فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 2 (تابستان 1390)
 • بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/11/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شهریار عزیزی، زهرا درویشی، فرشید نمامیان صفحه 9
  در اندازه گیری ارزش برند دو دیدگاه قالب: مشتری محور و شرکت محور وجود دارد. دیدگاه مشتری محور همان دیدگاه بازاریابی و رفتارگرایان است که در تحقیقات آکر و کلر مورد اشاره قرار گرفته است. دیدگاه شرکت محور مبتنی بر داده های مالی است و جنبه سخت دارد. در رویکرد دوم شاخص کیو توبین از اوایل دهه 1990 به عنوان ارزش برند مورد استفاده قرار گرفته است. در ایران طی سالهای اخیر تحقیقات صورت گرفته در حوزه ارزش برند همگی از دید بازاریابی و رفتاری انجام شده و پرسشنامه محور هستند. در این تحقیق تلاش شده است تا با رویکرد شرکت محور و به کارگیری داده های واقعی ارزش برند و عوامل موثر بر آن شناسایی شود. با مطالعه ادبیات موضوع و الگوها و نتایج تحقیقات پیشین چهار فرضیه متناسب با چهار عامل اصلی موثر بر ارزش برند شرکتها تدوین شد. با به کارگیری الگوی پانل دیتای نامتوزان شامل 393 مشاهده از 48 شرکت طییک دوره 9 ساله (1388-1380) الگوی تحقیق آزمون شد. نتایج نشان داد که شدت تبلیغات (0.246 =β 2.525 t=)، عمر شرکت (0.0209 =β 2.24t=) و عمر برند (0.045 =β 3.326 t=) بر ارزش برند اثر مثبت دارند. خروجی ها همچنین حاکی از تاییدنشدن اثر سهم بازار بر ارزش برند در سطح اطمینان 95٪ است(0.467 =β 1.695 t=).
  کلیدواژگان: ارزش برند، کیو توبین، شدت تبلیغات، عمر برند، عمر شرکت، سهم بازار، پانل
 • علی دیواندری، اشکان الهیاری، مجتبی براری صفحه 33
  مدیریت راهبردی برند دربرگیرنده مجموعه ای از فعالیت ها به منظور ایجاد، حفظ و گسترش ارزش ویژه برند است. در این میان، پیاده سازی راهبرد های برندینگ، جهت حفظ و گسترش این ارزش از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. از اینرو تحقیق مزبور درصدد است تا عناصر اصلی پیاده سازی راهبرد های برندینگ (با تمرکز بر تقویت تصویر برند) در صنعت بانکداری را شناسایی کند و آنها را در قالب الگوی مفهومی بازنمایی و سنجش نماید. به این منظور از روش تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) برای شناسایی ذهنیت های اصلی حاکم بر برندهای بانکها استفاده شده است. در این رابطه یافته ها نشان دادند که چهار متغیر تصویر سازمانی، تصور از کارکنان، تصور از خدمات و تصور از شعب، اصلی ترین ابعاد ذهنی برند بانکها بوده و تصویر سازمانی، به عنوان یکی از منابع ایجادکننده ارزش ویژه برند، تحت تاثیر سه عامل دیگر قرار می گیرد. بنابراین تصور از کارکنان، تصور از خدمات و تصور از شعب، اصلی ترین عناصر پیاده سازی راهبرد برند در صنعت بانکداری محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، مدیریت راهبردی برند، پیاده سازی راهبرد ایجاد برند، تصویر برند، صنعت بانکداری
 • حمیدرضا یزدانی، علی زارع میرک آباد*، محمدحسین نصیری، مهدی اسد نژاد صفحه 53

  با ورود سازمان ها به اقتصاد خدماتی، کیفیت خدمات به موضوع چالش برانگیزی برای آنها تبدیل شده است. به طوری که موفقیت سازمان ها در این اقتصاد، درگرو داشتن خدمات با کیفیت وکارکنانی مشتری مدار خواهد بود. تحقیقات اخیر نشان داده است که یکی از عوامل تاثیرگذار برکیفیت خدمات سازمان ها و ایجاد مزیت رقابتی، وجود رفتارهای شهروندی در کارکنان به ویژه کارکنانی است که به طور مستقیم در تعامل با مشتریان، می باشند[30].باتوجه به اهمیت دومولفه مشتری گرایی و رفتار شهروندی سازمانی، این مقاله که مبتنی برپژوهشی میدانی در یکی از بیمارستان های تهران می باشد، به بررسی رابطه میان این متغیرها پرداخته است. بدین منظور، پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری به وسیله تحلیل عاملی تاییدی، در میان نمونه ای متشکل از 87 نفر از پرستاران بیمارستان شریعتی توزیع شد. روش تحقیق حاضر، پیمایشی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری بود. نتایج حاصل از تحقیق این گونه بیان می دارد که بین رفتار شهروندی سازمانی و مشتری گرایی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: اقتصادخدماتی، رفتار شهروندی سازمانی، مشتری گرایی
 • حسن فارسیجانی، کامران فیضی، محسن شفیعی نیک آبادی صفحه 71
  هدف اصلی مقاله، بررسی نحوه اثرگذاری نیروهای رقابتی در صنعت خودروسازی ایران به عنوان محرکی برای کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد مالی زنجیره تامین با تاکید بر نقش میانجی گر محرکهای نوآوری سازمانی است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- علی با روش پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه بین نمونه ای150 نفره از کارشناسان بخشهای متفاوت زنجیره تامین صنعت خودرو صورت گرفته است. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی برای پاسخگویی به سئوالات مطروحه و سنجش اعتبار پاسخ ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در نتیجه مشخص شد که مولفه هایی همچون قدرت چانه زنی تامین کنندگان، تهدید ورود کالاهای جایگزین (در بعد نیروهای رقابتی صنعت)، انعطاف پذیری و عدم تمرکزگرایی در وظایف (در بعد محرکهای نوآوری سازمانی) و میزان ابتکارات تامین کنندگان جهت کاهش هزینه ها (در بعد عملکرد مالی زنجیره تامین) از مولفه های ناموثر در زنجیره تامین هستند. درحالیکه، تمامی مولفه های کاربرد دانش در زنجیره از عوامل موثر در عملکرد زنجیره تامین تشخیص داده شده اند. برای بررسی فرضیه های تحقیق نیز از تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه استفاده شده است. در این قسمت مشخص شد، نیروهای رقابتی صنعت بر محرکهای نوآوری سازمانی اثر مثبتی دارند. در خاتمه، تاثیر مثبت دو عامل نیروهای رقابتی و محرکهای نوآوری سازمانی بر کاربرد دانش و بهبود عملکرد مالی در زنجیره تامین نشان داده شده اند.
  کلیدواژگان: نیروهای رقابتی، مدیریت دانش، نوآوری، زنجیره تامین، صنعت خودرو
 • جلیل دلخواه، اصغر مشبکی*، حسن دانایی فرد، سید حمید خدادادحسینی صفحه 93

  در این مقاله، در ابتدا کارایی بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی در کشور مقایسه شد. نتیجه به دست آمده نشان داد شاخص های کارایی بانکهای دولتی به مراتب کمتر از بانکهای خصوصی است. سپس با تبعیت از نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق کیفی، با مصاحبه با مدیران صنعت بانکداری ایران، چرایی کارایی پایین تر بانکهای دولتی کشور در مقایسه با بانکهای خصوصی تحلیل شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کد گذاری انتخابی و کدگذاری محوری نشان داد بانکهای دولتی، با توجه به ماهیت دولتی آنها و شرایطی که بر آنها حاکم است با پدیده ای با عنوان بی نظمی سازمانی مواجه هستند. بی نظمی سازمانی سازمانی موجب می شود که مجموعه مصرف کنندگان منابع بانک به هدر دهندگان منابع تبدیل شوند. از طرف دیگر ساختار سازمانی ناکارا و فرهنگ سازمانی ناکارا نیز بر هدر دهی منابع به عنوان عوامل بستر و زمینه ساز تاثیر می گذارند. همچنین فقر اطلاعاتی و اسراف سازمانی نیز بر هدردهی منابع و تشدید آن تاثیر مضاعف می گذارند که این شرایط منجر به ناکارایی بانک های دولتی در صنعت بانکداری ایران می شود.

  کلیدواژگان: کارایی، بانکهای دولتی، نظریه داده بنیاد
 • سیدمحمود حسینی، مریم نکویی زاده، مریم مخزن قدیمی صفحه 117
  رکود وضعیتی در اقتصاد است که در آن تقاضا برای کالا و خدمات، کاهش پیدا می کند. چنان چه رکود عمق پیدا کند این امر موجب خواهد شد که تعداد ورشکستگی ها و بیکاری افزایش یابد و شرکت های زیادی با مشکل رو به رو شوند. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی استراتراتژی هایی است که شرکت ها علیرغم رقابت شدید و شرایط سخت رکود آن را دنبال کرده و توانسته اند به حیات خود ادامه دهند. در این راستا یکی از راه های نائل شدن به هدف فوق، تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی در هر کسب و کار است. این پژوهش در نظر دارد تا پس شناسایی عوامل و شاخص های استراتژی بازاریابی در شرکت های کرایه جرثقیل در دوره رکود نسبت به مشخص نمودن تاثیر هر کدام از آنها بر میزان فروش از دید مدیران اقدام نماید. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت های موفق کرایه جرثقیل در استان تهران می باشند. بر این اساس رابطه عوامل هفت گانه مشهور خدمات(محصول، قیمت، مکان، توزیع، پرسنل، امکانات و دارایی های فیزیکی و فرآیند) با میزان فروش شرکت ها، هر کدام در قالب شاخص هایی و با استفاده از آزمون های تی استیودنت و تحلیل واریانس فریدمن مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ارتباط سایر عوامل به جز عوامل پیشبرد فروش و توزیع با میزان فروش شرکت ها تایید شد. نتیجه دیگر اینکه شرکت های موفق در طی دوره رکود به سمت کاهش فعالیت و کاهش هزینه نرفته اند بلکه از رکود به عنوان فرصت استفاده نموده و استراتژی توسعه و تمایز را مورد استفاده قرار داده اند.
  کلیدواژگان: استراتژی بازاریابی، رکود، خدمات، آمیخته بازاریابی
 • مجتبی محمدنژاد شورکایی، مجتبی جشنی آرانی، حمیدرضا یزدانی صفحه 141
  تحقیقات مدیریت با چالش های فراوانی روبروست به گونه ای که اثربخشی این تحقیقات تحت تاثیر توجه و یا عدم توجه به این چالش ها می باشد. یکی از مهم ترین این چالش ها، چالش روش شناسی انجام پژوهش ها در زمینه های مختلف مدیریت است. به عقیده بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت ایران، ضعف روش شناسی یکی از نقاط ضعف پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در کشورمان می باشد. در این بین یکی از موضوعات رایج در حوزه تحقیقات مدیریت بازاریابی، رضایت مشتری است؛ لذا با این هدف در این مقاله با استفاده از روش شناسی فرا روش به نقد و آسیب شناسی روش شناسی تحقیقات انجام شده در حوزه عوامل موثر بر رضایت مشتری در تعدادی از دانشگاه های دولتی تهران پرداخته شده است. ابزار این تحقیق چک لیست بوده و جامعه آماری تحقیق شامل 35 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری است. نتایج نشان داد که پایان نامه های بررسی شده از نظر ملاحظات نمونه گیری، ذکر ابزار گردآوری داده ها و خود روش شناسی به طور اخص دارای مشکلات اساسی بوده اند.
  کلیدواژگان: پایان نامه، فرا مطالعه، فرا روش، فرا تحلیل، رضایت مشتری، عوامل موثر بر رضایت مشتری
|
 • Shahriar Azizi-Zahra Darvish-Ifarshid Namamian Page 9
  There are two approaches for measuring brand equity: customer based and firm based approach. In customer based approach, marketing and behavioral modeles include: Aaker and Keller dominates. Firm based approach focus on financial data and has the hard methodology. In this methodology Tobin's Q index has used since 1990 as a band equity indicator. Almost all of the researches which done in IRAN, the first approach (Customer based) was used. In this research we try to use firm based approach for identification the effects of four factors on the brand value.By studying literature and related research, four hypotheses were formulated for identifying the effect of four variables: advertising intensity, corporate age, brand age and market share.Unbalanced panel data method based on 393 observations from 48 companies quoted in Tehran stock exchange for 1380-1388 periods was used. Results showed that advertising intensity (β= 0.246; t=2.525), corporate age (β=0.0209; t=2.24) and brand age (β=0.045; t=3.326) have positive effects on brand value. Outputs also revealed that market share has no effect on the brand value (β=0.467; t= 1.695) in 95% confidence interval.
 • Ali Divandaria-Shkan Alahyar-Imojtaba Barari Page 33
  Strategic brand management consists of a set of activities to create, maintain and expand the brand equity. So implementation of branding strategies for creating, maintaining and expanding such equity has high priority. For this reason, the research aims to identify main factors of branding strategies implementation in banking industries and demonstrate and examine them as a conceptual model. Then an exploratory mixed method (Qualitative-Quantitative) was used. Finally Results showed that Organization Imagery, Employees Imagery, Services Imagery and Branches Imagery are the main mental dimensions of banks’ brand and Organization Imagery affect by other three. So employees, services and branches imagery are the main dimensions for implementing branding strategies in banking industry.
 • Hamid Reza Yazdani-Ali Zare Mirak Abadi-Mohammad Hosein Nasiri-Mehdi Asad Nejad Page 53

  Organization entry into service economy makes service quality as a challengeable issue for them. Thus success of organization in this economy definitely depends on having quantitative services and customer-oriented staffs. Recent research has shown that one of the influential factors on service quality of organizations and creating competitive advantage is citizenship behaviors in employees, especially employees who directly interact with customers [23]. In concerns with importance of both customer-orientation and organizational citizenship behavior factors, the relationship between these variables is investigated in this paper based on survey in a hospital in Tehran. The results of this research are demonstrated that positive and significant relationship exists between organizational citizenship behavior and customer-orientation.

 • Hasan Farsi Jani-Kamran Feyzimohsen -Shafiei Nik Abadi Page 71
  The purpose of this article concludes the study of ways that competitive forces in Iran’s automobile industry influencing their financial performance through knowledge management. The research is done by a descriptive causal approach through survey methodology. Questionnaires are distributed among 150 experts from different sectors of the industry’s supply chain. The collected data has been analyzed by confirmatory factors analysis. As the result, it is shown that components like supplier’s bargaining force, threats of importing substitutable products, flexibility, decentralization in innovation driver’s dimension & supplier’s initiatives to reduce financial performance costs are not effective on the supply chain performance. While all knowledge application’s component proved to be statistically effective. At the end, positive effects of competitive forces & innovative drivers on knowledge application on financial performance improvement in supply chain are also resulted.
 • Jalil Delkhah-Asghar Moshabaki-Hasan Danaee-Fardseyyed Hamid Khodadad Hoseini Page 93

  In this paper, we first compared the efficiency of public banks and private banks in the country. The results obtained showed that the efficiency indicators of public banks are much less than private banks. Then by using grounded theory as a qualitative research method, through interviews with managers in the banking industry of Iran, reasons of lower efficiency of public banks than private banks were analyzed. Data analysis in three stages of open coding, axial coding and selective coding showed that Public banks, according to their public nature and their circumstances are faced with a phenomenon known as "organizational clutter". Organizational clutter result that the consumers of bank resources become “resource waster”. Also the inefficient organizational structure and organizational culture as a context factors, affect resources wasting. As well as, information poverty and organizational prodigality affect resources wasting and intensify it. This situations lead to inefficiency of public banks in the banking industry of Iran.

 • Seyyed Mahmoud Hoseini-Maryam Nekooee Zade-Maryam Makhzan Ghadimi Page 117
  Recession is a condition in economy in which the demand for goods and services has decreased. If recession intensifies, the Bankruptcy and unemployment will increase and many companies will face a serious challenge. Therefore, this research wants to identify strategies which were followed by companies in spite of intense competition and recession condition and could survive. In this direction, one of the achieving ways to the aforementioned goal is analyzing marketing strategies in each business. This study after identifying the factors and criteria of marketing mix strategies in successful crane rental companies in recession era identifies the effect of them on the sale rate from the directors and expert's point of view. The statistical population (n) of this research is all the directors and experts of successful crane rental companies in Tehran. On this basis the relationship between the famous seven types of services (product, price, place, promotion, personals, physical asset and process) and the sale rate of companies were examined according to the indices by using T. Student test and Freedman's variance analysis. Finally the relationship of all factors except promotion factors and distribution with sale rates of companies was approved. Another result is that the successful companies have not moved towards expense and activity reduction during recession era, but they view this era as an opportunity and apply development and differentiation strategies.
 • Mojtaba Mohammad Nejad Shourkaei-Mojtaba Jashni Aran-Ihamid Reza Yazdani Page 141
  Management researches are faced with numerous challenges so that effectiveness of its researches has been affected in regard to considering or not considering these challenges. One of the important challenges is the methodology challenge of doing management researches. According to the management experts in Iran, one of the defects of master and PhD thesis is the weakness of the methodology. Meanwhile one of the current subjects in the field of marketing management researches is customer satisfaction. According to this purpose, by using Meta method methodology, researches methodologies have been criticized in the terms of effective factors on customer satisfaction in some of public universities of Tehran. The data collection tool in this paper was checklist and population includes 35 masters and PhDs’ thesis. The results have shown that investigated thesis had basic and main problems especially in terms of sampling considerations, mentioning data collecting instrument and methodology themselves.