فهرست مطالب

اقتصاد و توسعه کشاورزی - سال بیست و پنجم شماره 3 (پاییز 1390)
 • سال بیست و پنجم شماره 3 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/12
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مهدی پیری، ابراهیم جاودان، سجاد فرجی دیزجی صفحه 275
  درآمدهای حاصل از فروش نفت سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی در ایران دارد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، توسعه روستایی و افزایش رفاه خانوارهای روستایی، بی شک مواجه شدن با شوک های غیرقابل انتظار و زودگذر در امر صادرات نفت تاثیراتی را بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی خواهد گذاشت. بر همین اساس در این مقاله با پیروی از مدل فدر (1982) و با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)به بررسی اثر بی ثباتی صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در طی دوره زمانی 1386-1350 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد رابطه بلند مدت و همجمعی میان متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی و سایر متغیرهای لحاظ شده در مدل وجود داشته و تاثیرات شاخص بی ثباتی صادرات نفت به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و معنی دار بوده است.
  کلیدواژگان: کشاورزی، نوسانات صادرات نفتی، همگرایی، الگوی ARDL
 • علی بخشی، رضا مقدسی، محمود دانشور کاخکی صفحه 284
  مدیریت منابع آب در ایران با تقاضای فزاینده برای منابع آب، افزایش قابل توجه در هزینه های عرضه آب و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی مواجه می باشد. برای بهبود کارایی استفاده از آب، اقتصاد دانان افزایش قیمت نهاده آب را پیشنهاد می کنند ولی سیاستگذاران به دلیل نگرانی های اقتصاد ی، فرهنگی و سیاسی این پیشنهاد را رد می کنند. در این تحقیق از تکنیک برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) در سطح مزرعه برای تحلیل اثرات مختلف کاربرد سیاست های قیمت گذاری آب و همچنین سیاست های جایگزین آن در دشت مشهد (استان خراسان رضوی) بهره گرفته شد. سناریوهای شبیه سازی شده شامل افزایش قیمت نهاده آب، مالیات بر نهاده های مکمل نهاده آب و مالیات بر محصول می باشد. اثر سیاست های جایگزین بسته به گروه بهره بردار نماینده متفاوت بوده و اثرات آن بر درآمد، تقاضای آب و الگوی کشت هر گروه از بهره برداران گسترده می باشد. سیاست قیمت گذاری آب و مالیات بر محصول در مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده مکمل، موثرتر و مناسب تر می باشند. دو سیاست مالیات بر نهاده و محصول در نرخ های معینی می توانند به عنوان جایگزین سیاست قیمت گذاری آب بکار روند.
  کلیدواژگان: آب، برنامه ریزی ریاضی مثبت، دشت مشهد، سیاست جایگزین
 • محسن تبرایی، خدیجه پارساپور، سعید عابد صفحه 295
  هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر بر احتمال پرداخت چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی است. برای رسیدن به این هدف از الگوی لاجیت در چارچوب الگوی لاجیت با استفاده ار داده های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 150 نفر از چغندرکاران انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی ساده در شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این از الگوی توبیت برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی استفاده گردیده است. نتایج هر دو الگو نشان داد متغیر‎های سن، تجربه در کشت چغندرقند و تعداد افراد خانوار بر احتمال پرداخت ‎چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی تاثیر منفی معنی‎دار داشته اند. همچنین متغیرهای تحصیلات، سطح زیر‎کشت، عملکرد، مالکیت، درآمد خالص از چغندرقند، نیاز به خدمات ترویجی و رضایتمندی از خدمات ترویجی بر احتمال پرداخت برای دریافت خدمات ترویجی تاثیر مثبت و معنی‎داری دارند. از‎ مقایسه کشش کل مربوط به متغیر‎های مختلف در الگوی توبیت، مشخص شد که متغیر نیاز به خدمات ترویجی بیشترین تاثیر را در افزایش و متغیر سن کشاورز بیشترین تاثیر را در کاهش میزان تمایل به پرداخت برای دریافت خدمات ترویج کشاورزی دارند. ‎با توجه به نتایج مطالعه اجرای ترویج نیمه خصوصی در میان کشاورزان بزرگ مالک، تشکیل انجمن ها و تعاونی هایی برای کشاورزان خرده مالک برای پرداخت هزینه های ترویجی به صورت گروهی، ایجاد تنوع در نوع و شیوه ارائه خدمات ترویجی براساس سن و به تبع آن تجربه و همچنین سطوح تحصیلات کشاورزان‎ پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: الگوی توبیت، الگوی لاجیت، خدمات ترویجی، چغندرقند، مشهد
 • مسعود حسین زاده، محمد قربانی صفحه 305
  استفاده نامتعادل از کودهای شیمیایی باعث کاهش کیفیت و حاصلخیزی خاک، آلودگی زیست محیطی و به‎ویژه آلودگی منابع خاک و آب می-شود. بکارگیری کودهای حیوانی، جایگزینی برای کودهای شیمیایی می‎باشد. بنابراین، شناخت عوامل جمعیتی، فنی-ترویجی و زراعی موثر بر فرایند تصمیم‎گیری کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، نقش مهمی در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری این حوزه خواهد داشت. در این مقاله برای بررسی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، از الگوی توبیت و نیز از داده های مقطع زمانی سال زراعی 1388 مربوط به 80 نفر از کشاورزان استان خراسان شمالی استفاده شد. نتایج نشان داد که فاصله بین دامداری و زمین زراعی و کشت بقولات دارای تاثیر منفی و وجود فرد تحصیل کرده در خانواده کشاورز، سواد کشاورز و آگاهی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی، دارای تاثیر مثبت بر استفاده از کود حیوانی هستند. با توجه به یافته ها، انتقال یارانه ها از کودهای شیمیایی به سوی کودهای آلی، آموزش و اطلاع‎سانی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی به کشاورزان و هدف گیری افراد باسواد خانوارها در آموزش های ترویجی مرتبط با کودهای حیوانی برای هدایت کشاورزان به کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط زیست پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: الگوی توبیت، اسفراین، آموزش هدفمند، کود حیوانی، کود شیمیایی
 • محمدرضا زارع مهرجردی، میترا ابراهیمی صفحه 313
  بیمه محصولات کشاورزی یکی از موارد مهم کاهش ریسک در بخش کشاورزی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بیمه محصولات زراعی بر الگوی کشت بهینه و درآمد زارعین است. برای این منظور با استفاده از مدل برنامه ریزی توام با ریسک بر اساس روش موتاد به بررسی تغییرات الگوی کشت بهینه و درآمد منطقه در سناریوهای مختلف و مقایسه شرایط بیمه ای و غیر بیمه ای پرداخته شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق نمونه گیری به روش تصادفی دو مرحله ای و تکمیل360 پرسشنامه به روش مصاحبه حضوری برای سال زراعی 88-1387 گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که با اعمال بیمه سطح زیر کشت بهینه گندم افزایش و هندوانه کاهش می یابد و محصولاتی چون سیب زمینی و ذرت از الگوی کشت بهینه حذف می گردند. در مجموع بیمه محصولات زراعی باعث افزایش سود ناخالص منطقه و تغییر در الگوی کشت می گردد.
  کلیدواژگان: الگوی کشت، سود ناخالص، محصولات زراعی
 • مرتضی مولائی، محمد کاوسی کلاشمی صفحه 322
  مطالعات ارزش گذاری حفاظتی منابع طبیعی و محیط زیست در پی ایجاد آگاهی های مورد نیاز برای تصمیم گیری بهینه درباره نحوه مدیریت اقتصادی منابع مذکور و کمک به تدوین راهبرد توسعه پایدار منطقه ای می باشد. پژوهش حاضر برآورد ارزش حفاظتی گل سوسن چلچراغ را با استفاده از الگوی ارزش گذاری مشروط با انتخاب یک- بعدی مدنظر قرار داد. اطلاعات مورد نیاز در سال 1390 به صورت میدانی و از 177 پاسخگو که سرپرست خانوار بوده و یا به لحاظ درآمدی مستقل بودند، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میزان تمایل به پرداخت در صورت استفاده از الگوی خطی معادل 33/6540 ریال در سال و در صورت استفاده از الگوی لگاریتمی برابر با 22/9675 ریال در سال می باشد. از سوی دیگر، مقایسه ی فاصله ی اطمینان مقادیر تمایل به پرداخت برآورد شده بیانگر دقیق تر بودن WTP به دست آمده از روش خطی است. این پژوهش با قیاس نتایج حاصل از فرم های تابعی مختلف چارچوبی مناسب برای محاسبه دقیق ارزش حفاظتی ارائه داده، از این رو مقادیر WTP محاسباتی بیانگر اهمیت حفاظت از گونه های کمیاب گیاهی از دیدگاه افراد جامعه می باشد. لذا پیشنهاد می شود محققین اقتصادی، علاوه بر استفاده از شکل های تابعی مختلف در روش ارزش گذاری مشروط سطح معنی داری مقدار تمایل به پرداخت برآورد شده را نیز محاسبه نمایند. همچنین، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و دست اندرکاران حفاظت از محیط زیست، در کنار بودجه های سالانه دولت به مشارکت های مردمی در حفاظت از محیط زیست نیز توجه لازم را داشته باشند.
  کلیدواژگان: ارزش گذاری مشروط، الگوی لوجیت، تمایل به پرداخت، سوسن چلچراغ
 • سید احمد خاتون آبادی، مهدی راست قلم صفحه 330
  در دهه جاری استفاده از راهبرد گردشگری روستایی جهت فراخوانی محتوی توسعه به مناطق روستایی، در کشورهای جهان سوم مورد توجه قرارگرفته است. در کشور ایران نیز به دلیل تعدد، پراکنش و پتانسیل مناطق روستایی، استفاده از این راهبرد در دستور کار دولتمردان قرار دارد. برای بهره مندی از ابعاد مثبت پدیده گردشگری، تحلیل شرایط موجود جامعه میزبان الزامی است. از اینرو در این مطالعه با استفاده از تکنیک SWOT وضعیت گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان چهار محال و بختیاری مشخص و وزن هر کدام از ارکان چهارگانه SWOT در گردشگری روستایی سنجیده شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل هجده نفر از کارشناسان و مسئولین مرتبط با علوم توسعه روستایی و گردشگری بوده است. نتایج نشان می دهد میزان محدودیت ها (شامل نقاط ضعف و تهدید) با امتیاز 69/57 در سطح بالاتری نسبت به میزان مزیت ها (شامل نقاط قوت و فرصت ها) با امتیاز 31/55 می باشد. اگرچه مولفه به وجود آمدن مراکز گردشگر پذیر در نقاط دیگر به عنوان مهم ترین مولفه تهدید مشخص شد اما به دلیل نامناسب بودن زیرساخت های گردشگری همچون راه دسترسی، اماکن اقامتی و تسهیلات رفاهی و همچنین شناخت نادرست گردشگران از گردشگری روستایی در روستاهای موردمطالعه، همین مولفه موجب تخفیف آسیب پذیری و نیز کاهش تخریب طبیعت بکر و چشم اندازهای زیبا به عنوان مهمترین مولفه قوت توسعه گردشگری روستایی شده است.
  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، تکنیک SWOT، چهارمحال و بختیاری
 • فاطمه نصرنیا، محمد بخشوده صفحه 339
  در این مطالعه از چهارچوب کمی برای بررسی و مدل سازی قراردادهای همکاری در تولید محصولات زراعی بر مبنای مشارکت در منابع در اختیار خانوارهای روستایی با بهره گیری از ترکیب برنامه ریزی خطی و تئوری بازی همکارانه برای کشاورزان دشت فیروزآباد استفاده گردید. بدین منظور اطلاعات مربوط به 124 کشاورز در سال زراعی 1386- 1387جمع آوری گردید. در تئوری بازی همکارانه درآمدها و هزینه ها نقش مهمی را در اجرای توافق بین طرفین ایفا می کند. از تابع هزینه مبادله به منظور محاسبه هزینه های همکاری نظیر مخاطرات اخلاقی، هزینه های بستن قرارداد و همچنین نظارت بر حسن اجرای قرارداد استفاده شد. ابتدا با این فرض که هر کشاورزی به تنهایی اقدام به کشت مینماید، سود ناخالص و الگوی کشت فردی وی برای هر یک از گروه ها محاسبه شد. سپس با این دید که کشاورزان قادرند به شکل های متفاوت همکاری کنند، سود ناخالص و الگوی کشت در هر یک از این حالت ها محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که شرکت در ائتلاف به منظور ایجاد همکاری در تولید بین کشاورزان، باعث افزایش منافع کشاورزان نسبت به زمانی که به صورت انفرادی اقدام به کشت می کنند، می گردد. همچنین نتایج بیانگر این واقعیت است که منفعتی که نصیب کشاورز می گردد، همسو با افزایش تعداد گروه های همکاری کننده افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: بازی همکارانه، برنامه ریزی خطی، دشت فیروزآباد، نظریه بازی ها و هزینه مبادله
 • سید ابوالقاسم مرتضوی، امید زمانی، مهدی نوری، هیمن نادر صفحه 347
  نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار و در عین حال ابهامآمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر ارزش صادرات پسته ایران طی دوره زمانی 1386-1338 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته با استفاده از الگوی همانباشتگی یوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین نشان دهنده تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته است. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهای واردکننده پسته، نرخ ارز و قیمت تولیدکننده داخلی پسته، تاثیر مثبت بر ارزش صادراتی پسته دارد.
  کلیدواژگان: پسته، واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو، الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، نوسانات نرخ ارز، همانباشتگی یوهانسن
 • رضا مقدسی، میترا ژاله رجبی صفحه 355
  یکی از پرکاربردترین الگوهای پیش بینی سری زمانی طی سه دهه اخیر، الگوی خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) می باشد. مطالعات اخیر در زمینه پیش بینی با شبکه عصبی مصنوعی موید برتری این روش بر الگوهای خطی سنتی است. این در حالی است که هیچ یک از این روش ها از کفایت لازم در پیش بینی سری های زمانی برخوردار نمی باشند. زیرا الگوی ARIMA توانایی شناخت روابط غیرخطی را نداشته و ANN به تنهایی قادر به شناسایی و بررسی هم زمان هر دو الگوی خطی و غیر خطی نمی باشد. از این رو با ترکیب الگوهایARIMA و ANN و طراحی الگوی تلفیقی روابط موجود در داده ها با دقت بیشتری الگوسازی می شود. در مطالعه حاضر، الگوی تلفیقی ARIMA و ANN طراحی و دقت پیش بینی آن با الگوهای رقیب مقایسه شده است. دقت پیش بینی الگوها با استفاده از معیارهای معمول نظیر MSE، RMSE و MAE و همچنین معنی داری اختلاف میان معیارهای فوق با استفاده از آماره گرنجر و نیوبولد بررسی و آزمون شد. نتایج پیش بینی های قیمت گندم حاکی از آن است که الگوی تلفیقی به طور معنی داری دقت پیش بینی به دست آمده از الگوهای انفرادی را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: الگوی خود توضیح جمعی میانگین متحرک، الگوی تلفیقی، پیش بینی سری زمانی، شبکه عصبی مصنوعی
 • سید صفدر حسینی، محمدرضا پاکروان، امید گیلانپور صفحه 365
  در مطالعه حاضر، واردات بخش کشاورزی ایران برای دوره 94-1389 با استفاده از روش های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی شده است. برای این منظور از داده های دوره 83-1350 برای پیش بینی و آموزش شبکه و از داده های دوره 88-1383 برای آزمون صحت پیش-بینی های به دست آمده استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه عصبی پیشرو دارای خطای کمتر و عملکرد بهتری در مقایسه با روش اقتصاد سنجی VAR و ARIMA برای پیش بینی واردات محصولات کشاورزی ایران می باشد. با توجه به پیش بینی صورت گرفته با استفاده از روش شبکه عصبی، ارزش واردات محصولات کشاورزی در سال های 92-1389 با افزایش همراه خواهد بود، اما در سال 1393 مقدار افزایش نامحسوس بوده و در سال 1394 مجددا افزایش خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می گردد که دولت و دستگاه های ذیربط با استفاده از نتایج مطالعه حاضر از نوسانات ناگهانی ارزش واردات محصولات کشاورزی جلوگیری کنند.
  کلیدواژگان: ایران پیش بینی، شبکه عصبی، محصولات کشاورزی، واردات
 • ابوالفضل قدیری مقدم، امین نعمتی صفحه 375
  یکی از مهمترین ریسک‎های موجود در بخش کشاورزی، ریسک ناشی از نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی می‎باشد. بازارهای آتی محصولات کشاورزی به عنوان یکی از سیاست‎ها و راهکارهای اجرایی، تاثیر بسزایی بر کاهش‎ نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی دارند. با توجه به این مهم در این مطالعه، عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان برای فروش محصول تولیدی در بازار آتی با استفاده از داده‎های مقطعی 90 نفر از گوجه‎‎ ‎کاران شهرستان مشهد در سال زراعی 89-1388 با بهره‎گیری از الگوی لاجیت برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد که اولا نسبت تامین در بازار آتی این محصول در نمونه مورد مطالعه بین 25/1- تا 63/5 متغیر بوده و ثانیا مقدار بهینه نسبت تامین برابر 03/0 می‎باشد. همچنین نتایج حاصل از الگوی لاجیت نشان می‎دهد که متغیرهای سن کشاورز و میزان بدهی کشاورز، به لحاظ آماری معنی‎دار و دارای تاثیر مثبت بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار آتی و متغیرهای سطح زیرکشت، نحوه فروش محصول و ضریب تغییر قیمت محصول در بازار نقدی به لحاظ آماری معنی‎دار و دارای تاثیر منفی بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار آتی می‎باشند. با توجه به نتایج، افزایش آگاهی کلیه گروه‎های سنی کشاورزان از طریق رونق بخشیدن کلاس‎های آموزشی و ترویجی و انگیزه‎بخشی به کشاورزان کوچک مقیاس (گروه‎های هدف) به استفاده از این نوع بازار به عنوان پیشنهادات ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بازار آتی، بازار نقدی، شهرستان مشهد، گوجه‎فرنگی، نسبت تامین
 • آرش دوراندیش، محمود دانشور کاخکی، علی رهنما صفحه 385
  زرشک یکی از مهمترین محصولات تولیدی استان خراسان جنوبی است. با توجه به اینکه در حدود 60 هزار نفر در زنجیره تولید، توزیع و فراوری زرشک مشغول به کار هستند و درآمد هزاران خانواده به طور مستقیم و غیرمستقیم به محصول زرشک وابسته است. اما مصرف سرانه زرشک در کشور کمتر از یک کیلوگرم در سال است، آگاهی از ویژگی های کیفی مورد توجه مصرف کنندگان به گسترش بازار فروش این محصول کمک می کند. لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک با استفاده از الگوی قیمت گذاری کیفی در این استان است. داده های مطالعه از تعداد 100 پرسش نامه که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از خانوارهای شهرستان بیرجند در سال 1389 تکمیل شده است، استخراج گردید. نتایج حاصل از برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی نشان می دهد که پفکی بودن زرشک و خوشرنگ بودن آن و همچنین آگاهی مصرف کنندگان از خواص زرشک، تاثیر مثبت و معنی داری بر روی قیمت زرشک دارد و تاثیر بسته بندی و نشان تجاری بر قیمت زرشک از نظر آماری معنی دار نیست. بنابراین پیشنهاد می شود اطلاع رسانی مناسب برای آگاهی تولیدکنندگان از خواست و سلیقه مصرف کنندگان و همچنین آگاهی مصرف کنندگان از خواص زرشک صورت گیرد.
  کلیدواژگان: استان خراسان جنوبی، زرشک، سلیقه مصرف کنندگان، عوامل کیفی
|
 • M. Piri, E. Javdan, S. Faraji Dizaji Page 275
  Oil export revenues have a major share in both Iranian government incomes and Gross domestic product (GDP). With regard to the importance of agricultural sector in economic growth, rural development and rural welfare improvement, this sector indubitably influenced by temporary and unexpected shocks in oil export. Therefore we employed Feder(1982) and Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) models to investigate the effects of oil export instability on agricultural growth in Iran during 1972-2007 period. The results show that there is a long run relationship and co integration between agricultural value added and other variables in specified model. Also, accompanied by other variables the effects of oil exports fluctuations as a new variable is negative and significant.
 • A. Bakhshi, R. Moghaddsi, M. Daneshvar Kakhki Page 284
  Management of water resources in Iran is faced with growing demand for water resources, a considerable increase in the costs of supplying additional water and uncontrolled exploitation of underground waters. Economists suggest water pricing to improve water use efficiency; however, government tends to reject that advice due to political risk, economic and cultural concerns. We used a positive mathematical programming (PMP) model at farm level, to analyze the different effects caused by the implementation of water pricing and alternative polices on irrigated agriculture in the Mashhad plain (Khorasan Razavi Province). Three policy options including water pricing, water complementary input factor taxes, and output taxes were examined. The effects of alternative policies are strongly dependent on group of farmers and that would create widespread effects on farm income, water savings and cropping pattern. Water pricing and output tax policies are better suited and effective than water complementary input factor taxation but both input factor tax and output tax policy at certain rates can be alternatives to water pricing policy.
 • M. Tabaraee, Kh. Parsapour, S. Abed Page 295
  The purpose of this study is investigating factors affect on probability of Willingness to pay sugar beet farmers for taking of agricultural extension services. logit model was used for cross sectional data in 2009 between 150 sugar beet farmers that were selected by random sampling in the city of Mashhad. In addition, tobit model was used to analyse factors affecting on Willingness to pay beet farmers for taking of agricultural extension services. Results of both model showed that age, experience in sugar beet cultivation and household size have negative and significant effect and education, cultivated area, yield, farm ownership, net revenue of sugar beet, need to extension services and concurrence of extension services have ‎positive and significant effect on probability of Willingness to pay for agricultural extension services. comparing aggregate elasticity among different variables in tobit model showed ‎ that need to extension services has the maximum effect in increasing and farmer, s age has the maximum effect in decreasing Willingness to pay for taking of agricultural extention services respectively. According to results, implementation of semiprivate extension between great farmers, Forming associations and cooperatives for yeomen to pay extension costs as a group, Making diversity in the type and method of offering extension service based on age, experience and education suggested.
 • M. Hosseinzadeh, M. Ghorbani Page 305
  Unbalance using of chemical fertilizers cause decline the soil quality and fertility, environmental pollution and specially soil and water resources pollution. The use of animal manure is a replacement to chemical fertilizers. Therefore, recognizing of demographic, technical-extensional and agronomic affect on farmer's decision making process to use of animal manure will have important role in policy making and planning system in this field. This paper used Tobit model and a cross sectional data of 80 farmer of North Khorasan province in 2009 to study of farmers, behavior to use animal manure. Result showed that distance between ranching and farm and Leguminous cultivation have negative effect and existence of educated person in family, farmers, education and knowledge of long run risks of chemical fertilizers have positive effect on use of animal manure. With regard to results, transferring of subsidies from chemical to organic fertilizers, education and information transferring about long run risks of chemical fertilizers to farmers and targeting of educated persons of families in extensional train related to animal manure to conduct of farmers to sustainable agriculture and conservation of environment suggested.
 • M.R. Zare Mehrjerdi, M. Ebrahimi Page 313
  Agriculture activity is obvious type of unsafely and risky activities that this part had dealt with lack of trast about amount of production and price as unpleasant atmosphere phenomona, calamities, kind of plant diseases and change in prices. Insurance is one of important cases for decreasing risk in agriculture. The main of this research is consideration crop insurance’s affect on optimum cultivation pattern and gross profit for farmers. So changing in region optimum cultivation pattern was cheched by management model which comes along Hazel risk that is based on Motad method in different cases. The data was collected by randomization path and filling 360 survey directly in 2009 and also referencing to Organization Agricultural, Agricultural Bank, Agricultural Insurance and Regional Water Corporation for 2002-2008. results of this survey showed that using insurance could increase productions and gross profit in this area.
 • M. Molaei, M. Kavoosi Kalashemi Page 322
  Researches of preservation valuation of natural resources and environment were done in order to create necessary awareness for making optimal decisions in the field of the ways of economic management of these resources and helping to establish sustainable regional development strategy. In this study, preservation value of Lilium ledebourii estimated using single bounded dichotomous choice contingent valuation method. Required data were obtained through face to face survey and gathered from 177 respondents. Results showed that respondent’s willingness to pay is equal to 6540.33 Rials annually using linear functional form and 9675.22 Rials annually for logarithmic functional form. Also, comparing confidence intervals of estimated willingness to pays showed that the estimated WTP using linear model is more precise. Present study can provide proper framework for precise estimation of preservation value through applying different functional forms and precise estimation of WTP, so the estimated WTP shows the importance of preservation of distinct plant varieties. It’s proposed that economic researchers to calculate the level of the significance of WTP in addition to using several functional forms in contingent valuation method. Also, it is proposed to policymakers that it is necessary to pay attention to society’s participation in preserving environment in addition to annual government budget.
 • A. Khatoonabadi, M. Rastghalam Page 330
  In the current decade the third world's countries are using of development rural tourism approach to improve indexes of development. In Iran due to multiplicity of rural area using of this strategy is important. Analysis the condition of host area for achieving positive tourism impacts is necessary. In this paper, the challenges and opportunities on developing rural tourism is distinguished by SWOT analysis. The statistical community included of eighteen experts and officials associated with the development of rural tourism area. All of element's SOWT is evaluated by Likert rang. Results show that the score of restriction is 55.69 (include weakness and threat) and the score of advantage is 55.31(include opportunity and strength), therefore restrictions is over the advantages. Although the emerging of other tourism destinations is more important threat, but it causes to decrease vulnerability of the virgin nature and beautiful landscape as more important of developing tourism destination strength.
 • F. Nasrnia, M. Bakhshoodeh Page 339
  A quantitative framework of combination of liner programming and cooperative game theory was used in this study to analyze and model cooperative contracts in production based on rural household's resources cooperation in Firoozabad plain. Revenues and costs in cooperation game theory have important rule to get agreement. Transaction cost function was used in cooperative costs accounting for moral hazard, contract costs and supervision of performance. Gross margin and individual cultivation plan for each case was calculated assuming that farmers who are individually cultivating can cooperate in various types. Results showed that farmer's benefit increased as a result of cooperation. Furthermore, farmer's benefit is expected to go up due to increase in the number of cooperative groups.
 • S.A. Mortazavi, O. Zamani, M. Noori, H. Nader Page 347
  Exchange rate volatility is one of the effective and AMBIGUOUS factors in agricultural products export. Regarding the importance of agricultural trade, to avoid single-product economy, the main aim of this study is to investigate the impact of exchange rate volatility on the pistachio export of Iran during 1338-1386. For this purpose, exchange rate volatility index was estimated using Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedactisity (GARCH), firstly. Then, the impact of exchange rate volatility on the value of pistachio export was examined through Johansen's and Juselius's cointegration method and Vector Error Correction Model (VECM). Results indicate that exchange rate volatility has a negative impact on the value of pistachio export. Also, investigation of other model’s variables showed that weighted average income of pistachio importer countries, exchange rate and domestic producer price of pistachio have negative effect on export value of pistachio.
 • R. Moghaddasi, M. Zhale Rajabi Page 355
  Autoregressive integrated moving average (ARIMA) has been one of the widely used linear models in time series forecasting during the past three decades. Recent studies revealed the superiority of Artificial Neural Network (ANN) over traditional linear models in forecasting. But neither ARIMA nor ANNs can be adequate in modeling and forecasting time series since the first model cannot deal with nonlinear relationships and the latter one is not able to handle both linear and nonlinear patterns simultaneously. Hence by combining ARIMA with ANN and designing the hybrid model, data relationship can be modeled more accurately. In this research, a hybrid of ARIMA and ANN models is designed and its prediction performance is compared with those of competing models. Forecasting performance is examined using common criteria such as MSE, RMSE and MAD. Also the significance of any difference between these measures is tested through application of Granger and Newbold statistic. Forecasting results for world wheat price data indicates that combined model significantly improves accuracy achieved by separate models.
 • S. S. Hosseini, M. R. Pakravan, O. Gilanpour Page 365
  In the present study, agricultural sector import was forecasted by using the econometric and the ANN methods. Import data from 1971 to 2004 and 2004-2009 was used for forecasting, network training and testing forecast accuracy, respectively. The results shown that Feed-forward neural network has much less error and better performance than the ARIMA and the VAR methods. On the basis of the obtained results, import would be increased, in 2010-2013 while the increase in import will not be significant in 2014, it will increase again in 2015. Therefore fundamental efforts should be done to increase production potential and to achieve self-sufficiency, by essential triggering policies.
 • A. Ghadiri Moghaddam, A. Nemati Page 375
  One of the major risks in the agricultural sector is the price fluctuations risk of agricultural products. Futures markets for agricultural products as one of the policies and executive approach have a significant impact on reducing price fluctuations of agricultural products. So in this study, In this study the factors affecting farmers likely to participate in the future market for product sale by using cross-sectional data from 90 tomato farming Mashhad in 2009- 2010 with using of logit model estimated were analyzed. This study result shows that the firstly Hedge ratio of this product to sample between -1.25 to 5.63 variables and secondly the optimum Hedge ratio of 0.03 is. In addition to results logit model show that the age farmers and farmer debt, the statistically significant and positive effect on the probability of having farmers participate in the futures market and cultivation area, how to sell product and coefficient price changes in cash market variables to have statistically significant and negative effect on the probability participation in the futures market are farmers. The results of suggested were considered. According to the results, increase awareness of all age groups farmers, through the expansion educational and extension classes and motivate small-scale farmers (target groups) to use this market suggested.
 • A. Dourandish, M. Daneshvar Kakhki, A. Rahnema Page 385
  Barberry is one of the most important products of South Khorasan Province. The objective of this study is analyzing the qualitative factors affecting the price of barberry in this province. Survey data from 100 questionnaires using simple random sampling of households in the city of Birjand, 1389 has been completed, was extracted. Results of the estimating Hedonic Price Model show that puff and a pretty color of barberry and also consumers’ knowledge about barberry properties have positive and significant impact on the price of barberry but the impact of brand and package on the price of barberry are not statistically significant. Thus we suggest to aware producers about consumers’ taste and utility and aware consumers about the properties of the barberry.