فهرست مطالب

 • Volume:21 Issue:73, 2012
 • تاریخ انتشار: 1390/11/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکتر احمد ایزدی، شهرزاد پاشایی پور صفحه 1
  زمینه و هدف
  امروزه استرس بخشی از زندگی است که دوری از آن اجتناب ناپذیر است و یکی از عوامل خطرساز در بیماری های قلبی بشمار می رود. هدف از مطالعه حاضر، تعیین بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر سطح استرس بیماران قلبی بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی تعداد60 بیمار قلبی بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. درگروه آزمایش، آموزش مدیریت استرس و در گروه کنترل مراقبت های معمول انجام گرفت. میزان استرس نمونه ها در قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه سنجیده شد و مورد مقایسه قرار گرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه دو قسمتی SCL-90(چک لیست علایم) و مشخصات جمعیت شناسی انجام شد. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار صوری و محتوا تائید شد. هم چنین پایایی آن با مقدار آزمون-آزمون مجدد 78/0سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس ویرایش16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در60 بیمار مورد بررسی در دو گروه آزمایش و کنترل، میانگین سنی گروه آزمایش 47 سال با انحراف معیار34/9 و میانگین سنی گروه کنترل1/47 سال با انحراف معیار96/10 بود، 3/53 درصد زن بودند و محل زندگی60 درصد آنها در تهران، سطح تحصیلات 7/26 درصد آنها در حد دبیرستان، 60 درصد مشغول به کار بودند، مدت بیماری3/33 درصد 6-4 سال بود و 7/86 درصد سابقه بستری داشتند. میانگین نمرات استرس در گروه آزمایش (قبل37±146و بعد6/19±95) و در گروه کنترل (قبل2/54 ±9/135 و بعد 41 ±132) بود و با استفاده از آزمایش تی مستقل اختلاف معنی داری بین میانگین های دو گروه بعد از آموزش دیده شد (000/0=P). سن و سابقه بستری در بیمارستان با سطح استرس بیماران ارتباط معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  برنامه های آموزشی مدیریت استرس می تواند باعث کاهش استرس در بیماران قلبی شود و در این میان پرستاران که در ارتباط نزدیک با اینگونه بیماران می باشند، می توانند نقش مهمی را در آموزش و حمایت ازآنان داشته باشند.
  کلیدواژگان: آموزش، بیماران قلبی، مدیریت استرس
 • دکتر فخرالملوک یاسایی، دکتر ژیلا حصار اشرفی صفحه 6
  زمینه و هدف
  بیماری دیابت در 5-3 درصد بارداری ها اتفاق می افتد و بعلت مورتالیتی و موربیدیتی زیاد پری ناتال بنظر می رسد غربالگری عمومی منطقی باشد. هرچه زودتر تشخیص داده شود سبب کاهش عوارض احتمالی پری ناتال مانند ماکروزومی جنین، ضربات زایمانی، مرگ جنینی، هیپوگلیسمی و هیپربیلیروبینمی نوزادی می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی آزمایش غربالگری برای دیابت بارداری در زنان باردار بدون عامل خطر مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی می باشد.
  مواد وروش ها
  یک مطالعه غربالگری بر روی207 زن باردار که به درمانگاه مامایی بیمارستان طالقانی مراجعه کردند انجام شد. به همه زنان باردار 28-24 هفته، 50 گرم گلوکز بدون در نظر گرفتن زمان وعده غذایی قبلی داده شد. بعد از یک ساعت قند خون آنها چک شد (GCT). در صورتیکه قند خون بیشتر از mg/dl140 بود توصیه شد که آزمایش تحمل گلوکز سه ساعته انجام شود (GTT). تشخیص دیابت بارداری بر اساس معیار انجمن ملی دیابت گذاشته شد.
  یافته ها
  51 زن باردار قند خون بیشتر از mg/dl 140 بعد از خوردن 50 گرم گلوکز داشتند. لذا برای آنها آزمایش تحمل گلوکز سه ساعته (OGTT) انجام شد که 13 نفر آنها OGTT مثبت داشتند و 38 نفر آنها OGTT منفی داشتند. این شیوع دیابت بارداری 2/6درصد را بیان می کند. حساسیت GCT صد در صد و ویژگی آن51 درصد به دست آمد. ارزش پیشگویی مثبت 25 درصد و ارزش پیشگویی منفی صد در صد به دست آمد. دقت آزمایش 58 درصد بود. فاصله اطمینان 95 درصد (CI) برای حساسیت100 درصد و فاصله اطمینان 95 درصد (CI) برای ویژگی62/.-4/.بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که آزمایش تحمل گلوکز یک ساعته جهت غربالگری دیابت بارداری ارزشمند است.
  کلیدواژگان: دیابت بارداری، آزمایش تحمل قند خون سه ساعته، حاملگی
 • دکتر طاهره اشک تراب، رقیه اسماعیلی ذبیحی، همایون بنادرخشان، دکتر فرید زایری، سیما زهری انبوهی صفحه 11
  زمینه و هدف
  علی رغم در دسترس بودن دارو درمانی موثر برای پرفشاری خون فقط30 درصد افراد، فشارخون کنترل شده دارند. عدم پیگیری رژیم های درمانی امروزه به عنوان یک تشخیص پرستاری توسط انجمن ملی پرستاران آمریکا پذیرفته شده است. هدف این پژوهش تعیین همبستگی بین خودپنداره بر اساس «الگوی سازگاری روی» با پیگیری درمانی در بیماران سرپایی مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه درسال1388می باشد.
  مواد وروش ها
  در این پژوهش توصیفی-همبستگی، 120 بیمار سرپایی مبتلا به پر فشاری خون مراجعه کننده به درمانگاه های قلب شهر ارومیه با نمونه گیری سهمیه ایی در دردسترس و مبتنی بر هدف انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمعیت شناسی و پرسشنامه مربوط به بیماری و «پرسشنامه خودپنداره بیماران قلبی بر اساس الگوی سازگاری روی»و «مقیاس پیگیری درمانی پر فشاری خون هیل- بن» جمع آوری گردید. اعتبار ابزار ها به روش اعتبار محتوا و پایایی ابزار ها به روش آلفای کرونباخ بررسی گردید. میزان آلفای کرونباخ «مقیاس پیگیری درمانی پر فشاری خون هیل-بن» 71/0، آلفای کرونباخ برای سوالات تهدید درک شده و چالش درک شده «پرسشنامه خودپنداره بیماران قلبی بر اساس الگوی سازگاری روی» به ترتیب87/0= α و90/0= α بدست آمدو پرسشنامه ها به روش مصاحبه تکمیل شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 16 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پیگیری رژیم های درمانی با تهدید درک شده کلی و تهدید درک شده در ابعاد مختلف خودپنداره رابطه معکوس و معنی دار داشت (001/0 >P). همچنین، پیگیری رژیم های درمانی با چالش درک شده کلی و چالش درک شده در ابعاد احساس بدنی، ثبات فردی، خود ایده آل (001/0 >P) با خود اخلاقی-معنوی (027/0=P) خودپنداره، همبستگی مستقیم و معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به همبستگی پیگیری رژیم های درمانی با تهدید و چالش درک شده برای ابعاد خودپندارهدر این پژوهش، پرستاران بایستی در پی مداخلاتی همچون مشاوره و آموزش باشند که افراد در مقابله با محرکات محیطی آنها را به عنوان چالشی برای خودپنداره درک نمایند، زیرا که درک تنش به عنوان چالش، فرد را به راه های حل مشکل هدایت می کند و وی را قادر می سازد محرک تنش زا را برطرف نماید و منجر به سازگاری یکپارچه می شود.
  کلیدواژگان: خودپنداره، الگوی سازگاری روی، پیگیری، پرفشاری خون
 • مژگان خادمی، دکتر فاطمه الحانی، مریم گلی کناری صفحه 17
  زمینه و هدف
  کار در شب مسائل پیچیده ای برای پرستاران ایجاد می نماید که می تواند کیفیت مراقبت، سلامت و امنیت پرستاران و مددجویان و قابلیت حفظ نیروی کار را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این مطالعه کشف ماهیت و ساختار تجارب پرستاران از شب کاری می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش به صورت پدیدار شناسی انجام شده است و اطلاعات از 9 پرستار شب کار بدست آمد. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف آغاز و تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. جمع آوری اطلاعات با مصاحبه عمیق و بدون ساختار انجام شد تجزیه و تحلیل داده ها با روش«کلایزی» انجام گردید. جهت تضمین استحکام، از تلفیق مکان، نمونه گیری با حداکثر تغییر پذیری، بررسی توسط شرکت کنندگان استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، تجارب شرکت کنندگان در سه خوشه اصلی «ماهیت متفاوت کار درشب»، «پیامدهای کار در شب» و «مقابله با کار در شب: تلاش برای طبیعی نمودن زندگی» حاصل شد.
  نتیجه گیری
  کار در شب می تواند تاثیر به سلامت پرستاران، امنیت بیماران و نظام بهداشتی و درمانی داشته باشد. مدیریت مناسب و برنامه ریزی دقیق شب کاری جهت کاهش پی آمدهای منفی و کمک به تطابق پرستاران ضروری است. بنابراین، توجه به نقش عمده خانواده و مدیران در تطابق پرستار مهم است.
  کلیدواژگان: شب کاری، پرستاری، سازگاری
 • میمنت حسینی، محبوبه داخته هارونی، دکتر فریده یغمایی، دکتر حمید علوی مجد صفحه 25
  زمینه و هدف
  جمعیت سالمندان در ایران در حال افزایش است، لذا توجه به نیازهای اجتماعی و ارتباطی سالمندان مهم است و می تواند اثرات مستقیمی بر سلامت و بهزیستی آنان داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان همبستگی حمایت اجتماعی و سلامت سالمندان درمناطق منتخب شهر تهران بود.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه توصیفی- همبستگی،180 نفر سالمند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه شامل: سه بخش اطلاعات جمعیت شناسی، حمایت اجتماعی و فرم کوتاه بررسی وضعیت سلامت36 (اس.اف.36) بود. تعیین اعتبار پرسشنامه حمایت اجتماعی با استفاده از روش شاخص اعتبار محتوا و صوری و پایایی ابزار با استفاده از روش همسانی درونی (91/0=α) و آزمون مجدد (88/0=г) تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین میانگین ابعاد سلامت عمومی متعلق به عملکرد اجتماعی (5/82 درصد) و کمترین میانگین آن متعلق به عملکرد جسمی (75/68 درصد) بود. به طور کلی اکثریت سالمندان (4/74 درصد) از وضعیت سلامت خوب و تنها 4/4 درصد آنها از وضعیت سلامت ضعیف برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان داد، که اکثریت نمونه ها از حمایت خوبی از طرف خانواده برخورداربودند. بعلاوه1/61 درصد از سالمندان از حمایت اجتماعی خوب و تنها 7/1 درصد آنها از حمایت اجتماعی ضعیفی برخوردار بودند. بطورکلی بین حمایت اجتماعی و سلامت عمومی همبستگی معنی داری وجود داشت و این همبستگی در بعد نشاط (397/0=г،000/0=p) از سایر ابعاد وضعیت سلامت بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که بهره گیری ازحمایت اجتماعی مثبت به سلامت و بهزیستی سالمندان منتهی می شود. با توجه به یافته های پژوهش، مراقبت دهندگان بهداشتی می توانند تعاملات اجتماعی را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: سالمندی، حمایت اجتماعی، سلامت
 • دکتر سرور پرویزی، دکتر فضل الله احمدی صفحه 31
  زمینه و هدف
  نوجوانی دوره ی گذار و تکامل از کودکی به بزرگسالی است و نوجوانان با رفتار های پر خطر روبرو هستند. هدف این پژوهش تبیین دیدگاه های نوجوانان در مورد آموزش و سلامت بوده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش کیفی و از نوع آنالیز محتوایی بوده و با استفاده از مصاحبه های باز نیمه ساختار یافته با پنجاه نوجوان که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند- تا رسیدن به اشباع داده ها انجام شده است. مکالمات ضبط و سپس کلمه به کلمه دست نویس شدند. مصاحبه ها، مرور، کدگذاری و طبقه بندی و طبقه ها نام گذاری شدند. در هر بار مرور، کد ها و طبقه های فرعی اطلاعات بدون ارتباط و کم ارتباط کنار گذاشته شدند.
  یافته ها
  سه طبقه ی اصلی همراه با دو زیر طبقه در هریک، نتیجه ی تحلیل داده ها بوده است. دشواری های مربوط به دانشگاه (مشکلات مربوط به آزمون ورودی دانشگاه، دانشگاه سراب آرزوها)، آموزش برای زندگی (لزوم آموزش دانش و رفتار بهداشتی، آموزش های فوق برنامه)، و مدرسه و رسالت های بزرگ (کشف رشد و استعدادهای نوجوانی، آموزش اولیاء خانه و مدرسه) طبقه ها و زیر طبقه های استخراج شده هستند
  نتیجه گیری
  کشف تفسیر نوجوانان از سلامت در شناخت آنان و در ساختن آینده های سالم مفید است. سیاستگزاران و مدیران مسئول آموزش بهداشت برای این گروه می باشند تا آنان بتوانند با شرایط زندگی واقعی روبرو شوند.
  کلیدواژگان: آموزش، مدرسه، نوجوان، سلامت، پژوهش کیفی
 • کژال حسامی، شهین سوادزاده، فرنگیس خسروی صفحه 38
  زمینه و هدف
  ابزار داخل رحمی (ای یودی) به طور وسیعی جهت پیشگیری از بارداری استفاده می شود. قطع یک روش پیشگیری قابل برگشت، یک عامل مهم زمینه ساز در بروز بارداری ناخواسته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی تداوم ای یودی و عوامل موثر بر خروج قبل از موعد آن در شهرستان سروآبادبین سال های 1387-1384 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سروآباد انجام شد. جمعیت مورد مطالعه تمام زنانی بودند که ای یودی را از سال 1384 تا خرداد ماه 1387 خارج کردند. روش جمع آوری، مصاحبه و استفاده از پرونده های موجود بود. اطلاعات مربوط به مشخصات فردی اجتماعی 524 مورد خروج ای یودی مدت استفاده و دلایل خارج کردن ان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آنالیز داده ها با اس پی اس اس 15 انجام شد.
  یافته ها
  یا فته ها نشان داد که در زمان ای یو دی گذاری، میانگین سن افراد مورد مطالعه 76/5±14/29 سال، میانگین تعداد فرزندان 33/1±08/2 مورد و میانگین مدت استفاده از ای یو دی 14/31±05/36 ماه بود. مدت زمان استفاده ازآی یودی توسط زنان در انتهای 1 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه، 1 سال، 3 سال، 5 سال و 7 سال، به ترتیب 7/92درصد، 87درصد، 2/79درصد، 6/71درصد، 3/65درصد، 5/43درصد، 8/20درصد و 8/11درصد بود. علل برداشتن ای یو دی غالبا به دلیل خونریزی، تمایل به بارداری و اتمام موعد آن و جابجائی بود. خونریزی شایعترین علت برداشتن ای یو دی (5/30 در صد) و در نتیجه خارج کردن آن بود. لذا میانگین مدت استفاده از ای یو دی در این گروه، به طور معنی داری کمتر از سایر گروه ها یافت شد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، میزان خروج زودتر ازموعد آی یو دی بالا بود و علت اصلی آن خونریزی بود. لذا بهتر است زمان کافی برای انجام مشاوره همچنین استفاده از دیگر انواع ای یو دی و سایر روش های پیشگیری ضروری است.
  کلیدواژگان: ابزار داخل رحمی (آی یو دی)، مدت استفاده، علل خروج
 • مقاله مروری
 • سید بتول حسن زاده ازغدی، دکتر معصومه سیمبر، مهدی کرمانی صفحه 44
  زمینه و هدف
  خشونت خانگی علیه زنان علاوه بر جنبه های حقوقی و اخلاقی، عواقب جسمی، روانی و اجتماعی متعددی دارد که می تواند سلامت زنان، خانواده و جامعه را به خطر اندازد. هدف از بررسی حاضر بررسی خشونت خانگی علیه زنان، مروری بر نظریه ها، میزان شیوع و عوامل موثر بر آن است.
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت مروری در قالب بررسی مقالات از بانک های اطلاعاتی Pub med، Google Scholar، Proquest، Elsevier، Springer برای منابع انگلیسی و بانک های اطلاعاتی Iran Medex، Magiran و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، برای منابع فارسی، همراه با مطالعات کتابخانه ای به تحلیل خشونت خانگی علیه زنان پرداخته است.
  یافته ها
  شیوع خشونت خانگی در جهان متفاوت است به طوری که میزان آن از 10 تا 69 درصد در کل زندگی و 1 تا 37 درصد در دوران حاملگی ذکر شده است. در ایران شیوع خشونت خانگی طبق پژوهش ملی در 28 استان کشور به طور متوسط 66 درصد عنوان شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته در بعضی شهر ها شیوع آن در دوران حاملگی نیز بالاست. عوامل موثر بر خشونت زنان شامل، ویژگی های فردی و خانوادگی، محیط و طبقه اجتمایی، قدرت مردان در بعد اقتصادی، میزان حمایت سازمان های پشتیبانی کننده از زن، نقش رسانه ها و حمایت قانون می باشد
  نتیجه گیری
  به طور کلی تا زمانی که تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم سراسر جهان به وجود نیاید زن نمی تواند بر جایگاه شایسته و بابسته خود تکیه زند و ادعای رفع تبعیض و بدنبال آن رفع خشونت علیه خود را داشته باشد.
  کلیدواژگان: خشونت خانگی، شیوع، عوامل موثر
|
 • Izadi.(Phd), Pashaei Poor, Sh (Phd) Page 1
  Background and aimToday, stress is a part of life that is unavoidable and is considered one of the risk factors in heart diseases. The aim of this study was to determine the effect of stress management training on stress levels of cardiac patients hospitalized in Imam Khomeini Hospital.Materials and methodsThis quasi experimental study was conducted on 60 cardiac patients hospitalized in Imam Khomeini hospital. The sample randomly was assigned in experimental and control groups. The experimental group received stress management training and the control group received usual care. Stress level was measured and compared before and after intervention. Data collected by using questionnaire include demographic profile and SCL 90 (Symptom Check List 90). Face validity and content validity questionnaire was confirmed. The reliability was evaluated. Test-retest 0.78 was confirmed. The resulted data were analyzed by SPSS software, version 16.FindingsThe results showed that the mean and standard deviation of the age in experimental group was 47±9/34. In control group was 47/1±10/96. Based on the results, 53/3% female, 60% in Tehran, 26/7% in high education level and 60% were working. Disease duration of 33/3% in 4-6 years and 86/7% had a history of hospitalization. Mean stress in the experimental group was (before= 146±37,after=95±19/6) and in the control was (before=135/9±54/2, after=132±41) respectively. T test showed that after intervention a significant statistical difference appears between two groups (P=0/000). Age and previous hospitalization were associated with stress levels significantly.ConclusionStress management programs can reduce stress in heart disease. The nurses, who are in close relationship with these patients, can have an important role in educating and supporting them.
 • Yasaei.(Phd), Hesar Ashrafi Zh Page 6
  Background and aimDiabetes mellitus affects 3-5% of all pregnancies, and because of high perinatal mortality and morbidity global screening appears logical. The aim of this study was to evaluate the screening test for gestational diabetes mellitus in pregnant women without risk factor in Taleghani Hospital, Tehran, Iran.Materials and methodsA screening study with sequential sampling is done on 207 pregnant women without risk factor who were recruited from the antenatal clinic at Taleghani Hospital. All women underwent a 50gm glucose challenge test between 24-28 weeks of gestation. After 1 hour, glucose test was checked. If the glucose test was more than140mg/dl, then the woman was asked to undergo a 100gm oral glucose tolerance test. The diagnosis of gestational diabetes mellitus was carried out according to the National Diabetes Data Group Criteria.FindingsThe results showed that a total of 51 females exhibited plasma glucose level R 140mg/dl following the 50gm glucose challenge test. Of the 51 women enrolled for the 100gm oral glucose tolerance test, 13 were diagnosed to have gestational diabetes mellitus (positive OGTT) and 38 were considered oral glucose tolerance test negative. This result showed a prevalence of gestational diabetes mellitus of 6.2%.ConclusionThe results of this study showed that glucose challenge test is a valuable test for screening of gestational diabetes in women without risk factor.
 • Ashktorab, T.(Phd), Esmaeili Zabihi, R.(Msn) Banaderakhshan, H. (Msn), Zayeri, F. (Phd), Zohari Anbuhi, S Page 11
  Background and aimAlthough drug treatment for hypertension is available, but just 30% hypertensive patients have controlled hypertension. Nowadays non adherence to recommended health regimen is accepted as a nursing diagnosis by American Nurses Association. The aim of this study was to determine correlation between self-concept (according to Roy Adaptation Model) and adherence to therapeutic health regimen in hypertensive outpatients who attended to one of hospitals affiliated to Uremia University of Medical Sciences and Health Services.Materials and methodsIn this descriptive-correlational study, 120 hypertensive outpatients, who had inclusion criteria, were selected by quota purposive sampling method. Data were collected by a demographic and disease related questionnaire, "Self-Concept Questionnaire in Heart Disease Patients based on (RAM)" and "Hill-Bone Compliance to High Blood Pressure Therapy Scale”. Validity and reliability of questionnaires were assessed with content validity and Cronbach's Alpha coefficient. Cronbach's alpha coefficients of "Hill-Bone Compliance to High Blood Pressure Therapy Scale" and threat and challenge perception of "Self-Concept Questionnaire in Heart Disease Patients based on (RAM) were calculated 0.71, 0.87, 0.90 respectively. The questionnaires were completed by interview and data were analyzed by SPSS 16.FindingsFindings showed that adherence to recommended health regimen had significant negative relationship to total threat perception with perception of threat of self-concept (P<0.001). Also, Adherence to recommended health regimen had a positive significant relationship with total challenge perception. Similarly, perception of challenge for body sensation, self consistency, self ideal (P<0.001) with self ethical-spiritual of self concept (P=0.027) had a positive significant correlation.ConclusionAccording to the correlation between adherence with threat or challenge perception for dimensions of self concept in this study, nurses need to identify methods that cause patients perceive stimuli as a challenge to self-concept. As it guides person to problem solving ways that should be overcame stressful stimuli and leads to integrated adaptation.
 • Khademi, M.(Msm), Alhani, F. (Phd), Goli Kenari M Page 17
  Background and aimNight work creates widespread and complicated problems for nurses that effect on quality of care, nurses’ and clients’ health, Safety and ability of work force retention. The aim of this study was to discover nature and structure of nursing experiences about night workMaterials and methodsThis study has been done with phenomenological method. Data were gathered from 9 night work nurses. Sampling was initiated purposeful and continued until data saturation. Data collection has been done by deep and unstructured interviews and data interpretation has been done through Collizi method. Site triangulation, sampling with maximum variance, Member check used for assurance rigor of this study. Findings In this study, three clusters emerged; different nature of night work, out come of night work, coping with night work: struggle with life normalization were found.ConclusionNight work could effects on health of nurses, safety of patients’ and health systems. Efficient management and precise planning of night work is necessary to decrease negative out comes and effective coping of nurses. Therefore, attention to major role of family and manager is important for nurse’s coping.
 • Hosseini, M. (Msn), Dakhteh Harooni M. (Msn), Yaghmaei F. (Phd), Alavi Majd, H Page 25
  Background and aimAged population is increasing in Iran, thus attention to elderly people’s social needs and relationships are important. These needs have direct effect on their health and well-being. The aim of this study was to determine correlation of social support and health in an elderly population in Iran.Materials and methodsIn this descriptive –correlational study, 180 elderly people were selected by purposive sampling method. A questionnaire with 3 parts: 1- sociodemographic characteristics 2- social support scale 3- Short Form-36(SF-36) Health Survey was used for data collection. Content and face validity was used in this questionnaire and reliability of the instrument was determined by internal consistency (I= 0.91) and test- retest method (K= 0.88) respectively. Data were analyzed with SPSS.FindingsResults showed that the highest and lowest aspects of the SF-36 were social function (82/5%) and physical function (68/75%). Most subjects (74.4%) had good health and just 4.4 percent of them had poor health. In addition, results showed that both genders had strong family support. Furthermore, 61/1% of elders had strong and only 1/7% of them had weak social support. In general, there was a significant correlation between social support and general health and this correlation in vitality dimension was higher than aspects of health status.ConclusionFindings showed that having social support is associated with better health and well-being among older adults. Based on the results of this study, health professionals can enhance social relationship.
 • Soroor Parvizi (Phd), Ahmadi F Page 31
  Background and aimAdolescence is a period of transience and development from childhood to adulthood and they face risky behaviors. This study aimed to describe and explain the educational predisposing factors on adolescents’ health.Materials and methodsIn this qualitative study, content analysis has been done on educational factors and adolescents perspectives’ on health. Fifty adolescents have purposefully selected and have been interviewed semi-structurally considering ethical issues till data saturation. The interviews recorded and transcript word by word. Several reviews have made to develop the codes and categories. Sliding movement made marginal data deletion.FindingsIn this study, three main categories included two subcategories have been emerged. The difficulties in higher education included (difficult entrance exam, university as mirage), education for life (necessary for healthy knowledge and behavior, extra capabilities), and schools and the great expectations (the exploration of the talented students, the parents-schools relationship).ConclusionKnowing the heath concept from adolescent is useful and leads to better future. For this reason, policymakers and managers are responsible to provide health education for this group so they can face real life situations.
 • Hesami.K. (Msn), Savadzade.Sh. (Msn), Khosravi.F Page 38
  Background and aimThe intrauterine device (IUD) is the most widely used reversible method of contraception.Discontinuation of various contraceptive methods can cause unplanned and unwanted pregnancies.The aim of this study was to determine duration use and causes of discontinuation IUD in Sarvabad in 2005-2008.Materials and methodsThis descriptive study was conducted at medical health center of Sarvabad.The study population were all women who had IUD removal from 2005-2008. Data were collected by interview and medical records review. In this study, socio-demographic characteristics of 524 cases of IUD removal, duration of use and reasons for removal of it were analyzed. Data were analyzed by SPSS 15.FindingsAt the time of IUD insertion, the mean age of the subjects was 29.14 ± 8.1 years, number of children was 2.8 ± 1.33, and mean duration of IUD use was 36.5±31.14 months. Continuation rates at the end of 1 month, 3 months, 6 months, 9 months, 1 year, 3 years, 5 years and 7 years were 92.7, 87, 79.2, 71.6, 65.3, 20.8 and 11.8 per 100, respectively. The reasons for removal were frequently bleeding, desire for conception and expired date. Bleeding was the common side effect of IUD which caused discontinuation (30.5%), thus lower mean duration were found among this group ascomparative to other groups.ConclusionThe present study showed that high discontinuation rate of IUD and the main reason was bleeding. Therefore, more time for consulting about use of other type of IUD and prevention method is necessary.
 • Hasanpoor Azghadi, (Msn), Simbarm. (Phd), Kermani M. Page 44
  Background and aimViolence against women is a human rights issue, but it is also a health issue and its physical, mental and social consequences can put women, family and society’s health in danger. This article aims to review domestic violence phenomenon with a psychological and social approach and estimates its prevalence.Materials and methodsThis study is based on literature review and use of databases: Pub med, Google Scholar, Proquest, Elsevier and Springe for Latin articles and Iran Medex, Magiran databases and Scientific Information Database (SID) for Persian articles, accompanied by a library study on violence against women.FindingsThe results show different levels of domestic violence in different parts of the world. But in various studies showed the prevalence is 10-60 percent and 1-37 percent in pregnancy period. In 28 provinces of Iran, as the National Study on Violence against Women shows, the prevalence is 66 percent and various researches have shown that it is high in some cities of Iran, even in the pregnancy period. The effective factors on the domestic violence are such as: personal and familial characteristics, social environment and social class, men’s economical power, supporting institutions, media’s role and supportive laws.ConclusionIn general, women cannot reach their proper statues and overcome violence unless fundamental changes in cultural, social, economical and political structures of all parts of the world are considered.