فهرست مطالب

پژوهش و توسعه فناوری - پیاپی 4 (1390)
 • پیاپی 4 (1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شعبان الهی، نادیا کلانتری، علی شایان صفحه 1
  امروزه فناوری اطلاعات برای سازمان ها اهمیت حیاتی دارد و روش های گوناگونی برای اجرای موفقیت آمیز آن به کار می رود. زمانی که مهارت های مورد نیاز در سازمان و یا در داخل کشور در دسترس نباشد، با استفاده از برونسپاری می توان به خدمات تخصصی مورد نظر دسترسی پیدا کرد که این برونسپاری می تواند به سه شکل: درون مرزی-برون شرکتی، برون مرزی-برون شرکتی و برون مرزی-درون شرکتی انجام شود. علاوه بر مزایای برونسپاری فناوری اطلاعات، نباید ریسک های آن را از نظر دور نگه داشت. هدف این مقاله، شناسایی ریسک های موجود در انواع سه گانه برونسپاری فناوری اطلاعات در شرکت های فناوری اطلاعات ایران و تعیین میزان اهمیت این ریسک ها از نظر شرکت های مذکور است. نتایج این تحقیق، بیانگر اهمیت متفاوت ریسک ها در هر یک از انواع برونسپاری در شرکت های فناوری اطلاعات کشور می باشد که در واقع فاز اول مدیریت ریسک(تخمین ریسک) را پوشش می دهد و می تواند یاریگر مدیران جهت اتخاذ تصمیمات مناسب برای مدیریت این ریسک ها باشد.
  کلیدواژگان: ریسک، برونسپاری درون مرزی، برون شرکتی، برونسپاری برون مرزی، برون شرکتی، برونسپاری برون مرزی، درون شرکتی، فناوری اطلاعات
 • دکتراحمد لطیفیان صفحه 30
  هدف این مقاله بررسی اثربخشی و رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات بر اساس مولفه های مقیاس سروکوآل و مدل معادلات ساختاری در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. روش تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که روایی پرسشنامه مورد تایید صاحب نظران قرار گرفت وپایایی آن با استفاده ازروش ضریب آلفای کرانباخ 92/. محاسبه گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آماری آزمون تی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های عمده تحقیق نشان داد بعد تضمین بیشترین رابطه را با کیفیت خدمات و بعد ملموسات کمترین رابطه را با کیفیت خدمات دارد. در خاتمه، در رابطه با جنبه هایی از کیفیت خدمات کتابخانه که به بهبود نیاز دارند، پیشنهادهایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ابعادکیفیت خدمات، مقیاس سروکوآل، کتابخانه مرکزی، معادلات ساختاری
 • نادر مهرگان، محمدرضا دهقانپور صفحه 59
  این مقاله فرآیند تاثیر اصلی ترین متغیرهای غیرقیمتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر را در ایران طی دوره 86-1360 و با استفاده از مدل های با وقفه توزیع شده بررسی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد هر دو متغیر دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر صادرات صنایع با فناوری برتر هستند اما فرآیند تاثیرگذاری آنها متفاوت می باشد و R&D در دوره کمتری و با کشش بیشتری نسبت به FDI، بر صادرات فناوری برتر اثر می گذارد.
  کلیدواژگان: صادرات صنایع با فناوری برتر، R&D، FDI، مدل های با وقفه توزیع شده
 • یعقوب مهارتی، شمس الدین ناظمی صفحه 80
  با اینکه محققین زیادی در خصوص کارآفرینی مطالعات زیادی انجام داده اند، مطالب بسیاری درمورد آن در ایران نمی توان یافت. این تحقیق به منظور بررسی عوامل موفقیت کارآفرینان طراحی شده است و به کارکرد های سازمانی آنان اشاره دارد. به منظور رسیدن به این هدف، طرح تحقیق کمی بوده و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده وپاسخگویان از بین صنایع کوچک استان خراسان رضوی واز فهرستی استخراج شده اند که سازمان صنایع کوچک ایران در اختیار قرار داده است. براساس طرح نمونه گیری تصادفی 123 کارآفرین به عنوان نمونه انتخاب ودر مجموع تعداد 58 پرسشنامه قابل استفاده برای تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد رابطه مثبت، معنی دار و خطی بین کارکردهای سازمانی کارآفرینان و موفقیت آنان وجود دارد وضمن تایید تحقیقات قبلی در این خصوص لزوم توجه به این عوامل را در کنار ویژگی های شخصیتی کارآفرینان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارکردهای سازمانی، موفقیت، صنایع کوچک
 • نسرین قهرمانی، محمد علی نادی صفحه 111
  این پژوهش با هدف مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین مولفه های صلاحیت و قابلیت تامین کننده با ارزش خریدن، رضایت خریدار، هزینه جایگزینی، اعتماد به علامت تجاری، وفاداری به علامت تجاری، کیفیت ارتباط، تعهد به رابطه و انجام معامله در بین خریداران محصولات شرکت بین المللی ارگ طلایی (تولید بذر) به اجرا در آمده است. روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری را 247 نفر کارکنان شرکت های خریدار برند ارگ طلایی، از 7 کشور (آسیا و اروپا) – یونان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ایران، امارات و عراق- تشکیل می دهند که به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در راستای گردآوری داده های پژوهش از 9 پرسشنامه: 1- صلاحیت و قابلیت تامین کننده؛ 2- ارزش خریدن؛ 3- رضایت خریدار؛ 4- هزینه جایگزینی؛ 5- اعتماد به علامت تجاری؛ 6- وفاداری به علامت تجاری؛ 7- کیفیت ارتباط؛ 8- تعهد به رابطه؛ 9- انجام معامله، در قالب 55 گویه، استفاده گردید که نسخه اصلی آن ها اولین بار توسط هان و سانگ (2008) در «کره» اجرا شده است. برای برآورد پایایی پرسشنامه های مذکور، از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین صلاحیت تامین کننده و مولفه های ارزش خریدن، رضایت خریدار، وفاداری و اعتماد به علامت تجاری، کیفیت ارتباط، تعهد به رابطه و انجام معامله (به استثنای هزینه جایگزینی) همبستگی معناداری (01/0< P) وجود دارد. علاوه بر این، نتایج T سوبل گویای آن بود که، صلاحیت و قابلیت تامین کننده به طور مستقیم بر ارزش خریدن و رضایت خریدار اثر می گذارد و در مقابل ارزش خریدن و رضایت خریدار بر تعهد به رابطه، وفاداری و اعتماد به علامت تجاری تاثیر می گذارند.
  کلیدواژگان: صلاحیت و قابلیت تامین کننده، ارزش خریدن، وفاداری به علامت تجاری، اعتماد به علامت تجاری
 • فاطمه نوروزی قره تکان، محمد علی محمدی، مریم حسن نژاد، سحر سلطانی صفحه 139
  ارتباطات سازمانی، همواره از مباحث عمده و مورد توجه در سازمان ها بوده است. با ظهور فناوری های اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگرفی در این حوزه در سازمان ها به وجود آمد. این مقاله، مبتنی است بر یک تحقیق میدانی در زمینه بررسی تاثیر سیستم های اتوماسیون اداری بر برخی شاخص های بهره وری سازمانی. به این منظور دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان واحد نمونه انتخاب شده، و جامعه آماری، متشکل از حدود 300 کارمند سازمان مرکزی این دانشگاه بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و نیز روش کوکران، حدود 60 کارمند به عنوان نمونه برگزیده شدند. در ادامه برای بررسی هدف مطالعه، پرسشنامه ای حاوی معیارهای مختلف بهره وری سازمان تهیه شد و پاسخ دهندگان، تاثیر اتوماسیون اداری را بر هر یک از معیارها ارزیابی نمودند، سپس با استفاده از نظرات اعضای نمونه و نیز با استفاده از روش آنتروپی، هر یک از معیارهای فوق براساس میزان تاثیرپذیری شان از سیستم اتوماسیون اداری اولویت بندی شده اند. در مجموع از نتایج به دست آمده مشخص شد، به اعتقاد اعضای نمونه مطالعه حاضر، سیستم اتوماسیون بیشترین تاثیر را بر شاخص بهره وری توانایی سازمان در به روز نمودن روش های اجرایی و مدیریتی داشته و شاخص بهره وری بهبود دقت و نیز سهولت پیگیری نامه ها کمترین تاثیر را از این نوع سیستم می پذیرد. در پایان با توجه به اولویت های مشخص شده در مطالعه می-توان برنامه ریزی های آتی در زمینه اجرای سیستم اتوماسیون و چگونگی تاثیر آن بر شاخص های بهره وری مطرح شده را به صورت کارا مدیریت نمود. از این رو مسئولین سازمان به منظور بهبود شاخص های بهره وری که در رتبه های پایین تر هستند، باید بر اجرای اقداماتی مقتضی متمرکز گشته و سعی در بهبود این شاخص ها و ارتقای آن ها به سطوح بالاتر نمایند.
  کلیدواژگان: سیستم اتوماسیون اداری، بهره وری، دانشگاه فردوسی مشهد، روش آنتروپی
 • بهنام امیری، حامد شکوری، محمد موسی خوانی، میثم شاوردی صفحه 155
  ارائه سرویس های مناسب به مشتریان همواره یکی از موارد مهم در بانک ها بوده است. از سویی شناسایی زمان مناسب برای ارائه این سرویس ها نیز توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. شناسایی زمان مناسب ارائه پیشنهادها هم از نظر اثر بخشی پیشنهادها، (پذیرش مشتریان) و هم از نظر کارایی (صرف مناسب منابع) برای طراحان حائز اهمیت بوده است. در این مقاله سعی شده با استفاده از داده های مربوط به تراکنش های مالی مشتریان، زمان مناسب جهت پیشنهاد سرویس های مورد علاقه مشتری شناسایی گردد. بر این اساس در این تحقیق نتایج حاصل از پیش بینی روند آتی تراکنش های مشتری(روند مثبت، منفی یا تغییر الگوی رفتاری) با بیان از شبکه های عصبی پرسپترون، در شناسایی زمان مناسب جهت پیشنهاد سرویس های مورد علاقه بیان شده است. این سرویس ها بر اساس علایق مشتری و نتایج حاصل از پیش بینی الگوی رفتاری شناسایی گردیده است.
  کلیدواژگان: بانکداری، سیستم های پیشنهاد دهنده، الگوی رفتاری مشتری، شبکه عصبی پرسپترون
|
 • Ahmad Latifian Page 30
  This article aimed to study the efficiency and relationship between service quality dimensions of central library in Ferdowsi University by using Servqual Scale and Structural Equation Modeling. The method of this research is descriptive-survey. The statistical population includes all complementary education level students (postgraduate & Ph.D students). The random- classify sample method is used in this research. The validity of questionnaire approved by experts and the reliability of the questionnaire is %92 and it was calculated through Cronbach's Coefficient method. The findings of the present study shows that, there is a strong relationship between assurance dimension and service quality and little relationship between tangibles dimension and service quality.
 • Nader Mehregan, Mohammad Reza Dehghanpour Page 59
  This paper studies the effect of main non-price factors such as R&D and FDI on the export of high tech industries in Iran from 1981 to 2007 by the use of Panel Data Model. The Results show that these two variables have a significant impact on export of high tech industries. In comparison with FDI, R & D affects the export of high tech industries with more strength in a shorter period.
 • Yaghoob Maharati, Shamsodin Nazemi Page 80
  Scholars and practitioners continuously report significance of research on entrepreneurship in Fluent performance of small industries. Even so, little has been established in the literature on entrepreneur studies in the Iranian context. To fulfill the aim of the research, a quantitative research design with self- administered questionnaire was employed. The respondents were selected from the directory of small industries provided by Iran Small Industries & Industrial Parks Organization (ISIPO). Based on the probability sampling design, 123 entrepreneurs were selected across Khorasan Razavi Province to participate in the study. The mail survey yielded 58 complete responses, which were included in the final analysis. For analyzing data, the regression method was used. The results of the analysis revealed that the relationship between organizational functions and entrepreneurs’ success was found to be significant, positive, and linear. This study supports previous research findings that organizational functions of entrepreneurs must be taken into account besides the personal qualities.
 • Nasrin Ghahremani, Mohammad Ali Nadi Page 111
  This study has been conducted on structural equation modeling between the supplier competence with purchasing value, buyer satisfaction, switching cost, brand trust, brand loyalty, relationship quality, relationship commitment and transaction performance, in the buyers of Arge Talaei International Company's Products (Seed Production). The statistical samples of this study are the the staff of companies that buy Arge Talaei products from 7 countries (Asia and Europe), Greece, Turkey, Kazakh, Kyrgyzstan, Iran, Iraq, Emirates from which 247 were selected randomly. In order to collect the data, nine types of questionnaires containing 55 items were employed: 1- supplier competence, 2- purchasing value, 3- buyer satisfaction, 4- switching cost, 5- brand trust, 6- brand loyalty, 7- relationship quality, 8- relationship commitment, 9- transaction performance. All of these questionnaires were originally administrated in Korea by Han and Sung in 2008. For estimating reliability, Cronbach's Alpha Tests were used. The results revealed that there is a significant relationship (p< 0/01) between supplier competence, purchasing value, buyer satisfaction, brand trust and loyalty, relationship quality, relationship commitment and transaction performance (except switching cost). Furthermore, the results of Sobel T pointed out that supplier competence, directly affects purchasing value and buyer satisfaction, and purchasing value and customer satisfaction indirectly affects commitment, brand trust and loyalty.
 • Fatemeh Nowrouzian Gharahtakan, Mohammad Ali Mohammadi, Maryam Hasannejad, Sahar Soltani Page 139
  Organizational communications are always considered a major issue in organizations. With the appearance of information and communication technologies, remarkable changes in this area has been taken face in organizations. This paper is based on a research field about office automation systems to investigate the effects of some organizational productivity indices. Ferdowsi University of Mashhad was typically selected for this purpose. The actuarial study population consists of approximately 300 employees of the university central organization. By using simple random sampling and Cochrane method, about 60 samples were selected. In order to achieve the goals of the present study, questionnaires containing various organizational productivity criteria were taken and respondents evaluated the effects of office automation on any of these criteria. Then using the opinions of sample members and Entropy Method, each criterion was prioritized in terms of influencing level from office automation system. Overall, the results showed that the sample members believe, among productivity criteria, the greatest impact of automation system is on the organization's ability to update executive and managerial methods, and improvement in accuracy and easiness of letter follow-up have received the least influence. Finally according to the specified priorities in this study future planning in implementing automation system and the way they affect productivity indicators could be managed efficiently. In this regard, authorities have to improve low productivity indices and promote them to higher levels.
 • Behnam Amiri, Hammed Shakouri, Mohammad Moosakhani, Meysam Shaverdi Page 155
  Offering a suitable recommended service to a customer is one of the most important issues in banks. On the other side, recognizing the right time to recommend the right service is the focus of many researchers. Recognizing the right time to recommend the right service is of great importance to Planners because of two reasons: the efficiency of recommendations (customer acceptance) and efficiency (using the resources properly). In this research it has been tried to recognize the right time to recommend services that are interesting to customers with the use of data that has been gathered from customer's financial transactions. In this research, the results from predicting customer's future transactions (Positive trend, negative trend and change of behavioral patterns) which were predicted through perceptron neural network, were used for recognizing the right time to recommend services to customers. These services were chosen according to customer's interests and the results of predicting customer's behavioral patterns.