فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال نوزدهم شماره 5 (آذر و دی 1390)
 • سال نوزدهم شماره 5 (آذر و دی 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • محمد باقر اولیا صفحه 561
  تب روماتیسمی حاد(ARF) بنا به تعریف عبارت است از واکنش ایمونولوژیک سیستمیک به دنبال عفونت استرپتوکوک گروه A که با تظاهرات تب، آرتریت، کاردیت، اریتم مارژیناتوم و کره مشخص می شود. عمده ترین تظاهر بالینی تب و آرتریت می باشد و تظاهرات پوستی و کره شیوع کمتری دارند. تب و آرتریت تشخیص افتراقی های متعددی دارند که علل عفونی و روماتولوژیک در صدر این تشخیص های افتراقی قرار دارند. نگرانی اصلی در این مورد درگیری قلب است. سن کلاسیک ابتلا به بیماری 15-5 سالگی است هر چند موارد متعددی از بیماری در سن زیر 5 سال و بالای 15 سال مشاهده شده است(1-3). هر چه سن ابتلا به ARF بیشتر باشد شانس درگیری قلب در این بیماری کمتر می شود که در این موارد عموما اصطلاح Post-Streptococcal Reactive Arthritis (PSRA) بکار می رود که بنظر می رسد در کشورهای پیشرفته در حال جانشینی ARF باشد(4). بیشترین مطالعات اپیدمیولوژیک از هند و اقیانوسیه(افراد بومی استرالیا و نیوزیلاند) می باشد و انسیدانس آن در اروپای شرقی، آسیا و خاور میانه بالا گزارش شده است(5).
 • هما محسنی کوچصفهانی، محمد نبیونی، حمدالله دلاویز، خدیجه بهره بر، پریسا غیبی، نسیم اسلامی صفحه 568
  مقدمه
  در این مطالعه، اثر تمایزی مایع زجاجیه بر سلو ل های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان به سلو ل های فیبر عدسی چشم مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  در این کار تجربی سلو ل های مغز استخوان از استخوان های ران و درشت نی موش های NMRI جدا شد. بنیادی بودن این سلو ل ها با مارکر oct4 به روش ایمونوسیتوشیمی مورد بررسی قرار گرفت. جهت اثبات مزانشیمی بودن سلو ل ها علاوه بر خاصیت چسبندگی آنها، مارکرهای سطحی C D44 و CD31 با روش فلوسیتومتری بررسی شد. در گروه های تجربی سلول های مزانشیمی با مایع زجاجیه و DMEM همراه با مکمل ها کشت داده شدند. سپس توانایینها جهت تمایز به سلو ل های فیبر عدسی چشم با سنجش کریستالین -crystallin α به روش ایمونوسیتوشیمی مورد بررسی قرارگرفت.
  نتایج
  در کشت اولیه، جمعیت سلولی هتروژن بود و سلو ل ها پهن، دوکی و چند وجهی بودند. بیان oct4 در سلو ل ها، بنیادی بودن سلو ل ها را تایید کرد. آنالیز فلوسایتومتری مارکرهای سطحی نشان داد که سلو ل های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان مارکر CD44 را به میزان بالا و مارکرهای CD31 را به میزان کم بیان می کنند. بررسی های مورفولوژیکی نشان داد که اکثر سلول های گروه های تجربی از لحاظ شکل ظاهری نسبت به سلول های گروه کنترل کشیده تر و به صورت موضعی به موازات هم آرایش یافتند. بیان الفا کریستالین در سلو ل های گروه های تجربی، تشکیل سلو ل های شبه فیبر عدسی را تایید کرد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان در اثر عمل القایی مایع زجاجیه می توانند به سلول های فیبر عدسی چشم تمایز یابند.
  کلیدواژگان: سلو ل های بنیادی مزانشیمی، کریستالین، زجاجیه، کاتاراکت
 • نویسندگان: سیما راستی، میترا بهرشی، مژگان بنده پور، احمد طالبیان، عاطفه فتاحیان، بهرام کاظمی، سید غلامعباس موسوی صفحه 578
  مقدمه
  توکسوپلاسموز مادرزادی به دنبال عفونت حاد مادر به توکسوپلاسما گونده ای در دوران بارداری ایجاد می شود و عواقب خطرناکی از جمله مرگ جنین یا عوارض چشمی و عصبی را به دنبال دارد. در این مطالعه بروز توکسوپلاسموز حاد در مادران باردار، نوزادان و عوارض آن مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه با روش کوهورت در طول سال های 1386 تا 88 روی 798 خانم باردار صورت گرفت. IgM و IgG سرم با ELISA اندازه گیری شد، سپس افراد به دو گروه مبتلا به عفونت حاد(گروه مورد) و مزمن(گروه کنترل تقسیم شدند. Nested PCR و ELISA/IgM روی 4 نوزاد گروه مورد و 5 نفر گروه کنترل صورت گرفت. مشخصات دموگرافیک مادران، وزن و سن تولد نوزادان گروه مورد(4 نفر)، کنترل(28 نفر) و علایم بالینی آنها تا یکسالگی در SPSS ثبت و با آزمون های کای دو و فیشر وT-test تحلیل گردید.
  نتایج
  از 798 فرد مورد مطالعه 5 نفر(6/0 درصد) از نظر 100/1 IgMمثبت و مبتلا به عفونت حاد بودند. Nested PCR در سه نوزاد گروه مورد باند bp400 را نشان داد که موید توکسوپلاسموز مادرزادی بود ولی این آزمون در گروه کنترل منفی بود(048/0P=)، بروز توکسوپلاسموز مادرزادی، 7/3 در هزار تولد تعیین گردید. ELISA/IgM در هیچیک از نوزادان دو گروه مثبت نبود و عوارض بیماری به صورت ایکتر در یک شیرخوار مبتلا به توکسوپلاسموز مشاهده گردید(12/0=P).
  نتیجه گیری
  توکسوپلاسموز در نوزادان با Nested PCRشناسایی گردید. ایکتر تنها عارضه در شیرخواران مبتلا به توکسوپلاسموز بود. جهت پیشگیری از بیماری، پیگیری و درمان کودکان، غربالگری زنان دربارداری و آموزش بهداشت توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسموز، نوزاد، عوارض Nested PCR
 • فاطمه برزگری فیروزآبادی صفحه 586
  مقدمه
  توسعه و بهبود شرایط کشت آزمایشگاهی برای بلوغ اووسیت در محیط in vitro پیشرفتی در درمان ناباروری انسان و حیوانات می باشد. در این مطالعه به بررسی اثرات FSH و اسید آسکوربیک روی بلوغ فولیکول موش و اووسیت محصور در آن در محیط in vitro پرداختیم.
  روش بررسی
  برای آزمایش، فولیکول های پره آنترال تخمدان های موش های ماده 6 هفته ای جدا و در محیط TCM199 کشت داده شدند. مقادیر خاصی از FSH و اسید آسکوربیک به محیط های کشت(حاوی 30-25 فولیکول) در طی آزمایشات جداگانه ای اضافه شد. غلظت های 5، 20، 40،60، 100، 140، 180 و IU/I220 از FSH و غلظت های 20، 40، 80، 240، 300 وnmol/ml 400 از اسید آسکوربیک استفاده گردید. فولیکول ها به مدت 6 روز در محیط کشت ها داخل انکوباتور با درجه حرارتC°37، رطوبت 92% و CO25% در هوا کشت داده شدند. نوع مطالعه از نیمه تجربی بود و آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANOVA یکطرفه انجام گرفت. از آزمون Post hoc نیز برای مقایسه های چندگانه با درجه اطمینان 95% استفاده گردید. 05/0Pvalue< به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  نتایج
  در غلظت IU/lFSH100 افزایش در قطر فولیکولی(μm190)، میزان زیست پذیری(91%)، شکافتگی وزیکول ژرمینال ((Germinal Vesicle Breakdown (GVBD) (81%) و بلوغ اووسیت(61%) مشاهده شد(05/0(p ≥. اسید آسکوربیک بقاء فولیکولی را افزایش داد(42% و001/0 p<) اما روی قطر، شکافتگی وزیکول ژرمینال و میزان بلوغ اووسیت اثری نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  محیط حاوی ترکیب اسید آسکوربیک و FSH افزایش قابل توجه ای در تمام پارامترها به جز قطر فولیکول ها نشان داد. FSH و اسید آسکوربیک هر یک به تنهایی میزان بلوغ فولیکول و اووسیت داخل آن را افزایش می دهند اما ترکیب آنها تاثیر قابل توجه تری روی سرعت رشد فولیکول ها و اووسیت محصور در آن دارد.
  کلیدواژگان: هورمون محرک فولیکولی، اسید آسکوربیک، فولیکول های پره آنترال
 • مهدیه ملانوری شمسی، حمید آقا علی نژاد، صادق امانی شلمزاری، آذر آقایاری، محمد اصغری جعفرآبادی، کمال طالبی بدرآبادی صفحه 598
  مقدمه
  چاقی وضعیتی است که با التهاب خفیف شناخته شده و می تواند باعث مقاومت به انسولین شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی پاسخ سایتوکاین های اینترلوکین-6(IL-6) و اینترلوکین-18(IL-18)، شاخص التهابی پروتئین واکنشی C(CRP) و شاخص ارزیابی مقاومت انسولین(HOMA-IR) به یک وهله ورزش مقاومتی دایره ای در افراد چاق و با وزن طبیعی با سطوح فعالیت بدنی متفاوت بود.
  روش بررسی
  32 دانشجوی مرد سالم براساس شاخص توده بدنی و سطح فعالیت بدنی به چهار گروه چاق فعال(8نفر)، چاق غیرفعال(8نفر)، دارای وزن طبیعی فعال(8نفر) و غیرفعال(8نفر) تقسیم شدند. نمونه خونی ناشتا و پس از ورزش برای تعیین غلظت ناشتای مقادیرIL-6، IL-18،CRP، گلوکز و انسولین گرفته شد. آزمودنی ها یک وهله ورزش مقاومتی را در 2 ست با 10تکرار و با 60 درصد یک تکرار بیشینه به صورت دایره ای اجرا کردند.
  نتایج
  یافته ها افزایش معنادار IL-6 و کاهش معنادار IL-18 در گروه چاق نسبت به گروه با وزن طبیعی در پاسخ به ورزش را نشان داد(05/0> P). بین دو گروه فعال و غیرفعال در پاسخ به ورزش تفاوت مشخصی دیده نشد. همچنین بین چهار گروه پژوهش نیز در پاسخ به ورزش تفاوت مشخصی دیده نشد.
  نتیجه گیری
  کاهش مشخص IL-18 دیده شده در گروه چاق نسبت به گروه با وزن طبیعی در پاسخ به ورزش احتمالا به دلیل اثرات ضدالتهابی ایجاد شده در پاسخ به ورزش بوده است. همچنین این نوع ورزش برای افراد چاق با سطح فعالیت پایین می تواند روش موثری در بهبود مقاومت به انسولین باشد.
  کلیدواژگان: چاقی، سایتوکاین، مقاومت انسولین، ورزش مقاومتی دایره ای
 • عبدالرحیم داوری، فاطمه آیت اللهی، بهناز بهنیافر، زهره موسوی صفحه 610
  مقدمه
  با توجه به خصوصیات مناسب سمان گلاس آینومر و افزایش روزافزون استفاده از آنها در کارهای ترمیمی، مقایسهShear bond strength گلاس آینومر معمولی و تغییر یافته با رزین روی سطوح مینا، سمان و عاج لازم به نظر می رسد. هدف طرح، تعیین Shear bond strength گلاس آینومر معمولی و تغییر یافته با رزین روی سطوح مینا، سمان و عاج می باشد.
  روش بررسی
  روش مطالعه تجربی و از نوع آزمایشگاهی است. 60 دندان مولرسالم جمع آوری و به 6 گروه تقسیم شدند. در گروه A و D مینا را 1 میلیمتر، در گروه B و E تا نمایان شدن عاج، دندان را تراشیده و در گروه C و F سطح سمان را آماده(Refresh) کردیم. در گروه B، A و C از گلاس آینومر معمولی و در گروه E، D و F از گلاس آینومر تغییر یافته با رزین استفاده شد. برای هر نمونه یک استوانه پلاستیکی به قطر mm2 و ارتفاع mm3 روی سطح مورد نظر، ثابت و توسط گلاس آینومر مربوطه پر گردید. در گروه E، D و F گلاس آینومر توسط دستگاه لایت کیور به مدت 40 ثانیه نوردهی شد. نمونه ها تحت نیروی برشی دستگاه اینسترون تا نقطه شکست بارگذاری و نیروی شکست هر نمونه ثبت شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 آزمون آنالیز یکطرفه و LSD (05/0=P) تجزیه وتحلیل شدند.
  نتایج
  میانگین استحکام باند برشی گروه های F تا A به ترتیب 50/23، 80/57، 30/27، 37/15، 77/14، 25/17 مگاپاسکال می باشد. اختلاف استحکام باند برشی بین گروه های E، D و F با گروه های A، B وC از نظر آماری معنادار بود.
  نتیجه گیری
  استحکام برشی گلاس آینومر تقویت شده در هر سه سطح نسبت به گلاس آینومر معمولی بیشتر بود.
  کلیدواژگان: گلاس آینومر، مینا، عاج، سمان
 • سعید رضایی زارچی صفحه 618
  مقدمه
  پیشرفت فناوری نانو و کاربردهای وسیع نانو ذرات در صنایع مختلف باعث شده است که بررسی اثرات مخرب نانو مواد بر روی موجودات اهمیت زیادی داشته باشد. امروزه از اکسید تیتانیوم در تولید انواع رنگ، لوازم آرایشی و بهداشتی، ساخت سرامیک، ساخت فتو کاتالیست ها، تصفیه آب و فاضلاب و بسیاری از موارد دیگر استفاده می شود. در این مطالعه اثر این ماده بر تعداد سلول های خونی و فعالیت آنزیم های کبدی رت مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  دوزهای50، 100 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم نانو ذرات اکسید تیتانیوم با سایز 25 نانومتر حل شده در آب مقطر به مدت 14 روز بصورت دهانی به موش خورانده شد و بعد از این مدت از موش های صحرایی خون گیری بعمل آمد و تعدادی از فاکتورهای خونی اندازه گیری شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که نانو ذرات اکسید تیتانیوم طی چهارده روز تیمار موجب تغییراتی در سلول های خونی می گردد که در مورد بعضی از سلول های خونی مانند گلبول های سفید(لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل و بازوفیل) این تغییرات معنا دار است. همچنین کاهش در تعداد گلبول های قرمز و افزایش در غلظت آنزیم های کبدی مشاهده گردید که نتایج حاکی از اثر سمیت نانو ذرات اکسید تیتانیوم بر بدن است.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش سمیت نانو ذرات اکسید تیتانیوم را تایید نمود و مطالعات بیشتر جهت پیش بینی اثرات این ماده پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات اکسید تیتانیوم، سمیت، سلول های خونی، آنزیم های کبدی
 • سهیلا حمزه، منصور بیرامی، تورج هاشمی نصرت آبادی صفحه 627
  مقدمه
  با توجه به اهمیت سرطان به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل مرگ و میر در جهان و تاثیر عوامل مختلف از جمله عوامل روانشناختی در بروز آن، قصد داریم در این مطالعه به مقایسه برخی از این عوامل از جمله ویژگی های شخصیتی، هیجانات منفی و سبک های مقابله در زنان سالم و مبتلا به سرطان بپردازیم.
  روش بررسی
  دراین پژوهش، تعداد 83 نفر از زنان مبتلا به سرطان و 85 نفر از افراد سالم از طریق همتاسازی با گروه بیمار انتخاب و سپس پرسشنامه های شخصیتی آیزنک(EPQ-R) و تیپ شخصیتی D (DS14) و سبک های مقابله ای فولکمن و لازاروس بر روی گروه های مورد مطالعه اجرا شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون، تی هتلینگ و روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد.
  نتایج
  بین دو گروه مورد مطالعه(زنان سرطانی و سالم) از نظر تجربه هیجانات منفی، ویژگی شخصیتی برون گرایی، سبک های مقابله ای هیجان مدارو مساله مدارتفاوت دیده شد.
  نتیجه گیری
  زنان مبتلا به سرطان نمره برون گرایی پایین تری را کسب کردند و نسبت به افراد سالم در زندگی، هیجانات منفی (خشم، اضطراب و افسردگی) بیشتری را تجربه می کنند و بیشتر از سبک های مقابله ای هیجان مدار و در موارد کمتری از سبک های مقابله ای مساله مدار کمتر استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: سرطان، صفات شخصیتی، تجربه هیجانات منفی، سبک های مقابله ای
 • محسن آخوندی میبدی، آذر ربیعی، سمیرا صالحی صفحه 637
  مقدمه
  مطالعات متعدد افزایش شیوع سلیاک در IBS را نشان می دهند، اما شواهد موجود متناقض است و بررسی از نظر سلیاک در بیماران مبتلا بهIBS را همیشه پیشنهاد نمی کنند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بیماری سیلیاک در بیماران مبتلا به IBS با تابلوی اسهال غالب صورت گرفته است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی بوده که بر روی 125 بیمار مبتلا به IBS با تابلوی اسهال غالب با سن 50-15 سال مراجعه کننده به کلینیک های گوارش شهر یزد انجام شده است. از بیماران آزمایش آنتی بادی Anti-TTGبه عمل آمد. از موارد مثبت گزارش شده، جهت تایید تشخیص، بیوپسی دودنوم به عمل آمد.
  نتایج
  از 125 بیمار مبتلا به IBS با تابلوی اسهال غالب، 74 نفر مرد(2/59%) و 51 نفر زن(8/40%) با میانگین سنی 22/9±85/29 بودند که از این تعداد نتایج آزمایش آنتی بادی Anti-TTG 4 نفر[سه مورد زن(9/5%) و یک مورد مرد(4/1%)] از نظر بیماری سیلیاک مثبت بود. از این چهار بیمار، بیوپسی ازدودنوم به عمل آمد که در پاتولوژی سه نفر از آنها سلیاک با درجهMarsh II و یک نفرMarch I وجود داشت که بیماری سلیاک آنها در پاتولوژی نیز تایید شد. در کل شیوع سیلیاک در جامعه مورد بررسی 2/3% بود. بین سن و جنس و تیتر آنتی بادی Anti-TTG رابطه معنی داری به دست نیامد که با توجه به حجم کم نمونه ها در جامعه مورد بررسی قابل توجیه می باشد(05/0
  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، بیماری سیلیاک، آنتی بادی Anti، TTG
 • محمدرضا حیدری، منیره انوشه، تقی آزاد ارمکی، عیسی محمدی صفحه 644
  مقدمه
  رعایت اخلاق و آداب و توجه به ارزش های الهی و انسانی در همه فعالیت ها و تلاش های علمی و غیر علمی یکی از امور پذیرفته شده جامعه بشری در هر عصری است. هدف اصلی این تحقیق، تبیین فرایند مواجهه پرستاران با مقوله حفظ حریم بیماران است.
  روش بررسی
  21 در این مطالعه که به روش گراندد تئوری انجام شد مشارکت کننده از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شدند، فرایند نمونه گیری، بر اساس مقوله های پدیدارشده هدایت می شد. تمام مشارکت کنندگان به صورت انفرادی مصاحبه شدند و مصاحبه ها در محیط خصوصی انجام و بعد از هر مصاحبه نسخه نویسی آن انجام شد. برای گردآوری داده ها نیز، از مصاحبه های عمیق و سوالات نیمه ساختاردار و برای تبیین فرایند حفظ حریم بیمار از متدولوژی اشتراوس و کوربین استفاده شد. تحلیل داده ها فرایند مداومی بود که در طی گردآوری داده ها آغاز شد. روش تحلیل داده ها بر اساس کدگذاری سه مرحله ای کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدکذاری انتخابی و از طریق خواندن مکرر خط به خط دست نوشته ها و یادآورها بود.
  نتایج
  به دنبال تجزیه و تحلیل داده ها، چهار طبقه اصلی ناچالاکی سیستم، اهتمام جدی نقش آفرینان، تلاش برای حفظ حریم و ایجاد تنش، به عنوان عوامل تاثیر گذار بر حفظ حریم بیماران استحصال شد.
  نتیجه گیری
  آشنایی با چگونگی مواجهه پرستاران با مقوله حفظ حریم بیمار می تواند به رشد حرفه ای و رعایت حقوق و رضایتمندی مددجویان کمک کند و پرستاران نیز با داشتن حساسیت نسبت به حفظ حریم بیمار می توانند انتظارات آنها را به نحو احترام آمیزی برطرف کنند.
  کلیدواژگان: حریم بیمار، پرستاری، نظریه داده بنیان
 • بابک محمدی، امیر حسن زاده صفحه 655
  مقدمه
  این مطالعه عوامل خطر اثرگذار بر شاخص اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله را در دیابت نوع2 مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. هدف از این مطالعه تعیین اهمیت نسبی هر یک از فاکتورها و طراحی مدلی چندجمله ای جهت پیش بینی سطح قند خون بیماران با توجه به فاکتورهای اثر گذار بر آن می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه فاکتورهای خطر شامل وزن، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، سطح کلسترول کل و غلظت بالای لیپوپروتئین 403 بیمار(170 مرد و 233 زن) با طیف سنی 19 تا 75 سال از طریق مصاحبه و آزمایش جمع آوری شد. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل سطح پاسخ(RSM) که مبتنی بر تحلیل رگرسیون است مهمترین عوامل خطر اثرگذار بر شاخص هموگلوبین گلیکوزیله تعیین و مدلی چندجمله ای جهت پیش بینی سطح این شاخص ارائه گردیده است.
  نتایج
  نتایج نشان می دهد که حداقل 78 درصد از تغییرات شاخص هموگلوبین گلیکوزیله به وسیله فاکتورهای خطر وزن، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، سطح کلسترول کل و غلظت بالای لیپوپروتئین توضیح داده می شود و مابقی تغییرات به دلایل دیگر و عوامل ژنتیکی بستگی دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها می توان اذعان کرد که فاکتورهای غلظت بالای لیپوپروتئین و وزن در مردان به ترتیب بیشترین و کمترین قدرت اثرگذاری را بر مقدار شاخص دارد؛ در صورتی که فاکتورهای فشار خون دیاستولیک و سطح کلسترول در زنان به ترتیب بیشترین و کمترین قدرت اثر گذاری را بر مقدار شاخص دارد.
  کلیدواژگان: هموگلوبین گلیکوزیله، دیابت شیرین نوع2، فاکتورهای خطر، تحلیل سطح پاسخ
 • امیر رشیدلمیر، زهرا میرزنده دل، احمد ابراهیمی عطری صفحه 667
  مقدمه
  گرلین یک پپتید ترشح شده از معده بوده و چنین پیشنهاد شده است که نقش مهمی در ترشح هورمون رشد، تعادل انرژی، چاقی، رفتار دریافت غذا و برخی عملکردهای قلبی عروقی ایفا می کند. هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت گرلین پلاسمای زنان جوان غیر ورزشکار بود.
  روش بررسی
  برای انجام این تحقیق 20 زن جوان غیر ورزشکار با میانگین سنی 1/2±22 سال و شاخص توده بدنی 07/1±21 به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی با شدت80-70 درصد ضربان قلب بیشینه هر جلسه به مدت 60 دقیقه، سه روز در هفته به تمرین پرداختند و گروه کنترل بدون تمرین بودند. نمونه های خونی 48 ساعت قبل از اولین جلسه و بعد از آخرین جلسه تمرینی جمع آوری شد. برای اندازه گیری گرلین پلاسما از روش الایزا و برای اندازه گیری هورمون رشد((GH از روش رادیوایمونواسی استفاده شد، تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و روش آماری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد(سطح معنی داری 05/0P≥).
  نتایج
  هشت هفته تمرین هوازی موجب افزایش معنی دار در گرلین و کاهش معنی دار هورمون رشد گردید.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج تحقیق می توان احتمال داد که افزایش گرلین در پاسخ به تعادل منفی انرژی، ترشح هورمون رشد را تحریک نکرده و ساز و کارهای دیگری در این زمینه ممکن است موثر باشد.
  کلیدواژگان: گرلین، تمرین هوازی، هورمون رشد
 • داود خورشیدی، حسین متین همایی، محمدعلی آذربایجانی، آرش حسین نژاد صفحه 676
  مقدمه
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر 10 هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آلکالین فسفاتاز و استئوکلسین در بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد.
  روش بررسی
  در یک کارآزمایی نیمه تجربی، 21 مرد مبتلا به بیماری دیابت نوع 2(40 تا 50 سال) به طور تصادفی در دو گروه تمرین هوازی(11نفر) و کنترل(10نفر) قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت 10 هفته در یک برنامه تمرین هوازی(سه جلسه در هفته و 60-45 دقیقه در هر جلسه) با شدت 65-50 درصد ضربان قلب ذخیره شرکت نمودند. نمایه توده بدن، ظرفیت هوازی، گلوکز، انسولین، HbA1c، آلکالین فسفاتاز و استئوکلسین هر دو گروه در وضعیت پایه و پس از 10 هفته تمرین هوازی اندازه گیری شدند.
  نتایج
  10 هفته تمرین هوازی موجب افزایش معنی دار ظرفیت هوازی و کاهش معنی دار نمایه توده بدن، گلوکز و HbA1c در آزمودنی های گروه تمرین شد، در حالی که تغییر معنی داری در غلظت های سرمی آلکالین فسفاتاز، استئوکلسین و انسولین ایجاد نشد. در گروه کنترل نیز تغییر معنی داری در شاخص های متابولیسم استخوان و سایر متغیرهای اندازه گیری شده مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش، فعالیت های هوازی منظم موجب بهبود وضعیت گلیسمیک در بیماران دیابتی نوع 2 می شوند، اما تاثیری بر سطوح سرمی آلکالین فسفاتاز و استئوکلسین ندارند.
  کلیدواژگان: دیابت نوع2، تمرین هوازی، آلکالین فسفاتاز، استئوکلسین
 • سیده الهه شریعتی بافقی، حسن مظفری خسروی، سید مجتبی یاسینی اردکانی، محسن کرامتی، حسین فلاح زاده صفحه 686
  مقدمه
  شواهد موجود حاکی از ارتباط اسیدهای چرب امگا-3 با افسردگی است. هدف این مطالعه مقایسه اثر اسید ایکوزاپنتاانوئیک(EPA) با دارونما در افسردگی خفیف تا متوسط است.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو بی خبر، 54 بیمار سرپایی مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط شرکت داشتند که به صورت تصادفی به دو گروه گیرنده مکمل و دارونما تقسیم شدند. گروه مکمل(EPA) و دارونما(روغن نارگیل) روزانه دو کپسول 500 میلی گرمی هم شکل به مدت 12 هفته مصرف کردند. شدت افسردگی با استفاده از مقیاس ارزیابی افسردگی همیلتون(HRSD) در آغاز مداخله و هفته های ششم و دوازدهم تعیین شد.
  نتایج
  42 نفر(8/77%)، مداخله 12 هفته ای را به پایان رساندند. اختلاف آماری معنا داری از نظر میانگین نمره HRSD در پایان مطالعه بین گروه مکمل و دارونما مشاهده شد(001/0= P). میانگین نمره HRSD با گذر زمان در هر دو گروه کاهش یافت، به طوریکه در آنالیز واریانس برای اندازه گیری های مکرر، اثر زمان معنا دار شد(0001/0P <، 32/1df=، 55/50F=). همچنین، اثر معنی دار بهبود با EPA نسبت به دارونما با گذر زمان مشاهده شد(تعامل گروه ضرب زمان، 0001/0P <، 32/1df=، 67/12F=).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که مکمل EPA در بهبود افسردگی موثر است و می توان از آن به عنوان مکمل الحاقی به داروهای ضد افسردگی در درمان افسردگی خفیف تا متوسط استفاده نمود.
  کلیدواژگان: افسردگی، EPA، اسیدهای چرب امگا، 3
 • باران قزلباش، زهیر محمدحسن، فیروز قادری پاکدل، صمد زارع صفحه 701
  مقدمه
  لاکتوباسیلوس ها نه تنها باعث تاثیر بر میکروفلورای دستگاه گوارش و تحریک سیستم ایمنی موضعی دستگاه گوارشی می شود، بلکه می تواند باعث تعدیل و تحریک سیستم ایمنی مرکزی از جمله گره های لنفاوی و طحال گردد. خواص ضد توموری این دسته از باکتری ها در مطالعات گوناگون نشان داده شده است. هدف این مطالعه حاضر هدف بررسی اثرات لاکتوباسیلوس رامنوسوس به عنوان پروبیوتیک بر اثر بخشی بیشتر داروی سیسپلاتین در موش های مبتلا به سرطان پستان بود.
  روش بررسی
  باکتری در محیط کشت اگار کشت داده شد، سپس توسط روش رایج رقیق سازی به دوز مورد نظر رسانده شد. 20 سر موش BALB/C ماده 4 تا 6 هفته ای بعد از توموری شدن به طریق پیوند، بطور تصادفی در چهار گروه 1- کنترل، 2- پروبیوتیک، 3- پروبیوتیک و سیسپلاتین و 4- سیسپلاتین تقسیم شدند. موش های گروه پروبیوتیک یک هفته قبل از توموری شدن روزانه به میزان3×108 CFU(Colony Forming Unit) باکتری دریافت کردند و بعد از توموری شدن هم با وقفه های 3 روزه بصورت دوره های 7 روزه این کار ادامه یافت. گروه های دیگر در تمام طول مطالعه با حجم یکسان و شرایط مساوی فسفات بافر سولفات دریافت کردند. در گروه 3 و 4 نیزداروی سیسپلاتین با دوز kg/ mg5 بصورت داخل صفاقی دو بار در هفته تجویز شد. موش ها 24 ساعت بعد از آخرین دوز کشته شدند.
  نتایج
  تجویز پروبیوتیک باعث کاهش معنی دار رشد تومور در مقایسه با گروه کنترل گردید. یکی از دلایل اثرات ضد سرطانی لاکتوباسیلوس ها از راه تقویت سیستم ایمنی است، نتایج حاصل از تست التهاب حساسیت تاخیری نیز حاکی از تحریک سیستم ایمنی توسط لاکتوباسیلوس و مهار رشد توموری از این طریق بود. در مطالعات پاتولوژی تومور نیز تجویزپروبیوتیک باعث افزایش اثرات ضدسرطانی داروی سیسپلاتین شده بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده می توان به نتایج رضایت بخش انجام مطالعات انسانی با استفاده از این پروبیوتیک به عنوان درمان مکمل در درمان مبتلایان به این نوع سرطان در کنار درمان های معمول سرطان امیدوار بود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، سیس پلاتین، موش BALB، C
 • طیبه میرجلیلی، محمد افخمی اردکانی، محمد حسین آنتیک چی صفحه 711
  انسولینوما یک تومور مولد انسولین است که منجر به هیپوگلیسمی می شود و علایم آن معمولا عبارتند از کنفوزیون، سردرد، اختلال در موقعیت سنجی، مشکلات بینایی، رفتار غیرطبیعی و حتی کوما. در اینجا بیماری را معرفی می کنیم که با شکایت تشدید تواتر تشنج های تونیک کلونیک قبلی خود از 2 هفته اخیر، مراجعه کرده است و در نهایت تشخیص انسولینوما برای وی داده شد.
|
 • Mohseni Kouchesfahani, Nabiuni, Delaviz, Bahrebar, Gheibi, Eslami Page 568
  Introduction
  In this study the effect of vitreous humor on the mesenchymal stem cells (MSCs) derived from bone marrow to lens fiber-like cells was investigated.
  Methods
  In this experimental study bone marrow cells were collected by flushing femurs and tibias in NMRI mice. Immunocytochemistry by Oct4 antibody was used to confirm that the cells are stem cells. The mesenchymal character of these cells was proven by their adherence and by such flocytometery markers as CD44, CD31. In experimental groups, MSCs were cultured with DMEM and bovine vitreous body for induction. The supplemented medium was changed every two days. The expression of α –crystalline, as the marker of lens differentiation, was detected by immunocytochemistry.
  Results
  During the primary culture, the cell population was heterogeneous where varying morphologies such as flat, spindle-shaped, and polygonal were observed. In the subsequent passages, the number of the spindle-shaped cells appeared to increase, so that in passage 3 the majority of the cells seemed morphologically to be spindle-shaped. Immunocytochemistery study confirmed the presence of stem cells using Oct4 antibody. The flowcytometric analysis of surface markers revealed that mesenchymal bone marrow stem cells express CD44 and CD31 to a low level. Morphological studies showed that most cells in experimental groups were locally longer and more aligned in parallel compared to control group cells. α –crystalline expression proved the formation of lens fiber-like cells.
  Conclusion
  According to the findings of this study, it can be concluded that MSCs derived from mouse bone marrow differentiate into lens fiber like cells by treating them with vitreous humor.
 • Rasti, Behrashi, Bandepour, Talebian, Fatahian, Kazemi, Moosavi Page 578
  Introduction
  Congenital toxoplasmosis is caused by acute toxoplasma gondii infection of mother during pregnancy, which may lead to such serious complications as stillbirth, ophthalmologic and neurologic disorders. The aim of this study was to determine the incidence of toxoplasmosis in pregnant women and their neonates, and disease complications.
  Methods
  In this prospective cohort study, blood samples of 798 pregnant women were assessed for anti-toxoplama IgG and IgM antibodies by ELISA during 2007 -2009. Subjects suffering from acute maternal infection with toxoplasma gondii were considered as case group and those with chronic infection as control group. Nested PCR and ELISA/IgM were performed on four neonates of case group and five samples of control group. Demographic data of mothers and weight and neonates’ gestational age in case(4 subjects) and control groups(28 subjects) were recorded. All infants were followed for clinical symptoms until one year old. Data was entered SPSS and analyzed by Fisher exact test, chi-square and t-test.
  Results
  Five out of 798 pregnant women(0.6%) were positive for IgM 1/100 and suffered from acute toxoplasmosis(case group). Nested PCR showed a 400 bp band in three neonates of case group which confirmed congenital toxoplasmosis, but it was negative in control group(P=0.048). The incidence rate of congenital toxoplasmosis was 3.7 in 1000 live births. Positive ELISA/IgM wasn’t observed in neonates of case and control groups. Only one infant of case group with congenital toxoplasmosis had icterus(P=0.12).
  Conclusion
  Toxoplasmosis in neonates was diagnosed by nested PCR. Icterus was the only sign in infants with toxoplasmosis. In order to prevent this disease, follow–up and treatment of infants, screening of mothers during pregnancy and their health education before pregnancy are suggested.
 • Barzegari Firouzabadi Page 586
  Introduction
  Progress in laboratory culture conditions for in vitro oocyte maturation has led to development of the treatment of human and animal infertility. In this study we investigated the effects of FSH and ascorbic acid on the in vitro maturation of mouse's follicles and enclosed oocytes.
  Methods
  For experiment, intact pre-antral follicles were isolated from the ovaries of 6 week-old female mice and cultured in TCM-199 medium. Special quantities of FSH and ascorbic acid were added to the culture medium (containing 25-30 follicles) during separate experiments: 5, 20, 40, 60, 100, 140, 180 and 220 IU/L of FSH and 20, 40, 80, 240, 300 and 400 nmol/mL of ascorbic acid. Follicles were cultured for 6 days in an incubator at 37 °C, 92% humidity and 5% air CO2. Our study was semi-experimental. The entire statistical analysis was carried out by SPSS (version 14.0 for Windows) using one way ANOVA. Post Hoc tests were used for the multiple comparisons at 95% confidence interval. P values < 0.05 were considered statistically significant.
  Results
  At FSH concentration of 100 IU/L increase in follicle diameter (190µm), survival rate (91%), germinal vesicle breakdown (GVBD) (81%) and oocyte maturation rates (61%) was observed (p ≥0.05). Ascorbic acid increased survival rate (42%, p<0.001) but didn’t affect diameter, GVBD and oocyte maturation rates.
  Conclusion
  Ascorbic acid and FSH-containing medium showed a marked increase in all parameters except for follicle diameter. FSH and ascorbic acid increase the maturation rate of follicles and enclosed oocytes but if they are supplied in a combination, this growth rate can be significantly increased
 • Molanouri Shamsi, Alinejad, Amani Shalamzari, Aghayari, Asghari Jafarabadi, Talebi Badrabadi Page 598
  Introduction
  Obesity is a state characterized by a low-grade inflammation that leads to insulin resistance. The aim of the present study was to assess serum interleukin-18 (IL-18), interleukin-6 (IL-6), C-reactive protein (CRP) and Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR) in response to circuit resistance exercise in obese and normal-weight subjects with different levels of physical activity.
  Methods
  Thirty-two healthy male students participated in the present study. Subjects were divided into 4 groups according to their BMI and level of physical activity: active obese (n=8), active non-obese (n=8), inactive obese (n=8), and inactive non-obese (n=8). To determine serum IL-6, IL-18, CRP, glucose and insulin concentrations, fasting and post-exercise blood samples were obtained. Subjects performed a bout of circuit resistance exercise in 2 sets with 10 repetitions at 60% of 1RM.
  Results
  Obese subjects comparing non-obese ones showed significant increase in IL-6 and significant decrease in IL-18 concentrations in response to exercise (p<0.05). There was no significant difference between active normal and inactive normal subjects in response to exercise. Also, there were not significant differences in four groups in response to exercise.
  Discussion
  The significant decrease in IL-18 concentration in the obese group comparing normal group in response to exercise was probably due to anti-inflammatory effects of exercise. Also, recommending this kind of exercise for obese persons with low level of physical activity can improve insulin resistance.
 • Davari, Ayatollahi, Behniafar, Mousavi Page 610
  Introduction
  According to appropriate characteristics of glass ionomer cementum and constant increase of its usage in restorative field, so comparison of conventional and resin- modified glass ionomers seems to be useful. This study was designed to determine the shear bond strength of conventional and resin- modified glass Ionomers on enamel, dentin and cementum.
  Methods
  This was an experimental study. Totally 60 molar intact teeth were divided into six groups. In groups A and D the surface of enamel was prepared 1mm, in groups B and E, the preparation was continued until the surface of dentin was exposed and in groups F and C the surface of cementum was only refreshed. In groups A, B, and C conventional glass ionomer and in groups F, E, and D resin-modified glass ionomer was used. For each specimen a plastic cylinder with 2mm diameter and 3mm height was bonded on treated surface and the teeth were filled by the relevant glass ionomer. In groups F, E, and D glass ionomer was light cured for 40 seconds. specimens were loaded to failure in a universal testing machine Then statistical analysis was performed using one- way ANOVA and LSD test (P=0.05).
  Results
  The mean shear bond strength of groups A, B, C, D, E and F were 17.25, 14.77, 15.37, 27.30, 57.80, 23.50 Mpa, respectively. The difference between shear bond strength of groups F, E, and D with groups A, B, and C was statistically significant (P=0/001).
  Conclusion
  The shear bond strength of the resin-modified glass Ionomers was significantly higher than that of conventional glass ionomer in all three surfaces.
 • Rezaei Zarchi Page 618
  Introduction
  Considering the development of nanotechnology and extensive use of nano-materials are in different fields of industry, it is necessary to investigate their destructive effects on biological systems. Titanium dioxide(TiO2) is used in the production of different dyes, cosmetics, ceramics, photocatalysts, water and sewage treatment and a lot of other products. In the present study, the effect of TiO2 on the number of blood cells and the activity of liver enzymes of rat was assessed.
  Methods
  Concentrations of 50, 100 and 500 mg/Kg TiO2 nanoparticles (25 nm size) in distilled water were administered orally to Wistar rats for 14 days and some blood factors were studied on the blood samples collected.
  Results
  Results showed that TiO2 nanoparticles cause different changes in blood cells, and the changes were significant for some of them such as white blood cells (lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils). Decreased number of red blood cells and increased level of liver enzymes was also observed after the administration of different concentrations of TiO2, which proves the toxic effects of TiO2 on the body.
  Conclusion
  Results of the present study proved the toxicity of TiO2 nanoparticles on the living organisms. So, further studies are recommended to predict TiO2 toxicity.
 • Page 627
  Introduction
  Considering the importance of cancer as one of the main causes of mortality in the world and the role of various factors, including psychological ones in its onset. In this study we compared some of these factors such as personality traits, negative experienced emotions and coping styles in healthy women and those with cancer.
  Methods
  In this study, 83 women with cancer(referred to Imam Khomeini hospital of Tehran in a one- month period) and 85 healthy subjects(selected by using available sampling method and matched with the first group). Then Personality inventory of Eysenck and inventory type D(DS14) and Folkman and Lazarus coping styles on were studied in both groups. Data analysis was performed by T Hoteling test and multivariate analysis of variance(MANOVA).
  Results
  Two groups of women(cancer- healthy) were significantly different for personality trait of extraversion, negative emotion experiences and emotional-oriented coping and problem-oriented coping.
  Conclusion
  Women with cancer compared to healthy women experienced more negative emotions and had lower score in extraversion and used more emotion-oriented coping styles and less problem-oriented styles
 • Akhondi-Meybodi, Rabei, Salehi Page 637
  Introduction
  Irritable Bowel Syndrome(IBS) is a common clinical syndrome that presents with abdominal pain, diarrhea and constipation, and flatulence which may be intermittent. Also celiac disease, an enteropathy due to gluten sensitivity, presents with diarrhea resulting from mal-absorption, which should be considered as a differential diagnosis of IBS. If celiac is diagnosed in a patient suspicious to IBS, the treatment method will be changed completely. This study was designed to evaluate celiac disease in IBS patients.
  Methods
  A cross-sectional study was conducted on 125 patients 15-50 years old suffering from IBS with diarrhea- predominant clinical picture, who were referred to Yazd gastroenterology clinics. The study data including age, gender and results of anti TTG measurement were collected and analyzed by SPSS 13. Duodenal biopsy was performed in patients that were positive for anti TTG for confirmation of diagnosis.
  Results
  125 patients suffering from IBS with diarrhea- predominant clinical picture entered the study. Their mean age was 29.85±9.22 years. 74 subjects (59.2%) were males and 51 (40.8%) were females. Four patients showed positive anti TTG (3 males and 1 female). Duodenal biopsy was performed and diagnosis of celiac disease was confirmed in all four patients (3 with March II and with March I grade). Totally the frequency of celiac disease was 3.2% in this study. There was no significant relationship between age, gender and anti TTG results, which can be explained by small sample size.
  Conclusion
  According to the results of the study and the frequency of celiac, it is not an uncommon and rare disease, so it should be considered as one of the differential diagnoses of IBS.
 • Heidari, Anooshe, Azadarmaki, Mohammadi Page 644
  Introduction
  Ethics, customs, and divine and human values in all scientific and non-academic issues are accepted among all human societies in different eras. The purpose of this study was to understand the experiences of nursing professionals about the patient's privacy.
  Methods
  21 participants were selected by theoretical sampling which was guided by emerging categories. All participants were interviewed individually. Subjects were interviewed in a private setting and transcription was done after each interview. In-depth interviews and semi-structured questions were used for data collection. Corbin and Strauss’ Ground theory methodology was applied in order to explain the process of patient's privacy. Data analysis was an ongoing process which was started during data collection. Data analysis method included a three-step coding process including open coding, axial and selective coding through repeated line by line reading of transcripts.
  Results
  Four central categories were identified from transcript's constant comparative analysis: weakness of system, actors with serious effort, trying to maintain privacy and tension creation.
  Conclusion
  Familiarity with how nurses deal with patient’s privacy can improve professional development, client satisfaction and observation of their rights. Nurses with sensitivity to patient’s privacy can manage their expectations respectfully.
 • Mohammadi, Hassanzadeh Page 655
  Introduction
  This study analyses the risk factors that affect glycosylated hemoglobin index in type 2 diabetes mellitus. The purpose of this study was to determine the relative importance of each factor and design a polynomial model for predicting blood glucose levels according to the factors influencing it.
  Methods
  In this study, risk factors including weight, systolic and diastolic blood pressure, total cholesterol level and high-density lipoprotein level, were assessed among 403 subjects(170 males and 233 females) with age range of 19 to 75 years-old through interviews and tests. Then using Response Surface Methodology(RSM) technique that is based on the regression analysis, the most important risk factors effective on glycosylated hemoglobin index were determined and a polynomial model was introduced for predicting the level of this index.
  Results
  The results show that at least 78 percent of changes of glycosylated hemoglobin index are described by risk factors of weight, systolic and diastolic blood pressure, total cholesterol, high-density lipoprotein, and remaining changes depend on other risk factors and genetic factors. Owing to these results, it can be declared that in men high-density lipoprotein and weight have the most and the least impact on the index value, respectively; while in women diastolic blood pressure and cholesterol level have the most and the least impact on the index value, respectively.
 • Rashidlamir, Mirzendehdel, Ebrahimi Atri Page 667
  Introduction
  Ghrelin is a peptide which is secreted from human stomach. It has an important role in the secretion of growth hormone, energy balance, obesity, food intake behavior, and some cardiovascular functions. The purpose of this study was to assess the effects of an eight-week of aerobic exercise on plasma concentration of ghrelin and GH in non-athletic young women.
  Methods
  Twenty young non-athletic women with mean age of 22±2/1 years and mean BMI of 21±1/07 Kg/m2 voluntarily entered the study and they were randomly divided into control and experimental groups. Experimental group conducted an aerobic exercise program three sessions each week and 60 minutes in each session with 70-80% of maximum heart rate for 8 weeks. Control group didn’t exercise. Blood samples were taken 48 hours before the first and after the last session of exercise. Plasma concentrations of ghrelin and growth hormone were measured by ELISA and radioimmunoassay methods, respectively. Data was analyzed by independent samples T test and Pearson correlation test by SPSS(version16).
  Results
  The eight-week period of aerobic exercise caused a significant increase in plasma concentration of ghrelin and a significant decrease in plasma concentration of GH.
  Conclusion
  It can be concluded from the study that exercise-induced increase in plasma ghrelin in response to negative energy balance didn’t stimulate GH secretion, so other mechanisms may be effective in this regard.
 • Khorshidi, Matinhomaee, Azarbayjani, Hossein-Nezhad Page 676
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the effects of a ten week period of aerobic exercise training on serum alkaline phosphates and osteocalsin in type 2 diabetic patients.
  Methods
  In a quasi-experimental trial study twenty one male patients with type 2 diabetes(40-50 years) were randomly divided into exercise(n=11) and control(n=10) groups. The exercise group underwent a 10-week aerobic exercise program(three sessions per week, 45-60 minutes each session, at 50-65% of heart rate reserve). VO2max, BMI, fasting blood glucose and serum insulin, alkaline phosphatase and osteocalcin were measured at baseline and after exercise program.
  Results
  Exercise program resulted in a significant increase in VO2max and a significant decrease in BMI, fasting blood glucose and HbA1c in exercise group; however, no significant changes were found in the insulin concentration, alkaline phosphatase and osteocalcin. The bone formation markers and other measured variables did not show significant change in control group.
  Conclusion
  These results suggest that aerobic exercise leads to glycemic improvement in type 2 diabetic patients, but does not affect serum levels of alkaline phosphatase and osteocalcin.
 • Shariati-Bafghi, Mozaffari-Khosravi, Yassini-Ardakani, Karamati, Fallahzadeh Page 686
  Introduction
  There is some evidence that omega-3 fatty acids are associated with depression. The aim of this study was to compare the effects of eicosapentaenoic acid(EPA) and placebo on mild to moderate depression.
  Methods
  This double-blind randomized clinical trial was conducted on 54 outpatients with mild to moderate depression. Patients were randomly assigned to two groups: receiving EPA supplement or placebo. EPA and placebo groups received two identical capsules per day for 12 weeks. Each capsule contained 500 mg EPA or coconut oil. Hamilton Rating Scale for Depression(HRSD) was used to determine the severity of depression at baseline, sixth and twelfth weeks after intervention.
  Results
  Forty two patients(77.8%) completed the 12-week intervention. A statistically significant difference was observed in mean scores of HRSD between EPA and placebo groups at the end of the study (P=0.001). Mean scores of HRSD decreased over time in both groups so that the analysis of variance for repeated measurements showed a statistically significant time effect(F=50.55, df=1.32, P<0.0001). Also, a statistically significant treatment effect of EPA compared to placebo was observed over time (treatment*time interaction, F=12.67, df=1.32, P=0.0001).
  Conclusion
  The results of this study showed the efficacy of EPA in treatment of depression, so its use is recommended as an add-on to antidepressant medications in treatment of mild to moderate depression.
 • Ghezelbash, Mohammad Hassan, Ghaderi Pakdel, Zare Page 701
  Introduction
  The probiotic strains of Lactic Acid Bacillus (LAB) not only affect gastrointestinal tract microflora and stimulate local immune system of this tract but also modify and stimulate systemic immunity by influence on lymph nodes and spleen. Several studies have shown the anti-tumor effect of these kinds of bacteria. This study was designed to assess the probiotic effects of lactobacillus rhamnosus on cisplatin efficacy among Balb/c mice with breast cancer.
  Methods
  L. rhamnosus strain was inoculated in MRS agar and cultivated for 24 h at 37 °C. Female BalbC mice (n=20) with invasive ductal carcinoma transplantation were divided into four groups: Control, L. rhamnosus, cisplatin and cisplatin plus L. rhamnosus. Cisplatin (5 mg/kg, i.p.) was injected twice a week. Lr was administered daily by gastric intubation (3×10 8 CFU/day). The tumor size was measured every 3 days and mice were sacrificed 24 h after the last injection and tumor tissue was removed for more tests.
  Results
  The results showed that oral administration of L. rhamnosus decreased the growth rate of tumor (p<0.05). One reason for antineoplastic effect of lactobacilli is immune system enhancement. The results of delayed-type hypersensitivity show the stimulation of immune system and inhibition of tumor growth by this mechanism. In pathologic assessments probiotic administration increased the antineoplastic effect of cisplatin.
  Conclusion
  According to the findings of this study it can be expected that human studies also show the satisfactory effect of lactobacillus administration besides common therapeutic methods for cancer treatment.
 • Mirjalili, Afkhami Ardakani, Antikchi Page 711
  Insulinoma is an insulin-producing tumor that leads to hypoglycemia. The signs and symptoms of this disease include confusion, headache, disorientation, visual disturbances, abnormal behaviors and coma. In this article, we report a case of insulinoma presented with increased frequency of pervious tonic clonic seizures from 2 weeks before admission.