فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/05/24
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عادل مظلومی، اکبر رستم ابادی صفحه 1
 • نبی الله منصوری، مهران فیروزبخش، زهره حسامی، ایرج علیمحمدی صفحه 5
  زمینه و هدف
  امروزه آلوده سازی هوا با ذرات معلق یکی از مقوله های بحث انگیز و مشکل آفرین کشور ماست و در این میان کارخانجات صنعتی حتی علی رغم داشتن سیستم های تصفیه صنعتی، سهم قابل توجهی در انتشار آلودگی هوا دارند. هدف کلی از انجام این تحقیق تعیین غلظت ذرات معلق خروجی از مجموعه کارخانجات صنایع فرآورده های نسوز و تعیین کارائی فیلترهای کیسه ای در کنترل آن بوده است.
  روش بررسی
  مجموعه صنعتی مورد مطالعه در جنوب شرقی شهر تهران واقع شده است. دراین تحقیق غلظت ذرات معلق خروجی از 6 دودکش مربوط به واحدهای آماده سازی، کلسیناتور، جرم ویژه، کوره اکسترود و کوره شاتلی طی سال های 87-1385 اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با اندازه گیری ذرات معلق در ورودی و خروجی فیلترهای کیسه ای، راندمان آن ها در واحدهای کائولن، کلسیناتور، شاموت و جرم ویژه در سال 1387 تعیین گردید. در این تحقیق از دستگاه های M9096 Sample Train for stack Sampling و DURA G مدل (D-RC80) جهت اندازه گیری استفاده گردید.
  یافته ها
  غلظت گرد و غبار در سال های 87-1385 به ترتیب در واحدهای آماده سازی کائولن، 284، 112 و 5/12، در آماده سازی شاموت 120، 140 و 73، کلسیناتور 178، 179 و 173، جرم ویژه، 291، 283 و 60، کوره شاتلی 7/14، 3/14و 8/14 و کوره اکسترود 6/12، 7/13 و7/12 میلی گرم بر متر مکعب اندازه گیری شد. راندمان بگ فیلترها نیز در خط کائولن 896/99%، در خط شاموت 499/96%، در کلسیناتور 348/92%، و در جرم ویژه 782/99% بدست آمد.
  نتیجه گیری
  مقایسه میانگین های بدست آمده با استانداردهای انتشار کشوری نشان داد در سال های 85 و86 میزان انتشار گرد و غبار از واحدهای آماده سازی کائولن، کلسیناتور و جرم ویژه بالاتر از حد مجاز بوده است اما در سال 87 میزان انتشار در واحدهای آماده سازی و جرم ویژه بطور قابل ملاحظه ای کاهش داشته است.علت اصلی این موفقیت تعویض به موقع کیسه های آسیب دیده فیلتر، تعمیر شیرهای برقی و رفع نشتی در سیستم بوده است. در مجموع راندمان بگ فیلترهای خط کائولن و جرم ویژه مطلوب ولی راندمان بگ فیلترهای خط شاموت و کلسیناتور ضعیف ارزیابی گردید.
  کلیدواژگان: ذرات معلق، آجر نسوز، فیلتر کیسه ای، راندمان فیلتر، کنترل غبار
 • محمد امین کرمی، مهدی فرزادکیا، احمد جنیدی، رامین نبی زاده، محمود رضا گوهری، مصطفی کریمایی صفحه 14
  زمینه و هدف
  رشد سریع جمعیت، توسعه صنایع و مصرف گرایی از مهمترین عواملی هستند که موجب افزایش روزافزون پسماندهای شهری، صنعتی و کشاورزی در جوامع انسانی شده اند. دفع غیراصولی پسماندهای تولیدی در سالهای اخیر مخاطرات زیادی را در جوامع بشری بوجود آورده است.
  روش بررسی
  برای بررسی وضعیت موجود پسماندهای تولیدی صنایع از پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده است. پرسشنامه مذبور حاوی 45 سوال راجع به ترکیب، کیفیت و کمیت مواد زائد صنعتی می باشد. تعداد کل صنایع با پرسنل بالای 50 نفر 287 صنعت بود. تعداد نمونه های انتخاب شده 50 عدد بود. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 18 آنالیز شد.
  یافته ها
  کل پسماند تولیدی صنایع 123451 کیلو گرم در روز بود که حجمی معادل 781 مترمکعب در روز دارد. سرانه پسماند تولیدی به ازای هر کارگر 8/5 کیلو گرم در روز بود. بیشترین صنایع مربوط به گروه صنایع ماشین سازی و تجهیزات می باشد که بیشترین پسماند تولیدی مربوط به این صنایع می باشد. بیشترین پسماند خطرناک مربوط به پسماندهای قابل اشتعال با 34وزنی درصد می باشد. صنایع عمده تولید کننده پسماند خطرناک صنایع شیمیایی و پلاستیک سازی می باشد.
  نتیجه گیری
  بیشترین تعداد پرسنل مربوط به صنایع ماشین سازی و تجهیزات می باشد، نسبت پسماند تولیدی در این صنعت نسبت به کل پسماند تولیدی 22 درصد می باشد.کمترین میزان پسماند مربوط به صنایع چوب و سلولزی با 53/. درصد نسبت به کل پسماند تولیدی می باشد. کمترین میزان پسماند خطرناک مربوط به صنایع چوب و سلولزی و کاغذ سازی می باشد.
  کلیدواژگان: پسماند صنعتی، پسماند خطرناک، بررسی کمی و کیفی، صنایع تهران تا کرج
 • محمدحسین تقدیسی، سمانه ابوالخیریان، فاطمه حسینی صفحه 23
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش محوری توانمند سازی کارکنان در برنامه های سلامت و با عنایت به اهمیت جایگاه رابطین بهداشت به عنوان پل ارتباطی جامعه خود و سیستم مراقبت های بهداشتی توجه به افزایش صلاحیت های این قشر از اجتماع در راستای ارتقای سلامت جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا پژوهش حاضربا هدف تعیین تاثیرآموزش بر توانمندسازی و عوامل موثربرآن در رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی غرب تهران انجام گردید.
  روش بررسی
  این تحقیق، پژوهشی نیمه تجربی از نوع قبل و بعد با گروه آزمون – کنترل بود. جامعه آماری مطالعه کلیه رابطین مراکز بهداشتی غرب تهران درسال 1388 و نمونه مورد پژوهش100نفر از رابطین مراکز بهداشتی بودند که بصورت تصادفی خوشه ایانتخاب و در دو گروه 50 نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه ای شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و سوالات توانمند سازی در دو نوبت قبل و 5/1 ماه بعد از مداخله آموزشی (به شیوه ایفای نقش و نمایش عملی ٬ بحث و سخنرانی) از هردو گروه جمع آوری و با نرم افزار spss16 واستفاده از آزمون های آماری Mannwithny ٬ ضریب همبستگی و کای دو مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مطالعه همبستگی معنی داری را میان متغیر زمینه ای سن و اعتماد به نفس(r=0/259) و توانایی حل مساله (r=0/269) نشان داد(p<0/01). همچنین پس از مداخله افزایش معنی داری در شاخص های اعتماد به نفس (p=0/02)، عزت نفس و کنترل (p=0/003)، خود کار آمدی (p=0/014) و مهارت های حل مساله (1 p<0/000) گروه آزمون دیده شد.
  نتیجه گیری
  بطورکلی نتایج پژوهش نشان می دهد آموزش توانمندسازی جمعیت مورد مطالعه موثربوده و با توجه به اهمیت مساله توانمند سازی در ارتقای سلامت پیشنهاد می شود توجه بیشتری به آن مبذول گردد.
  کلیدواژگان: آموزش، توانمند سازی، رابطین بهداشتی٬ اعتماد به نفس٬ عزت نفس، کنترل، خود کارآمدی، حل مساله
 • آزاده عسکری، ابوالقاسم نوری صفحه 29
  زمینه و هدف
  هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و ابعاد سلامت عمومی (شامل علایم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب،اختلال در کنش اجتماعی و افسردگی اساسی) در کارکنان یک شرکت صنعتی بوده است.
  روش بررسی
  نمونه تحقیق در این پژوهش را تعداد 100 نفر از کارکنان تشکیل دادند. بدین منظور گروه های نمونه توسط پرسش نامه سلامت عمومی GHQ)) و پرسش نامه اعتیاد به کار((WART مورد سنجش قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و کانونی و هم چنین از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت عمومی و سه زیرمقیاس آن(اضطراب و اختلال خواب، افسردگی و علایم جسمانی) و اعتیاد به کار کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد (01/0 p<). اما با اختلال در کنش اجتماعی رابطه معنی داری وجود نداشت. بر اساس یافته های به دست آمده می توان گفت هر چقدر اعتیاد به کار افزایش یابد، سلامت عمومی کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که اعتیاد به کار می تواند باعث افزایش اضطراب، افسردگی، علایم جسمی و در مجموع کاهش سلامت عمومی می گردد. بنابراین سازمان ها باید درنظر داشته باشند که اعتیاد به کار همیشه نمی تواند برای کارکنان و سازمان ها مفید واقع شود و لذا مدیران باید به راهکارهایی بیندیشند که از بروز چنین مسائلی که می تواند برای سلامتی کارکنان مضر باشد، پیشگیری نمایند.
  کلیدواژگان: اعتیاد به کار، سلامت عمومی، افسردگی، اضطراب و اختلال خواب، علائم جسمانی
 • مرجان مردانی حموله، پوران رئیسی، هایده حیدری، محمد محبوبی صفحه 36
  زمینه و هدف
  افزایش بهره وری در سازمان نیازمند تامین شرایط متعدد از جمله تامین بهداشت روانی نیروی کار از زوایای مختلف می باشد. امروزه حمایت اجتماعی ادراک شده توسط کارکنان یک سازمان به عنوان یکی از عوامل مهم روانشناختی اثر گذار بر بهره وری نیروی انسانی شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان حمایت اجتماعی ادراک شده توسط کارکنان یکی از بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان بود.
  روش بررسی
  به منظور انجام این مطالعه 120 نفر از کارکنان یک بیمارستان منتخب در شهر اصفهان توسط پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه از نوع زمینه یابی بود. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری آسان(قابل دسترس) انتخاب گردیدند. میزان حمایت اجتماعی ادراک شده توسط پرسشنامه دارای اعتبار و اعتماد و پژوهشگر ساخته انجام پذیرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیلی مجذورکای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد میزان حمایت اجتماعی ادراک شده کارکنان مورد نظر از سوی همکاران با میانگین 48/0 ± 34/3 از 5 بیشتر از میزان حمایت اجتماعی درک شده از سوی مدیران بیمارستان با میانگین 4/0 ± 19/3 می باشد. همچنین آزمون تحلیلی مجذور کای رابطه مستقیم و معنی داری را بین سن و حمایت اجتماعی ادراک شده کارکنان (df=2، p=0/01، =14/17 2 χ) و سابقه کار با میزان حمایت اجتماعی ادراک شده توسط کارکنان (df=2، p=0/01، =15/26 2 χ) نشان داد.
  نتیجه گیری
  حمایت اجتماعی ادراک شده کارکنان از طرف مدیران در وضعیت ایده ال خود نمی باشد و لازم است جهت افزایش بهره وری سازمانی در بیمارستان مورد مطالعه تدابیر لازم اندیشیده شود. در حال حاضر مدیران بیمارستانها می توانند با تحکیم روابط خود با کارکنان احتمالا میتوانند در افزایش کارایی کارکنان نقش موثری بازی کنند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی درک شده، کارکنان، مدیران، بیمارستان
 • مرضیه کاظم پور، محمد جواد جعفری، یدالله محرابی، ایرج علیمحمدی، جواد حاتمی صفحه 42
  زمینه و هدف
  اثرات صدای کم فرکانس بر عملکرد ذهنی افراد، موضوع پژوهش های بسیاری از محققین بوده است. بعقیده بسیاری از محققین صدای کم فرکانس حتی در ترازهای پائین آزار دهنده بوده و عملکرد ذهنی را تحت تاثیر قرار می دهد. در پژوهش حاضر اثر صدای کم فرکانس در دو تراز مختلف 45 و 65 دسی بل بر عملکرد ذهنی دانشجویان در حین انجام محاسبات ریاضی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  ابتدا اصوات موردنیاز تهیه و مورد تایید قرار گرفت. سپس با انجام یک مطالعه پایلوت تعداد نمونه های موردنیاز تعیین گردید. جهت ورود افراد به مطالعه، میزان افت شنوایی، ناراحتی ناشی از صدا، حساسیت به صدای کم فرکانس و رفرانس در آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. در مطالعه اصلی، ضمن کنترل و محدود کردن عوامل مداخله گر و با استفاده از روش های استاندارد، بر روی آزمودنی ها، 4 سری آزمایش عملکرد ذهنی همزمان با مواجهه آن ها با صدای کم فرکانس و رفرانس در دو تراز مختلف بعمل آمد. در این مقاله تاثیر صدای کم فرکانس و رفرانس بر عملکرد ذهنی آزمودنی ها در حین انجام محاسبات ریاضی ارائه شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که همبستگی معناداری بین حساسیت به صدای کم فرکانس و فرآیند عمیق ذهنی (033/ r = و 001/0 = p) وجود دارد. صدای کم فرکانس 65 دسی بل نیز نسبت به صدای رفرانس در همین تراز سبب کاهش دقت محاسباتی(005/0 = p) و کیفیت کارایی (001/0 = p) در بخش عمیق حافظه می گردد.
  نتیجه گیری
  صدای کم فرکانس سبب کاهش دقت در محاسبات و کیفیت کاری می گردد
  کلیدواژگان: صدای کم فرکانس، عملکرد ذهنی، حساسیت به صدا
 • شهریار رزمی، فاطمه نعمتی سوگلی تپه صفحه 53
  زمینه و هدف
  استرس همواره به صورت مستقیم از خود منابع فشارزا حاصل نمی گردد، بلکه بیشتر از نحوه ادراک آن منابع ناشی می شود. بنابراین، متغیرهای فردی که ممکن است با ادراک استرس رابطه داشته باشند باید در مطالعات استرس شغلی مورد بررسی قرار گیرند. مطالعه حاضر به بررسی نقش تعدیل کننده خودکارآمدی در رابطه بین استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات شهر تبریز می پردازد.
  روش بررسی
  در این مطالعه همبستگی، 242 نفر از کارکنان بانک صادرات به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شده و از طریق پرسشنامه های جمعیت شناختی، سلامت عمومی- 28، استرس شغلی اسیپو، رضایت شغلی اسپکتور و خودکارآمدی شرر و همکاران مورد ارزیابی واقع شدند. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و سلسله مراتبی انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهند که استرس شغلی پیش بینی کننده منفی سلامت روانی و رضایت شغلی است. همچنین، رابطه بین استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی به وسیله خودکارآمدی تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین، خودکارآمدی به عنوان یک عامل فردی، نقش محافظتی در برابر استرس شغلی دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش، خودکارآمدی رابطه بین استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد. یافته های این مطالعه می تواند در برنامه ریزی های پیشگیرانه، شناسایی افراد در معرض خطر و طراحی مداخله های درمانی روانشناختی در محیط های کاری مفید باشد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، سلامت روانی، رضایت شغلی، خودکارآمدی، کارکنان بانک صادرات
 • مرضیه خاتونی، مریم ملاحسنی، سعید خویینیها صفحه 60
  استرس شغلی یک پاسخ مضر جسمی و روحی است و زمانی رخ می دهد که نیازهای شغلی با توانایی ها ٬ حمایتها و نیازهای فرد شاغل همخوانی نداشته باشد.استرس شغلی علاوه بر اینکه می تواند برسلامت جسمی و روانی افراد تاثیر منفی بگذارد ٬ باعث کاهش کارایی آنها شده و بهره وری را در سازمانها کاهش دهد.بنا بر این مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1388 انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بوده و نمونه های مورد پژوهش را 80 نفر از حسابداران تشکیل دادند که به روش سرشماری انتخاب شدند.شدت استرس و عوامل مرتبط با آن از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته انداره گیری شد و جهت ساخته شدن این ابزار چندین پرسشنامه مرتبط با موضوع مانند پرسشنامه استاندارد شده استرس شغلی حسابداران ٬ پرسشنامه استاندارد استرس شغلی آسیپو ٬ پرسشنامه استرس شغلی مورد تایید انسیتوی استرس شغلی آمریکا و پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز استفاده گردیدو در نهایت پرسشنامه با توجه به شرایط فرهنگی ٬ اجتماعی ٬ اقتصادی تهیه و تنظیم گردید. اعتبار ابزار با روش اعتبار محتوا وجهت اعتماد ابزار از روش آزمون مجدد استفاده گردید و ضریب همبستگی معادل 90/0 بدست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای ارتباط بین متغییر های تحقیق استفاده شد.
  یافته ها
  شدت استرس شغلی در اکثریت حسابداران در حد شدید بود(25/46 %).ارتباط معناداری بین میزان استرس شغلی تجربه شده و جنس ٬ سن و سابقه کار کارکنان وجود داشت(001 /0> p) به طوریکه زنان شاغل در این حرفه و نیز کارکنانی که دارای سن و سابقه کار کمتری بودند شدت استرس بالاتری را تجربه می کردند.همچنین مهمترین عامل ایجاد کننده استرس شغلی در این کارکنان بار کاری نقش بود که نسبت به سایر عوامل در اولویت اول قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن شدت استرس شغلی در کارکنان حسابداری ٬ برای سازمانها ضروری است که با به کار گیری راه کارهای حمایتی از تاثیرات درازمدت استرس شغلی بر کارکنان این حرفه که تعداد آنها در جامعه کنونی با توجه به نیازهای جامعه رو به افزایش است پیشگیری کنند.
  کلیدواژگان: استرس شغلی ٬ سلامت جسمی و روانی٬ کارکنان حسابداری٬عوامل استرس زا
|
 • N. Mansouri, M. Firozbakhsh, Z. Hesami, I. Alimohamadi Page 5
  Background and aims Today, the environmental pollution caused by fire-proof break producing factories is one of the critical and challenging issues in our country. Aerosols emission concentration of the factory stacks and determining of bag filters efficiency were aims of this study Methods In this research, the concentration of emitting dust from 6 stacks related to Kaolin preparation, Calcinatory, Shamout, Specific mass, Extrude Furnace and Shuttle Furnace units were measured during 2006-2008. Also, the efficiency of bag filters of Kaolin preparation, Calcinatory, Shamut, Specific mass units were determined in 2008. Devices M9096 Particulate Sampling Train and DURAG model (D-RC 80) were used in this research. Results the rates of dust concentrations in years 2006-9 in Kaolin unit were; 284, 112 and 12.5 mg/m3, in Shamout unit were; 120, 140 and 73 mg/m3, in Calcinatory were; 178, 179 and 173 mg/m3, in Specific Mass were; 291, 283 and 60 mg/m3, in Shuttle Furnace were; 14.7, 14.3 and 14.8 and in Extrude Furnace were; 12.6, 13.7 and 12.7 mg/m³. Efficiency of bag filters was 99.896% for Kaolin unit, 96.499% for Shamout unit, 92.348% for Calcinatory and 99.782% for Specific Mass unit. Conclusion During 2006 and 2007 the rate of dust emission in Kaolin preparation, Calcinatory and Specific mass have exceeded than the national emission standard but in 2008, the rate of dust emission from Kaolin Preparation and Specific Mass units were extensively reduced to the level lower than national emission standard limit due to proper maintenance and replacing of damaged parts in appropriate time. Efficiency of bag filters has been ideal in Kaolin and Specific Mass units but it was low in Shamout and Calcinatory units.
 • M.A. Karami, M. Farzadkia, A. Jonidi, R. Nabizadeh, M.R. Gohari, M. Karimaee Page 14
  Background and aims Rapid population growth, industrial development, urbanization culture propagation and excessive material consumption are the most important factor which caused over increasing of municipal, industrial and agricultural waste in human society. Inappropriate disposal of generated waste in recent years created several environmental menace and crisis in human society. methods For investigation about existent situation of industrial waste generation questionnaire had been used. This questionnaire was catered by Iran environmental protection organization. Aforementioned questionnaire contained 45 questions about combination, quality and quantity of industrial waste. Total number of more than 50 personnel industry was 287. But sample contained 50 randomly selected industries. Gathered data have been analyzed with spss 18. ResultsTotal generated industrial waste was 123451KG per day which had volume equal to 781 cubic meters per day. Generated waste capitation per every worker was 5.8 KG. Maximum frequency of industrial was related to machinery and equipment group which maximum generated waste was related to this industrial group too. Maximum hazardous waste was for inflammable waste with 34 weight percent. Major hazardous waste generating industrial was chemical and plastic making industry. Conclusion yielded result from this investigation has shown that significant relation existed between waste production rate and personnel number. The more personnel are, the more waste production increase.
 • Mh. Taghdisi, S. Abolkherian, F. Hoseini Page 23
  Background and aims Considering the central role of staff empowerment on the health programs also importance of the health volunteers as a bridge between to community health care system; increasing of these volunteers competence in order to promote public health is more important. So, this research has on the aim of determining the educational effectiveness on the women health volunteers’ empowerment and its influential factors of the West of Tehran Health Center. Material and Methods This research was a qui-experimental case control study with pre-post test. The population of the study was all the women health volunteers in the West of Tehran Health Center on 20 10. One hundred health volunteers as an experimental and control group were randomly selected. This one hundred was divided on two 50 as experimental and control group. The information was gathered via the questionnaire including demographic information and women health volunteers’ empowerment questions, before and 1/5 month after of the educational intervention. (Via role playing, demonstration, discussion and lectures) SPSS was used for analysis of data and Mann-Whitney, correlation coefficient and chi square test were applied for analysis. Results The results indicated a significant correlation between age and self-confidence (r =0/259) and problem solving skills (r =0/269, p<0/01). Also after intervention a significant increasing was seen in self-confidence (p = 0/02), self-esteem and control (p = 0/003), self-efficiency (p = 0/014) and problem solving skills (p < 0/0001) indexes of the experimental group. Conclusion Generally, the results of this study indicate that education is influence on empowerment of the population studied and considering the importance of empowerment on health promotion, it is recommended to pay more attention to empowerment.
 • A. Askari, A. Nouri Page 29
  Background and aims The objective of this research was to investigate the relationship between workaholic and dimensions of general health (Depression, Anxiety and sleep disorders, psychosomatic disorders and disability in social relationship). Material and Methods Participants in the study were 100 employees who completed the General Health Questionnaire (GHQ) and Work Addiction Risk Test (WART). For analyzing the data, Pearson and Canonical correlations and stepwise regression were used. Resultsfindings indicated that there was a significant relationship between workaholic and three of four dimensions of general health, namely anxiety and sleep disorders, depression and psychosomatic disorders(p<0.01)but there was no significant relation between Social react disorder. In addition findings showed that increases in workaholics predicted general health decrease. ConclusionThe current study shows that work can be a reason of diseases if employees get addicted to it. Thus organizations should pay more attention to this fact that working hard in work place, is not always beneficial for individuals and organization both. So managers have to consider ways to prevent these dangerous consequences which can be harmful for their employee’s health.
 • M. Mardani Hamuleh, P. Raeissi, H. Heidari, M. Mahbobi Page 36
  Background and aims Increasing productivity in an organization requires providing various conditions; important of all is human factor. Social support is known as a psychological factor in workplace that effect on productivity of human factor. The purpose of this study was to determine the rate of perceived social support among hospital personnel. MethodsIn order to do this research 120 of employees of a selected hospital in Isfahan were surveyed using a self-report questionnaire. A convenience sampling method was used to select the samples. The questionnaire measured demographic information of employees and their perceived social support by coworkers and managers. The questionnaire was validated using the expert's judgment. A Chi - Square test was used to test the relationship between the demographic information and the perceived social support. ResultsThe findings indicated that the employee's perceived social support by coworkers (with the mean of 3.34 ± 0.48 on scale of 1-5) was higher than the perceived social support by managers (with mean of 3.19 ± 0.4). The Chi-Square test also showed a significant relationship between perceived social support and age and work experience of the employees (p<0.01). ConclusionThe employees perceived social support by managers is not at the ideal level in the investigated hospital and for increasing the productivity level in this organization it is necessary that managers to take new policies under consideration. Meanwhile establishing a stronger relationship with employees can potentially increase the employee's efficiency.
 • M. Kazempour, Mj. Jafari, Y. Mehrabi, I. Alimohammadi, J. Hatami Page 42
  Background and aims The influences of Low Frequency Noise (LFN) on mental performance have been the objectives of many papers in recent years. Many researchers believe that the LFN even at low pressure levels has impacts on mental performance. In the present work the influences of LFN and Reference Noise (RN) at two different sound pressure levels (45 & 65 dBA) on mental performances of college students during solving math problems were studied. Other factors such as annoyance and sensitivity to LFN and hearing status of the participants were also determined. Material and MethodsLow Frequency and Reference Noise were generated and verified using Cool Edit software program. The number of participants was calculated using data gathered from a pilot study conducted in advance. The mental performance of the students was evaluated while they were exposed to LFN and RN at 45 & 65 dBA sound pressure levels. For this purpose, standard psychological tests were applied. Standard measuring instrumentation including sound level meters, psychological tests, acoustic room and etc were calibrated prior to their application based on standard methods. ResultsThe results revealed that, Low frequency noise annoyance and sensitivity have no significant differences between different studied ages and sexes. The results also revealed that, a significant correlations exists between sensitivity to low frequency noise and deep mental process (r=0.33, p=0.01). It was recognized that low frequency noise at 65 dBA can decrease accuracy (pvalue=0.005) and performance (pvalue=0.001) in comparison with reference noise at the same level. ConclusionLow frequency noise, have impact on mental performance during performing math calculations.
 • Sh. Razmi, F. Nemati Sogolitapeh Page 53
  Background and aimsStress is not always directly resulted from the source of pressure itself, but rather from the perception of that pressure. Therefore, individual variables that might relate to perception of stress should be investigated in job stress researches. The present study investigates moderating role of self- efficacy in relationship between occupational stress with psychological health and job satisfaction of Tabriz Saderat Bank's staffs. Material and MethodsIn this correlation research, 242 Saderat Bank's Staffs were selected in the form of multiphase cluster sampling and administered by inventories of Demographic, General Heath-28, Osipow's Occupational Stress, Spector's Job Satisfaction and Scheerer's and et al. Self- Efficacy. Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and simultaneous and hierarchical multiple regressions. ResultsThe Findings indicate that job stress is negative predictor of psychological health and job satisfaction. Also, the relationship between job stress with psychological health and job satisfaction is influenced by s elf-efficacy. Therefore, s elf-efficacy as an individual factor have a protective role in contrast with job stress. ConclusionAccording to our findings, s elf-efficacy affects the relationship between job stress with psychological health and job satisfaction. The findings of this research can be helpful in devising preventive policies, determining high risk patients and designing of psychological interventions.
 • M. Khatoni, M. Mlahasani, S. Khoeniha Page 60
  Background and aimsJob stress is defined as the harmful physical and emotional responses that occur when job requirements do not match the capabilities¸ resources ¸and needs. This factor can negatively influence worker’s mental and physical health and also decrease organizations productivity and success. Thus the aim of present study was to investigate the job stress and its related factors in accountant employees of Qazvin University of Medical Sciences in 1388. MethodsThis study was a descriptive (cross-sectional) research in which the sampling population included 80 accountant employees that were selected with census. The severity of job stress and its related factors were determined using a researcher-made questionnaire consisting of 36 items that validated by content validity. The reliability was also measured by test-retest (d=0/90) methods. Data was analyzed by descriptive analysis. ResultsThe severity of job stress in most of accountant employees (%46/25) was in high level. There was a Significant relationship between severity of job stress and employees sex ¸ age and work record (p<0.001). The higher job stress was experienced by women and employees with thelower age work record. Among different occupational stress variables, the most important factor that caused job stress was workload of the role (M=70/22). ConclusionWith regard to the severity of job stress in accountant employees, it is necessary for organizational managers and policy makers to implement a protective strategy for prevention or alleviate longitudinal negative consequences of job stress in employees.