فهرست مطالب

علوم پزشکی پارس - سال نهم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1390)

مجله علوم پزشکی پارس
سال نهم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/11/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • معصومه امام قریشی، علی تقوی، کتایون جاوید نیا صفحه 1
  مقدمه
  گیاه جاشیر با نام علمی پرانگوس فرولاسی (Prangos ferulacea) به منظور درمان اختلالات گوارشی در طب سنتی ایران استفاده شده است و در بین عامه مردم به عنوان گیاهی با اثر ضد درد و ضد التهاب شناخته می شود. از آن جایی که تاکنون اثر ضد دردی این گیاه به صورت علمی ارزیابی نشده است، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ضد دردی جاشیر در موش سوری انجام شده است.
  روش کار
  دوزهای مختلف عصاره های آبی و یا متانولی جاشیر به صورت داخل صفاقی به موش سوری تزریق شد، پس از 30 دقیقه، اثر ضد دردی آن با استفاده از آزمون فرمالین در حیوان ارزیابی شد. مدت زمان لیسیدن و گاز گرفتن کف پا در فواصل 5 دقیقه و تا 30 دقیقه بعد از تجویز فرمالین ثبت شد.
  یافته ها
  عصاره آبی جاشیر در دوز 100 میلی گرم برکیلو گرم باعث کاهش درد در فاز دوم آزمون فرمالین و در دوزهای 300، 900 و 1350 میلی گرم برکیلو گرم باعث کاهش درد در فاز اول و دوم و عصاره متانولی با دوز 200 میلی گرم برکیلو گرم در فاز دوم و با دوزهای400و 800 میلی گرم برکیلو گرم در فاز اول و دوم آزمون فرمالین باعث کاهش درد شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره های آبی و متانولی جاشیر دارای اثر ضد درد می باشد. هر دو عصاره حاوی ترکیباتی هستند که به صورت محیطی و مرکزی اثر ضد درد ایجاد می کنند. تحقیقات آتی برای جداسازی ماده موثر این گیاه و یافتن ساز وکار اثر ضد دردری آن لازم می باشد.
  کلیدواژگان: جاشیر، ضد درد، آزمون فرمالین
 • حجت الله کریمی جشنی، سمیرا ملک زاده شیروانی *، فرهنگ هوشمند صفحه 8
  مقدمه

  بر اساس باور پیشینیان، گیاه خارخاسک علاوه بر دارا بودن خواص دارویی فراوان، عملکرد و میل جنسی در مردان را نیز افزایش می دهد. از آن جایی که سودمندی داروهای گیاهی باید با ارزیابی های آزمایشگاهی و بالینی مختلف اثبات شود، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی این گیاه بر اسپرماتوسیت های اولیه در رت ها انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی از 35 سر رت نر بالغ از نژاد ویستار، با وزن متوسط 10±180 گرم و سن 3-2 ماه استفاده شد. رت ها به طور تصادفی به پنج گروه هفت تایی شامل گروه کنترل، گروه شاهد (دریافت 5/2 میلی لیتر نرمال سالین) و گروه های تجربی 1 و2 و3 (دریافت به ترتیب دوزهای 5/2، 5 و10 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن عصاره خارخاسک به روش خوراکی، به صورت روزانه و به مدت هشت هفته) تقسیم شدند. یک روز پس از آخرین درمان، با کشتن رت ها، بیضه آن ها خارج و پس از ثبوت بافتی، از آنان مقاطع تهیه و با کمک میکروسکوپ نوری بررسی شدند. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین تعداد اسپرماتوسیت های اولیه در گروه تجربی3 در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری پیدا کرده است (p<0.01). اما عصاره خارخاسک بر میانگین تعداد اسپرماتوسیت های اولیه درگروه های تجربی 1 و 2 اثری نداشته است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که عصاره خارخاسک با تاثیر بر اسپرماتوسیت های بیضه می تواند به عنوان تعدیل کننده فعالیت های دستگاه تولید مثل جنس نر عمل کند و احتمالا در درمان ناباروری های مردانه نیز موثر باشد.

  کلیدواژگان: خارخاسک، اسپرماتوسیت اولیه، رت
 • رسول اسلامی اکبر صفحه 14
  مقدمه
  زندگی دانشجویی یکی از موقعیت هایی است که می تواند با مواردی هم چون حضور در یک موقعیت اجتماعی جدید، تکالیف محوله تحصیلی، تغییرمحل خواب و غیره همراه باشد. همه این موارد می توانند منجر به بروز اختلال در عادت های خواب فرد و پیامدهای سوء ناشی از آن شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع اختلالات خواب، برخی علل و پیامدهای ناشی از آن در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1387 انجام شده است.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود. جمع آوری داده ها در این پژوهش از طریق خود گزارش دهی با استفاده از پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 418 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی جهرم بودند که به روش سر شماری انتخاب شدند. داده ها با کمک نرم افزار spss نسخه 14 و با روش آمار توصیفی و آزمون مربع کای تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 9/88 درصد دانشجویان دختر و 5/84 درصد دانشجویان پسر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی جهرم دچار اختلال خواب هستند. بیش ترین علت اختلال خواب در دانشجویان رشته های مختلف، وجود شرایط فیزیکی نامناسب در محیط خوابگاه و بیش ترین فراوانی (8/48 درصد) در میان پیامدهای اختلالات خواب دانشجویان، احساس خستگی و عدم احساس نشاط در طول روز بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، اتخاذ تدابیر مناسب در راستای بررسی علل اختلال خواب دانشجویان و کاهش پیامدهای سوء ناشی از آن که تاثیر مستقیم روی پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانشجویان دارد، بسیار با اهمیت و نیازمند توجه جدی مسئولین ذیربط می باشد.
  کلیدواژگان: خواب، اختلال، پیامد، دانشجو
 • مجتبی انوری نژاد، شهره فرشاد، فاطمه امام قریشی، مرضیه حسینی صفحه 20
  مقدمه و اهداف
  افزایش ارگانیسم های دارای مقاومت چندگانه دارویی (Multi Drug Resistance) و مشکلات زیاد بوجود آمده برای کودکان در کشورهای در حال توسعه، یکی از نگرانی های جامعه پزشکی است. کودکان آلوده به میکروارگانیسم های دارای مقاومت چندگانه دارویی بیش تر احتیاج به مراقبت و بستری شدن دارند. همچنین بیماران مبتلا به این دسته از ارگانیسم ها برای درمان احتیاج به داروهای گران تری دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی این دسته از ارگانیسم ها در میان کودکان شهر جهرم، تلاش دارد با شناخت عوامل، بهترین راهبرد مصرف آنتی بیوتیک های مناسب را پیشنهاد کند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی – مقطعی، 90 سوش اشرشیاکلی جدا شده از کودکان یک ماهه تا 14 ساله مبتلا به عفونت های ادراری بررسی شد. پس از جداسازی ارگانیسم، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی هر ایزوله با روش دیسک دیفیوژن بررسی شد.
  نتایج
  در مطالعه حاضر، شیوع بالایی از مقاومت چندگانه دارویی در میان ایزوله ها دیده شد. 77% نمونه ها به سه آنتی بیوتیک یا بیش تر مقاوم بودند. بیش ترین الگویی که در میان نمونه ها دیده شد (4/14%) مقاومت به آمپی سیلین، تتراسایکلین و کوتریموکسازول بود که در میان 13 نمونه تکرار شده بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای ایزوله های دارای مقاومت چندگانه دارویی، لازم است بررسی های مستمر در راستای آگاهی از بروز مقاومت آنتی بیوتیکی در مناطق مختلف انجام گیرد تا بدین وسیله از مصرف آنتی بیوتیک های نامناسب که خود موجب بروز ارگانیسم ها با مقاومت های چند دارویی است جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: اشرشیاکلی، مقاومت چندگانه دارویی، عفونت مجاری ادراری
 • نازنین دشتی، مرضیه زمانی، رضا مهدوی، علیرضا استاد رحیمی صفحه 27
  مقدمه
  دیابت یکی از شایع ترین بیماری های قرن حاضر است. برای درمان این بیماری علاوه بر راه کارهای رژیمی و دارویی، در طب سنتی از گیاهان نیز استفاده می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر عصاره های پولپ و دانه میوه هندوانه ابوجهل برسطح گلوکز خون در خرگوش های دیابتی طراحی و اجرا شد.
  روش کار
  این مطالعه تجربی روی 36 سر از خرگوش های نر سفید نیوزلندی انجام شد. برای تعیین میزان اثر هندوانه ابوجهل روی سطح گلوکز از عصاره های پولپ و دانه این گیاه با دوز 100میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن استفاده شد. قند خون با استفاده از کیت آنزیماتیک با دستگاهElan Auto Analyzer اندازه گیری و داده های بدست آمده با کمک نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، میانگین قند خون ناشتا تمامی خرگوش های دریافت کننده هندوانه ابوجهل نسبت به گروه کنترل دیابتی به طور معناداری کاهش پیدا کرد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره پولپ و دانه گیاه هندوانه ابوجهل می تواند سطح گلوکز سرم را در خرگوش های دیابتی کاهش دهد. اما توصیه می شود برای یافتن دوز مناسب و بی خطر و همچنین بررسی عوارض جانبی احتمالی، مطالعه گسترده تری انجام شود.
  کلیدواژگان: گلوکز، خون، خرگوش، دیابت
 • طاهره دهداری، طاهره مرگن صفحه 33
  زمینه
  گرایش زیاد مردم ایران به مصرف نوشابه های گازدار و ضررهای ناشی از مصرف این نوع نوشابه ها نگرانی جامعه علمی و پزشکی را در پی داشته است. هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل موثر بر مصرف نوشابه های گازدار در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان فاروج از توابع خراسان شمالی می باشد.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی روی 222 نفر دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی شهرستان فاروج که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده بودند،انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود که پس از بررسی روایی و پایایی آن، توسط دانش آموزان مورد مطالعه تکمیل شد. سپس داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد 1/94 درصد از دانش آموزان نوشابه های گازدار می نوشند و محل مصرف اکثر آن ها خانه و سپس مهمانی ها می باشد. مهم ترین علل مصرف نوشابه های گازدار توسط دانش آموزان به ترتیب دوست داشتن طعم نوشابه، نوشیدن نوشابه توسط دوستان، دریافت پول توجیبی از والدین و لذت بخش بودن خوردن نوشابه به همراه غذا بود.
  نتیجه گیری
  میزان مصرف نوشابه در دانش آموزان بالاست و انجام مداخلات چندگانه با تمرکز روی مهم ترین عوامل موثر بر مصرف آن، امری ضروری است.
  کلیدواژگان: مصرف، نوشابه گازدار، دانش آموزان، طعم نوشابه
 • اصغر نیک سرشت، شریف رضایی تزنگی، ابراهیم خوشنام صفحه 40
  مقدمه
  هورمون رشد، عامل قوی متابولیکی است که رشد و افزایش حجم عضله را تسهیل می کند و انتقال اسیدهای آمینه به درون سلول ها را افزایش می دهد. ورزش یک محرک قوی در ترشح هورمون رشد است که انجام منظم آن، سرعت ترشح این هورمون را تا 24 ساعت افزایش می دهد. در مطالعات گذشته، نقش تمرینات قهرمانی در عملکرد این هورمون کم تر مورد بررسی قرار گرفته است، از این رو با توجه به اهمیت هورمون مذکور در رشد جسمی افراد در دوره بلوغ و نیاز به شرکت در فعالیت های قهرمانی، تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین فعالیت بدنی در سطوح قهرمانی با تغییرات هورمون رشد انجام شده است.
  روش کار
  دوازده ورزشکار نوجوان پسر رزمی کار شهرستان استهبان در قالب تیم منتخب، به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند که در پایان هشت نفر (با میانگین سنی 44/14 سال، قدی 56/1 متر و وزنی 3/46 کیلوگرم) باقی ماندند. از آزمودنی ها، پیش از تمرین، پس از ده هفته تمرین زیربیشینه، در پایان سه هفته تمرین بیشینه، نمونه خون گرفته شد. نمونه گیری ها دوازده ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و به صورت ناشتا بود.
  یافته ها
  نتایج حاکی از عدم تاثیر معنادار تمرین زیربیشینه روی هورمون رشد پایه و قند خون (به ترتیب 446/0=p، 289/0=p (بود. در حالی که تمرین بیشینه باعث افزایش معناداری در هورمون رشد پایه و قند خون شد (به ترتیب 048/0= p، 045/0= p).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که تمرینات زیربیشینه تاثیر معناداری روی میزان هورمون رشد پایه نوجوانان پسر ندارد. ولی تمرینات بیشینه باعث افزایش معناداری در میزان ترشح هورمون رشد پایه ورزشکاران نخبه پسر می شود. افزایش هورمون رشد پایه باعث افزایش سنتز پروتئین، افزایش بافت استخوانی، افزایش حجم عضلات و عملکرد بهتر ورزشی می شود.
  کلیدواژگان: هورمون رشد، قند خون، تمرینات بیشینه، تمرینات زیربیشینه
 • مهین نادری فر، مجیدرضا اکبری زاده، محبوبه بیات صفحه 47
  مقدمه
  سوانح و حوادث و آسیب ها مهم ترین عوامل تهدیدکننده سلامتی و علل مرگ و میر افراد و سنین در بسیاری جوامع محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی و نمایش فیلم بر آگاهی و نگرش دانش آموزان پسر مقطع سوم دبستان درباره پیشگیری از حوادث و سوانح انجام گردید.
  روش کار
  این مطالعه به صورت نیمه تجربی بر روی 104 دانش آموز پسر پایه سوم ابتدایی که به شکل تصادفی به دو گروه آموزشی «نمایش فیلم» و «سخنرانی» تقسیم شدند، صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که 15 سوال در خصوص آگاهی طراحی و به صورت مصاحبه بررسی شد. در ابتدا پیش آزمون انجام و سپس جهت گروه اول با روش سخنرانی به مدت 20 دقیقه در مورد پیشگیری از حوادث توضیح داده شد و جهت گروه دوم با استفاده از فیلم به مدت 20 دقیقه روش پیشگیری ازحوادث آموزش داده شد. دو هفته به دانش آموزان مهلت داده شد و سپس پس آزمون از گروه ها انجام شد و نتایج دو مرحله با استفاده از آمار توصیفی- تحلیلی با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت آنالیز اطلاعات از آزمون تی مستقل و آزمون تی دانشجویی استفاده شد.
  یافته ها
  بین میانگین آگاهی قبل و بعد از روش های آموزشی تفاوت وجود داشت و ارتقاء آگاهی در روش نمایش فیلم از روش سخنرانی بیشتر بود. بین آگاهی و تحصیلات پدر و مادر رابطه معناداری وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج لازم است که برنامه های آموزشی متناسب با سن دانش آموزان و ترجیحا«روش های آموزشی محرک و جالب برای دانش آموزان تدوین شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، سخنرانی، دانش آموز
|
 • M. Ghoraishiy, A. Taghavi, K. Javidnia Page 1
  Introduction
  Prangos ferulacea has been used for GI disorders in traditional medicine. It has been known as an analgesic and anti-inflammatory herb among folk people. However, the analgesic effect of this plant has not scientifically evaluated. Therefore, the aim of this study was to investigate the analgesic effect of Prangos ferulacea in mice.
  Methods
  30 minutes after intraperitoneal administration of different doses of aqueous or methanolic extracts of Prangos ferulacea, its analgesic effect was evaluated in mice using formalin test. The durations of paw licking and biting were recorded at 5 min. intervals for 30 min. after injection of formalin.
  Results
  The aqueous extract at dose of 100mg/kg reduced pain at phase 2 and; at doses of 300, 900 and 1350 mg/kg reduced pain at phase 1 and 2 of formalin test. The methanolic extract reduced pain at dose of 200mg/kg at phase 2; and at doses of 400 and 800 mg/kg at phase 1 and phase 2 of formalin test. Discussion and
  Conclusion
  The results of this study showed that the aqueous and methanolic extracts of Prangos ferulacea have analgesic properties. Both extracts contain compounds which exert both peripheral and central analgesia. Future studies are needed to isolate the effective compound and to find the analgesic mechanism of this plant.
 • H. Karimi Jashni, S. Malakzadeh Shiravani, F. Houshman Page 8
  Introduction

  The previously believed was Tribulus terrestris increase sexual function and libido in men, more than have other pharmacological properties. benefitical of herbal drug have to evidenced with clinical and bodily measure.The aim of the current study was to investigate the effect of Tribulus terrestris extract on primary spermatocyte on rat. Material and method of study: In this experimental study used Thirty-five mature male wistar rats with average weight 180 ± 10 g and age 2-3 month, were randomly divided into five groups of seven each. Group I served as a control and group II as a vehicle group (normal saline, 2.5 ml) and groups III, IV and V were treated with three different doses of TT extract (2.5, 5 and 10 mg/kg body weight, respectively), orally, once daily for 8 weeks. After the last treatment, rats were sacrificed and their testis were removed, fixed and studied with light microscope. The data analyzed based on ANOVA test.

  Results

  The results showed that the mean number of primary spermatocytes in 3th experimental group (10 mg/kg/body) compared with the control group increased significantly (p <0.01). But Tribulus terrestris extract no effect on the mean number of primary spermatocytes in other experimental groups. Discussion and

  Conclusion

  above result showed that tribulus terrestris could balance action of male reproductive system and maybe used up for treatment of male infertility, with effect on the testis spermatocyte.

 • R. Eslami Akbar Page 14
  Beginning of academic life is one of position that accompany with factors like being in a new social situation, educational duties and changing place of sleep that all causes deterioration in sleep habits and adverse outcome of that; upon this base, present study done with purpose of investigating prevalence of sleep disorders, causes and related outcomes of them in students settled in Jahrome medical university dormitories in 1387.
  Material And Methods
  Study was done with cross sectional method and data gathered with self reporting questionnaire that its validity and reliability acquired before. Sampling done with census method and contained all students that settled in dormitories of Jahrom Medical university of sciences(n=418).Information gathered was analyzed with software of SPSS version 14 and using descriptive and x2.
  Results
  Result showed 88/9 % of female student and 84/5 % of male student that settled in Jahrom Medical university dormitories suffered from sleep disorders. the most causes of sleep disorders in deferent majors of students was existing poor physical condition in dormitories and the highest frequency in outcomes of sleep disorders was felling of tired and havent well and happy sense during day (48/8).
  Conclusion
  With considering finding of this study, using strategies that aim causes of sleep disorders and so decrease adverse outcome of sleep disorders that have straight effect to academic advantage and learning of student,is very important and need to consider with responsible persons.
 • M. Anvarinejad, Sh Farshad, F. Emam Ghoraishy, M. Hoseini Page 20
  Introduction
  A current phenomenon of great concern in the medical community is the rise in multi-drug resistant (MDR) organisms and their respective problems in developing countries for children. Children infected with such organisms need more care and hospitalization and for their therapy we also use expensive drugs.So, we evaluated the multidrug resistant strains of Escherichia coli isolated from urinary tract infection in children of Jahrom to recognize the factors involved and control the use of antimicrobials in this area to select best strategies.
  Materials And Methods
  This cross sectional descriptive study was performed on 90 E. coli strains isolated from the children aged from 1 month to 14 years, with urinary tract infection. The resistance patterns of the isolates to different antibiotic were determined by the disk diffusion method.
  Results
  In this study, the prevalence of the isolates demonstrating a multi drug resistant phenotype was high. Seventy seven percent of the isolates were resistant to three or more antibiotics. The predominant pattern among these strains (14.4%) included resistance to ampicillin, co- trimoxazole and tetracycline repeated among 13 strains.
  Conclusion
  With due attention to the results and high rate of multi drug resistance, regular monitoring of antimicrobial drug resistance in different areas is necessary to prevent the unsuitable consumption of the drugs which cause multi drug resistance.
 • N. Dashti, M. Zamani, R. Mahdavi, A. Ostad Rahimi Page 27
  Introduction
  Diabetes is one of the most common diseases in this century. To cure of this illness herbal plants are also used in addition to medicine and diet therapy.This study is designed to determine the effect of pulp and seed of citrullus colocynthis fruit on blood glucose in diabetic rabbits.
  Materials And Methods
  This experimental study, conducted on 36 white male new – Zealand rabbits in animal laboratory of Tabriz university of medical science in 2006.To determine the effect of on blood glucose we used pulp and seed extracts of citrullus colocynthis.Blood glucose were measured with enzymatic kit via Elan Auto Analyzer.The results were analyzedby spss software.
  Results
  100 mg/kg B.W of pulp and seed extracts of citrullus colocythis significantly decreased blood glucose, compared to the diabetic control group.
  Conclusion
  The results suggest that c.c extract, probably, can decrease the blood glucose in diabetic rabbits, but further studies are necessary for finding the probable side- effects nd suitable and safety dose.
 • T. Dehdari, T. Mergen Page 33
  Background
  Worldwide and in Iran there are high tendency for consumption soft drink. Scientific and medical community are concerned about it harmful side effects. The aim of this study was to determine factors associated with soft drink consumption in secondary school students in Farooj city in 2010.
  Methods
  This study is a descriptive-analytical type. A convenience sample included 220 students studying in secondary schools in Farooj city were selected by multi stage sampling method. Demographic, factors associated with soft Drink consumption were two instruments for collecting data in the present study. Reliability and validity of scales had estimated. Statistical analysis of data was performed with SPSS software for Windows.
  Results
  The results showed that 94/1 percents of students are drinking soft drink. Majority of students are drinking soft drink at home and then parties. About half of students reported that soft drink consumption can be increasing obesity, osteoporosis, teeth decay and reducing appetite. Important factors for soft drink consumption in students were consumption of soft drink by friend, enjoy soft drink with food consumption; love flavored soft drink and receive pocket money of parents.
  Conclusion
  Consumption of Soft drink in students is a high level and implementing various interventions with focus on its main determinants, it is necessary.
 • M. Naderi Far, Mr Akbarizadeh, M. Bayat Page 47
  Introduction
  Accident and injuries are important risk factors of health, leading to death and disability in all countries. This study was conducted aiming at determining the efficacy of education through two methods (lecturing and video playing).
  Material And Methods
  The present study is a semi-experimental study on 104 third grade students. They were given a self-made questionnaire including 15 questions about their knowledge. They were then interviewed. The data were analyzed using paired t-test.
  Results
  The results showed that there is a significant relationship between the mean scores before and after training. The knowledge was more increased in video playing than lecturing methods (P<0.001). There was a significant relationship between the pupils’ knowledge of their parents’ literacy (P<0.001). There was no significant correlation between the level of knowledge of the pupils and their parent's job.
  Conclusion
  Based on the results of this study, it seems necessary to prepare appropriate educational programs, using interesting and exciting methods about prevention of accidents and events for primary school children.