) showed that 6 (0.5%) exhibited hepatic abscesses. Three (0.58%) abscesses were found in female and 3(0.44%) abscesses were found in male. Most of the abscesses were found in the right lobes (50%) and in diaphragmatic surfaces (50%) of livers.Regarding the presence of abscesses, there was no significant difference between sexes,lobes and surfaces of livers (p>0.05). The abscesses were cultured for aerobic andanaerobic bacteria. The following six species of bacteria were identified: Corynebacteriumpseudotuberculosis (3 cases), Arcanobacterium pyogenes (2 cases), Escherichia coli (2cases), Fusobacterium necrophorum (1case), streptococcus spp. (1case), Pseudomonasspp. (1case).The result of this study showed that C. Pseudotuberculosis, the causativeagent of caseous lymphadenitis, is the most important cause of hepatic abscesses in goatsin Urmia. In the present study F. necrophorum is reported for first time from goat hepaticabscesses.
 • Rezaei Saber, A.P., Mahammadpour Baneh, A Page 9
  The magnesium, being one of the most important metabolic elements, has a verymajor function in the animals growing processes. Also magnesium has a function instructure and operation of many important enzymes which are effective in metabolicreactions of body. Reduction of serum magnesium rate may conduce to weakness ofimmune system, increase of sensitivity to infectious diseases, growth drop, sexual andbreeding disorders, etc. In this study, during four seasons of year, the bleed accomplishedby using venoject tubes (obtained from jugular vein) from sample randomly, on 400pregnant cross breed cow, apparently healthy at Tabriz abattoir. Immediately, all of theblood samples were transferred to laboratory beside the ice packs. The end of each season,after centrifuging, the serum mg levels were measured by Randox biochemical kit, andusing the spectrophotometry method and then results analysed. In this study mean serumalrate of magnesium varied in different seasons (there was a correlation between Mg levelsand seasonal temperature changes). The lowest level of Mg was measured in winter thataccording to statistical analysis (ANOVA, P<0.001) these variations statistically wassignificant. Results of recent study also showed that there is a significant correlationbetween the age of dairy cattles and their serumal Mg levels (elder cattles had higherserumal levels of Mg, P<0.001). According to results of pierson correlation ratio test therewas not significant relation between fetus age of pregnant cows and Mg levels. This clearreduction Mg level of serum in winter may be the result of excessive using hay in diet, onavailable to green grass and also the excessive cold weather in winter.
 • Hashem Zadeh Farhangh., Abbasalizadea., Rezaee Saber, A.P., Amogli Tabrizi, Shahbazi, P Page 15
  Theileriosis is a protozoan disease of tropical and subtropical areas. The main causeof bovine theileriasis in Iran is Theileria annulata, which is transmitted by ticks of theHyalomma Commonly every year in warm seasons, theileriasis incidence or prevalenceby the activity of ticks. In this study 50 cows affected to theileriasis were studied. Bloodsamples were taken from infected cows and their blood sera were taken. Using laboratorykits of the enzyme ALP and GGT the level of the activity of this enzymes in the sera ofaffected cows was measured with spectrophotometer and following results were obtained.The amount of ALP and GGT enzymes in affected cows was higher than the normalamount of them in healthy cows. Based of results in this study the average level of ALPactivity in affected cows was 221.75 U/lit compared to 200 Unit in healthy cows, thatreflecting a slight increase. For the enzyme GGT in infected cows the mean level ofactivity was 40.89 U/lit, and it showed a significant increase compared to the normal levelin healthy cows. The increase in the activity of GGT enzyme in infected cows was morethan that of ALP in this cow.
 • Salimi Naghani, E Page 21
  Since the present study aim at investigating histogenesis of the auerbach’s plexus infetus of one-humped camel. At 2 months of gestation until birth with according to agedistance, 66 fetuses were collected of slaughter houses in semi-desert cities of Iran. Afterdetermining the fetuses age with C-RL (Crow-Rump Length) criterion, they were sent in10% formalin to histological laboratory and after dissecting the fetuses gastric ofabdominal cavity, with use of routine methods, were performed serial section with 8-10μm-thick of them. The section were treated and investigated with Nissl’s stainingmethod. The results of the microscopic section indicate that the auerbach’s plexus in thethird compartment’s was formed at 113 days of gestation and in the first and secondcompartment of gastric were formed at 137 days of gestation in connective tissue between tunica muscularis that with increasing fetuses age, the auerbach’s plexus was developed, too.
 • Moeini, M.M., Aliyarid., Shaheer, M.H Page 25
  The effect of body condition score (BCS) and body weight of fat tail Afshari sheep atmating time on reproductive performance were studied. Total 162 fat tail Afshari ewes(3-7 years old) randomly selected from animal unit of Zanjan University. Ewes divided to4 treatments groups according BCS (2, 2.5, 3, 3.5 and more). The reproductive parameterssuch as lambs born to ewes after mating, number of lambs born per lambing, Kg lambsborn per ewe mating, pregnancy period, lambs birth weight, and some blood metabolitessuch as glucose, total protein, albumin and globulin were determined. The result of thisstudy indicated that BCS had a significant effect (P<0.05) on the lambs born per ewe atmating. Ewes with BCS =3 had a better performance in lambing rate and Kg lambs bornper ewe. While the lambing rate reduced in ewes with BCS of 3.5 or more. Ewes withBCS=3 had more (P<0.05) normal estrous while ewes with low BCS had shorter estrousperiod. Birth weight of lambs was significantly affected by body weight of their dams(P<0.01) but BCS had no significant effect on lambs’ weight at birth and weaning. Therewas significant effect of BCS on plasma FSH concentration in ewes with BCS more than3 but no significant differences was seen in blood metabolite parameters in this study. It isconcluded that BCS had significant effect on lambing rate and lambs born per ewe(P<0.05). The BCS of 3 at mating time could optimize profitability of Afshari ewes.
 • Davoodij., Rasoulis., Asadir., Jafary, K Page 33
  Toxoplasmosis of the most common causes of human parasitic infections and other vertebrates, which has extensive worldwide distribution. The aim of this study served todetermine the level of human toxoplasmosis infection Mianeh city is moderate in 2009.
  Methods
  In this cross - sectional study of serum 200 men and women admitted to city level laboratories in the mid 2009 randomly selected after completing a questionnaire, the presence of IgG and IgM antibodies against Toxoplasma gondii. The results using the Chi square test were statistically analyzed. Of 200 blood samples examined, 82 samples, 41% have IgG antibodies and 16 samples, 8% had IgM antibodies to meet the 68 patients with chronic infections and 14 infections were acute or sub acute toxoplasmosis. The results showed that between toxoplasmosis and education level, age, marital status and occupation of those statistical relationships exists between gender, but individuals, contact with cats, soil, half-cooked meat, how to wash vegetables and history of hospitalization there was no significant relationship.
  Discussion
  The results show high prevalence of Toxoplasma in the Mianeh is about the same prevalence of IgG and IgM positive shifter somewhat higher than rates reported in similar studies conducted in the northwest region And this can be partly due to high sensitivity and specificity of quantitative Chemiluminescence's technique than other methods in the diagnosis of Toxoplasma Serology is.
 • Bahrami, A.M., Kakekhanis., Hamounnavards., Doosti, A. Ahmadai Asbchin Page 43
  Cautaneous Leishmaniasis show different form of clinical sign, the wound getting larger gradually and plague wound at the end will appear at the bite site. Long term treatment, drug resistance, delay in healing, treatment with chemical drug, there side effect, painful, high cost medication are the main reason of this research in comparison with Glucantime. Number of 30 mice with samples of Leishmania prepared infected and to determine the incidence of ulcers, they in the environment of cultured NNN and RPMI. Following’s a culture we have. Of the 30 samples 20 samples treated with honey, 10 samples were selected as controls. By the legal permission and application forms prepared from before, 24 patients, preparing biopsy and culture test (NNN) from there wound, divided in 2 groups, a group (treatment with honey) and B (treatment with glucantime) were under study. Total 30 samples of animals with wounds treated with Leishmania and extract them to count the number 8 for 18 days; 16 days and 5 number 7 number average length of 22 days and recovered in 18-19 days. Diameter 4/0-3/0 mm ulcer rate was reduced daily. 10 control samples number 3 and the rest died within 70 days showed partial improvement. Wound healing of the patient in group A show more affective in comparison with chemical drug, the healing period of honey on the leishmaniasis infection of 9 patient average time were between 23 to 25 days and in 3 others patient of this group were between 34 to 38 days, In group B healing period of the wound of 7 patient were between 160 to 180 days and 5 other patient of this group there wound heal after 220-230 day. The other founding, regarding the control of diameter of the wound in the patient those person how had used honey there wound diameter extension were stop much more sooner than those patients had chemical drug. The honey (combinational of drug) used in this study can be suitable replacer drug against chemical drug treatment. Also the honey able to improve scar of Salak.
 • Mortazavi Tabrizij., Shiehj., Notash, Sh, Mirzaiih., Vatan Khah, A. M Page 49
  Enzymes are organic catalysts, that can Trigger or accelerate chemical reactions andcovert One or more organic compounds to organic production. This study was designed toinvestigate the influence of supplementing multi-enzyme on liver biochemical parameters(LDH, ALP, AST, and ALT) and performance parameters of rainbow trout growers (150± 5 g). The multi-enzyme were incorporated into a commercial pellet ration to constitutethree experimental diets containing 500, 1000, 1500 gram multi-enzyme per one ton feedintake, while a fourth diet without the multi-enzyme supplement served as the control diet.Fish were sampled at 10, 20, 30 and 40 days after commencement of the feeding trial todetermine feed conversion ratio (FCR), weight and length rate and survival rate. At theend of the raising period 50 fish from each and finally 200 fish were selected randomlyand blood sampling performed and then liver biochemical parameters were measured.Results of our study indicated that effect of different supplementing multi-enzyme levelson feed conversion ratio (FCR), weight and length rate and survival rate, there was notany meaning relation in dose rates (p>0.05). In this study, 1500 g/ton group displayedsignificantly reduction (P<0.05) AST levels compared to 500 and 1000 g/ton groups. Theresult showed that 500g/ton group displayed significantly reduction (P<0.05) ALT levelscompared to control group. 500, 1000 and 1500g/ton groups displayed significantlyreduction (P<0.05) LDH levels compared to control group. Also, There was nomeaningful relationship between multi-enzyme level in ration ALP levels (P>0.05).According to this study, the use of multi-enzymes, can reduced amounts of ALT, AST andLDH levels in rainbow trout growers. Therefore, taking these supplements can berecommended, in considered values for use in aquaculture.
 • Sadeghi Zali, M. H., Hashempoura., Kalbkhanim., Delshad, R Page 57
  Enterobacteriaceae family is the biggest crooked complex of negative gram basils that 40 genus and 150 type of it is identified. The important genus of this family is salmonella that can be colonize in all animals such as fowls, amphibians, rodents, birds, domestic and wild animals and human. Most infections are result of consuming infected food products and direct spreading of oral _ feces. The goal of this research is a comprising inspection of infection to salmonella in different organs (heart, liver, ovary and feces) by bacterial culture method in slaughtered birds in Urmia Industrial Slaughterhouse. Composed of two parts: A) culturing on first stage and enriched and selective cultures') Sampling method. After sterilizing the equipments in fur pasture and autoclave machines sampling was performed during a month. In each stage sampling was performed from (heart, liver, ovary and faces) of slaughtered birds in Urmia Industrial slaughter house. The samples were cultured in selenite F broth culture. After 24 hours incubation and enrichment the samples were transferred to McCankey agar, SS agar and XLD cultures. From 1440 taken samples that each 360 samples were due to each sampled part 170 infected samples by salmonella were resulted that 30 cases were due to heart, 40 cases due to liver, 60 cases were due to ovaries. Expect salmonella samples Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella oxi toka, Seratia were also isolated.Given the extent of contamination sources Salmonella is a necessary to control salmonella with Bacteriological and serological examination of persons working in slaughterhouses and the poultry industry to be brought.
 • Hashemi, S‚ Eslamia., Vosogih., Kakekhani, S Page 61
  A slaughterhouse survey was performed for one year during April 2008 and february 2008 in order to determine the prevalence of lungworm infection in both sheep and goat in Boroujerd slaughterhouse, Lorestan province Iran. Sixteen percent of175lungs of sheep and thirteen point fifty seven percent of 140 lungs of goat examined were infected with lungworms and the species found in infected lungs were Cystocaulus ocreatus, Dictyocaulus filarial and protostrongylus rufescens.mixed infections of Dictyocaulus filarial were detected in sheep 78, 57%, Cystocaulus ocreatus 67, 85%, protostrongylus rufescens 64, 25%. Mixed infections Dictyocaulus filarial were detected in goat 68, 42%, Cystocaulus ocreatus 57, 89%, protostrongylus rufescens 63, 25%. With p<.05 and chi suare test was not any statistical difference between sheep and goat but was any statistical difference in the prevalence of lungworm infection according to season. Muellerius capillaris, were not found in sheep and goat lungs but Cystocaulus was seen in worm nodules.
 • Eghbalj., Semsari Azarb., Ahmadim., Jafari.K Page 67
  Escherichia coli are highly pathogenic bacteria in human being and animals. Extraordinary Antibiotic consumption in animals and poultries for controlling of E-coli can cause antibiotic-resistance in these microorganisms. One of these resistance methods is plasmid-based resistance in these bacteria. Some of the plasmids are heat-sensitive and destroy in inadequate overheating. The main aim of this study was evaluation of antibiotic-resistance ability by using the heat in E-coli isolated from poultry. Among this study 25 E-coli (probable) samples isolated from infected broilers. Then samples transferred to bacteriology laboratory and cultured in Mc-Kanky agar specific medium. In next stage these samples were transferred to differential Enterobacteriaceae family media for identifying the bacteria species. Then isolates transferred in two different BHI media and each one simultaneously incubated in 37°c and 43.5 °c. In last stage the sensitivity to proper antibiotics were measured by using disk-diffusion (Kirby Bauer) method based on CLSI criteria. The results were evaluated in both incubated (37°c and 43.5 °c) groups in three different categories: sensitive, intermediate and resistant. The highly antibioticsensitivity in this survey was seen in incubated E-coli isolations with Chloramphenicol discs (52% & 56%) in both temperatures and greet antibiotic-resistance was observed in groups with Erythromycin 92% discs but no significant different was seen in reduction of bacterial antibiotic-resistance in two different temperatures incubated E-coli isolations.