فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی - سال شصت و ششم شماره 4 (پیاپی 268، پاییز 1390)
 • سال شصت و ششم شماره 4 (پیاپی 268، پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/24
 • تعداد عناوین: 13
|
 • داریوش غریبی، غلامرضا نیکبخت بروجنی، حسن تاج بخش، نادر مصوری، سید امیر حسین جلالی صفحه 289
  پروتئین های شوک حرارتی (HSPs) در نقش کمک ایمنی باعث افزایش توان پاسخ دستگاه ایمنی ذاتی و اختصاصی بدن نسبت به آنتی ژن های مختلف به خصوص آنتی ژن های توموری و آنتی ژن های عوامل عفونی مختلف می شوند. بخش C ترمینال پروتئین شوک حرارتی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در کنار آنتی ژن های پروتئینی ساختاری قدرتمند برای تحریک پاسخ های ایمنی فراهم می آورد. در مورد پروتئین شوک حرارتی 70 متعلق به گونه پاراتوبرکلوزیس و نقش آن در تحریک سیستم ایمنی مطالعات چندانی صورت نگرفته است، اما به نظر می رسد در ساختار واکسن DNA هم چون توبرکلوزیس از توانایی های بالایی برخوردار باشد. در این مطالعه پلاسمید اوکاریوتی 1pEGFP-N حاوی قسمت C ترمینال پروتئین شوک حرارتی مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس طراحی و ساخته شد. در این پلاسمید از ژن پروتئین سبز درخشان در کنار ژن هدف برای تایید بیان و بررسی کارایی پلاسمید استفاده گردید. صحت توالی نوکلئوتیدی قطعه همسان سازی شده در پلاسمید مزبور با روش تعیین توالی مشخص شد.همچنین بیان پروتئین حاصل از پلاسمید طراحی شده در کشت سلول 7COS- با رونوشت برداری معکوس به اثبات رسید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که پلاسمید بیان شونده اوکاریوتی 1pEGFP-N حاوی قطعه C ترمینال ژن پروتئین شوک حرارتی مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس به خوبی قابلیت بیان در کشت سلول 7COS- را دارد. این پلاسمید را می توان به عنوان یک محمل در تهیه واکسن های DNA واجد قطعه C ترمینال پروتئین شوک حرارتی 70 مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس به کار برد.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس، پروتئین شوک حرارتی 70، پروتئین سبز درخشان
 • صمد لطف الله زاده، محمد آبیل، سید مصطفی علوی، محمدرضا مخبر دزفولی، فرهاد موسی خانی صفحه 299
  کمبود املاح معدنی و بالانس منفی انرژی از مهمترین اختلالات متابولیک در ابتدای دوره شیردهی در گاو شیری می باشد. به جهت بررسی تاثیر تجویز خوراکی محلول حاوی املاح معدنی (کلسیم، فسفر و منیزیم) و ترکیبات آلی (پروپیلن گلیکول و نیاسین))®(LICVITEبر روی پیشگیری از کمبود این عناصر و بالانس منفی انرژی در گاوهای شیری تازه زا 30 راس گاو شیری در دوره انتقال مورد مطالعه قرار گرفتند. در یک گاوداری صنعتی با ظرفیت 500 راس گاو دوشا در اطراف تهران به 15 راس گاو شیری 500 میلی لیتر از محلول فوق ظرف 1 ساعت بعد از زایمان و مجددا 14 ساعت پس از زایمان آشامیده شد(گروه درمان) و در گروه 15 راسی دیگر هیچگونه دارویی مورد استفاده قرار نگرفت (گروه کنترل.) از تمامی گاوهای مورد مطالعه در دو گروه 15-12 روز قبل از زایمان و نیز در ساعتهای 14 و 24 و روز 10 پس از زایمان خونگیری به عمل آمد. نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی سرم خون دامهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر نشان داد که میانگین عیار سرمی کلسیم در گاوهای گروه درمان در ساعت 24 پس از زایمان و غلظت سرمی فسفر این گروه از دامها در تمامی زمانهای اندازه گیری شده پس از زایمان به طور معنی داری از گروه کنترل بالاتر می یاشد (05/0 p<. ) همچنین کاهش میانگین عیار سرمی BHBA و NEFA پس از زایمان در گروه درمان نسبت به گروه کنترل قابل مشاهده بود اما اختلاف بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. نتیجه حاصل از تحقیق فوق نشان می دهد که تجویز خوراکی محلول حاوی املاح معدنی و ترکیبات آلی در فاصله یک روز پس از زایمان در گاوهای شیری تاثیر قابل ملاحظه ای در پیشگیری از بروز کمبود تحت بالینی املاح معدنی و بالانس منفی انرژی که یک اتفاق معمول در این نوع دام ها می باشد، دارد.
  کلیدواژگان: دوره انتقال، گاو شیری، املاح معدنی، تجویز خوراکی، ترکیبات آلی
 • دلاور شهباززاده، حامد اهری، مهدی سلطانی، حمید راشدی، محمدرضا شکرگزار، سمیه مودب، مژگان حیدر پور، جعفر رحمان نیا صفحه 305
  نانوتکنولوژی فرصت های بی شماری را برای ابداع محصولات کاربردی اصلاح شده جدید برای انتفاع جامعه ارائه می نماید. باوجود کاربرد بسیار وسیع نانومواد، اطلاعات کمی در خصوص اثر آنها بر سلامت انسان وجود دارد. در این مطالعه اثر بیولوژیک نانونقره بر روی سلول های بنیادی مزانشیمی، فیبروبلاست طبیعی 2HF، و استئوبلاست 292G مورد بررسی قرار گرفته است. اثر نانونقره بر روی این سلول ها توسط میکروسکوپ نوری و تکثیر سلولی با انجام آنالیزهای سمیت سلولی استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می داد که اثر کشندگی سلول ها وابسته به غلظت نانونقره می باشد و مقدار 50IC آن بر سلول های بنیادی مزانشیمی، فیبروبلاست طبیعی 2HF و استئوبلاست 292G به ترتیب به مقدار g/Lμ 33/6، 68/6 و 42/3بدست آمد. نتیجه گیری کلی نشان داد که نانونقره بر روی سلول های سرطانی در حدود دو برابر بیشتر از سلول های طبیعی و نرمال اثر مهار رشد را دارد. این پدیده به دلیل اثر مستقیم نانونقره بر روی سامانه تنفسی سلول می باشد. در سلول های سرطانی میزان فعالیت میتوکندری در تنفس سلول بسیار بیشتر از سلول های طبیعی می باشد که می تواند بستر مناسبی برای عنصر نانونقره جهت تخریب سلول های سرطانی باشد.
  کلیدواژگان: استئوبلاست، سلول های بنیادی مزانشیمی، سمیت، فیبروبلاست، نانونقره
 • مریم رضاییان، جواد صادقی نژاد، فردوس ابراهیم پور صفحه 309
  الاغ به عنوان حیوان کاری مورد استفاده قرار گرفته و در اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز نقش زیادی دارد اما با این وجود اطلاعات کمی در رابطه با ساختار آناتومی و بافت شناسی دستگاه تنفس آن وجود دارد. برای این منظور کیسه حنجره (Laryngeal Saccule) 4 راس الاغ سالم مورد بررسی قرار گرفته و نمونه های بافت شناسی پس از ثبوت در فرمالین 10 درصد و تهیه مقاطع بافتی به روش هماتوکسلین و ائوزین رنگ آمیزی و توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعات آناتومی نیز با روش های متداول انجام و تصاویر لازم تهیه گردید. الاغ در مقایسه با اسب دارای اپی گلوت کوتاه تر با راس تیز تر می باشد و بطن حنجره ای نیز همانند اسب موجود بوده اما کیسه حنجره ای بزرگ بوده و از طریق سوراخ کوچک مدوری به فضای داخلی حنجره باز می شود. اپی تلیوم آن از نوع استوانه ای شبه مطبق مژه دار بوده و غدد سروزی–موکوسی فراوان، شبکه وسیع وریدی–لنفاوی و عقده های لنفاوی از عناصر موجود در دیواره آن می باشد. عضله Thyroarytenoid حجیم بوده و به دو قسمت تقسیم می شود که احتمالا در خروج ترشحات غدد موجود در جدار کیسه حنجره ای نقش دارد. به نظر می رسد که خصوصیات غیر معمول صدای الاغ با شکل و موقعیت این ساختارها مرتبط بوده و به عنوان فضاهای تشدید کننده صوت نقش داشته باشند که البته مطالعات بیشتر در این زمینه مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: الاغ، بافت شناسی، حنجره، آناتومی
 • سید حسین مرجانمهر، شمسی سادات موسوی، جمیله سالارآملی، زهرا طوطیان، امیرعلی شهبازفر صفحه 313
  غده تیروئید متشکل از دو لوب متقارن نقشی مهم در متابولیسم بدن و تنظیم کلسیم خون دارد. بسیاری از عوامل شیمیایی و تغذیه ای قادر به ایجاد تغییر ات در سطوح سرمی هورمون های تیروئید و بروز آشفتگی در متابولیسم بدن می باشند(14.) به منظور بررسی هورمون های تیروئید به دنبال مصرف خوراکی عصاره سویا و ویتامین 3D، تعداد 42 سر موش ماده بالغ در 7 گروه به مدت 35 روز مورد مطالعه قرار گرفتند. عصاره سویا با دو دوز (روزانه 5 گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن و روزانه 10 گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن) و ویتامین 3D نیز با دو دوز (روزانه 100 میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن و روزانه 200 میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن) و ترکیب این دو ماده نیز با هر دو دوز (دوزهای کم و زیاد) به صورت خوراکی به موش ها داده شد. در پایان دوره، پس از بیهوش نمودن موش ها با دی اتیل اتر، خونگیری از آنها جهت تهیه سرم انجام گرفت. برای اندازه گیری سطوح سرمی کلسیم از روش کالریمتری و برای اندازه گیری هورمون های 4،T3T و TSH از روش رادیوایمونواسی استفاده شد. پس از انجام آزمایش های بیوشیمیایی و مشخص شدن نتایج و انجام آزمون آماری ANOVA یکطرفه بر روی این داده ها، تفاوت آماری معنی داری بین نتایج در گروه های مورد مطالعه مشاهده شد)001/0.(p< نتایج این تحقیق نشان دهنده کاهش هورمون های 4T و 3T و افزایش TSH و بروز هیپوتیروئیدیسم در موش هایی بود که عصاره سویا مصرف کرده بودند. در مورد موش های دریافت کننده ویتامین 3D، هیپرکلسمی و کاهش TSH رخ داده بود. در موش هایی که هر دو ماده را دریافت کرده بودند،تنها در موش های دریافت کننده دوز زیاد عصاره سویا و ویتامین 3D کاهش هورمون 3T و افزایش هورمون TSH از نظر آماری معنی دار و نشانگر بروز هیپوتیروئیدیسم در آن ها بود. در مجموع، نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که مصرف تواCم عصاره سویا و ویتامین 3D، البته در مقادیر کم، می تواند اثرات ناشی از مصرف هر یک به تنهایی بر روی عملکرد غده تیروئید و نیز هوموستاز کلسیم را تعدیل نماید.
  کلیدواژگان: موش، عصاره سویا، ویتامین 3D، کلسیم، هورمون های تیروئید
 • علیرضا باهنر، امید علی نکویی جهرمی، محمد جواد امیدواریان، عصام نجار، مجید رضا شکری، کامران میرزایی صفحه 319
  ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) یکی از مهم ترین و شایع ترین عوامل عفونی موجود در صنعت پرورش گاو سراسر جهان می باشد و همواره خسارات اقتصادی قابل توجه ای را بر پیکر این صنعت وارد می آورد. وسعت این معضل باعث انجام تحقیقات و اقدامات ارزشمندی جهت کنترل آن در غالب کشور های جهان شده است و موفقیت های فراوانی نیز حاصل آمده است. بررسی وجود و شیوع سرمی عفونت با این ویروس به عنوان نخستین گام در راه مبارزه می باشد و تحقیق حاضر این جنبه را در استان قزوین هدف قرار داده است. تعداد 2205 نمونه سرم خون از گاوهای بالاتر از یک سال مربوط به 59 دامداری واقع در سه شهرستان مختلف (آبیک، بوئین زهرا و البرز) استان قزوین به صورت تقریبا تصادفی در ماه های آبان و آذر 1386 و تابستان 87 جمع آوری شد. کیت های استاندارد الایزای تشخیص پادتن های ضد ویروس BVD به منظور بررسی شیوع سرمی عفونت مورد استفاده قرار گرفت و تحلیل های آماری با استفاده از آزمون مربع کای انجام پذیرفت. در کل، تعداد 1644 نمونه مثبت شناخته شد. بدین ترتیب شیوع سرمی پادتن های ضد ویروس BVD در گاوهای مورد بررسی و در مقطع زمانی مربوطه برابر با 5/74 درصد محاسبه گردید و 100 درصد گاوداری های مذکور دارای آلودگی بودند. شهرستان های البرز (2/83درصد)،آبیک (2/76درصد) و بوئین زهرا (6/59درصد) به ترتیب از نظر شیوع آلودگی قرار گرفتند. در مواردی که سابقه آن ها به طور دقیق ثبت شده بود، رابطه آماری معنی داری)0005/0(p= بین تعداد شکم های زایش و شیوع آلودگی برقرار بود. همچنین بین سابقه سقط و نتیجه آزمون های سرمی نیز رابطه معنی دار ضعیفی)03/0(p= مشاهده شد. شیوع سرمی بالای عفونت در گاوداری های مورد بررسی استان قزوین بر بعد گسترده آلودگی و اهمیت اقتصادی کنترل بیماری در این استان (مانند بسیاری از نقاط دیگر کشور) تاکید دارد. به این ترتیب نه تنها در استان قزوین، بلکه در کل کشور باید برنامه های منظم و حساب شده برای غلبه بر این معضل را به اجرا در آورد و پی گیری ویروس از طریق آزمون های مناسب و شناسایی و حذف موارد PI را هر چه سریع تر در دستور کار قرار داد.
  کلیدواژگان: استان قزوین، شیوع سرمی، گاوداری صنعتی، اسهال ویروسی گاو
 • احسان زیادلو، داور شاهسونی، حمیدرضا کازرانی، محمدرضا اصلانی صفحه 325
  مسمومیت با سرب در همه جانداران و از جمله در آبزیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آلیسین یکی از مهمترین مواد موثره گیاه سیر می باشد که انتظار می رود با توجه وفور اسیدهای آمینه سولفور دار، اثر پیشگیری کننده در مسمومیت با سرب ایفا نماید. در این تحقیق به بررسی تاثیر آلیسین بر اثرات سمی سرب با توجه به فعالیت آنزیم های سرم خون در ماهی کپور پرداخته شده است. پنج گروه 46 تایی ماهی کپور (10 ±100گرمی) مورد مطالعه قرار گرفت. گروه های 5-2 (آزمون) به مدت 10 روز mg\L7 استات سرب دریافت نمودند. گروه های 3 و 4، از 5 روز قبل از افزودن استات سرب، به ترتیب روزانه به میزان 5 و mg\Kg10 آلیسین دریافت نمودند. گروه 5 مشابه گروه 4 بود اما تنها همزمان با استات سرب، آلیسین دریافت نمود. در پایان دوره آزمایش، آنزیم های سرم شامل GGT، ALT، AST، LDH و ALP اندازه گیری گردید. میزان پارامترهای مورد مطالعه در گروه 2 (دریافت سرب) در مقایسه با گروه شاهد، افزایش قابل ملاحظه ای نشان می داد(001/0p<. ) آنزیم های مورد مطالعه در گروه هایی که بعلاوه آلیسین دریافت کرده بودند (گروه های 5-3)، به طور وابسته به دوز و معنی داری از گروه 2 کمتر بود. با اینحال تفاوت معنی داری از این نظر بین گروه های 4 و 5 مشاهده نشد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از تاثیر قوی آلیسین در جلوگیری از ایجاد ضایعات بافتی متعاقب مسمومیت با سرب می باشد.
  کلیدواژگان: آلیسین، آنزیم، خون، سرب، کپور معمولی
 • قربان بهزادیان نژاد، تقی زهرایی صالحی، رامین مظاهری نژاد فرد، نعمت شمس، داریوش شیرانی صفحه 331
  اشریشیا کلی مولد سموم شیگا یکی از باکتری های مهم خانواده آنتروباکتریاسئه است که قادر به ایجاد عفونت در انسان و طیف وسیعی از حیوانات می باشد که این عفونت ها ممکن است منجر به بروز عوارض خطرناکی از قبیل کولیت هموراژیک و سندرم اورمی همولیتیک گردد. در این تحقیق فراوانی ژن های حدت همولیزین (ehxA) و سموم شیگا)2، stx1(stx در سویه های اشریشیا کلی غیر 157O جدا شده از نمونه های مدفوع گاوهای ارجاع شده به بیمارستان آموزشی دام های بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بوسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه بررسی شد. علاوه بر این، تابلوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها نسبت به هفت آنتی بیوتیک متداول در دامپزشکی سنجیده شد. پس از انجام PCR چندگانه برروی 39 سویه اشریشیا کلی غیر 157O جدا شده از نمونه های مدفوع گاوی، 10 سویه حاوی دو تا از ژن های مورد نظر یافت شدند. پراکندگی ژن ehxA صفر بود که بطور بارزی کمتر از مقادیر گزارش شده در مقالات است. چنانکه انتظار می رفت فراوانی ژن های stx در حد معمول (حدود 25درصد) بود. در بررسی فراوانی انواع ژن های رمزگذار سموم شیگا، 2stx بیشتر از 1stx یافت شد. تمامی جدایه ها دارای مقاومت چندگانه نسبت به دو یا چند آنتی بیوتیک شامل آمپی سیلین، اریترومایسین، پلی میکسین–ب، تتراسایکلین، تریمتوپریم–سولفامتوکسازول، جنتامایسین و/یا سفالوتین بودند. بطور کلی نتایج حاصله از این بررسی با اندکی تفاوت منطبق بر پیش بینی های معمول بوده است. مضافا، مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها می تواند از دلایل پراکندگی گسترده مقاومت های آنتی بیوتیکی در حیوانات پرورشی باشد.
  کلیدواژگان: آنتی بیوگرام.، اشریشیا کلی آنتروهموراژیک، سموم شیگا، آنتروهمولیزین
 • حمید میرزایی، هادی پورجعفر، عزیز همایونی راد صفحه 337
  یکی از شیوه های نوین در زمینه افزایش ماندگاری پروبیوتیک ها در داخل فرآورده های غذایی پروبیوتیکی و در حین گذر از جهاز گوارشی، به منظور انتقال ایمن آنها به روده بزرگ، ریزپوشانی (میکرواینکپسولاسیون) سلول های پروبیوتیکی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ریزپوشانی با آلژینات کلسیم و نشاسته مقاوم بر میزان بقاء لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس)5(La در شرایط مشابه مایع معدی–روده ای انجام پذیرفت. بقاپذیری باکتری مورد نظر در محلول نمک صفراوی 6/0 درصد و همچنین شرایط مشابه مایع معدی)55/1pH= (و به دنبال آن گرمخانه گذاری در شرایط مشابه مایع روده ای (25/8pH= (با و بدون نمک صفراوی 6/0 درصد مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه جهت انجام فرآیند ریزپوشانی باکتری از روش اکستروژن استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون t-test مستقل مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که میزان بقاء سلول های ریزپوشانی شده در شرایط اسیدی مشابه مایع معدی و همچنین شرایط مایع روده ای با و بدون نمک صفراوی 6/0 درصد بطور معنی داری بیشتر از سلول های آزاد است (05/0 p<. )
  کلیدواژگان: نشاسته مقاوم، ریزپوشانی، آلژینات کلسیم، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، مایع معدی - رود ه ای
 • آریا رسولی، محمد نوری، محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، علی شهریاری صفحه 343
  مشاهدات بالینی و مطالعات صورت گرفته کمبود مس در استان خوزستان را تایید نموده است. در این مطالعه کارایی دو فراورده خوراکی و تزریقی مس در درمان کمبود مس در گوسفند ارزیابی شده است. از یک گله 600 راCسی گوسفند با سابقه آتاکسی آنزئوتیک در شهر رامهرمز از استان خوزستان تعداد 180 راCس میش 3 تا 5 ساله برای انجام مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی به 3 گروه 60 راCسی شامل گروه شاهد (گروه 1)، گروه درمان خوراکی (گروه 2) و گروه درمان تزریقی (گروه 3) تقسیم شدند. در زمان قوچ اندازی، گروه دوم یک بار درمان خوراکی با یک کپسول 4 گرمی اکسیدمس وگروه سوم یک بار درمان تزریقی با ادتای کلسیم– مس به میزان 50 میلی گرم را به صورت زیرجلدی دریافت کردند. سپس هر 3 گروه در زمان قوچ اندازی، 5/2 ماه بعد و در زمان بره زایی خونگیری شده و غلظت مس سرم و فعالیت سرمی سرولوپلاسمین مورد سنجش قرار گرفت. میانگین غلظت سرمی مس در مرحله اول خونگیری در هر سه گروه مورد مطالعه در حد 3 میکرومول در لیتر و یا کمتر بود که نشان دهنده ی کمبود عملکردی یا هیپوکوپروز در گوسفندان تحت مطالعه می باشد. در مرحله اول خونگیری میانگین غلظت سرمی سرولوپلاسمین در پایین ترین سطح محدوده ی طبیعی قرار داشت. مقایسه غلظت سرمی مس و سرولوپلاسمین در مراحل مختلف خونگیری در گروه درمان خوراکی و تزریقی نشان داد که مراحل دوم و سوم خونگیری دارای اختلاف معنی دار با مرحله اول خونگیری و همچنین گروه شاهد می باشند ولی خود این دو مرحله اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند. در این مطالعه اگر چه استفاده از ترکیبات خوراکی و تزریقی مس سبب افزایش غلظت سرمی مس و فعالیت سرمی سرولوپلاسمین در میش های آبستن گردید ولی غلظت سرمی مس در مراحل دوم و سوم هنوز کمتر از سطح طبیعی بود و در محدوده ی کمبود مرزی قرار داشت. این مطالعه آشکار ساخت که در بین گوسفندان این منطقه هیپوکوپروز وجود دارد که این هیپوکوپروز بصورت کامل به یک درمان با ترکیبات مس پاسخ نمی دهد. بنابراین به شرط اثبات هیپوکوپروز در گوسفندان این منطقه، توصیه می شود که از دوزهای تکراری فراورده های مس استفاده گردد و میزان مس خون مورد ارزیابی قرارگیرد.
  کلیدواژگان: سرولوپلاسمین، کمبود مس، فرآورده های مس، گوسفند
 • بهرام فلاحتکار، ایرج عفت پناه کمایی صفحه 349
  بکارگیری روشی که بتوان بدون کشتن ماهی مولد از آنها تخم گرفت از شیوه هایی است که امروزه در مولدین ماهیان خاویاری مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه به بررسی چگونگی استحصال تخم از مولدین ماده ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) از طریق جراحی کوچک کوچک پرداخته است. در این بررسی از 16 ماهی مولد پس از تعیین جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی، 3 مولد آماده مورد تزریق عصاره هیپوفیز قرار گرفته و پس از حصول آمادگی، از طریق شکافی 5/2 سانتیمتری در ناحیه شکمی، تخمک های سیال جمع آوری گردید. سپس محل زخم با دو بخیه ساده بسته و ضدعفونی شد. شاخص های تکثیر در هر ماهی نیز بطور جداگانه ثبت گردید. نتایج نشان داد با استفاده از این شیوه، عمده تخمک های سیال به سادگی و در زمان کوتاهی از بدن ماده خارج شده و هیچ تلفاتی ناشی از اثری دستکاری جراحی و یا عفونت های ثانویه رخ نخواهد داد. پس از 30 روز، زخم حاصله کاملا بهبود یافت. این مطالعه نشان می دهد استفاده از روش جراحی کوچک در ماهیان خاویاری با اندازه کمتر از یک کیلوگرم به راحتی امکان پذیر بوده و در شرایط پرورشی و برای حفظ مولدین قابل توصیه می باشد.
  کلیدواژگان: استحصال تخمک، استرلیاد.، جراحی، تکثیرمصنوعی
 • اوستا صدرزاده، رضا غفورزاده، سید مصطفی پیغمبری، سید عباس موسوی صفحه 355
  بیماری بورس عفونی یکی از مهمترین بیماری های ویروسی ماکیان است. برای پیشگیری از دوشکل ابتلاء قبل و بعد از 3 هفتگی به این بیماری، به ترتیب به ایمنی مادری و ایمنی فعال حاصل از واکسیناسیون جوجه ها نیاز است. درگله های گوشتی، واکسیناسیون با واکسن های زنده انجام می شود. علاوه بر نوع واکسن، روش واکسیناسیون هم در برانگیختگی پاسخ پادتن موثراست. در این مطالعه یک واکسن با حدت متوسط بیماری بورس عفونی، به پنج روش تزریق عضلانی، تزریق زیرجلدی، آشامیدنی، قطره چشمی و اسپری، تنها یک نوبت و در21 روزگی مورد استفاده قرار گرفت. تاثیر روش واکسیناسیون در برانگیختگی پاسخ پادتن با آزمون الایزا با کیت تجاری شرکت IDEXX ارزیابی گردید. همه روش ها در برانگیختگی پاسخ پادتن موفق بودند. بالاترین متوسط عیار پادتن دردو نوبت آخر عیار سنجی به گروه دریافت کننده واکسن به روش زیرجلدی تعلق داشت. اما این تفاوت در آخرین نوبت عیارسنجی با دیگر گروه های واکسینه معنی دارنبود)05/0(p>. این گروه همچنین به بالاترین بیشینه عیار پادتن، بالاترین نسبت وزن بورس فابرسیوس به وزن بدن و بالاترین میانگین وزن استحصالی دست یافت. گروه های دریافت کننده واکسن به روش تزریقی اعم از زیرجلدی یا عضلانی تنها گروه هایی بودند که توانستند در آخرین نوبت عیارسنجی به مقادیری از عیار پادتن دست یابند که دراصطلاح درمانگاهی، محافظت کننده خوانده می شود. از این مطالعه نتیجه گرفته شد که واکسیناسیون به روش تزریق زیرجلدی می تواند، در دستیابی به متوسط عیارپادتن، سلامت بورس فابریسیوس و عملکردجوجه ها متعاقب تنها یک نوبت دریافت واکسن با حدت متوسط، بیش از واکسیناسیون به روش اشامیدنی که متداول ترین روش واکسیناسیون علیه بیماری بورس عفونی است موفق باشد.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، تزریق زیر جلدی.، واکسیناسیون، بیماری بورس عفونی
 • وحید مرشدی، قاسم عشوری، پریتا کوچنین، وحید یاوری، محمود بهمنی، محمد پوردهقانی، محمد علی یزدانی، حمیدرضا پورعلی فشتمی، مریم عضدی صفحه 363
  تعداد زیادی از ماهیان می توانند دوره های بلند مدت گرسنگی را تحمل کنند و برای تعداد زیادی از گونه ها دوره های گرسنگی بخشی از چرخه زندگی طبیعی حیوان را تشکیل می دهد. همچنین ماهیان ممکن است در طول دوره های قبل از صید و دوره های حمل ونقل گرسنگی را تجربه کنند. اثرات زمان های مختلف گرسنگی بر روی فاکتورهای خونی شامل هموگلوبین) (Hb، هماتوکریت (Ht)، تعداد گلبول های قرمز (RBC) و سفید (WBC) و هم چنین شاخص های گلبولی (MCV،MCH،MCHC) فیل ماهیان (Huso huso) با میانگین وزنی(± انحراف استاندارد) 91/0± 45 گرم مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان در ابتدا به مدت 10 روز دوران سازگاری با غذای کنستانتره را گذراندند و سپس در 4 تیمار شامل گروه شاهد که 4 مرحله در روز تغذیه شد و 3 تیمار به ترتیب 2 روز، 4 روز و 8 روز گرسنگی به صورت کاملا تصادفی توزیع شدند. در پایان دوره های گرسنگی از هر یک از تیمارها خونگیری به عمل آمد و نمونه های خون بلافاصله برای انجام آنالیزهای خونی به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد زمان های مختلف گرسنگی تاثیری بر روی تعداد گلبول های قرمز ندارد، اما میزان هماتوکریت در گروه شاهد با تیمار 8 روز گرسنگی اختلاف معنی دار (05/0(p< نشان داد. شاخص MCHC در گروه شاهد به صورت معنی داری (05/0(p< پاییین تر از تیمار 2 روز گرسنگی بود. هیچ تفاوت معنی داری(05/0(p> بین هیچ گروه های گرسنه مانده با گروه شاهد از نظر میزان هموگلوبین و شاخص های MCV و MCH مشاهده نشد. مطالعه ی حاضر نشان می دهد که تعداد گلبول های سفید با طولانی تر شدن دوره های گرسنگی کاهش معنی داری (05/0(p< داشتند. لذا می توان بیان کرد که دوره های کوتاه مدت گرسنگی باعث تضعیف سیستم ایمنی فیل ماهیان می شود.
  کلیدواژگان: فاکتورهای خونی.، گرسنگی، فیل ماهی Huso huso
|
 • Gharibi D., Nikbakht Broujeni G. R., Tadjbakhsh H., Mosavari N., Jalali S. A. H. Page 289
  Heat shock proteins (HSPs) have been shown to act as an adjuvant when co administered with different antigens, especially tumor antigens or antigens from infectious agents. C terminal domain of Mycobacterium tuberculosis heat shock protein 70 (Hsp70), when fused to peptide antigens, provides a unique structure that is able to induce potent immune responses. In this study, aneukaryotic expression vector pEGFP-N1, containing C-terminal domain of Mycobacterium paratuberculosis HSP 70, Green Fluorescent Protein (GFP) gene in the plasmid construct, was designed for use as a reporter. With GFP system, expression of the target protein was evaluated in the cell culture. The nucleotide sequence of the cloned gene was revealed by sequencing. The protein expression of designed plasmid was also proved by reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR). Our eukaryotic expression vector (pEGFP-N1 -hsp70 c-terminal) was successfully constructed and HSP70 c-terminal domain protein was expressed effectively. The current experiment, as a basis for a new DNAvaccine design, can be used for the future studies on reverse vaccinology
 • Lotfollahzadeh S., Abil M., Alavi S. M., Mokhber Dezfouli M. R., Moosakhani F. Page 299
  Negative energy balance and mineral deficiency are the most important metabolic disorders in fresh dairy cows. In order to evaluate the effect of the feeding of solution (LICVITE®) containing minerals (calcium, phosphorus and magnesium) and organic substances (propylene glycol and niacin) in parturient dairy cows, 30 cows were examined in a dairy farm with 500 milking dairy cows. 500 ml of Licvite syrup was fed to 15 dairy cows one hour post partum, and once again 14 hours after calving (treatment group). Fifteen parturient dairy cows, almost at the same physical situation as the treatment group, did not receive any substances after calving and were chosen as the control group. Jugular blood samples were taken from two groups as follow: 12- 15 days before parturition; 14 and 24 hours after calving; and, 10 days after parturition. Analysis of sera showed that the mean serum concentration of calcium in the treatment group at 24 hours after parturition, and mean serum concentration of phosphorous in all the measured times after parturition, were significantly higher than the control group (p<0.05). After parturition it was noticed that there was a decreased level of BHBA and NEFAin the cows in the treatment group. The differences, however, were not statistically significant. The results of present study showed that oral administration of a solution containing mineral and organic substances, to dairy cows during the first day after parturition, had a very significant effect on the prevention of subclinical mineral deficiency and the negative energy balance.
 • Shahbazzadeh D., Ahari H., Soltani M., Rashedi H., Shokrgozar M. R., Moaddab S., Heidarpour M., Rahman-Nia J. Page 305
  Nanotechnology offers numerous opportunities for invention of new and reformed applicable products for the benefit of human society. In spite of a vast application of nanomaterials there is little information about their impact on human health. This study examines the biological activity of nanosilver on mesenchymal, natural fibroblast (HF2), and osteoblast (G292) cells. The effects of nanosilver on the cells were observed by a light microscope and the amplification of the cells was assayed by using a standard cell toxicity test. The results show that the cytotoxicity depends on nanosilver concentration. The amount of IC50 on mesenchymal stem was 6.33; and on HF2 was 6.68; and on G292 cells was 3.42? g/L. The results show that nanosilver has two times more of an inhibition effect on cancerous cell's growth as compared to the normal cells. This phenomenon is due to the direct effect of nanosilver on the cell oxidation system. Due to the extraordinary activation of the mitochondorial respiration system in cancer cells, when compared to the normal cells, it can provide suitable opportunity for nanosilver to cause cell disruption.
 • Rezaian M., Sadeghi Nezhad J., Ebrahimpoor F. Page 309
  Although donkeys play an important role as pack and draught animals, there is sparse information available on the histological and anatomical data for their respiratory tract. This study examined the larynxes of 4 healthy donkeys to provide data using histological techniques and anatomical dissection. The histological specimens were taken after fixation in 10% formalin and tissue passages were stained with hematoxylin and eosin, and then studied under a light microscope. The laryngeal muscles and mucosa, for anatomically studying the saccules, were dissected and photographed. Compared with the horse, the donkey epiglottis is relatively shorter and more sharply pointed. Ashallow, thumb shaped depression on the rostral of each vocal fold corresponds in position to the laryngeal ventricle in the horse. In the donkey, large paired laryngeal saccules, interposed between the thyroarytenoideus M. and the thyroid cartilage, open into the laryngeal cavity through a small circular orifice. There is a pseudostratified ciliated columnar epithelium lined saccule. Sero-Mucus secreting glands, subepithelial lympho-venous plexuses and lymph follicles were present in its orifice wall. Furthermore, the large thyroarytenoideus M. is subdivided into ventricular and vocal parts, which are thought to control the expression of secretion from the laryngeal saccule. It seems that unusual characteristics of vocalization in the donkey may be related to the shape and orientation of these larynx resonance chambers. Further investigations are needed to clarify this point.
 • Marjanmehr S. H., Mousavi S. O. S., Salaramoli J., Tootian Z., Shahbazfar A. A. Page 313
  The Thyroid gland with two symmetrical lobes has an important role in metabolism of the body and regulating of calcium. Any factor making structural and hormonal changes in this gland can produce metabolic disorders. To investigate the functional changes of the thyroid gland following coadministration of soy extract and Vitamin D3, 42 mature female mice in 7 groups were studied for 35 days. Two doses of soy extract (5 and 10 g/kgBW/day); two doses of Vitamin D3 (100 and 200? g/kgBW/day); and, a combination of both soy extract and Vitamin D3 with two doses were fed to each mouse by gavage. At the end of the feeding trial, following anesthetizing by diethyl ether, mice were bled. Serum levels of calcium were determined by method Colorimetry, and serum concentrations of T3, T4, TSH were determined by method Radio Immuno Assay. Data was statistically analyzed by the one way ANOVAtest and significant differences were observed between groups (p<0.001). Results showed the occurrence of a dose-dependent hypothyroidism in mice receiving only soy extract. In mice receiving only vitamin D3, significant and dosedependent increases of calcium levels, significant and dose-dependent decreases of TSH levels and, insignificant decreases in serum concentrations of T3 and T4 were observed. Finally, groups receiving a combination of high doses of soy extract and Vitamin D3, showed hypothyroidism. In conclusion, this study suggests that co-administration of soy extract and Vitamin D3, only in low doses, can balance the effects of individual use of these components on thyroid function and calcium homeostasis.
 • Page 319
  BVDVis one of the commonest infectious agents causing significant economical losses in the worldwide dairy cow industry. Serious control measures have been adopted against the infection in many countries, particularly in the developed ones. Investigation of the presence and prevalence of the infection is the first step, and an important one, for efficient control. This survey is aimed at these aspects of BVD in Qazvin Province. A total of 2,205 serum samples were gathered, almost randomly, from cows over 1-year old residing in 59 industrial dairy farms of Qazvin Province. The samples were taken from the cities of Abyek, Alborz and Buinzahra in the autumn of 2007 and the summer of 2008. A standard ELISA kit was applied for detecting antibodies against BVDV, using SPSS software (version 17) for corresponding analyses. The results indicated that 1,644 serum samples had positive reaction. Consequently, overall seroprevalence of infection in animals during the period surveyed was estimated at about 74.5%. Prevalence of the infection at herd level was 100%. Alborz with 83.2%, Abyek with 76.2%, and Buinzahra with 59.6% stood in order of seroprevalence. In the cases with an exact recorded history of parity and abortion, statistically significant relations were found between both variables and the test results (chi-square test with p=0.0005 & p=0.03, respectively). This high seroprevalence of BVD infection in Qazvin Province, as in other parts of Iran, suggests that more and more emphasizes needs to be placed on the application of emergency measures for controlling the problem as soon as possible. In this regard, the detecting and elimination of PI calves must be considered as the first and essential action.
 • Ehsan Ziadloo, Davar Shahsavani, Hamid Reza Kazerani, Mohammad Reza Aslani Page 325
  Lead poisoning in aquatic animals is of special importance, as is also true for all livingcreatures. Alicin, one of the main active components of garlic, is expected to play a protective role against lead poisoning, due to its abundant sulfur amino acids. This research studied the toxic effects of lead in Common Carp focusing on blood serum enzyme activities. The study focused on five groups each including 46 Common Carp (100±10g). The groups 2-5 received lead acetate at 7mg/L for 10 days. Group 3 received 5mg allicin/KgBwt; and Group 4 received daily amounts of 10mg allicin/KgBwt, beginning 5 days before lead acetate was added. Group 5 received the same as Group 4, but received allicin for the same period as it received lead acetate. At the end of the experimental period a measurement was made of serum enzymes including GGT, ALT, AST, LDH and ALP. The studied parameters in Group 2, which was exposed to lead, were significantly higher when compared to the Control Group (p<0.001). The enzyme activities in groups receiving allicin (Groups 3-5) were significantly, and dose dependently, less than those of Group 2. However, no significant differences were observed between Groups 4 and 5. The results of the present research suggest a potent effect for allicin in alleviating tissue injuries following lead poisoning.
 • Behzadian Nezhad G., Zahraei Salehi T., Mazaheri Nezhad Fard R., Shams N., Shirani D. Page 331
  Shiga toxigenic Escherichia coli is one the most important bacteria within Bacteriacae. The bacteria infect humans and a wide spectrum of animals, resulting in dangerous consequences such as hemolytic uremic syndrome and hemorrhagic colitis. In the current study, the prevalence of hemolysin (ehxA) and Shiga toxin (stx1 and stx2) virulence genes in non-O157 Escherichia coli, isolated from cattle stool samples, was evaluated by Multiplex PCR. The animals were referred to the Large Animal Teaching Hospital of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran. The antibiotic resistance profiles of the isolates were assessed against seven usual antibiotics used in veterinary medicine. In the PCR study of 39 non-O157 Escherichia coli strains isolated from cattle stool samples, 10 samples were found positive for stx1 or stx2 genes. The prevalence of ehxA gene was zero,which is significantly lower than that mentioned in papers reporting on this issue. As expected, the prevalence rate of stx genes in cattle isolates was usual (nearly 25%). The prevalence of stx2 was greater than the prevalence of stx1. All isolates were multiple resistant to two or more antibiotics, including ampicillin, erythromycin, polymixin B, tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazole, gentamicin and/or cephalotin.
 • Mirzaei H., Pourjafar H., Homayouni Rad A. Page 337
  Microencapsulation of probiotic cells is the newest method for increasing probiotic's survival in probiotic food products in gastrointestinal conditions and safely transferring them to the large intestine. The aim of this study was to investigate the effect of microencapsulation with calcium alginate and resistant starch on the lactobacillus acidophilus (La5), and the survival rate in simulated gastrointestinal juice conditions. Survivability of this bacteria was conducted in 0.6% bile salt solution and simulated gastric juice(PH1.55), followed by incubation in simulated intestinal juice with and without 0.6% bile salt. In this study the extrusion method was performed for the microencapsulation process. Data were analyzed using an independent t-test. Our results showed that survivability of microencapsulated cells in a simulated gastric juice condition, and also in simulated intestinal juice with and without 0.6% bile salt, is significantly more than free cells(p<0/05).
 • Rasooli A., Nouri M., Haji-Hajikolaei M. R., Shahriari A. Page 343
  Clinical observations and studies have confirmed copper deficiency in Khuzestan Province, Iran. This study evaluates the efficacy of copper preparations in the treatment of copper deficiency in sheep. The study was carried out on 180 ewes in a flock with records of enzootic ataxia in their lambs in Ramhormoz. The ewes were randomly divided into 3 groups of sixty: The control group (Group 1); the oral treatment group (Group 2); and, the injection treatment group (Group 3). The ewes in Group 2 received a 4 g capsule of copper oxide orally and the ewes in Group 3 received 50mg of calcium copper edentate by subcutaneous injection. The copper compounds were given before the release of ram into the flock. Blood samples were taken at the start and 2.5 months after the start of the study; and, during lambing time. Blood copper and ceruloplasmin content were measured. In all groups, at the start of experiment, the mean blood copper was near 3? mol/L. This measurement indicates functional copper deficiency or hypocuprosis and the mean blood ceruloplasmin was at the lowest level of the normal range. The blood copper and ceruloplasmin levels in the second and third sampling times in Groups 2 and 3 showed significant elevations (p<0.05). No significant differences were seen in the blood concentrations of copper and ceruloplasmin between the second and third sampling times for Groups 2 and 3. This study showed that a hypocuprosis presents among sheep raised in the area and there was a partial response to a single dose of copper compounds. Therefore, repeated doses of copper compounds are recommended if hypocuprosis is diagnosed in any flock of sheep in the Khuzestan Province area
 • Falahatkar B., Efatpanah Komaee I. Page 349
  Nowadays, methods are used to assure that fish will be alive after obtaining eggs in sturgeon brood stocks. This study examines the extraction of eggs from Sterlet (Acipenser ruthenus) females and their survival after the extraction which was made through a small surgery. In this study, after sexing and maturity staging, 3 of 16 fish which were in maturity stage IV and were injected with pituitary extract after sexing and maturity staging and after ovulation. Ripe oocytes were collected through a 2.5 cm abdominal incision. Then, the wounds were closed with two simple sutures and disinfected. Individual reproduction indices on each fish were recorded. Results of this study showed that most of the ripe oocytes were collected easily and in a short time by using this method, and no mortality occurred from surgical manipulation or secondary infections. After 30 days, wounds had thoroughly improved. This study shows that using surgery in small-sized Sturgeon, less than one kilogram, is easy and possible. To protect the brood fish in culture conditions, this method would be advisable.
 • Sadrzadeh A., Ghafurzadeh R., Peighambari S. M., Musavi S. A. Page 355
  Infectious bursal disease (IBD) is one of the most important viral poultry diseases. To prevent the disease it is required that there be maternal and active immunity prior to and after three weeks of age. Live vaccines are usually used to immunize the broiler flocks. In addition to the type of vaccine, the route of vaccination, also, has effects on mounting an immune response. In this study, we administered a single dose vaccination of an intermediate IBD vaccine strain at 21 days of age via five routes including subcutaneous (SC), intramuscular (IM), drinking water, eye drop, and course spray. The impact of the vaccination route on mounting antibody response was evaluated by a commercial ELISAkit (IDEXX). Antibody response was mounted by all routes. The highest antibody titer in the last two sampling turns belonged to birds in the group vaccinated by the SC route, but this difference was not statistically significant (p>0.05) when compared to those of other vaccinated groups. In addition to the highest antibody titer, the highest bursal/body weight ratio and body weight were observed in birds of the SC-vaccinated group. It was found that the groups vaccinated by injection, SC or IM, were the only groups that achieved to a protective level of antibody titer in the last turn of sampling. It was concluded that a single dose injection of an intermediate IBD vaccine, via SC route, is able to induce higher antibody response, and improve bursal health and performance of chickens as compared with those vaccinated via drinking water.
 • Vahid Morshedi, Ghasem Ashouri, Parita Khochanian, Vahid Yavari, Mahmoud Bahmani, Mohammad Pourdehghani, Mohammad Ali Yazdani, Hamid Reza Porali Fashtami, Maryam Azodi Page 363
  This study examined the effect of different starvation periods on hematological parameters including hemoglobin(MCV), hematocrit (MCH), red and white blood cells count and corpuscle indices (MCHC), of cultured juvenile Beluga (Huso huso), with an initial body weight of 45±0.91g. After adaptation to a dry diet for 10 days group s, with 15 fish in each group, were used for this experiment. Each group was randomly distributed to twelve 500L fiberglass tanks. Each tank had a flow-through system. The fish were exposed to 4 different feeding regimes; Control Group (fed four times daily); Group 1 (given 2 days of starvation); Group 2 (given 4 days of starvation); and, Group 3 (given 8 days of starvation). Analysis was done at the end of each starvation period by collecting blood from the caudal vein and immediately transporting the samples to the laboratory. The results of the analysis indicated that the different starvation periods did not affect the red blood cell count. The hematocrit value in the Control Group was significantly lower (p<0.05) than the fish group starved for 8 days. MCHC value in the control group was significantly lower (p<0.05) than the fish group starved for 2 days. The hemoglobin concentration, MCV and MCH, did not show any significant difference between the treated groups and the Control Group. Those groups with longer starvation periods showed that the white blood cell count decreased significantly (p<0.05). It could be concluded that short-term starvation periods weaken the immunological system of cultured juvenile Beluga.