فهرست مطالب

 • Volume:12 Issue:4, 2012
 • تاریخ انتشار: 1390/11/09
 • تعداد عناوین: 14
|
 • دکتر عبدالله درخشنده، دکتر تقی زهرائی صالحی، دکتر مایت مونیزا صفحه 283
  اشریشیا کلی بیماری زای طیور مسوول خسارت اقتصادی فراوان در گله های طیور می باشد. عوامل حدت مختلفی برای کنترل این بیماری از قبیل استفاده از برخی پروتئین ها به منظور واکسیناسیون، پیشنهاد شده است. در مطالعه حاضر، یکی از مهمترین عوامل حدت – ژن افزایش بقا در سرم - اشریشیا کلی سویه χ1378 جدا شده از کلی باسیلوز طیور به منظور ساخت وکتور پروکاریوتی و آنالیز پروتئین مشتق از آن کلون شده است. ژن افزایش بقا در سرم در وکتور pGEX-3X کلون گردید. پلاسمید حاصله جهت بیان پروتئین با استفاده از القای IPTG به درون باکتری E. coli BL21 ترانسفورمه گردید. پروتئین Iss به عنوان یک پروتئین همجوشی همراه با GST بیان گردید. پروتئین GST::Iss با استفاده از روش طیف سنج جرمی MS/MS MALDI-TOF جهت تایید توالی اسید های آمینه تعیین توالی گردید. به طور کلی به نظر می رسد پروتئین Iss سویه χ1378 می تواند به عنوان کاندید مناسبی جهت واکسیناسیون طیور علیه بیماری کلی باسیلوز استفاده شود. در حال حاضر پروتئین GST::Iss به عنوان یک پروتئین نوترکیب در مدل جوجه های SPF با هدف جهت ارزیابی پاسخ ایمنی در حال بررسی می باشد. مطالعه حاضر ساخت و طراحی موفقیت آمیز وکتور پروکاریوتی بیان کننده پروتئین افزایش بقا در سرم، آنالیز و تعیین توالی آن را جهت بررسی ایمنی زایی آن علیه کلی باسیلوز طیور را نشان داد.
  کلیدواژگان: پروتئین Iss، اشریشیا کلی بیماری زای طیور، بیان، واکسیناسیون
 • دکتر مرتضی زنده دل، دکتر مجید طاعتی، دکتر مهین جدیدالاسلامی، دکتر علی بشیری صفحه 292
  گیاه کلپوره در طب سنتی ایران برای درمان درد احشایی استفاده می شود. در این مطالعه مکانیسم های ضد دردی عصاره هیدرواتانولی گیاه کلپوره به وسیله تست رایتینگ ناشی از اسید استیک به عنوان یک مدل درد احشایی در موش های نر نژاد NMRI بررسی شد. برای مشخص شدن مکانیسم های ضد دردی گیاه، اثرات آنتاگونیست های اپیوئیدرژیک، سروتونرژیک، آدرنرژیک و هیستامینرژیک بر بی دردی ناشی از عصاره مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد پیش درمانی با نالوکسان، کلرفنیرامین و سایمتیدین اثر ضد دردی عصاره را به صورت معنی داری کاهش می دهد. هر چند سیپروهپتادین و فنتل آمین اثری نداشتند. نتایج ما به وضوح نشان می دهد اثرات ضد دردی گیاه کلپوره احتمالا به وسیله گیرنده های اپیوئیدرژیک، H1 و H2 هیستامینی میانجی گری می شود
  کلیدواژگان: گیاه کلپوره، گیرنده اپیوئیدی، گیرنده های هیستامینی، تست رایتینگ، موش سوری
 • دکتر علی اصغر سرچاهی، دکتر محمد علی قلی پور، دکتر فاطمه سادات طغرائی صفحه 298
  هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر ترکیب دو داروی لاتانوپروست و پیلوکارپین بر روی فشار داخلی چشم و قطر مردمک در خرگوش های سالم بود. بدین منظور 18 قطعه خرگوش به 3 گروه 6 تایی تقسیم شدند. به چشم راست خرگوش های گروه 1، لاتانوپروست، در گروه 2، پیلوکارپین و در گروه 3، لاتانوپروست و پیلوکارپین چکانده شد. در چشم چپ همه خرگوش ها نرمال سیلین چکانده شد. داروها در ساعت 8 صبح به مدت 4 روز استفاده شدند. فشار داخلی چشم و قطر مردمک در چشم های راست و چپ به طور جداگانه در ساعات 8، 10، 12، 14 و 16 در 2 روز قبل از چکاندن داروها، در مدت 4 روز چکاندن داروها و تا 3روز بعد از قطع داروها اندازه گیری گردید. در همه زمان ها همچنین، وجود اسپاسم پلک و پرخونی ملتحمه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در گروه لاتانوپروست از 20 بار اندازه گیری فشار چشم در دوره درمان فشار داخلی چشم در 8 بار (40%) نسبت به چشم های کنترل به طور معنی داری کاهش یافته بود. این نتایج در گروه پیلوکارپین نیز 8 بار از 20 بار (40%) و در گروه ترکیب دو دارو 18 بار از 20 بار (90%) به دست آمد. همچنین میانگین روزانه فشار داخلی چشم در گروه لاتانوپروست 5/4 میلی متر جیوه (31%)، در گروه پیلوکارپین 2 میلی متر جیوه (4/14%) و در گروه ترکیب دو دارو 5 میلی متر جیوه (7/34%) نسبت به چشم های کنترل کاهش یافته بود. با این حال بین 3 گروه دارویی در طول زمان اختلافی مشاهده نگردید. پرخونی ملتحمه در هر 3 گروه مشاهده گردید. نتیجه گیری می شود که استفاده از ترکیب لاتانوپروست و پیلوکارپین نسبت به استفاده از هر کدام از داروها به تنهایی مزیتی ندارد. همچنین پرخونی ملتحمه مهمترین اثر جانبی این داروها می باشد.
  کلیدواژگان: فشار داخلی چشم، لاتانوپروست، پیلوکارپین، قطر مردمک، خرگوش
 • دکتر احمدرضا راجی صفحه 304
  مطالعه بافت شناسی شیردان در شتر یک کوهانه جهت شناسایی بیماری های این ساختار از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در ابتدا نمونه های بافتی از مخاط چهار ناحیه کاردیا، شبه کاردیا، فوندوس و پیلور از شیردان 20 نفر شتر یک کوهانه بالغ و سالم نر، بلافاصله بعد از کشتار از کشتارگاه صنعتی مشهد تهیه و جهت مطالعه به وسیله میکروسکوپ نوری مراحل ثابت کردن، آماده کردن بافت و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین، ون گیسون، ورهوف، پاس و آلسین بلو انجام گرفت، برای مطالعه نمونه ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی بعد از نمونه برداری به وسیله شستشو با آب و مالش دست موکوس پوشاننده سطح مخاطی به آرامی برداشته می شد و سپس مراحل ثابت کردن اولیه و ثانویه، آبگیری، خشک کردن در هوا و پوشش با پالادیوم و طلا انجام می شد. مطالعات نشان داد که مخاط در بخش کاریا و شبه کاردیا دارای چین های مخاطی کوتاه و به تعداد زیاد بود، در فوندوس چین های بلند و شیارهای عمیق مشاهده شد و چین ها در پیلور به تعداد کم و بلند دیده شد. رنگ آمیزی اختصاصی (پاس و آلسین بلو) موکوس مترشحه به وسیله سلول ها نشان داد که این موکوس در سطح خنثی، در ناحیه گردن غدد خنثی و اسیدی و در ناحیه بدنه غدد تنها اسیدی می باشد. بررسی تصاویر SEM نشان داد که میانگین ارتفاع سلول های استوانه ای اپی تلیوم شیردان 20 میکرومتر می باشد، این سلول ها به طور منظم در کنار یکدیگر قرار گرفته و مجموعه های دایره مانند (گل مانند) را به وجود می آورند که درست در مرکز این مجموعه ها منفذ غدد مخاطی شیردان قرار می گیرند، میانگین قطر این ساختارهای گل مانند 30 تا 40 میکرومتر می باشد. این مجموعه های گل مانند به همراه موکوس مابین آن ها به صورت ساختارهای پنج ضلعی شبیه لانه زنبور عسل قرار داشتند. در این مطالعه برای اولین بار مجموعه های گل مانند و ساختارهای لانه زنبوری در سطح شیردان شتر به وسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی مشاهده شده اند.
  کلیدواژگان: هیستومورفولوژی، هیستوشیمی، شیردان، شتر، میکروسکوپ الکترونی روبشی
 • دکتر روشنک داعی قزوینی، دکتر حسین میرهندی، دکتر سید علی غیاثیان، دکتر علی مسعودی نژاد، دکتر حجت الله شکری، دکتر مینو سلطانی، دکتر سیامک حدادی، دکتر علیرضا خسروی صفحه 309
  فوزاریوم ورتیسیلیوئیدس نه تنها یک بیماریزای اولیه برای ذرت است، بلکه قادر به ایجاد بیماری در سایر محصولات کشاورزی مثل سورگوم می باشد. بیماریزایی آن مربوط به تولید توکسین های قارچی مثل فومینیزین است. در مطالعه حاضر، 24 جدایه از فوزاریوم ورتیسیلیوئیدس که قبلا بر اساس مشخصات فنوتیپی تعیین هویت شده بودند مجددا با استفاده از آنالیز پلی موفیسم طول قطعه محدود تعیین هویت گردیدند. تجزیه فرآورده های واکنش زنجیره ای پلیمراز با آنزیم محدود کننده TASI باعث شناسایی چهار سویه غیر ورتیسیلیوئیدس شده که از مطالعه ما خارج شدند. تنوع ژنتیکی میان 20 سویه باقیمانده از فوزاریوم ورتیسیلیوئیدس به روش RAPD-PCR و با چهار پرایمر آنالیز گردیدند. از چهار پرایمر آزمایش شده، دو پرایمر الگوهای تقویتی چند شکلی را ایجاد کردند. دندروگرام مربوط به هر پرایمر، فاصله سویه ها را از هم نشان داد. با استفاده از پرایمرهای A، B، C و D، جدایه ها به ترتیب به هشت، نه، هفت و هفت گروه تقسیم شدند. نتایج این مطالعه ارتباط ژنتیکی میان الگوهای چند شکلی DNA با مناطق جغرافیایی و شدت تولید فومینیزین B1 را نشان داد. به نظر می رسد که روش RAPD یک تکنیک مناسب برای تاپینگ سویه های فوزاریوم ورتیسیلیوئیدس است.
  کلیدواژگان: فوزاریوم ورتیسیلیوئیدس، ژنوتایپینگ، RAPD، PCR، ذرت
 • دکتر پژمان میرشکرایی، دکتر حسین حسن پور، دکتر مریم اخوان طاهری، مسلم ریاحی، دکتر ناصر شمس اسفندآبادی صفحه 317
  بررسی کنونی، آثار وابسته به زمان/غلظت نانوسیلور کلوئیدی را بر فراسنجه های حرکتی اسپرم انزالی قوچ در شرایط آزمایشگاهی بررسی کرده است. پس از گرمخانه گذاری اسپرم ها به مدت 30، 60، 120 و 180 دقیقه در حضور غلظت های گوناگون نانوسیلور (صفر، 001/0، 01/0، 1/0، 1 و 10 ppm) فراسنجه های حرکتی به وسیله دستگاه آنالیز کامپیوتری اسپرم ارزیابی شد. بیشتر فراسنجه های حرکتی اسپرم (حرکت پیش رونده سریع، حرکت پیش رونده آهسته، VCL، VSL، STR، MAD، ALH، WOB، VAP و LIN) در گروه های آزمایشی به ویژه پس از 120 دقیقه نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری (P<0.05) نشان دادند. از سوی دیگر افزایش معنی داری (P<0.05) در درصد اسپرم های نامتحرک در تمامی زمان ها در غلظت های یک نانوسیلور کلوئیدی دیده شد. همگی اسپرم ها در غلظت 10 ppm غیر فعال شدند. روی هم رفته، نانوسیلور کلوئیدی عملکرد اسپرم ها به ویژه فراسنجه های حرکتی را کاهش داد که می تواند علتی برای کاهش باروری ناشی از مسمومیت نانوسیلور باشد.
  کلیدواژگان: نانوسیلور کلوئیدی، قوچ، اسپرم انزالی، فراسنجه های حرکتی
 • دکتر جعفر پازانی، دکتر وحید کریمی، دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد، دکتر آرش قلیانچی لنگرودی، دکتر عباس برین صفحه 324
  پروتئین PB2 ویروس های آنفلوانزای A نقش مهمی در تعیین طیف میزبانی آن ها دارد. در این مطالعه بخشی از ژن PB2 ویروس های آنفلوانزای H9N2 جدا شده از جوجه مرغ های تجاری در استان تهران تکثیر و توالی نوکلئوتیدی و اسید آمینه ای آن ها تعیین گردیدند. تجزیه و تحلیل و مطالعه شجره شناسی این توالی ها و مقایسه آن ها با برخی توالی های موجود در بانک جهانی ژن از ویروس های H9N2 انجام گردید. مطالعه شجره شناسی به روی توالی های ژن PB2 استفاده شده در این مطالعه نشان می دهد که جدایه های H9N2 ایران را می توان در دودمان اروپایی-آسیایی طبقه بندی نمود؛ همان طوری که بر اساس نتایج حاصل از مطالعه های انجام شده به روی ژن HA نیز مشخص شده است. در پروتئین PB2 جدایه های H9N2 ایران در این مطالعه در محل 621 گلوتامیک اسید، در 701 آسپارتیک اسید و در 714 سرین قرار دارد. وضعیت مشابهی در مورد تحت تیپ های مختلف جدا شده از گونه های پرندگان در سطح دنیا نشان داده شده است. منشاء ژن PB2 جدایه های ایرانی متفاوت از امارات متحده عربی، پاکستان، عربستان سعودی (کشورهای خاورمیانه) و هند می باشد و احتمال دارد که اجداد ایزوله های H9N2 ایرانی دچار بازآرایی با سایر تحت تیپ ها شده باشند. توالی نوکلئوتیدی ژن PB2 این پنج جدایه ایرانی تشابه بالایی در حدود 5/97% تا 6/99% با یکدیگر دارند که نشان می دهد طی سال های 1998 تا 2001 جهش های بسیار کمی در آن ها رخ داده است. مطالعه ژن PB2 در جدایه های سال های اخیر از سایر استان ها جهت بررسی تغییرات ممکن در آن و نیز مطالعه بیماری زایی جدایه های ایرانی در میزبان پستاندار قابل توصیه می باشد.
  کلیدواژگان: آنفلوانزای پرندگان، تحت تیپ H9N2، پلیمراز بازیک دو PB2، مطالعه شجره شناسی
 • دکتر شاپور حسن زاده، دکتر احسان حسینی، دکتر لیلا رضازاده صفحه 332
  آفلاتوکسین ها آلاینده های طبیعی مواد غذایی انسان و دام می باشند، بنابراین مطالعه اثرات سوء و سمی آن ها بر روی سیستم تولید مثلی جنس نر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف از اجرای این تحقیق ارزیابی اثرات تجویز دهانی آفلاتوکسین B1 بر روی تغییرات هورمون های تولید مثلی در موش صحرایی نر می باشد. برای این مطالعه تعداد 28 قطعه موش صحرایی نر نژاد ویستار برای این مطالعه انتخاب شدند. رت ها به چهار گروه به ترتیب کنترل (C) و درمانی های T1، T2 و T3 تقسیم شدند. دوزهای ppm 8/0، ppm 6/1 و ppm 2/3 سم آفلاتوکسین B1 در آب مقطر استریل آماده شده و به مدت 48 روز، روزانه 1 میلی لیتر به ازاء هر حیوان به ترتیب به گروه های T1، T2 و T3 به روش گاواژ خورانده شدند. به هر یک از حیوانات گروه C روزانه 1 میلی لیتر آب مقطر به روش گاواژ خورانده شد. اندازه گیری هورمون ها با استفاده از کیت های الایزا برای سنجش میزان هورمون های تستوسترون، 17-بتا استرادیول، پرولاکتین، LH و FSH انجام شد. نتایج نشان دادند که میزان هورمون های LH و تستوسترون در گروه های درمانی سه گانه در مقایسه با گروه کنترل به میزان قابل ملاحظه ای کمتر (P<0.001)، ولی میزان هورمون های FSH و پرولاکتین سرم به طور معنی داری در گروه های درمانی بیشتر بود (P<0.001). میزان 17-بتا استرادیول تنها در گروه T3 به طور معنی داری کمتر بود (P<0.05). بر اساس نتایج این تحقیق، نتیجه گیری می شود که تجویز دهانی آفلاتوکسین B1 به طور شدیدی می تواند غلظت هورمون های FSH، LH، پرولاکتین و تستوسترون را در موش های رت نر نژاد ویستار تغییر دهد.
  کلیدواژگان: موش نر صحرایی، آفلاتوکسین B1، هورمون های هیپوفیزی، تستوسترون، 17، بتا استرادیول
 • دکتر علی اصغر بهاری، دکتر غلامرضا عبدالله پور، دکتر علی صادقی نسب، دکتر سعید ستاری تبریزی، دکتر مرتضی یاوری، دکتر بهرام دادمهر صفحه 337
  لپتوسپیروز یک بیماری مشترک با گسترش جهانی می باشد که به وسیله باکتری از جنس لپتوسپیرا و گونه اینتروگانس ایجاد می شود و به عنوان یکی از عوامل مهم خسارت های تولیدمثلی گاو مانند سقط جنین، ناباروری، تولد گوساله های نارس و ضعیف شناخته می شود. در این پژوهش ارتباط بین شیوع سرمی آلودگی با گونه های لپتوسپرا و سقط جنین در گله های صنعتی گاو شیری اطراف همدان بررسی شد. تعداد 80 راس از گاوهای با سابقه سقط جنین از شش گاوداری خونگیری شدند. سرم نمونه ها جداسازی و برای تعیین عیار آنتی بادی علیه 6 سروواریته لپتوسپیرا اینتروگانس (هارجو، پومونا، کانیکولا، گریپوتیفوزا، ایکتروهموراژیه و بالوم) با استفاده از آزمایش استاندارد آگلوتیناسیون میکروسکوپی (MAT) مورد بررسی قرار گرفتند. پادتن های ضد لپتوسپیرا در 18 نمونه (5/22%) وجود داشت که 17 نمونه (25/21%) بر علیه سروواریته کانیکولا و یک نمونه (25/1%) علیه سروواریته پومونا مثبت بودند. با توجه به این که میزبان نگهدارنده سروتیپ کانیکولا سگ ها (گله و ولگرد) و گوشتخواران وحشی می باشند، نتیجه این بررسی بیانگر نقش احتمالی این حیوانات در بقاء و انتقال سروواریته کانیکولا در جمعیت های گاو شیری در گاوداری های اطراف همدان می باشد. لذا جهت مبارزه و کنترل موثر بیماری ضروری است در کنار واکسیناسیون گاوها در گله های آلوده، واکسیناسیون سگ ها بر علیه لپتوسپیروز را مورد توجه قرار داد.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروز، سقط جنین، گاو، آزمایش میکروآگلوتیناسیون
 • دکتر عبدالعلی ملماسی، دکتر سید حسین حسینی، دکتر مهدی آرامون، دکتر علیرضا باهنر، دکتر حسام الدین سیفی صفحه 340
  بین ماه های تیر و مرداد 1388 تعداد 200 قلاده سگ های گله و نگهبان در سه استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان مورد نمونه برداری قرار گرفتند. 5/25 درصد سگ های بررسی شده در کل منطقه مورد مطالعه از نظر حضور آنتی ژن و یا میکروفیلر دایروفیلاریا ایمیتیس مثبت بودند. میزان آلودگی در استان گیلان 42/51%، استان گلستان 38/15% و در استان مازندران 69/7% بود. در کل مناطق مورد مطالعه سن و جنس سگ ها تاثیری بر میزان شیوع آلودگی نداشت. میزان شیوع در مناطق پست 6/4 برابر مناطق مرتفع بود. مطالعه دایروفیلاریازیس سگ ها در این سطح در مناطق ساحلی دریای خزر ایران برای اولین بار صورت گرفته است. بر اساس این مطالعه، استان گیلان با توجه به شرایط آب و هوایی و بعضی شهرها و روستاهای به شدت آندمیک بیشترین میزان آلودگی به عفونت کرم قلب سگ ها را در کشور دارا می باشد. استفاده از رژیم دارویی پیشگیرانه بیماری کرم قلب در سگ های ساکن شمال کشور اکیدا توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: دایروفیلاریا ایمیتیس، کرم قلب، سگ، استان های دریای خزر، ایران
 • دکتر یدالله اسدپور، دکتر منصور بنانی، دکتر سید علی پوربخش صفحه 345
  اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال یک گونه ای از باکتری ها بوده که با بیماری تنفسی، کاهش رشد، تلفات و کاهش تولید تخم مرغ مرتبط می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع عفونت و شناسایی میکروارگانیسم به روش سرولوژی، باکتریولوژی و واکنش زنجیره ای پلی مراز بوده است. در این مطالعه تعداد 460 نمونه سرم و همچنین290 سوآب نای از 29 گله گوشتی در کشتارگاه ها جمع آوری شد. نتایج سرولوژی به روش الیزا نشان داد که تعداد 24 سرم از 460 سرم (12/5%) متعلق به 5 گله دارای آنتی بادی علیه باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال بودند. اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال از سوآب نای 3 گله (03/1% از تعداد 290 سوآب نای) به وسیله کشت جدا شد و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی درآزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز تایید گردید. از نظر آماری بین میزان جداسازی و تیترهای سرمی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05). آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از تکنیک استاندارد انتشار از دیسک با 13 آنتی بیوتیک انجام شد. تمام جدایه ها (100%) نسبت به اریترومایسین، تتراسیکلین، اکسی تتراسیکلین، انروفلوکساسین، سیپروفلوکساسین، فلومکوئین، لینکواسپکتین، فورازولیدون مقاوم بودند و 100% آن ها نسبت به سفتریاکسون و تیامولین حساسیت داشتند، اما 2 جدایه (7/66%) نسبت به تایلوزین، آموکسی سیلین حساسیت متوسط و نسبت به فلورفنیکل کاملا حساس بودند. این مطالعه اولین گزارش از شیوع اورنیتو باکتریوم، جداسازی باکتری و تشخیص مولکولی در جوجه های گوشتی پس از واکسیناسیون گله های مرغ مادر در استان گیلان می باشد.
  کلیدواژگان: جداسازی، شناسایی، اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال، جوجه گوشتی
 • دکتر ام البنین قاسمیان کریک، دکتر شهاب الدین صافی، دکتر عباس رحیمی فروشانی، دکتر محمود بلورچی صفحه 350
  ورم پستان تحت بالینی از رایج ترین بیماری ها در گاوهای شیری است که سبب خسارت های فراوانی در صنعت شیر می شود. استرس اکسیداتیو ایجاد شده توسط گونه های فعال اکسیژن، فاکتور اساسی در ایجاد بیماری های مختلف در گاو به خصوص ورم پستان به شمار می آید. مطالعات اندکی در زمینه نقش گونه های فعال اکسیژن در ایجاد ورم پستان تحت بالینی وجود دارد. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و اجزاء عملکردی آن ها سلنیوم، مس و روی در مبتلایان به تورم پستان تحت بالینی، در مقایسه با گاوهای سالم انجام گرفت. نمونه های شیر و خون هپارینه از 45 گاو سالم و 45 گاو شیری مبتلا به تورم پستان تحت بالینی استان تهران جمع آوری شد. شمارش سلول های سوماتیک، فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز، مس، روی و سلنیوم اندازه گیری شد. بین میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، مس و روی در گروه های مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). بین میزان سلنیوم در گاوهای سالم و مبتلا به تورم پستان تحت بالینی به طور حاشیه ای اختلاف معنی داری وجود داشت (P=0.05). همبستگی میان سوپراکسید دیسموتاز با سلول های سوماتیک مثبت و معنی دار بود (P<0.05). دریافت آنتی اکسیدان به میزان لازم در جیره غذایی می تواند باعث افزایش مقاومت بر علیه ورم پستان تحت بالینی گردد.
  کلیدواژگان: ورم پستان تحت بالینی، استرس اکسیداتیو، گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، سلول های سوماتیک
 • دکتر سرکال قاضی آغسی، دکتر اچ. سیحون ماکان، دکتر صحیت بابور صفحه 354
  هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع سرمی توکسوپلاسما گندی در مادیان و نریان های استان آنکارا بود. سرم 168 اسب از نظر بالینی سالم اخذ شد و شیوع سرمی از نظر حضور آنتی بادی بر علیه توکسوپلاسما گندی با استفاده از تست رنگی سابین فلدمن آزمایش شد. آلودگی به توکسوپلاسما گندی در 62 مورد از 168 اسب (9/36%) با تیتر بین 1:16 تا 1:256 مشخص شد.
  کلیدواژگان: آنتی بادی، مادیان، تست رنگی سابین فلدمن، نریان، توکسوپلاسما گندی
 • دکتر نوح کیلیک صفحه 357
  یک راس گوساله هلشتاین نر 40 روزه با تاریخچه عدم توانایی در حرکت دادن زبان همراه با داشتن مشکل در شیر خوردن به کلینیک ارجاع گردید. در معاینه کلینیکی، درست در وسط ناحیه جلویی زبان یک بریدگی کوچک آشکار بود. به علاوه یک لایه نازک بافتی بین سطح شکمی زبان و کف حفره دهان مشاهده گردید. در گوساله مزبور بیماری آنکیلوز ناکامل سطح شکمی زبان تشخیص داده شد. برای درمان، فرنوپلاستی افقی و عمودی انجام شد. یک روز بعد از عمل، حیوان زبان خود را به خوبی حرکت می داد. نتیجه این عمل نشان داد که عمده علائم کلینیکی از جمله مشکلات حین خوردن و آشامیدن به خاطر محدودیت در حرکت زبان بوده است. عمل فرنوپلاستی می تواند باعث بهبودی در حرکت زبان گردد.
  کلیدواژگان: گوساله، آنکیلوز، فرنوپلاستی
|
 • Derakhshandeha., Zahraei Salehit., Muniesa, M Page 283
  Avian pathogenic E. coli (APEC) is responsible for economic losses in all poultry farms. Certain virulence factors have been proposed as a means of controlling APEC infections، including some proteins to be used for vaccination. In the study we report here، one of the major virulence factors، the iss (increased serum survival) gene، from E. coli strain χ1378، isolated from poultry colibacillosis in Iran، was cloned to construct a prokaryotic expression vector، in order to analyse the Iss protein. The iss gene was successfully cloned into the pGEX-3X vector. The construct was transformed into E. coli BL21 to express the Iss protein under induction. The Iss protein was expressed as a glutathione-S-transferase (GST) fusion protein. GST:: Iss protein was sequenced by MS/MS MALDI-TOF techniques to confirm its amino acid sequence. BLAST analysis of the Iss protein showed high similarity with previously submitted sequences. Overall، it seems that the Iss protein from strain χ1378 could be used as a good antigen to vaccinate against poultry colibacillosis. GST:: Iss protein is currently being used as recombinant protein in SPF chicken models with the goal of evaluating the immune response for APEC control. In conclusion، we constructed a prokaryotic expression vector of the iss gene، and express and sequence the Iss protein from E. coli strain χ1378 isolated from systemic colibacillosis.
 • Zendehdelm., Taatim., Jadidoleslamim., Bashiri, A Page 292
  Teucrium polium is used for treatment of visceral pain in Iranian folkloric medicine. In this study antinociceptive mechanisms of T. polium hydroethanolic extract were examined by acetic acid-induced writhing test as a model of visceral pain in male NMRI mice. To reveal the antinociceptive mechanisms of the extract، we examined the effects of opioidergic، serotonergic، adrenergic and histaminergic antagonists on extract-induced antinociception. The results of this study showed that pretreatment with naloxone، chlorpheniramine and cimetidine significantly attenuate the antinociceptive effect of the extract. However، cyproheptadine and phentolamine had no effect. Our results clearly show antinociceptive effects of T. polium may be mediated by opioidergic and histaminegic H1 and H2 receptors.
 • Sarchahi, A. A., Gholipour, M. A., Toghraie, F. S Page 298
  The aim of this study was to determine the combination effect of latanoprost and pilocarpine on the intraocular pressure and pupil size in normal rabbits. In this study، 18 rabbits were randomized to three groups of 6 animals each. The right eyes of rabbits in group 1 were treated topically with latanoprost، in group 2 with pilocarpine and in group 3 with latanoprost and pilocarpine. The left eyes received placebo. Drugs were instilled once a day at 8 am over 4 days. IOP and pupil diameter measurements were made at 8 am، 10 am، 12 noon، 2 pm and 4 pm during the 4 days of treatment، the 2 days that preceded treatment، and 3 days following treatment. The occurrence of blepharospasm and conjunctival hyperemia were also evaluated at the same times that the measurements were made. The mean IOPs were significantly lower than the contralateral eyes in 8 of the 20 time intervals (40%) in both latanoprost and pilocarpine-treated and in 18 of 20 time intervals (90%) in latanoprost plus pilocarpine-treated eyes in the treatment period. The mean daily hypotensive effects of latanoprost، pilocarpine and their combination were 4. 5 (31%)، 2 (14. 4%) and 5 mmHg (34. 7%)، respectively. Although the mean IOPs in group 3 have decreased more than other groups، the differences between the three groups are not significant. Conjunctival hyperemia was observed in the treated eyes of the three groups. It is concluded that topical instillation of the combination of latanoprost and pilocarpine was not as effective in IOP reduction than by drugs alone and that hyperemia is the most frequent side effect observed during the treatment period.
 • Raji, A. R Page 304
  Morphological and histochemical study of the abomasal epithelium in camel (Camelus dromedarius) was carried out by light and scanning electron microscopes. The lining of the abomasum was divided into four regions، i. e. cardiac، pseudocardiac، fundic and pyloric. Our investigation revealed that the cardiac and pseudocardiac regions occupy a wide part of the abomasum in camel and it reaches approximately the third-fourth of the abomasum. Our gross anatomical observation showed small diverticulae in the Fundic region، this part was covered with thick mucosal folds that have been separated by deep branching furrows. In the histological study we observed that، the mucosa has extensive gastric folds and small invaginations or gastric pits، which were in continuation with the gastric glands. The mucosal surface was covered with simple columnar epithelial. Our histochemical revealed that the surface epithelium in abomasum was negative to AB and positive to PAS staining، whereas in the gastric pit cells it was positive to AB and PAS staining، but gastric gland cells were negative to PAS and positive to AB staining. In the SEM study، after complete removal of mucin from the surface of the mucosa، simple columnar epithelial cells with a mean length of 20 µm were observed، and some epithelial cells have been arranged as flower body (FB). Also، we observed hexagonal structures on the surface of the abomasums that resembled honeycomb structure (HC). Mean diameter of these HC structures was 30-40 µm. For the first time our investigation revealed these FB and HC structures in the abomasal mucosa of camel.
 • Daie Ghazvinir., Mirhendih., Ghiasian, S. A., Masoudi, Nejada., Shokrih., Soltanim., Haddadis., Khosravi, A. R Page 309
  Fusarium verticillioides (F. verticillioides) is not only a primary pathogen of maize، but also can cause disease in other crops such as sorghum. Pathogenicity is related to mycotoxin production such as fumonisin. In the present study، 24 isolates of F. verticillioides، which were previously identified by phenotype based methods، were re-identified using restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis. Digestion of the polymerase chain reaction (PCR) products with the restriction enzyme TasI allowed identifying four non-verticillioides strains that were discarded from our study. The genetic variations among the remaining 20 strains of F. verticillioides were analysed by random amplified polymorphic DNA (RAPD) -PCR method with 4 primers. Of the four primers tested، two primers produced polymorphic amplification patterns. Dendrogram for each primer indicated the distance of the strains to each other. Using primers of A، B، C and D، the isolates were divided to 8، 9، 7 and 7 groups، respectively. The results of this study indicated genetic relationship among DNA polymorphic patterns with geographic regions and the severity of fumonisin B1 (FB1) production. It seems that RAPD analysis is a suitable technique for strain typing of F. verticillioides.
 • Mirshokraeip., Hassanpourh., Akhavan Taherim., Riyahim., Shams, Esfandabadi, N Page 317
  This study investigated the concentration/time dependent effects of nanosilver colloid on the motion parameters of the ejaculated ram spermatozoa in vitro. After incubation of sperm samples for 30، 60، 120 and 180 min in the presence of nanosilver colloid (0، 0. 001، 0. 01، 0. 1، 1 and 10 ppm)، the motion parameters were evaluated by computer assisted sperm analysis. There was a significant (P<0. 05) decrease in most motion of sperm parameters (the fast، slow and non-progressive motility، VCL، VSL، STR، MAD، ALH، WOB، VAP and LIN) in treated groups compared to their corresponding controls، especially after 120 min of incubation. On the other hand، there was a significant (P<0. 05) increase in sperm immotility in comparison with the control group in all times at 1 ppm nanosilver colloid. At a concentration of 10 ppm، spermatozoa were completely inactivated. It is concluded that nanosilver colloid depresses sperm functions، especially motility parameters، which can be a causative agent for sperm infertility induced by nanosilver cytotoxicity.
 • Pazanij., Karimiv., Bozorgmehri Fard, M. H., Ghalyanchi Langeroudia., Barin, A Page 324
  The PB2 protein of influenza A viruses has been shown as host range determinant. In this study PB2 gene of five H9N2 isolates from Tehran province during the period of 1998-2001 were partially amplified and sequenced to do phylogenetic study. Iranian isolates could be classified in Eurasian lineage according to their PB2 gene sequences. The PB2 genes of these isolates are different from those of Middle-East countries such as the UAE، Pakistan and Saudi Arabia، as well as India، and it is probable that their ancestors have undergone reassortment with other subtypes. The Nucleotide sequences of their PB2 are highly similar to each other with 97. 5-99. 6% homology percentage showing the least mutations in their genes during the period of 1998 to 2001. The PB2 of the Iranian isolates contain Glutamic acid- (E) in position 627، Aspartic acid- (D) in 701 and Serine- (S) in 714 as other avian isolates.
 • Hasanzadeh, Sh., Hosseinie., Rezazadeh, L Page 332
  Aflatoxins (AFs) are natural contaminants of feed and feedstuffs، thus the study of the noxious effects of these agents on the male reproductive system is of outstanding importance. Our aim for this study is the evaluation of the effects of oral administration of aflatoxin B1 on the reproductive hormonal changes in adult male rat. Twenty eight Wistar strain male rats were selected for this study. The rats were divided into 4 groups، viz، control (C)، test groups (T1، T2، and T3). The toxin doses were prepared in sterile distilled water at 0. 8 ppm، 1. 6 ppm، 3. 2 ppm، and administered through oral gavages، 1 ml/animal/day to groups T1، T2، and T3، respectively for 48 days and each animal of group C was gavaged with 1 ml/day sterile distilled water. The hormonal assays were carried out using ELISA biochemical kits for serum FSH، LH، prolactin testosterone and 17β-estradiol. Results showed that، the levels of serum LH and testosterone were lower (P<0. 001)، but conversely the levels of FSH and prolactin were higher (P<0. 001) in the test groups. The level of 17β-estradiol was affected by significantly falling (P<0. 01) only in group T3. We conclude that، the oral administration of the aflatoxin B1 strictly alters the concentrations of FSH، LH، prolactin، and testosterone in male Wistar rats.
 • Baharia., Abdollahpourg., Sadeghi, Nasaba., Sattari Tabrizis., Yavarim., Dadmehr, B Page 337
  Leptospirosis is a zoonosis of worldwide distribution، caused by Leptospira interrogans. It is a well known cause of bovine reproductive losses such as abortion، infertility، stillbirth and birth of weak calves. In this research، the relationship between the seroprevalence rate of Leptospira spp. infection and abortion in industrial dairy farms of Hamedan province، Iran was studied. A total of 80 blood samples were taken from aborted cows in six dairy farms. Sera were tested for antibodies against 6 serovars of Leptospira interrogans (hardjo، pomona، canicola، grippotyphosa، icterohaemorrhagiae and ballum) using microscopic agglutination test (MAT). Antibodies were detected in 18 (22. 5%) of the aborted cows، including 17 (21. 25%) against L. canicola and 1 (1. 25%) against L. pomona. It is concluded that dogs (shepherd and stray) and wild carnivores may have an important role to maintain and transmit the L. canicola infection to the cattle population in this region، therefore، vaccination of cattle and shepherd dogs should be applied.
 • Malmasia., Hosseini, S. H., Aramoonm., Bahonara., Seifi, H. A Page 340
  Between July and August 2009، a total of two hundred crossbreed dogs in three contiguous littoral provinces of Guilan، Mazandaran and Golestan were sampled. Circulating antigens and/or microfilariae of Dirofilaria immitis were found in 25. 5% of dogs in the whole studied area. The highest infection rate was found in Guilan (51. 42%)، followed by Golestan and Mazandaran provinces (15. 38% and 7. 69%، respectively). Prevalence values were not influenced by age and sex in the whole area; the values detected in low altitude regions were 4. 6 times the values found in high altitude areas. This is the first detailed survey on canine dirofilariasis in these coastal provinces of Iran. Guilan province، with its certain hyper endemic counties، was shown to be the most endemic for canine heartworm infection in the country. Chemoprophylaxis should be considered for the dog population in these areas.
 • Asadpoury., Bananim., Pourbakhsh, S. A Page 345
  Ornithobacterium rhinotracheale (ORT)، a species of bacteria، is known to be associated with respiratory disease، growth retardation، mortality and decreased egg production. The aim of the present study was to determine seroprevalence of the infection and to identify the microorganism by bacteriological and molecular methods. In this study، 460 serum samples and also 290 tracheal swabs were collected from 29 broiler chicken flocks in slaughter houses. Serological results showed that 24 out of 460 (5. 12%) serum samples related to 5 flocks were positive for ORT by ELISA test. ORT was isolated from tracheal swabs of 3 flocks (1. 03% out of 290 tracheal swabs) by culture and confirmed as ORT by specific primers in PCR method. Statistically، there was no significant difference between the rate of isolation and ORT serum titers (P>0. 05). Antibiotic sensitivity test using standard disk diffusion technique was performed with 13 antibiotics. All the isolates were resistant (100%) to erythromycin، tetracycline، oxytetracyclin، enrofloxacin، ciprofloxacin، flumequin، lincospectin، furazolidon، and 100% of them were found to be susceptible to ceftriaxon and tiamulin، but 2 isolates (66. 7%) were moderately sensitive to tylosin and amoxicillin and sensitive to florfenicol. This study is the first report of the prevalence of ORT، bacterial isolation and molecular method in broiler chickens after broiler breeder vaccination in Guilan province.
 • Ghasemian Karyako., Safis., Rahimi Froushania., Bolourchi, M. Page 350
  Subclinical mastitis is considered as one of the most prevalent diseases in dairy cows، causing drastic loss in the dairy industry. Oxidative stress، induced by reactive oxygen species (ROS)، is believed to be a primary factor in various cattle diseases including mastitis، but there are few studies regarding the role of ROS in subclinical mastitis. This study was undertaken to i) study the changes in activities of erythrocyte glutathione peroxidase (e-GSH-Px) and its functional component، selenium (Se); ii) compare the activities of erythrocyte superoxide dismutase (e-SOD) and its functional components، Cu and Zn in cows with subclinical mastitis and normal cows. Milk and heparinized blood samples were collected from 45 normal cows and 45 cows with subclinical mastitis from dairy cows in Tehran province، Iran. Somatic cell counts (SCC)، activities of GSH-Px and SOD and concentrations of Cu، Zn and Se were measured. No significant difference (P>0. 05) was shown between GSH-Px and SOD activities and also between the concentrations of Cu and Zn in the studied groups. There was a marginal significant difference (P=0. 05) between the Se concentrations in the normal cows and cows with subclinical mastitis. The correlation between SCC and SOD was positive and significant (P<0. 05). It was concluded that optimum antioxidant intake in the feed may enhance the resistance against subclinical mastitis.
 • GazyaĞ, Cis., Macun, H. C., BabÜr, C Page 354
  The aim of this study was to determine the seroprevalence of Toxoplasma gondii in mares and stallions in the province of Ankara. Sera from 168 clinically healthy horses were tested for the presence of Toxoplasma gondii antibodies using the Sabin Feldman dye test. Toxoplasma gondii infection was determined in 62 (36.9%) of 168 horses with the titers ranging from 1:16 to 1:256.
 • KiliÇ, N Page 357
  A 40-day-old male Holstein breed calf with a complaint of inability of moving the tongue in and out as well as difficulties with breastfeeding was referred to the veterinary clinic. A notch in the middle of the tongue tip was evident during oral examination. In addition، a thin tissue band between the ventral surface of the tongue and floor of the oral cavity was seen in the calf. A diagnosis of partial ventral ankyloglossia was made. Horizontal to vertical frenuloplasty was performed to correct the ankyloglossia. The day after the surgery، greater mobility of the tongue was evident. It was concluded that most of the clinical signs، including problems during eating and breastfeeding were due to limitation of tongue movements. Horizontal to vertical frenuloplasty may improve clinical full function of tongue movement.