فهرست مطالب

 • پیاپی 37 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا ایلدرمی صفحه 1
  حوضه آبخیز سد اکباتان با وسعتی معادل 22155 هکتار در بخش شمالی الوند و در فاصله 10 کیلومتری جنوب شرقی شهر همدان واقع شده است. در این حوضه لغزش ها نقش مورفوژنیک بسیار مشخصی داشته و موجب برهنه سازی دامنه ها شده اند. بر اساس بررسی های میدانی و عکس های هوایی 7 مورد لغزش به عنوان نمونه ثبت و انتخاب شده که از پراکنش خاصی در سطح حوضه از لحاظ زمین-شناسی خاک شناسی و هیدرولوژی برخوردارند. بیشتر لغزش ها از نوع سطحی و کم عمق می باشد. تجمع نهشته های سطحی بیشتر از نوع رس و ماسه در برخی از مناطق بویژه چاله های انباشتی شده که محل مناسبی جهت بروز لغزش ها فراهم نموده است. قسمت اعظم مواد لغزش یافته از مکان اولیه خود جابجا شده اند. مقدار زیاد نسبت D/L بیانگر گسترش جانبی و تغییر شکل عرضی مواد و برآورد نسبت های L/W و W/D و L/D نشان دهنده تاثیر مستقیم و فراوان شیب در بروز لغزش هاست. تغییر در ابعاد طولی و عرضی لغزش ها شدیده بوده و این موضوع در خصوص تغییرات طولی شدیدتر است لغزش های منطقه سطحی معادل 76/26668 مترمربع از سطح حوضه با حجمی معادل 7/60517 مترمکعب و عمقی معادل 44 سانتی متر را تحت تاثیر قرار داده اند به طوری که در سطح حوضه از طریق لغزش ها مورد فرسایش واقع شده اند و با توجه به موقعیت آنها موجب انباشت رسوب در مخزن سد اکباتان و کاهش عمر مفید آن می شوند.
  کلیدواژگان: زمین لغزش، مورفومتری، مورفوژنیک، شاخص های مورفومتری، سد اکباتان
 • کریم حسین زاده دلیر، لاله آشنا صفحه 25
  معماری و شهرسازی گذشته ایران زمین که همواره با تکیه بر خلاقیت و خصائص پایدار از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، در عصر حاضر در اثر مواجهه با عوامل متعدد؛ بویژه تاثیر پذیری از مظاهر تمدن صنعتی شده غرب از حقیقت خویش فاصله گرفته و صورتی غیربومی و در برخی مواقع، تنزلی یافته است. شیوه جدید سازماندهی فضا با غفلت از اندیشه پیشینیان با سنت فکری ایرانی همخوانی نداشته و خصوصیات ملی و فرهنگی شهرسازی در کشور را دگرگون ساخته است. اصول معنوی حاکم بر شهرسازی سنتی ایران، ریشه در فرهنگ و اندیشه های این مرز و بوم دارد. اصل نظم به عنوان یکی از اصول معنوی، به خوبی در شهرسازی سنتی ایران کالبد یافته و می تواند پایه محکمی برای تداوم این فرهنگ غنی باشد. بازار به عنوان یکی از فضاهای شهری واجد ارزش-های کیفی و هنری، به خوبی تجلیگر این اصل اساسی شهرسازی سنتی ایرانی است. در این مقاله بر اساس روش اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از منابع و متون موجود، سعی گردیده ضمن روشن سازی مفهوم نظم در شهرسازی سنتی ایران و بررسی آن در بازار به عنوان یکی از ارکان اصلی کالبد شهرهای سنتی ایرانی، ضرورت بازشناسی اصول و مفاهیم به کار رفته در شهرهای سنتی به ویژه در گرایشات نوین شهرسازی مورد توجه قرارگیرد.
  کلیدواژگان: نظم بصری، سنت، معماری سنتی، شهرسازی سنتی، بازار
 • محمود خسروی، محمد سلیقه، بهروز صباغی صفحه 59
  تغییرپذیری درجه حرارت سطح دریا (SST) نقش بسیار مهمی را در پیدایش و تکامل فرایندهای اقیانوس شناسی و اقلیمی نظیر بارندگی های سنگین و سیلاب های ناشی از آن، نوسانات سطح دریا در مقیاس کلان و شکل گیری سیکلون-های حاره ای دارند. در این پژوهش تاثیر دمای سطح آب دریای عمان (SST) در فصول چهارگانه سال بر بارندگی فصول پاییز و زمستان سواحل شمالی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های دمای سطح آب بر اساس میانگین گیری از 4 نقطه در سطح دریای عمان از طریق داده های آرشیو مرکز تحقیقاتی NCEP وابسته بهNOAA توسط نرم افزار Gradsاستخراج گردید و داده های اقلیمی سه ایستگاه ساحلی چابهار، جاسک و بندرعباس نیز مورد استفاده قرار گرفت. دوره های گرم، سرد و نرمال (شرایط معمولی دمای سطح آب دریا) تعریف و میانه بارندگی در هر دوره به ترتیب Rw،Rc و Rbمحاسبه و از مقادیر نسبت های به منظور ارزیابی میزان تاثیر این شرایط بر بارندگی استفاده شده است. نتایج نشان داد که وقوع شرایط گرم (سرد) در دمای سطح آب دریای عمان در فصل بهار با کاهش (افزایش) بارندگی در فصول پاییز و زمستان ایستگاه های مورد مطالعه همراه بوده است. همچنین بارندگی های زمستانه هم زمان با ناهنجاری-های مثبت دمای سطح دریا در تابستان چشمگیر بوده اند. جهت بررسی ساز و کار مربوط به تاثیر دمای سطح آب دریای عمان بر بارندگی نواحی ساحلی، نقشه های خطوط جریان، رطوبت نسبی و امگا تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از تاثیر دمای سطح آب دریا بر روی الگوهای رطوبت نسبی و خطوط جریان در سطح دریا به عنوان مکانیزم اصلی تغییر میزان بارندگی است. عموما طی شرایط پرباران خطوط جریان بر روی دریا مسیر طولانی تری را طی نموده و میزان رطوبت سامانه های باران زا و جریان های صعودی حاکم بر آنها جهت ایجاد بارندگی مهیاتر بوده اند.
  کلیدواژگان: دمای سطح دریا، دریای عمان، جنوب شرق ایران، خطوط جریان، رطوبت نسبی، امگا
 • اصغر ضرابی، جمال محمدی، جبار علیزاده اصل صفحه 83
  مقاله حاضر با هدف بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش مرکزی شهر اصفهان تدوین یافته است. نوع تحقیق کاربردی توسعه ای و روش مطالعه اسنادی و پیمایشی (میدانی) است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش جهت سنجش؛ فناوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت و برنامه ریزی شهری، ساکنان بخش مرکزی شهر اصفهان می باشد که، با استفاده از فرمول کوکران 322 نفر برآورد گردیده و نهایتا حدود 400 پرسشنامه از شهروندان و سازمان ها تهیه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که: بین سواد اطلاعاتی و پذیرش مظاهر فناوری اطلاعات و ارتباطات با ضریب همبستگی 47/0 و 000/=0Sig رابطه معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که، شهروندان سواد لازم را برای بکارگیری این دانش ندارند. با دسترسی به امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل کار با 000/0=Sig در سطحی مناسب ولی در محل سکونت با 02/0=Sig چندان مطلوب نیست و شهروندان کارهایشان را بیشتر با مراجعات حضوری انجام می-دهند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که هر چه میزان رضایت شهروندان از خدمات رسانی مدیران شهری بیشتر باشد میزان مشارکت شهروندان به همان میزان در مدیریت شهری افزایش می یابد (ضریب همبستگی 43/0 و 000/0=Sig). و در مورد میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و سطح مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با ضریب همبستگی 46/0 و 000/0=Sig رابطه معناداری وجود دارد. و بالاخره اینکه، هر چه میزان رضایت افراد از خدمات رسانی ICT بیشتر باشد گرایش به استفاده از این خدمات نیز بیشتر خواهد بود که، نتایج پژوهش حاضر با همبستگی 31/0 در حد متوسط به پایین است و نیازمند توجه مدیران شهری می باشد که در خاتمه پیشنهاداتی برای توسعه این فناوری در جوامع شهری ارائه شده است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت شهری، SPSS و بخش مرکزی شهر اصفهان
 • فریبا کرمی صفحه 111
  دشت تبریز در ́15 46 - 30 45 طول شرقی و 17 38- ́56 37 عرض شمالی و در شرق دریاچه ارومیه واقع شده است. در دهه های اخیر، بطور منطقه ای و در دشت تبریز خشکسالی های متناوب و گاهی مستمر و شدیدی رخ داده است. همزمان سطح آب زیرزمینی دشت کاهش چشمگیری نشان می دهد. از این رو به نظر می رسد، بین وقوع خشکسالی های هواشناسی و افت سطح آب های زیرزمینی بتوان رابطه معنی داری پیدا کرد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی خشکسالی های دشت با شاخصSPI، پیگیری روند بارش ها، تحلیل هیدروگراف واحد آب های زیرزمینی و ارزیابی تاثیر خشکسالی های هواشناسی در افت آب زیرزمینی در دشت تبریز با استفاده از روش آمار دومتغیره می باشد. برای این منظور، از داده های هواشناسی شامل متوسط بارش ماهانه ایستگاه های دشت تبریز در دوره آماری (83-1351) برای تعیین دوره های خشکسالی، داده های ماهانه سطح آب چاه های مشاهده ای و پیزومتر دشت در دوره آماری (83-1370) برای نشان دادن نوسانات سطح آب زیرزمینی، نرم-افزارهایArc/GIS، Arc/View، Excell و Surferاستفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در دوره آماری (83-1370) سطح آب های زیرزمینی سیر نزولی داشته و 94/3 متر افت دارند. خشکسالی آب-های زیرزمینی نیز با دو ماه تاخیر نسبت به خشکسالی هواشناسی بروز می کند.
  کلیدواژگان: خشکسالی هواشناسی، خشکسالی آب زیرزمینی، افت سطح آب های زیرزمینی، تحلیل
 • مسعود گودرزی، سعید جهانبخش اصل، مجید رضایی بنفشه صفحه 133
  تخمین خطر سیلاب یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه کارشناسان و محققان علوم مختلف می باشد. مهم ترین هدف تخمین ریسک سیلاب، پیش بینی احتمال وقوع آن در آینده است. روش های متعددی برای این کار وجود دارد که از مهم ترین آنها می توان به روابط بارش رواناب و فرمول های تجربی اشاره کرد. در هر یک از این روش ها، بارش به عنوان مهم ترین مولفه موثر در سیلاب شناخته می شود. بنابراین شناخت دقیق مکانیسم توزیع زمانی و مکانی بارش می-تواند جهت مطالعه دقیق مکانیسم سیلاب بسیار مفید باشد. تحقیق حاضر به بررسی توزیع مکانی بارش در استان اصفهان می پردازد. در بین آمار مشاهداتی ایستگاه های ثبات تعداد 1654 رگبار با تداوم های کمتر از یک ساعت تا 72 ساعت استخراج و مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به وسعت زیاد منطقه و عدم همگنی سطوح بارش، رگبارهای فراگیر کوتاه تر از 24 ساعت در کل منطقه مشاهده نشد. لذا از رگبارهای فراگیر 24 ساعته برای استخراج رگبارهای کوتاه مدت استفاده شد. در نهایت 7 رگبار فراگیر با تداوم 24 ساعته انتخاب و از این بین 3 رگبار شاخص که بیانگر حداکثر وقایع ثبت شده است، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور ترسیم منحنی های همباران از روش های رایج زمین آماری مانند کریجینگ، کوکریجینگ،IDW و TPSS استفاده شده است. آزمون روش های مختلف زمین آمار بیانگر دقت روش کریجینگ در غالب تداوم های رگبار می باشد. از بین روش های کریجینگ نیز مدل گوسی و کروی نسبت به سایر مدل ها ارجحیت دارد. بررسی گرادیان بارندگی نشان دهنده رابطه ضعیف بارش و ارتفاع در اکثر تداوم ها در منطقه است. روش کوکریجینگ که از متغیر کمکی ارتفاع استفاده می کند دارای خطای بیشتری نسبت به روش کریجینگ است. در مجموع روش IDWنسبت به سایر روش ها از خطای بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: استان اصفهان، ایران، بارش فراگیر، بارش های کوتاه مدت، تداوم بارش، سیلاب، زمین آمار
 • داود مختاری صفحه 151
  گردشگری از نوع زمین پیمایی، که ترکیبی از فعالیت های ورزشی و تدبر در ویژگی های زمین شناختی ژئومورفولوژیکی طبیعت را شامل می شود، از جمله مهم ترین فعالیت های تفریحی و زمینه های کسب در آمد با افقی روشن در آینده نزدیک خواهد بود. این مقاله با معرفی گردنه پیام در شمال غرب ایران (بین ′′05′17°38 تا ′′52′55°38 عرض شمالی و ′′13′46°45 تا ′′12′59°45 طول شرقی) به عنوان یک مکان ژئومورفیکی، سعی دارد روش شناسی تهیه نوعی نقشه موضوعی به نام «نقشه زمین پیمایی» را ارائه نماید. این نقشه ها بر عناصری از چشم انداز و مخاطرات احتمالی تاکید دارند که یک گردشگر در برنامه گردشگری خود و همچنین به هنگام گردش با آنها روبروست. گردنه پیام دارای جذابیت های زیادی (چشم انداز کوهستانی مرتفع، مسیرهای مختلف کوه پیمایی، چشمه های پر آب، امکانات گردشگری زمستانی، و اقلیم ییلاقی) از نظر گردشگری از نوع زمین پیمایی می باشد و سطوح مختلفی از مخاطرات ژئومورفولوژیکی (انواع حرکات توده ای، سقوط بهمن برفی و سنگی، فعالیت های انباشتی و کاوشی رودخانه ای و...) نیز در بخش های مختلف گردنه به چشم می خورد. یافته های این مقاله و پیشنهاد تهیه نقشه های زمین پیمایی برای مکان های ژئومورفیکی ایران، به برنامه ریزان امر گردشگری می تواند گامی مهم در جهت افزایش بهره وری گردشگری در نواحی مرتفع کشورمان باشد.
  کلیدواژگان: نقشه های زمین پیمایی، مکان های ژئومورفیکی، مخاطرات ژئومورفولوژیکی، ژئوتوریسم، گردنه پیام
 • حسین نگارش، مصطفی فیضی، ابوذر طاهری، ماشاالله رحمانی، زهرا نگارش صفحه 173
  گل فشان عین که در 24 کیلومتری جنوب غربی روستای کهیر (Kahir) و در جلگه ساحلی دریای عمان قرار دارد، یکی از پدیده های منحصر به فرد ژئومورفولوژی در استان سیستان و بلوچستان است. این گل شان برخلاف اکثر گل فشان های استان که دارای مخروط هستند، حوضچه ای به شکل بیضی دارد که قطر بزرگ آن52 و قطر کوچک آن42 متر می باشد. فعالیت این گل فشان به نحوی است که گاهی اوقات پس از پر شدن حوضچه از گلاب (مخلوط آب و گل)، مازاد آن به صورت روانه های گلی از دامنه جنوبی خارج شده و به دورتر از گل فشان هدایت می شود. گل خروجی این گل فشان معمولا رقیق است ولی گاهی با افزایش غلظت و تشکیل حباب همراه است. آزمایشات انجام شده نشان داد که گاز خروجی از این گل فشان متان می باشد. از آنجا که تا کنون هیچگونه مطالعه ای بر روی این گل فشان به طور اختصاصی انجام نشده است، لذا برای رفع کمبود منابع کتابخانه ای، در این مقاله سعی بر این خواهد بود که بیشتر از مطالعات میدانی و آزمایشگاهی بهره گرفته شود تا علاوه بر مطالعات ژئومورفیک و مورفومتریک، نسبت به تعیین ترکیب، آب و گل خروجی از آن اقدام گردد تا شاید بتوان از این راه بخشی از ابعاد ناشناخته این گل فشان را مشخص و معرفی کرد. از این رو سه نمونه از آب و گل این گل فشان که در تاریخ های 16/11/82، 21/9/84 و 26/12/84 تهیه شده بود با استفاده از روش های مختلف آنالیز فیزیکی و شیمیایی مثل XRD، BET، TGA، DSC، FAAS جهت تعیین ترکیب معدنی مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
  کلیدواژگان: حوضچه گل فشان، روانه های گلی، گلاب، ترکیب معدنی گاز، ترکیب معدنی آب و گل، ژئومورفیک، مورفومتریک
|
 • A. Ildoromi Page 1
  The watershed area of Ekbatan dam with an area equal to 22155 ha has located in the northern front of Alvand mountainous in Hamadan province and in a distance of 10 km from Hamadan. In this area landslides have a very specific morphological role and have caused the bareness of the skirts. According to the field examinations and air photography seven cases of land slides have been registered which had specific dispersion in the region. Examinations show that most of the landslides are shallow and over the surface. Collection of surface sediments mostly of sands and gravels in some regions specially depositing pits which are suitable places for the creation of slides. Increase in the stress and increase in the cut stability under different factors cause increasing cuts and land slides in the said pits. Quantity analysis of the slides through morpho metric indicators such as depth indicator, expansion, narrowness, displacement etc. are the representatives of surface slides. Almost all of the landslides in the region are in equilibrium which show the main part of the stable materials from the first site. The increased amount of D/L ratio represents the side expansion and the width change shape of the materials and the estimation of L/D, W/D, and L/W show the direct effect of the slope in creation of landslides. Results showed that changes in the length of slides have been severe and it is more severe in case of length change which with characteristic represents a surface equal to 26668.76 2m and a volume equal to 60517.7 3m, which shows a surface equal or more that 44 cm. In the level of the region they are erupted through the landslides. Therefore slides have an important role in displacement of the materials in the skirts and creating stability and also by creating sediment and leaving it to the rivers of dam region causes the transition and gathering of sediments in the dam and reduction of the Ekbatan dams life.
 • K. Hosseinzade Dalir, L. Ashena Page 25
  Iranian past architecture and urban planning, because of its creativity and sustainable features, has a specific location, but in contemporary age, due to various factors, especially following western industrialized features, separated from its origins and sometimes has been declined.New methods, by neglecting the past and without considering traditional ideas, have changed national and cultural features of the country. Spiritual principles of Iranian traditional urban planning have originated from its ideas and culture. Order as a spiritual principle, represented clearly in Iranian traditional urban planning, so it can be a strong base for the continuity of this rich culture. Baazar, as one of the important spaces in Iranian traditional cities, reflects clearly the principle of order. In this paper, based on library studies, by representing a clear meaning of order and studying this principle in the structure of Baazar as an important and basic structure of traditional cities, the necessity of reviewing the principles of traditional cities, especially their application in contemporary urban planning, has been emphasized. This paper, by emphasizing on the Bazaar, focused on the concept of order. The aim of this paper is recognition some parts of traditional principles to meet the needs of modern urban spaces. This paper represents a clear conceptual meaning of order, as an important factor in the formation of traditional cities, related concepts, effective factors and origins of its formation in Iranian traditional cities. This paper put emphasis on the use of the principle of order in urban planning for the promotion of the quality of modern urban spaces.
 • M. Khosravi, M. Salighe, B. Sabaghi Page 59
  The sea surface temperature (SST) variations play a very important role in the creation and maintenance of climatological and oceanographic processes such as heavy precipitation and subsequent floods, large-scale sea level fluctuations and tropical cyclones.In this paper the effects of Oman sea surface temperature (SST) on the autumn and winter precipitation of its northern coast, were investigated.The SST data was obtained from NCEP archives based on 4 points averaging nodes in Oman sea surface using GRADS software. Also the climatic data of 3 stations of Iranian coast (Chahbehar, Jask and Bandar Abas) were used.The warm (Rw), cold (Rc) and normal (Rb) periods of Oman SST were explained and the median of precipitations in each periods is calculated. The Rw\Rb, Rc\Rb and Rc\Rw ratios were used for evaluating the effects of these conditions on the precipitations anomalies on the coast.The results shown that the spring warm (cold) SST conditions in Oman sea can decrease (increase) precipitation in the selected stations of regions. Also the winter and autumn precipitation on northern coasts is remarkable, being synchronous to positive anomalies of summer SST.For considering the mechanism of the effect of Oman sea surface temperature on coastal precipitation, the stream lines, relative humidity and Omega maps were prepared and used. The results showed that the SST effects on stream lines and relative humidity on sea surface are the major mechanisms of precipitation anomalies. Generally during higher precipitation periods, the streamlines over the sea are navigate a longer route and therefore the moisture contents of rainfall systems and ascending currents are suitable for precipitation.
 • A. Zarabi, J. Mahamadi, J. Alizadeh Page 83
  The current paper attempts to examine information and communication technology (ICT) in Esfahan’s central district. The research method is applied-developmental and the study method is survey-documental. To collect data, questionnaires were used and SPSS was used for analyzing data. The samples were selected from residents of Esfahan central district and its size was estimated  by Cochran method. Ultimately  questionnaires were provided from citizens and institutes. Findings show that there is a signficant relationship between information literacy and acceptance of ICT (correlation=0.47, Sig=0.000) that is to say, citizens do not have necessary knowledge to make use of ICT. Accessibility to ICT services in workplace (Sig=0.000) was suitable but in residencies, the case was not true (Sig=0.02). Citizens mostly fulfill their requests personally. The more the satisfaction of citizens with urban managers’ services, the more is involvement of citizens in urban management (correlation=0.43, Sig=0.000). There is a relationship between the use of ICT and the extent of citizen participation in urban management (correlation= 0.46, Sig=0.000). The more citizens were satisfied with ICT services, the more they tend to make use of these services. The results of current research is with the correlation of sig=0.031 are average downwards and it demands the care of urban managers. Finally, in order to promote this technology in urban societies, suggestions are presented.
 • F. Karami Page 111
  Tabriz plain has located in east of Urmia lack. In certent decades alternate and continued droughts have occured in the region and Tabriz plain. Contemporary ground watertable has decreased greatly. Therefore it seems there is a significant interaction between meteorological drought and fall of ground watertable. The goal of this study is to do research on drought, to find precipitation trend, analyze groundwater hydrograph and the evaluation of meteorological to drought effects in the reduction of ground watertable using SPI index and bivariate regression in Tabriz plain. For this purpose, we used meteorological data (monthly precipitation) of Tabriz plain station for the time period 1351-1383 for determination of drought periods. Monthly data of watertable from observation and piedzometry wells for the 1370-1383 were used for the representation of ground watertable variation, by the use of Arc/GIS, Arc/View, Excel and Surfer. The results show that in recent decades precipitation trend has been negetive. Also ground watertable has decreased and the watertable has fallen around 3.94 m in time period of 1370-1383. Groundwater drought relative to meteorological drought occurs two months later in Tabriz plain.
 • M. Goodarzi, S. Jahanbakhsh Asl, M. Rezaee Banafsheh Page 133
  Flood risk estimation is one of the most important subjects for hydrologists and other scientists. The main objective of flood risk estimation is to study the past events in order to foresee the future flood risk. There are various methods for flood risk estimation. Rainfall- runoff and empirical equations are among the most used methods. In these methods, rainfall is the main parameter influencing flood mechanism. In this research, spatial distribution of rainfall pattern in Esfahan province is studied. Esfahan province with 10.5 million hectars of area has located in the central part of Iran with different topography, climate and ecological condition. Over 203 rain-guages located in the study area and its neibourhood were studied. The duration base of data record was 33 years. A total of 1654 storm events with less than 1 hour to 72 hours duration were considered, in which three index events, i.e. widespread and maximum events were used. The common methods of geostatistics, Krigging, Co-Krigging, IDW and TPSS were applied to interpolate the recorded points to non-observed ones. Among the studied interpolating methods, Krigging shows the best results, from which the Gussian and spherical models best fits to the observed points. In order to gain the best results, it is recommended to add the number of rainfall guage sites according to the World Meteorological Organization (WMO) standards. Also, we propose grouping the study area into homogeneous regions and studying DAD in each homogeneous region is advised.
 • D. Mokhtari Page 151
  Geo-hiking tourism, which combines sport activities and appreciation of geological-geomorphological aspects of nature, is today one of the main recreational and economic activities among the markets which will experience a great increase in the near future. This paper presenting Payam Pass in northwest of Iran (38°17′05″-38°55′52″N and 45°46′13″-45°59′12″E) as a geomorphosite, illustrates a methodology to develop a thematic map, namely, the “geo-hiking map”. These maps emphasize the landscape elements that the tourist can recognize and observe, as well as the possible hazards. Payam Pass has a strong geo-hiking-tourism vacation merit (its spectacular high-mountain landscape, dense network of hiking tracks, springs, winter sports possibilities, country climate). Thus, the study area shows geomorphological hazard levels of mass wasting, snow and rock avalanches, and aggradational and deggradational activities of rivers. The results emphasize and propose for the people in charge and planners to provide the geo-hiking maps for all gomorphosites of Iran. This study could represent an important instrument for a responsible and safe utilities of high-mountain tourist areas.
 • H. Negaresh, M. Faizi, A. Taheri, M. Rahmani, Z. Negaresh Page 173
  Ain mud volcano, lying 24 km off the Kahir village and in the coastal plain of Oman Sea, is one of the unique geomorphological phenomena in the of Sistan & Baluchestan Province. This “pool like” mud volcano, unlike most of the mud volcanoes being cones, is elliptical in shape having a main diameter of 52 m and the small diameter of 42 m. The activity of this mud-volcano takes place in such a way that on times, when the pool is filled with mud-water (a mixture of mud and water), the surplus mud -water exits through the southern edge of the volcano in the form of streaming mud which then reaches a farther point off the volcano. The outpouring of mud from this volcano is usually smooth but occasionally outpourings become severe with bursting extrusion of viscous mud in great quantity. The exuding gas of this mud volcano is methane. Since no exclusive study on this mud volcano has been carried out so far, hence to cope with the shortage of library sources, efforts would be made in this article to make maximal use of the field and laboratory investigation so that, in addition to the examination of geomorphic and morphometric phenomena, and similarly in connection with the identification of the composition and also the exuding water-mud from the mud volcano, necessary steps must be taken in order to identify and introduce, for the first time and through such means, some of the aspects of this mud volcano that have hither to remained unexplored. Therefore, three samples of water and mud from the mud volcanoes in the dates 82.11.16, 84.9.21 and 84.12.26 were prepared using different chemical and physical analysis such as XRD, BET, TGA, DSC, and FAAS to determine the mineral composition testing and analysis was carried out.