فهرست مطالب

علوم محیطی - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، تابستان 1390)

نشریه علوم محیطی
سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، تابستان 1390)

  • تاریخ انتشار: 1390/06/01
  • تعداد عناوین: 8
|
  • سید مجید ذبیح زاده، محمد تقی اسدالله زاده، مریم احمدی، حسین کرمانیان صفحه 1
    هدف این مطالعه توسعه فرآیندی جدید برای تولید خمیرکاغذ با استفاده از کاه گندم است. خمیر کاغذهای سازگار با محیط‎زیست با هیدروکسید‎پتاسیم از کاه گندم تهیه و خواص مکانیکی و نوری آن‎ها بررسی شد. خمیرکاغذسازی با قلیای فعال 16، 18 و 20 درصد و زمان پخت 60 و 90 دقیقه انجام شد. نسبت مایع پخت به کاه، زمان رسیدن به دمای بیشینه پخت و دمای پخت، ثابت در نظر گرفته شد. افزایش قلیای فعال، بازده و عدد کاپای خمیرکاغذها را کاهش داد. خمیرکاغذهای شیمیایی با بازده 73/53-71/48 درصد تولید شده با فرآیند هیدروکسید پتاسیم، ویژگی های کاغذسازی قابل قبول و مشابه فرآیند سودا نشان دادند. با پالایش خمیرکاغذها، شاخص مقاومت کششی، طول پاره‎شدن و شاخص مقاومت در برابر ترکیدن کاغذهای دست ساز، افزایش یافت. شاخص مقاومت در برابر پاره شدن و درجه روشنی خمیرکاغذهای پالایش شده کمتر از خمیرکاغذهای پالایش نشده بود. مایع پخت سیاه این فرآیند می‎تواند به عنوان کود برای تولید فرآورده های کشاورزی استفاده شود.
    کلیدواژگان: خمیرکاغذسازی سازگار با محیط‎زیست، هیدروکسید پتاسیم، خواص مکانیکی، درجه روشنی
  • سید صفدر حسینی، محمد قربانی ‎، محمد ترشیزی صفحه 11
    مطالعه حاضر با هدف انتخاب یک سیاست کلان اقتصادی برای جلوگیری از فرسایش خاک در ایران انجام شد. این پژوهش برای انتخاب سیاست مناسب تنها به آثار زیست‎محیطی سیاست‎ها اکتفاء نکرده و در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی به اندازه گیری آثار سیاست های مورد بررسی بر برخی شاخص های مهم اقتصادی همچون تولید کل واقعی پرداخته است. نتایج حاکی از تاثیر بسیار مطلوب تر سیاست مالیات بر محصولات زراعی در زمین های شیب‎دار در مقایسه با سیاست یارانه به تولید محصولات زراعی در زمین های غیرشیب دار، از هر دو بعد زیست‎محیطی و اقتصادی است. در پایان، به عنوان راهکاری برای سیاست گذاری بیان شده است که اگر از مشکلات و موانع اجرایی همراه با هر یک از سیاست‎ها صرف نظر شود، به گمان بسیار سیاست مالیات بر محصولات زراعی بالادست سیاست قابل پیشنهاد برای فائق آمدن بر مساله فرسایش خاک در زمین‎های شیبدار تحت کشت محصولات دیم کشورخواهد بود.
    کلیدواژگان: سیاست‎های مالیاتی، فرسایش خاک، زمین‎های شیبدار و غیر شیبدار
  • نادیا شریف‎زاده، بیتا آیتی، حسین گنجی دوست صفحه 29
    تعیین غلظت آلاینده های هوای محیط پیش از ساخت و راه اندازی پروژه ها که از نیازهای رعایت استاندارد و حفظ محیط‎زیست می باشد، شرکت ها را موظف نموده تا با طراحی نرم افزارهای مهندسی حدود غلظت را برآورد نمایند. در هنگام طراحی پروژه ها، باید مواد آلاینده مورد مطالعه قرار گرفته و خروجی از تجهیزات اندازه گیری شوند. از آن‎جا که بعضی از آلاینده ها سبک تر و برخی سنگین تر از هوا می باشند، روش‎های مدل‎سازی آن‎ها با یکدیگر متفاوت می باشد. مدل‎های خروج مواد سمی عموما برای محاسبه اثرات مواد بر روی محیط‎زیست به کارمی روند و بهترین مدل، آن است که قبل از وقوع حادثه خروج مواد را مدل نماید. در این تحقیق، نتایج حاصل از مدل‎سازی غلظت آلاینده های H2S و SO2 در سطح زمین توسط سه نرم افزار Cirrus، PHAST و Shell Fred با نرم افزار طراحی شده مقایسه می‎گردد. این نرم افزارها بر اساس مدل گوسین بوده و فرض بر خروج آلاینده ها از منبع نقطه ای می باشد. در این مدل‎ها فرضیاتی جهت ساده سازی انجام شده که بطور مستدل در پیش بینی نتایج تجربی برای منابع نقطه ای تکی و بالاتر از سطح زمین موفقیت آمیز می باشند. طبق نتایج حاصل، نرم افزار جدید مشابه Cirrus بوده و در پایداری D قابل جایگزینی می باشد.
  • طیبه زارع زاده مهریزی، کورس خوشبخت*، عبدالمجید مهدوی دامغانی، جعفر کامبوزیا صفحه 43

    بی توجهی به اصول توسعه پایدار طی سال های گذشته موجب آسیب به جنگل های حرا شده است که عمدتا ناشی از پروژه های عمرانی در مناطق جنوبی کشور است. در مقاله حاضر، اثرات کاهش جریانات جذر و مدی بر ساختار رویشی جنگل های حرا در پارک ملی- ساحلی نای بند مورد مطالعه قرار گرفت که طی آن، با استفاده از روش ترانسکت خطی، ساختار گیاهی درختان پارک ملی- ساحلی نای بند با منطقه حفاظت شده‎ مند مقایسه و میزان تخریب در این ناحیه مورد بررسی قرار گرفت. در هر ترانسکت، از قطعات نمونه یک آری به عنوان واحد اندازه گیری به صورت تصادفی- سیستماتیک برای ثبت پارامترهای رویشی درختان و از میکروپلات های یک متر مربعی برای تعیین آماره های نهال و ریشه های هوایی استفاده شد. 5 ایستگاه انتخاب شد که 4 ایستگاه آن در مطقه نای بند و ایستگاه شاهد در مند قرار داشت. نتایج نشان داد که احداث جاده در منطقه حفاظت شده نای بند موجب کاهش جریانات آبی در بعضی از نقاط شده و عامل اصلی تخریب این اکوسیستم است. تعداد درختان خشک شده افزایش و درصد پوشش کانوپی، تعداد ریشه هوایی و تعداد نهال در منطقه مورد مطالعه کاهش نشان داد، به طوری که تراکم درختان حرا در دو ایستگاه 1 و 4 به ترتیب 60 و 34% کاهش و پوشش کانوپی این دو ایستگاه به ترتیب 40 و 51% کاهش داشت که چنین روندی در هیچ نقطه از ایستگاه 1 نهالی مشاهده نشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد تقویت جریانات جذر و مدی در این منطقه، یکی از مهم ترین راهکارها برای بهبود پوشش گیاهی جنگل های حرا در منطقه نای بند است.

    کلیدواژگان: حرا، پوشش کانوپی، ریشه هوایی، توسعه پایدار
  • احسان جمشیدی، امیر قلاوند، فاطمه سفیدکن، ابراهیم محمدی گل تپه صفحه 59
    هدف از این مطالعه مقایسه اثرات مثبت سیستم های مختلف تغذیه و قارچ شبه مایکوریزای Piriformospora indica بر عملکرد دانه و برداشت عناصر در گیاه و دانه رازیانه، آزمایشی مزرعه ای در سال 1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه تهران اجرا شد. طرح شامل دو فاکتور A و B بود. فاکتور A شامل 5 سطح: تامین 100 % نیتروژن مورد نیاز گیاه از کود گاوی، تامین 50 % نیتروژن مورد نیاز گیاه از کود گاوی + تامین 50 % مابقی از کمپوست قارچ، تامین 100 % نیتروژن مورد نیاز گیاه از کمپوست قارچ، 100 % نیتروژن مورد نیاز گیاه از کود شیمیایی اوره و تیمار شاهد. فاکتور B در دو سطح شامل تلقیح با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا و عدم تلقیح. نتایج نشان داد که سیستم های مختلف تغذیه بر عملکرد دانه، وزن خشک، شاخص برداشت، میزان نیتروژن گیاه و دانه معنی‎دار شد، هم‎چنین نتایج نشان داد که قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر تمامی صفات اندازه گیری شده بجز درصد پتاسیم گیاه و دانه معنی دار گردید، در حالی‎که اثر متقابل سیستم تغذی های قارچ بر هیچ یک از صفات اندازه گیری شده بجز شاخص برداشت معنی دار نبود. نتایج بیانگر آن است که بیشترین و کمترین عملکرد دانه از تیمار تغذیه با کود شیمیایی نیتروژن + تلفیح با قارچ و تیمار عدم کوددهی + عدم تلقیح با قارچ بترتیب به میزان 1559 و 632 کیلوگرم در هکتار بدست آمد.
    کلیدواژگان: رازیانه، مواد آلی، قارچ شبه مایکوریزا Piriformospora indica، نیتروژن، فسفر و عملکرد دانه
  • مهدی خسروی، محمود صبوحی صفحه 73
    این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان در شهرستانهای رستم و ممسنی (واقع در استان فارس) و میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این درختان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط می پردازد. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده شد و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، شاخص های مدل برآورد گردید. نتایج نشان داد که 5/78 درصد افراد نمونه، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت از این درختان می باشند. متوسط تمایل به پرداخت هر خانواده برای ارزش حفاظتی درختان گز، 5540 ریال در ماه بدست آمد. ارزش حفاظتی سالانه این درختان در شهرستانهای رستم و ممسنی 165 میلیون ریال برآورد شد. این ارزش برای سیاستگزاران و تصمیم-گیران توجیهی قابل قبول جهت حمایت های بیشتر از کیفیت و کمیت درختان گز بدست می دهد.
    کلیدواژگان: روش ارزشگذاری مشروط، تمایل به پرداخت، درختان گز، مدل لاجیت
  • امید بهمنی، مریم برنجی صفحه 83
    با افزایش روند شهرنشینی، محیط‎های طبیعی اطراف شهرها دستخوش تغییرات فراوان شده، ماهیت طبیعی خود را از دست می‎دهند. این فضاهای طبیعی از سویی تحت تاثیر شهرها و از سویی دیگر با استفاده بی‎رویه شهرنشینان برای تفریح و تفرج، بتدریج در معرض تغییر و نابودی قرار می‎گیرند. هدف از این تحقیق حفاظت از محیط‎های طبیعی مجاور با شهرها است به گونه‎ای که علاوه بر محدود کردن گسترش شهر، سبب ایجاد تفرجگاه های طبیعی در حاشیه شهرها شده و با کم‎ترین میزان دخالت در محیط‎های طبیعی، این امکان برای شهرنشینان فراهم شده تا از آرامش و زیبایی طبیعت بهره ببرند. از مهم‎ترین مناطق طبیعی مجاور با شهر تهران می‎توان به ارتفاعات البرز در شمال شهر تهران اشاره کرد. این ارتفاعات تامین کننده خدمات زیست‎محیطی و تفرجی فراوانی برای شهر تهران هستند. منطقه 1 نیز از جمله مناطق شمالی شهر تهران است که پتانسیل فراوانی برای ایجاد سایت‎های تفرجی دارد. در این تحقیق ارتفاعات بین دره دارآباد و پارک جمشیدیه به عنوان منطقه‎ای طبیعی در مجاورت با شهر تهران که در معرض گسترش و نفوذ شهر نیز قرار داشته، به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. سپس با استفاده از نقشه، عکس‎های هوایی و بازدیدهای میدانی، دو مسیر برای پیاده‎روی و کوهنوردی مورد شناسایی قرارگرفته است که با استفاده از مطالعات محیطی همچون توپوگرافی، پوشش گیاهی، منابع آب، فرسایش خاک و دید منظر چهار ایستگاه در مسیر کوهنوردی پیشنهاد و طراحی شده است.
    کلیدواژگان: گردشگری طبیعی، مسیر سبز، کوهنوردی، مدیریت شهری
  • یوسفعلی احمدی ممقانی، نعمت الله خراسانی، خلیل طالبی جهرمی، سید حسین هاشمی، فاطمه بهادری خسروشاهی صفحه 107
    وجود مواد شیمیایی آلی در منابع آب سطحی علاوه بر تاثیر نامطلوب بر مصرف کنندگان این آب ها، باعث کاهش مطلوبیت زیستگاه برای آبزیان و حتی نابودی آنها می شود. تعیین غلظت باقی مانده دیازینون در رودخانه تجن با هدف بررسی تاثیرپذیری غلظت این آلاینده از فعالیت های کشاورزی اطراف رودخانه، با نمونه برداری از اردیبهشت ماه شروع و با گام زمانی سه هفته ای تا ماه مهر ادامه یافت. پس از نمونه برداری و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، غلظت دیازینون موجود در نمونه های آب توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه گیری شد. حداکثر غلظت دیازینون به مقدار 47 میکروگرم بر لیتر در خرداد ماه و در ایستگاه سوم اندازه گیری شد. بررسی نتایج نشان داد که غلظت دیازینون در رودخانه تجن با شروع فعالیت های کشاورزی به خصوص شالیکاری های اطراف رودخانه افزایش می یابد و در تمام فصل تابستان با غلظت های متفاوتی بسته به زمان استفاده ظاهر می شود. با توجه به این که معیار توصیه شده توسط EPA برای آلاینده دیازینون جهت حفاظت از اکوسیستم رودخانه، میانگین غلظت یک ساعته 17/0 میکروگرم بر لیتر می باشد که نباید بیشتر از یک بار در هر سه سال (معیار سمیت حاد) تجاوز کند، می توان نتیجه گرفت که غلظت آلاینده دیازینون در رودخانه تجن تحت تاثیر فعالیت های کشاورزی افزایش یافته و اکوسیستم رودخانه را به مخاطره می اندازد.
    کلیدواژگان: آبزیان، آلاینده، اکوسیستم، سمیت، معیار
|
  • Seyed Majid Zabihzadeh, Mohammad Taghi Asadollahzade, Maryam Ahmadi, Hossein Kermanian Page 1
    The objective of this study is to develop a new process for the production of pulp using the wheat straw. Environmentally-friendly wheat straw pulp with potassium hydroxide was prepared، and their mechanical and optical properties were studied. Pulping tests were carried out varying active alkali (16، 18 and 20 wt %) and cooking time (60 and 90 min). Liquor-to-solid ratio، time to reach the maximum temperature and the cooking temperature were kept constant. The increase in active alkali significantly reduced the yield and kappa number of the pulp. Chemical pulps of 48. 71–53. 73% yield produced from the KOH pulping process exhibited acceptable papermaking properties comparable to those of soda pulp. Refining the pulps increased the tensile index، breaking length، and burst index of the handsheets. The tear index and brightness were lower for refined pulp compared with the unrefined one. The black liquor of this process can be utilized as a fertilizer for agricultural production.
  • Safdar Hosseini, Mohammad Ghorbani, Mohammad Torshizi Page 11
    The present study was undertaken with a view to choosing a macroeconomic policy for preventing soil erosion in Iran. In choosing the appropriate policy، this study not only calculated the environmental impacts of various policies، but also it analyzed their impacts on some important economic indices such as total real production، in a General Equilibrium framework. Results show that both the economic and environmental impacts of an Upland Food Production Tax are very favorable in comparison with a Lowland Food Production Subsidy. Finally، as a policy recommendation، it is suggested that regardless of any practical problems associated with either of the policies، the Upland Food Production Tax is potentially the appropriate policy to overcome the soil erosion of upland areas which are under cultivation by rain-fed crops.
  • Nadia Sharifzadeh, Bita Ayati, Hossein Ganjidoust Page 29
    Companies need to design engineering software to obtain emission limits before construction and commissioning the plants to control air pollutants. During the design of plants، all emissions should be studied and measured. Since some emissions are lighter or higher than air، there are different methods for their modeling. These models are used for reviewing the effect of gases on the environment and the best model is the one that can design an accident before dispersion. In this research three software packages، namely PHAST، CIRRUS and SHELL FRED، were compared with a newly-created software for measuring the ground level concentration of H2S and SO2. The software packages were based on the Gaussian model for point sources. In these models، for simplicity، some assumptions were made based on one point source above the ground. According to the results، the new software was similar to CIRRUS in D stability of the air that can be used instead.
  • Tayyebeh Zare-Zadeh Mehrizi Page 43

    Ignorance to the principals of sustainable development has affected mangrove forests due to development projects. In order to study the effects of reduction in tidal flooding on vegetative structure of mangrove forests in Nayband coastal national park، a survey was conducted using linear transect method. By comparing the structure of mangroves in the Nayband area with Mound protected area the amount of destruction in this area was studied. Linear transact was used to determine the structure of the mangrove forests in this area. 5 Stations were considered. From that four stations were located in Nayband national park and the last one was situated in Mound protected area as control. A quadrate sample plot with 100 m2 in each transect has been used as the measuring unit with random–systematic distribution. In each plot، the height and steed diameter of trees as well as the height and diameter of crowns were measured. Furthermore، 1 m2 micro plots were used to measure the quantity and height of aerial roots as well as number of seedlings. Results showed that the road construction in this protected area resulting in decrease of water streams in some parts which are the main factor for destruction of this worthy ecosystem. Increase of the number of dried trees، reduction of canopy and the number of aerial roots are main evidences to prove these claim. The green density of mangroves was reduced to 60 and 40 % in the stations 1 and 4 respectively. The canopy in these stations was 40 and 52% respectively; that makes a spare canopy of mangroves forests. There was no seedling in station 1. Therefore، more efforts are need to improve the mangrove vegetation in these stations with strengthening of tidal fluctuations.

  • Ehsan Jamshidi, Amir Ghalavand, Fatemeh Sephidkon, Ebrahim Mohamadi Goltaph Page 59
    The aims of our study were to compare the effectiveness of different nutrition systems and fungi Piriformospora indica on yield and the concentration of elements in shoot and grain of fennel (Foeniculum Valgare Mill). A field study was conducted in 2009 in the Tehran region and the type of design was a randomized complete block with a factorial arrangement and three replications. Five levels of manure (without organic manure، 100% cattle manure، 100% spent mushroom compost and 50% cattle manure with 50% spent mushroom compost and 100% N) along with two levels of inoculation and not-inoculation of the plant with Piriformospora indica. Results showed that different nutrition systems impacted significantly on yield، dry matter، harvest index and nitrogen concentration of plant and grain. The result also showed that fungi significantly affected all of the measured traits except for the potassium concentration of plant and grain. Also، the interaction effects of fungi ´ nutrition systems was not significant in all measured traits except the harvest index. The result showed that the highest (1559 kg/ha) and the least (632 kg/ha) grain yield was produced in chemical systems Piriformospora indica and fertilization systems respectively.
  • Mehdi Khosravi, Mahmoud Sabuhi Page 73
    This research considers the determination of the preservation value of Gaz trees on the banks of Fahliyan River located in Rostam and Mamasani region and measures individuals willingness to pay (WTP) for the preservation of these trees using a contingent valuation method. A Logit model was used for measuring individuals WTP and the model indicators were estimated through maximum likelihood (ML). The results showed that 78.50/0 of individuals were willing to pay for preservation of these trees. The average amount of WTP for the annual preservation value of Gaz trees were calculated at 5540 Rials per month for each household. The annual preservation value was estimated 1650 million RLs. This value is an acceptable justification for politicians and decision makers to show more support to the quality and quantity of Gaz trees.
  • Omid Bahmani, Maryam Berenji Page 83
    With urbanism and city development، the natural environments around cities change and lose their natural character. These natural landscapes، affected by city development and overuse for recreational purposes، gradually become destroyed. The main objective of this research is to preserve the natural landscapes near large cities، both to limit the city boundary and to create ecotourism sites with less interference in nature and creating the potential for people to enjoy and relax from these beautiful natural scenes. The Alborz hills are one of the natural resources in the north of Tehran. These highlands can provide many environmental and recreational services. District one of Tehran municipality is one of the northern areas of Tehran which has a rich potential for tourism and ecotourism sites. In this research، the foothills between Darabad valley and Jamshidieh Park were selected as forming part of a natural zone near Tehran which is affected by city growth as a case study. Then by using maps، aerial photography، satellite images and field visits، two walking trails were defined and located on the map. Finally four sites (stations) along these trails proposed and designed based on environmental studies such as topography، vegetation cover، water resources، erosion and landscape analysis.
  • Yosefali Ahmadi-Mamaqani, Nematollah Khorasani, Khalil Talebi-Jahromi, Seyed Hossein Hashemi, Fatemeh Bahadori-Khosroshahi Page 107
    The presence of organic chemical materials in surface water resources، besides having adverse effects on the consumer، reduces the desirability of aquatic fauna and even results in their complete annihilation. Determination of Diazinon residues in the Tajan River (TR) was traced in order to investigate the level of concentration of this pollutant from the agricultural activities around the river. This was accomplished by taking samples in 2008، starting in April at three-week intervals and continued up to October. After each sampling، the existing Diazinon concentration was determined in the laboratory using a high performance liquid chromatography (HPLC) instrument. The largest Diazinon concentration was 47 micrograms per liter found in June and at the third sampling station. Analysis of the results confirmed that the Diazinon concentration of Tajan River increases with the beginning agricultural activities in specific fields covered with rice. This Diazinon concentration appeared throughout summer at different concentrations. According to the criteria recommended by EPA for Diazinon pollutants to protect the river ecosystem، with a one-hour average concentration of 0. 17 µg/lit which is not exceeded more than once every three years (acute toxicity criteria)، it can be concluded that Diazinon concentration in the Tajan river affected agricultural activities and increased the risk to the river ecosystem.