فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/13
 • تعداد عناوین: 14
|
 • جابر اعظمی، عباس اسماعیلی ساری، نادر بهرامی فر، محمود قاسمپوری، محسن جعفرنژاد صفحه 1
  زمینه و هدف
  آلودگی اکوسیستم‎های آبی به فلزات سنگین، خصوصا جیوه همواره نگرانی هایی را در مورد سلامت و بهداشت موجودات آبزی پدید آورده است. لذا در این پژوهش ضمن توصیف یک روش جدید برای سنجش جیوه آلی، غلظت جیوه کل و جیوه آلی در باکلان بزرگ سنجیده و با استانداردهای بهداشت جهانی مقایسه شده است.
  مواد و روش‎ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 18 نمونه از باکلان بزرگ را در فصل زمستان (اسفند ماه) 1388 به صورت تصادفی صید، سپس از سه بافت کبد، کلیه و عضله، نمونه هایی تهیه و غلظت جیوه کل و آلی با دستگاه آنالیز جیوه ساخت امریکا (Leco AMA 254) اندازه‎گیری شد. جهت آنالیز آماری از آزمون‎های من ویتنی و کلموگروف اسمیرنوف استفاده گردید.
  یافته ها: میانگین میزان جیوه کل در کبد، کلیه و عضله این پرنده به ترتیب 67/5، 59/3 و 26/2 میلی‎گرم در هر کیلوگرم وزن تر (mg kg -1 w.w) بود که به ترتیب 82، 79 و 58 درصد را جیوه آلی تشکیل می‎داد.
  نتیجه گیری
  غلظت جیوه کل در باکلان بزرگ از استاندارد تعریف شده WHO، FAO و EPA بالاتر بود و این نتایج می‎توانند یک هشدار جدی برای مصرف کنندگان این پرنده خصوصا افراد آسیب‎پذیر باشند.
  کلیدواژگان: دریای خزر، باکلان بزرگ، وضعیت بهداشتی، جیوه آلی، جیوه کل
 • هادی انصاری هادی پور، حسن ضیافتی کافی صفحه 10
  زمینه و هدف
  تحقیقات بیوشیمیائی نشان داده است که آهن از طریق فرآیندهای هابر-ویز و فنتون، باعث ایجاد گونه های اکسیژن فعال می‎شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش آهن در اکسیداسیون هموگلوبین انسان و تغییرات ساختاری این پروتئین در گلبول‎های قرمز است.
  مواد و روش‎ها: این مطالعه از نوع تجربی است. گلبول‎های قرمز افراد سالم، در شرایط هوازی در محیط کشت حاوی سیستم اکسیداسیون فلزی و در حضور غلظت‎های 036/0، 7/0، 14/0، 28/0، 57/0، 14/1، 27/2، 55/4، 09/9 و 18/18 میکرومولار یون آهن قرار داده شد. برای مطالعه تغییرات ساختاری، طیف جذبی هموگلوبین در محدوده طول موج‎های 300 تا 650 نانومتر بررسی گردید. هم‎چنین اندازه‎گیری گروه های کربنیل به منظور سنجش اکسیداسیون پروتئین در زنجیره های گلوبین انجام شد.
  یافته ها: بر اساس نتایج این تحقیق، غلظت اکسی هموگلوبین به میزان 68 درصد کاهش یافته بود. کاهش در نسبت جذب نوری در طول موج‎های542 و 577 نشان دهنده تبدیل اکسی هموگلوبین به مت هموگلوبین بود. هم‎چنین، غلظت مت هموگلوبین، 7/4 برابر همی کروم بود. پس از 24 ساعت انکوباسیون، غلظت اکسی هموگلوبین به میزان 50 درصد تقلیل و میزان مت هموگلوبین به میزان 85 درصد افزایش یافت. افزایش غلظت آهن نیز موجب افزایش معنی‎داری در میزان گروه های کربنیل در هموگلوبین گردید.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می‎دهد که اکسیداسیون هموگلوبین به جای اکسیژناسیون آن، منجر به کم خونی و هیپوکسی می‎شود. یافته های این تحقیق ممکن است در ارزیابی وضعیت اکسیداسیون در مبتلایان به کم خونی و افراد تحت درمان با آهن مفید واقع گردد.
  کلیدواژگان: اریتروسیت، استرس اکسیداتیو، طیف جذبی، هموگلوبین انسان
 • حمیدرضا جمیلیان، کامران باقرزاده، زینب ناظری صفحه 19
  زمینه و هدف
  افسردگی اساسی یکی از شایع‎ترین بیماری های روانپزشکی و اسکیزوفرنی جزو بدترین بیماری های بشر می‎باشند. لذا یافتن روش درمانی ارزان و کم عارضه کمک شایانی به بیماران خواهد کرد. این مطالعه به منظور مقاسیه سطح سرمی ویتامین دی، هورمون پاراتیروئید، کلسیم و فسفر در اسکیزوفرنی، افسردگی، و افراد سالم انجام شده است.
  مواد و روش‎ها: در این مطالعه مقطعی-تحلیلی میزان سطح سرمی ویتامین دی، هورمون پاراتیروئید، کلسیم و فسفر در 100 نفر بیمار افسردگی اساسی، 100 نفر بیمار اسکیزوفرنی و 100 نفر افراد سالم اندازه‎گیری شد. افرادی که نارسایی کلیه، نارسایی کبد، بیماری های پاراتیروئید، مصرف مکمل های کلسیم، فسفر، ویتامین دی و هورمون پاراتیروئید داشتند، از مطالعه حذف شدند. از نرم افزار 15 SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  افسردگی با کاهش سطح سرمی ویتامین دی و افزایش سطح سرمی هورمون پاراتیروئید همراهی داشت (به ترتیب001/0p< و 01/0=p) ولی از نظر آماری تفاوت معنی‎داری بین افسردگی و افراد سالم از نظر میزان سطح سرمی کلسیم و فسفر مشاهده نشد (به ترتیب 69/0=p و15/0=p). اسکیزوفرنی با کاهش سطح سرمی ویتامین دی و کاهش سطح سرمی فسفر همراهی داشت (به ترتیب001/0< p و 01/0=p) ولی از نظر آماری تفاوت معنی‎داری بین اسکیزوفرنی و افراد سالم از نظر میزان سطح سرمی کلسیم و هورمون پاراتیروئید مشاهده نشد (به ترتیب47/0=p و 67/0=p).
  نتیجه گیری
  از آنجا که افسردگی و اسکیزوفرنی با کاهش سطح سرمی ویتامین دی همراهی دارد، استفاده از مکمل‎های ویتامین‎ دی می‎تواند در درمان این بیماران مفید باشد.
  کلیدواژگان: کلسیم، افسردگی، هورمون پاراتیروئید، فسفر، اسکیزوفرنی، ویتامین دی
 • مهری جمیلیان، محمد رفیعی، حمیدرضا جمیلیان، اعظم اسمخانی صفحه 27
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش اساسی فرزندآوری در خانواده ایرانی، شیوع زیاد ناباروری و ابعاد فرهنگی اجتماعی آن، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی زنان نابارور و مقایسه آن با زنان بارور انجام شده است.
  مواد و روش‎ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مورد شاهدی بوده که بر روی 147 زن نابارور و 147 زن بارور به عنوان گروه شاهد که از لحاظ متغیرهای تاثیرگذار همسان شده بودند، انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش‎نامه اطلاعات دموگرافیک و پرسش‎نامه سلامت عمومی(GHQ) بود که توسط هر دو گروه تکمیل شد. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون لجستیک، آزمون تی و کای دو با کمک نرم افزار10 STATA مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره سلامت عمومی در زنان بارور 72/924/19 و در زنان نابارور 71/1006/28 بود که میانگین نمره در زنان نابارور از زنان بارور به صورت معنی‎داری بیشتر بود(001/0 p<)، هم‎چنین میانگین نمرات حیطه های علائم جسمانی، اضطراب، کنش اجتماعی و افسردگی در زنان نابارور به صورت معنی‎داری از زنان بارور بیشتر بود(001/0 p<). اختلاف آماری معنی‎داری بین میانگین سن و طول مدت ازدواج در دو گروه وجود نداشته است و توزیع سطوح تحصیلات، شغل و درآمد نیز دو گروه یکسان بوده است.
  نتیجه گیری
  میانگین نمره سلامت عمومی و مقیاس‎های شکایات جسمانی، اضطراب، اختلال در کنش اجتماعی و افسردگی در زنان نابارور به صورت معنی‎داری بیشتر از این شاخص در زنان بارور بود که بیان‎گر ابتلای آنها به سطوحی از امراض سلامت عمومی بوده است.
  کلیدواژگان: شهر اراک، زنان بارور، زنان نابارور، سلامت عمومی
 • سعید حاجی هاشمی، والری کولینز، گوردون کوپر، استنلی وایت صفحه 36
  زمینه و هدف
  سندرم بارتر از اختلالات توبولی کلیه است که سبب کاهش باز جذب سدیم و کلر در قسمت ضخیم بازوی بالا رونده لوله هنله و سبب دفع سدیم و کلر می‎شود. سندرم بارتر نوع 2 با موتاسیون‎های ژن KCNJ1 ایجاد می‎شود که کانال‎های پتاسمی حساس به آدنوزین‎ تری فسفات تصحیح کننده به سمت داخلKir1.1 (ROMK) را کد می‎کند. در این پژوهش اثرات موتاسیون جایگاه 338 بر روی کانال پتاسیمی ROMK2 بررسی گردیده است.
  مواد و روش‎ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، با موتاسیون‎زای مستقیم اسید آمینه ترئونین جایگزین اسید آمینه متیونین گردید (موتاسیون M338T). کانال‎های پتاسیمی ROMK2 نوع طبیعی و نوع موتاسیون یافته M338T درون اووسیت‎های زاینوپوس لویس و به صورت موقتی در سلول‎های کشت داده شده MDCK بیان گردیدند. با تکنیک ثابت نگه داشتن ولتاژ با استفاده از دو الکترود، جریان‎های یونی مربوط به کانال‎های پتاسیمی ROMK2 و موتاسیون یافته در اووسیت‎ها اندازه‎گیری گردید. با تکنیک میکروسکوپی کونفو کال توزیع کانال‎های پتاسیمی ROMK مارک شده با EGFP (برچسب‎دار) در غشاهای سلول‎های MDCK بررسی گردید.
  یافته ها: کانال‎های پتاسیمی ROMK2 نوع طبیعی و نوع موتاسیون یافته M338T درون اووسیت‎ها عملکردی یکسان داشتند. توزیع کانال‎های پتاسیمی ROMK2 طبیعی و موتاسیون یافته M338Tدر غشای سلول‎های MDCK فاقد قطبیت و سلول‎های دارای قطبیت تفاوت داشت.
  نتیجه گیری
  موتاسیون جایگاه M338T باعث تغییر در تداخلات قسمت کربوکسیل کانال‎های پتاسیمیROMK2 می‎گردد. هدف گذاری اشتباهی در in vivo، نیروی پیش برنده ترشح پتاسیم و باز جذب سدیم و کلر در این قسمت نفرون را کاهش می‎دهد.
  کلیدواژگان: سندرم بارتر، کانال پتاسیمی ROMK2، موتاسیون M338T، غشاء اووسیت
 • مرتضی بهنام رسولی، نرگس غیور، محمدباقر غیور، محمد مهدی اجتهادی صفحه 48
  زمینه و هدف
  گیاه چرخه (Launaea acanthodes) از گیاهان داروئی مرسوم مناطق مرکزی ایران است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات هیپوگلیسمیک احتمالی تجویز عصاره آبی- الکلی گیاه چرخه و هم‎چنین ٲثیر آن بر سطوح سرمی انسولین و فاکتورهای بیوشیمیایی خون در موش‎های صحرایی سالم و دیابتی انجام گرفته است. مواد و روش‎ها: در این تحقیق تجربی- آزمایشگاهی 24 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی 250 تا 300 گرم به طور تصادفی در چهار گروه شش تایی، شامل: گروه کنترل سالم، گروه دیابتی، گروه دیابتی+انسولین و گروه دیابتی+عصاره آبی- الکلی چرخه تقسیم شدند. تیمار حیوانات هر گروه به صورت روزانه و به مدت 21 روز انجام شد. نمونه‎گیری خون در روز اول آزمایش از طریق دم (سنجش قند خون به روش گلوکومتری) و در روزهای 15 و 30 آزمایش از طریق سینوس وریدی گوشه چشم به منظور اندازه‎گیری سطوح سرمی گلوکز، انسولین و فاکتورهای بیوشیمیایی (کلسترول، تری گلیسرید، LDL و HDL) انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان دهنده کاهش معنی‎دار (001/0p<) میزان قند خون و افزایش معنی‎دار (05/0p<) سطح انسولین خون در گروه دیابتی+عصاره آبی- الکلی، در مقایسه با سایر گروه های دیابتی، در پایان دوره آزمایش است.
  نتیجه گیری
  عصاره آبی- الکلی گیاه چرخه قادر به پائین آوردن قند خون و برگشت حیوانات به شرایط یوگلیسمیک است. اثرات هیپوگلیسمیک عصاره گیاه احتمالا ناشی از تحریک سنتز و ترشح انسولین و یا هیپرپلازی سلول‎های بتای باقیمانده در پانکراس است. اثرات مشاهده شده ممکن است به خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات فلاونوییدی عصاره گیاه نیز مربوط باشد.
  کلیدواژگان: دیابت، انسولین، گیاه چرخه، موش صحرایی
 • نوشین رمضانی، ماهرخ دولتیان، جمال شمس، حمید علوی صفحه 57
  زمینه و هدف
  اختلال عملکرد جنسی در زنان، عارضه ای وابسته به سن، پیشرونده و شایع است که بر کیفیت زندگی، کیفیت روابط جنسی و روابط بین فردی اثر می گذارد. هدف از این مطالعه بررسی همبستگی عزت نفس با اختلال عملکرد و رضایت مندی جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی(توصیفی-تحلیلی)، جمعیت مورد مطالعه شامل 120 نفر از زنان واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودند. ابزار گردآوری داده ها شامل چهار پرسش‎نامه دموگرافیک، سلامت عمومی (GHQ-28)، عزت نفس کویر اسمیت و شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  شیوع کلی اختلال عملکرد جنسی 64 درصد و بیشترین فراوانی مربوط به حیطه درد (37 درصد) و رضایتمندی جنسی (20 درصد) بود. هم‎چنین 90 درصد افراد دارای عزت نفس بالا و 10 درصد دارای عزت نفس پایین بودند. بین عزت نفس و رضایتمندی جنسی و اختلال عملکرد ارتباط معنی دار وجود داشت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه بیانگر ارتباط عزت نفس با رضایتمندی جنسی و اختلال عملکرد جنسی بود به ویژه در افراد با عزت نفس پایین که اختلالات عملکرد و رضایتمندی جنسی افزایش نشان داد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، اختلال عملکرد دجنسی، عزت نفس
 • نادر زرین فر، بابک عشرتی، شهلا خرمی، مجتبی احمدلو، زهره عنبری، حسین دهقان صفحه 66
  زمینه و هدف

  آنفولانزا یک بیماری حاد دستگاه تنفسی است که در اثر ویروس آنفولانزا ایجاد می‎شود. همه‎گیری‎های آنفولانزا هر ساله گزارش می‎شوند و پاندمی با فواصل متغیر اتفاق می‎افتد. اکثر موارد مرگ و میر، ناشی از بیماری زمینه‎ای و عوارض آنفولانزا است. در این مطالعه به بررسی ده مورد مرگ ناشی از آنفولانزای نوع A (H1N1) در پاندمی 2010-2009 پرداخته‎ایم.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع بررسی علت مرگ و میر می‎باشد و بر اساس اطلاعات بیماران حاصل شده است. متغیرها شامل اطلاعات دموگرافیک بیماران، بیماری زمینه‎ای، عفونت ثانویه، تاخیر شروع درمان، عدم تجویز دارو بوده است. داده‎های جمع آوری شده با محاسبات شاخص‎های مرکزی و پراکندگی با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  از ده مورد مرگ ثابت شده با ویروس H1N1 استان مرکزی، میانه سنی 30 سال و از نظر بیماری‎های زمینه‎ای 90 درصد موارد مرگ و میر واجد بیماری زمینه‎ای و 10 درصد بدون بیماری زمینه‎ای‎اند. تاریخ فوت 90 درصد بیماران در مهر و آبان و10 درصد در آذر و دی می‎باشد. بیشترین میزان مرگ و میر در استان مرکزی میانه سنی 30 سال مبین وجود مرگ و میر بیشتر در گروه سنی بالغین بوده است.

  نتیجه گیری

  مهم‎ترین عامل فوت، تاخیر در شروع درمان ضد ویروس می‎باشد که نشانه اهمیت شروع به موقع دارو می‎باشد و پزشکان در صورت شک بالینی برای گروه‎های پر خطر باید درمان اختصاصی را هر چه سریع‎تر شروع کنند تا میزان مرگ و میر کاهش یابد.

  کلیدواژگان: آنفولانزایA، زیرگونهH1N1، پاندمی، مرگ و میر
 • محمدباقر صالحی، مجتبی سعادتی، بابک براتی، مهدی صابری، غلامرضا اولاد، علی اصغر رحیمی صفحه 73
  زمینه و هدف

  هدف این تحقیق سنتز و بررسی خواص ضد میکروبی پپتید D28 و مشتقات جدید هم خانواده آن به صورت پپتید های دیمری شکل می‎باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، سه نوع پپتید ضد میکروبی Di-CYS-D28، Di-D28-LYS و D28 که به ترتیب متشکل از 42، 41 و 20 اسید آمینه هستند، سنتز گردیدند برای سنتز پپتیدها از روش سنتز پپتید روی فاز جامد با استفاده از اسیدهای آمینه بلوکه شده با فلوئورنیل متوکسی کربونیل و برای تخلیص پپتید از روش کروماتوگرافی با دستگاه HPLC استفاده شد. ساختمان پپتیدها با روش آنالیز اسیدهای آمینه و الکتروفورز تایید شد. تست ضد میکروبی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا به صورت دیسک دیفیوژن و ول دیفیوژن روی پلیت و با افزودن به محیط کشت مایع براث در غلظت‎های مختلف انجام شد.

  یافته ها

  سه نوع پپتید مورد نیاز Di-CYS-D28، Di-D28-LYS و D28 با موفقیت سنتز گردیدند. هر سه پپتید بر روی استافیلوکوکوس اورئوس موثر بودند، ولی Di-CYS-D28برخلاف دو پپتید دیگر بر روی پسودوموناس آئروژینوزا فعالیت ضد میکروبی نداشت و فعالیت مهارکنندگی Di-D28-LYSبر روی سودوموناس بیشتر از پپتید D28 بود.

  نتیجه گیری

  تقویت فعالیت ضد میکروبی پپتیدها از طریق دیمریزاسیون، وابسته به روش‎های دیمریزاسیون و سویه باکتری می‎باشد. پپتید Di-D28-LYS در مقایسه با پپتیدهای D28 و Di-CYS-D28 اثر ضد میکروبی بیشتر و وسیع‎تری نشان داد. بنابر این پپتید Di-D28-LYS می تواند به عنوان آنتی بیوتیک مناسبی برای مطالعات آینده باشد.

  کلیدواژگان: پپتیدهای ضد میکروبی، آنتی بیوتیک پپتیدی، سودوموناس آئروجینوزا، استافیلوکوک اورئوس
 • محمد طاهر طهوری، علی اکبر پور فتح الله، سعید دانشمندی، معصومه اخلاقی صفحه 82
  زمینه و هدف

  مولکول مرگ برنامه‎ریزی شده 1 (1-PD)، تنظیم کننده منفی و القا کننده تولرانس محیطی در لنفوسیت‎های T است که متعلق به خانواده بزرگ ایمونوگلوبولینی و CTLA4/CD28 می‎باشد. این ملکول در طول میانکنش با لیگاندهای خود سیگنال منفی به سلول‎های T القا می‎کند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین چند شکلی ژن مولکول مرگ برنامه‎ریزی شده و بیماری آرتریت روماتوئید در جمعیت ایرانی می‎باشد.
  مواد و روش‎ها: در این مطالعه مورد شاهدی استخراج DNA ژنومیک از خون کامل با استفاده از کیت DNG-PLUS شرکت سیناژن انجام گرفت. چند شکلی ژنی (SNP، A/G 1.1PD واقع در پروموتور با موقعیت 536-، در 120 بیمار آرتریت روماتوئید و 188 کنترل سالم با روش PCR-RFLP تعیین ژنوتیپ شدند. آنالیز وابستگی فراوانی ژنوتیپ‎ها و آلل‎ها با بیماری در مقایسه با کنترل با استفاده از تست کای دو در نرم افزارآماری SPSS نسخه 15 انجام شد. تشخیص بیماران آرتریت روماتوئید و اطلاعات بالینی آنها در مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت.

  یافته ها

  آلل PD1.1 A در موقعیت536- پروموتور ژن PD-1 با فراوانی بیشتر در بیماران ایرانی آرتریت روماتوئید در مقایسه با گروه کنترل همراه است (04/0 p=) اختلاف معنی‎داری در ژنوتیپ PD1.1G/G (08/0=p)، ژنوتیپ PD1.1A/A (39/0p=) و ژنوتیپ PD1.1G/A (16/0p=) بین بیماران و کنترل وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه ارتباط معنی‎داری بین آلل A پروموتور (536-) PD1.1با استعداد به آرتریت روماتوئید در بیماران ایرانی را نشان داد.

  کلیدواژگان: مولکول مرگ برنامه‎ریزی شده1، آرتریت روماتوئید، چند شکلی ژنی، پروموتور، آلل A
 • پریوش کاظمی، حبیب الله جوهری، اسفندیار شریفی، اکبر زراعت پیشه صفحه 89
  زمینه و هدف
  گیاه مرزنجوش از دیرباز در طب سنتی برای درمان بیماری های گوارشی، دیابت و التیام زخم ها به کار رفته است، اما از آنجایی که اثر آن بر سیستم تولید مثلی بررسی نشده است، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات آندروژنیکی احتمالی عصاره این گیاه بر هورمون‎های محور هیپوفیز گناد می‎باشد.
  مواد و روش‎ها: این مطالعه تجربی بر روی پنج گروه نه تایی موش صحرایی بالغ نژاد ویستار انجام شد. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکردند. گروه شم سرم فیزیولوژیک و گروه های تیمار A، B و C به ترتیب عصاره گیاه مرزنجوش با غلظت 10، 20 و 40 میلی‎گرم بر کیلوگرم وزن بدن را به وسیله گاواژ به مدت 14 روز دریافت کردند. سپس میزان هورمون‎های FSH، LH و تستوسترون در نمونه های خونی به روش رادیوایمونواسی مورد سنجش قرار گرفت. داده ها به کمک نرم افزار SPSS و با آزمون آنووا و توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها: در گروه کنترل، شم و گروه های تجربی A، B و C میانگین و خطای معیار از میانگین غلظت پلاسمایی برای هورمون لوتئینیزه کنننده برحسب‎میلی یونیت بر میلی‎لیتر به ترتیب 006/0±18/0، 017/0±183/0، 026/0±187/0، 012/0±241/0، 027/0±284/0 و برای هورمون محرک فولیکولی به ترتیب 025/0±321/0، 071/0±342/0، 026/0±372/0، 031/0±383/0 و 026/0±372/0 و برای هورمون تستوسترون به ترتیب 683/0±28/5، 502/0±07/6، 94/1±09/6، 48/1±66/6 و 66/1±1/8 بود.
  نتیجه گیری
  عصاره اتانولی برگ‎های گیاه مرزنجوش در دوز حداکثر، خواص آندروژنیکی داشته و با تاثیر بر فعالیت سطوح مختلف محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- گناد، میزان ترشح هورمون‎ها را تقویت می‎کند.
  کلیدواژگان: مرزنجوش، اثر آندروژنیکی، هورمون محرکه لوتئینی، هورمون محرکه فولیکولی، تستوسترون
 • حسام الدین مدیر، محمد خلیلی، بیژن یزدی، اسماعیل مشیری، علیرضا اکبری صفحه 97
  زمینه و هدف
  لارنگوسکوپ‎ها به علت تماس تیغه های آنها با غشاهای مخاطی دهان، یکی از واسطه های بالقوه انتقال عفونت می‎باشند. یک روش برای جلوگیری از انتقال عفونت، استفاده از تیغه های یک بار مصرف پلاستیکی می‎باشد. هدف ما در این مطالعه مقایسه کارایی تیغه های یک بار مصرف پلاستیکی در مقابل تیغه های فلزی برای لوله‎گذاری داخل تراشه می‎باشد. مواد و روش‎ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، تعداد 320 بیمار بالای 10 سال کاندیدای عمل جراحی الکتیو، وارد مطالعه شدند. پس از القای بیهوشی، لوله‎گذاری نای به وسیله یکی از تیغه های پلاستیکی یا فلزی برای بیماران انجام می‎شد و مدت زمان لوله‎گذاری و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی قبل و بعد از لوله‎گذاری ثبت ‎گردید و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحلیل گردید.
  یافته ها
  لوله‎گذاری نای در تمامی بیماران با موفقیت صورت گرفت. میانگین اختلاف زمان لوله‎گذاری از حد بالای استاندارد در گروه تیغه های فلزی 22/4±87/1- و در گروه تیغه های پلاستیکی 19/8±42/1 بود. هم‎چنین میانگین اختلاف اشباع اکسیژن خون شریانی از حد پایین 90 درصد بعد از لوله‎گذاری در گروه تیغه های پلاستیکی برابر با 71/2±07/6 و فلزی برابر با 21/1±16/7 بود که هر دو پارامتر از نظر آماری با یکدیگر اختلاف معنی‎داری داشتند.
  نتیجه گیری
  در صورت استفاده از تیغه های پلاستیکی، هم زمان لوله‎گذاری و هم میزان افت اشباع اکسیژن خون شریانی در مقابل تیغه های فلزی افزایش می‎یابد که این امر می‎تواند باعث ایجاد عوارضی مانند آسپیراسیون در بیمار گردد.
  کلیدواژگان: لارنگوسکوپ، زمان، اکسی متری
 • سید محمد امین موسوی، نگین سید گوگانی، ایرج اسودی کرمانی، مسعود اسدی صفحه 104
  زمینه و هدف

  نوکلئوستمین نقش عمده‎ای در کنترل رشد و خودنوزایی سلول‎های بنیادی و سرطانی ایفا می‎کند. بنابراین مهار بیان نوکلئوستمین می‎تواند به عنوان عامل بالقوه در درمان سرطان محسوب شود. در مطالعه حاضر، اثرات سرکوب بیان ژن نوکلئوستمین در رده سلولی K562 مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش‎ها: در این مطالعه تجربی، پس از تیمار سلول‎های K562 با siRNA اختصاصی نوکلئوستمین، تغییر در الگوی بیان نوکلئوستمین با واکنش رونویسی معکوس نیمه کمی بررسی گردید. آزمون دفع رنگ تریپان بلو و آزمون جذب نمک تترازولیوم و میکروسکوپ فلورسنت به ترتیب به منظور بررسی مهار رشد و مرگ سلولی سلول‎های K562 به کار گرفته شد. از فلوسایتومتری برای بررسی اثرات مهار ژن نوکلئوستمین بر چرخه سلولی استفاده گردید.
  یافته‎ها: نتایج نشان داد که ژن نوکلئوستمین بیان بالایی در سلول‎های K562 دارد. تیمار سلول‎های K562 باsiRNA اختصاصی نوکلئوستمین در غلظت 200 نانومولار پس از 48 ساعت، سطح mRNA نوکلئوستمین را در مقایسه با سلول‎های کنترل به میزان 55 درصد مهار کرد. 48 ساعت پس از ترانسفکشن، رشد سلول‎ها به میزان 7/33 درصد کاهش یافت. هم‎چنین مهار بیان ژن نوکلئوستمین منجر به مهار چرخه سلولی در مرحله G1 شد. نتایج حاصل از میکروسکوپ فلوروسنت نشان داد که آپوپتوز، 48 ساعت پس از خاموشی بیان ژن نوکلئوستمین رخ می‎دهد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثرات قوی مهار رشدی و آپوپتوزی siRNA نوکلئوستمین در سلول‎هایK562 لوسمی میلوئید انسانی، خاموشی بیان این ژن می‎تواند به عنوان یک هدف بالقوه در مهار سلول‎های K562، به عنوان مدل سلول بنیادی لوسمی میلوئیدی مزمن باشد.

  کلیدواژگان: آپوپتوز، لوسمی میلوئیدی مزمن، نوکلئوستمین، siRNA
 • شاهین فاتح، علی احمدآبادی، ناصر کیخالی، حمیدرضا ح. صدیق، مجید اسفندیاری صفحه 117
  زمینه و هدف

  یافتن غدد پاراتیروئید اکتوپیک از چالش‎های حیطه جراحی غدد درون ریز است و در مورد روش‎های مناسب تعیین محل غدد پاراتیروئید اکتوپیک و اندیکاسیون‎های استفاده از آنها اختلاف نظر وجود دارد. از طرفی عدم موفقیت در طی عمل جراحی اول موجب تحمیل درد، اسکار اضافی و هزینه‎های ناشی از اعمال جراحی بعدی به بیمار می‎شود.
  مورد: بیمار خانم 39 ساله‎ای که با شکایت از هماچوی بستری گردیده بود و به دلیل هیپرکلسمی در آزمایش‎های اولیه، مورد بررسی کامل تری قرار گرفت و با استفاده از سونوگرافی و اسکن سستامیبی پاراتیروئید با تکنیسیوم 99 محل غده اکتوپیک پاراتیروئید در مدیاستن قدامی تشخیص داده شد و طی یک مرحله با عمل جراحی درمان گردید.

  نتیجه گیری

  توجه دقیق به علایم همراه بیمار و در نظرگرفتن تمامی تشخیص‎های افتراقی و استفاده از روش‎های تشخیصی مناسب می‎تواند به تشخیص سندرم‎های نادر کمک نماید.

  کلیدواژگان: غدد پاراتیروئید، هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه، تکنسیوم Tc99m سستامیبی
|
 • Jaber Aazami, Abbas Esmaili Sari Page 1
  Background
  Aquatic ecosystems pollution with heavy metals, especially mercury, has always been a major concern for aquatic organisms health. Hence this study not only described an innovative method for analyzing organic mercury compound, but also evaluated total and organic mercury concentrations in great cormorant and compared them with world health standards.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 18 great cormorants were randomly captured in March, 2009. Total and organic mercury of muscle, kidney, and liver tissues were analyzed by an advanced mercury analyzer made in the United States (Model; Leco, AMA 254), and statistical analysis was done by Mann-Whitney U, and Kolmogrove-Smirnov tests.
  Results
  Mean accumulated total mercury in liver, kidney, and muscle tissues were 5.67, 3.59, and 2.26 mg kg -1 w.w., respectively and organic mercury formed 82, 79, and 58 % of the total mercury.
  Conclusion
  The levels of accumulated mercury in all tissues of great cormorant were more than the established limits by WHO, FAO, and EPA. These results can be a serious warning for consumers of these birds, especially vulnerable people.
 • Hadi Ansarihadipour, Hasan Ziafatikafi Page 10
  Background
  Biochemical studies have shown that iron produces reactive oxygen species via Haber-Weiss and Fenton reactions. The goal of this study is to examine the role of iron in oxidation of human hemoglobin and its structural changes in erythrocytes.
  Materials And Methods
  In this experimental study, blood samples from healthy subjects were incubated aerobically with the iron containing metal catalyzed oxidation (MCO) system in the presence of 0.036, 0.7, 0.14, 0.28, 0.57, 1.14, 2.28, 4.55, 9.09, and 18.18 micromole of iron. Structural changes in Hb were followed by spectrophotometric analysis from 300 to 650 nm. In addition, carbonyl assay was performed for estimation of protein oxidation in globin chains.
  Results
  Based on the results, oxy-Hb decreased up to 68% in iron-treated erythrocytes. Decrease in the absorbance ratio (A577, A542 wavelength) indicated the conversion of oxy-Hb to met-Hb. Also, met-Hb concentration was 4.7 fold of hemichrome. After 24 hours of incubation, oxyHb concentration decreased up to 50% and metHb concentration increased up to 85%. Moreover, increase in iron concentration resulted in significant carbonyl formation in hemoglobin.
  Conclusion
  These findings indicate that Hb oxidation instead of its oxygenation leads to anemia and hypoxia. The findings of this study may be directly applicable to oxidation states during hemolytic diseases and iron treatment.
 • Hamid Reza Jamilian, Kamran Bagherzadeh, Zeinab Nazeri Page 19
  Background
  Major depression is one of the most prevalent psychiatric diseases, whereas schizophrenia is one of the worst human diseases. Therefore, finding low-cost treatment methods with few side effects can be of great help to patients. The present study was done to compare the serum levels of vitamin D, parathyroid hormone, calcium, and phosphorous in individuals with major depression and schizophrenics with healthy subjects.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, serum levels of vitamin D, parathyroid hormone, calcium, and phosphorous were assessed in 100 major depressive, 100 schizophrenic, and 100 healthy subjects. Subjects with a history of renal failure, hepatic failure, parathyroid disease, and consumption of vitamin D, parathyroid hormone, calcium, and phosphorous supplements were excluded from the study. SPSS software version 15 was used for data analysis.
  Results
  Depression was accompanied with decreased serum levels of vitamin D and increased serum levels of parathyroid hormone (p>0.001, p=0.01), but there was not a significant difference between depression and healthy subjects in calcium and phosphorous serum levels (p=0.69, p=0.15). Schizophrenia presented a significant correlation with decreased serum levels of vitamin D and phosphorous (p>0.001, p=0.01), but there was not a significant difference between schizophrenic and healthy subjects in calcium and parathyroid hormone serum levels (p=0.47, p=0.67).
  Conclusion
  Since depression and schizophrenia are accompanied by decreased serum level of vitamin D, consumption of supplementary vitamin D can be helpful in the treatment of these patients.
 • Mehri Jamilian, Mohammad Rafiei *, Hamid Reza Jamilian, Azam Esmkhani Page 27
  Background
  Noticing the significant role of fertility in Iranian families, the incidence of infertility and its social and cultural dimensions, this study was carried out to compare general health status of infertile women with fertile women.
  Materials And Methods
  This observational case-control study was done on 147 women as the control group and 147 infertile patients as the case group who were matched in terms of influential variables. Data collection was done through demographic questionnaire and general health questionnaire (GHQ) which were completed by both groups. The results were analyzed by logistic regression analysis, t test, and chi-square using STATA 10 software.
  Results
  Means of general health score in fertile and infertile women were 19.249.72 and 28.06 10, respectively. Here the mean score of the infertile women was significantly higher in comparison with the fertile women (p<0.001). Physical symptoms, anxiety, social interaction, and depression scores of infertile women were significantly higher in comparison with the fertile women (p<0.001). There were no significant differences in the means of age and duration of marriage between the two groups and the distribution of educational level, occupation, and income levels were the same in the two groups.
  Conclusion
  Average scores of general health and physical complaints, anxiety, impaired social interaction, and depression in infertile women were higher than those in fertile women. This indicates their involvement with some degrees of public health diseases.
 • Saeed Hajihashemi, Valerie Collins, Gordon Cooper Page 36
  Background
  Bartter syndrome is renal tubular disorders that inhibit salt transport and increased renal salt wasting. Type II Bartter syndrome is caused by mutations in the KCNJ1 gene which encodes the inwardly rectifying ATP-sensitive potassium channel Kir1.1 (ROMK). They play a vital role in secretion of potassium into the tubule lumen. The effects of mutation at position 338 of ROMK2 (Kir1.1.b) was investigate.
  Materials And Methods
  Site-directed mutagenesis was used to substitute of threonine for methionine at position 338 of ROMK2 (Kir1.1.b). M338T mutant ROMK2 expressed in oocytes of Xenopus laevis, and in a non-polarized mammalian cell line (MDCK). Two electrode voltage clamp and were used to measure oocyte ROMK-dependent currents. Confocal microscopy of EGFP-tagged ROMK2 determined express and distribution of these channels in MDCK cells.
  Results
  The M338T mutant ROMK2 protein expressed in oocytes was functionally identical to wild type. Its cellular distribution was different in polarized and non-polarized MDCK cells.
  Conclusion
  The M338T mutation is altered residue interactions within the carboxyl terminus of ROMK2 channels. Thus mistargeting of ROMK2 in vivo reduces the driving force for potassium secretion in the TAL and reduces salt reabsorption by this nephron segment.
 • Morteza Behnam-Rassouli, Nargess Ghayour, Mm Ghayour, Mm Ejtehadi Page 48
  Background
  Launaea acanthodes is used as a common medicinal plant in central regions of Iran. To investigate the probable hypoglycemic activity of hydro-alcoholic extract of L. acanthodes as well as its effects on serum level of insulin and biochemical factors in normal and hyperglycemic rats, the present study was carried out.
  Materials And Methods
  In this experimental study 24 male albino Wistar rats, weighting 250-300 g were randomly allocated into four groups (n=6); control, type 1 diabetic rats (STZ; 55 mg/kg), type 1 diabetic rats treated by subcutaneous injection of 5 IU/kg insulin (STZ+insulin) and type 1 diabetic rats treated by injection (i.p) of 150 mg/kg hydro-alcoholic extract of L. Acanthodes (STZ+extract). The injection of insulin and extract were done every day from day 1 to day 21 of experiment. After that, all animals were kept up to day 30. Blood serum were collected and analyzed for the levels of glucose and biochemical factors (cholesterol, triglyceride, LDL and HDL) measurements, in the 15th and 30th day of experiment.
  Results
  The results showed significant decrease (p<0.001) in glucose level and significant increase (p<0.05) in insulin level in STZ+extract group, when compared with other hyperglycemic groups in 30th day of experiment.
  Conclusion
  These results indicate that the hydro- alcoholic extract of L.acanthodes could be effective in the treatment of diabetes. It can be concluded that extract administration somehow induce insulin secretion probably through stimulation of remaining β cells or their hyperplasia in Langerhans islets. This effect can also be referred to flavonoides constituent and antioxidant property of extract, too.
 • Nooshin Ramezani, Mahrokh Dolatian, Jamal Shams, Hamid Alavi Page 57
  Background
  Sexual dysfunction is a common, progressive disorder which is related to age and it affects the quality of life and sexual and interpersonal relationship. The purpose of this study is to determine the relationship between self-esteem and sexual dysfunction and satisfaction in women who referred to the health centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  Materials And Methods
  This cross-sectional (descriptive-analytic) study was done on 120 women referring to the health centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences that met the inclusion criteria. Data collection tools were demographic, GHQ-28, Kovair Smith, and FSFI questionnaires. The data were analyzed using SPSS software (version 16).
  Results
  The overall incidence of sexual dysfunction was 64% and the greatest frequencies were related to pain and sexual satisfaction 37% and 20%, respectively. Also, 90% of the subjects had high self-esteem and the rest 10% had low self-esteem. There was a significant relationship between self-esteem and sexual dysfunction (p<0.05).
  Conclusion
  The findings of this study showed a significant relationship between self-esteem and sexual dysfunction and satisfaction in women, especially in those with low self-esteem that presented greater sexual dysfunction and satisfaction.
 • Nader Zarinfar, Babak Eshrati, Shahla Khorami, Mojtaba Ahmadlou, Zohreh Anbary, Hossin Dehgan Page 66
  Background

  Influenza is an acute respiratory disease caused by influenza virus. Influenza epidemics are reported every year and worldwide pandemics occur with varying frequencies. The majority of mortalities are due to underlying diseases and complications associated with influenza. In this study, we evaluated ten fatal cases caused by the established type A influenza (H1N1) infection in the 2009-2010 pandemic.

  Materials And Methods

  This mortality survey was compiled by a review of the deceased patients’ files. The assessed variables were demographic data, underlying diseases, secondary infections, delayed commencement of therapy, and non-medication. Collected data were analyzed by measures of central tendency and dispersion using SPSS software.

  Results

  In the ten deaths due to the established H1N1 virus, the median of age was 30 years and 90% of the cases had underlying diseases. Ninety percent of the deaths occurred during October and November and the rest took place in December and February.

  Conclusion

  The main cause of death was the delayed commencement of antiviral treatment. This emphasizes the importance of timely treatment in high risk patients. In flu pandemics, physicians should swiftly start specific therapy in at-risk groups to reduce the mortality rates.

 • Mohammadbagher Salehi, Mojtaba Saadati, Babak Barati, Mahdi Saberi, Gholamreza Olaad, Aliasghar Rahimi Page 73
  Background

  The major aim of this study was synthesis and assay of antimicrobial activity of peptide D28 and its new analogues derivatives as dimeric peptides.

  Materials And Methods

  Three antimicrobial peptides known as D28, Di-D28-Lys,Di-Cys-D28 including 20, 41, 42 residues were synthesized respectively. For peptide synthesis, solid phase peptide synthesis method using blocked amino acids with flourenyl methoxy carbonyl group and for peptide purification HPLC were used. Peptides compositions were confirmed by amino acid analysis and SDS-PAGE electrophoresis. Antimicrobial tests against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa were performed as disk and well diffusion on plate and by adding to liquid broth culture (Broth macrodilution) in different concentrations.

  Results

  Three required peptides (D28, Di-D28-Lys, Di-Cys-D28) successfully were synthesized. All three peptides were effective against S. aureus, but Di-Cys-D28 on the contrary to two other ones, showed no antimicrobial activity against P. aeruginosa. The inhibitory activity of Di-D28-Lys against P. aeruginosa was more than that of D28 peptide.

  Conclusion

  Improvement of antimicrobial peptides activity through dimerization depends on the methods of dimerization and the strain of bacterium. Di-D28-Lys peptide in comparison with D28 and Di-Cys-D28 showed wide range and more antimicrobial activity. Therefore, Di-D28-Lys peptide could be a suitable antibiotic candidate for future studies.

 • Mohammad Taher Tahoori, Ali Akbar Pourfathollah, Saeed Daneshmandi, Masoomeh Akhlaghi Page 82
  Background

  Programmed death 1 (PDCD1), a negative T-cell regulator which induces peripheral tolerance, belongs to Ig super and CD28/CTLA-4 families. PD-1 gene induces negative signals in T-cells during interaction with its ligands. Thus the aim of this study was to investigate the relationship between PD-1 polymorphism and the risk of rheumatoid arthritis (RA) in Iranian patients and healthy controls.

  Materials And Methods

  In this case-control study, genomic DNA was extracted from the whole blood samples using DNA purification kit (DNG-plus, Cinnagen, Iran). PD1.1G/A as a SNP located on promoter with position -536 were genotyped for 120 RA patients and 188 healthy controls through PCR-RFLP method. Association of genotypes and alleles frequency in the patients was compared with controls and analyzed using Chi-square test and 2×2 contingency table in SPSS software version 15.0. The diagnosis of RA patients and provision of their clinical information was done in Rheumatology Research Center of Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

  Results

  The A allele of the PD1.1 polymorphism located on the promoter of PD-1 gene was significantly more frequent in Iranian RA patients than the controls (p=0.04). There were no significant differences in PD1.1G/G genotype (p=0.08), PD1.1A/A genotype (p=0.39), and PD1.1G/A genotype (p=0.16) between RA cases and controls.

  Conclusion

  The findings of this study showed the presence of a significant relationship between the A allele of the PD1.1 (-536) of the promoter and susceptibility to RA in Iranian patients.

 • Parivash Kazemi, Habiballa Jowhary, Esfandiyar Sharifi, Akbar Zeraatpishe Page 89
  origanum vulgare l.spp viride was used in ancient medicine and it was medicated for digestive disease, diabetes, remedy of trauma. While antimicrobial, ant diabetic, anticancer and antioxidant effect of this plant was proved but there is done no study for its effect on reproductive system. Therefore the purpose of recent study is surveying eventual androgenic effect of this plant on hormonal level of pituitary - gonadal axis in mature male vistar rats.
  Materials And Methods
  recent study was done on five groups of male rats of vistar race and every group includes nine rats. The control group received no drug. The sham group received physiological serum and experimental groups of A, B and C were received the ethanolic extract of origanum vulgare l. with concentration of 40, 20, 10 mg/kg body weight respectively with gavaj for 14 days. Then levels of FSH, LH and TSH hormones in blood sample was measured with RIA method and obtaining result was compared between control group and other groups. Data was analyzed with SPSS software and statistical method of ANOVA and Tukey test. In this research, significant level was p<0.05.
  Results
  in control group, sham group and A, B and C groups, respectively mean and standard deviation from average of plasma concentration for LH hormone based on mlU /ml were: 0.18±0.006, 0.183±0.017, 0.187±0.026, 0.241±0.012 and 0.284±0.027 And for FSH Hormone were: 0.321±0.025, 0.342±0.071, 0.372±0.026, 0.383±0.031 and 0.372±0.026 And for TSH hormone were: 5.28±0.683, 6.07±0.5, 6.09±1.94, 6.66±1.48 and 8.1±1.66.
  Conclusion
  ethanolic extract of origanum vulgare leaf in maximum dose have androgenic effects and it can affect the activity of different levels of hypothalamic – pituitary – gonadal axis and increase the secretion of testosterone and gonadotropic hormones.
 • Hessamodin Modir, Mohammad Khalili, Bizhan Yazdi, Esmaeel Moshiri, Alireza Akbari Page 97
  Background
  Laryngoscopes are one of the potential mediators of infection transmission due to their blades contact with oral mucous membranes. Using single-use plastic blades is a method of preventing infection transmission. The aim of this study is to compare the efficiency of single-use plastic and reusable metal laryngoscope blades in orotracheal intubation during the rapid- sequence induction of anesthesia
  Materials And Methods
  In this clinical-trial, 310 patients, more than 10 years of age, who were candidates for elective surgery, were selected. After anesthesia induction, orotracheal intubation was done by either single-use plastic or reusable metal blades for patients. Duration of intubation and arterial oxygen saturation were recorded before and after intubation. Data analysis was done using SPSS software.
  Results
  Orotracheal intubation was done successfully in all patients. Mean differences of intubation time from the standard upper limit were 1.42±8.19 and 13.1±4.22 seconds in the plastic and metal blades groups, respectively. Also, the mean of difference in oxygen saturation of the low 90% after intubation were 6.07±2.71 and 7.16±1.21 in plastic and metal blades groups, respectively. Both parameters indicated statistically significant differences.
  Conclusion
  In rapid-sequence induction of anesthesia, by using single-use blades, both intubation time and arterial oxygen saturation drop will increase in comparison with metal blades. This will cause complications such as aspiration in the patients.
 • Mohammad Amin Moosavi, Negin Seyed Gogani, Iraj Asvadi Kermani, Masood Asadi Page 104
  Background

  Nucleostemin plays a critical role in controlling proliferation and self-renewal of stem cells and cancer cells. Thus, inhibition of nucleostemin expression could be a potent therapeutic approach in cancer treatment. In the present study, the effects of nucleostemin gene silencing in K562 cell line were studied.

  Materials And Methods

  In this experimental study, after transfecting NS-specific siRNA into K562 cells, changes in nucleostemin gene expression pattern were determined by semi-quantitative reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). Trypan blue exclusion test, MTT assay, and fluorescent microscopy were used to evaluate the growth inhibition and apoptosis of K562 cells, respectively. Flow-cytometery was utilized for evaluating the effects of nucleostemin gene silencing on cell cycle.

  Results

  The results showed the high expression of nucleostemin gene in K562 cells. NS-siRNA transfection into K562 cells at 200 nM inhibited the nucleostemin mRNA level up to 55% after 48 hours when compared to corresponding control cells. Forty eight hours after transfection, the cell growth decreased up to 33.7%. In addition, the silencing of nucleostemin induced G1 cell cycle arrest. Furthermore, fluorescent microscopy assays indicated that apoptosis occurred 48 hours after silencing nucleostemin gene expression.

  Conclusion

  Noticing the potent growth inhibitory and apoptotic effects of nucleostemin siRNA in human myeloid leukemia K562 cells, silencing this gene can be a potential target for inhibiting K562 cells as the stem cell model of chronic myeloid leukemia.

 • Shahin Fateh, Ali Ahmadabadi *, Naser Keikhali, Hamid Reza H.Seddigh, Majid Esfandiari Page 117
  Background

  Localization of ectopic parathyroid glands is one of the most sophisticated challenges in endocrine surgery and there is considerable controversy regarding the suitable approach to localize ectopic parathyroid glands and indications for using different modalities. The failure of the first operation leads to pain, scar, and financial burden of the following operation. Case: The patient was a 39-year-old woman hospitalized with hematuria as the main complaint and noticing the presentation of hypercalcemia in the initial tests underwent more thorough examination. Ultrasonography and 99mTc sestamibi scan helped us to localize the ectopic parathyroid gland in an anterior mediastinum and treat the patient in a one stage operation.

  Conclusion

  Paying careful attention to the symptoms and signs, considering all differential diagnoses, and using appropriate diagnostic methods can be helpful in the diagnosis of rare syndromes.