فهرست مطالب

معرفت اخلاقی - پیاپی 8 (پاییز 1390)

نشریه معرفت اخلاقی
پیاپی 8 (پاییز 1390)

 • 184 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/11/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید حسین رکن الدینی صفحه 5
  یکی از شیوه های دسته بندی مکاتب اخلاقی، تقسیم این مکاتب به واقع گرایی و غیرواقع گرایی بر اساس نظریه های مربوط به فرا اخلاق است. هر یک از مکاتب واقع گرا و غیرواقع گرا، لوازم و پیامدهایی را در پی دارند. از جمله لوازم و پیامدهای واقع گرایی اخلاقی، مطلق گرایی اخلاقی عنوان شده است. در این نوشتار تلاش شده تا ضمن اشاره به منبع این تقسیم بندی و ارائه تعریف مورد قبول از واقع گرایی اخلاقی و بیان مراد خود از مطلق گرایی و تفاوت آن با نسبی گرایی اخلاقی، با استفاده از نظریه های اندیشمندان اسلامی معاصر، پاسخ قانع کننده ای برای سوال اصلی این نوشتار مبنی بر اینکه «آیا می توان جاودانه بودن اصول ارزش های اخلاقی را اثبات کرد؟» و نیز «نحوه استنتاج جاودانه بودن این اصول از واقع گرایی اخلاقی چگونه است؟» ارائه شود. بر این اساس، ضمن انتخاب دیدگاه خود مبنی بر مطلق گرایی حداقلی، دیدگاه سه اندیشمند اسلامی معاصر، یعنی شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح که هر کدام تلاش کرده اند تا با تبیینی متفاوت، مطلق گرایی و جاودانه بودن احکام اخلاقی را اثبات کنند، نقد و بررسی شده و این نتیجه به دست آمده که در مجموع، مطلق گرایی اخلاقی می تواند به عنوان یکی از پیامدها و لوازم واقع گرایی اخلاقی مورد توجه قرار گیرد و دست کم با توجه به تبیین آیت الله مصباح این مهم دست یافتنی است.
  کلیدواژگان: مطلق گرایی اخلاقی، واقع گرایی اخلاقی، نسبی گرایی اخلاقی، آیت الله مصباح، آیت الله جوادی آملی، آیت الله شهید مطهری
 • احسان ترکاشوند صفحه 27
  استاد مصباح یزدی مفاهیم اخلاقی را به دو قسم لزومی، مانند باید و نباید، و ارزشی، مانند حسن و قبح، تقسیم می کند. ایشان مفاد باید و نباید را همان ضرورت بالقیاس بین فعل فاعل و نتیجه آن می داند و از آنجا که نتیجه محبوب بالذات و مطلوب بالذات فاعل می باشد با فاعل نیز ارتباط برقرار می کند. همچنین ایشان حسن و قبح را جزء معقولات ثانیه فلسفی می داند که عروضشان ذهنی و اتصافشان خارجی است. و ایشان اگر چه حسن و قبح را عبارت از ملائمت و منافرت فعل با طبع انسان می داند، ولی توجه با این نکته ضروری است که هرچند یک طرف این ملائمت و منافرت، انسان است، ولی از آن جهت که سلیقه و ذوق خاصی دارد، مورد نظر نیست (چنانکه علامه طباطبائی و شهید مطهری بدان قائل اند) بلکه از آن جهت مورد نظر است که کمالی برای انسان در خارج محقق می شود. در واقع «باید و نباید» و «حسن و قبح» را از مصادیق مفهوم علیت می داند که از رابطه علیت و معلولیت بین فعل اختیاری انسان و کمال مطلوب انتزاع می شوند. طبیعتا ارتباط بین «باید و نباید» و «هست و نیست» تبیین بسیار واضحی به خود گرفته، چنان که برای تبیین اخلاق مطلق نیز جایگاه خود را باز خواهد یافت.
  کلیدواژگان: استاد مصباح، معقولات ثانیه فلسفی، حسن، قبح، باید، نباید
 • محمد سربخشی صفحه 49
  توجه به معنای دقیق سکولاریسم و اخلاق و در نتیجه، نسبتی که سکولاریسم با عرصه های مختلف حیات بشری دارد، یکی از مسائل مهمی است که در این مقاله، بررسی شده است. این توجه نشان می دهد که سکولاریسم تنها به معنای جدایی دین از سیاست نبوده و هر حوزه ای که با اختیار انسان در ارتباط باشد، محل نفوذ سکولاریسم خواهد بود. به این ترتیب، اخلاق سکولار معنای عامی خواهد داشت که حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر، تعلیم و تربیت و غیره را دربر می گیرد. مسئله دیگری که در این مقاله، بررسی شده، نسبتی است که بین اخلاق دینی و اخلاق سکولار برقرار است. برای نشان دادن این نسبت، کوشش شده است که ویژگی های هر یک از آنها شناسایی و تا حد مقدور توضیح داده شود.
  کلیدواژگان: دین، اخلاق، سکولاریسم، سکولاریزاسیون، اخلاق سکولار، اخلاق دینی
 • علی هدایتی صفحه 73
  این نوشتار در صدد آن است تا با سنجش محتوایی میان دو این اثر فاخر گرانسنگ تهذیب الاخلاق و جامع السعاده برخی مباحث مربوط به تعلیم و تربیت را بررسی نماید. در این میان، اساسی ترین وجه تمایز نظام تربیتی و اخلاقی اسلام، وجود مبانی مقدم و ثابت برخاسته از منابع دینی، و شمول نگری نسبت به تمامی ابعاد وجودی انسان است.
  محبت و مهرورزی در هر دو گرایش، از موثرترین و کارآمدترین شیوه های تعلیم و تربیت معرفی شده است. هر دو مولف، بر این باورند که عدالت اجتماعی بدون زیر ساخت محبت بنیان ندارد. علامه نراقی، با طرح بحث زیبای نشانه های محبت به خداوند متعال، در صدد ارائه معیار برای تشخیص صحت ادعای دوستی و محبت به خداوند سبحان بر آمده است. وی از نشانه های صداقت در محبت الاهی را، دوست داشتن مرگ عنوان نموده، و بوعلی مسکویه نیز علاج خوف از مرگ را به حکیم شدن می داند.
  در سنجش میان مراحل تربیت و شکوفایی فضایل اخلاقی، هر دو اثر بر این نکته تاکید دارند که رعایت هماهنگی بین مراتب تربیت با مراحل طبیعی رشد لازم است. همچنان که، هر دو دیدگاه، اجتماعی بودن و مخالطه با مردم را از ارکان تحصیل سعادت دانسته، و تصور انزوای مطلق و عدم آمیزش با مردم، برای رسیدن به کمال را پنداری باطل و شیوه ای انحرافی می دانند. در عین حال، جامع السعادات با بهره گیری از منابع نقلی و در مقام جمع بین روایات، گوشه گیری و عزلت را برای عده ای در شرایط خاص، سودمند یافته است.
  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت، مهرورزی، عشق، محبت، رشد اجتماعی، عزلت و معاشرت، سنجش محتوایی
 • محمدرضا جهانگیرزاده صفحه 101
  یکی از ابعاد عمده رشد اجتماعی انسان، تحول اخلاقی است. این مقاله در صدد مرور نظریه های شناختی تحولی رشد اخلاقی، به عنوان تاثیرگذارترین بررسی های روان شناختی در حوزه اخلاق است. این نظریه ها در چارچوب یکی از سنت های تحولی عمده حاکم بر روان شناسی نوین، یعنی سنت شناختی، قرار می گیرند. این سنت را با دیدگاه های پیاژه، کلبرگ و خرد نظریه های نئوکلبرگی می شناسند.
  پیاژه معتقد است که این رشد، تابع رسش ذهنی و تحول روابط اجتماعی است. کلبرگ، وی با بسط مراحل رشد استدلال اخلاقی، برای هر مرحله، وضعیت ایده آلی در نظر می گیرد. وضعیت غایی رشد اخلاقی برای کلبرگ، حاکمیت اصول اخلاقی درونی جهان شمول است که به اعتقاد او بسیاری از افراد به این سطح از رشد نمی رسند. انتقادهایی که به دیدگاه کلبرگ وارد شده، راه را برای تداوم این سنت فراهم آورده است. گلیلگان با ارائه نقد جنسیتی به نظریه کلبرگ، غایت های اخلاقی حاکم بر نظریه وی را مردانه می‎داند. توریل با تمایز بین تحول اخلاقی، و تحول سایر ابعاد شناخت اجتماعی، مثل برداشت از عرف، راه را برای تدقیق بیشتر مسیرهای تحولی فراهم آورده است.
  کلیدواژگان: سنت شناختی تحولی، مراحل رشد اخلاقی، اخلاق دیگرپیرو و اخلاق خودپیرو، مراحل پیش قراردادی، قراردادی، و فرا قراردادی رشد اخلاقی، اخلاق عدالت و اخلاق مراقبت
 • احمد محمدی پیرو، احمدحسین شریفی صفحه 123
  واقع گرایی بدین معناست که ارزش و لزوم اخلاقی، واقعیت داشته و ما آنها را کشف می کنیم، نه جعل و اختراع. واقع گرایی مورد نظر، منشا اخلاق را غیرتجربی، عقلانی و متافیزیکی می داند.
  اخلاق کاربردی عبارت است از به کارگیری مبانی و معیارهای اخلاقی در موارد خاص؛ با این توضیح که مبانی ارزش داوری اخلاقی، در فرا اخلاق و معیارهای ارزش داوری اخلاقی نیز توسط اخلاق هنجاری بررسی می شوند. مهم ترین مسئله در اخلاق کاربردی، تزاحم است. تزاحم، یعنی تنافی دو حکم لازم الاجرا و دارای ملاک در مقام امتثال، به سبب عدم توانایی مکلف برای انجام هر دو در زمان واحد.
  واقع گرایی از چند جهت با تزاحمات اخلاقی مرتبط است: وجود تزاحمات، امکان ارائه راه حل و ابتنای معیاری صحیح در حل تزاحمات بر واقع گرایی. معیار صحیح این است که هر فعلی که بیشترین تاثیر را در قرب الهی داشته باشد، مقدم است. بنابر ناواقع گرایی، اولا: تزاحم رخ نمی دهد، ثانیا: در صورت پذیرش تزاحم، ارائه راه حل امکان پذیر نیست.
  کلیدواژگان: واقع گرایی، ناواقع گرایی، اخلاق کاربردی، تزاحمات اخلاقی
 • حسین اترک صفحه 151
  ماهیت و حکم اخلاقی تجسس یکی از موضوعات مهم اخلاقی برای عموم مردم و به ویژه برای افرادی است که مقتضای شغلی آنها در ارتباط با تجسس است، مانند نیروهای انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، روزنامه نگاران و اصحاب خبر. تجسس در لغت به معنای، بررسی کردن، جست وجوکردن و کسب خبر است. تجسس به تحقیق و تفحص در امور مخفی و پنهان دیگران که ماهیت شخصی و فردی دارد، گفته می شود. بنابراین، به کارگیری واژه تجسس در تفحص از اموری که ماهیت ظاهر و آشکار دارند یا به تعبیر دیگر، ماهیت اجتماعی و جمعی دارند، صحیح نیست. سه نوع تجسس با احکام جداگانه وجود دارد: تجسس در امور شخصی، در امور اجتماعی و در امور دشمن. تجسس در امور شخصی افراد به حکم عقل و صریح آیه «ولاتجسسوا» و روایات متعدد، جایز نیست. تجسس در امور اجتماعی که عبارت بهتر برای آن «بازرسی» و «نظارت» است، بنا بر دلیل عقلی و برخی روایات، جایز و در برخی شرایط واجب است. اطلاع از شرایط جامعه، نیازها و مطالبات مردم و ایجاد عدالت اجتماعی که از مهم ترین وظایف حاکم است، و دستیابی به آنها تا حد زیادی به گزینش مسئولان و کارگزاران حکومتی متعهد، مومن و متخصص، وابسته است، نیازمند تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه ها و سازمان های اجتماعی است. تجسس در مورد دشمنان حکومت و گردآوردن اطلاعات از آنها به حکم عقل و شرع جایز است. آیه چهارم سوره منافقون، سیره پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) بر جواز این امر دلالت دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق، تجسس، نظارت و بازرسی، امور شخصی و اجتماعی، جاسوسی
 • صفحه 169
|
 • Seyyed Hussein Roknuddini Page 5
  One of the ways of classifying moral schools is dividing them into the two catagories proposed by the theories of meta-ethics: realistic and non-realistic schools. Each of these schools has consequences. Moral absolutism is among the outcomes of moral realism. Referring to the source of this classification, providing a sound definition of moral realism and explaining the meaning of absolutism in the light of the views of contemporary Muslim scholars, the present paper provides a cogent answer to the main questions in this essay: "Can we confirm the idea of the eternality of the principles of moral values"?, and " How can we infer the eternality of these principles from moral realism"? The views of three contemporary Muslim scholars, that is, Martyr Motahhari (may God's mercy be upon him), Ayatollah Jawadi Amoli (may God exalt him), and Ayatollah Misbah (may God prolong his life), have been criticized and analyzed. Each of them has tried to establish the idea of absolutism and ernality of moral percepts though each one provides a different explanation. The findings show that in general moral absolutism is considered as one of the outcomes and necessities of moral realism.
 • Ihsan Turkashwand Page 27
  Professor Misbah Yazdi (may God prolong his life) divides moral concepts into two types: obligatory (such as "ought to" and "ought not to") and value-based (such as goodness and badness). He believes that the meaning of "ought to" and "ought not to" is the very necessity in relation between a doer's act and its result. Since the result of what is liked for itself and what is desireable for itself are taken as a doer, so it also establishes relation wiht the doer. He also believes that goodness and badness are among philoshophical secondary intelligibles, whose accidences are mental and their qualifications (ittiṣäf) are external. Although he believes that goodness and badness are the agreement and disagreement of act with man's nature, it is necessary to note that while the object of this agreement and disagreement is man, he is not considered from the angle that he has particular taste and preference. Rather he is considered with regard to his perfection which is acctualized outside. In fact, he considers the "ought to" and ought not to" and "goodness and badness" as the instances of the concept "causality" which are abstracted from the casual relationship between man's action by free-will and ideal perfection. Naturally, the relationship between "ought to" and "ought not to" and "being" and "non-being" has assumed clear explanation, so that it will regain its proper position to explain the absolute ethics.
 • Mohammad Sarbakhshi Page 49
  One of the important issues with which this paper is concerned is exploring the exact meaning of secularism and ethics and then finding the relationship between secularism and different aspects of human life. Secularism does not merely mean dualty of religious and political authority and every domain related to the man's choice will be under the influence of secularism. Therefore, secular ethics has a general meaning which includes politics, economy, culture, art, education, etc. The other question with which this paper is concerned is the relationship between religious ethics and secular ethics. The features of each of these two have been dealt with and fully explained to clarify the nature of this relationship.
 • Ali Hidayati Page 73
  The present paper tries to study some questions related to education through a content analysis and evaluation of two valuable works, Tahzib al-Akhlaq and Jami' al- Saadah. It is worth mentioning that the distinctive feature of the educational and moral system in Islam is the existence of fixed essential foundations taken from religious resources and its worldview of all the dimensions of man's existence. Each of these two work considers affection and kindness as the most effective and efficient methods of education. The authors of both works believe that social justice is not possible without affection infrastructure. In his discusion of the signs of affection for the Most High God, 'Allamah Naraqi considers love of death as a sign of one's sincerity in one's love of the Divine. Abu Ali Meskavayh holds that the remedy for fear of death is to becom a sage.In evaluating and measuring the stages of education and flourishing of moral virtues, both works confirm that it is necessary to observe the conformity of the stages of education with the natural stages of growth. Both consider sociability and communicating with people as the basic elements of achieving happiness. They believe that seeking absolute isolation and not mixing with people as a means of achieving perfection are a misconception and deviant way.
 • Mohammad Reza Jahangirzadeh Page 101
  Moral development is one of the main aspects of man's social development. Nowadays, the psychology of moral development has gradually turned into an independent field of study as a result of the extension of theories and research. The theories of moral development focus on the development of the psychological preception of right and wrong or good and bad, the tendency towards acting the in the interests of others and ignoring one's own interests and pleasure, and acting according to these perceptions and tendencies. The present paper investigates cognitive-developmental theories to moral development as the most influential psychological study in the field of ethics. These theories fall in the province of one of the main developmental traditions governing modern psychology; namely, cognitive tradition. In cognitive –developmental tradition, moral development is dependent and based upon the increase in cognitive capacities. Jean Piaget believes that this kind of moral development is dependent upon mental maturation and evolution of social relations. Kohlberg provides a more detailed succession of the development of reasoning and moral judgment. Through expounding the growth stages of moral reasoning, he proposes an ideal condition for each stage. According to Kohlberg, the final condition of moral growth is the rule of the universal inner moral standards. The criticisms directed to Kohlberg's view have provided the ground for the continuation of this tradition. Gilligan considers the moral ends governing Kohlberg's theory as masculine by offering a gender criticism against Kohlberg's theory.
 • Ahmad Mohammadi Peyro, Ahmad Hussein Sharifi Page 123
  Realism means that moral value and necessity are something real and we should discover them,not invent them. Here the idea of realism considers the origin of ethics as non-empirical, rational, and metaphysical. Applied ethics means using moral principles and standards in certain cases. Therefore, the value of moral judgment is investigated in metaethics, and value standards of moral judgment by normative ethics. The most important question in applied ethics is interference. Interference refers to the lack of harmony between two binding judgements having the criteria in compliance due to the inability of the one who has the responsibility to excute them simultaneously. Realism is related to interference moral in some aspects, such as the existence of instances of interference, the possibility of providing a solution, and dependence of correct criterion for solving the cases of interference on realism. The objective criterion means that every act which is most influential concerning its nearness to God takes priority. According to non-realism, first,no interference can occur and, second, in case the idea of interference is accepted, it is not possible to provide a solution.
 • Hussein Atrak Page 151
  The nature and moral judgment about spying is one of the important issues to all people especially those whose jobs are related to spying, for example the police,security forces, detectives, journalists, reporters, etc. "spying" means investigation and inquiry into the covert priveate affairs of the others. Therefore, it is wrong to apply the word spying to those cases which have overt or social and collective nature. There are three kinds of spying, each of which has separate and distinct judgment: 1. spying on personal affairs; 2. spying on social affairs; and 3. spying on the enemy. According to the Quranic verse which reads " Do not to spy" and in the view of reason and traditions, spying on private personal affairs is impermissible. According to some traditions and veiw of reason, spying on social affairs which had better be termed "investigation" and "supervision" is permissible and sometimes obligatory. Information about social conditions, people's needs and demands and establishing social justice, which are the ruler's most important duties and their materialization which is to a large extent contingent upon choosing committed, pious, and expert governmental officials and personnels, all demand investigation and inquiry into the performance of social organizations. In the view of reason and Islamic law, spying on the enemies of government and gathering information about them is permissible.