فهرست مطالب

علوم و فناوری رنگ - سال پنجم شماره 3 (پیاپی 17، پاییز 1390)
 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 17، پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پروانه علائی1، شهره روحانی، کمال الدین قرنجیگ صفحه 161
  در این تحقیق خواص نوری ماده رنگزای 4- (2- آمینو اتیلن) آمینو- N - آلیل-1،8- نفتالیمید (1) و کوپلیمر متیل متاکریلات بررسی شده است. طیف نشری کوپلیمر ماده رنگزا به حالت فیلم نازک در pH های مختلف اندازه گیری شد و به عنوان حسگر فلورسنتی pH درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد، شدت نشر فلورسانس فیلم پلیمری با افزایش pH کاهش قابل ملاحظه ای می یابد. همچنین رفتار سولواتوکرومیزم ماده رنگزا با بررسی طیف جذبی و نشری آن در حلال های مختلف انجام شد. خواص فلورسانسی این ترکیب بسیار تحت تاثیر قطیبت حلال می باشد به طوری که در برخی حلال ها با قطبیت خیلی بالا نشر فلورسانس به شدت کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: 4، آمینو، 1، 8، نفتالیمید، پلیمر فلورسنتی متیل متاکریلات، حسگر pH، سولواتوکرومیزم
 • علیرضا قنبری، محسن محمد رائی نائینی، حامد فصیحی دستجردی، سید محمود کثیریها، احمد بوربوری، سید حسین سید مراغه ای صفحه 169
  در صنایع مختلف، اعمال روغن محافظ بر روی فلزات به صورت موقت برای جلوگیری از خوردگی فلزات امری متداول است. قبل از اعمال پوشش های آلی بر روی فلزات، این لایه بایستی از روی سطح برداشته شود. متداول ترین روش برای این کار استفاده از شستشوی قلیایی و شستشوی حلالی است. روش های اشاره شده قادر به زدایش کامل روغن از سطح فولاد نرم نمی باشند و همواره مقداری روغن بر روی سطوح باقی می ماند. در این تحقیق اثر روغن باقی مانده بر روی خواص لایه فسفاته با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و وزن پوشش فسفاته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که روغن باقی مانده، باعث افت یکنواختی لایه فسفاته شده و شکل بلور های لایه فسفاته را نیز تغییر می دهد. از طرفی وزن پوشش فسفاته با افزایش درصد روغن بر روی سطح کاهش می یابد. همچنین اثر این ناخالصی بر روی خواص فیزیکی- مکانیکی سیستم پوشش های خودرویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون های خمش، جامی شدن و ضربه، نشان دهنده افزایش خواص کشسانی سیستم های پوششی با افزایش درصد روغن به علت نفوذ روغن به داخل فیلم پوششی می باشد. در صورتی که مقاومت خوردگی سیستم های پوششی با افزایش درصد روغن به علت نقص چسبندگی، کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: لایه فسفاته، پوشش خودرویی، مقاومت خوردگی، خواص فیزیکی، مکانیکی، SEM
 • امیر جراحی، محمد امانی تهران، سعیده گرجی کندی صفحه 175
  سیستم بینایی بشر قادر به تمیز و تشخیص رنگ های بسیاری می باشد لیکن از دیرباز این موضوع مطرح بوده است که به واقع انسان ها رنگ هایی را که می بینند به چند دسته اصلی تقسیم بندی می کنند و به چه نام هایی می شناسند. در این راستا مهم ترین تحقیقات انجام شده، مطالعات کای و برلین می باشد. آنها ادعا کردند جوامع پیشرفته انسانی اغلب رنگ ها را در 11 گروه اصلی دسته بندی و شناسایی می کنند که شامل سفید، سیاه، خاکستری، قرمز، سبز، آبی، زرد، صورتی، نارنجی، قهوه ای و بنفش می باشد. هدف از این مقاله آشنایی با مفهوم نام گذاری و دسته بندی رنگ و بررسی آزمایشات و نتایج ارائه شده در این ارتباط می باشد. به این منظور نظریات مختلف درباره دسته بندی و نام گذاری رنگ، تقسیم بندی فضا رنگ به مجموعه فازی به منظور دسته بندی رنگ ها، تشکیل مراکز تحقیق WCS و MACS، آزمایش های انجام شده برای نام گذاری رنگ ها، ماتریس رنگ، تجزیه و تحلیل داده های نام گذاری رنگ، نمونه هایی از زبانهای WCS و نام گذاری رنگ به طور عمومی برای تمام زبان ها مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: نام گذاری رنگ ها، دسته بندی رنگ ها، رنگ های اولیه، کی و برلین
 • سیدمحمدمهدی میرحسینی، محمدعلی فقیهی ثانی، میثم ریاحی صفحه 189
  در این پژوهش از روش سل- ژل کلوییدی در حلال آبی برای تهیه رنگدانه صورتی آهن زیرکون استفاده شد. مراحل تشکیل فاز زیرکون با انجام آزمون های XRD، FTIR و STA مورد بررسی قرار گرفت تا سازوکار تشکیل این رنگدانه به دست آید. همچنین نقش کاتالیستی آهن در تشکیل زیرکون با مقایسه ساختاری نمونه حاوی 30 درصد آهن با نمونه بدون آهن بررسی و مشخص شد که این عنصر تشکیل زیرکون را به شدت تشدید می کند. در ادامه اثر میزان آهن مصرفی در ویژگی های ساختاری رنگدانه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که سازوکار تولید فاز زیرکون در نمونه های با درصد آهن بیش از 20 درصد متفاوت با نمونه های با درصد کمتر آهن است. نتایج نشان داد که در مورد نمونه های با درصد آهن بالاتر از 20 درصد، مرحله تبدیل زیرکونیای تتراگونال به مونوکلینیک پیش از تشکیل زیرکون حذف می شود که این موضوع می تواند ناشی از باز شدن بیش از حد ساختار زیرکونیای تتراگونال و وقوع ساز و کار هدوال باشد. در نهایت ویژگی های رنگی رنگدانه های تولیدی در سیستم CIE-Lab تعیین گردید.
  کلیدواژگان: سازوکار تشکیل زیرکون، سل، ژل کلوییدی، رنگدانه صورتی، آهن
 • محسن صابری نجفی، خلیل ملک زاده، مجید عزیزی صفحه 199
  در سال های اخیر مطالعات فراوانی بر روی محیط های کشت مناسب رشد قارچ موناسکوس پرپورئوس به منظور ایجاد شرایط مناسب در فرآیند افزایش تولید رنگینه، صورت گرفته است. در این پژوهش میزان تولید رنگینه و بیوماس توسط موناسکوس پرپورئوس (DSMZ 1603) با استفاده از سه سطح نیترات سدیم (1.5، 3 و 4.5 گرم در لیتر) 5 سطح ساکارز (75، 100، 125، 150 و 175 گرم در لیتر) در قالب طرح فاکتوریل و پنج سطح سولفات روی (0، 5، 10، 15 و 20 میلی گرم در لیتر) در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. تیمارهای کشت شده در محیط مایع درون انکوباتور شیکردار در دمای 25 درجه سانتی گراد و 120 دور در دقیقه قرار گرفتند. براساس نتایج، تولید رنگینه ها با افزایش سطح ساکارز به طور معنی داری افزایش یافت اما با افزایش سطح نیترات سدیم افزایش معنی داری نداشت. بیشترین تولید رنگینه درسطح 175 گرم در لیتر ساکارز همراه با 3 گرم در لیتر نیترات سدیم، مشاهده شد. علاوه بر این بیشترین مقدار بیوماس در غلظت 175گرم در لیتر ساکارز همراه با 4.5 گرم در لیتر نیترات سدیم مشاهده گردید. همچنین نتایج نشان داد، تولید رنگ با افزایش سطح سولفات روی به طور معنی داری کاهش می یابد به طوری که بیشترین مقدار تولید رنگینه ها در تیمار بدون سولفات روی به دست آمد.
  کلیدواژگان: موناسکوس پرپورئوس (1603 DSMZ)، رنگینه طبیعی، متابولیت های قارچی
 • المیرا پژوتن1، مختار آرامی، سید هژیر بهرامی، نیازمحمد محمودی، منوچهر نیک آذر صفحه 207
  در این تحقیق رنگبری دو رنگزای متال کمپلکس زرد و اسیدی مشکی (Acid Black 26 و Acid Yellow 59) از پساب های نساجی به روش انعقاد الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در سیستم های یک جزئی و دو جزئی انجام گرفته است. عوامل موثر بر فرآیند رنگبری مانند هدایت الکتریکی، چگالی جریان، غلظت اولیه رنگزا و pH بررسی شد. در تحلیل سیستم های دوجزئی توسط اسپکتروفوتومتر قانون بیر لامبرت به کار رفت و اندازه گیری جذب در دو طول موج برای هر نمونه منجر به محاسبه دقیق غلظت و ضریب خاموشی هر جزء در طول موج حداکثرشان شد. داده ها نشان دادند که چگالی جریان تاثیر مثبتی روی بازده رنگبری دارد. همچنین مشخص شد که افزایش هدایت الکتریکی تاثیر زیادی روی بازده رنگبری ندارد اما سبب کاهش ولتاژ سل می شود. نتایج نشان داد که داده های به دست آمده برای سیستم های یک جزئی و دو جزئی، بسیار به هم نزدیک هستند و بنابراین، انعقاد الکتروشیمیایی یک روش موثر برای رنگبری رنگزا در سیستم های یک جزئی و دو جزئی می باشد.
  کلیدواژگان: انعقاد الکتروشیمیایی، رنگزای متال کمپلکس و اسیدی، سیستم های یک جزئی و دو جزئی، رنگبری
 • سید منصور بیدکی صفحه 217
  تیتانیم دی اکسید از جمله پرمصرف ترین رنگدانه ها است که صرفا از منابع معدنی تهیه شده و بالاترین مصرف را در میان رنگدانه های سفید و رنگی در صنایع مختلف داشته و در کشور ایران سالانه به مقدار هزاران تن مصرف می شود. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا کارایی دو نمونه رنگدانه جدید سنتز شده بر پایه استفاده از مواد معدنی و آلی جهت جایگزینی تیتانیم دی اکسید مورد نیاز در تهیه خمیرهای چاپ منسوجات مورد ارزیابی قرار گیرد. آزمون ها و مشاهدات انجام شده حکایت از قابلیت مناسب رنگدانه های سفید تولید شده برای جایگزینی تیتانیم دی اکسید از خمیرهای چاپ منسوجات داشته اند. ثبات های مالشی، شستشویی و نوری رنگدانه های آلی و معدنی جایگزین بسیار خوب بوده و رنگدانه سفید معدنی از پایداری حرارتی بالا حتی تا 600 درجه سانتی گراد برخوردار بوده و رنگدانه سفید آلی نیز تا دمای 190 درجه سانتی گراد از پایداری مناسبی برخوردار بوده است.
  کلیدواژگان: تیتانیم دی اکسید، رنگدانه سفید آلی، رنگدانه سفید معدنی، جایگزینی تیتانیم دی اکسید، خمیر چاپ نساجی
 • زهره مسگری، مهرناز قراگوزلو، علیرضا خسروی، کمال الدین قرنجیگ صفحه 227
  در این تحقیق، نانوکامپوزیت هیبریدی جدید حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید اصلاح شده با فلز آهن و رنگدانه آلی تترا ایزوایندول سنتز و شناسایی شد. مشخصه یابی و شناسایی نانوذرات اصلاح شده و نانوکامپوزیت هیبریدی سنتز شده با به کارگیری آزمون های پراش اشعه X (XRD)، طیف سنجی FT-IR، آزمون EDX، آزمون تعیین سطح ویژه BET، طیف سنجی انعکاسی، گرماسنجی هم زمان (TG، DTA) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) انجام شد. نتایج حاصل تشکیل نانوکامپوزیت هیبریدی حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید اصلاح شده و رنگدانه آلی تترا ایزوایندول با فاز خالص آناتاز را تایید می کند. میکروگراف TEM اندازه ذرات نانوکامپوزیت هیبریدی را در حدود nm25 نشان داد. انرژی شکاف نوار نانوکامپوزیت هیبریدی حاصل eV 2.53 به دست آمد که در مقایسه با نانوذرات تیتانیوم دی اکسید اصلاح شده(eV 3.10) و تیتانیوم دی اکسید خالص (eV 3.66) کاهش قابل توجهی داشته است. در نتیجه، نانوکامپوزیت هیبریدی سنتز شده به دلیل دارابودن لبه جذب در ناحیه مرئی برای کاربردهای نوری فتوکاتالیستی و فتوولتایک تحت تابش نور خورشید بسیار مناسب است.
  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت هیبریدی، نانوذرات، تیتانیوم دی اکسید، رنگدانه آلی، تترا ایزوایندول
 • رویا ناطقی، علی اسدی، غلامرضا بنیادی نژاد، سرور صفا صفحه 235
  در این تحقیق، کارایی فرآیند انعقاد با استفاده از سه منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید (PACl)، آلوم و کلرید آهن (III) در حضور کمک منعقدکننده های پلی الکترولیت آنیونی و کائولین بر روی پساب سنتتیک حاوی رنگزای راکتیو آبی 19 در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر عوامل موثر بر بازده فرآیند تصفیه مانند pH، غلظت ماده منعقدکننده، غلظت اولیه رنگ و حضور کمک منعقدکننده ها بررسی گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که محدوده pH بهینه برای حذف رنگزا توسط سه منعقدکننده برابر pH خنثی می باشد. تحت این شرایط غلظت بهینه برای PACl، آلوم و کلرید آهن (III) به ترتیب برابر 200، 300 و 400 میلی گرم در لیتر با بازده های حذف به ترتیب 91، 92 و 81 درصد کسب گردیده است. افزودن پلی الکترولیت به عنوان کمک منعقدکننده به همراه کلرید آهن (III) بازدهی فرآیند را به مقدار ناچیزی افزایش داده است. در صورتی که افزودن پلی الکترولیت به همراه آلوم و PACl به مقدار جزئی بازدهی را کاهش داده است. اضافه کردن کائولین به عنوان کمک منعقدکننده به همراه PACl حدود 5% بازدهی فرآیند را افزایش داده است. در حالیکه اضافه کردن کائولین به همراه آلوم بازدهی حذف را به شکل ناچیز کاهش داده است. در مورد کلرید آهن (III) نیز افزودن کائولین نقش موثری در بازدهی فرآیند ندارد. در نهایت، با توجه به نتایج فوق الذکر، انعقاد می تواند به عنوان یک روش جایگزین برای تصفیه فاضلاب های حاوی رنگزای راکتیو باشد.
  کلیدواژگان: انعقاد و لخته سازی، پلی آلومینیوم کلراید، آلوم، کلرید آهن (III)، رنگزای راکتیو
 • نیازمحمد محمودی، باقرحیاتی، مختار آرامی صفحه 243
  در این تحقیق، از مخروط کاج برای جذب رنگزای اسیدی زرد 36 (AY36) و رنگزای اسیدی قرمز 73(AR73) در محلول آبی استفاده شد. عامل های موثر بر حذف رنگزا مثل غلظت اولیه محلول رنگزا، pH، زمان تماس، نمک های معدنی و غلظت جاذب در دمای C 25 بررسی گردید. مطالعه در مورد سطح مخروط کاج با طیف گیری زیر قرمز (FTIR) انجام گردید. مطالعه عامل های موثر بر حذف رنگزا نشان داد که با افزایش غظت رنگزا و pHمیزان حذف رنگزا توسط جاذب کاهش یافت و با زیاد شدن مقدار جاذب، بازده حذف رنگزا توسط جاذب افزایش یافت. همچنین نتایج نشان دادند که افزودن نمک های معدنی به محلول رنگزا باعث کاهش عملکرد جاذب گردید. مدل شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم برای بررسی سینتیک داده ها استفاده شد. داده های تجربی حاصل از هر دو رنگزا مطابقت بهتری را با مدل سینتیک شبه مرتبه دوم نشان دادند. ایزوترم حالت تعادل برای رنگزای اسیدی زرد 36 و اسیدی قرمز 73 با مدل های جذب فروندلیش و لانگمیور بررسی گردید. نتایج نشان داد که رنگزای اسیدی زرد 36 از ایزوترم لانگمیور و رنگزای اسیدی قرمز 73 از ایزوترم فروندلیش تبعیت می کند. در نهایت آزمایشات واجذب برای بررسی فیزیکی یا شیمیایی بودن برهم کنش بین رنگزا و جاذب انجام گردید. مقادیر زیاد واجذب برای رنگزای اسیدی زرد 36 و اسیدی قرمز 73 در مقادیر pH قلیایی، حاکی از جذب فیزیکی رنگزا توسط جاذب می باشد. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که مخروط کاج می تواند به عنوان یک جاذب طبیعی بسیار ارزان برای حذف رنگزا از پساب های رنگی نساجی به کار رود.
  کلیدواژگان: حذف رنگزا، مخروط کاج، سینتیک، ایزوترم، واجذب، پساب رنگی نساجی
|
 • P. Alaei, Sh. Rouhani, K. Gharanjig Page 161
  In this research, the photophysical properties of 4-(2-aminoethylene) amino- N- allyl- 1,8-naphthalimide and its methylmethacrylate copolymer were investigated. Fluorescence spectrum of its thin film copolymer taken at different pH solutions suggest that it could be used as fluorescent pH sensors. The results showed that fluorescence emission of the polymer film dramatically decreased while pH is increased. Also, solvatochromism behavior of dye in various solvents has been evaluated. The fluorescence properties of this dye are so strongly affected by the nature of the solvent polarity in which the emission of molecule can be considered to be switched off when a solvent polarity is increased.
 • A. Ghanbari, M. Mohammad Raei Nayini, H. Fasihi, S. M. Kasiriha, A. Burburi, S. H. S. Maragheee Page 169
  In different industries, protective oils are applied temporarily on the metal substrates to prevent corrosion damages. This layer should be removed before applying organic coatings. Alkali solution and solvent wash are the most frequently methods to remove oil from surface. Aforesaid methods can not remove this layer perfectly. As a result, always some residual protective oil remains on the metal surface. In this work the effect of this layer on properties of automotive phosphate layer was investigated using scanning electron microscope (SEM) and weight of phosphate layer. It was seen that oil pollution reduced the homogeneity of phosphate layer, changed the crystal shape of phosphate layer and decreased the weight of phosphate layer. In addition, the effect of residual oil on the different physical-mechanical properties of coating systems was investigated. It was seen that residual oil improved bending, cupping and impact properties of coating due to diffusion of the residual oil in coating layer. In the other hand, corrosion resistance decreased because of adhesion failure.
 • A. Jarrahi, M. Amani Tehran, S. Gorji Kandi Page 175
  Human visual system is able to distinguish numerous numbers of colors. However, this matter has been always raised how the people would like to categorize colors into main clusters and which words, they usually use to name them. In this issue, Kay and Berlin’s researches are the most important studies. They claimed industrialized human societies usually categorize the colors into 11 main groups, including: Black, White, Gray, Red, Green, Blue, Yellow, Pink, Orange, Brown and Purple. This paper is a review on color naming to introduce and discuss the concept of color naming and color categorization, the experimental procedure of color naming, and the results presented in several investigations. Dividing color spaces into fuzzy sets for color categorization, establishment of WCS and MACS research centre, experiment done for color naming, naming array, color naming data analysis, some samples of WCS languages and universal color naming for all languages are reviewed.
 • S. M. M. Mirhosseini, M. A. Faghihi Sani, M. Riahi Page 189
  Aqueous colloidal sol-gel method was used to produce iron-zircon coral pink pigment. Simultaneous Thermal Analysis (STA), X-Ray powder Diffractometry (XRD), and Fourier Transform Infra-Red (FTIR) spectroscopy were used to investigate the formation mechanism of this pigment. The catalytic effect of iron in promoting zircon formation was also studied by making a comparison between a sample including 30 mol.% of iron and samples free of iron. It was demonstrated that addition of iron promoted the formation of zircon in rather lower temperatures. The effects of iron content entering zircon structure on its structural characteristics were examined. These studies confirmed that the process of zircon formation have been drastically changed by increasing in iron content. It was shown that transformation of zirconia structure from tetragonal to monoclinic, that was suggested to happen before formation of zircon, was eliminated by adding more than 20 mole percent iron. This phenomenon can be related to Hedvall effect, which is caused by the amount of iron in entering the tetragonal structure of zirconia. Finally, colorimetric parameters of the enameled samples were measured by the CIE colorimetric method.
 • M. Saberi Nadjafi, K. Malekzadeh, M.Azizi Page 199
  In recent years, numerous studies have been conducted on monascus growth media to optimize different conditions of pigment production in this fungus. In this research, biomass and pigment production of Monascus purpureus strain DSMZ 1603 was studied using three levels of sodium nitrate (1.5, 3 and 4.5 g/l) and five levels of saccharose (75, 100, 125, 150 and 175 g/l) in a factorial design and five levels of zinc sulfate (0, 5, 10, 15, 20 mg/l) in a completely randomized design. Treatments were cultured in a broth medium at 25 oC and 150 rpm rotating shaker. The results showed pigment production was enhanced significantly by increasing the saccharose level whereas the effect of sodium nitrate was not significant on the pigment production. The highest rate of pigment production was induced in 175 g/l saccharose with 3 g/l sodium nitrate. The highest biomass produced in the medium contained 175 g/l saccharose with 4.5 g/l sodium nitrate. The results showed pigment production decreased significantly by increasing the levels of zinc sulfate while the highest rate of pigment production was induced in the medium without zinc sulfate.
 • E. Pajootan, M. Arami, H. Bahrami, N. M. Mahmoodi, M. Nikazar Page 207
  In this study, the dye removal of acid and metal complex dyes (Acid Black 26 and Acid Yellow 59) by electrocoagulation process using aluminum electrodes were studied at single and binary systems. The effect of several operating parameters such as conductivity, current density, initial dye concentration and pH on the electrocoagulation process was studied. The Beer-Lambert’s law has been applied to the binary system analysis by spectrophotometer and measurements at two wavelengths for each sample have led to determine the concentration and extinction coefficient of the two components at their maximum wavelength. It was found that increasing the current density has a positive effect on color removal efficiency. It was also indicated that increasing conductivity, did not have a significant effect on color removal efficiency but decreased the cell voltage. The most important result is that the data for single and binary systems are too close and it can be concluded that the electrocoagulation process is an effective method to remove acid and metal complex dyes from single and binary systems.
 • S. M. Bidoki Page 217
  Titanium dioxide is a pigment with the highest consumption amongst all other white and colored pigments in different industries which solely is produced from mining procedures and its consumption in Iran is thousands of tons per annum. In the present research, two new synthetic white pigments based on organic and inorganic materials were evaluated for their potential for substitution of TiO2 in white textile printing formulations. According to the results, both synthetic white pigments were capable of full substitution of TiO2 in textile printing formulations. Rubbing, washing and light fastness of printed patterns using synthetic white pigments were acceptable and inorganic white pigment showed very high stability even up to 600 oC whilst organic white pigment could only withstand temperatures of up to 190 oC.
 • Z. Mesgari, M. Gharagozlou, A. Khosravi, K. Gharanjig Page 227
  In this research, novel hybrid nanocomposite containing iron modified titanium dioxide and tetraisoindole organic pigment has been synthesized and characterized. Modified nanoparticles and hybrid nanocomposite have been characterized by X-ray diffraction (XRD), FT-IR spectroscopy, energy dispersive X-ray (EDX) analysis, BET surface area determination, diffuse reflectance spectroscopy, simultaneous thermal analysis (TG, DTA) and transmission electron microscopy (TEM). The results confirmed the formation of the hybrid nanocomposite containing iron modified titanium dioxide and tetraisoindole organic pigment with the pure anatase phase. The TEM micrograph displayed that particle sizes of the hybrid nanocomposite were about 25 nm. The band gap energy of the hybrid nanocomposite was about 2.53 eV that has been decreased significantly in comparison with modified titanium dioxide nanoparticles (3.10 eV) and pure titanium dioxide (3.66 eV). Hence, synthesized hybrid nanocomposite with absorption edge in the visible region is much appropriate for optical applications of photocatalyst and photovoltaic under solar light irradiation.
 • R. Nateghi, A. Assadi, Gh. R. Bonyadinejad, S. Safa Page 235
  In this research, coagulation process efficiency using three coagulants poly aluminum chloride (PACl), alum and ferric chloride in the presence of coagulants aid anionic polyelectrolyte and kaolin were studied for removal of synthetic wastewater containing reactive blue 19 dye in lab scale. The effect of main parameters such as pH, coagulant concentration, initial dye concentration and presence of coagulants aid has been investigation. The results showed that the best efficiency for dye removal using three coagulants was acheived in neutral pH. Under this condition optimum concentrations of poly aluminum chloride, alum and ferric chloride was 200mg/L, 300mg/L and 400mg/L and their related removal efficiency was 91%, 92% and 81% respectively. Addition of polyelectrolyte as a coagulant aid with ferric chloride slightly increased process efficiency, whereas adding polyelectrolyte with alum and poly aluminum chloride slightly decreased efficiency. Adding kaolin as a coagulant aid with PACl increased process efficiency about 5%, whereas adding kaolin with alum slightly decreased process efficiency and can be ignored also, in the case of ferric chloride no significant effect on process efficiency observed in the presence of kaolin. Finally regarding above mentioned results, coagulation can be a robust alternative method for the treatment of reactive dye containing wastewaters.
 • N. M. Mahmoodi, B. Hayati, M. Arami Page 243
  In this paper, the adsorption of Acid Yellow 36 (AY36), and Acid Red 73 (AR73) onto Pine Cone (PC) was investigated in aqueous solution in a batch system with respect to initial dye concentration, pH, contact time, temperature, inorganic anions (salt) and biosorbent doses at 25 ºC. Surface studies of PC were investigated by Fourier transform infrared (FTIR). Studies of dye concentration and salt effects exhibited that dye removal percentage by PC was decreased. The results indicated that acidic pH supported the adsorption of this dyes by PC. The pseudo-first-order and pseudo-second-order kinetic models were used to describe the kinetics data. The experimental data fitted well to the pseudo-second - order kinetics model for both dyes. Equilibrium isotherms were analyzed by Langmuir and Freundlich adsorption models. It was found that the isotherm data of AY36 and AR73 followed langmuir and Freundlich isotherms, respectively. Effective desorption of dyes were showed that adsorption of dyes on PC is physical process. The results indicate that PC could be employed as effective biomaterial for the removal of dyes from textile wastewater.