فهرست مطالب

پژوهش های زراعی در حاشیه کویر - سال ششم شماره 2 (تابستان 1388)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • شقایق خیری، محمد صادق صبوری صفحه 91
  به منظور برنامه ریزی و تهیه و تدوین برنامه های آموزشی اثربخش منطبق با خواست و علاقه بزرگسالان، لازم است نیازهای این گروه به برنامه های آموزشی، از طریق فرایند نیازسنجی شناسایی گردد. جمع آوری اطلاعات از مخاطبین بالقوه و درگیر ساختن آن ها در فرایند تشخیص برنامه های آموزشی به طور عملی، احتمال اجرا نمودن برنامه های آموزشی مناسب و دستیابی به بروندادهای مورد نظر را افزایش می دهد. لذا این مقاله به دنبال سنجش و اولویت بندی نیازهای آموزشی باغداران زیتون شهر رودبار در رابطه با بهسازی باغ های زیتون است. اهداف اختصاصی تحقیق شامل شناسایی ویژگی های شخصی، اقتصادی و اجتماعی باغداران زیتون و نیاز آموزشی آن ها در زمینه بهسازی باغ های زیتون و تعیین ارتباط آن با نیازهای آموزشی آنان است. طرح تحقیق، از نوع توصیفی است که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری شامل باغدارانی است که حداقل دارای یک هکتار باغ زیتون معادل 200 اصله درخت زیتون در روستاهای دهستان مرکزی شهرستان رودبار است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 100 باغدار به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق از لحاظ روایی ظاهری و محتوایی، بر اساس نظر10 نفر از متخصصین و صاحب نظران در رشته های باغبانی و ترویج تنظیم و برای تعیین اعتبار پرسشنامه نیز از روش آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفا کرونباخ محاسبه شده (در کل 9/0) مبین اعتبار مناسب آن برای گردآوری داده ها بود. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح دانش باغدارانی که در کلاس-های آموزشی شرکت نموده اند بطور معنی داری بیشتر از باغدارانی است که در کلاس ها شرکت نکرده اند. افزایش در تماس با متخصصین(با 99 درصد اطمینان) و میزان مشارکت اجتماعی و سطح تحصیلات، منجر به کاهش نیازهای آموزشی می شود. افزون بر این، تحلیل رگرسیون نشان داد که با مدل آماری به دست آمده می توان از طریق متغیرهای مستقل، حدود 58 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبین نمود.
  کلیدواژگان: باغدار زیتون، نیازهای آموزشی، بهسازی باغ های زیتون، رودبار
 • سعید فیروزی، محمدرضا علیزاده صفحه 107
  ضایعات تبدیل شلتوک از دغدغه های فراوری این محصول در کشور ماست. از این رو، تحقیق در خصوص بهینه سازی دستگاه های موجود، امری ضروری به نظر می رسد. به همین منظور در سال 1386، طی تحقیقی در موسسه تحقیقات برنج کشور، اثر دو عامل مهندسی از سفیدکن مالشی تیغه ای شامل اندازه سیتکا در سه سطح با شماره های 22، 24و26 و فاصله تیغه از توپی سفیدکن مالشی تیغه ای در سه سطح 10،8و12 میلی متر بر مقدار خرد و ترک برنج رقم هاشمی، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد خرد شدگی برنج سفید با کاهش اندازه سیتکا، در ابتدا کاهش یافت و سپس مقدار آن در سطح بعدی، تغییر معنی داری نشان نداد. در ضمن با افزایش فاصله تیغه تا توپی سفیدکن از مقدار خرد برنج سفید کاسته شد. با افزایش فاصله تیغه تا توپی سفیدکن، ابتدا از مقدار ترک برنج سفید کم شد و سپس تغییر معنی داری نداشت. همچنین در سیتکا نمره 22، بیشترین مقدار ترک مشاهده شد و بین اثر سطوح سیتکا نمره 24 و 26 اختلاف معنی داری در ترک دیده نشد. مقایسه نهایی میانگین های صفات مورد بررسی در تیمارهای مختلف نشان داد که بهترین تیمار برای دستیابی به کمترین خرد و ترک برنج رقم هاشمی در دستگاه سفیدکن تیغه ای، تیمار شامل فاصله 12 میلی متر و سیتکا با شماره 26 بوده است.
  کلیدواژگان: تبدیل شلتوک، خرد شدگی برنج، سفیدکن برنج، سفیدکن تیغه ای
 • اسماعیل علیزاده، محمدرضا زرگران، یوسف آقایوف صفحه 115
  آفتابگردان یکی از مهم ترین محصولات در آذربایجان غربی است و تحقیق حاضر به منظور شناسایی پرندگان خسارت زا وتعیین میزان خسارت آنها روی آفتابگردان رقم Alstar در سال 81 در ایستگاه خوی انجام شد. در ابتدا با استفاده از دوربین دوچشمی و کتاب«راهنمای صحرایی پرندگان»، دو گونه پرنده خسارت زا یکی به نام گنجشک خانگی و دیگری کلاغ معمولی شناسایی گردیدند. جهت برآورد میزان خسارت پرندگان، صفاتی از جمله شکل طبق، خمیدگی بوته، فاصله طبق از زمین در200 بوته آفتابگردان، اندازه گیری شد و بر اساس اطلاعات بدست آمده، تجزیه و تحلیل داده های حاصل صورت گرفت. نتایج نشان داد کمترین میزان خسارت دربوته های خمیده با زاویه بیشتر طبق که شکل طبق حالت معقر داشته و فاصله کمتری با زمین دارند رویت گردید. بیشترین میزان خسارت در بوته های راست دیده شد و با توجه به این که این خصوصیات با میزان دسترسی پرندگان ارتباط دارند، مشخص گردید پرندگان عمدتا به طبق هایی خسارت می زنند که دسترسی به آنها آسان تر است. به همین دلیل لزوم کشت ارقام مختلف و تعیین میزان مقاومت آن با در نظر گرفتن معیارهای فوق، یکی از راه های کنترل پرندگان تلقی می شود.
  کلیدواژگان: پرندگان، Passer domesticus، خسارت، آفتابگردان، آذربایجان غربی
 • داود ثمری صفحه 123
  با توجه به این که در کشور ایران مسوولیت حفاظت و احیای جنگل ها بعنوان منابع ملی در اختیار دولت است، مدیریتی که بر جنگل ها می توان اعمال نمود بایستی با محوریت و مشخص کردن نقش دولت مورد واکاری قرار گیرد. در خصوص مدیریت جنگل های حوزه رویشی زاگرس بایستی این موضوع مدنظر قرارگیرد که به علت شکنندگی اکوسیستم این حوزه و افزایش روند تخریب در آن، اعمال مدیریت و اجرای برنامه هایی مبتنی بر روند عقلانی و علمی امری اجتناب ناپذیر می نماید. چنین مدیریتی نیازمند انجام مطالعات جامع مبتنی بر دیدگاه های همه جانبه نسبت به شناخت امکانات، محدودیت ها و نیازها است و اولویت می بایستی بیشتر به مسائل اجتماعی و اقتصادی داده شود همچنین برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال، تغییر نظام دامداری و کشاورزی و ایجاد صنایع جانبی م تواند این جنگ ها را از خطر نابودی نجات دهد.مقاله حاضر،منتج از تحقیقی است که در سال1383 در حوزه رویشی زاگرس انجام گرفته است و برآن است تا با واکاوی عوامل موثردرمدیریت جنگ ها پیشنهادهایی درخصوص بهبود شرایط موجود ارائه نماید.
  کلیدواژگان: جنگلداری، طرح مدیریت منابع جنگلی، مدیریت پایدار جنگل ها، تحلیل عاملی
 • محمد عبدالملکی، محمد چیذری، سید جمال فرج الله حسینی صفحه 133
  هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل راهبردهای ضروری در آموزش و ترویج آبخیزداری برای مدیریت پایدار منابع طبیعی است. این پژوهش در استان همدان و در سال 1387 به پایان رسیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ترویج جهاد کشاورزی استان است و تعداد 124 نفر بوده است. نمونه مورد مطالعه شامل 76 نفر از کارکنان مزبور است که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است که به روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه انجام گردیده است. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از پانل کارشناسان، متشکل از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و کارشناسان ترویج به دست آمد. پرسشنامه، آزمون میدانی شده و پس از تجزیه و تحلیل پایایی، آلفای کرونباخ 81 درصد به دست آمد. نتایج محاسبه همبستگی بین متغیرها، رابطه مثبت و معنی دار بین متغیر میزان توانایی تاثیرگذاری ترویج بر تحقق اهداف مدیریت پایدار منابع طبیعی و 27 متغیر(راهبرد) مورد بررسی را نشان داد. پس از تحلیل عاملی، راهبرد های تاثیر گذار بر توفیق ترویج آبخیزداری در 4 عامل گروه بندی شدند: 1) «شرایط پیرامونی و محیطی ترویج»، 2)«سازمان و مدیریت ترویج»، 3) «روش ها و رهیافت های ترویجی» و 4)«صلاحیت های نیروهای ترویج». این عوامل مجموعا 804/73 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کنند. از بین این عوامل، عامل اول بیشترین سهم را در تبیین واریانس متغیر ها داشته است(068/60 درصد).
  تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیری با روش توام و با استفاده از نمره های عاملی به دست آمده از نرم افزار SPSS برای این عوامل نشان داد که عوامل اول، دوم و سوم، 6/43 درصد از واریانس میزان توانایی تاثیر گذاری ترویج را تبیین می کنند. با توجه به ضرایب استاندارد شده، عامل «شرایط پیرامونی و محیطی ترویج»، مهم ترین عامل در پیش بینی تغییرات متغیر ملاک بوده است(55/0= Beta).
  کلیدواژگان: راهبردها، ترویج آبخیزداری، کارکنان ترویج، مدیریت پایدار منابع طبیعی، مروج
 • مسعود اربابی، پروانه برادران، حوریه رضائی، سهیل سیف صفحه 155
  افزایش سطح تولیدات گلخانه ای و سوء مدیریت مصرف سموم باعث شدت یافتن خسارت و مقاومت پذیری کنه های تارتن رز گلخانه ای شده است تناوب و مصرف بهینه کنه کشها از ابزار مدیریت وکاهش خسارت کنه های تارتن است. درباره تاثیرچهار دز (4/0، 5/0، 06/0، 75/0) کنه کش جدید گینک بو (Kingbo SL 6%) حاوی منشاء گیاهی، دو دز 5/0 و75/0 فرمولاسیون جدیدچریش (NeemAzal-T/S)، آب پاشی وکنه کشهای نیسورون (Hexythiazox EC 10%)، ورتی مک (Abamectin EC 1.8) به ترتیب در دزهای 5/0 و75/0 در هزارسی سی علیه کنه تارتن (Tetranychsu spp.) کشت رز هیدورپونیک مطالعه ای درسال 1386 انجام شد. طرح آماری بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و هرتکرار شامل یک ردیف 10 متری رزگلدانی و محلولپاشی با مشاهده میانگین 3 کنه فعال درسطح زیرین برگ و 10 درصد آلودگی برگهای نمونه برداری شده در اوائل صبح اقدام گردید. تاثیر تیمارها از طریق نمونه برداری تصادفی تعداد 20 برگ از قسمت های تحتانی، میانی و فوقانی بوته های رز، 1 روز قبل، 1، 3، 7 و 10 روز بعد ازسم پاشی انجام گرفت. شمارش جمعیت کنه توسط میکروسکوپ بینوکولار انجام و ازفرمول ابوت (Abbott) برای تعیین درصد تلفات و از نرم افزار SAS درطرح آماری کرت های خرد شده در زمان استفاده گردید. دز 4/0 کینگ بو درحاشیه گلخانه با میانگین تعداد 28/12 کنه فعال و 02/8 تخم و دز 75/0 نیم آزال با میانگین 24/2 کنه فعال و ورتی مک با میانگین 8/2 تخم در ردیف ها میانی گلخانه حاوی بیشترین و کمترین تراکم جمعیت روی برگ رز بودند. تیمار های ورتی مک و نیسورن به ترتیب با 30 و48 درصد کمترین و بیشترین درصد آلودگی به جمعیت فعال کنه را داشتند در حالیکه آلودگی به تخم کنه درمیان تیمارها بین 32 % الی 56% بود. نیم آزال (5/0)، آبامکتین (75/0) و دز 4/0 و 7/0 کینگ بو، آب پاشی به ترتیب 8/71، 36/69، 18/67، 11/67 و 94/65 % و نوبت سه روز بعداز محلول پاشی با 03/67 % تلفات بیشترین عملکرد را داشت. تیمارهای کینگ بو و نیم آزال نیز فاقد برگ سوزی ملاحظه شدند. از اینرو به همراه آب پاشی در مبارزه تلفیقی امکان بکارگیری کنه شکارگر (Phytoseiulus persimilis) علیه کنه تارتن رز گلخانه ای را می توان مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: گینک بو، نیم آزال، کنه کش الی، آب پاشی، کنه تارتن رز گلخانه ای، ورامین
 • احمدرضا عمانی، محمد چیذری، سیروس سلمانزاده، سید جمال فرج الله حسینی صفحه 165
  هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی اهداف و روش های نظام ترویج کشاورزی در حمایت از ابعاد و سیاست های پایداری منابع آب زراعی است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی بوده است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق به شیوه مطالعه اسنادی و پژوهش میدانی و با استفاده از پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این مطالعه که در سال 1386 انجام شده است کل کارشناسان صفی و ستادی ترویج کشاورزی استان خوزستان (N=96) بوده که به شیوه سرشماری صورت گرفته است و در نهایت 89 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. برای سنجش اعتبار پرسشنامه ضریب کرونباخ آلفا برابر با 84 درصد برای 30 پرسشنامه محاسبه گردید. بر اساس نتایج حاصل، مهم ترین اهداف نظام ترویج کشاورزی در حمایت از ابعاد و سیاست های پایداری آب زراعی، شامل توسعه امنیت غذایی، توسعه برابری و عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری محصول، اشاعه نیازسنجی مشارکتی و توسعه تفکر سیستمیک بوده است. همچنین روش های آموزش درون مزرعه، روش حل مساله، کارگاه آموزشی، روش های تسهیل گری و روش های مشارکتی به عنوان مهم ترین روش های ترویجی در حمایت از پایداری آب زراعی بوده اند. بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره، متغیرهای روش های ترویجی، نظیر روش های مشارکتی، حل مساله، تسهیل گری، آموزش درون مزرعه و مزارع نمایشی نتیجه ای به همراه متغیرهای اهداف نظام ترویج، نظیر توسعه امنیت غذایی، بهره وری محصول، اشاعه نیازسنجی مشارکتی، عدالت اجتماعی و افزایش دانش کشاورزان به طور تعاملی 45 درصد تغییرات متغییر ابعاد و سیاستهای پایداری آب زراعی را تبیین می کنند. بر اساس یافته های تحقیق، معادله رگرسیونی به صورت زیر بیان گردید:Y=13.456+0.327X +0.319X +0.516X +0.417X +0.183X +0.451X +0.319X 0.182X +0.619X +0.451X بنابراین به منظور حمایت از ابعاد و سیاست های پایداری باید تاکید بر متغیرهای شناسایی شده نمود.
  کلیدواژگان: اهداف و روش های ترویجی، ابعاد و سیاست های پایداری، پایداری آب زراعی
 • حسینعلی شیبانی، علیرضا میربادین، مجید حسنی صفحه 175
  به وسیله دانش آلومتری و با استفاده از روابط رگرسیونی می توان رابطه بین قطر برابر سینه با دیگر اندازه های کمی را به دست آورد. در طرح حاضر، زیست جرم روی زمین درختان گونه توسکای ییلاقی Alnus subcordata C.A.Mey در سری توسکاچال جنگل-های ویسر(طرح جنگلداری گلبند) برآورد گردید. ابتدا با جنگل گردشی قطعه نمونه ای که شاخص توسکاستان باشد به مساحت 60 آر انتخاب گردید و قطر همه درختان قطعه نمونه اندازه گیری شد. سپس به 4 طبقه قطری، تقسیم و از هر طبقه قطری، یک 1اصله درخت انتخاب گردید. چهار اصله درخت شاخص طبقات قطری پس از اندازه گیری کمی و کیفی قطع شدند و قطعاتی از تنه و شاخه های آنها، به عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس اطلاعات حاصل از بررسی کمی آن ها به کل قسمت های تنه و شاخه ها تعمیم داده شد. توسط روابط رگرسیونی، رابطه بین قطر برابر سینه با وزن خشک چوب تنه، وزن خشک پوست تنه، وزن خشک شاخه ها، وزن خشک مجموع تنه و شاخه ها و همچنین رابطه قطر برابر سینه با حجم تنه، حجم پوست تنه و حجم چوب تنه آن ها با ضرایب همبستگی بسیار خوبی مورد برازش قرار گرفت. سرانجام با استفاده از این روابط، مجموع زیست جرم در قطعه نمونه درختان توسکای ییلاقی و زیست جرم در هکتار آن ها برآوردگردید.رابطه قطر برابر سینه با وزن خشک مجموع تنه و شاخه ها y = 0.288x2 + 6.6137x - 104.53 با R2 = 0.99 برازش گردید. با استفاده از این رابطه، میزان زیست جرم روی زمین درختان توسکای ییلاقی در قطعه نمونه، 12/13288 کیلوگرم، معادل 732/44293 کیلوگرم در هکتار برآوردگردید. به همین ترتیب با استفاده از رابطه حجم تنه با قطر برابر سینه، حجم درختان توسکای ییلاقی در قطعه نمونه 995/26 مترمکعب، معادل 98/89 مترمکعب در هکتار برآوردگردید. میانگین متوسط رویش قطری پنج سال آخر366/4میلی متر است. براین اساس، زیست جرم سال 1379، در حد 46/9073 کیلوگرم برآورد می شود که رشد 45/46 درصدی زیست جرم تا سال 1383 را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: آلومتری، زیست جرم روی زمین، قطر برابرسینه، توسکای ییلاقی
 • سید مهدی میر دامادی، حامد چهار سوقی امین و علیرضا پور سعید صفحه 187
  هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین عوامل فردی و محیطی با گرایش دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به کار در مناطق روستایی است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی، توصیفی- تحلیلی، شبه آزمایشی و پس رویدادی است که به روش علی- ارتباطی در سال 1386 انجام شده است. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان کارشناسی رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بودند (329=N) که برای انتخاب نمونه ای تصادفی به حجم (177n=) از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و از جدول «گرجسی و مورگان» استفاده شد. لیکن با توجه به امکانات محدود زمانی و عدم دسترسی به پاسخگویان، عملا 107 نفر در این مطالعه شرکت داشتند. پرسشنامه از جمله ابزارهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق بود که برای دستیابی به روایی محتوایی و ظاهری، این ابزار در اختیار کارشناسان و متخصصین مربوطه قرار گرفت. همچنین، پایایی این ابزار به کمک آزمون راهنما و محاسبه ضریب کرنباخ آلفا (89/0) به دست آمد که از نظر آماری قابل قبول است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار win/SPSS11 استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین متغیرهای سن، تعداد واحدهای درسی گذرانده، انگیزه انتخاب رشته کشاورزی با گرایش به کار در مناطق روستایی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، مقایسه میانگین رتبه ای از وجود اختلاف معنی دار در گرایش دانشجویان به کار در مناطق روستایی از جنبه های مختلف محل سکونت، وضعیت زمین زراعی و شاخه تحصیلی حکایت داشت.
  کلیدواژگان: دانشجو، اشتغال، مناطق روستایی، علاقه، گرایش، کشاورزی
 • محسن موسائی، محمدصادق صبوری، محمد چیذری صفحه 199
  هدف از این تحقیق، بررسی نیازهای آموزشی مروجین امور دام استان فارس است.تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است.جامعه آماری تحقیق،مروجین امور دام استان فارس است.نمونه مورد مطالعه،110 نفر از مروجین امور دام استان فارس در سال 1385را شامل می شودکه با روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شده اند.
  ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق، پرسشنامه بود که با بررسی منابع مختلف و بر اساس فرضیات و سوالات تحقیق تدوین شد.روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان و به صورت نظر خواهی از اساتید و دانشجویان دکترای ترویج انجام شد و برای تعیین اعتبار پرسشنامه نیز از طریق آزمون راهنما تعیین و ضریب آلفای کرنباخ برای کل پرسشنامه 85%α= محاسبه شد. برای داده پردازی اطلاعات، علاوه بر آمار توصیفی، از ضرایب همبستگی استفاده شده است.بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، مورد نیاز آموزشی آشنایی بابیماریهای دام، در اولویت اول و مورد نیاز آموزشی واکسیناسیون دام، در اولویت آخر قرار دارند.آزمون فرضیات، نشان دهنده رابطه معنی دار بین سطح سواد، شغل اصلی، سابقه فعالیت ترویجی، شرکت در دوره های آموزشی_ترویجی و نیازهای آموزشی مروجین امور دام است، ولی رابطه معنی داری بین سن و نیازهای آموزشی مروجین امور دام مشاهده نشده است.
  کلیدواژگان: نیاز، نیازهای آموزشی، مروجین امور دام، استان فارس
 • محمدصادق الهیاری، محمد چیذری، سیدمهدی میردامادی، مهدی همایی صفحه 207
  هدف کلی این پژوهش که با روش توصیفی و با استفاده از فن پیمایش صورت گرفته است، بررسی نگرش متخصصان ترویج کشاورزی ایران درخصوص مفاهیم و اندیشه های کشاورزی پایدار در چهار بعد کارایی تولید، دوام اقتصادی، مسوولیت پذیری اجتماعی و پایداری زیست محیطی است. جامعه آماری این پژوهش را اعضای هیات علمی دانشگاه-ها در رشته ترویج کشاورزی، کارشناسان ستاد معاونت ترویج و نظام بهره برداری و مدیران و کارشناسان ترویج استان ها تشکیل می دهند که تعداد 87 نفر از آن ها به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای سنجش نگرش پاسخگویان در خصوص مفاهیم کشاورزی پایدار، پرسشنامه بود که ضریب پایایی آن 79/0 محاسبه گردید. میانگین و انحراف معیار پاسخ های ارائه شده توسط پاسخگویان حاکی از آن است که نگرش متخصصان ترویج کشاورزی ایران در خصوص مفاهیم کشاورزی پایدار در حد متوسطی است (18/78M= و23/7 SD =). سازه های مسوولیت پذیری اجتماعی، با میانگین 4 از 5 (52/0 SD =) و دوام اقتصادی، با میانگین 91/2 از 5 (56/0 SD =) به ترتیب بیانگر بهترین و ضعیف ترین نگرش پاسخگویان در خصوص مفاهیم کشاورزی پایدار هستند. نتایج آزمون کروسکال والیس حاکی از آن است که که بین نگرش های پاسخگویان درخصوص مفاهیم کشاورزی پایدار بر حسب سن، میزان تحصیلات، سابقه فعالیت و محل فعالیت آن ها از لحاظ آماری، تفاوت معنی داری دیده نمی شود.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، متخصصان ترویج کشاورزی، ترویج کشاورزی، پایداری
 • فاضل امیری صفحه 219
  کمبود آمار و اطلاعات در زمینه ارزیابی و تهیه نقشه فرسایش و برآورد کمی و کیفی رسوب در حوضه های آبخیز کشور منجر به استفاده از روش های تجربی در بخش های اجرا و تحقیق گردیده است. هدف از این پژوهش، کاربرد مدل اصلاح شده پسیاک (MPSIAC) و ای- پی- ام (EPM) با توجه به معیارهای لحاظ شده در این مدل و نیز استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) جهت کاهش خطا و افزایش دقت نسبی در تجزیه و تحلیل مدل می باشد. این مطالعه در حوضه آبخیز قره آقاچ با وسعت 25/8962 هکتار در سمیرم در طول سال های 1385 و 1386 انجام گرفت. برای دستیابی به متغیرهای مدلهای مورد بررسی، از خطوط توپوگرافی رقومی شده 1:25000، مدل رقومی ارتفاعی، نقشه شیب، عکس های هوایی 1:40000، نقشه زمین شناسی، رخساره ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی، خاکشناسی و کاربری اراضی استفاده گردید. در عملیات صحرایی در تمامی واحد های هیدرولوژیکی (به عنوان واحدهای کاری)، فرم های مربوط به دو مدل تکمیل گردید. پس از امتیازدهی و نهایی سازی لایه های اطلاعاتی، ترکیب و تلفیق لایه ها صورت گرفت که حاصل آن ایجاد نقشه نهایی فرسایش و رسوب برای هر زیرحوضه بود. نتایج تحقیق نشان داد که در مدل MPSIAC، 8/60% حوضه (28/5444 هکتار) در کلاس فرسایش III شدت رسوبدهی متوسط و 2/39% حوضه (36/3510 هکتار) در کلاس فرسایش IV شدت رسوبدهی زیاد طبقه بندی شد. بر اساس روش MPSIAC، میزان فرسایش سالانه حوضه 49/71169 (تن در سال) و براساس روش EPM، این مقدار 2/422294 (تن در سال) به دست آمد. همچنین میزان رسوبدهی در روش MPSIAC و EPM به ترتیب برابر با 42/29260 (تن در سال) و 03/61725 (تن در سال) محاسبه شد. کلاس فرسایشی مدل EPM در گروه خیلی شدید قرار گرفت که با مشاهدات صحرایی چندان منطبق نبود. نتایج مقایسه آماری برآورد فرسایش و رسوب دو مدل با مقادیر رسوب و فرسایش اندازه گیری شده نشان داد که فرسایش و رسوب برآورد شده توسط مدل اصلاح شده MPSIAC نسبت به مدل EPM فاقد اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد و 5 درصد آماری بود، بنابراین فرسایش برآوردی توسط مدل اصلاح شده MPSIAC واقعی تر بود و نتیجه به دست آمده با مشاهدات صحرایی مطابقت داشت.
  کلیدواژگان: فرسایش، رسوب، مدل اصلاح شده پسیاک، مدل ای، پی، ام، حوضه آبخیز قره آقاچ، سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • فهیمه آخوندی، مژده ملکی، فرشاد رخشنده رو، داریوش شهریاری صفحه 235
  منطقه ورامین با دارا بودن بیش از 3000 هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی یکی از مناطق مهم تولید این محصول در کشور به شمار می رود. در طی سال های 1388- 1386 مزارع مختلف گوجه فرنگی ورامین با هدف بررسی عوامل ایجاد کننده علائمی شامل خطوط نواری نکروزه روی ساقه و لکه های نکروتیک روی میوه گوجه-فرنگی مورد بازدید قرار گرفت. برای تعیین ویژگی های بیولوژیکی عامل ویروسی ایجاد کننده بیماری، گیاهان محک به روش مکانیکی مایه زنی شدند. عصاره برگ، ساقه و میوه نمونه ها و گیاهان محک علائم دار با روش های سرولوژیکی از جمله آزمون های لکه گذاری (NCM- ELISA)و الایزای مستقیم (DAS-ELISA)توسط آنتی بادی های پلی کلونال تجارتی شرکت (Agdia،Inc،U.S.A) و (DSMZ،Inc،Germany) برای عوامل ویروسی موزائیک توتون (TMV)، موزائیک گوجه فرنگی (ToMV) و نیز ویروس X سیب زمینی (PVX) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمون لکه گذاری نقطه ای آلودگی تمامی گیاهان محک علائم دار را به ویروس TMV نشان داد. نتایج حاصل از آزمون الایزا آلودگی تکی و مرکب نمونه های علائم دار به ویروس های TMV، ToMV و نیز PVX را نشان داد. آلودگی سه تایی و دو تایی در نمونه ها به ترتیب 3/5 و 20 درصد بود.همچنین علائم ظاهر شده بر روی گیاهان محک تا دو هفته پس از مایه زنی، با علائم مربوط به آلودگی عوامل ویروسی مورد بررسی منطبق بود. به منظور تائید آلودگی نمونه های مثبت در آزمون DAS-ELISA با استفاده از جفت آغازگر های اختصاصی طراحی شده برای ویروس هایTMV و ToMVو PVX از آزمون RT-PCR استفاده شد که در نتیجه به ترتیب قطعاتی با طول تقریبی 694 و 686 و 714 جفت باز تکثیر شدند. ردیابی ویروس های،TMV ToMVو PVX به صورت آلودگی های دوتایی و سه تایی در نمونه های علائم دار بروز عارضه ویروس دوتایی نواری گوجه-فرنگی (Tomato double streak virus) را در مناطق مورد بررسی نشان داد. این اولین گزارش از وقوع عارضه ویروس دوتایی نواری گوجه فرنگی عامل ایجاد کننده نکروز ساقه ومیوه گوجه فرنگی، از ایران و استان تهران می-باشد.
  کلیدواژگان: گوجه فرنگی، ویروس دوتایی نواریDAS، ELISA، NCM، ELISA، RT، PCR
|
 • Sh. Kheiri (Ms) Sabouri Page 91
  The effective educational programs will provide if an educational needs assessment increasingly recognize on the adult’s needs. Gathering data from potential clientele and actively involving them in the process of identifying potential educational programs increases the likelihood of implementing relevant educational programs, thus, increasing the likelihood of achieving appropriate out comes. This article describes an educational needs assessment process in other to improvement of olive gardens in Roudbar Township. The purpose of the study reported here was to identify the educational needs of Olive growers about improvement of olive gardens in Roudbar Township. The specific objectives of the study identify the personal and social variables and economic condition of Roudbar Olive Growers and identify the relation it and with educational needs of Olive growers. The design for the study was a descriptive and correlation one with data collected through using questionnaires. The sample consisted of 100 olive producers located within villages of Roodbar Township that have minimum 200 olive trees or one hectare olive garden. Reliability and validity of instrument was determined through opinions of 10 specialists and application of Cronbach, s Alpha. The findings show that knowledge level of olive producers enter in educational classes is higher than no participate. Contacts with experts, social participation and the education level effect on educational needs also t-test reveal that significant different is between studying groups and educational needs. In addition, regression analysis shows that about 58 percent of variations in the extent of using dependent variable could be predicted by independent variables.
 • S. Firouzi, M.R. Alizadeh Page 107
  Losses in paddy milling are a major concern in Iran. Thus research on the optimization of operating conditions for milling machines is a need. In this regard, an experiment was conducted at rice research institute of Iran in autumn 2007. The effects of two engineering factors of blade type whitener on rice breakage and kernel fissure of Hashemi paddy variety were studied. Three numbers of 22, 24 and 26 for grate magnitudes and three levels of 8, 10 and 12 mm for the distance between blade and hub were considered. Results showed that as the grate magnitudes decreased the percent of rice breakage, at first decreased and then was fixed. Percent of rice breakage decreased with increasing the distance between blade and hub. Maximum fissure in rice kernels was observed at grate No. 22. The effect of grate No. 24 was as the same as No. 26 on rice fissure. Results of statistical analysis of the data indicated that the best treatment for minimum rice breakage and minimum kernel fissure for milling of Hashemi paddy variety by blade type whitener was the combination of distance 12 mm and grate No. 26.
 • E. Alizadeh, M.R. Zargaran, Y. Aghayof Page 115
  Sunflower is one of the field important crops in Western Azerbaijan and the present research was carried out in order to identify the hazardous birds and determine their damage rates on Alstar hybrid in Khoy station in 2003. Using a field binocular and a field guide book for identification of birds, two hazardous bird species, house sparrow (P.domesticus) and crow (C.corax) were identified. To estimate the damage rates of the birds, traits such as receptacle shape, bending of plant, distance between receptacle and soil surface were studied on Alstar hybrid in Khoy station. The results from the data analyses depicted the least damage rate was observed with bent plants of more receptacle angles where receptacles were concave in shape and nearer to the earth surface. The most damage rate was seen with right standing plants, easily and simply exposed to bird attacks because of the specific position of the receptacles.
 • D. Samari Page 123
  In Iran, the responsibility for conservation and restoration of forests, as national resources, rests with the Government. In any analysis of forest management, the priority should be, thus, delivered to the role of the Government. As far as management of forests in Zagros Area is concerned, both the fragile ecosystem and growing destruction process have made it inevitable to follow a rationalized and scientific-based methodology for programs to be managed or carried out. Practicing this sort of management, however, calls for comprehensive studies so as to give deep insights into the recognition of the existing resources, constraints and needs. To this end, socio-economic concerns need to be emphasized. Also, appropriate planning for generating employment opportunities, changing farming and animal-husbandry systems, as well as establishing by-industries can protect the forests from being further destructed. This article is an attempt to provide some recommendations for improving the present state (status quo) through an analytical study of the factors involved in the management of forests.
 • M. Abdolmaleky, M. Chizari, J.F. Hosseini Page 133
  The purpose of this study was to investigate and analyze the essential strategies in watershed management extension and education to sustainable natural resource management. This research was carried out in Hamedan Province and completed in 2008. Statistical sample in this study was drowning randomly from 124 extension workers working in Jihad-E-Agriculture of Hamedan. A number of 76 extension workers were selected through classified sampling. This study is a kind of descriptive-correlation research which has been accomplished through questionnaire and interview. Face and content validity of the questionnaire were established using a panel of experts consisting of faculty members in the department of Agricultural Extension and Education at Tehran science and research university and extension officers. The questionnaire was field-tested and Combat's Alpha coefficient was calculated(α=81%).The results obtained from calculating correlations between variables showed positive and Statistically significant relations between the extent in which extension could affect to achieve the goals of sustainable natural resource management and 27 investigated variables. Factor analysis grouped the effective strategies (27 variables) regarding to success of watershed management extension into four factors. The factors were named as follows: (1) situational conditions of extension, (2) extension management and organization, (3) extension approaches and methods, (4) extension worker's competencies. These factors explained 73/804% of variance for the variables. First factor explained the greatest amount of variance (60/068%). Enter multiple regression using factor scores indicated that first, second and third factors explained a statistically significant portion of variance(R square = 43/6) for the extent in which extension could be of effect. Regarding to the standardized coefficients, "situational conditions of extension" was considered as the most effective factor in predicting variance of the dependent variable (Beta = 0/55).
 • M. Arbab, P. Baradaran, H. Rezai, S. Seif Page 155
  With expanding greenhouse crop production and improper pesticides management, spider mite damages and resistance to acaricides increased rapidly. Alternative application of recommended acaricides is the solution to protect mite resistance and implement mite pest managements in the greenhouses. An investigation about four doses Kingbo 6% SL (0.4, 0.5, 0.6, 0.75), NeemaAzal-T/S (0.5, 0.75), Hexythiazox EC 10% (0.5), Abamectin EC 1.8 (0.75), along with water application treatments done in rose greenhouse hydroponics cultivation which by two spotted spider mite (Tetranychus urticae.) during 2007 in Varamin region. Complete block randomized designed in three replications and each replicate consisted 10 meters cultivated rose were used for evaluation treatments. Infested rose treated when observed 3 or more active mite stages under side rose leave with 10% rose leaves infestation. Sampling of 20 leaves from different parts of rose plants in each treatment done randomly and number active mite stages counted at interval of one day before and 1, 3, 7, and 10 days after treatments respectively. Collected data through Abbott formula converted into mortality% and analysis of variance on mean collected data carried out with SAS method. Grouping of the treatments done with DMRT method. Results of finding showed that, max. active mite and egg stages before treatments observed 12.28, and 8.02 in lateral side of greenhouses for Kingbo 0.4 dose and min 2.24 active stages, 2.8 eggs recorded for NeemAzal (0.75) and Abamection in middle part of greenhouse respectively. Lower (30%) and higher (48%) rose leaves infested by mites observed for Abamectin and Hexythiazox whereas rose leaves infested by mite eggs was found varied between 32 up to 56% for those treatments. NeemAzal (0.5), Abamection (0.75), Kingbo (0.4, 0.7), and water spray treatments caused higher mite mortalities of 67.11, 67.18, 69.36, 71.18 and 56.94 respectively. The maximum control% among sampling intervals recorded 67.03% three days after treatments. Application of Kingbo and NeemAzal as new acaricides did not produced any rose leaf burning effects. Therefore these treatments along with water spray application can recommend in integration mite management programme against rose spider mite in the greenhouse.
 • A.R. Ommani, M. Chizari, S. Salmanzadeh, J.F.Hosseini Page 165
  The purpose of this research was identifying methods and goals of extension system for supporting dimensions and policies of on-farm water sustainability. The research type was applied and research method was correlative descriptive. The gathering information method was survey. Total population of experts in the study included all agricultural extension experts (N=96) of Agricultural-Jihad Organization of Khuzestan Province. Reliability evidence was examined by 30 copies of questionnaires and based on calculated Cronbach Alpha 0.84.The results revealed that the most important goals of extension system for supporting dimensions and policies of on-farm water sustainability in agriculture were: (1) Food security, (2) Increasing social equality, (3) Increasing crop productivity, (4) Need assessment based on participatory approaches, and (5) Development of systemic thinking. Also, the results revealed that the most methods of extension system for supporting of dimensions and policies of on-farm water sustainability in agriculture were: (1) On farm education, (2) Problem solving methods, (3) Workshop, (4) Facilitator methods, (5) Participatory methods. Food security, increasing social equality, increasing crop productivity, need assessment based on participatory approaches, increasing knowledge, problem solving methods, participatory methods, Facilitator methods, on farm education, result demonstration, well explain for 45% changes (R2=0.45) in dimensions and policies of on-farm water sustainability. Based on the results the regression formula was: Y=13.456+0.327X +0.319X +0.516X +0.417X +0.183X +0.451X +0.319X +0.182X +0.619X +0.451X
 • H. Sheybani A.R. Mirbadin, M. Hassani Page 175
  Allometric equations describing tree aize-shap relationships for Caucasian alder (Alnus sabcordata C.A.May) in Caspian forests of northern Iran are presented. Diameter at breast height explaned most of the variables such as aboveground stem and branches biomass. In this project at first w measured and selected 4 trees as per our method. Afterwards we cut some pieces of bole and branches of these trees and measured them. Then we generized data to whole of other pieces of bole and branches. Regretion analyses of the dry weights of stem wood stem bark, branches, Total dry weight of bole and branches versus diameter at breast height were used to calculate regression equations. The relationship between diameter at breast height and total aboveground Biomass of tree was Y-0.288 x+6.6137 x – 104.53.Therefore biomass of Caucasian alder in Caspian forests was 44.3 mgha (-1).
 • S.M. Mirdamadi, H. Chaharsoughi Amin, A. Poorsaeid Page 187
  The purpose of this study was to examing the relationship between personal and environmental factors with attitudes of agricultural students in Islamic Azad University, Ilam Branch toward working in rural areas. The descriptive-correlation research methodology was used in this study. The target population consisted of agricultural students (N=329). The stratified random sampling was used for selection of a sample and with Kerejcie & Morgan table (n=107). Face validity of the questionnaire was established using a panel of experts. Reliability analysis for Alfa Cronbach's value was being reported to be 89 percent. Data was analyzed by using SPSS/win software. The
  Finding
  show that between attitudes of agricultural students towards working in rural areas with age, the number of credit course passed, the motives of selecting agricultural course there are positive relationship. Also, the means comparison indicated that there are meaningful difference between students from the residence, the position of farmland and educational branch.
 • M. Mousaei (Ms) Sabouri, M.Chizari Page 199
  The main purpose of this study is to examaine educational needs of extension agents in the field of animal husbandry in Fars province. Iran. The study is descriptive-corelational.The subjects of study are extension agent in the filed of animal husbandry of Fars province. The sample of study is 110 extension agents invaved in the filed of animal husbandry of Fars province in 1385 that were selected by random -classify sampling. The instrument for data-gathering was questionnaire that was designed based on different sources, assumptions and study questions. The reliability of the questionnaire was done through interview with professors and students of Ph.D of extension. The validity of the questionnaire was calculated through guided test and cronbach Alpha officient was calculated ά=/85 for the whole questionnaire. For processing information correlation coefficient was used together with descriptive statistics. Based on the results of this study: The first priority is the educational need of familiarity with domesticated animal diseases and vaccination of domesticated animals was the last priority. Assumptions testing showed a meaningful relationship between literacy level, major jobs, background of extension activities, participation in training –extensional courses, and their educational needs. But there was no meaningful relationship between age and educational needs of extension agents of animal husbandry of Fars province.
 • M.S. Allahyari, M. Chizari, M. Mirdamadi, M. Homaee Page 207
  The purpose of this study, which has been conducted by a descriptive survey method, was to study the attitudes and perceptions of Iranian agricultural extension professionals on the concepts and thoughts of sustainable agriculture in the four dimensions of production efficiency, economic viability, social responsibility, and environmental sustainability. The target population of this study consisted of faculty members of universities in agricultural extension education, extension head in provinces and extension specialists of deputy of agricultural extension and farming system in the Ministry of Agriculture in Iran. A sample consisting 87 members were selected through simple random sampling. The instrument used for assessing the attitude of respondents on the concepts of sustainable agriculture was a questionnaire by reliability 0.72. Riplies of respondents indicated that the attitude and perceptions of Iranian agricultural extension professionals regarding concepts of sustainable agriculture was at the moderate level (M=78.18, SD=7.23). The social responsibility dimension by mean four out of five (SD=0.52) and the economic viability by mean 2.91out of five (SD=0.56), showing the best and poorest attitude of respondents on the concepts of sustainable agriculture. The results of Kruskal Wallis test revealed that statistically, there were no significant differences in the perceptions of respondents on the concepts of sustainable agriculture in terms of their age, level of education, years of experiences and organizational position.
 • F. Amiri Page 219
  Lack of information to prepare erosion maps for quantitative and qualitative sediment evaluation is a major need in watershed management in Iran. The goal of this study was to use Modified Pasific South West Inter Agency (MPSIAC) and Erosion Potential Method (EPM) models and apply GIS to minimize the probable errors in evaluation of soil erosion and sedimentation in Ghareh Aghach watershed extends 8962.25 hectares in Semirom province. The field data used in this study was collected in frequent field visits in 2007-08. To achieve variables models, digitalize topographic map in 1:25000 scale, digital evaluation model, slope map, aerial photos of 1:40000 scales, geological, geomorphologic, vegetation cover, pedagogical and land use maps were used. In frequent field visits all the necessary data from MPSIAC and EPM models were collected, checked and improved in 5 Hydrological units (sampling units). Following of finalizing the information layers, all of them were integrated to create the final soil erosion sensitivity map for each Hydrologic unite and vegetation type. The results of MPSIAC model indicated that 60.8% (5444.28 ha) of the total watershed area was classified at class III of erosion category with medium sedimentation and 39.2% (3510.36 ha) was classified at class IV of erosion category with high sedimentation, respectively. Basin erosion was calculated as 71169.5 and 4222294.2 ton/yr by MPSIAC and EPM models, respectively. The result for basin sediment was 29260.42 and 61725.03 ton/yr, respectively. Thereafter, very high erosion class was found for EPM model under study. The results of statistical compare of erosion of MPSIAC and EPM models in hydrologic unit (sampling unit) by real erosion measure show that, there is no significant different between erosion estimate by MPSIAC model and real erosion measure at level of 1% and 5%, but the erosion estimate by EPM model have a significant different at level of 5%. Thereafter, very high erosion class was found for EPM model under study. Due to not fully compatible tables for EPM model and its subjective nature, one can conclude that MPSIAC model may have better performance.
 • F. Akhoundi, M. Maleki, F. Rakhshandehroo, D. Shahriari Page 235
  Varamin with the area of over 3000 hectares of tomato plantations is accounted for one of the most important tomato producer region in Iran. During the years 2007 to 2009, a survey was conducted through different tomato fields in Varamin region. A viral disease like symptom of stem necrosis streaks and necrotic spots on fruits were recorded on some tomato plants. Biological properties of suspected viral agents by inoculation to indicator herbaceous plants were studied. Symptomatic tomato leaf, stem and fruit samples were collected and serologically tested by DAS-ELISA and NCM-ELISA methods for the presence of ToMV, TMV and PVX viruses using polyclonal antibodies (Agdia, Inc, U.S.A) (DSMZ, Inc,Germany). TMV was largely detected in all tested indicator plants by NCM-ELISA method. According to the results obtained by DAS-ELISA ToMV, TMV and PVX viruses were detected alone or in mixed infection in the tomato plants showing stem necrotic streak symptoms. Double and triple infections involving different combinations of viruses were found in were observed on 20 and 5/3 % of samples, respectively. Symptoms appeared on inoculated indicator plants were in concordance with what had been reported before for the assayed viruses two weeks after virus inoculation. Symptomatic indicators leaves were serologically tested by NCM-ELISA method for the presence of TMV by means of DSMZ commercial polyclonal antibody (DSMZ,Inc,Germany).Using RT-PCR molecular method and specific primers designed for the coat protein gene, presence of the TMV, ToMV and PVX confirmed for the ELISA positive tested tomato plants. All tested samples were amplified 694bp, 686 and 714 bp fragments for TMV, ToMV and PVX tested samples, respectively. Detection of TMV, ToMV and PVX in doubly infection in samples shows the evidence of Tomato double streak virus in surveyed region. This is the first report of tomato infecting double streak virus disease in Iran, Tehran province.