فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 71 (شهریور 1390)
 • پیاپی 71 (شهریور 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/06/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • غلامرضا وقاری، رضا رحمتی صفحه 8
  زمینه و هدف
  شیر مادر در تامین نیازهای تغذیه ای کودک نقش بسیار مهمی دارد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تغذیه با شیر مادر و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر 5 سال روستاهای شهرستان گرگان و آق قلا به اجرا درآمده است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی و گذشته نگراست. تعداد2520 کودک 6 تا 60 ماهه (1309 پسر و 1211 دختر) به طریقه نمونه گیری چند مرحله ای (خوشه ایو تصادفی)از 20 روستا انتخاب شدند. تمامی نمونه ها پرسشنامه را تکمیل کرده و اندازه گیری های تن سنجی از کودکان بعمل آمد. پرسشنامه ها از طریق مصاحبه با مادر تکمیل گردید. برای تعیین طول دوره شیردهی، کودکان بالای 2 سال مورد بررسی قرارگرفتند. داده ها پس از جمع آوری و ذخیره سازی در کامپیوتر، توسط نرم افزار آماری SPSS-PC آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر 59/5 ماه بود و 4/66% کودکان حداقل تا 6 ماهگی تغذیه انحصاری با شیر مادر داشتند. اگرچه مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر در نژاد ترکمن کمتر از گروه های قومی دیگر است ولی طول دوره شیردهی در این گروه بیشتر از دیگر گروه ها بوده است. تغذیه انحصاری با شیرمادر حداقل به مدت 5 ماه در نژاد فارس بطور معنی داری به اندازه 6/14% بیشتر از نژاد ترکمن بود) 001/0= (P. تغذیه انحصاری با شیر مادر با افزایش سطح سواد مادر بطور معنی داری افزایش می یابد) 004/0= P. (میانگین مدت تغذیه با شیر مادر 6/20 ماه بود. همچنین 3/89% کودکان تا یک سالگی و 7/74% حداقل تا 18 ماهگی تغذیه با شیر مادر داشتند. طول دوره شیر دهی با بعد خانوار، رتبه تولد، سن مادر و وضعیت تغذیه کودک رابطه مثبت و معنی داری داشت(05/0 < P)دوره شیر دهی بالای 18 ماه در کودکان دچار کم وزنی بطور معنی داری بیشتر از کودکان چاق بود) 023/0= (P. نتیجه گیری کلی: دو سوم کودکان مناطق روستائی شهرستان های گرگان وآق قلا تا 6 ماهگی تغذیه انحصاری با شیر مادر داشتند و عوامل اجتماعی – اقتصادی در الگوی تغذیه با شیر مادر موثر بوده است.
  کلیدواژگان: شیرمادر، عوامل اجتماعی اقتصادی، روستا، ایران
 • فروغ رفیعی، مریم احمدی، آغا فاطمه حسینی، مهدی حبیبی کولایی صفحه 19
  زمینه و هدف
  در مراکز و مجموعه های مراقبت بهداشتی، پرستاران بزرگترین گروه را شکل می دهند. نظام های اطلاعات پرستاری برای بهبود عملکرد پرستاری، افزایش دانش پرستاری و فراهم کردن داده ها و اطلاعات مورد نیاز پرستاری دارای اهمیت فراوان هستند و تعیین مجموعه حداقل داده های پرستاری نخستین گام برای توسعه یک نظام اطلاعات پرستاری می باشد. با توجه به نبود مجموعه حداقل داده های پرستاری در ایران این پژوهش با هدف بررسی نیازهای مربوط به مجموعه حداقل داده های پرستاری و ارائه پیشنهاد برای نظام مراقبت بهداشتی درمانی ایران انجام شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع کاربردی می باشد که در سال 1388 انجام گرفت. پس از مطالعه متون و بررسی مجموعه حداقل داده های پرستاری در کشورهای مختلف، عناصر داده ای پرستاری در این مجموعه داده در چک لیستی پایا و روا گردآوری شده و در اختیار شرکت کنندگان برای تعیین اولویت قرار گرفت. اولویت نیازها با چهار گزینه اولویت اول، دوم، سوم و بدون اولویت مشخص شدند. در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 5/16، میانگین اولویت ها محاسبه شده و مواردی که بالای 80 درصد یعنی میانگین 4/2 را کسب کرده اند انتخاب شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اغلب عناصر داده ای به جز «وضعیت اقامت (34/2)»، «تاریخ شروع کار پرستار(36/2)»، «تعداد بیمار یا مددجو»(نسبت بیمار به پرسنل (32/2)«،»تاریخ پایان کار پرستار(29/2)«،»نوع نظام بازپرداخت هزینه(23/2)«،»جنس پرستار(05/2)«و»بودجه بخش پرستاری(97/1)«، همگی از دیدگاه شرکت کنندگان به عنوان نیاز برای سیستم های اطلاعات پرستاری شناخته شده و دارای اولویت بودند.
  نتیجه گیری کلی: عناصر داده ای در سه سطح عناصر داده ای مربوط به مراقبت پرستاری (5 عنصر داده ای)، بیمار (14 عنصر داده ای) و ارائه خدمات بخش پرستاری(14 عنصر داده ای) و بر اساس اولویت بندی شرکت کنندگان برای نظام مراقبت بهداشتی درمانی ایران پیشنهاد و ارائه شده اند. در نهایت تعیین پایایی و روایی محتوای مجموعه داده، آموزش پرستاران و مطالعات جامع تر در خصوص استفاده بالینی از این مجموعه داده توصیه شد.
  کلیدواژگان: مجموعه حداقل داده های پرستاری، انفورماتیک، علوم اطلاعاتی، پرستاری، نظام مراقبت بهداشتی، ایران
 • شراره ضیغمی محمدی، اسماعیل زینعلی، حبیب الله اسماعیلی، علیرضا نیکبخت نصرآبادی صفحه 28
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین چالشها در زمینه مراقبت اخلاقی و حقوق بیمار، اقدامات تبعیض آمیز در برابر بیماران مبتلا به ایدز است. تجربه تبعیض تاثیر منفی بر سلامت روان و تمامی جنبه های پیشگیری،پیگیری، مراقبت و درمان می گذارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین دیدگاه پرستاران در رابطه با تبعیض در مراقبت و درمان بیماران مبتلا به ایدز و عوامل مرتبط با آن در سال 1388 در شهر تهران بود.
  روش بررسی
  این یک مطالعه توصیفی مقطعی است. جامعه مورد مطالعه شامل 180 پرستار بخش داخلی و عفونی از چهار بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پرشکی تهران و شهید بهشتی بود. در این مطالعه ازروش نمونه گیری سرشماری استفاده گردید و 165 پرستار در این مطالعه شرکت نمودند. داده ها توسط ابزار خود گزارشی جمع آوری گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل فرم مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه تبعیض در برابر بیماران مبتلا به ایدز،پرسشنامه آگاهی در رابطه با ایدز، مقیاس نگرش به ایدز و پرسشنامه ترس از خطرابتلای شغلی به ایدز بود. اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آمار توصیفی،تی تست، آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید.
  یافته ها
  میزان پاسخگویی 6/91% بود. یافته ها نشان داد که 5/54% از پرستاران موافق با وجود اقدامات تبعیض آمیز در حد متوسطی در برابر بیماران مبتلا به ایدز بودند.نمره دیدگاه پرستاران در رابطه با تبعیض ارتباط آماری معنا داری با آگاهی از راه های انتقال ایدز (005/0= p)، نگرش اجتنابی به بیماران مبتلا به ایدز (044/0= p)، ترس از خطر ابتلای شغلی به ایدز (003/0= p) داشت. تفاوت آماری معنی داری در میانگین نمره دیدگاه پرستاران در رابطه با تبعیض با جنس(033/0= p) و بخش(036/0= p) و سطح تحصیلات(048/0= p) وجود داشت.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر میرسد که اقدامات تبعیض آمیز در برابر بیماران مبتلا به ایدز در بیمارستانها وجود دارد. کاهش اقدامات تبعیض آمیز برای ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران مبتلا به ایدز ضروری است. به نظر می رسد برنامه هایی در جهت ارتقاء آگاهی در رابطه با احتیاطهای همگانی، مسائل اخلاقی و حقوق بیمار ممکن است به کاهش اقدامات تبعیض آمیز در برابر بیماران مبتلا به ایدز کمک نماید.
  کلیدواژگان: ایدز، تبعیض، پرستاران
 • لیلی رحمت نژاد، فریده باستانی صفحه 42
  زمینه و هدف
  سازمان جهانی بهداشت تبعیت مادران از تغذیه انحصاری با شیر مادر را تا 6 ماه اول تولد کودک و ادامه آن را به همراه غذای جامد تا دو سالگی توصیه نموده است. میزان بالایی از قطع تغذیه انحصاری با شیر مادر در سالهای اخیر در ایران گزارش شده است، لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی دلایل قطع تغذیه انحصاری با شیر مادر در مادران نخست زا است.
  روش بررسی
  این پژوهش، یک مطالعه توصیفی و مقطعی بوده است. حجم نمونه پژوهش 331 نفر برآورد شد که بطور مستمر از میان مادران نخست زا در مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی تهران انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه و چک لیست جمع آوری شد. پیگیری موضوع قطع تغذیه انحصاری با شیر مادر، بطور تلفنی و 28 روز پس از تاریخ زایمان آنان انجام شد و موضوع پیروی یا عدم پیروی از تغذیه انحصاری با شیر مادر مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که در 6/52 درصد موارد تغذیه انحصاری با شیر مادر صورت گرفته بود. دلایل قطع تغذیه انحصاری با شیر مادر بر حسب عوامل موثر به سه گروه عوامل مادری (خودکارآمدی پایین و سایر عوامل همچون درک مادر از کم بودن حجم شیر، مشکلات مربوط به پستان و تغذیه نوزاد توسط دیگران) 9/38 درصد، عوامل نوزادی (مانند دل درد یا کولیک نوزادی، زردی نوزاد و وزن کم هنگام تولد) 7/21 درصد و بالاخره ترکیبی از عوامل مادری و نوزادی 5/39 درصد، طبقه بندی شدند.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به اینکه فراوانی عوامل ترکیبی (مادری – نوزادی) در قطع زود هنگام تغذیه انحصاری با شیر مادر بیشتر بوده است، کاهش این دسته از مشکلات، یکی از راه های تداوم و تبعیت از شیردهی به شمار می رود. مداخلات آموزشی و به ویژه مشاوره های تلفنی 24 ساعته برای مادران نخست زا و کم تجربه، می تواند بطور جدی در سیاست گذاری های بهداشتی مد نظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: تغذیه انحصاری با شیر مادر، مادران نخست زا، قطع زودرس، عوامل
 • زهرا احمدی، الهام ملایی یارندی، اقدس ملکزادگان، آغا فاطمه حسینی صفحه 54
  زمینه و هدف
  بارداری و تولد فرزند یکی از مهم ترین مراحل زندگی زنان است. در طی بارداری ممکن است رضایت جنسی افزایش یا کاهش یابد. هر یک از این تغییرات می تواند منجر به بروز آثار منفی طولانی مدت در امور جنسی و روانی مادر شود. این پژوهش جهت تعیین رضایت جنسی زنان نخست حامله و برخی عوامل مرتبط با آن انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش مقطعی، 230 زن نخست حامله مراجعه کننده به مراکز منتخب مراقبت های دوران بارداری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از نمونه گیری مستمر انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار SPSS ویرایش چهاردهم،و با آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال - والیس، من - ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره رضایت جنسی زنان نخست حامله 2/11 ± 6/133 بود. هم چنین بین متغیرهای سن (001/0 P<)، سن همسر (002/0 P=)، مدت ازدواج، سطح تحصیلات، سطح تحصیلات همسر، وضعیت اشتغال (0001/0 P <)، خواسته بودن بارداری (006/0 P =)، مشورت با پزشک یا ماما در زمینه مسائل جنسی دوران بارداری (0001/0 P<)، داشتن یا نداشتن مشکلات شایع بارداری (003/0 P =)و ترس از بروز عوارض جنینی یا مادری در اثر نزدیکی در بارداری (0001/0 P<) و میانگین نمره میزان رضایت جنسی در بارداری ارتباط معنادار وجود داشت.
  نتیجه گیری کلی: توجه به روابط جنسی زنان باردار و آموزش مطالب مرتبط با روابط جنسی دوران بارداری می تواند در جهت ارتقاء مراقبت های دوران بارداری موثر باشد.
  کلیدواژگان: رضایت جنسی، بارداری، زنان نخست حامله
 • لیلا مختاری، مهین برادران رضایی، اصغر محمد پور اصل، سیدمحسن موسوی صفحه 63
  زمینه و هدف
  معاینات کلینیکی پستان و ماموگرافی برای تشخیص زودرس سرطان پستان در زنان فاقد علامت توصیه شده است. در این میان باورهای بهداشتی نقش مهمی را در تمایل افراد نسبت به مشارکت در رفتارهای مرتبط با ارتقاء سلامت ایفا می کند.
  این مطالعه با هدف بررسی باورهای بهداشتی کارکنان زن مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز نسبت به انجام ماموگرافی و معاینات کلینیکی پستان انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، 196 نفر از 52 مرکز با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی سهمی انتخاب و باورهای بهداشتی آنان نسبت به انجام ماموگرافی و معاینات کلینیکی پستان بر اساس مدل باورهای بهداشتی چمپیون از طریق پرسشنامه بررسی شد و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 14مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  6/26 درصد از زنان انجام ماموگرافی و 7/10 درصد انجام معاینات کلینیکی پستان را گزارش نمودند. شایع ترین مانع برای انجام ماموگرافی و معاینات کلینیکی پستان به ترتیب دردناک بودن ماموگرافی (02/1±45/2)و ترس از احتمال تشخیص توده های بدخیم بود(05/1±30/2). انجام ماموگرافی با وضعیت تاهل و سن (001/0 > p) ارتباط معنی دار داشت. همچنین انجام معاینات کلینیکی پستان با سن ارتباط معنی دار داشت (02/0= p).
  نتیجه گیری کلی: با اینکه شرکت کنندگان در مراکز بهداشتی شاغل می باشند اما باورهای نادرستی نیز نسبت به انجام ماموگرافی و معاینات کلینیکی پستان دارند و این باورها می تواند با مشارکت اندک آنان در برنامه های غربالگری مرتبط باشد. تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و تصحیح باورهای غلط این زنان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، ماموگرافی، معاینات کلینیکی پستان، باورهای بهداشتی
 • زهرا عابدینی، عصمت جعفربگلو، مرضیه رئیسی، تهمینه دادخواه تهرانی صفحه 74
  زمینه و هدف
  بازاندیشی از شیوه های بنیادی آموزش است که درارتقاء سطح آگاهی و مهارت درموقعیت های بالینی موثر شناخته شده است است. نظر به اهمیت تاکید بر روش های فعال و دانشجو محور در یادگیری و لزوم مشارکت فراگیران در فرآیند آموزش جهت کسب توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان پرستاری نسبت به بازاندیشی در آموزش بالینی انجام شده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی یک گروهی پس آزمون می باشد. جامعه مورد مطالعه،35 نفر از دانشجویان پرستاری سال آخر پرستاری مشغول به گذراندن کارآموزی در عرصه پرستاری کودکان بوده اند که به روش سرشماری در مطالعه شرکت داشتند. از دانشجویان خواسته شد که به مدت 4 هفته بر عملکرد خود در محیط بالینی بازاندیشی نمایند. بعد از پایان تجربه نظرات دانشجویان در ابعاد مختلف نسبت به فرآیند بازاندیشی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه خود ایفا بود که نظرات دانشجویان را در 4 حیطه فردی، زمان، مکان و سازمان مورد سنجش قرار می داد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های میانگین وانحراف معیار و آزمون t استفاده شد.
  یافته ها
  بالاترین امتیاز موافق مربوط به حیطه فردی بود(2/2 ± 9/13). نظرات دانشجویان نسبت به بازاندیشی نشان داد که 3/84 درصد آنان این روش را در افزایش حس توانمندی و اعتماد به نفس موثر می دانند. در بررسی نظرات دانشجویان در تمامی ابعاد با سن ارتباط معنادار مشاهده شد(05/0 P<). و بین معدل تحصیلی با نمرات حیطه فردی و علاقه مندی به رشته پرستاری ارتباط معنادار وجود داشت (05/0 P<) و همچنین بین نظرات دانشجویان در بعد مکان و معدل تحصیلی ارتباط معنی دار مشاهده شد (05/0 P<).
  نتیجه گیری کلی : بازاندیشی از دیدگاه دانشجویان پرستاری منجر به بهبود توانمندی و اعتماد به نفس آنان می شود، لذا استفاده از این روش در آموزش بالینی دانشجوی ان رشته پرستاری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بازاندیشی، آموزش بالینی، دیدگاه، پرستاری
 • لیلا الله قلی، اعظم رحمانی، افتخارالسادات حاجی کاظمی، آغا فاطمه حسینی صفحه 83
  زمینه و هدف
  تغذیه با شیر مادر به ویژه در جوامعی که از شرایط اجتماعی- اقتصادی پایینی برخوردارند مهمترین عامل تعیین کننده وضعیت سلامت و تغذیه کودکان به شمار می رود. تغذیه با شیر مادر نقش به سزایی در سلامت جسمی و رشد کودک دارد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط طول مدت شیردهی و وزن گیری کودک تا پایان 24 ماهگی انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، یک مطالعه همبستگی و از نوع پیش گویی کننده است. نمونه پژوهش را 307 نفر از مادران دارای کودک 3-2سال که جهت پایش رشد کودک خود به مراکز بهداشتی- درمانی غرب تهران مراجعه می کردند تشکیل داد. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بود و داده ها از طریق پرسشنامه گرد آوری گردید. داده ها توسط SPSS نسخه 10 تحلیل شد و در این راستا از آزمون t- test و ANOVA جهت تعیین ارتباط و از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین نوع همبستگی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون آماری پیرسون نشان داد که ارتباط معنی داری بین طول مدت شیردهی با وزن کودک در 6 و 12ماهگی وجود نداشت، اما بین طول مدت شیردهی و وزن کودک در24 ماهگی ارتباط معنی دار معکوسی وجود داشت(003/0 p=)، همچنین بین وزن کودک در6، 12 و 24 ماهگی و جنس کودک ارتباط معنی داری وجود داشت(001/0 p=)، بین وزن 6 ماهگی، 12 ماهگی و 24 ماهگی کودکان با سن مادر، نوع زایمان، تعداد زایمانهای مادر، تحصیلات مادران، وضعیت اشتغال مادر، وضعیت شیردهی برای کودک، دریافت آموزش شیردهی با پستان و فاصله زمانی شروع شیردهی پس از زایمان ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری کلی: با افزایش طول مدت شیر دهی، وزن کودک در محدوده طبیعی و با کاهش آن، در محدوده غیر طبیعی قرار گرفت. با توجه به اینکه کوتاه شدن طول مدت شیردهی می تواند اثر نامطلوبی بر رشد کودک گذاشته و منجر به چاقی شود، لذا برای جلوگیری از کاهش طول مدت شیردهی لازم است که مادران در دوران بارداری و شیردهی مورد حمایت خانوادگی و اجتماعی قرار گیرند تا بتوانند مدت شیردهی طولانی تری را حفظ نمایند.
  کلیدواژگان: طول مدت شیردهی، وزن گیری، کودکان
|
 • Veghari Gh, Rahmati R. Page 8
  Background and Aims
  Mother’s milk plays an important role in infant’s health. The aim of this study was to determine the breastfeeding status and some of its related factors among children less than 5 year old, in northern countryside of Iran.
  Material and Methods
  This descriptive cross-sectional and retrospective study was done on 2520 children aged 6-60 months (1309=males and 1211=females) chosen by cluster and random sampling from 20 of 118 villages of Golestan provience. Data was collected by questionnaire and anthropometric measurements were performed. Duration of breastfeeding was computed only for over 24 months old children. Data was analyzed using SPSS-PC (v.16).
  Results
  The mean duration of exclusive breast-feeding was 5.59 months and 66.4% of children had exclusive breast-feeding at least for 6 months. Although exclusive breast-feeding period in Turkmen ethnic group was lower than others, breastfeeding duration in this group was higher than other ethnic groups. Five months of exclusive Breast-feeding in Fars (native) group was 14.6% more than Turkman ethnic group (P=0.001). Exclusive breast-feeding period significantly increased with maternal education level(P=0.004).The mean time of breastfeeding was 20.6 months and 89.3% and 74.7% of children breastfed at least 18 and 24 months, respectively. Duration of lactation was positively correlated with family size, birth order, maternal age and the children’s nutritional status (p<0.05).
  Conclusion
  Two thirds of children in Gorgan countryside enjoy exclusive breastfeeding for at least 6 months. Some socio-economic factors influence the pattern of breast feeding.
 • Rafii F., Ahmadi M., Hoseini Af, Habibi Koolaee M. Page 19
  Background and Aim
  Nurses are the largest groups in health care delivery system. Nursing Information systems (NIS) are important for improving nursing performance, increasing nursing knowledge and providing data and information needed for nursing. Identifying Nursing Minimum Data Set (NMDS) is the first step for development of NIS. Considering the absence of NMDS in Iran, this study was conducted with the aim of assessing NMDS needs and giving recommendations for Iran health care system.
  Material And Methods
  It was a descriptive developmental study. NMDS was searched in several countries; nursing data elements gathered into a questionnaire and then, were prioritized by experts. Using SPSS-PC (v.16.5), mean scores of priorities were calculated and those with more than 80% of mean score (m=2.9) were selected.
  Results
  Findings showed that most data elements had high priority from within nurses, perspective except “residential status (m=2.34 of 3)”, “nurses, employment startup date (m=2.36 of 3)”, “number of patients (m=2.32 of 3)”, “employment end date (m=2.29 of 3)”, “Reimbursement type (m=2.23 of 3)”, Nurse Gender (m=2.05 of 3) and Nursing budget (m=1.97 of 3).
  Conclusion
  Elements for Iranian Nursing Minimum Data Set (IrNMDS) were offered as nursing care data elements (5 Items), Patient data element (14 Items) and service data element (14 Items). Validity and reliability assessment of data set content, in-service education for nurses and more comprehensive studies regarding the clinical use of this data set is recommended.
 • Zeighami Mohamadi Sh, Zeinali E., Esmaily H., Nikbakht Nasrabadi Ar Page 28
  Background And Aim
  Discriminatory practices toward patients with AIDS is an important challenge in the context of ethical care and patient's rights. Experience of discrimination has negative impacts on the psychological well being of patient's and all aspects of AIDS prevention, follow-up care and treatment. The aim of this study was to identify nurse’s perspective on discrimination in nursing care of patients with AIDS and its related factors.
  Materials And Method
  It was a descriptive cross-sectional study. The study population consisted of nurses working in internal and infectious wards. The setting was hospitals affiliated with Tehran and Shahid Beheshti University of Medical Sciences. the sample was recruited by census and 165 nurses were selected. Data was collected using self administered questionnaires. The instruments used included: discrimination against AIDS questionnaire, HIV knowledge questionnaire, AIDS Attitude Scale and Risk Perception scale. Data was analyzed by SPSS-PC using descriptive statistics, t-test, ANOVA and Pearson coefficient correlation.
  Results
  Response rate was 91.6 % of all study sample, 54.5% agreed with present moderately discriminatory practices toward these patients. Nurse’s perspective on discriminatory practices was significantly associated with their knowledge of AIDS transmission (p=0.005), avoidance attitudes toward people with AIDS (p=0.044), and fear of occupational exposure to AIDS (p=0.003).There was a significant difference between mean score of nurses perspective on discrimination with their sex (p=0.033), ward (0.036), and their educational level (p=0.048).
  Conclusion
  It seems that patients with AIDS in Tehran hospitals are treated with discrimination. Reducing discriminatory practices toward these patients would be possible by increasing nurse’s knowledge about universal precautions, ethical issues and patient’s rights.
 • Rahmatnejad L., Bastani F. Page 42
  Backgrounfd &
  Aim
  Maternal exclusive breast feeding for the first 6 months of newborn's life has been recommended by World Health Organization. Recently, a high incidence of breast feeding discontinuation has been reported in Iran. Accordingly this study was done with the aim of determining the factors associated with discontinuation of exclusive breast feeding by first time mothers.
  Material and Methods
  It was a descriptive and cross-sectional study. The study sample (n=331) was selected by conveniece sampling among first time mothers admitted to Shahid Akbar Abadi hospital. Data was collected by questionnaire and a check list. The condition of exclusive breast feeding was followed by phone after delivery. The data was analyzed using SPSS-PC (v.12).
  Results
  Exclusive breast feeding was observed in 52.6% of the sample. The reasons for discontinuation of exclusive breast feeding included maternal factors (low breast feeding self efficacy, mother's perception of inadequacy of the breast milk, lactation problems related to breast, feeding of baby by others) (38.9%0), neonatal factors (colic, hyperbilirobionemia, low birth weight)(21.7%), and a combination of these factors (39.5%).
  Conclusion
  Modification of maternal and neonatal barriers to exclusive breast feeing would be a good way for breast feeding adherence. Giving breast feeding information to low experienced mothers is recommended.
 • Ahmadi Z., Molaie Yarandi E., Malekzadegan A., Hosseini Af Page 54
  Background and Aim
  Pregnancy and childbirth is one of the most important stages of women’s life. Sexual satisfaction may change during pregnancy. These changes could lead to negative long effects on mother’s sexual and mental health. This study was conducted with the aim of assessing sexual satisfaction o f primigravidas and its related factors.
  Material and Methods
  It was a descriptive cross-sectional study. The sample consisted of 230 primigravid women admitted to hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences. Data was collected by the adjusted version of Hudson's Index of Sexual Satisfaction (ISS) and were analyzed using SPSS-PC (v.14).
  Results
  The mean score for sexual satisfaction was 133.6±11.2. The findings indicated that there is a significant relationship between women's age, their husband's age, length of marriage, occupation, planned/ unplanned pregnancy, type of family, consultant with midwives, having pregnancy complication and concerning about fetus and sexual satisfaction(p<0.0001-0.006)
  Conclusion
  Helping primigravidas to get more sexual pleasure during pregnancy would be accomplished by taking their sexual histories and resolve their misconceptions about sexual satisfaction.
 • Mokhtari L. (Msc), Baradaran Rezaee M. (Msc), Mohammadpour Asl A. (Msc), Mousavi Sm (Phd) Page 63
  Background and Aim
  Mammography and clinical breast examination have been recommended for early detection of breast cancer in asymptomatic women. Health beliefs play an important role in people’s tendency toward participation in health promotion behaviors. The aim of this study was to determine the health beliefs of female health care providers of Tabriz Health Centers about mammography and clinical breast examination.
  Material and Methods
  It was a descriptive, cross- sectional study. The participants were recruited from 52 health center of Tabriz city by proportional cluster random sampling (n=196). Data was collected by Champion’s Health Belief Model Scale and analyzed using SPSS-PC (v.14).
  Results
  The findings revealed that 26.6% and 10.7% of the sample had a history of mammography and clinical breast examination respectively. The most prevalent barriers to mammography and breast examination were beliefs about painful nature of mammography (2.45 ± 1.02) and fear of the possible diagnosis of cancer (2.30 ± 1.05). There were significant associations between mammography and marital status (p=0.001) and age (p<0.001) and also between clinical breast examination and age (p=0.02)
  Conclusion
  Misconceptions and incorrect beliefs about mammography and clinical breast examination could result in low rate of participation in mammography and clinical breast examination. Providing educational programs to correct wrong health beliefs about these examinations is recommended.
 • Abedini Z., Jafar Begloo E., Raeisi M., Dadkhah Tehrani T. Page 74
  Background and Aim
  Reflection has been emphasized as an effective educational strategy in clinical settings. Although this educational tool lead to promotion of skills and knowledge in nursing students but is rarely used. The aim of the present study was to determine the viewpoints of nursing students toward reflection in clinical education.
  Materials and Methods
  It was a quasi-experimental study with one group, post- test design. The sample consisted of 35 senior nursing students recruited by census. The students were asked to reflect on their performance in clinical settings for four consecutive weeks. A guide for reflective thinking was given to students and they were asked to write their reflections about clinical care in personal journals. Data was collected by a self-constructed questionnaire and analyzed using SPSS-PC (v. 11.5).
  Result
  personal domain of reflection was the most prominent subscale from the students’ perspective (13.9 ± 2.2). Most of students (84.3%) believed that reflection has influenced their sense of empowerment and self-esteem. There was significant relationships between the students’ perspective in all domains and their age (p<0.05). There were also significant relationships between academic achievement, the score of personal domain and interest in nursing (p<0.05).
  Conclusion
  Reflection empowers nursing students and improves their self-esteem from their perspective. Employing this method in nursing clinical education is recommended.
 • Allahgholi L. (Phd) Student, Rahmani A. (Phd) Student, Haji Kazemi E. (Msc), Hosseini Af. (Msc) Page 83
  Background and Aim
  Breast feeding is the most important and decisive factor in Children’s state of health and nutrition, especially in societies with lower socio-economic status. Beastfeeding plays an important role in child health and development. Acordingly this study was carried out with the aim of determining the ralationship between breastfeeding and child weigth gain up to the end of 24 months of age.
  Material and Methods
  It was a correlational predictive study. The sample consisted of 307 mothers of 2-3 years old children who have been visited for monitoring their children’s growth in heath canters of west of Tehran. They were recruited by stratified sampling method. Mothers & children’s data was collected by questionnaire & analyzed using SPSS-PC-(v.10).
  Results
  pearson correlation test indicated that there is no significant relationship between breastfeeding duration & children’s weight in 6 and 12 months of age. However, there was a converse significant relationship between breastfeeding duration and the children’s weight in 24 months of age (p=0.003). There was also a significant relationship between the children’s sex and their weight in 6, 12 and 24 months of age (p=0.000). No significant association was found between children’s weight in 6, 12 and 24 months of age and mothers’ age, number of deliveries, mothers’ level of education and job status, participation in educational courses for breast feeding, and the time of breastfeeding initiation after delivery.
  Conclusion
  children fell within normal limits for weight when breastfeeding duration was longer and vice versa. Regarding the undesirable effects(eg. malnutrition and obesity) of shortening the breastfeeding period on child health, provision of support as well as education about breastfeeding continuation is recommended