فهرست مطالب

 • سال چهل و دوم شماره 2 (1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • احمد فتاحی، سعید یزدانی، سید صفدر حسینی، سید کاظم صدر صفحه 153
  تنوع در ویژگی های طبیعی برای استراحت، سرگرمی و فرصت های تفریحی در قالب پیاده روی، گردش، اردو زدن در کنار چاه ها، قنوات و چشمه ها جهت گذراندن اوقات فراغت و لذت از این مناظر، بیانگرارزش های تفریحی می باشد که به علت محدودیت منابع آب‎های سطحی، مشاهده می شود. ارزش تفریحی آب شامل منافع دریافتی از کسانی است که آب و خواصش را برای استفاده دیگران دست نخورده باقی می گذارند. وجود مناطق گردشگری (چک چک، غربالبیز، تامهرو دره گاهان) در دشت یزد- اردکان با منابع آب زیرزمینی در وسط بیابان، موجب جذب توریست به علت جاذبه تفریحی آن شده است. بطوری که هر ساله افراد زیادی از این مکان ها بازدید به عمل می آورند. این پژوهش به تعیین ارزش تفریحی آب‎های زیرزمینی دشت یزد-اردکان و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدید کنندگان با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه گزینش دوگانه تک بعدی در سال 1388 می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است کل ارزش تفریحی این مناطق 38/1 میلیارد ریال می باشد. هم‎چنین، با توجه به میانگین وزنی تمایل پرداخت در دشت قیمت ورودیه برای استفاده از مناظر آبی در استان 4700 ریال برآرود گردید. نظر به بعد خانوار بازدید کنندگان از این مناطق (4/2 نفر) ارزش تفریحی هر خانوار 11280 ریال محاسبه شد. لذا این برآورد، برای سیاست‎گزاران و مسئولین توجی هات لازم جهت حفظ و حمایت از اماکن تفریحی آبی فراهم را می‎نماید.
  کلیدواژگان: دشت یزد، اردکان.، ارزش گذاری مشروط، آب‎های زیرزمینی، ارزش تفریحی، تمایل به پرداخت
 • میترا ژاله رجبی، ناصر شاهنوشی، محمود دانشور، علی فیروز زارع، سیاوش دهقانیان، سید محمد علی رضوی صفحه 163
  دراین مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان و تعیین روابط کوتاه مدت، بلندمدت و ضریب تصحیح خطا بین ضایعات نان و متغیرهای مستقل موثر برآن طی سال های 1385-1357 و پیش بینی ضایعات نان از الگوی سری زمانی چند متغیره ARDL استفاده شده است. بر اساس الگوی ARDL ضایعات نان در بلندمدت تابعی مستقیم از تولید ناخالص ملی و رشد شهرنشینی می باشد و قیمت نان و ضریب جینی بر ضایعات نان اثر معکوس دارند. در کوتاه مدت نیز تولید ناخالص ملی و رشد شهرنشینی اثر مثبت و معنی داری بر ضایعات نان دارند و تاثیر قیمت و ضریب جینی در کوتاه مدت نیز بر ضایعات منفی است. به منظور پیش بینی مقادیر آتی از الگوی ARDL و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج مقایسه الگوهای ARDL و ANN نشان داد که شبکه عصبی مبتنی برARDL پرسپترون چند لایه (با سه لایه) با ساختار انتخاب شده دارای دقت بالاتری بوده و بر اساس پیش بینی ضایعات نان با شبکه عصبی منتخب در افق پیش بینی (سال 1390) ضایعات نان بیش از 181/3 میلیون تن خواهد بودکه با توجه به قیمت جهانی گندم در سال 1385 مبلغی معادل 1145 میلیون دلار در اثر ضایعات نان از چرخه اقتصادی کشور حذف می شود.
  کلیدواژگان: الگوی ARDL، ضایعات نان، مدل شبکه عصبی مصنوعی
 • عنایت عباسی، یوسف حجازی، هوشنگ ایروانی، محمدرضا زالی، سید بابک علوی صفحه 175
  در محیط متغیر کنونی، هیچ روشی برای موفقیت پایدار سازمانی بدون یادگیری سازمانی وجود ندارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی یادگیری سازمانی و عوامل تاثیرگذار بر آن در دانشکده های کشاورزی استان تهران انجام شده است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و نمونه مورد مطالعه را تعداد 100 نفر از اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، پردیس کشاورزی ابوریحان و دانشکده های کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس و شاهد تشکیل دادند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصین و پایایی آن با اندازه گیری آلفای کرونباخ در مرحله پیش آزمون مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در تمامی عوامل زمینه ای (آرمان مشترک، تفکر سیستمی، فرهنگ سازمانی یادگیرنده، ساختار سازمانی منعطف، توسعه قابلیت های شخصی و حرفه ای اعضاء و رهبری تحول آفرین) و فرآیندی (یادگیری سازمانی)، بین وضعیت موجود و حد متعادل (متوسط) در دانشکده های کشاورزی مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از همبستگی حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین یادگیری سازمانی و تمامی عوامل زمینه ای می باشد. نتیجه حاصل از رگرسیون چند متغیره بیانگر آن است که سه عامل رهبری تحول آفرین، تفکر سیستمی و ساختار سازمانی منعطف به ترتیب بیشترین نقش را در تبیین واریانس یادگیری سازمانی ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، مولفه‎های زمینه‎ای، سازمان یادگیرنده، دانشکده کشاورزی
 • سیدمحمود حسینی، ابوالقاسم شریف زاده، سعید غلامرضایی، مرتضی اکبری صفحه 185
  این تحقیق با هدف تبیین مولفه های مدیریت بحران خشکسالی در جوامع روستایی و عشایری جنوب شرق ایران، بر پایه پیمایش انجام شده است. از طریق سرشماری تعداد 201 نفر از کارشناسان درگیر در مدیریت بحران خشکسالی مورد مطالعه قرار گرفته اند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظرات گروهی از کارشناسان و صاحب نظران مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جهت پایایی پرسشنامه از ضریب کرونباخ آلفا استفاده شد که به ترتیب 72/0، 76/0 و 81/0 به دست آمد. پس از گردآوری داده ها، از نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها بر اساس روش تحلیل عاملی بهره گرفته شد. نتایج مربوط به تحلیل عاملی علل آسیب پذیری در برابر خشکسالی به استخراج پنج عامل به ترتیب تحت عناوین خشکسالی اجتماعی- اقتصادی، خشکسالی معیشتی، خشکسالی هیدرولوژی، خشکسالی کشاورزی و خشکسالی هواشناختی به ترتیب42/32، 3/19، 79/17، 10 و 9 درصد واریانس (88 درصد) را تبیین نموده اند. تحلیل عاملی اثرات و پیامدهای خشکسالی نشان داد که پیامدهای زیست محیطی- بوم شناختی، پیامدهای اقتصادی- معیشتی، پیامدهای اجتماعی و پیامدهای روانشناختی را بر جای گذاشته است که روی هم رفته 76/84 درصد از واریانس را تبیین نمودند. همچنین تحلیل عاملی سازوکارهای مدیریت بحران خشکسالی به استخراج پنج عامل منجر شده است. در پایان، نمودار مفهومی تحلیل عاملی علل، اثرات و سازوکارهای مدیریت بحران خشکسالی ترسیم شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، سازوکارهای مدیریت بحران خشکسالی، بحران خشکسالی، مناطق روستایی و عشایری
 • سعید فعلی، نگین بیگلری، غلامرضا پزشکی راد صفحه 199
  نظام آموزش عالی به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی، نقش اصلی را در تربیت نیروی انسانی کارآمد و همچنین نقش تعیین کنندهای در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه بر عهده دارد. از این رو، اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آن به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی و مادی و نیز داشتن توانایی رقابت در دنیای آینده که در آن کیفیت مهمترین مولفه برای ادامه حیات هر سازمان است، ضرورتی انکار ناپذیر است. بنابراین، هدف کلی این پژوهش توصیفی - همبستگی، بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده دانشگاهی از دید دانشجویان می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامهای ساختارمند حاوی سوالات بسته پاسخ بود که با استفاده از مدل تعدیل یافته کیفیت خدمت سروکوال (SERVQUAL) در پنج بعد تهیه شد و روایی و پایایی آن نیز تایید گردید. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه دانشجویان (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری) دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس است (674N=)، که از این میان، تعداد 159 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و اقدام به جمع آوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه ها گردید (159n=). نتایج توصیفی تحقیق، اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان را بدین ترتیب نشان می دهد: 1) قابلیت اطمینان، 2) همدلی، 3) پاسخگویی، 4) تضمین، و 5) شرایط فیزیکی و ملموس. همچنین، نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین میزان رضایت مندی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، و پسران و دختران درباره کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدل سروکوال، دانشجو، رضایت مندی، کیفیت خدمات آموزشی
 • ناهید فروشانی، بهمن خسروی پور، جعفر یعقوبی صفحه 209
  امروزه پیشرفت‎های علمی، فن شناختی و فرهنگی آنچنان با آهنگ تندی افزایش می یابند، که انسان را گریزی جز آموختن در سراسر زندگی نیست. یادگیری سیار به عنوان مرحله جدیدی از توسعه یادگیری الکترونیکی با قابلیت استفاده گسترده ابزارهای سیار، می تواند وسیله مهمی برای یادگیری مادام العمر باشد. لذا هدف از این تحقیق تحلیل مشکلات نظام آموزش کشاورزی و رفع آن ها از طریق آموزش سیار بود. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان (715 N=) تشکیل دادند. نمونه‎گیری به صورت طبقه ای ساده در سطح کل استان خوزستان انجام و با استفاده از جداول مورگان و تاکمن تعداد 248 نفر انتخاب گردیدند. این تحقیق از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 پردازش و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که عامل مهم در رابطه با مشکلات نظام آموزش کشاورزی، هماهنگ نبودن نظام آموزش کشاورزی با تغییرات جهانی و پیشرفت های علمی‎ می باشد. از عوامل مهم مربوط به قابلیت رفع مشکلات نظام آموزش کشاورزی از طریق آموزش سیار، رفع محدودیت های مکانی و زمانی برای آموزش و یادگیری است. نتایج تحلیل عاملی مشکلات آموزش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان نشان داد مشکلات مدیریتی و اقتصادی، ساختاری، کادر آموزشی، برنامه ریزی و عدم انعطاف پذیری نظام آموزشی از عوامل مهم می باشند. نتایج تحلیل عاملی قابلیت رفع مشکلات آموزش کشاورزی از طریق آموزش سیار نیز نشان داد برخی عوامل مهم، قابلیت رفع مشکلات مدیریتی و برنامه ریزی می باشد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشکل، آموزش کشاورزی، کارشناس.، یادگیری سیار
 • بهروز توپچی، فرحناز رستمی، آزاده خدابخشی صفحه 219
  در این تحقیق با هدف شناسایی نظام بهینه و پایدار بهره برداری کشاورزی، جنبه های کمی و کیفی سه نظام بهره برداری دهقانی، تجاری و تعاونی تولید در استان کردستان بر اساس تولید گندم آبی با هم مقایسه شدند. بدین منظور هفت فرضیه آزمون شد. هرکدام از فرضیه ها جنبه هایی از کمیت و کیفیت تولید این محصول را نشان دادند. اطلاعات مورد نیاز از 360 کشاورز که در سال زراعی 84-1383 گندم آبی کشت نموده بودند و از بین تعداد کل بهره برداران (24859 نفر) از طریق مصاحبه مستقیم و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. نمونه ها به روش خوشه ایچند مرحله ای و بصورت احتمالی برگزیده شدند. روایی تحقیق حاضر از طریق کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی استان کردستان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (75/0) تعیین گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که در استان کردستان: 1) نظام بهره برداری دهقانی بطور معنی داری کمترین میزان استفاده از ادوات را به همراه دارد. 2) نظام بهره برداری دهقانی بطور معنی داری کمترین میزان مصرف کودهای شیمیایی را به همراه دارد. 3) نظام بهره برداری تعاونی تولید بطور معنی داری دارای بیشترین نسبت ارزش افزوده به نیروی کار می باشد. 4) میزان اشتغال در نظام بهره برداری تعاونی تولید بطور معنی داری کمتر از دیگر نظامها است. 5) در نظام بهره برداری تعاونی تولید، بطور معنی داری بیشترین میزان عملکرد در واحد سطح وجود دارد. 6) نظام بهره برداری تعاونی تولید بطور معنی داری کمترین سازگاری را با شرایط اقتصادی و اجتماعی روستایی دارد و 7) نظام بهره برداری دهقانی بطور معنی داری بیشتر از دیگر نظامها قابلیت انعطاف در تولید دارد. در مجموع می توان اینگونه بیان داشت که بهره برداری های دهقانی از بعد ملاحظات زیست محیطی از پتانسیل بالایی برخوردار هستند و از نظر تولید، بهره برداری های تعاونی توانایی بالاتری دارند. در واقع هرکدام از سیستم های بهره برداری کشاورزی در استان کردستان دارای اهمیت هستند ولی پیشنهاد نهایی برای طراحی الگویی مناسب، اتخاذ برنامه هایی بلندمدت در مسیر ایجاد تعادل مابین بهره برداری های دهقانی، تجاری و تعاونی است.
  کلیدواژگان: نظام بهره برداری تعاونی تولید.، نظام بهره برداری تجاری، تولید گندم آبی، نظام بهره برداری دهقانی، نظامهای بهره برداری
 • انسیه کریمی، حسن صدیقی، علیرضا بابایی صفحه 231
  هدف کلی این پژوهش بررسی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی بود. روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 160 نفر از کارشناسان بخش معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی (در سال 1387- 1388) بود (160N=) که با 113 نفر از استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی انتخاب شدند(113n=). ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن با نظرخواهی از پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و باغبانی و کشاورزی ارگانیک بازنگری، اصلاح و تایید شد. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن پایایی پرسش نامه انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده بین 79/0 تا 83/0 به دست آمد. یافته های تحقیق نشان داده است که در بین سه عامل بازدارنده (موانع اقتصادی، شناختی و اطلاعاتی، بینشی)، موانع اقتصادی در اولویت اول است. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین موانع اقتصادی بر روند پیش برد کشاورزی ارگانیک و دیدگاه کارشناسان، در سطح یک درصد وجود دارد.
  کلیدواژگان: عوامل بازدارنده، کشاورزی ارگانیک، توسعه
 • سمیه گودرزی، حسین شعبانعلی فمی، حمید موحد محمدی، محمد جلال زاده صفحه 243
  هدف تحقیق حاضر بررسی مسایل و محدودیت های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان کرج بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 5297 نفر از کشاورزان شهرستان کرج بود که تعداد142 نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای بود که روایی آن به تایید اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و سایر صاحبنظران مربوطه رسید. میزان پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ بررسی شد که متوسط مقادیر بدست آمده برای بخش های مختلف حاکی از مناسب بودن ابزار تحقیق می باشد(76/0=?). داده ها با نرم افزار SPSS مورد توصیف، تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. رتبه بندی مسایل و محدودیتهای مدیریت آب از دیدگاه کشاورزان نشان داد که در زمینه استحصال، کاهش آب دهی منابع آب سطحی و افت سفره های آب زیرزمینی، در زمینه انتقال، قابل نفوذ بودن نهرها، پوسیدگی پوشش کانال ها و چکه کردن لوله ها و در زمینه مصرف آب در مزرعه نیز عدم استفاده از روش های مکانیزه آبیاری اولویتهای اول را به خود اختصاص دادند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی مسایل و محدودیت های مدیریت آب کشاورزی در هفت عامل شامل مشکلات کمی و کیفی منابع آب، چالش های اقتصادی و... دسته بندی شدند.
  کلیدواژگان: شهرستان کرج.، مدیریت آب، آب کشاورزی، کشاورزان
 • شهپر گراوندی، امیرحسین علی بیگی صفحه 255
  ریسک ها در کشاورزی، زندگی و درآمد زارعان را تحت تاثیر قرار می دهند و صدماتی را به محیط زیست آن ها وارد می کنند و موجب فقیرتر شدن کشاورزان و کارگران روستایی می شوند. بنابراین ریسک ها بایستی توسط کشاورز مدیریت شوند. هدف از این مطالعه توصیفی- همبستگی شناسایی تعیین کننده ها یا عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ریسک توسط کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه بود. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه بودند. برای انتخاب نمونه ها، از روش نمونه گیری تصادفی نظام دار استفاده شد(340 n=). یافته ها نشان داد که، کشاورزان ذرت کار به ترتیب از راهبردهای مدیریت ریسک تولید، ریسک انسانی و ریسک قانونی در جهت مدیریت منابع ریسکی که با آن مواجه هستند، استفاده می کنند. هم چنین بر اساس نتایج، متغیرهای سطح تحصیلات، نوع مالکیت، مقدار زمین زارع، درآمد زارع و مشارکت در کلاس های ترویجی بیشترین واریانس را در سطح استفاده از راهبردهای مدیریت ریسک تبیین نمودند.
  کلیدواژگان: ریسک، راهبردهای مدیریت ریسک، کشاورز
 • هانیه داودی، طهماسب مقصودی صفحه 265
  پایداری واحدهای بهره برداری از جمله موضوعات جدی است که در سالیان اخیر توجه بسیاری محققان را به خود جلب کرده است. بررسی میزان دانش کشاورزان در مورد کشاورزی پایدار یک عامل تعیین کننده در پایداری واحدهای تولیدی می باشد. براین اساس این تحقیق توصیفی- همبستگی با هدف کلی ارزیابی میزان دانش کشاورزی پایدار کشاورزان سیب زمینی کار شهرستان شوشتر صورت گرفته است. جامعه آماری درتحقیق حاضر شامل 4200 سیب زمینی کار شهرستان شوشتر می باشد، که به روش نمونه گیری چندمرحله ای 137 سیب زمینی کار انتخاب گردید. برای تعیین روایی از پانل متخصصان، شامل اعضای هیات علمی رشته های زراعت، ترویج، اقتصاد بدست آمد. به منظور بررسی معیار پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید، که میزان آن برای مقیاس نگرش(79/0) و برای مقیاس سنجش دانش(85/0) محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سطح دانش کشاورزان درحد متوسطی قرار دارد و سطح بندی نگرش کشاورزان نشان می دهند که افراد نگرش متوسطی به کشاورزی پایدار دارند واکثر پاسخگویان از نظر پایداری کشت در سطح متوسط قرار دارند. نتایج بدست آمده از تحلیل همبستگی نشان می دهد که بین سن، سابقه کار کشاورزی، عضویت در تعاونی، نوع نظام زراعی، نوع زراعت، میزان زمین زراعی، میزان زمین زیرکشت سیب زمینی، میزان تولید کل، نگرش و سطح پایداری واحد بهره برداری و دانش کشاورزی پایدار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در این پژوهش برای پیش بینی تغییرات دانش کشاورزی پایدار از طریق متغیرهای مستقل از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که متغیر نگرش نسبت به کشاورزی پایدار، سابقه کار، سن کشاورزان، میزان تولید کل سیب زمینی و نوع نظام زراعی حدود 47 درصد از تغییرات متغیر دانش کشاورزی پایدار را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، توسعه پایدار، تحلیل رگرسیونی، دانش
 • غلامرضا مجردی، شادعلی توحید لو صفحه 275
  امروزه در کشاورزی از شیوه های نوینی برای تولید و عرضه محصولات کشاورزی به بازار استفاده می شود لذا دانشجویان برای پاسخگویی به تغییرات باید با برخورداری از آموزشهای عملی خود را برای حضور در عرصه آماده نمایند. تحقیق حاضر با هدف بررسی انتظارات و توقعات دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از درس عملیات کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین دروس عملی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر 363 نفر از دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان بودند که 114 نفر از آنان به روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. اعتبار ابزار تحقیق توسط جمعی از صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص وضعیت موجود 83/0 و برای شاخص وضع مطلوب 88/0 بدست آمد. نتایج مربوط به شکاف انتظاری نشان داد که استفاده از روش های نوین آبیاری، برداشت محصولات کشاورزی با استفاده از ماشین های کشاورزی و کاشت محصولات کشاورزی به صورت مکانیزه فاصله بسیار زیادی با انتظارات دانشجویان از این درس دارد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نیز نشان داد که انتظارات دانشجویان از درس عملیات کشاورزی در 4 عامل مکانیزاسیون، تجربه آموزی علمی، تدوین تجارب و اطلاع رسانی، و فعالیتهای سنتی قابل دسته بندی است.
  کلیدواژگان: تحلیل انتظارات، دانشگاه زنجان.، عملیات کشاورزی، دانشجویان
 • اصغر باقری، سید مرضیه رازقی صفحه 287
  تلقیح مصنوعی یک فناوری ارزشمند اصلاح نژاد دام است که در گاوداری های شیری دنیا کاربرد گسترده ای پیدا کرده است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری تلقیح مصنوعی در گاوداری های شیری استان اردبیل به مقایسه الگوهای پذیرش فناوری در تبیین عوامل موثر بر پذیرش این فناوری پرداخته است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه بود که روایی آن با کمک متخصصین و پایایی آن به کمک آزمون راهنما به دست آمد. مقدار آلفای کرونباخ ابزار تحقیق برای مقیاس الگوی قبول فناوری 89/0به دست آمد. پاسخگویان به دو گروه پذیرنده و نپذیرنده تقسیم شدند و برای تفکیک دو گروه از تحلیل تشخیصی استفاده شد. به این منظور، متغیرهای الگوهای نشر نوآوری، ساختار مزرعه‎ای، قبول فناوری و الگوی تلفیقی پذیرش با هم مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج نشان داد سه الگوی فوق به ترتیب 55/51، 29/15 و 69/38 درصد واریانس را تبیین کرده اند و الگوی ترکیبی پذیرش توانست با گزینش عوامل مناسب از بین الگوهای مذکور 06/58 درصد از کل واریانس تابع تشخیص را تبیین نماید. بنابراین، عوامل کلیدی موثر بر پذیرش فناوری عبارت بودند از: عامل های نوآور بودن گاودار (اهداف دامداران)، ترویجی- مدیریتی و عمومی (منابع اطلاعات) از الگوی نشر، اندازه زمین چراگاه- زراعی از الگوی ساختار مزرعه‎ای و ادراک مفید بودن فناوری از الگوی قبول فناوری.
  کلیدواژگان: الگوهای پذیرش، تلقیح مصنوعی، گاوداری شیری، پذیرش، استان اردبیل
|
 • Mad Fatahi, Saeid Yazdani, Seye Safdar Hosseini, Seyed Kazem Sadr Page 153
  Diversity in natural aspects for relaxation, entertainment as well as recreational opportunities associated with walking, sightseeing, camping near wells, qanats, and springs to spend leisure time and to enjoy landscapes, represents the recreational values which can be perceived due to surface water limitations. Recreational value of water includes the benefits derived from those who leave water resources and their attributes intact for others. Areas with groundwater resources (Chack-Chack, Gharbalbiz, Tamehre and Darehghahan) in Yazd- Ardakan plain attract many tourists annually. This study endeavors to determine the recreational value of groundwater resources of Yazd- Ardakan plain and to elicit visitors’ willingness to pay using contingent valuation method. To collect data, a questionnaire with a single-bounded dichotomous choice format was developed in 2009. Results reveal that the total recreational value and the household’s recreational value are 1.38 billion Rials and 11280 Rials, respectively. Considering the weighted mean of WTP, the entrance fee for water-based recreation areas would be 4700 Rials. These estimates provide rational justification for policy makers and managers to support the conservation of water-based recreational areas.
 • Mitra Jalerajabi, Naser Shahnoushi, Mahmood Daneshvar, Ali Firooz Zarea, Siavash Dehghanyan, Seyed Mohammad Ali Razavi Page 163
  This paper presents the application of multivariate time series model (ARDL) to investigate factors affecting bread waste and to explore the relationships among shortrun, longrun and error correction coefficient and the independent variables over the period 1978-2006. Results reveal that Gross National Product and urbanization have positive effects on bread waste in the long term, while the bread price and Gini coefficient have negative effects on bread waste in short term. To predict the amount of bread waste, artificial neural network (ANN) and ARDL model were applied. Comparison of the two models indicated that the ANN-ARDL multi-layer perceptron model (3 layers) with a hyperbolic tangent transfer function for the hidden layer and a delta-bar-delta learning algorithm, is the best model for forecasting the amount of bread waste. This amount will exceed 3.181 million tons in 2011. This implies that considering the wheat price in 2006, USD 1145 million will be removed from the national economic cycle.
 • Enayat Abbasi, Yousef Hejazi, Hooshang Iravani, Mohammad Zali, Seyed Babak Alavi Page 175
  In the current turbulent environment, sustainable organizational success cannot be achieved without considering organizational learning. Due to the global pressures, higher education institutions including agriculture colleges should turn to learning organizations to face the challenges ahead. Hence, the purpose of this descriptive correlational study is to investigate organizational learning and the influential factors in agricultural faculties in the province of Tehran. The statistical population consisted of 100 faculty members in College of Agriculture and Natural Resources of Tehran University, Abureyhan University College of Agriculture, Colleges of Agriculture of Tarbiat Moddares University and Shahed University. To collect data, a questionnaire was developed and pre tested. The validity of the instrument was confirmed by experts and its reliability was assessed through Cronbach’s Alpha. Results revealed that with respect to all contextual factors (i.e. shared vision, systematic thinking, organization learning culture, flexible organizational structure, personal and professional development, and transformational leadership) and process factor (organizational learning) the current status and the moderate/average level differ significantly. The results of correlation analysis showed that there exists a positive correlation between organizational learning and all of the contextual factors. The results of multiple regressions revealed that three contextual factors i.e. transformational leadership, systematic thinking, and flexible organizational structure play the most significant role in explaining the organizational learning variance, respectively.
 • Seyed Mahmood Hosseini, Aboulghasem Sharifzadeh, Saeid Gholamrezaei, Morteza Akbari Page 185
  The main purpose of this study was to analyze the causes, impacts and mechanisms of drought crisis management in rural and nomadic communities in Iran. 201 experts and managers involved in drought crisis management were surveyed through a complete enumeration/census. Face validity and content validity of the questionnaire were confirmed by experts. The calculated Cronbach’s alpha for the different sections of the instrument were 0.81, 0.76 and 0.72. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 11.5) was used to treat and analyze the obtained data. Factor analysis was employed to analyze the data. Five components emerged from factor analysis of the causes of drought vulnerability including socio-economic factor (32.42% of the variance), livelihood factor (19.3% of the variance), hydrological factor (17.79% of the variance), agricultural factor (10% of the variance) and meteorological factor (9% of the variance). In a similar vein, four principal components including ecological and environmental impacts, economic and livelihood impacts, social impacts and psychological impacts were extracted using factor analysis. Additionally, five principal components were extracted from the factor analysis of management mechanisms. Considering these factors, a conceptual model has been proposed.
 • Saeid Feli, Negin Biglari, Gholamreza Pezeshkirad Page 199
  Higher education system, as an investment in human resources, plays a key role in training people. It also plays a determinant role in different political, social, economic and cultural aspects of the society. Therefore, ensuring the quality of performance in higher education to prevent the waste of human and financial resources along with possessing the ability to compete in the future, wherein quality is supposed to be a significant component for organization’s survival, is an undeniable necessity. Hence, the purpose of this descriptive correlational study is to analyze the quality of educational services (QES) in College of Agriculture, Tarbiat Modares University (TMU). A structured questionnaire with close-ended questions was developed and its validity and reliability were confirmed. The target population of the study consisted of the students of College of Agriculture, TMU (N=674) out of which, according to Cochran Formula, 159 individuals were selected using simple random sampling method. Findings revealed that from students’ viewpoint, the quality of educational services in College of Agriculture, TMU could be prioritized as: 1) Reliability, 2) Empathy, 3) Responsiveness, 4) Assurance, and 5) Tangibles. The comparison of means indicated that there exists a significant difference between the satisfaction level of Master’s students and PhD. students, and also between, male and female students regarding the quality of educational services.
 • Nahid Forushani, Bahman Khosravipour, Jafar Yaghoubi Page 209
  Considering the pace of scientific, technological and cultural developments, one will have no other choice but to learn over a lifetime. Mobile learning as a new stage of e-learning development with the potential of using mobile devices, is supposed to be an effective means for lifelong learning. Therefore, the purpose of this survey was to analyze the problems of agricultural education system and to resolve them through mobile education. The statistical population of the study consisted of specialists in Jihad-e-Keshavarzi organization in Khuzestan province (N=715) out of which, 248 specialists were selected with respect to Morgan table. The sample was drawn using stratified sampling method. To analyze the data, SPSS (Win 15) was used. Results revealed that lack of harmony among agricultural education system, global changes and scientific advances is the underlying factor of the problems attributed to this system. Also, removing the limitations associated with time and place is among the most important factors which can help resolve the problems of agricultural education system through mobile training. The results of the factor analysis indicated that from specialists’ viewpoint, managerial and economic problems, structural problems, staff problems, planning problems and inflexibility of the education system are among the most important factors. Also, the results of the factor analysis showed that resolving managerial and planning problems is an important factor in resolving the problems of agricultural education system through mobile training.
 • Behrooz Toopchi, Farahnaz Rostami, Azadeh Khodabakhshi Page 219
  The present study was conducted to investigate qualitative and quantitative aspects of irrigated wheat production in three major farming systems i.e. peasant, commercial and cooperative systems in Kordestan province. Accordingly, seven basic hypotheses were tested. The data were drawn from individual interviews with 360 farmers who planted wheat in 2004-2005. The sample was selected using multistage cluster technique. The results revealed that the peasant farming systems had significantly the lowest level of soil erosion and pollution. Meanwhile, the findings indicated that employment hits lowest level in the cooperative farming systems. Additionally, labor productivity was at the highest level in the same systems. However, cooperative farming systems had the lowest level of adaptability to the socio-economic conditions. In terms of production, peasant farming systems were more flexible than other systems. In sum, peasant farming systems paid more attention to environmental concerns, while cooperative farming systems focused on the production aspects. Finally, this study recommends that in order to design an appropriate model, long term programs are needed to ensure a balance among these three farming systems.
 • Ensieh Karimi, Hassan Sadighi, Alireza Babayi Page 231
  The main purpose of this study was to investigate experts’ perceptions of barriers to organic farming in Ministry of Agriculture. The population of this survey consisted of the experts in department of horticultural products, ministry of agriculture in 2008-2009 (N= 160). Using Of Kerejcie and Morgan table, 113 experts were selected through stratified random sampling method. Validity of the instrument was confirmed by a panel of extension and education specialists, horticulture specialists and also organic farming specialists in Jihad-e-Agriculture ministry. The reliability was calculated using Coronbach’s Alpha (0.79 to 0.84).The findings showed that from experts’ viewpoint, among the three barriers (i.e. economic, cognitive and perception, and information), economic barrier is the most important one. Also, economic barriers have a positive and significant relationship with expert's perception of organic farming development.
 • Somayeh Goodarzi, Hossein Shabanali Fami, Hamid Movahedmohmmadi, Mohmmad Jalalzadeh Page 243
  The purpose of this study was to investigate the challenges of agricultural water management from farmers’ viewpoint. The statistical population consisted of 5297 farmers in Karaj County. A total number of 142 farmers were selected applying Cochran’s formula. The sample was drawn using stratified sampling method with proportional allocation. To collect data, a questionnaire was developed. To ensure face validity, faculty members of the department of agricultural extension and education, University of Tehran and experts revised the questionnaire. Cronbach's alpha was calculated for different sections of the instrument and values of? 0.7 were considered to be acceptable. The data were analyzed using SPSS. Farmers were asked to prioritize the challenges and limitations of water management. Of these challenges, farmers cited surface water reduction and the decline in groundwater levels as the most important ones. With regard to water transfer, leakage of canals, decay of the coverage of canals, and water infiltration were reported as the main issues. In terms of water consumption, lack of application of mechanized irrigation systems was mentioned as the first priority. Moreover, the challenges of agricultural water management were classified into 7 categories through the factor analysis including: quantitative and qualitative problems of water sources, economic challenges, etc.
 • Shahpar Gravandi, Amirhossein Alibeygi Page 255
  Agricultural risks affect farmers’ livelihood and income, and exert detrimental influence on the environment leading farmers and rural labor to poverty. Hence, farmers should try to manage the risks. The purpose of this descriptive correlational study was to address the determinants of risk management strategies applied by corn growers in Kermanshah Township. The statistical population of the study consisted of the corn growers of Kermanshah Township (N=3239). Using a systematic random sampling technique, 340 farmers were selected. Results indicated that farmers manage agricultural risks by applying production, human, and legal strategies, respectively. Level of education, ownership, landholding size, income, and participation in extension courses could explain a large proportion of the variance in the utilization level of risk management strategies.
 • Hanieh Davoodi, Tahmasb Maghsoudi Page 265
  The sustainability of farming system is among the serious issues that has attracted the attention of many researchers in recent years. Therefore, an investigation of farmers’ knowledge about sustainable agriculture is important, if sustainable development is to be achieved. The purpose of this descriptive correlational research was to determine the knowledge level of potato growers in Shushtar Township and to evaluate factors affecting the knowledge of sustainable agriculture. The statistical population of this study consisted of 4200 potato growers in Shushtar township. 137 potato growers were selected through multistage sampling method. A panel of experts including faculty members with an expertise in agronomy, agricultural extension and agricultural economy approved the validity of the questionnaire. Cronbach’s alpha was calculated for the attitude scale (0.79) and also for the knowledge scale (0.85) in a pilot study. The results showed that potato growers’ knowledge and attitude are both at a moderate level. The majority of the respondents reported a medium level of sustainability in their farming system. Also, there exist positive and significant correlations between age, farming experience, membership in a cooperative, type of farming system, type of cultivation, landholding size, land allocated to growing potato, total production, attitude, level of sustainability and knowledge of sustainable agriculture. The results of a multiple regression analysis revealed that attitude toward sustainable agriculture, experience, age, total potato production and type of faming system could explain about 47 percent of the variance of knowledge about sustainable agriculture.
 • Gholamreza Mojarradi, Shadali Tohidloo Page 275
  In order to produce agricultural products, modern techniques are being used in agriculture sector. To respond to the changes effectively, students should prepare themselves applying practical trainings. The aim of this descriptive study was to analyze students’ expectations and demands regarding Agricultural Operations Course in the faculty of agriculture, Zanjan University. 114 students were selected through random sampling technique. The validity of the questionnaire was confirmed by a group of experts. Cronbach’s alpha was calculated (0.83 for the current status index and 0.88 for the desired status indicator). Results revealed that there was a considerable gap between students’ expectations and the present status, particularly in terms of using modern irrigation techniques in agriculture, mechanization of crop harvesting and cultivation. The results of the factor analysis showed that students’ expectations can be classified into four categories namely mechanization, scientific learning experience, compiling experiences, and traditional activities.
 • Asghar Bagheri, Seyedeh Marzieh Razeghi Page 287
  Artificial insemination (AI) is an important technique for breeding that has been extensively used in dairy farming worldwide. However, it has not been fully adopted in Iran's dairy farms, especially in Ardabil province. The main objective of this research was to study factors affecting adoption of AI in dairy farms of Ardabil province. In order to predict the adoption of AI, technology adoption models were compared for their ability to explain the variations. Survey research design was used in this study. To collect data, a randomly selected sample of 95 dairy farmers was studied using a questionnaire. The instrument was validated by a panel of experts. A pilot study was carried out in collaboration with 30 farmers and accordingly appropriate changes were made in the construction and sequence of interview schedule. Moreover, Cronbach's alpha was computed to measure the reliability of the instrument (?=0.89). To examine the objective of the study, respondents were divided into two categories of adopters and non-adopters. Discriminant analysis was used to find the impacts of selected variables of diffusion model (DM), farm structure model (FSM), technology acceptance model (TAM) and multiplicity model (MM) on adoption of AI. Results revealed that DM and FSM explained 51.55% and 15.29% of variances of discriminant function, respectively. The TAM with two key components could explain only 38.69% of variance. However, TAM and FSM jointly explained 45.43% of variance indicating that TAM could be a supplement of FSM. Finally, MM consisting of all variables of mentioned models with a set of suitable factors explained 58.06% of variance. So, key factors affecting adoption of AI were dairy farmer's innovativeness (farmer's objectives), extension-administration and common factors (information sources) from DM, agro-pasture landholding size from FSM and PU from TAM models.