فهرست مطالب

ژنتیک نوین - سال ششم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز 1390)
 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله مروری
 • لادن یاری، کامران قائدی صفحه 7
  راهکار تله گذاری برای ژن نوعی راهبرد مهندسی ایجاد جهش های ژنتیکی است که در ژن های خاصی از سلول صورت می گیرد و می توان آن را نوعی جهش هدفمند نامید و راهکاری است برای ایجاد جهش در سیستم های آزمایشگاهی که این جهش می تواند منجر به حذف کامل عملکرد ژن یا تغییر بیان آن شود و در نتیجه به سهولت می توان عملکرد ژن را بررسی کرد. همچنین این روش به صورت متدی مشابه جهت تصحیح جهش های پاتوژن و احیا فنوتیپ های نرمال و به عنوان پتانسیل های درمانی کاربرد دارد. مراحلی که در روش تله گذاری ژن صورت می گیرد، شامل کلون کردن و بررسی بیان ژن و تجزیه و تحلیل فنوتیپ ایجاد شده مرتبط با ژن هدف است. راهکار به دام اندازی ژن ها عمدتا از طریق پدیده نو ترکیبی همولوگ صورت می گیرد و ژن کلون شده مورد نظر باید مشخصا از نظر توالی، مشابه ژن هدف درون ژنوم باشد تا امکان انتقال به سلول مناسب را داشته باشد. البته نوع حامل مورد کاربرد جهت انتقال یا تغییر جایگاه ویژه هم از اهمیت بالایی بهره مند است. در نهایت شواهد وقایع نوترکیبی را می توان با راهکارایی مختلف نظیر RT-PCR و RACE–PCR غربال کرد که در این صورت باید یک آغازگر اختصاصی برای ژن نشانه و آغازگر اختصاصی دیگری هم برای توالی موجود در ژن معرفی گردد.
  کلیدواژگان: تله گذاری ژنی، حامل، ژن خارجی، نو ترکیبی همولوگ، RACE - PCR، RT - PCR
 • مقالات پژوهشی
 • مجید پسندیده، محمدرضا محمدآبادی، علیرضا ترنگ، علی اسماعیلی زاده کشکوییه، رامین صیقلانی، سعید انصاری مهیاری، رضا پسندیده صفحه 15
  بسیاری از مطالعات، وجود QTL هایی روی کروموزوم 6 گاو گزارش کرده اند که بر صفات تولیدی شیر موثر است. ژن PPARGC1A به عنوان یک ژن کاندیدا برای مقدار چربی شیر تشخیص داده شده است، زیرا این ژن نقش اساسی در متابولیسم چربی، گلوکز و انرژی ایفا می نماید. در این تحقیق، استخراج DNA از نمونه های خون جمع آوری شده از 398 راس گاو هلشتاین از استان های تهران و اصفهان انجام شد. برای استخراج DNA از روش نمکی استفاده گردید. سپس SNPT>C در موقعیت 1892 و SNPA>C در موقعیت 3359 از ژن PPARGC1A به روش PCR-RFLPتعیین ژنوتیپ شدند. فراوانی ژنوتیپ های TT، TC و CC در موقعیت نوکلئوتیدی 1892 به ترتیب 12، 65 و 23 درصد و همچنین فراوانی ژنوتیپ های AA، ACو CC در موقعیت نوکلئوتیدی 3359 به ترتیب 38، 52 و 10 درصد محاسبه شد. با استفاده از آزمون مربع کای، حالت تعادل برای جمعیت ها بررسی شد. ژنوتیپ های هر دو جایگاه از تعادل هاردی-واینبرگ انحراف نشان دادند. در این مطالعه، ژنوتیپ های موقعیت c.1892T>C با صفات درصد چربی تصحیح شده بر اساس دو بار دو شش در روز، ارزش اصلاحی تولید شیر، ارزش اصلاحی درصد چربی شیر، تولید پروتئین شیر تصحیح شده براساس 305 روز و تولید پروتئین شیر تصحیح شده بر اساس وزن بلوغ ارتباط معنی دار نشان دادند. ارتباط معنی داری بین ژنوتیپ های موقعیت c.3359A>Cبا دو صفت درصد چربی تصحیح شده بر اساس دوبار دوشش در روز و ارزش اصلاحی درصد چربی شیر مشاهده شد. ارتباط معنی دار بین چندشکلی های تک نوکلئوتیدی با صفات شیر، فرصت مناسبی برای استفاده از برنامه های انتخاب به کمک مارکر در گاو شیری فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: چندشکلی تک نوکلئوتیدی، گاو هلشتاین، PCR، RFLP، PPARGC1A
 • نسرین قاسمی، سیده مهدخت صدر بافقی، حمید شمس صفحه 25
  شناخت اهمیت نقش ژنتیک در ایجاد بیماری های کودکان درحال افزایش است. مطالعات اخیر در دنیا بیماری های ژنتیکی را علت بستری بیش از نیمی از کودکان در بخش اطفال می دانند، ولی در ایران چنین آماری در دست نیست.مطالعه موجود که از نوع توصیفی وCase series می باشد جهت تعیین فراوانی بیماری های ژنتیکی در بخش اطفال و همچنین طول مدت بستری آن ها انجام شده است. روش نمونه گیری آسان وتا تکمیل نمونه ادامه می یابد. تعداد 499 نمونه در بخش اطفال گرفته شده است. پرسشنامه ای برای هر کودک در روز ترخیص از بخش تکمیل می شود که شامل سن، جنس، تشخیص نهایی و طول مدت بستری می باشد. محل مطالعه بخش اطفال بیمارستان شهید صدوقی یزد می باشد. از 499 نمونه مورد بررسی 8/13درصد اختلالات تک ژنی و کروموزومی، 8/40 درصد اختلالات چند عاملی، 8/35 درصد بیماری های غیر ژنتیکی و 6/9 درصد کودکان با علت ناشناخته بستری شده بودند. در مجموع 6/54 درصد کودکان به علت اختلالات ژنتیکی و چند عاملی در بخش بستری شده بودند واختلاف معنی داری بین میانگین طول مدت بستری در بیماری های ژنتیکی و غیر ژنتیکی بدست نیامد. با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت بیماری های ژنتیکی نه تنها نادر نمی باشد بلکه علت بستری بیش از نیمی از کودکان در بخش اطفال است، بنابراین یکی از مسائل با اهمیت در طب کودکان توصیه به برخورد صحیح با بیماری های ژنتیکی خصوصا در جهت پیشگیری با کمک مشاوره ژنتیک می باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات تک ژنی و کروموزومی، اختلالات چند عاملی، بیماری های ژنتیکی، کودکان بستری
 • محمود ملکی، محمدرضا نقوی، هوشنگ علیزاده، کاظم پوستینی، سیروس عبدمیشانی صفحه 33
  گندم یکی از مهم ترین غلات موجود در دنیا است که عملکرد آن تحت تنش شوری کاهش می یابد لذا افزایش تحمل گندم به شوری ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر اجداد وحشی گندم به دلیل دارا بودن ژن های مقاومت از جایگاه ویژه ای برخوردارند، به همین خاطر شناسایی مکانیزم های تحمل به شوری در آن ها مهم است. در این تحقیق گندمAegilops tauschii تحت تاثیر شوری طولانی مدت قرار گرفت. برای مقایسه تغییرات الگوی پروتئینی برگ در تیمار شوری و شاهد از تکنیک پروتئومیکس استفاده گردید. از میان تعداد 135 لکه پروتئینی تکرار پذیر بررسی شده در ژل ها، تعداد 18 لکه پاسخ دهنده به تنش شوری شناسایی گردیدند که از میان آن ها تعداد سه لکه پروتئینی دارای کاهش بیان و بقیه افزایش بیان داشتند. از جمله پروتئین های شناسایی شده می توان به گلوتامین سنتتاز، آسکوربات پراکسیداز، لیپوکالین و رابیسکو اکتیواز اشاره کرد که در فرآیندهایی مثل تنظیم متابولیسم کربوهیدرات، اسیدآمینه، نیتروژن و حذف گونه های فعال اکسیژن دخالت دارند.
  کلیدواژگان: چند شکلی، ژن گرلین، مرغان بومی، PCR، RFLP
 • فخرالدین فلاحتی، قدرتالله رحیمی میانجی، ایوب فرهادی صفحه 41
  گرلین یا پپتید تحریک کننده هورمون رشد، یک هورمون پپتیدی متشکل از 26 اسید آمینه در طیور است. گرلین با تحریک آزاد سازی هورمون رشد، مصرف غذا و افزایش وزن بدن موجب توازن مثبت انرژی و نیز چاقی می شود. در تحقیق حاضر سه جفت آغازگر اختصاصی (RP-L1، RP-L3 و RP-L5) به ترتیب برای شناسایی چند شکلی های آللی جایگاه های نوکلئوتیدی 71، 1215 و 2355 ژن گرلین با استفاده از تکنیک PCR-RFLP مورد استفاده قرار گرفتند. قطعاتی با اندازه های 369، 320 و 228 جفت باز به ترتیب برای آغازگرهای RP-L1، RP-L3 و RP-L5 تکثیر شدند. سپس محصولات حاصل از PCR هر یک از آغازگرهای RP-L1، RP-L3 و RP-L5 به ترتیب با اندونوکلئازهای MboII، Eco72I و HeaII هضم شدند. چهار نوع ژنوتیپ TC، CC، TB و CB به ترتیب با فراوانی های 37، 5، 47 و 11 درصد برای جایگاه نوکلئوتیدی 71 شناسایی شدند. در جایگاه 1215 هیچ تنوع آللی مشاهده نشد و همه نمونه ها ژنوتیپ مونومورف (AA) را نشان دادند. در جایگاه نوکلئوتیدی 2355 ژن گرلین دو ژنوتیپ AB و BB به ترتیب با فراوانی های 25 و 75 درصد مشاهده شدند. آنالیز آماری ارتباط معنی داری (p<0.05) بین جایگاه 2355 این ژن با صفت وزن جوجه در زمان هچ را نشان داد.
  کلیدواژگان: چند شکلی، ژن گرلین، مرغان بومی، PCR، RFLP
 • فهیمه معظم، آقا فخر میرلوحی، مهدی بصیری صفحه 49
  ریواس با نام علمیRheum ribes گیاهی است پایا از خانواده علف هفت بند که به طور طبیعی می روید اما در مناطق زاگرس رویشگاه های آن رو به کاهش است. ساقه ریواس خاصیت مسهلی دارد و از عصاره ریشه آن برای درمان ناراحتی های معده، دیابت، سرخچه و آبله استفاده می شود. برگ و ساقه تازه آن به عنوان سبزی مصرف می شود و همچنین برای تهیه انواع مربا، دسر و ترشی استفاده می گردد. تاکنون مطالعات سیتوژنتیکی بر روی این گونه صورت نگرفته است. این پژوهش به منظور بررسی خصوصیات کروموزومی این گونه و تهیه کاریوتیپ آن اجرا گردید. به همین منظور سه توده ریواس از مناطق مختلف زاگرس جمع آوری و مطالعات سیتوژنتیکی بر روی آن ها انجام گرفت. مطالعات سیتوژنتیکی شامل جوانه دار کردن بذور، پیش تیمار، تثبیت، هیدرولیز، رنگ آمیزی کروموزوم ها و تهیه نمونه بود که منجر به تهیه کاریوتیپ و آیدیوگرام توده ها گردید. نتایج شمارش کروموزومی نشان داد که هرسه توده ریواس مورد مطالعه دارای 42 کروموزوم می باشند. بر اساس نتایج مشخصات کاریوتیپ و دسته بندی کاریوتیپ ها به روش استبینز، توده ریواس اصفهان 1 و اصفهان 2 در گروه کاریوتیپی A1 با تقارن کاریوتیپی بیشتر و توده ریواس قم در دسته کاریوتیپی A2 با تقارن کاریوتیپی کم تر قرارگرفتند. هم چنین بررسی ها نشان داد که توده ریواس اصفهان 2 دارای تقارن درون کروموزومی بیش تر و توده ریواس اصفهان 1 دارای تقارن بین کروموزومی بیشتری است.
  کلیدواژگان: ریواس، عدد کروموزومی، کاریوتیپ، متافاز
 • فروزان قاسمیان رودسری، سید محمد حسینی ده آبادی، حافظ دلجو صفحه 57
  توالی mRNA در یوکاریوت ها از5 Cap شروع شده و به پلی A ختم می شود و در بین آن ها توالی تنظیمی 5 UTR توالی ساختاری ORF و توالی تنظیمی دیگر به نام UTR 3 قرار می گیرند. در توالی 5 UTR در بسیاری از موجودات یک یا تعدادی ATG قبل از ATG شروع کننده ترجمه وجود دارد که ریبوزوم از آن ها عبور کرده تا به ATG شروع کننده ترجمه برسد. تجزیه محاسباتی uATG در منطقه 5 UTR در 80 ژن با محصول های متفاوت در انسان، گوسفند و گیاه آرابیدوپسیس مورد بررسی قرار گرفت که 66/26 درصد از 5 UTR زیر 100 جفت باز، 24 درصد بین 100 تا200 جفت باز، 36 درصد بین200 تا500 جفت باز، 8 درصد بین 500 تا 1000 جفت باز و 33/5 درصد بزرگتر از 1000 جفت باز بودند، نتایج نشان داد یکی از دلایل عبور ماشین ریبوزوم از uATG تفاوت در توالی های مجاور آن با ATG شروع کننده ترجمه بوده، که سیگنالی برای شناسایی ماشین ریبوزوم است. همچنین برای نشان دادن محدوده وسیع تری از منطقه اطرافuATG توالی های قبل و بعد از آن به صورت اسید آمینه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش تر اسید آمینه های قبل و بعد از متیونین از نوع اسید آمینه های بازی، سرین، لوسین و آلانین بیش ترین تعداد را دارا بوده و از نظر حجم مولکولی نیز در جایگاه های اول، دوم و سوم قبل از ATG آغازین اسید آمینه های با حجم کم تر بیش ترین تعداد را داشتند، با این حال این روال در اسید آمینه های بعد ازATG آغازین نظم خاصی را نداشتند. به طورکلی اسیدهای آمینه قبل و بعد از ATG آغازگر قطبی بوده، اما اسیدهای بعد از uATG غیر قطبی و قبل از آن قطبی بودند.
  کلیدواژگان: تجزیه محاسباتی، ماشین ریبوزوم، 5 UTR، ATG، uATG
 • مهرنوش پورنبی، خلیل عالمی سعید، محمدحسین دانشور، عزیز تراهی صفحه 65
  نخل خرما (Phoenix dactylifera L.)، گیاهی تک لپه، دو پایه و با عمر طولانی است که از نظر اقتصادی از اهمیت بالایی در کشور ایران برخوردار است. از آن جا که باردهی این گیاه پس از 5 سال آغاز می گردد، تعیین جنسیت آن در مراحل اولیه ی رشد در سرعت بخشیدن به برنامه های اصلاحی و در هنگام احداث نخلستان بسیار مهم می باشد بر این اساس برنامه ریزی برای انتخاب نخل خرمای مقاوم و پرمحصول احتیاج به شناسایی نشانگرهای مولکولی دارد. در این تحقیق از نشانگرهای دی.ان.ا از 16 آغازگر اختیاری 9 تا 21 بازی برای تکثیر دی.ان.ا الگو استفاده شد. از 30 رقم نخل خرما (20 رقم نر و 10 رقم ماده) استفاده شد. دو توده ژنومی در دو میکروتیوب 5/1 میکرولیتری تهیه گردید. آغازگرهایHB9، OPO08، A12 و K1 فقط در مخلوط دی.ان.ا ارقام نر تولید باند نمودند و در توده ی ماده هیچ باندی از این 4 آغازگر رویت نشد. آغازگرهای HB12، HB7 و 814 فقط در مخلوط دی.ان.ا ارقام ماده تولید باند کردند سپس آغازگرهایHB9، OPO08، A12 و K1 در 20 رقم نر آزمایش شدند که از این میان فقط سه آغازگرHB9، OPO08 و K1 در تمامی ارقام نر به ترتیب باند مشترک350، 1100 و 450 جفت بازی تولید نمودند. سه آغازگر HB12، HB7 و 814 هر یک به طور مجزا بر روی 10 رقم ماده آزمایش شدند و فقط HB7 در تمامی ارقام ماده باند مشترک 700 جفت بازی تولید کرد. ثبات این باندها در تکرارهای مختلف و ارقامی که از نظر ژنتیکی از هم دور بودند قابلیت آن ها را در تعیین جنسیت نخل خرما ثابت کرد.
  کلیدواژگان: آغازگر اختیاری، تعیین جنسیت، نخل خرما، نشانگرهای مولکولی
 • مریم حیدری، مجتبی آهنی آذری، سعید حسنی، علیرضا خان احمدی، سعید زره داران صفحه 71
  این تحقیق به منظور شناسایی چند شکلی ژن های هورمون رشد (GH)، Pit-1 و بتالاکتوگلوبولین (β-LG) در یک گله (103 راسی) گاو هلشتاین انجام شد. نمونه های DNA با روش PCR-RFLP تعیین ژنوتیپ شدند. فراوانی آلل های L و V ژن هورمون رشد به ترتیب 884/0 و 116/0 و فراوانی آلل های A وB برای ژن Pit-1 به ترتیب 170/0 و 830/0 و برای ژن β-LG به-ترتیب 529/0 و 471/0 بدست آمد. بررسی تعادل هاردی- واینبرگ برای لوکوس های مورد نظر بوسیله ی آزمون مربع کای، نشان دهنده وجود تعادل در این جایگاه ها بود.
  کلیدواژگان: چند شکلی، ژن GH، ژن Pit، 1، ژن β، LG، هلشتاین، PCR، RFLP
 • ترانه دستمالچی، منصور امیدی، سپیده ترابی، حسن مداح عارفی، علیرضا اطمینان، محمدحسین حسنی، مرجان بهزادی راد صفحه 79
  این مطالعه با هدف بررسی تنوع ژنتیکی 47 نمونه گیاه دارویی ختمی((Althaea & Alcea spp L. از ایران و چند کشور اروپایی و آسیایی با استفاده از 13 جفت آغازگر انتخابی AFLP انجام گرفت. در مجموع از 1022 نوار مشاهده شده، جمعا 256 نوار (04/25 درصد) چند شکل بودند. تعداد نوار برای هر ترکیب آغازگری از 5 تا 60 متغیر بود. ترکیب آغازگریEcoRI(AGG) MseI(GAG)، با 60 نوار و ترکیب آغازگری EcoRI(ACT)، MseI(CAA) با 5 نوار به ترتیب بیش ترین و کم ترین تعداد نوار چند شکل تولیدی را به خود اختصاص دادند. میانگین میزان اطلاعات چند شکلی (PIC) و شاخص نشانگر (MI) در کل 47 نمونه به ترتیب برابر با 786/0 و 65/16 محاسبه شدند. ترکیب آغازگری M(CAA)، E(ACT) وE(AGG)، M(GAG) بیش ترین (940/0و42/56) و کم ترین (504/0و52/2) مقدارPIC و MI را به ترتیب داشتند. گروه بندی نمونه ها با استفاده از الگوریتم UPGMA و با ضریب تشابه Dice، نمونه های مورد مطالعه را در تشابه ژنتیکی 73 درصد به 3 گروه اصلی تفکیک نمود، که تجزیه به مختصات اصلی(PCoA) نیز آن را تایید کرد. دامنه تغییر تشابه ژنتیکی بین 55/25 درصد تا 55/93 درصد و با میانگین 55/59 درصد در 47 نمونه مورد مطالعه و 67/52 درصد تا 18/90 درصد و با میانگین 42/71 درصد در نمونه های ایرانی اندازه گیری شد. براساس این نتایج چنین استنباط می شود که نمونه های مورد مطالعه از تنوع ژنتیکی پائینی برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، چندشکلی، گیاه دارویی ختمی، نشانگرAFLP
|
 • Yari L., Ghaedi K Page 7
  Gene trapping technique is a powerful method for mutational engineering works onspecific genes in cell, which is defined as a kind of in vitro site directed mutagenesis.This method is used for gene knock out or analysis of gene function. Interestingly thisapproach can be used as therapeutic device for correction of mutated genes. Gene trapping has been staged in three steps: gene cloning, the study of the pattern of gene expression and the analysis of respective mutated phenotype. This method is based on homologous recombination. For detection of homologous recombination, several approaches like RT-PCR; RACE-PCR would be useful. Thus, designing a set of specific primers pairs, for marker gene and insetred gene is essential for such PCR methods
 • Pasandideh M., Mohammadabadi M., Tarang A., Esmaili A., Sayghalani R., Ansari S., Rezapasandideh Page 15
  Many studies have reported quantitative trait loci on chromosome 6 that affect milkproduction traits in dairy cattle. PPARGC1A gene was identified as functionalcandidate gene for a described QTL for milk fat yield because of its key role inenergy, fat, and glucose metabolism. In this study, DNA was extracted from blood samples collected from 398 Holstein cows of Tehran and Esfahan provinces. DNA extraction was performed using the Salting out method. The PCR-RFLP method was used for genotyping of SNP T/C at position 1892 and SNP A/C at position 3359 in PPARGC1A gene. Frequencies of TT, TC and CC genotypes at position 1892 were calculated as 12, 65 and 23%, respectively. Also, frequencies of AA, AC and CC genotypes at position 3359 were calculated as 38, 52 and 10%, respectively. Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) was evaluated using chi square test. The genotypes in both loci deviated from HWE. In this study c.1892T>C genotypes indicated significant associations with FATP2X, BVM, BVFP, PRO305 and PROME traits. It was shown significant associations between c.3359A>C genotypes and FATP2X, BVFP traits. Thus, these SNPs would provide an excellent opportunity for marker assisted selection programs in dairy cattle.
 • Ghasemi N., Sadr Bafghi S., Shams H Page 25
  GGenetic problems have known as important causes of pediatric diseases. Recentresearch in the world shows that nearly half of the children hospitalized in pediatricward have genetic disorders. There is no such record in Iran.Present study is adescriptive case-series, which evaluate the frequency of genetic disorders in pediatric ward and the duration of their stay in hospital for the first time in Iran. Four hundred and ninety nine children admitted in pediatric ward were evaluated. A questioner was filed for each child, which were included age, sex, final diagnosis and duration of stay in bed. This study was done in pediatric ward of Yazd Shahid Sadoughi Hospital. From 499 children 13.8% suffer from single gene and chromosomal disorders, 40.8% multifactorial, 35.8% non genetic disorders and 9.6% unknown cases. Duration of stay in hospital with and without genetic disorders was not significantly different. In conclusion, genetic diseases all together are not rare and nearly half of the children admitted to pediatric ward hospitalized because of them. So genetic counseling in children is very important evaluation for prevention of genetic disorders.
 • Maleki M., Naghavi M. R, Alizadeh H., Poostini K., Abd Mishani C Page 33
  Wheat is an important crop in the world. Yield of wheat in both of irrigated and drylandagriculture is affected and decreased by salinity. It’s really necessary to increase saltresistance of wheat cultivar. It’s so clear that wild ancestors of wheat could be appropriate sources of salt resistant genes and furthermore identification of their salt resistance mechanisms is really important. In this research, Aegilops tauschii was affected by long term salinity. We used proteomics technique for investigating of total leaf proteome. Identification of proteins, whose levels were altered, was performed by comparing protein patterns of salt-treated and control plants. 135 repeatable spots were identified and analyzed statically. 18 spot were identified that their levels were altered in response to salt stress. Expression of 15 spots was increased and expression of 3 spots was decreased. Some identified proteins are glutamine synthetase, ascorbate peroxidase, Lipocalin and rubisco activase. Identified proteins are involved in regulation of carbohydrate, amino acid and nitrogen metabolism and ROS scavenging.
 • Falahati F., Rahimi Mianji G., Farhadi A Page 41
  Ghrelin or releasing growth hormone gene is a peptide hormone consists of 26 amino acids in fowl. This peptide causes a positive energy balance by stimulation growth hormone secretion, food intake, body weight gain and also causes obesity. In this study three specific primer sets of RP-LI, RP-L3 and RP-L5 were used in order to detect polymorphism in nucleotide at positions 71, 1215 and 2355 of ghrelin gene respectively, using RFLP-PCR. Three DNA fragments with 369, 320 and 228 bp were amplified and the PCR products for each primers of RP-L1, RP-L3 and RP-L5 were digested with MboII, Eco72I and HeaIII endonuclease, respectively. Four types of genotypes TC, CC, TB and CB were found for nucleotide site of 71 with the frequency of 5, 37, 47 and 11%, respectively. No any allelic forms were found in nucleotide site of 1215 and all genotyped birds showed monomorph (AA) genotype. At nucleotide site of 2355 of ghrelin gene two genotypes AB and BB were found with the frequency of 25 and 75%, respectively. Statistical analysis showed significant association (p<0.05) between nucleotide site of 2355 with hatch weight (HW).
 • Moazam F., Mirlohi A., Bassiri M Page 49
  Rhubarb (Rheum ribes) is a perennial plant of Iranian Zagros rangelands belonging to thepolygonaceae family. It is an edible and therapeutic plant with the stem believed to be a good laxative. Its root extract is used to cure diabetes, stomach upsets, vomiting, smallpox, and measles. Its fresh petioles and stems are also consumed as vegetables and to make jam, desserts, and pickles. Genetic exploration and conservation of this species requires basic cytogenetic information which is highly lacking in the scientific literature. In this study the chromosome characteristics and Karyotype of three Zagros accessions were studid. The analysis of mitotic, distinct metaphasic chromosomes involved seed germination, pretreatment of tissue samples, fixation of cellular and chromosomal structures, hydrolyzation of samples, and chromosome staining. Samples were observed microscopically for chromosome number and morphology which led to the preparation of Karyotype and ideogram of the accessions. The results of the chromosome count showed that all three accessions had 42 chromosomes and their ploidy level remained unsettled. Reports on the number of chromosome and ploidy level in other species of Rheum ribes are contradictory. Karyotype classifications following Stebbins method, placed accessions Isfahan 1 and Isfahan 2 in 1A class group with more Karyotypic symmetry and accession Qom in the 2A Karyotypic class with lower Karyotypic symmetry. Investigation of karyotypic symmetry condition of accessions using Romero Zarco method confirmed the karyotypic symmetry of accession. It was also specified that Isfahan 2 accession had more inter-chromosome symmetry and Isfahan 1 accession had more inter-chromosome symmetry
 • Ghasemian F., Hosseni M., Deljo H Page 57
  MRNA sequences in Eukaryotes start from 5′ cap to polyA termination and regulatorysequences 5′UTR, the structural sequence of ORF, and other regulatory sequences on 3′UTR, are located between them In many sequences 5′UTR Creatures one or more ATGbefore the ATG of the Starter translation there ribosomal they pass to the ATG of the Start Translation. Analysis Computational uATG in 5′UTR on 32 gene products in different sheep that 43 percent 5′UTR under the 100 bp, 18 percent between 200-100bp, 15 percent between 500-200bp, 15 percent between 1000-500bp, 6 percent were older 1000bp results also showed a passing machinery causes the difference in ribosomal sequences from flanking uATG Start with the ATG translation is that a signal is detected ribosomal machinery.
 • Pournabi M., Alami, Saeid Kh, Daneshvar M. H, Torahi A Page 65
  Date Palm (Phoenix dactulifera L.) is monocotyledon, diociouse and long life which is higheconomic important in Iran. Since fertility date palm starts after five years, sexualitydetection is important in first growth section, accelerate breading programs and when palm grove create. Therefore program for selecting a useful date palm need to know molecular markers. In this study used of 16 arbitrary primers with 9 to 21 bases for amplified template DNA. It is used of 30 date palm cultivars (20 male cultivars and 10 female cultivars. Two genome bulks made in two 1.5 μl microtubes. HB9, OPO08, A12 and K1 primers was produced band only in DNA mixed of male cultivars and there wasnt any band from these four primers in female bulk. HB12, HB7 and 814 primers was produced band only in DNA mixed of female cultivars. Then HB9, OPO08, A12 and K1 primers was tested in 20 male cultivars which three primers of HB9, OPO08 and K1 was produced 350, 1100 and 450bp respectively in all male cultivars. Three primers of HB12, HB7 and 814 were tested 10 female cultivars separately and HB7 primer was produced 700bp same band in all female cultivars. Stability of these bands demonstrated their ability in determination of date palm sexuality in several repeats and cultivars which had genetic distance.
 • Heidari M., Ahani Azari M., Hasani S Page 71
  This investigation was conducted to identify polymorphisms in growth hormone (GH), pit-1 and β-lactoglobulin (β-LG) genes in a Holstein cattle. Genomic DNA samples were genotyped by PCR-RFLP technique. Allele frequencies were 0.884 and 0.116 for L and variants of GH, 0.170 and 0.830 for A and B variants of pit-1, and 0.529 and 0.471 for A and B variants of β-LG genes, respectively. Hardy-Weinberg equilibrium was found in the population using χ² test.
 • Dastmalchi T., Omidi M., Torabi S., Madah Arefi H., Etminan A. R, Hassani M. H, Behzadi Rad M Page 79
  Genetic diversity of 47 accession of (Althaea & Alcea spp L.) from Iran and the other countries were assessed by using 13 AFLP primer combinations (EcoRI/MseI).1022 bands were scored of which 256 (25.04%) were polymorphic. The largest numbers of polymorphic band (60 bands) were produced using primer combination EcoRI (AGG)/MseI (GAG), and the lowest numbers of polymorphic bands (5 bands) were produced by primer combinarion EcoRI (ACT)/MseI (CAA). The average of polymorphism information content (PIC) and marker index (MI) in all of 47 accession were 0.786 and 16.65, respectively. E (ACT)/ M (CAA) and E (AGG)/M (GAG) primers had the highest PIC and MI value (0.940 and 56.42) and the lowest one (0.504 and 2.52), respectively. Cluster analysis using Dice similarity method and UPGMA algorithm, grouped all accessions in three main groups at genetic similarity of 73% and was also confirmed by PCoA. The genetic similarity was from 93.55 to 25.55% with 59.55% mean in all of the 47 accession and also in Iranian accession was 9.18% to 52.67% with 71.42% mean. Variability observed had a narrow genetic base.